Ziņojums - A8-0282/2015Ziņojums
A8-0282/2015

OTRAIS ZIŅOJUMS par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

2.10.2015 - (2014/2125(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Ryszard Czarnecki

Procedūra : 2014/2125(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0282/2015

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes[1],

–  ņemot vērā deklarāciju[2] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu[3] atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[4],

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi[5] un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[6],

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[7] un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

1.  sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes[8],

–  ņemot vērā deklarāciju[9] par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu[10] atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11],

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi[12] un jo īpaši tās 21. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[13],

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā[14], un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

1.  apstiprina Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2125(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  atgādina, ka Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (turpmāk “Institūts”) pārskatiem par 2013. finanšu gadu norādīja, ka otro gadu pēc kārtas nav guvusi pamatotu pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli to apliecinājumu, kuri pamato aptuveni 87 % no dotāciju izdevumiem, kvalitāte bija apšaubāma, jo tos bija sniegušas dotāciju saņēmēju nolīgtas neatkarīgas revidentu komercsabiedrības; atgādina arī to, ka, lai novērstu ar revīzijas apliecinājumu kvalitāti saistītos trūkumus, Institūts ir uzlabojis norādījumus, kas paredzēti apliecinājumus sagatavojošiem revidentiem, un 2013. gada jūnijā par atjauninātajiem norādījumiem paziņojis „Zināšanu un inovācijas kopienām” (ZIK), kas ir Institūta dotāciju saņēmējas;

2.  pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka uzlabotie norādījumi ir uzlabojuši to revīzijas apliecinājumu kvalitāti, kas saņemti par 2013. gada dotāciju darījumiem, par kuriem galīgie maksājumi tika veikti 2014. gadā;

3.  pieņem zināšanai, ka, sākot ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem, Institūts izmanto to pašu revīzijas apliecinājumu metodiku, ko visas citas programmas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros; norāda, ka detalizētākas un saskaņotākas apliecinājumu sagatavošanas metodikas izmantošana ir vēl vairāk uzlabojusi pārliecību, kas gūta, veicot ex ante pārbaudes;

4.  atgādina, ka nolūkā gūt otrā līmeņa pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību Institūts ieviesa dotāciju darījumu papildu ex post pārbaudes; pieņem zināšanai, ka Institūts veica revīzijas uz vietas, kas aptvēra aptuveni 40 % no dotācijām, kuras izmaksātas saskaņā ar 2013. gada dotāciju nolīgumiem; norāda, ka šo revīziju rezultātā no kopējās pārbaudītās summas, proti, EUR 29 163 272, tika atgūti EUR 263 239; pieņem zināšanai, ka pārbaudītajā izlasē atklātais kļūdu īpatsvars bija 0,90 % un ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,69 %, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni — 2 %; norāda, ka Revīzijas palātai provizoriskajos apsvērumos attiecībā uz 2014. finanšu gadu nav bijis komentāru vai konstatējumu saistībā ar ex ante vai ex post pārbaudēm;

5.  pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka tas kopš 2013. gada ir uzlabojis iepirkuma procedūras un aktīvi reaģējis saistībā ar Revīzijas palātas atklātajām kļūdām; īpaši norāda, ka Institūts ir atcēlis divus 2010. un 2012. gadā noslēgtus pamatlīgumus, saistībā ar kuriem sarunu procedūras izmantošana tika atzīta par nepareizu; turklāt norāda, ka Institūts ir pārskatījis savas iekšējās procedūras, shēmas un veidnes, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību attiecīgajiem publiskā iepirkuma noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot pārdomātai plānošanai un vajadzību aplēsēm; pieņem zināšanai, ka Institūts 2015. gadā pieņēma darbā vēl vienu iepirkuma procedūru speciālistu un noturēja virkni apmācību iepirkuma jomā saviem darbiniekiem;

6.  pieņem zināšanai, ka papildus konsultācijām, ko veica Institūta iekšējās revīzijas struktūrvienība (IAC), Institūts īstenoja šādas darbības:

–  izstrādāja vade mecum iepirkuma jomā, kas ietver kontrolsarakstus dažādām iepirkuma procedūrām un atsevišķiem līgumiem, kuru pamatā ir pamatlīgums;

–  prasīja iepirkuma struktūrvienībai pārbaudīt visus pakalpojumu pieprasījumus pirms piedāvājuma pieprasīšanas, tādējādi iekļaujot vēl vienu kontroles līmeni;

–  nodrošināja, ka darbinieki ir pietiekami apmācīti, izmantojot mērķorientētu apmācību virkni;

–  precizēja iepirkuma, darbības un līgumu pārvaldības struktūru lomu, kā arī ieviesa uzlabotus kontrolsarakstus un pavaddokumentus;

–  dokumentēja iepirkuma procedūras, izmantojot vienotu praktisku reģistru, kas atbilst Institūta lielumam;

7.  saskaņā ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka par 2014. gadu netika atklāta neviena ar iepirkumu saistīta kļūda; norāda arī to, ka atlikušo kļūdu īpatsvars dotāciju izdevumos ir 0,69 % un kopējais kļūdu īpatsvars administratīvajiem un darbības izdevumiem ir aptuveni 0,5 % no visiem 2014. gadā veiktajiem maksājumiem; ar nepacietību gaida Revīzijas palātas ziņojumu par Institūta 2014. gada pārskatiem, lai apstiprinātu šos konstatējumus;

8.  konstatē, ka Institūts ir ieguvis revīzijas apliecinājumus par ZIK papildu darbību izmaksām, kas radušās laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam; norāda, ka Institūts ir veicis ZIK papildu darbību portfeļa pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tiek apstiprinātas tikai tādas darbības, kuras nepārprotami saistītas ar Institūta finansētām ZIK pievienotās vērtības darbībām;

9.  pieņem zināšanai, ka finansējums, ko Institūts nodrošinājis ZIK 2010.–2014. gadā, nav pārsniedzis 25 % apmērā noteikto maksimālo apjomu, kā norādīts starp ZIK un Institūtu noslēgtajos partnerības pamatnolīgumos;

Budžeta un finanšu pārvaldība

10.  norāda, ka Institūts ir uzlabojis ar budžeta izpildi saistītās plānošanas un uzraudzības procedūras; pieņem zināšanai, ka tagad šīs procedūras ietver stingrāku visu to ierosināto pasākumu novērtējumu, kuru ietekme uz budžetu pārsniedz EUR 50 000, kā arī tiek ieviesti papildu plānošanas dokumenti, tādējādi nodrošinot, ka cilvēkresursu un finanšu resursu vajadzības tiek atbilstoši konstatētas un apmierinātas, lai varētu īstenot visus plānotos pasākumus; norāda arī to, ka ir pastiprināta saikne starp plānotajiem pasākumiem un resursu piešķiršanu, sasaistot gada darba programmu ar gada budžetu;

11.  norāda, ka Institūts kopā ar ZIK ir ievērojami uzlabojis to ZIK apguves spēju, kas tika īstenotas pirmajā posmā 2010.–2014. gadā, Institūta apgūto dotāciju vidējam gada izaugsmes rādītājam sasniedzot 85 %; norāda arī to, ka Institūta valde atlasīja un apstiprināja divas partnerības, kas kļūtu par otrā posma ZIK, un tas vēl vairāk palielinās apguves spēju, sākot ar 2015. gadu, kā arī uzlabos Institūta budžeta izpildi;

12.  atgādina, ka zemais budžeta izpildes līmenis I sadaļā (personāla izdevumi) galvenokārt ir saistīts ar lielo kadru mainību un nepieņemtajiem noteikumiem par algu korekcijām; pieņem zināšanai, ka, aptaujājot darbiniekus, kuri aizgāja no darba, tika konstatēts, ka augstās kadru mainības galvenie iemesli ir skaidras karjeras perspektīvas trūkums, grūti darba apstākļi un nepievilcīga atalgojuma pakete, kas saistīta ar Ungārijai piemērojamo korekcijas koeficientu;

13.  pieņem zināšanai pasākumus, ko Institūts veicis augstās kadru mainības mazināšanai; īpaši ņem vērā uzlabojumus vakanču pārvaldībā, novērtējuma un pārklasifikācijas sistēmas izveidi, labākas karjeras perspektīvas nodrošināšanu un vidējā vadības līmeņa nostiprināšanu; atzinīgi vērtē kadru mainības līmeņa samazināšanos no 20–25 % laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam līdz 12 % 2014. gadā; pieņem zināšanai, ka četras atlikušās vakances plānots pakāpeniski aizpildīt 2015. gadā;

Iekšējā revīzija

14.  pieņem zināšanai, ka 2014. gada jūnijā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) nāca klajā ar pēcpārbaudes revīzijas ziņojumu saistībā ar to, kā Institūtā tiek īstenots rīcības plāns, kas paredzēts dokumentā „Dotāciju pārvaldības daļēja pārskatīšana — ikgadējo dotāciju nolīgumu sagatavošana”; pieņem zināšanai, ka IAS slēdza divus ieteikumus no sākotnēji sešiem un ka vēl viena ieteikuma klasifikācija tika pazemināta no “ārkārtīgi būtisks” uz “ļoti svarīgs”;

15.  pieņem zināšanai, ka IAS 2014. gada decembrī apmeklēja Institūtu faktu vākšanas nolūkā, lai pārbaudītu vēl līdz galam neizpildīto ieteikumu īstenošanā sasniegto; pieņem zināšanai arī to, ka šī apmeklējuma rezultātā IAS atzina, ka ir veikti jauni ikgadējā dotāciju piešķiršanas procesa uzlabojumi un ka visi detalizētie pasākumi, kas apmeklējuma laikā tika iesniegti IAS, neatkarīgi no tā, vai tie ir pabeigti, īstenošanas stadijā vai tiek plānoti, atbilst riskiem, kas uzsvērti IAS veiktajā ierobežotajā pārbaudē;

16.  norāda, ka no 25 no rīcības plāna izrietošajiem pasākumiem 18 bija īstenoti un ka turpinās septiņu atlikušo pasākumu īstenošana; norāda arī to, ka trīs no minētajiem septiņiem pasākumiem ir jāīsteno līdz 2015. gada beigām pēc tam, kad būs parakstīts grozītais partnerības pamatnolīgums starp Institūtu un ZIK; pieņem zināšanai Institūta sniegto informāciju, ka atlikušo pasākumu īstenošana norit saskaņā ar plānoto;

17.  norāda, ka IAC 2014. gadā ir veikusi septiņas revīzijas un konsultācijas, un pieņem zināšanai pasākumus, ko Institūts veicis saistībā ar IAC ieteikumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.9.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch

 • [1]  OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
 • [2]  OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
 • [3]  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0146.
 • [4]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [5]  OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
 • [6]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [7]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [8]  OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
 • [9]  OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.
 • [10]  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0146.
 • [11]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [12]  OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.
 • [13]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [14]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.