DRUGO IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

2.10.2015 - (2014/2125(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

Postupak : 2014/2125(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0282/2015

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta[1],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Europski institut za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore direktora Europskog instituta za inovacije i tehnologiju,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[4],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju[6], a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[7],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[8], a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Instituta[9],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[10] u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Europski institut za inovacije i tehnologiju za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.[11] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore direktora Europskog instituta za inovacije i tehnologiju,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[12],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[13], a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju[14], a posebno njezin članak 21.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[15],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[16], a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015),

1.  odobrava zatvaranje računa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog instituta za inovacije i tehnologiju, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.

(2014/2125(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015),

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  podsjeća da je Revizorski sud („Sud”) u svom izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju („Institut”) za financijsku godinu 2013. utvrdio nedostatnu kvalitetu revizijskih potvrda, koje su izdala neovisna revizijska društva, za oko 87 % rashoda za nepovratna sredstva; nadalje podsjeća da je, kako bi riješio nedostatke u pogledu kvalitete revizorskih potvrda, Institut poboljšao upute revizorima koji izdaju potvrde i u lipnju 2013. obavijestio zajednice znanja i inovacija (ZZI), korisnike bespovratnih sredstava Instituta, o ažuriranim uputama;

2.  na temelju navoda Instituta napominje da su poboljšane upute rezultirale znatnim porastom kvalitete dobivenih revizijskih potvrda za transakcije povezane s bespovratnim sredstvima u 2013. godini za koja su završna plaćanja provedena 2014.;

3.  prima na znanje da se počevši od ugovora o bespovratnim sredstvima iz 2014. Institut koristi istom metodologijom za revizijske potvrde koja se primjenjuje u svim ostalim programima u sklopu okvirnog programa Obzor 2020.; napominje da su se uporabom detaljnije i dosljednije metodologije za izdavanje potvrda dodatno povećala jamstva dobivena tijekom provjera ex ante;

4.  podsjeća da je Institut uveo dodatne ex post provjere transakcija bespovratnih sredstava kako bi se dobilo dodatno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti tih transakcija; potvrđuje da je Institut proveo revizije na licu mjesta kojima je obuhvaćeno oko 40 % bespovratnih sredstava isplaćenih u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima iz 2013.; napominje da su te revizije rezultirale povratom od 263 239 EUR od ukupnog revidiranog iznosa od 29 163 272 EUR; potvrđuje da otkrivena stopa pogreške u revidiranom uzorku iznosi 0,90 % i da je stopa preostalih pogrešaka 0,69 %, što je ispod praga značajnosti od 2 %;

5.  potvrđuje navode Instituta da je od 2013. poboljšao svoje postupke javne nabave i da je, nakon što je Sud pronašao pogreške, usvojio aktivniji pristup; posebno napominje da je Institut otkazao dva okvirna ugovora sklopljena 2010. i 2012. nakon što je utvrđeno da je odabir pregovornog postupka bio nepravilan; nadalje napominje da je Institut proveo podrobnu reviziju svojih unutarnjih postupaka, raspisa i predložaka kako bi bili u potpunosti usklađeni s mjerodavnim pravilima javne nabave, s posebnim naglaskom na dobrom planiranju i procjeni potreba; potvrđuje da je Institut 2015. zaposlio dodatnog dužnosnika za javnu nabavu te da je proveo niz obuka o nabavi za svoje zaposlenike;

6.  potvrđuje da je Institut, na temelju konzultantskog zadatka koji je proveo Odjel za unutarnju reviziju Instituta, poduzeo sljedeće mjere:

–  izradio je priručnik za nabavu koji sadržava kontrolne popise za razne postupke javne nabave i točno određene ugovore u sklopu okvirnih ugovora;

–  pobrinuo se da se u postupku javne nabave prije traženja ponude provjere svi zahtjevi za pružanje usluga, čime se pruža dodatna razina zaštite;

–  pobrinuo se da osoblje bude u dovoljnoj mjeri osposobljeno ciljanim programima osposobljavanja;

–  pojasnio je ulogu javne nabave, funkciju operativnog upravljanja i upravljanja ugovorima i uveo poboljšani kontrolni popis i dokumente s redoslijedom kruženja;

–  evidentirao je postupke javne nabave u sklopu jedinstvene baze podataka koja je praktična za upotrebu i proporcionalna veličini Instituta;

7.  na temelju navoda Instituta napominje da nisu uočene nepravilnosti u postupku javne nabave za 2014. godinu; nadalje napominje da je stopa preostalih pogrešaka u rashodima povezanim s bespovratnim sredstvima 0,69 %, a kombinirana stopa pogrešaka administrativnih i operativnih rashoda oko 0,5 % ukupnih plaćanja u 2014.; sa zanimanjem očekuje izvješće Suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta za 2014. kako bi potvrdio te zaključke;

8.  potvrđuje da je Institut dobio revizijske potvrde o troškovima komplementarnih aktivnosti zajednica znanja i inovacija za razdoblje 2010. ‒ 2014.; napominje da je Institut proveo reviziju portfelja komplementarnih aktivnosti zajednica znanja i inovacija kako bi zajamčio da budu prihvaćene samo one aktivnosti koje su u jasnoj vezi s aktivnostima zajednica znanja i inovacija koje ostvaruju dodatnu vrijednost, a financira ih Institut;

9.  potvrđuje da sredstva koja je Institut dodijelio zajednicama znanja i inovacija za razdoblje 2010. ‒ 2014. nije prelazilo 25 % gornje granice koja je određena u okvirnim sporazumima o partnerstvu između tih zajednica i Instituta;

Upravljanje proračunom i financijama

10.  napominje da je Institut poboljšao postupke planiranja i nadgledanja provedbe proračuna; napominje da se tim novim postupcima sada propisuje stroža provjera svih predloženih mjera za koje su predviđena proračunska sredstva u iznosu od preko 50 000 EUR te uvode dodatne planske dokumentacije kojom se jamči da su potrebe za ljudskim i financijskim resursima temeljito utvrđene i da su ti resursi dostatni za provedbu svih planiranih aktivnosti; nadalje napominje da je veza između planiranih aktivnosti i dodjeljivanja resursa osnažena izradom godišnjeg programa rada u skladu s godišnjim proračunom;

11.  napominje da je Institut, zajedno sa zajednicama znanja i inovacija, znatno poboljšao apsorpcijski kapacitet prvog vala zajednica znanja i inovacija za razdoblje 2010. ‒ 2014., s prosječnim godišnjim rastom iskorištenih bespovratnih sredstava od 85 %; nadalje napominje da je upravni odbor Instituta odabrao i odredio dva partnerstva koja će postati drugi val zajednica znanja i inovacija, čime će se dodatno povećati apsorpcijska sposobnost iz 2015. i stopa izvršenja proračuna Instituta;

12.  podsjeća da je niska stopa izvršenja proračuna za glavu I. (rashodi za osoblje) većim dijelom povezana s velikom fluktuacijom osoblja i zbog toga što još uvijek nisu usvojeni propisi o usklađivanju plaća; uzima na znanje da se analizom razgovora sa zaposlenicima koji napuštaju radno mjesto pokazalo da su nedostatak jasne perspektive u karijeri, teški radni uvjeti i neprivlačne plaće zbog koeficijenta ispravka plaće za Mađarsku glavni razlozi učestale promjene osoblja;

13.  uzima u obzir mjere koje je Institut poduzeo kako bi ublažio veliku fluktuaciju osoblja; posebno napominje poboljšanja u popunjavanju slobodnih radnih mjesta te uspostavljanju sustava ocjenjivanja i reklasifikacije, čime se nudi bolja perspektiva u karijeri i jača razina srednjeg rukovodećeg kadra; pozdravlja smanjenje stope fluktuacije osoblja s 20 ‒ 25 % u razdoblju 2012. ‒ 2013. na 12 % 2014. godine; uzima na znanje da će se preostala četiri slobodna radna mjesta postupno popuniti tijekom 2015.;

Unutarnja revizija

14.  potvrđuje da je u lipnju 2014. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izdala izvješće o praćenju provedbe preporuka iz revizije u vezi s akcijskim planom koji je izrađen na temelju „Ograničene revizije upravljanja bespovratnim sredstvima ‒ priprema godišnjeg ugovora o bespovratnim sredstvima”; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila dvije preporuke od izvorno njih šest te da jedna preporuka umjesto oznake „kritično” sada nosi manje ozbiljnu oznaku „vrlo važno”;

15.  priznaje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u prosincu 2014. posjetila Institut radi prikupljanja činjenica kako bi ocijenila napredak u provedbi preporuka koje još uvijek nisu usvojene; nadalje uzima u obzir da je nakon posjeta Služba Komisije za unutarnju reviziju potvrdila dodatna poboljšanja u godišnjem postupku dodjele bespovratnih sredstava te da su sve precizirane mjere koje su joj predstavljene tijekom posjeta, neovisno o tome je li riječ o provedenim mjerama, mjerama u tijeku ili planiranim mjerama, usredotočene na rizike istaknute u ograničenom pregledu koji je ta Služba provela;

16.  napominje da je provedeno 18 od 25 mjera iz akcijskog plana te da provedba preostalih sedam mjera još uvijek traje; nadalje napominje da će se tri od tih sedam mjera provesti prije kraja 2015., nakon potpisivanja izmijenjenog okvirnog sporazuma o partnerstvu između Instituta i zajednica znanja i inovacija; prema navodima Instituta prima na znanje da se provedba preostalih mjera odvija po planu;

17.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela sedam revizija i konzultacija 2014. te potvrđuje mjere koje je Institut poduzeo u skladu s njezinim preporukama.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch

 • [1]  SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
 • [2]  SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
 • [3]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0146.
 • [4]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [5]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [6]  SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
 • [7]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [8]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
 • [9]  SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
 • [10]  SL C 442, 10.12.2014., str. 184.
 • [11]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0146.
 • [12]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [13]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [14]  SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
 • [15]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [16]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.