Postup : 2014/2125(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0282/2015

Predkladané texty :

A8-0282/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0371

DRUHÁ SPRÁVA     
PDF 184kWORD 102k
2.10.2015
PE 557.298v02-00 A8-0282/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2013, a na odpovede riaditeľa Európskeho inovačného a technologického inštitútu,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(6), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu absolutórium za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami inštitútu(9),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 týkajúce sa udelenia absolutória Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(11), ktorým odkladá udelenie absolutória za rozpočtový rok 2013, a na odpovede riaditeľa Európskeho inovačného a technologického inštitútu,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(13), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút(14), a najmä na jeho článok 21,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inovačného a technologického inštitútu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013

(2014/2125(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0282/2015),

Pripomienky k zákonnosti a správnosti operácií

1.  pripomína, že Dvor audítorov (ďalej len „Dvor“) vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2013 nekonštatoval už druhý rok po sebe primeranú istotu o zákonnosti a správnosti grantových operácií inštitútu; poznamenáva, že podľa názoru Dvora audítorov je kvalita osvedčení spochybnená, keďže ich vydali nezávislé audítorské spoločnosti, ktoré najali samotní príjemcovia grantov a ktoré pokrývajú približne 87 % výdavkov na granty; okrem toho pripomína, že s cieľom riešiť nedostatky týkajúce sa kvality audítorských osvedčení inštitútu zlepšil pokyny poskytované certifikovaným audítorom a v júni 2013 aktualizované pokyny oznámil znalostným a inovačným spoločenstvám (ZIS), ktoré sú príjemcami grantov inštitútu;

2.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že zdokonalené pokyny viedli k zlepšeniu kvality audítorských osvedčení získaných v súvislosti s grantovými operáciami v roku 2013, pre ktoré sa konečné platby uskutočnili v roku 2014;

3.  berie na vedomie, že počnúc dohodami o grante z roku 2014 inštitút používa tú istú metodiku audítorských osvedčení ako v prípade všetkých ostatných programov v rámci programu Horizont 2020; konštatuje, že použitie podrobnejšej a jednotnejšej metodiky osvedčení ďalej zvýšilo istotu získanú v priebehu kontrol ex ante;

4.  pripomína, že inštitút zaviedol doplňujúce kontroly ex post pre grantové operácie ako druhý stupeň istoty o zákonnosti a správnosti grantových operácií; berie na vedomie, že inštitút vykonal audity „na mieste“, ktoré sa týkali približne 40 % grantov vyplatených v rámci dohôd o grante z roku 2013; poznamenáva, že na základe týchto auditov sa podarilo vymôcť sumu 263 239 EUR z celkovej auditovanej sumy 29 163 272 EUR; berie na vedomie, že miera chybovosti zistená v kontrolovanej vzorke je 0,90 % a zvyšková chybovosť predstavuje 0,69 %, čo nepresahuje prah významnosti 2 %; konštatuje, že Dvor audítorov vo svojich predbežných poznámkach k rozpočtovému roku 2014 nemal žiadne pripomienky ani zistenia v súvislosti s kontrolami ex ante a ex post;

5.  na základe informácií inštitútu berie na vedomie, že od roku 2013 zlepšil svoje postupy obstarávania a zaujal proaktívny prístup po zistení chýb Dvorom audítorov; konštatuje najmä, že inštitút zrušil dve rámcové zmluvy uzatvorené v rokoch 2010 a 2012, v prípade ktorých sa zistilo, že použitie rokovacieho konania bolo neopodstatnené; ďalej konštatuje, že inštitút zrevidoval svoje vnútorné postupy, pracovné procesy a modely s cieľom plne dodržiavať príslušné pravidlá verejného obstarávania, pričom osobitná pozornosť bola venovaná riadnemu plánovaniu a odhadu potrieb; berie na vedomie, že inštitút prijal dodatočného úradníka pre verejné obstarávanie v roku 2015 a že uskutočnil sériu školení o obstarávaní pre svojich zamestnancov;

6.  berie na vedomie, že v nadväznosti na poradenské úlohy vykonávané oddelením vnútorného auditu inštitútu vykonal inštitút tieto opatrenia:

-  vypracovanie príručky o obstarávaní, ktorá zahŕňa kontrolné zoznamy pre rôzne postupy verejného obstarávania a osobitné zmluvy na základe rámcových zmlúv;

-  požiadavka, aby oddelenie pre obstarávanie overovalo všetky žiadosti o službu pred požiadaním o ponuku, čo poskytuje dodatočnú úroveň kontroly;

-  zabezpečenie, aby boli zamestnanci dostatočne vyškolení prostredníctvom cielených školení;

-  objasnenie príslušných úloh v rámci verejného obstarávania a oddelenia pre operačnú fázu a pre riadenie zmlúv, ako aj zavedenie vylepšených zoznamov a sprievodiek;

-  zdokumentovanie postupov verejného obstarávania v rámci jediného a prakticky využiteľného archívu údajov, ktorý je primeraný veľkosti inštitútu;

7.  na základe informácií inštitútu konštatuje, že neboli odhalené žiadne chyby pri verejnom obstarávaní za rok 2014; ďalej konštatuje, že keďže zostatková chybovosť v grantových výdavkov je 0,69 %, celková miera chybovosti pre administratívne a prevádzkové výdavky je približne 0,5 % z celkových platieb vykonaných v roku 2014; so záujmom očakáva správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky inštitútu za rok 2014 s cieľom potvrdiť tieto zistenia;

