Förfarande : 2014/2125(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0282/2015

Ingivna texter :

A8-0282/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0371

BETÄNKANDE 2     
PDF 170kWORD 85k
2.10.2015
PE 557.298v02-00 A8-0282/2015

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013

(2014/2125(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Ryszard Czarnecki

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013

(2014/2125(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013, samt institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013 samt svaren från direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(6), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(8), särskilt artikel 108.

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0282/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013

(2014/2125(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013, samt institutets svar(9),

–  med beaktande av förklaringen(10) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja Europeiska institutet för innovation och teknik ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(11) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013 samt svaren från direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(12),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(13), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättande av Europeiska institutet för innovation och teknik(14), särskilt artikel 21,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(15),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(16), särskilt artikel 108.

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0282/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska institutet för innovation och teknik, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013

(2014/2125(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0282/2015).

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska institutet för innovation och teknik (nedan kallad institutet) för budgetåret 2013 för andra året i följd inte lyckades hitta några rimliga garantier för lagligheten och korrektheten för bidragstransaktionerna. Parlamentet noterar att enligt revisionsrätten var kvaliteten på intygen inte tillförlitliga eftersom de utfärdades av oberoende revisionsföretag som var anlitade av mottagarna, och att cirka 87 procent av bidragskostnaderna täcker kostnaderna för dessa intyg. Parlamentet påminner dessutom om att institutet, för att åtgärda revisionsintygens brister, förbättrade sina instruktioner till attesterande revisorer och i juni 2013 skickades de uppdaterade instruktionerna till kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna) som är mottagare av institutets bidrag.

2.  Europaparlamentet har av institutet fått veta att de förbättrade instruktionerna innebar att de mottagna revisionsintygens kvalitet förbättrades för bidragstransaktionerna för 2013, för vilka de slutliga betalningarna gjordes 2014.

3.  Europaparlamentet uppskattar att institutet, sedan 2014 använder samma metod för revisionsintygen för bidragsöverenskommelserna som alla andra program inom ramen för ramprogrammet Horisont 2020. Parlamentet noterar att användningen av en mer detaljerad och enhetlig metod för intygen ytterligare har ökat den säkerhet som erhållits under förhandskontrollerna.

4.  Europaparlamentet påminner om att institutet införde kompletterande efterhandskontroller av bidragstransaktioner för att få ytterligare garantier för bidragstransaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet konstaterar att institutet gjorde revisioner på platsen som täckte cirka 40 procent av de utbetalda bidragen inom ramen för bidragsöverenskommelserna för 2013. Parlamentet noterade att dessa revisioner ledde till att 263 239 EUR återbetalades, av det totala granskade beloppet på 29 163 272 EUR. Parlamentet konstaterar att den upptäckta felprocenten i det granskade urvalet uppgår till 0,90 procent och att den kvarstående felprocenten uppgår till 0,69 procent, vilket är under väsentlighetsgränsen på 2 procent. Parlamentet noterar att revisionsrättens preliminära iakttagelser för budgetåret 2014 inte innehöll några kommentarer eller slutsatser avseende förhandskontroller eller efterhandskontroller.

5.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från institutet att det har förbättrat sina upphandlingsförfaranden sedan 2013 och att det tillämpar ett proaktivt tillvägagångssätt efter det att revisionsrätten upptäckte fel. Parlamentet noterar särskilt att institutet annullerade de två ramavtal som ingicks 2010 och 2012, för vilka användningen av det framförhandlade förfarandet ansågs strida mot gällande bestämmelser. Parlamentet noterar även att institutet har sett över sina interna förfaranden, kretslopp och standarder för att fullt ut uppfylla reglerna för offentlig upphandling, med särskild fokus på sund planering och uppskattning av behov. Parlamentet konstaterar att institutet rekryterade en ytterligare upphandlingsansvarig under 2015 och genomförde en rad utbildningar om upphandling för sin personal.

6.  Europaparlamentet konstaterar att institutets internrevisionsfunktion utförde ett konsultuppdrag och att institutet därefter

–  utvecklade en handbok om upphandling, som omfattar checklistor för olika upphandlingsförfaranden och särskilda kontrakt inom ramen för ramavtal,

–  krävde att upphandlingsfunktionen kontrollerar alla önskemål om tjänster innan den tar in någon offert, vilket innebär utökad kontroll,

–  garanterade att personalen får tillräcklig utbildning genom riktade utbildningsomgångar,

–  förtydligade rollerna när det gäller upphandling, operativ verksamhet respektive kontraktförvaltning samt införde förbättrade checklistor och färdblanketter (routing slips),

–  dokumenterade upphandlingsförfarandena inom en enda förteckning som är praktisk att använda och som står i proportion till institutets storlek.

7.  Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från institutet att inga upphandlingsfel upptäcktes för 2014. Parlamentet konstaterar dessutom att eftersom den kvarstående felprocenten i bidragsutgifterna uppgår till 0,69 procent, uppgår den kombinerade felprocenten för administrativa utgifter och driftsutgifter till 0,5 procent av de totala betalningarna för 2014. Parlamentet ser fram emot revisionsrättens rapport om institutets årsredovisning för 2014 för att bekräfta dessa slutsatser.

8.  Europaparlamentet konstaterar att institutet erhöll revisionsintygen för kostnaderna för kunskaps- och innovationsgruppernas kompletterade verksamhet under perioden 2010-2014. Parlamentet noterar att institutet såg över portföljen för kunskaps- och innovationsgruppernas kompletterade verksamhet, för att garantera att man enbart godkände verksamhet med en tydlig koppling till sådan verksamhet inom kunskaps- och innovationsgrupperna som medförde mervärde och finansierades av institutet.

9.  Europaparlamentet konstaterar att institutets finansiering av kunskaps- och innovationsgrupperna under perioden 2010-2014 inte har överstigit det tak på 25 procent som fastställs i ramavtalen om partnerskap mellan kunskaps- och innovationsgrupperna och institutet.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

10.  Europaparlamentet noterar att institutet förbättrade planerings- och övervakningsförfarandena för budgetgenomförandet. Parlamentet noterar att dessa förfaranden nu omfattar en striktare bedömning av alla föreslagna verksamheter med en budgeteffekt på över 50 000 EUR; det har även införts ytterligare planeringsdokument som garanterar att behoven när det gäller personalresurser och ekonomiska resurser är korrekt fastställda och tillgängliga för att genomföra alla planerade verksamheter. Parlamentet noterar dessutom att kopplingen mellan planerade verksamheter och resursfördelning har stärkts genom att det årliga arbetsprogrammet har kopplats till årsbudgeten.

11.  Europaparlamentet noterar att institutet, tillsammans med kunskaps- och innovationsgrupperna, betydligt har förbättrat anslagsutnyttjandet för den första omgången kunskaps- och innovationsgrupper för perioden 2010–2014. Institutets utnyttjade bidrag ökade nämligen årligen med 85 procent. Parlamentet noterar dessutom att institutets styrelsele valde ut och utformade två partnerskap för den andra omgången kunskaps- och innovationsgrupper, vilket ytterligare kommer att öka anslagsutnyttjandet från och med 2015 och förbättra institutets budgetgenomförandegrad.

12.  Europaparlamentet påminner om att den låga budgetgenomförandegraden för rubrik I (personalkostnader) till största delen beror på den höga personalomsättningen och att bestämmelserna om lönejusteringar ännu inte har antagits. Parlamentet noterar att det enligt analyserna av avgångsintervjuer med personalen framgår att huvudorsakerna till den höga personalomsättningen är avsaknaden av tydliga karriärmöjligheter, en svår arbetssituation och ett oattraktivt lönepaket till följd av korrigeringskoefficienten för Ungern.

13.  Europaparlamentet konstaterar de åtgärder som institutet har vidtagit för att mildra den höga personalomsättningen. Parlamentet noterar i synnerhet en bättre hantering av lediga tjänster, inrättandet av ett bedömnings- och omklassificeringssystem, som innebär bättre karriärmöjligheter, och förstärkningen av mellanchefsnivån. Parlamentet välkomnar den minskade personalomsättningen från 20-25 procent för perioden 2012–2013 till 12 procent för 2014. Parlamentet noterar att de fyra återstående lediga tjänsterna ska tillsättas gradvis under 2015.

Intern revision

14.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens internrevisionstjänst i juni 2014 offentliggjorde en revisionsrapport för att följa upp läget avseende genomförandet av handlingsplanen till följd av Limited Review on Grant Management – Preparation of Annual Grant Agreements. Parlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten betraktade två rekommendationer av sammanlagt sex som genomförda och att en ytterligare rekommendation nedgraderades från “kritisk” till “mycket viktig”.

15.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten gjorde en undersökningsresa till institutet i december 2014 för att granska hur det gick med genomförandet av de oavslutade rekommendationerna. Parlamentet noterar även att besöket resulterade i att internrevisionstjänsten konstaterade att ytterligare framsteg gjorts i den årliga processen för bidragsfördelning och att alla detaljerade åtgärder som presenterades för internrevisionstjänsten i samband med besöket, både de som var avslutade, pågående eller planerade, i tillräckligt hög grad tar hänsyn till de risker som betonades i internrevisionstjänstens begränsande granskning.

16.  Europaparlamentet noterar att 18 av handlingsplanens 25 åtgärder har genomförts och de sju återstående åtgärderna håller på att genomföras. Parlamentet noterar även att tre av dessa sju åtgärder ska ha genomförts före slutet av 2015, efter det att det ändrade ramavtalet om partnerskap mellan institutet och kunskaps- och innovationsgrupperna har undertecknats. Parlamentet konstaterar på basis av uppgifter från institutet att genomförandet av de återstående åtgärderna fortskrider enligt planerna.

17.  Europaparlamentet konstaterar att internrevisionstjänsten utförde sju revisions- och konsultuppdrag under 2014 och uppskattar institutets åtgärder till följd av internrevisionstjänstens rekommendationer.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch

(1)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.

(2)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.

(3)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0146.

(4)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

(7)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(9)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.

(10)

EUT C 442, 10.12.2014, s. 184.

(11)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2015)0146.

(12)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(14)

EUT L 97, 9.4.2008, s. 1.

(15)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy