Pranešimas - A8-0282/2015Pranešimas
A8-0282/2015

ANTRASIS PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

2.10.2015 - (2014/2125(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

Procedūra : 2014/2125(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0282/2015

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais[1],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europos inovacijos ir technologijos institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą[3], kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[4],

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[5], ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą[6], ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[7],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[8], ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0282/2015),

1.  patvirtina Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, kad Instituto 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais[9],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[10],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europos inovacijos ir technologijos institutas įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą[11], kuriuo atidedamas sprendimas dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir į Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[12],

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[13], ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 294/2008, įsteigiantį Europos inovacijos ir technologijos institutą[14], ypač į jo 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[15],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[16], ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0282/2015),

1.  pritaria Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos inovacijos ir technologijos instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2125(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0282/2015),

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  primena, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito rūmai) savo ataskaitoje dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (toliau – Institutas) 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų antrus metus iš eilės nepateikė pagrįsto patikinimo dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo; pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, išduotų sertifikatų, apimančių apie 87 proc. su dotacijomis susijusių išlaidų, kokybei buvo pakenkta, nes jie išduoti nepriklausomų audito įmonių, kurias pasamdė dotacijų gavėjai; taip pat primena, kad siekiant šalinti trūkumus, susijusius su audito sertifikatų kokybe, Institutas patobulino auditoriams teikiamas instrukcijas ir 2013 m. birželio mėn. pateikė atnaujintas instrukcijas žinių ir inovacijos bendrijoms (ŽIB), instituto dotacijų gavėjoms;

2.  remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad patobulintos instrukcijos padėjo pagerinti audito sertifikatų, gautų dėl 2013 m. dotacijų operacijų, dėl kurių mokėjimai buvo atlikti 2014 m., kokybę;

3.  pripažįsta, kad pradedant nuo 2014 m. susitarimų dėl dotacijų Institutas naudoja tą pačią audito sertifikatų metodiką, kuri taikoma visoms kitoms programoms, vykdomoms pagal bendrąją programą „Horizontas 2020“; pažymi, kad išsamesnės ir nuoseklesnės sertifikavimo metodikos naudojimas dar labiau sustiprino patikimumą, pasiektą ex ante patikrų metu;

4.  primena, kad Institutas įdiegė papildomas dotacijų operacijų ex post patikras kaip antrą patikinimo dėl dotacijų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindą; pripažįsta, kad Institutas atliko auditus vietoje, kurie apėmė apie 40 proc. pagal 2013 m. dotacijų susitarimus išmokėtų dotacijų; pažymi, kad atlikus šiuos auditus iš bendrai audituotos 29 163 272 EUR sumos buvo susigrąžinta 263 239 EUR; pripažįsta, kad audituotos imties nustatytas klaidų lygis yra 0,9 proc., o likutinis klaidų lygis yra 0,69 proc. ir neviršija 2 proc. reikšmingumo ribos; pažymi, kad Audito Rūmai savo preliminariose pastabose dėl 2014 finansinių metų nepateikė jokių pastabų ir nenustatė jokių faktų, susijusių su ex ante ar ex post patikromis;

5.  remdamasis Instituto suteikta informacija konstatuoja, kad nuo 2013 m. jis patobulino savo viešųjų pirkimų procedūras ir ėmėsi aktyviai reaguoti, kai Audito Rūmai nustatė klaidų; ypač pažymi, kad Institutas panaikino dvi bendrąsias sutartis, sudarytas 2010 m. ir 2012 m., kai buvo nustatyta, kad derybų procedūra buvo taikoma neteisingai; taip pat pažymi, kad Institutas atliko vidaus procedūrų, finansinių procedūrų ir modelių peržiūrą, kad užtikrintų visišką atitiktį atitinkamoms viešųjų pirkimų taisyklėms, ypatingą dėmesį skirdamas tinkamam planavimui ir poreikių numatymui; pripažįsta, kad Institutas 2015 m. įdarbino papildomą viešųjų pirkimų pareigūną ir surengė darbuotojams keletą viešųjų pirkimų srities mokymų;

6.  pripažįsta, kad Instituto Vidaus audito skyrius (VAS) atliko konsultavimo užduotį ir Institutas įgyvendino šiuos veiksmus:

–  parengė viešųjų pirkimų vadovą, apimantį skirtingų viešųjų pirkimų procedūrų kontrolinius sąrašus ir bendrųjų sutarčių pagrindu sudarytas specialiąsias sutartis;

–  pareikalavo, kad viešųjų pirkimų metu būtų tikrinami visi įteikimo prašymai prieš prašant pateikti pasiūlymą, nes tai suteikia papildomą kontrolės lygmenį;

–  užtikrino, kad darbuotojai būtų pakankamai apmokyti surengiant specialius mokymus;

–  išaiškino atitinkamus viešųjų pirkimų, veiklos ir sutarčių valdymo funkcijos vaidmenis, taip pat pradėjo naudoti patobulintus kontrolinius sąrašus ir siuntimo blankus;

–  viešųjų pirkimų procedūras įformina dokumentais ir juos laiko vienoje, praktiškoje saugykloje, proporcingai atitinkančioje Instituto dydį;

7.  remdamasis Instituto suteikta informacija pažymi, kad dėl 2014 m. nebuvo nustatyta viešųjų pirkimų klaidų; taip pat pažymi, kad kadangi su dotacijomis susijusių išlaidų likutinis klaidų lygis yra 0,69 proc., bendras administracinių ir veiklos klaidų lygis yra apie 0,5 proc. visų 2014 m. atliktų mokėjimų; laukia Audito Rūmų ataskaitos dėl Instituto 2014 m. metinių finansinių ataskaitų, kad būtų galima patvirtinti šias išvadas;

