Procedūra : 2014/2132(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0283/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0283/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0370

OTRAIS ZIŅOJUMS     
PDF 186kWORD 100k
2.10.2015
PE 557.303v04-00 A8-0283/2015

par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2132(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ESCEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(6),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

1.  sniedz ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(10),

–  ņemot vērā deklarāciju(11) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(12) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(13),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(14) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā(15),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL,(16)un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(17),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(18),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

1.  apstiprina ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2014/2132(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

A.  tā kā ARTEMIS kopuzņēmumu (turpmāk „Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada decembrī uz 10 gadiem ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, tādējādi kāpinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.  tā kā Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.  tā kā Kopuzņēmuma dalībvalstu kopējai iemaksai vajadzētu būt vismaz 1,8 reizes lielākai par Savienības finanšu iemaksu un tā kā to pētniecības un izstrādes organizāciju ieguldījums natūrā, kuras piedalās projektos Kopuzņēmuma darbības laikā, ir līdzvērtīgs publisko iestāžu ieguldījumam vai lielāks par to;

D.  tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ENIAC kopuzņēmumu, lai izveidotu struktūru „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atgādina Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem;

2.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka attiecībā uz administratīvajiem nolīgumiem ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm ir noteikti praktiskie pasākumi ex post revīziju veikšanai; pieņem zināšanai, ka praktiskie pasākumi ietver īpašas ziņošanas veidlapas ieviešanu, ko papildina Kopuzņēmuma veikts valstu apliecināšanas sistēmu izvērtējums un Revīzijas palātas vizītes dalībvalstu finansēšanas iestādēs;

3.  atgādina, ka Kopuzņēmuma pieņemtajā ex post revīzijas stratēģijā ir paredzēts, ka tam vismaz reizi gadā ir jāizvērtē, vai dalībvalstu finansēšanas iestāžu atsūtītā informācija sniedz pietiekamu pārliecību par veikto darījumu pareizību un likumību;

4.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 23 dalībvalstu finansēšanas iestādes, kuras sniedza informāciju par savām revīzijas stratēģijām, pārvaldīja 95 % no kopējā piešķirto dotāciju apjoma; atzinīgi vērtē to, ka nolūkā papildināt Kopuzņēmuma iegūto informāciju Revīzijas palāta papildu informāciju saņem tieši no dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai sniegtu atzinumu par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

5.  saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sekmīgi īstenojis rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar iebildēm; norāda, ka valstu sistēmu sniegtie apliecinājumi tika pozitīvi novērtēti attiecībā uz valstīm, kuras pārvaldīja 54 % no kopējā dotāciju apjoma, savukārt izvērtējums attiecībā uz pārējām valstīm ir tā īstenošanas beigu posmā un tādējādi izvērtēto dotāciju saņēmēju valstu īpatsvars sasniegs 84 %; aicina Kopuzņēmumu turpināt izvērtēšanu, lai nodrošinātu 100 % kopējo dotāciju tvērumu;

6.  pieņem zināšanai, ka tika rīkots darbseminārs par apliecināšanu, kurā piedalījās Revīzijas palātas, Komisijas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārstāvji, kā arī to valstu finansēšanas iestāžu pārstāvji, kas darbojas Kopuzņēmumā; norāda, ka šajā darbseminārā tika uzsvērtas Eiropas programmu prasības un tika sniegta iespēja apmainīties ar informāciju un labāko praksi ar valstu finansēšanas iestādēm;

7.  norāda, ka Kopuzņēmums, lai aplēstu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ir izstrādājis jaunu metodiku, kas ir līdzīga tai, ko izmanto Komisijas dienesti, kuri ir atbildīgi par dalīti pārvaldīto finansējumu; atzīst, ka pirmajā izvērtējumā, pamatojoties uz revidētajiem 157 darījumiem, atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,73 %, savukārt nesen, atkārtoti veicot šādu izvērtējumu, pamatojoties uz 331 darījumu, kļūdu līmenis bija 0,66 %, kas ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni;

8.  atgādina, ka maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis gada beigās pēc budžeta grozījumiem bija 69 %; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka maksājumi tiek veikti nekavējoties, tiklīdz tiek saņemti valstu apliecinājumi, savukārt viens no galvenajiem zemā izlietojuma līmeņa iemesliem ir tas, ka valstu finansēšanas iestādes maksājumu apliecinājumus izsniedz ar kavēšanos; turklāt atzīst, ka lēnāks maksājumu veikšanas temps nav ietekmējis projektu tehnisko īstenošanu;

9.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka iemaksas, ko dalībvalstis bija apņēmušās veikt, pārsniedza ES saistības 1,8 reizes; atzīst, ka, piešķirot dotācijas, dalībvalstu saistību apmērs bija jāsamazina, lai tas būtu mazāks par 1,8 robežvērtību un tādējādi ievērotu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; pieņem zināšanai, ka rezultātā Savienības iemaksa Kopuzņēmumā bija EUR 181 454 844, turpretim dalībvalstu iemaksa bija EUR 341 842 261, tādējādi nodrošinot 1,88 līmeni;

10.  ņem vērā, ka Komisija veiks novērtēšanu, lai izvērtētu ARTEMIS līdzšinējo aktivitāti saistībā ar ECSEL KTI izveidi, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. finanšu gadu;

Iekšējās kontroles sistēmas

11.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka papildus tā izveides regulas 6. panta 2. punktā noteiktajām prasībām iekšējās revīzijas struktūra (IAC), kas izveidota ENIAC kopuzņēmumā, sakarā ar abu minēto kopuzņēmumu apvienošanos tagad ir noteikta par Kopuzņēmuma IAC;

12.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka ir apstiprināts tā plāns datu atgūšanai ārkārtas situācijās, kas attiecas uz Kopuzņēmuma kopīgo IT infrastruktūru;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  atzīmē, ka sakarā ar apvienošanos ar ENIAC kopuzņēmumu tā visaptverošā politika interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai ir piemērojama arī Kopuzņēmumā; turklāt norāda, ka procedūras interešu konflikta situāciju pārvaldībai, kā arī procedūru mehānisms noteikumu pārkāpumu gadījumā ir daļa no pieņemtās politikas;

14.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka izpilddirektora un vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas netika apkopotas un publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē, kā prasīts Civildienesta noteikumos un to īstenošanas kārtībā; norāda, ka ir izveidota un tiek regulāri atjaunināta visaptveroša datubāze, kurā ietverta visa konstatētā informācija saistībā ar interešu konfliktiem, kā arī veiktajiem pasākumiem;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

15.  atgādina, ka lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu(19), ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 211,5 publikācijas un 16,6 patenti uz EUR 10 000 000 Savienības dotāciju liecina par augstu Kopuzņēmuma pētījumu rezultātu produktivitāti un tas atbilst visiem Septītās pamatprogrammas koordinatoru līdzšinējiem pieprasījumiem.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

22.9.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

5

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch

(1)

OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.

(2)

OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.

(3)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0163.

(4)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)

OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(7)

OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(8)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(10)

OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.

(11)

OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0163.

(13)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(14)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(15)

OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(16)

OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(17)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(18)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(19)

7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika