Postup : 2014/2132(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0283/2015

Predkladané texty :

A8-0283/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0370

DRUHÁ SPRÁVA     
PDF 184kWORD 100k
2.10.2015
PE 557.303v04-00 A8-0283/2015

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Ryszard Czarnecki

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL, a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(7),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(8),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS) za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku(9),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(10) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015(11), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ARTEMIS),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(12),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(13), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o vytvorení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy(14),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL, a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(15),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(16),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

(2014/2132(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0283/2015),

A.  keďže spoločný podnik ARTEMIS (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v decembri 2007 na obdobie desiatich rokov s cieľom vymedziť a realizovať plán výskumu v oblasti vývoja kľúčových technológií pre zabudované počítačové systémy v rôznych oblastiach použitia, aby sa posilnila konkurencieschopnosť a udržateľnosť Únie a umožnil vznik nových trhov a spoločenských aplikácií;

B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v októbri 2009;

C.  keďže celkový finančný príspevok členských štátov spoločného podniku ARTEMIS by mal predstavovať minimálne 1,8-násobok finančného príspevku Únie a nepeňažný príspevok organizácií v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa zúčastňujú na projektoch, bude počas trvania spoločného podniku rovnaký alebo väčší ako príspevok verejných orgánov;

D.  keďže spoločný podnik ARTEMIS a spoločný podnik ENIAC boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  pripomína, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 verne vyjadruje zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a tok hotovosti ku koncu roka v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že boli zavedené praktické opatrenia pre audity ex post vzťahujúce sa na administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania; berie na vedomie, že praktické opatrenia zahŕňajú zavedenie osobitného výkazu posilneného hodnotením národných systémov uistenia, ktoré vykonal spoločný podnik, a návštevami vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré uskutočnil Dvor audítorov;

3.  pripomína, že podľa stratégie auditov ex post prijatej spoločným podnikom sa musí aspoň raz ročne posúdiť, či informácie odoslané vnútroštátnymi orgánmi financovania poskytujú dostatočnú istotu o zákonnosti a správnosti vykonaných operácií;

4.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 23 vnútroštátnych orgánov financovania, ktoré sa podelili o informácie o svojich stratégiách auditu, predstavujú 95 % celkovo pridelených grantov; víta skutočnosť, že s cieľom doplniť informácie získané spoločným podnikom Dvor audítorov získava dodatočné informácie priamo od vnútroštátnych orgánov financovania s cieľom vydať stanovisko k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou;

5.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že urobil pokrok vo vykonávaní akčného plánu zameraného na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; konštatuje, že uistenia poskytované národnými systémami boli hodnotené kladne v prípade krajín predstavujúcich 54 % celkových grantov, pričom hodnotenia ďalších krajín sú v pokročilej fáze realizácie, čím podiel hodnotených grantov dosiahne 84 %; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval v hodnotení s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie celkových grantov;

6.  berie na vedomie, že sa uskutočnil seminár o uistení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Dvora audítorov, Komisie a Útvaru Komisie pre vnútorný audit, ako aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov financovania aktívnych v spoločnom podniku; konštatuje, že na seminári sa zdôraznili požiadavky európskych programov a umožnila sa výmena informácií a najlepších postupov s vnútroštátnymi orgánmi financovania;

7.  berie na vedomie, že spoločný podnik vyvinul novú metodiku odhadovania zvyškovej chybovosti podobnú metodike používanej útvarmi Komisie zodpovednými za spoločne riadené financovanie; berie na vedomie, že prvé vyhodnotenie zvyškovej chybovosti na základe 157 kontrolovaných operácií prinieslo hodnotu 0,73 %, kým nedávna aktualizácia založená na 331 operáciách priniesla výslednú chybovosť 0,66 %, čo je pod 2 % prahom významnosti;

8.  pripomína, že miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov po zmene rozpočtu na konci roka bola 69 %; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že oneskorenia pri vydávaní potvrdení vnútroštátnych orgánov financovania o platbách boli jedným z hlavných dôvodov nízkej miery využitia, keďže platby sa vykonávajú hneď po doručení vnútroštátnych potvrdení; okrem toho berie na vedomie, že pomalšie tempo platieb neovplyvnilo technickú realizáciu projektov;

9.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že príspevky, ku ktorým sa zaviazali členské štáty, dosahovali úroveň 1,8 v porovnaní so záväzkami Únie; berie na vedomie, že záväzky členských štátov museli byť pri udeľovaní grantov znížené pod prahovú hodnotu 1,8 s cieľom dodržať obmedzenia stanovené pravidlami štátnej pomoci; berie na vedomie, že výsledné príspevky Únie pre spoločný podnik predstavovali 181 454 844 EUR, zatiaľ čo príspevky členských štátov predstavovali 341 842 261 EUR, t. j. 1,88-násobok príspevkov Únie;

10.  berie na vedomie, že Komisia vykoná hodnotenie činností podniku ARTEMIS až do dátumu založenia STI ECSEL (spoločnej technologickej iniciatívy Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ), ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 74/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik ARTEMIS, aby sa mohlo zohľadniť na účely absolutória za rozpočtový rok 2014.

Systémy vnútornej kontroly

11.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že na základe požiadaviek stanovených v článku 6 ods. 2 jeho ustanovujúceho nariadenia a v dôsledku zlúčenia spoločných podnikov odteraz pôsobí oddelenie vnútorného auditu (IAC) zriadené v rámci spoločného podniku ENIAC ako oddelenie vnútorného auditu v rámci spoločnej technologickej iniciatívy;

12.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že jeho plán obnovy po havárii spoločnej IT infraštruktúry bol schválený;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  konštatuje, že v dôsledku zlúčenia so spoločným podnikom ENIAC sa komplexná politika spoločného podniku ENIAC v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov vzťahuje aj na tento spoločný podnik; ďalej konštatuje, že postupy na riešenie konfliktov záujmov, ako aj mechanizmus konaní v prípade porušenia pravidiel sú súčasťou prijatej politiky;

14.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch jeho výkonného riaditeľa a riadiacich pracovníkov požadované v služobnom poriadku a vykonávacích predpisoch boli zozbierané a zverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; konštatuje, že bola zriadená komplexná databáza zahŕňajúca všetky zistené informácie týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj prijatých opatrení, ktorá sa pravidelne aktualizuje;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ

15.  pripomína, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)(17) sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ v súvislosti s ochranou, šírením a prenosom výsledkov výskumu; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 211,5 publikácie a 16,6 patentu na každých 10 000 000 EUR v grantoch Únie poukazuje na vysokú produktivitu výsledkov jeho výskumu a že plní všetky žiadosti doposiaľ vyjadrené koordinátormi 7. RP.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0163.

(4)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(7)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(9)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 8.

(10)

Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 9.

(11)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0163.

(12)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(15)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(17)

Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia