DRUGO IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.

2.10.2015 - (2014/2132(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

Postupak : 2014/2132(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0283/2015

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.

(2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća[1],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg Zajedničkog poduzeća ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[4],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća[5], a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima[6],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[7], a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[8],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[9],

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.

(2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg Zajedničkog poduzeća ARTEMIS) za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća[10],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[11] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.[12] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora Zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg zajedničkog poduzeća ARTEMIS),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[13],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća[14], a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 74/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju „Zajedničkog poduzeća ARTEMIS” za provedbu zajedničke tehnološke inicijative o ugrađenim računalnim sustavima[15],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[16], a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[17],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[18],

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.

(2014/2132(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0283/2015),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće ARTEMIS („Zajedničko poduzećeˮ) osnovano u prosincu 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe programa istraživanja za razvoj ključnih tehnologija za ugrađene računalne sustave u raznim područjima primjene kako bi se povećala konkurentnost i održivost Unije te omogućilo nastajanje novih tržišta i društveno relevantnih primjena;

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u listopadu 2009.,

C.  budući da bi financijski doprinosi država članica ARTEMIS-a trebali sveukupno iznositi najmanje 1,8 puta uvećan financijski doprinos Unije i da je doprinos u naravi organizacija za istraživanje i razvoj koje sudjeluju u projektima tijekom razdoblja na koje je Zajedničko poduzeće osnovano jednak doprinosu javnih tijela ili veći od njega;

D.  budući da su Zajedničko poduzeće ARTEMIS i Zajedničko poduzeće ENIAC spojeni s ciljem stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) koja je započela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  podsjeća da je Revizorski sud („Sud”) izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima predstavlja njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njegovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkoga poduzeća da su uspostavljeni praktični mehanizmi za ex post revizije u vezi s administrativnim sporazumima koje je ono potpisalo s nacionalnim tijelima za financiranje; prima na znanje da ti praktični mehanizmi obuhvaćaju uvođenje posebnih obrazaca za izvješćivanje ojačano procjenom nacionalnih sustava osiguranja koju provodi Zajedničko poduzeće te posjete Revizorskog suda nacionalnim tijelima za financiranje;

3.  podsjeća da Zajedničko poduzeće prema donesenoj ex post strategiji barem jednom godišnje mora procijeniti pružaju li informacije koje su dostavila nacionalna tijela država članica dovoljna jamstva o pravilnosti i zakonitosti izvršenih transakcija;

4.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su 23 nacionalna tijela za financiranje dijelila informacije o svojim revizijskim strategijama, što predstavlja 95 % dodijeljenih bespovratnih sredstava; pozdravlja činjenicu da, kako bi dopunio informacije koje je pribavilo Zajedničko poduzeće, Revizorski sud pribavlja dodatne informacije izravno od nacionalnih tijela za financiranje kako bi iskazao svoje mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija na kojima se temelji računovodstvena dokumentacija;

5.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je ostvarilo napredak u provođenju akcijskog plana kojim se nastoje ispraviti nedostaci koje je Sud utvrdio u svojem uvjetnome mišljenju; napominje da su jamstva nacionalnih sustava pozitivno ocijenjena za zemlje koje predstavljaju 54 % dodijeljenih bespovratnih sredstava, dok je procjena ostalih zemalja u naprednoj fazi, što će udio procijenjenih dodijeljenih bespovratnih sredstava dovesti do 84 %; poziva Zajedničko poduzeće da nastavi s procjenama dok ne dođe do udjela procijenjenih dodijeljenih bespovratnih sredstava od 100 %;

6.  prima na znanje da je organizirana radionica o jamstvima na kojoj su se okupili predstavnici Revizorskog suda, Komisije i Službe Komisije za unutarnju reviziju, kao i predstavnici nacionalnih tijela za financiranje aktivnih u tom Zajedničkom poduzeću; napominje da su na toj radionici istaknuti zahtjevi europskih programa i da je na njoj omogućena razmjena informacija i najboljih praksi s nacionalnim tijelima za financiranje;