8.  patvirtina, kad Institutas gavo audito sertifikatus dėl ŽIB išlaidų dėl papildomos veiklos, vykdytos 2010–2014 m. laikotarpiu; pažymi, kad Institutas atliko papildomos ŽIB veiklos portfelio apžvalgą, kad užtikrintų, jog būtų leidžiama vykdyti tik tą veiklą, kuri aiškiai susijusi su ŽIB pridėtinės vertės Instituto finansuojama veikla;

9.  pripažįsta, kad Instituto finansavimas, teiktas ŽIB 2010–2014 m. laikotarpiu, neviršijo 25 proc. ribos, nustatytos ŽIB ir Instituto partnerystės pagrindų susitarime;

Biudžeto ir finansų valdymas

10.  pažymi, kad Institutas patobulino planavimo ir stebėsenos procedūras, susijusias su biudžeto vykdymu; atkreipia dėmesį į tai, kad dabar šios procedūros apima griežtesnį visų pasiūlytų veiklos rūšių, kurių poveikis biudžetui viršija 50 000 EUR, vertinimą, taip pat į tai, kad pradėti naudoti papildomi planavimo dokumentai, užtikrinantys, kad žmogiškųjų ir finansinių išteklių poreikiai būtų gerai nustatyti ir šie ištekliai būtų prieinami siekiant įgyvendinti visą suplanuotą veiklą; taip pat pažymi, kad planuojamos veiklos ir išteklių paskirstymo ryšys buvo sustiprintas metinę darbo programą susiejant su metiniu biudžetu;

11.  pažymi, kad Institutas kartu su ŽIB labai padidino pirmojo etapo ŽIB gebėjimą įsisavinti lėšas 2010–2014 m. laikotarpiu – Instituto suteiktų įsisavintų dotacijų vidutinis metinis augimo tempas pasiekė 85 proc.; taip pat pažymi, kad Instituto valdyba atrinko ir paskyrė dvi partnerystes, kurios turėtų tapti antrojo etapo ŽIB, o tai dar labiau padidins gebėjimą įsisavinti lėšas nuo 2015 m. ir padidins Instituto biudžeto įvykdymo lygį;

12.  primena, kad žemas I antraštinės dalies (personalo išlaidų) biudžeto įvykdymo lygis iš esmės susijęs su didele darbuotojų kaita ir vėlavimu priimti reglamentus dėl atlyginimų tikslinimo; atkreipia dėmesį į tai, kad iš darbo išeinančių darbuotojų apklausų analizė parodė, jog aiškių karjeros perspektyvų trūkumas, sudėtingos darbo sąlygos ir nepatrauklus darbo užmokestis, susijęs su korekcijos koeficientu Vengrijoje, yra pagrindinės didelės darbuotojų kaitos priežastys;

13.  pripažįsta, kad Institutas ėmėsi veiksmų, kad sumažintų didelę darbuotojų kaitą; ypač atkreipia dėmesį į patobulinimus gerinant laisvų darbo vietų valdymą, į tai, kad sukurta vertinimo ir perklasifikavimo sistema, sukuriant geresnes karjeros perspektyvas ir stiprinant viduriniosios grandies vadovybės lygmenį; palankiai vertina tai, kad darbuotojų kaita nuo 20–25 proc. 2012–2013 m. sumažėjo iki 12 proc. 2014 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad keturios likusios laisvos darbo vietos 2015 m. turi būti palaipsniui užpildytos;

Vidaus auditas

14.  pripažįsta, kad 2014 m. birželio mėn. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) paskelbė tolesnių veiksmų, kurių imamasi po audito, ataskaitą dėl veiksmų plano, susijusio su dokumentu „Ribota dotacijų valdymo peržiūra. Metinių susitarimų dėl dotacijų rengimas“, įgyvendinimo padėties; atkreipia dėmesį į tai, kad VAT patvirtino dviejų iš pradinių šešių rekomendacijų įgyvendinimą ir kad vienos iš rekomendacijų statusas nuo itin svarbaus buvo sumažintas iki labai svarbaus;

15.  pripažįsta, kad VAT surengė faktų nustatymo vizitą į Institutą 2014 m. gruodžio mėn., kad įvertintų likusių rekomendacijų, kurių įgyvendinimas nepatvirtintas, įgyvendinimo pažangą; taip pat pripažįsta, kad po šio vizito VAT pripažino papildomą pažangą, padarytą metinių dotacijų skyrimo procedūrų srityje, ir kad visais VAT vizito metu išsamiai pristatytais veiksmais, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo atlikti, vykdomi arba planuojami, tinkamai bandoma atsižvelgti į riziką, kurią VAT pabrėžė ribotoje peržiūroje;

16.  pažymi, kad iš 25 veiksmų plano veiksmų 18 buvo įgyvendinta ir kad likę septyni veiksmai yra įgyvendinami; taip pat pažymi, kad trys iš šių septynių veiksmų turėtų būti įgyvendinti iki 2015 metų pabaigos – po to, kai Institutas ir ŽIB pasirašys iš dalies pakeistą partnerystės pagrindų susitarimą; remdamasis Instituto suteikta informacija atkreipia dėmesį į tai, kad likusių veiksmų įgyvendinimas vyksta pagal planą;

17.  pažymi, kad 2014 m. VAS atliko septynias audito ir konsultavimo užduotis, ir pripažįsta, kad Institutas ėmėsi veiksmų dėl VAS rekomendacijų.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch

 • [1]  OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
 • [2]  OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
 • [3]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0146.
 • [4]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [5]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [6]  OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
 • [7]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [8]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [9]  OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
 • [10]  OL C 442, 2014 12 10, p. 184.
 • [11]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0146.
 • [12]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [13]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [14]  OL L 97, 2008 4 9, p. 1.
 • [15]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [16]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.