ANDEN BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013

  2.10.2015 - (2014/2132(DEC))

  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Ryszard Czarnecki

  Procedure : 2014/2132(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0283/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0283/2015
  Vedtagne tekster :

  1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013

  (2014/2132(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om fællesforetagendet Artemis' årsregnskab for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar[1],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

  –  der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015,[3] der udskyder afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 samt svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet Artemis),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[4],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 209,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer[6],

  –  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL[7], særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

  –  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[8],

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[9],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

  –  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0283/2015),

  1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet Artemis' budget for regnskabsåret 2013

  2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integreret del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013

  (2014/2132(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

  -  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 med fællesforetagendets svar[10],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[11] for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

  –  der henviser til sin afgørelse fra den 29. april 2015,[12] der udskyder afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 samt svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet Artemis),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[13],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[14], særlig artikel 209,

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer[15],

  –  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL[16], særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,

  –  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[17],

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[18],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

  –  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0283/2015),

  1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013

  2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

  (2014/2132(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

  –  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0283/2015),

  A.  der henviser til, at fællesforetagendet Artemis ("fællesforetagendet") blev oprettet i december 2007 for en periode på 10 år til fastlæggelse og gennemførelse af en "forskningsdagsorden" for udvikling af centrale teknologier til indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke Unionens konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe mulighed for helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål;

  B.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i oktober 2009;

  C.  der henviser til, at de finansielle bidrag fra Artemis-medlemsstaterne i alt bør udgøre mindst 1,8 gange EU's finansielle bidrag, og at bidraget i naturalier fra forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i projekterne i løbet af fællesforetagendets levetid, skal være mindst lig med eller overstige bidraget fra de offentlige myndigheder;

  D.  der henviser til, at fællesforetagenderne Artemis og ENIAC blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på 10 år;

  Budgetstyring og økonomisk forvaltning

  1.  minder om, at Revisionsretten har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

  2.  erfarer fra fællesforetagendet, at de praktiske ordninger for efterfølgende revision vedrørende de administrative aftaler, der er underskrevet med de nationale finansieringsmyndigheder, er blevet etableret; tager til efterretning, at de praktiske ordninger inkluderer introduktionen af et specifikt rapportskema, der er underbygget af vurderingen af nationale kontrolsystemer af fællesforetagendet samt besøg hos nationale finansieringsmuligheder foretaget af Revisionsretten;

  3.  minder om, at strategien for efterfølgende revision, som fællesforetagendet har vedtaget, angiver, at det mindst en gang om året skal vurderes, om de oplysninger, de nationale finansieringsmyndigheder har fremsendt, giver tilstrækkelig sikkerhed, for at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

  4.  erfarer fra fællesforetagendet, at de 23 nationale finansieringsmyndigheder, der delte information om deres revisionsstrategier, udgør 95 % af det samlede antal tildelte bevillinger; glæder sig over, at Revisionsretten med henblik på at supplere informationen, som fællesforetagendet har opnået, tilegner sig yderligere informationerne direkte fra de nationale finansieringsmyndigheder for at afgive en erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet;

  5.  erfarer fra fællesforetagendet, at det gjorde fremskridt i implementeringen af handlingsplanen rettet mod at afhjælpe de mangler, som Revisionsretten pegede på i sin erklæring; konstaterer, at garantierne, der var skaffet af de nationale systemer, var vurderet positivt for lande, der repræsenterer 54 % af de samlede bevillinger, mens vurderingen af yderligere lande er i en forhåndsgennemførelsesfase, der vil bringe den vurderede bevillingsdækning op på 84 %; opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte vurderingen for at nå 100 % dækning af de samlede bevillinger;

  6.  bemærker, at en workshop om vurdering var organiseret, hvor repræsentanterne fra Revisionsretten, Kommissionen og Kommissionens interne revisionstjeneste samt repræsentanter fra de nationale finansieringsmyndigheders aktive medlemmer af fællesforetagendet var samlet; konstaterer, at denne workshop fremhævede forudsætningerne for EU-programmerne og muliggjorde udvekslingen af information og bedste praksis med de nationale finansieringsmyndigheder;

  7.  konstaterer, at fællesforetagendet har udviklet en ny metode for at anslå den tilbageværende fejlfrekvens i lighed med den brugt af Kommissionens tjenestegrene under ledelse af fælles administrerede midler; anerkender, at den første evaluering af den tilbageværende fejlfrekvens var 0,73 % baseret på de157 reviderede transaktioner, mens en nylig opdatering baseret på 331 transaktioner resulterede i en fejlfrekvens på 0,66 %, under tærskelværdien på 2 %;

  8.  minder om, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne efter nedskæringen efter budgetændringsforslaget fra slutningen af året var 69 %; erfarer fra fællesforetagendet, at forsinkelsen af de nationale finansieringsmyndigheders udstedelse af betalingscertifikater er en af hovedårsagerne til den lave udnyttelsesgrad, fordi betalingerne bliver gennemført uden forsinkelse, så snart de nationale certifikater er modtaget; anerkender endvidere, at den langsommere betalingshastighed ikke havde nogen effekt på den tekniske gennemførelse af projekterne;

  9.  konstaterer på grundlag af fællesforetagendets svar, at bidragene, som medlemsstaterne har forpligtet sig til, var på niveau 1,8 sammenlignet med Unionens forpligtelser; anerkender, at medlemsstaternes forpligtelser var nødt til at blive reduceret til under 1,8-grænsen, da bevillingerne blev tildelt for at kunne overholde de begrænsninger, der er blevet indført af statsstøttereglerne; bemærker, at de deraf resulterede bidrag fra Unionen til fællesforetagenet var 181 454 844 EUR, hvorimod medlemsstaternes bidrag var 341 842 261 EUR, hvilket resulterede i et niveau på 1,88;

  10.   noterer sig, at Kommissionen vil foretage en evaluering for at vurdere Artemis' aktivitet frem til tidspunktet for oprettelsen af FTI ECSEL, som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis, som skal tages i betragtning vedrørende decharge for regnskabsåret 2014;

  Interne kontrolsystemer

  11.  noterer sig på baggrund af fællesforetagendets svar, at den interne revisionsfunktion, der er etableret i fællesforetagendet ENIAC i henhold til kravene i artikel 6, stk. 2 i oprettelsesforordningen, nu er oprettet som fællesforetagendets interne revisionsfunktion som følge af sammenlægningen af de to fællesforetagender;

  12.  erfarer fra fællesforetagendet, at katastrofeberedskabsplanen for fællesforetagendernes fælles IT-infrastruktur er blevet godkendt;

  Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

  13.  konstaterer, at fællesforetagendet ENIACs overordnede politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter også er relevant for fællesforetagendet grundet sammenlægningen med fællesforetagendet ENIAC; konstaterer ydermere, at procedurerne for håndtering af interessekonfliktsituationer såvel som de proceduremæssige mekanismer i tilfælde af brud på reglerne er en del af den vedtegne politik;

  14.  erfarer fra fællesforetagendet, at CV'er og interesseerklæringer fra den administrerende direktør og ledere, som påkrævet af personalevedtægten, og gennemførelsesbestemmelserne var indsamlet og slået op på fællesforetagendets hjemmeside; konstaterer, at en omfattende database, der indeholder al identificeret information i forbindelse med interessekonflikter tillige med trufne foranstaltninger, er blevet etableret og bliver jævnligt vedligeholdt;

  Tilsyn med og rapportering af forskningsresultater

  15.  minder om, at afgørelsen om det syvende rammeprogram (RP7)[19] indfører et tilsyns- og rapporteringssystem vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultater; erfarer fra fællesforetagendet, at 211,5 publikationer og 16,6 patenter pr. 10.000.000 EUR af Unionens bevillinger viser en høj produktivitet i dets forskningsresultater og er i overensstemmelse med alle anmodninger, der indtil nu er fremsat af RP7-koordinatorene.

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  22.9.2015

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Raymond Finch

  • [1]  EUT C 452 af 16.12.2014, s. 8.
  • [2]  EUT C 452 af 16.12.2014, s. 9.
  • [3]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0163.
  • [4]  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [5]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
  • [7]  EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
  • [8]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [9]  EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
  • [10]  EUT C 452 af 16.12.2014, s. 8.
  • [11]  EUT C 452 af 16.12.2014, s. 9.
  • [12]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2015)0163.
  • [13]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [14]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [15]  EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
  • [16]  EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
  • [17]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [18]  EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
  • [19]  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 6).