7.  napominje da je Zajedničko poduzeće izradilo novu metodologiju za procjenu stope preostalih pogrešaka sličnu onoj kojom su se koristile službe Komisije zadužene za financiranje kojim se upravlja zajednički; potvrđuje da je prva procjena stope preostalih pogrešaka na temelju 157 revidiranih transakcija bila 0,73 %, dok je iz nedavno ažurirane procjene na temelju 331 transakcije proizišla stopa pogreške od 0,66 %, što je ispod praga značajnosti od 2 %;

8.  podsjeća da je stopa korištenja odobrenih sredstava za plaćanja nakon izmjene proračuna na kraju godine bila 69 %; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je kašnjenje nacionalnih tijela za financiranje u izdavanju potvrda o plaćanju jedan od glavnih razloga za nisku stopu korištenja jer se plaćanja izvršavaju bez odgode čim se zaprime nacionalne potvrde; nadalje potvrđuje da sporiji tempo plaćanja nije utjecao na tehničko izvršenje projekata;

9.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su doprinosi na koje su se obvezale države članice bili na razini 1,8 puta većoj u odnosu na obveze Unije; potvrđuje da su obveze država članica morale biti smanjene ispod praga od 1,8 puta pri dodjeljivanju bespovratnih sredstava kako bi se poštovala ograničenja nametnuta pravilima o državnim potporama; prima na znanje da su nastali doprinosi Unije Zajedničkom poduzeću iznosili 181 454 844 EUR, dok su doprinosi država članica iznosili 341 842 261 EUR, iz čega je proizišla razina od 1,88 puta većih doprinosa;

10.  prima na znanje da će Komisija provesti evaluaciju kako bi ocijenila aktivnost ARTEMIS-a do datuma osnivanja zajedničkoga poduzeća ECSEL, kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 74/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća ARTEMIS, kako bi je se uzelo u obzir pri davanju razrješnice za financijsku godinu 2014.;

Sustavi unutarnjeg nadzora

11.  prima na znanje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je prema uvjetima iz članka 6. stavka 2. Uredbe o njegovu osnivanju Odjel za unutarnju reviziju osnovan u Zajedničkom poduzeću ENIAC sad uspostavljen kao Odjel za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća zbog spajanja tih dvaju zajedničkih poduzeća;

12.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da je odobren njegov plan oporavka od katastrofe za zajedničku informatičku infrastrukturu Zajedničkog poduzeća;

Sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

13.  napominje da se zbog spajanja sa Zajedničkim poduzećem ENIAC sveobuhvatna politika sprečavanja sukoba interesa i postupanja u slučaju sukoba interesa Zajedničkog poduzeća ENIAC primjenjuje i na Zajedničko poduzeće; nadalje napominje da su postupci za postupanje u slučajevima sukoba interesa, kao i postupci mehanizama u slučaju kršenja tih pravila, dio donesene politike;

14.  potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da su životopisi i izjave o financijskim interesima njegova izvršnog direktora i rukovodstva prikupljeni i objavljeni na internetskim stranicama Zajedničkog poduzeća kako se iziskuje u Pravilniku o osoblju i provedbenim pravilima; napominje da je uspostavljena sveobuhvatna baza podataka kojom su obuhvaćene i sve utvrđene informacije povezane sa sukobima interesa i poduzete mjere te da se redovno održava;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

15.  podsjeća da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu (FP7)[19] uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; potvrđuje na temelju navoda Zajedničkog poduzeća da se prosjekom od 211,5 publikacija i 16,6 patenata na svakih 10 000 000 EUR bespovratnih sredstava Unije pokazuje visoka produktivnost rezultata njegovih istraživanja te da ono poštuje sve zahtjeve koje su dosad iskazali koordinatori Sedmog okvirnog programa.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch

 • [1]  SL C 452, 16.12.2014., str. 8.
 • [2]  SL C 452, 16.12.2014., str. 9.
 • [3]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0163.
 • [4]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [5]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [6]  SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
 • [7]  SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
 • [8]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [9]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [10]  SL C 452, 16.12.2014., str. 8.
 • [11]  SL C 452, 16.12.2014., str. 9.
 • [12]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0163.
 • [13]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [14]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [15]  SL L 30, 4.2.2008., str. 52.
 • [16]  SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
 • [17]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [18]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [19]  Članak 7. Odluke br. 1982/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).