8.  konštatuje, že inštitút získal audítorské osvedčenia o nákladoch na doplnkové činnosti ZIS v období rokov 2010 – 2014; konštatuje, že inštitút vykonal preskúmanie portfólia doplnkových činností ZIS, aby sa zabezpečilo, že sú schvaľované len činnosti s jasnou väzbou na činnosti ZIS s pridanou hodnotou financované inštitútom;

9.  berie na vedomie, že financovanie zo strany inštitútu poskytnuté ZIS v období rokov 2010 – 2014 neprekročilo strop 25 %, ako je stanovené v rámcových dohodách o partnerstve medzi ZIS a inštitútom;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

10.  konštatuje, že inštitút zlepšil postupy plánovania a monitorovania v súvislosti s plnením rozpočtu; berie na vedomie, že tieto postupy v súčasnosti zahŕňajú dôkladnejšie posúdenie všetkých navrhnutých činností s vplyvom na rozpočet vyše 50 000 EUR, ako aj zavedenie ďalších plánovacích dokumentov, ktoré zabezpečia, že potreby ľudských a finančných zdrojov sú dobre určené a tieto zdroje sú dostupné na realizáciu všetkých plánovaných činností; okrem toho konštatuje, že prepojenie medzi plánovanými činnosťami a prideľovaním zdrojov bolo posilnené prepojením ročného pracovného programu s ročným rozpočtom;

11.  konštatuje, že inštitút spolu so ZIS výrazne zlepšil absorpčnú kapacitu prvej vlny ZIS v období 2010 – 2014, pričom priemerná ročná miera rastu čerpaných grantov inštitútu dosiahla 85 %; okrem toho poznamenáva, že správna rada inštitútu vybrala a učila dve partnerstvá, ktoré sa majú stať druhou vlnou ZIS, čím sa ďalej zvýši absorpčná kapacita od roku 2015 a vzrastie miera plnenia rozpočtu inštitútu;

12.  pripomína, že nízka miera plnenia rozpočtu v hlave I (výdavky na zamestnancov) súvisí najmä s vysokou fluktuáciou zamestnancov a doteraz neprijatými nariadeniami o úprave platov; berie na vedomie, že pri analýze rozhovorov týkajúcich sa odchodu zamestnancov sa ako hlavné dôvody vysokej fluktuácie zamestnancov určili neexistencia jasnej perspektívy kariéry, náročné pracovné prostredie a neatraktívne platové podmienky súvisiace s opravným koeficientom pre Maďarsko;

13.  berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút prijal s cieľom znížiť vysokú fluktuáciu zamestnancov; osobitne berie na vedomie zlepšenia v riadení voľných pracovných miest, vytvorenie systému hodnotenia a opätovnej klasifikácie, poskytnutie lepšej kariérnej perspektívy a posilnenie strednej úrovne riadenia; víta zníženie miery fluktuácie zamestnancov z 20 – 25 % v období rokov 2012 – 2013 na 12 % v roku 2014; berie na vedomie, že zostávajúce štyri voľné pracovné miesta sa majú postupne obsadiť počas roka 2015;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vydal v júni 2014 správu o následnom audite týkajúcu sa stavu vykonávania akčného plánu vyplývajúceho z obmedzeného preskúmania riadenia grantov a prípravy ročných dohôd o grante („Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements“); berie na vedomie, že IAS uzavrel dve odporúčania z pôvodných šiestich a že závažnosť jedného ďalšieho odporúčania bola znížená z kategórie „kritické“ na kategóriu „veľmi dôležité“;

15.  berie na vedomie, že IAS vykonal v inštitúte v decembri 2014 vyšetrovaciu návštevu s cieľom preskúmať pokrok dosiahnutý pri vykonávaní nezrealizovaných odporúčaní; okrem toho berie na vedomie, že na základe tejto návštevy IAS uznal ďalšie zlepšenia dosiahnuté v rámci ročného procesu udeľovania grantov a že všetky podrobné opatrenia predložené Útvaru pre vnútorný audit počas tejto návštevy, či už ukončené, prebiehajúce alebo plánované, primeraným spôsobom riešia riziká, ktoré boli zdôraznené v rámci obmedzeného preskúmania IAS;

16.  konštatuje, že z 25 opatrení vyplývajúcich z akčného plánu bolo 18 vykonaných a že vykonávanie siedmich zostávajúcich opatrení práve prebieha; okrem toho konštatuje, že tri z týchto siedmich opatrení sa majú uskutočniť pred koncom roka 2015 – po tom, čo bude podpísaná zmenená rámcová dohoda o partnerstve medzi inštitútom a ZIS; berie na vedomie informáciu inštitútu, že vykonávanie zostávajúcich opatrení napreduje podľa plánu;

17.  konštatuje, že IAC vykonal v roku 2014 sedem audítorských a poradenských úloh, a berie na vedomie opatrenia, ktoré inštitút prijal na základe odporúčaní IAC.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch

(1)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(2)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0146.

(4)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(9)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(10)

Ú. v. EÚ C 442, 10.12.2014, s. 184.

(11)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0146.

(12)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.12, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia