ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година

2.10.2015 - (2014/2132(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Ришард Чарнецки

Процедура : 2014/2132(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0283/2015
Внесени текстове :
A8-0283/2015
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година

(2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие[1],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.[3] за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (бившето съвместно предприятие ARTEMIS),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[4],

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[5], и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи[6],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL[7], и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[8],

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[9],

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0283/2015),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година

(2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ARTEMIS) за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие[10],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[11] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.[12] за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ARTEMIS),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[13],

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[14], и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (EО) № 74/2008 на Съвета от 20 декември 2007 година за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS за изпълнение на съвместната технологична инициатива за вградени компютърни системи[15],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместно предприятие ECSEL[16], и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[17],

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[18],

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0283/2015),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година

(2014/2132(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0283/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ARTEMIS („съвместното предприятие“) е създадено през декември 2007 г. за период от 10 години, за да изготви и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови технологии за вградени компютърни системи в различни области на приложение, с цел повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на Съюза, както и улесняване възникването на нови пазари и обществени приложения,

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност през октомври 2009 г.,

В.  като има предвид, че общият размер на финансовите вноски на държавите членки, участващи в ARTEMIS, следва да възлиза на най-малко 1,8 пъти финансовата вноска на Съюза, а апортните вноски на участващите в проектите организации за научни изследвания и развитие за периода на съществуване на съвместното предприятие следва да се равняват или да превишават вноските на публичните органи,

Г.  като има предвид, че съвместното предприятие и съвместното предприятие ENIAC бяха слети, за да бъде създадена съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. и ще функционира в продължение на 10 години,

Бюджетно и финансово управление

1.  припомня, че Сметната палата („Палатата“) заяви, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2013 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

2.  потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че са определени практическите условия и ред за извършването на последващи одити във връзка с административните споразумения, подписани с националните финансиращи органи („НФО“); отбелязва, че практическите условия и ред включват въвеждането на специален формуляр за докладване, подкрепен от оценка на съвместното предприятие относно националните системи във връзка с декларациите за достоверност, както и посещения на Палатата в националните финансиращи органи;

3.  припомня, че в приетата от съвместното предприятие стратегия за последващ одит се заявява, че то трябва да извършва най-малко веднъж годишно оценка за това дали информацията, изпратена от НФО, предоставя достатъчна увереност по отношение на редовността и законосъобразността на извършените операции;

4.  потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че 23-те национални финансиращи органи, които обменят информация относно своите одитни стратегии, осигуряват 95 % от всички отпускани безвъзмездни средства; приветства факта, че за да допълни информацията, получена от съвместното предприятие, Палатата изисква допълнителна информация направо от националните финансиращи органи, за да може да изрази становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

5.  потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че то е постигнало напредък при изпълнението на плана за действие, целящ отстраняване на слабостите, констатирани от Палатата в изказаното от нея становище с резерви; отбелязва, че предоставените от националните системи гаранции бяха оценени положително за държавите, получаващи 54 % от всички безвъзмездни средства, а оценките за другите държави са в напреднал етап на изпълнение, като по този начин оценяваните безвъзмездни помощи ще достигнат до 84 %; призовава съвместното предприятие да продължи с процеса на оценяване, за да достигне до 100 % обхват за всички безвъзмездни средства;

6.  отбелязва, че беше организиран семинар относно процедурата за предоставяне на увереност, на който присъстваха представители на Сметната палата, Комисията и Службата за вътрешен одит на Комисията, както и представители на националните финансиращи органи, работещи в съвместното предприятие; отбелязва, че семинарът очерта изискванията на европейските програми и даде възможност за обмен на информация и най-добри практики с националните финансиращи органи;

7.  отбелязва, че съвместното предприятие е разработило нова методология за оценка на процента на остатъчни грешки, подобна на тази, която се използва от службите на Комисията, отговарящи за съвместното управление на средства; отбелязва, че първата оценка на процента на остатъчни грешки, която се базира на 157 одитирани операции, показва 0,73 % грешки, а неотдавнашна актуализация, извършена на базата на 331 операции, показа процент на грешки от 0,66 %, което е под прага на същественост от 2 %;

8.  припомня, че степента на усвояване на бюджетните кредити за плащания след промяна на бюджета в края на годината беше 69 %; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че забавянето при издаването на сертификати от националните финансиращи органи е една от основните причини за ниския процент на усвояване, тъй като плащанията се извършват веднага след получаване на националните сертификати; освен това отбелязва, че забавените темпове на плащане не засягат техническото изпълнение на проектите;

9.  констатира въз основа на информация от съвместното предприятие, че вноските на държавите членки възлизат на 1,8 пъти вноската на Съюза спрямо поетите от Съюза задължения; отбелязва, че поетите от държавите членки задължения е трябвало да бъдат намалени под прага от 1,8 пъти вноската на Съюза при отпускането на безвъзмездни средства, с цел спазване на ограниченията, наложени от правилата за държавните помощи; отбелязва, че във връзка с това приносът на Съюза за съвместното предприятие възлиза на 181 454 844 EUR, а приносът на държавите членки възлиза на 341 842 261 EUR, което доведе до равнището от 1,88 пъти вноската на Съюза;

10.  отбелязва, че Комисията ще извърши оценка на дейността на ARTEMIS до датата на създаване на съвместната технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 74/2008 на Съвета за създаване на съвместно предприятие ARTEMIS, която следва да бъде взета предвид при освобождаването от отговорност за финансовата 2014 година;

Системи за вътрешен контрол

11.  отбелязва, че според информация от съвместното предприятие, в допълнение към изискванията на член 6, параграф 2 от регламента за неговото създаване, структурата за вътрешен одит, сформирана в съвместното предприятие ENIAC, вече е установена като структура за вътрешен одит на съвместното предприятие в резултат от сливането на двете съвместни предприятия;

12.  потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че планът за възстановяване при бедствия по отношение на общата информационно-технологична инфраструктура на съвместните предприятия е одобрен;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

13.  отбелязва, че поради сливането със съвместното предприятие ENIAC, общата политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси на съвместното предприятие ENIAC е приложима също и за съвместното предприятие; отбелязва освен това, че процедурите за управление на ситуации на конфликти на интереси, както и механизмът, приложим в случай на нарушение на правилата, са част от приетата политика;

14.  потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че автобиографиите и декларациите за интереси на неговия изпълнителен директор и ръководители, съгласно Правилника за длъжностните лица и правилата за неговото прилагане, са събрани и публикувани на уебсайта на съвместното предприятие; отбелязва, че е създадена и се поддържа редовно обширна база данни, включваща цялата открита информация, свързана с конфликтите на интереси, както и предприетите мерки;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

15.  припомня, че с решението за Седмата рамкова програма (7РП)[19] се създава система за мониторинг и докладване, която обхваща защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че реализираните 211,5 публикации и 16,6 патента за сумата от 10 000 000 EUR безвъзмездни средства, отпуснати от Съюза, показват висока производителност във връзка с научноизследователските резултати на съвместното предприятие и че това отговаря на всички искания, изразени досега от координаторите по 7РП.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch

 • [1]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 8.
 • [2]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 9.
 • [3]  Приети текстове, P8_TA(2015)0163.
 • [4]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [5]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [6]  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
 • [7]  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
 • [8]  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [9]  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
 • [10]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 8.
 • [11]  ОВ C 452, 16.12.2014 г., стр. 9.
 • [12]  Приети текстове, P8_TA(2015)0163.
 • [13]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [14]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [15]  ОВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 52.
 • [16]  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.
 • [17]  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
 • [18]  OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
 • [19]  Член 7 от Решение № 1982/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).