IZVJEŠĆE o europskoj građanskoj inicijativi

2.10.2015 - (2014/2257(INI))

Odbor za ustavna pitanja
Izvjestitelj: György Schöpflin
Izvjestitelj za mišljenje(*):Beatriz Becerra Basterrechea, Odbor za predstavke
(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika


Postupak : 2014/2257(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0284/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0284/2015
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o europskoj građanskoj inicijativi

(2014/2257(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 11. stavak 4. Ugovora o Europskoj uniji te članak 24. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir javno saslušanje od 26. veljače 2015. o građanskoj inicijativi koje je organizirao Odbor za ustavna pitanja zajedno s Odborom za predstavke,

–  uzimajući u obzir studiju resornog odjela C Europskog parlamenta naslovljenu „Europska građanska inicijativa – prvi zaključci provedbe”, objavljenu 2014.,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 4. ožujka 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Komisiji (OI/9/2013/TN),

–  uzimajući u obzir studiju Europske službe za parlamentarna istraživanja iz veljače 2015. pod naslovom „Provedba europske građanske inicijativeˮ,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 31. ožujka 2015. o europskoj građanskoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenja Odbora za predstavke i Odbora za pravna pitanja (A8-0284/2015),

A.  budući da je europska građanska inicijativa (EGI) novo političko pravo građana te jedinstven i inovativan alat za oblikovanje programa participativne demokracije u Europskoj uniji koji građanima omogućuje aktivno sudjelovanje u projektima i procesima koji na njih utječu te čiji se potencijal neosporno mora u potpunosti iskoristiti i znatno poboljšati kako bi se postigli najbolji rezultati i potaklo što više građana EU-a na sudjelovanje u daljnjem razvoju procesa europske integracije; budući da jačanje demokratskog legitimiteta institucija mora biti jedan od prioriteta EU-a;

B.  budući da je tri godine od stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 211/2011, odnosno od 1. travnja 2012., potrebno sveobuhvatno ocijeniti njezinu provedbu kako bi se utvrdili svi nedostaci i predložila održiva rješenja za njezinu hitnu reviziju;

C.  budući da iskustvo pokazuje da se većina organizatora europskih građanskih inicijativa pri organizaciji europske građanske inicijative susrela s brojnim poteškoćama u vezi s praktičnim i pravnim aspektima te budući da su organizatori nekoliko odbačenih europskih građanskih inicijativa potom podnijeli žalbe Sudu Europske unije i Europskom ombudsmanu na odluku Komisije o tome da ne registrira njihove europske građanske inicijative; budući da se stoga pravila moraju osmisliti tako da europske građanske inicijative budu što dostupnije građanima i organizatorima;

D.  budući da je Europski parlament jedino izravno izabrano tijelo Europske unije te kao takvo po svojoj prirodi predstavlja građane EU-a;

E.  budući da su brojne institucije, nevladine organizacije, trustovi mozgova i skupine civilnog društva razmatrali različite nedostatke u provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi i organizaciji europskih građanskih inicijativa te predložili brojna poboljšanja i mnogo puta naveli koji aspekti Uredbe iziskuju hitnu reformu;

F.  budući da praktični aspekti iz članka 6. Uredbe, a posebno uspostavljanje sustava internetskog prikupljanja i njegovo potvrđivanje za koje je odgovorno nadležno tijelo u državi članici, organizatorima u većini slučajeva ostavljaju manje od 12 mjeseci za prikupljanje potrebnih potpisa;

G.  budući da za podnošenje uspješne inicijative Komisiji nakon isteka razdoblja za prikupljanje potpisa nema konkretnog vremenskog ograničenja, što izaziva zbunjenost i nesigurnost institucija i javnosti;

1.  pozdravlja europsku građansku inicijativu (EGI), definiranu u članku 11. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članku 24. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kao prvi instrument transnacionalne participativne demokracije koji građanima omogućuje izravnu suradnju s institucijama EU-a i aktivno sudjelovanje u oblikovanju europskih politika i zakonodavstva te dopunjava njihovo pravo na podnošenje predstavki Parlamentu i žalbi Europskom ombudsmanu;

2.   ističe činjenicu da je europska građanska inicijativa prvi instrument participativne demokracije kojim se građanima EU-a, na temelju najmanje milijun izjava o potpori iz najmanje četvrtine država članica, daje pravo na preuzimanje inicijative, čime se podupiru njihova nova politička prava, te traži od Komisije da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban zakonodavni akt radi provedbe ugovora;

3.  ističe da je europska građanska inicijativa iznimna prilika za građane da odrede i izraze svoje težnje i da od EU-a zatraže djelovanje te naglašava da europsku građansku inicijativu treba poticati i podržavati svim raspoloživim sredstvima; no priznaje da postoje znatni nedostaci za koje se treba pobrinuti i koje treba riješiti kako bi europske građanske inicijative postale učinkovitije; ističe da bi svako daljnje ocjenjivanje instrumenta trebalo biti usmjereno na postizanje maksimalne pristupačnosti za korisnike s obzirom na to da on predstavlja primarno sredstvo za povezivanje građana Europe s EU-om; nadalje, ističe da je uporaba materinskog jezika građansko pravo te stoga poziva Komisiju i države članice da ispitaju alternativna rješenja kako bi se omogućilo korištenje materinskim jezikom u svim aktivnostima povezanima s europskom građanskom inicijativom jer se time potiče sudjelovanje građana; naglašava da je osviještenost javnosti o europskoj građanskoj inicijativi važna, no istodobno žali zbog toga što građani EU-a nedovoljno poznaju taj alat; u tu svrhu poziva EU da organizira reklamne i promidžbene kampanje kako bi se mediji i javnost bolje upoznali s europskom građanskom inicijativom;

4.  nadalje, naglašava da je civilni angažman mladih od temeljnog značaja za budućnost svih demokracija te poziva Komisiju da izvuče pouke iz nacionalnih iskustava sa zaista uspješnim europskim građanskim inicijativama;

5.  smatra ključnim da građani mogu doprinijeti izvršavanju zakonodavnih ovlasti Unije te izravno sudjelovati u pokretanju zakonodavnih prijedloga;

6.  naglašava da je osviještenost javnosti o europskoj građanskoj inicijativi važna kako bi ona mogla biti učinkovito sredstvo demokratskog sudjelovanja; s tim u vezi poziva Komisiju i države članice da maksimalno povećaju komunikacijske napore u pogledu tog instrumenta kako bi što većem broju građana skrenuli pozornost na njegovo postojanje i potaknuli aktivno sudjelovanje u njemu;

7.  poziva Komisiju da se koristi svim javnim komunikacijskim kanalima kako bi podignula razinu osviještenosti, da poduzme mjere potrebne za jamčenje transparentnosti europske građanske inicijative te olakša razmjenu informacija o aktualnim europskim građanskim inicijativama, primjerice izradom aplikacija za pružanje informacija, slanje obavijesti i omogućivanje elektroničkog potpisivanja; ističe da aktivno sudjelovanje građana u europskim građanskim inicijativama uvelike ovisi o njihovu oglašavanju u državama članicama te stoga predlaže da bi nacionalni parlamenti država članica na svojim službenim internetskim stranicama trebali spomenuti europsku građansku inicijativu;

8.  napominje da je više od šest milijuna građana EU-a sudjelovalo u nekoj od europskih građanskih inicijativa, da je podnesen 51 zahtjev za pokretanje inicijative, od kojih su samo tri inicijative ocijenjene dopuštenima, a to su „Right2Water” (Pravo na vodu), „One of Us” (Jedan od nas) i „Stop Vivisection” (Ne vivisekciji), te da je šest organizatora europske građanske inicijative, što odgovara 30 % svih odbijenih zahtjeva, pred Sudom Europske unije u pitanje dovelo odluku Komisije o odbijanju, što pokazuje da treba učiniti još mnogo toga kako bi europska građanska inicijativa ostvarila svoj puni potencijal; ističe različite praktične poteškoće s kojima se organizatori susreću od stupanja na snagu Uredbe u travnju 2012. i činjenicu da je broj inicijativa u padu;

9.  poziva Komisiju da organizatorima europskih građanskih inicijativa čim prije pruži odgovarajuće i sveobuhvatne smjernice, posebno pravne prirode, preko kontaktnog centra Europe Direct kako bi organizatori bili svjesni mogućnosti koje im se nude i kako ne bi doživjeli neuspjeh organizirajući europsku građansku inicijativu koja očito nije u nadležnosti Komisije i koja nije u skladu s kriterijima pravne prihvatljivosti; poziva na to da se razmotri mogućnost uspostave drugog neovisnog savjetodavnog tijela; napominje, međutim, da prema Ugovoru iz Lisabona pitanja teme europskih građanskih inicijativa ne moraju u potpunosti biti u nadležnosti Komisije; nadalje, smatra da bi Komisija trebala razmotriti uspostavu posebnog ureda za europsku građansku inicijativu u svojim predstavništvima u svakoj državi članici te pružiti sve potrebne informacije, savjete i potporu u vezi s pokretanjem europskih građanskih inicijativa;

10.  nadalje ističe da bi poseban ured za europsku građansku inicijativu također mogao doprinijeti podizanju razine osviještenosti javnosti i medija o inicijativama; stoga poziva Komisiju da promiče europsku građansku inicijativu kao službeni instrument EU-a za postizanje tog cilja; ističe da bi se tom mjerom moglo doprinijeti prevladavanju nepovjerenja građana u pogledu razmjene osobnih podataka koja je potrebna za podupiranje europske građanske inicijative;

11.  naglašava potrebu za pružanjem detaljnijih smjernica o tumačenju pravnih temelja i više informacija o zahtjevima u vezi sa zaštitom podataka u svakoj državi članici u kojoj organizatori vode svoje kampanje kako bi im se dala pravna sigurnost te također više informacija o mogućnosti organizatora da sklope cjenovno prihvatljive police osiguranja

12.  žali zbog pomanjkanja jasnih informacija o instrumentu europske građanske inicijative u ranim fazama, što je općenito dovelo do pogrešnog shvaćanja njegove prirode i prouzročilo frustracije kad je Komisija odbila prve inicijative; podsjeća da bi instrument trebao biti jednostavan, jasan, pristupačan korisnicima i široko oglašavan; naglašava da bi Komisija trebala poticati i podupirati predstavnike izabrane na nacionalnoj i lokalnoj razini da preuzmu inicijativu u promicanju veće vidljivosti europskih građanskih inicijativa;

13.  nadalje, podupire aktivno sudjelovanje građana EU-a u primjerenoj uporabi tog instrumenta za oblikovanje programa; izražava zabrinutost zbog potencijalnog sukoba interesa jer je za provjeru prihvatljivosti nadležna isključivo Komisija te traži da se ta situacija u budućnosti riješi na prikladan način; istodobno napominje da bi transparentnost i odgovornost trebale biti cilj svim dionicima kako bi se očuvala jasnoća aktivnosti građana;

14.  s tim u vezi poziva Komisiju da razmisli o mogućnosti da Parlament također donosi odluke, posebno zbog toga što je Parlament jedina institucija čije zastupnike izravno biraju građani EU-a;

15.  naglašava da u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 211/2011 „ako odbije registrirati predloženu građansku inicijativu, Komisija obavješćuje organizatore o razlozima odbijanja i o svim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koji su im na raspolaganju”; s tim u vezi prima na znanje brojne pritužbe organizatora koji nisu primili detaljne i iscrpne razloge odbijanja svojih europskih građanskih inicijativa; poziva Komisiju da detaljno objasni razloge odbijanja europske građanske inicijative u slučajevima u kojima je podnesena europska građanska inicijativa prema njezinu mišljenju „očito izvan nadležnosti Komisijeˮ te da istodobno organizatorima pruži relevantne pravne savjete, u pisanom i obliku i na način kojim bi im se olakšao rad, a koji bi zbog transparentnosti u potpunosti trebali biti javni, kako bi se valjanost i potpuna objektivnost tih elemenata mogla podvrgnuti pravnom pregledu, kako bi se maksimalno smanjilo diskrecijsko pravo Komisije kao suca i stranke u procjeni prihvatljivosti inicijative te kako bi organizatori mogli odlučiti o tome hoće li revidirati europsku građansku inicijativu i ponovno je podnijeti u izmijenjenom obliku;

16.  poziva Komisiju da razmotri mogućnost registracije samo dijela inicijative u slučaju da europska građanska inicijativa nije u cijelosti u nadležnosti Komisije; poziva Komisiju da organizatorima već pri registraciji naznači koji bi dio inicijative mogli registrirati i priznaje da je tijekom cijelog procesa od ključne važnosti dijalog i angažman s organizatorima europske građanske inicijative te poziva da Parlament obavijesti o odluci koja se odnosi na registraciju europske građanske inicijative; poziva Komisiju da također pronađe načine da se inicijative ili oni dijelovi inicijativa koji nisu u području nadležnosti Komisije upute nadležnom tijelu na nacionalnoj ili regionalnoj razini;

17.  ističe važnost tehnologije kao instrumenta za poticanje sudjelovanja građana; poziva Komisiju da koristeći se raspoloživim proračunskim sredstvima EU-a svoj program za prikupljanje potpisa na internetu učini pristupačnijim korisnicima, da ga učini dostupnim osobama s invaliditetom, da svoje poslužitelje za pohranu digitalnih potpisa trajno stavi na raspolaganje bez naknade te da pojednostavni i revidira tehničke specifikacije za prikupljanje potpisa na internetu tako da se adrese e-pošte dobrovoljno mogu prikupljati na istoj stranici na kojoj se nalazi i obrazac potpore, ali uz pohranu u zasebnoj bazi podataka;

18.  smatra da bi instrument, ako bi bio revidiran, imao potencijal za uključivanje javnosti i poticanje dijaloga među građanima te između građana i institucija EU-a; naglašava potrebu za povezivanjem sustava internetskog prikupljanja potpisa s relevantnim novim instrumentima za kampanje u okviru društvenih i digitalnih medija po uzoru na druge uspješne platforme za internetske kampanje;

19.  poziva Komisiju da ponovno razmotri pitanje automatizma kojim nakon registracije europske građanske inicijative počinje teći rok od 12 mjeseci za prikupljanje izjava o potpori tako da organizatori europske građanske inicijative mogu sami odlučiti o početku prikupljanja izjava o potpori;

20.  poziva Komisiju da potiče države članice na upotrebu validacijskog alata europske građanske inicijative za izjave o potpori, razvijenog u okviru programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave;

21.  naglašava da bi u okviru dostupnih instrumenata za povećanje participativne demokracije diljem Unije informatičke alate trebalo staviti na raspolaganje i regijama, što bi omogućilo veću uključenost građana u javne poslove;

22.  srdačno pozdravlja ponudu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora da bez naknade prevede tekstove europskih građanskih inicijativa kako bi se smanjili troškovi njihova organiziranja;

23.  poziva na poboljšanje međuinstitucijske suradnje na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini kad je riječ o pružanju informacija o europskim građanskim inicijativama te podupiranju organizatora inicijativa; poziva na poboljšanje višejezične internetske stranice europske građanske inicijative kojom upravlja Komisija i na utvrđivanje jedinstvenih smjernica na svim službenim jezicima EU-a o pravima i obvezama organizatora europskih građanskih inicijativa i administrativnim postupcima tijekom cjelokupnog postupka organiziranja europske građanske inicijative;

24.  poziva na buduću uspostavu stalnog fizičkog i internetskog ureda „sve na jednom mjestu” za pružanje informacija, usluga prevođenja i tehničke, pravne i političke potpore u vezi s europskim građanskim inicijativama te smatra da bi se on mogao koristiti postojećim resursima kontaktne točke koja se nalazi u kontaktnom centru Europe Direct te predstavništvima Komisije i informacijskim uredima Parlamenta u državama članicama; smatra da bi se takvim ustrojem projekt europskih građanskih inicijativa približio građanima;

25.  smatra da je organizatorima previše komplicirano to što se u 28 država članica za potporu europskim građanskim inicijativama traže različiti osobni podaci, kako je na temelju različitih nacionalnih odredbi utvrđeno Uredbom (EU) br. 211/2011, te predlaže da se izmjenom Priloga III. Uredbi (EU) br. 211/2011 uvede jedinstven postupak podnošenja izjava o potpori kako bi se ujednačila vrsta podataka prikupljenih u državama članicama; potiče Komisiju da nastavi pregovore s državama članicama kako bi se smanjio broj zahtjeva u vezi s podacima i da se sukladno tome ukine zahtjev za osobni identifikacijski broj i ti zahtjevi učine pristupačnijim korisnicima te podsjeća da je pri europskoj građanskoj inicijativi riječ o sudjelovanju i oblikovanju programa, a ne o obvezujućim prijedlozima; predlaže da se razmotri uvođenje digitalnog građanstva EU-a te predlaže da se do njegove uspostave pronađe privremeno rješenje kako bi se riješili aktualni problemi prouzročeni višestrukom registracijom; stoga poziva Komisiju da u okviru svog digitalnog programa to pitanje hitno istraži;

26.  poziva Komisiju da izmijeni članak 3. Uredbe (EU) br. 211/2011 te da državama članicama preporuči da za podupiranje europske građanske inicijative i sudjelovanje u njoj smanje dobnu granicu s 18 na 16 godina, čime bi se posebno mladima pružila mogućnost aktivnog sudjelovanja u daljnjem oblikovanju europske budućnosti, te da se to ne dovodi u vezu s biračkim pravom na izborima za Europski parlament;

27.  uzima u obzir osjetljiv problem osobne odgovornosti organizatora u pogledu zaštite podataka tijekom prikupljanja osobnih podataka potpisnika te predlaže da se opseg traženih podataka smanji i da se izmijeni tekst članka 13. Uredbe (EU) br. 211/2011 o odgovornosti kako bi bilo jasno da osobna odgovornost nije neograničena; u tu svrhu predlaže da se građanskim odborima omogući dobivanje pravne osobnosti te da se po uzoru na članak 3. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava utvrdi da su organizatori odgovorni samo za radnje koje su počinjene „protuzakonito i namjerno ili barem iz krajnje nepažnje”;

28.  potiče Komisiju i države članice da utvrde zahtjeve za prikupljanje podataka koji su prilagođeniji korisnicima i usklađeniji; traži od nadležnih nacionalnih tijela da odbore nacionalnih parlamenata za europske poslove periodično obavještavaju o europskim građanskim inicijativama koje su u tijeku i za koje je već prikupljen znatan broj potpisa; apelira na Komisiju da predloži reviziju Uredbe (EU) br. 211/2011 kako bi se građanima zajamčilo da i u državi boravišta mogu potpisati europsku građansku inicijativu;

29.  izražava zabrinutost zbog toga što su od 2012. godine od 31 registrirane europske građanske inicijative samo 3 došle do završne faze; ističe činjenicu da je dramatičan pad broja novih inicijativa jedna od posljedica nerazmjernih zahtjeva i nepotrebno složenog sustava; žali zbog toga što uspješne inicijative nemaju zakonodavni učinak i što ih Komisija ne prati na poticajan način; ne slaže se sa stajalištem Komisije u pogledu o uspješne provedbe Uredbe kojom bi se trebao ostvariti puni potencijal europskih građanskih inicijativa; naglašava da institucije EU-a i države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere za promicanje europske građanske inicijative i izgradnje povjerenja građana u taj instrument;

30.  poziva Komisiju da revidira tekst članka 10. točke (c) Uredbe br. 211/2011 kako bi omogućila ispravno daljnje praćenje uspješne europske građanske inicijative, uključujući parlamentarnu raspravu na plenarnoj sjednici uz glasovanje o europskoj građanskoj inicijativi; poziva Komisiju da započne s pripremama pravnog akta o uspješnim europskim građanskim inicijativama u roku od 12 mjeseci od njihova odobrenja;

31.  smatra da bi javno saslušanje održano u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 211/2011 trebalo biti strukturirano tako da se organizatorima omogući uključenje u dijalog sa zastupnicima u Europskom parlamentu i nadležnim dužnosnicima Komisije kako bi se naglasila politička dimenzija europskih građanskih inicijativa; naglašava da bi se saslušanja o europskim građanskim inicijativama trebala organizirati pod vodstvom „neutralnogˮ odbora koji u vezi sa sadržajem nije glavni nadležni odbor za to područje te da bi, osim toga, uvijek trebalo uključiti i vanjske stručnjake;

32.  u skladu s člankom 225. UFEU-a poziva Parlament i njegove odbore da se, po potrebi, pozovu na pravo da od Komisije zatraže podnošenje prijedloga kojim se u obzir uzima sadržaj bilo koje uspješne europske građanske inicijative;

33.  poziva Komisiju da istraži mogućnost pružanja financijske potpore europskim građanskim inicijativama iz postojećeg proračuna EU-a preko europskih programa poput programa Europa za građane i Programa o pravima, ravnopravnosti i građanstvu, uključujući i mogućnost financiranja promotivnih radijskih i televizijskih programa, imajući na umu da jednakost građana mora biti zajamčena te da postoji stvarna potreba za financijskom potporom organizaciji europskih građanskih inicijativa i da su u tu svrhu podneseni brojni amandmani na proračun EU-a;

34. poziva Komisiju da uz najveće mjere opreza suzbija krađu osjetljivih informacija o potpisnicima, između ostalog i sredstvima na internetu, posebno kad se s njima postupa u obliku agregiranih podataka;

35.  pozdravlja izvješće Komisije od 31. ožujka 2015. o europskoj građanskoj inicijativi i odluku Europskog ombudsmana OI/9/2013/TN te poziva Komisiju da prilikom revizije tog instrumenta zajamči da su sve odgovarajuće pravne mjere provedene kako bi se omogućilo ispravno daljnje praćenje kad se smatra da je europska građanska inicijativa uspješno uspostavljena; s obzirom na različite nedostatke koji su se pojavili stoga poziva Komisiju da u što kraćem roku podnese prijedlog za reviziju Uredbe (EU) br. 211/2011 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1179/2011;

36.  poziva institucije EU-a da informativnom kampanjom o europskoj građanskoj inicijativi obave neophodan posao obavještavanja;

37.  poziva Komisiju da redovno izvješćuje Parlament o stanju u vezi s europskim građanskim inicijativama koje su u tijeku kako bi Parlament, u okviru svojih obveza prema građanima EU-a, mogao provjeravati funkcionira li instrument na što učinkovitiji način; ističe da bi se postupak europske građanske inicijative trebao stalno poboljšavati na temelju stečenih praktičnih iskustava te da bi, nadalje, trebao biti u skladu s presudama koje će donijeti Sud Europske unije;

38.  preporučuje korištenje svakog raspoloživog komunikacijskog kanala, naročito društvenih i digitalnih platformi svih relevantnih institucija EU-a radi daljnjeg provođenja postojećih kampanja podizanja razine osviještenosti uz sudjelovanje ureda i predstavništava EU-a te nacionalnih vlasti; poziva Komisiju da podupre izradu računalnog programa otvorenog koda za europske građanske inicijative za mobilne uređaje; pozdravlja činjenicu da su neke europske građanske inicijative uspjele ostvariti utjecaj na lokalnoj razini;

39.  smatra da je od ključne važnosti povećati transparentnost i kvalitetu provjera financiranja i sponzorstava europskih građanskih inicijativa kako bi se zajamčilo da se građani ispravno koriste tim instrumentom participativne demokracije i da bi se spriječila njegova moguća zloupotreba za privatne interese;

40.  napominje da Europski ombudsman ima važnu ulogu u provjeravanju načina na koji Komisija obrađuje zahtjeve za pokretanje europske građanske inicijative, a posebno slučajeve odbijanja njezine registracije;

41.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

EXPLANATORY STATEMENT

The ECI has its origins in the Convention and was designed as an instrument giving European citizens the opportunity to participate in launching legislative initiatives. Underlying this instrument, therefore, is the idea that once in force, it would enhance civil social mobilisation and strengthen European citizenship, not least transnationally.

It is clear both from the multiple responses received from civil society and the Commission’s report on the first three years of the instrument, that whatever the success criteria, it has not so far reached them, given that not a single initiative has yet been followed by legislation. The Commission’s report notes 51 initiatives (COM(2015)145 final).

The thrust of this report is to seek to improve the functioning of the ECI, to make it more user-friendly, to eliminate some of the obstacles that have proved a source of difficulty for ECI organisers.

It is recognised that some of these problems could not have been foreseen, but the experience of the last three years offers possibilities for innovation. The Commission is likely to undertake a full-scale review of the ECI in 2016 and Parliament’s view on the instrument will be influential, above all by transmitting the view from below, the views of those who have sought to utilise the ECI.

MIŠLJENJE Odbora za predstavke (1.7.2015)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o europskoj građanskoj inicijativi
(2014/2257(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Beatriz Becerra Basterrechea

(*)  Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

PRIJEDLOZI

Odbor za predstavke poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja europsku građansku inicijativu (EGI), definiranu u članku 11. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članku 24. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kao početno sredstvo za transnacionalnu participativnu demokraciju koja omogućuje građanima da izravno surađuju s institucijama EU-a i da se aktivno uključe u oblikovanje europskih politika i zakonodavstva te nadopunjuje njihovo pravo da podnose predstavke Parlamentu i žalbe europskom ombudsmanu;

2.  pozdravlja izvješće Komisije o europskoj građanskoj inicijativi priznajući da se taj instrument još uvijek može poboljšati i dodatno promicati; također pozdravlja istragu na vlastitu inicijativu europskog ombudsmana o funkcioniranju europske građanske inicijative; ističe praktično iskustvo koje su organizatori inicijative stekli u mnogim područjima od 2012. godine;

3.  poziva Komisiju da redovno izvješćuje Parlament o europskim građanskim inicijativama koje se trenutno provode kako bi Parlament, u okviru svoje dužnosti prema europskim građanima, mogao provjeravati da instrument funkcionira na što učinkovitiji način; ističe da bi se postupak europske građanske inicijative trebao stalno poboljšavati u skladu sa stečenim praktičnim iskustvom te nadalje uskladiti s presudama koje će donijeti Sud Europske unije;

4.  podsjeća da je u prethodnim rezolucijama i godišnjim izvješćima koje je pripremio Odbor za predstavke Parlament već ukazao na neke probleme postojećeg pravnog okvira i birokratska opterećenja u funkcioniranju europske građanske inicijative u praksi zbog nedostatka informatičke potpore te neujednačene uporabe u nacionalnim upravama; poziva Komisiju da što prije provede sveobuhvatnu reviziju Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi i provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1179/2011 kako bi se uklonile sve preostale prepreke i osmislili jasni, jednostavni i proporcionalni postupci prilagođeni korisnicima;

5.  poziva na pojednostavljenje i usklađivanje zahtjeva i postupaka za prikupljanje izjava o potpori putem standardiziranih obrazaca tako da više ne bude obavezno prikupljati osobne identifikacijske brojeve jer to stvara razlike ovisno o državi članici; podsjeća da je europski nadzornik za zaštitu podataka izjavio da takvi zahtjevi nisu potrebni; predlaže da se razmotri osnivanje zajedničkog identifikacijskog instrumenta za potporu europske građanske inicijative kako bi se olakšao postupak za potpisnike i za daljnje istraživanje mogućnosti stvaranja pojednostavljenog dobrovoljnog mrežnog EU registra;

6.  pozdravlja napore Komisije da razvije i poboljša sustav prikupljanja potpisa putem interneta; priznaje, međutim, da su potrebni daljnji napori kako bi se potpuno izmijenio i prilagodio sustav prikupljanja potpisa putem interneta; poziva Komisiju da građanskim odborima omogući pristup stalnom, centraliziranom i besplatnom poslužitelju kojim je omogućeno pohranjivati potpise na internetu u skladu sa standardima zaštite podataka EU-a, da pojednostavni računalni program za pohranu potpisa putem interneta te osigura da određenim skupinama građana, kao što su osobe koje žive u inozemstvu, osobe s invaliditetom i starije osobe, ne bude uskraćeno pravo potpisivanja inicijative;

7.  poziva Komisiju da u nadolazećoj reviziji Uredbe razmotri najprikladnije mogućnosti koje se odnose na razdoblje prikupljanja potpisa, kao što je produženje razdoblja prikupljanja potpisa na 18 mjeseci ili mogućnost da organizatori odluče o datumu početka razdoblja prikupljanja potpisa ili da se utvrdi početak razdoblja od 12 mjeseci nakon što se dovrši certificiranje sustava prikupljanja potpisa putem interneta;

8.  izražava zabrinutost zbog činjenice da su od 2012. samo 3 od 31 registrirane europske građanske inicijative došle do završne faze; ističe kako je dramatičan pad u broju novih inicijativa jedna od posljedica nerazmjernih zahtjeva i nepotrebno složenog sustava; žali zbog nedostatnog utjecaja zakonodavstva i Komisijinog nepoticajnog praćenja uspješnih inicijativa; izražava razlike u mišljenju s Komisijom s obzirom na uspješnu provedbu uredbe za ostvarenje punog potencijala europskih građanskih inicijativa; naglašava da europske institucije i države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere za promicanje europske građanske inicijative i izgradnje povjerenja građana u taj instrument;

9.  vjeruje da instrument, ukoliko bude revidiran, i dalje ima potencijala za uključivanje javnosti i promicanje dijaloga među građanima te između građana i institucija EU-a; naglašava potrebu za spajanjem sustava prikupljanja potpisa putem interneta s novim relevantnim društvenim i digitalnim medijskim promidžbenim instrumentima slijedeći primjer ostalih uspješnih promidžbenih platformi na internetu;

10.  preporučuje korištenje svakog raspoloživog komunikacijskog kanala, naročito društvenih i digitalnih platformi svih relevantnih europskih institucija u cilju daljnjeg provođenja postojećih kampanja podizanja svijesti uz sudjelovanje ureda i predstavništava EU-a i nacionalnih vlasti; poziva Komisiju da podupre razvoj računalnog programa otvorenog koda za europske građanske inicijative koji je namijenjen mobilnim uređajima; pozdravlja činjenicu da su neke europske građanske inicijative uspjele ostvariti utjecaj na lokalnoj razini;

11.  poziva Komisiju da snažno potiče države članice da koriste validacijski alat europske građanske inicijative za izjave o potpori, razvijen u sklopu interoperabilnih rješenja za Europski javni administratorski program;

12.  naglašava da bi, u okviru dostupnih instrumenata za povećanje participativne demokracije diljem Unije, informatički alati trebali biti dostupni i u regijama što bi omogućilo veću uključenost građana u javnim poslovima;

13.  žali zbog nedostatka jasnih informacija o instrumentu europske građanske inicijative u ranim fazama što je dovelo do pogrešnog shvaćanja njegove prirode i uzrokovalo negodovanje kada je Komisija odbila prve inicijative; podsjeća da bi instrument trebao biti jednostavan, jasan, dostupan korisnicima i široko oglašavan; naglašava da bi Komisija trebala ohrabrivati i poticati nacionalne i lokalne izabrane predstavnike da potiču što brojnije sudjelovanje u europskim građanskim inicijativama;

14.  izražava zabrinutost zbog potencijalnog sukoba interesa do kojeg bi moglo doći zbog toga što Komisija ima isključivu odgovornost za provođenje početne pravne provjere te traži da se ta situacija u budućnosti riješi na prikladan način;

15.  smatra da bi se revizija Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi trebala također shvatiti kao prilika za naglašavanje glavnih razlika između europske građanske inicijative i prava na podnošenje predstavke te da bi se to moglo postići pristupom usklađenim informacijama na internetskim stranicama europskih institucija te u okviru njihovih promidžbenih politika;

16.  poziva na poboljšanje međuinstitucijske suradnje na razini EU-a kao i na državnoj i lokalnoj razini kada je riječi o pružanju informacija o europskim građanskim inicijativama te podupiranju organizatora inicijativa; poziva na poboljšanje višejezične internetske stranice europske građanske inicijative kojom upravlja Komisija i na skup smjernica na svim službenim jezicima Europske unije o pravima i obvezama organizatora europskih građanskih inicijativa i administrativnim postupcima tijekom cjelokupnog postupka organiziranja europske građanske inicijative; pozdravlja prijedlog Europskog gospodarskog i socijalnog odbora da pruži besplatne prijevode podnesaka za registraciju europske građanske inicijative;

17.  poziva na buduću uspostavu stalnog fizičkog i internetskog ureda „sve na jednom mjestu” za pružanje informacija, usluga prevođenja i tehničke, pravne i političke potpore u vezi s europskim građanskim inicijativama koji bi se mogao koristiti postojećim resursima kontaktne točke koja se nalazi u kontaktnom centru Europe Direct, predstavništvima Komisije i informacijskim uredima Parlamenta u državama članicama; smatra da bi takav ustroj projekt europskih građanskih inicijativa približio građanima;

18.  poziva Komisiju da razmotri različite mogućnosti za pružanje administrativne i novčane potpore za projekte europske građanske inicijative putem postojećih proračunskih linija za program Europa za građane i Programa o pravima, ravnopravnosti i građanstvu;

19.  poziva Komisiju da razmotri spuštanje minimalne dobi za podršku europskoj građanskoj inicijativi na 16 godina kako bi se potaknulo civilno sudjelovanje mlađe generacije u funkcioniranju EU-a;

20.  potiče Komisiju da revidira Uredbu o europskoj građanskoj inicijativi kako bi osigurala i transparentnost i institucijsku ravnotežu u postupku odlučivanja i pojasnila postupak za pravnu prihvatljivost; prima na znanje predmete koji su u tijeku pred Sudom Europske unije te je uvjeren da će Sud odlučiti je li Komisija prestroga u prihvaćanju inicijativa, a u međuvremenu predlaže da se pruži pomoć organizatorima u izradi pravnih osnova za njihov prijedlog;

21.  poziva Komisiju da na uspješne građanske inicijative odgovori poduzimanjem konkretnijih koraka i većom uključenosti te da za građanske inicijative koje se smatraju neprihvatljivima pruži snažan, čvrst i razumljiv razlog; podsjeća Komisiju da bi trebala razmotriti zakonodavni prijedlog za svaku uspješnu građansku inicijativu; poziva Komisiju da, u slučaju djelomične pravne prihvatljivosti, predloži doradu inicijative ili da prihvati dijelove koji su u nadležnosti Komisije;

22.  potiče institucije EU-a da razmotre mogućnost raspravljanja o pitanjima koji su izneseni u inicijativama koje nisu prikupile milijun potpisa, ali imaju više od polovice potrebnog broja; podsjeća u tom pogledu da Odbor za predstavke može razmotriti neuspješne inicijative u skladu s člankom 218. Poslovnika ukoliko smatra da je dodatna provjera opravdana;

23.  poziva da Parlament sastavi izvješće o vlastitoj inicijativi o svakoj uspješnoj inicijativi nakon rasprave i glasovanja na plenarnoj sjednici; predlaže da, ukoliko Komisija ne uspije podnijeti zakonski prijedlog u roku od 12 mjeseci nakon podnošenja uspješne europske građanske inicijative, nadležni odbor Parlamenta sastavi novi izvještaj u kojem bi iznio svoje konkretne zakonske zahtjeve, o kojima bi se izabrani izvjestitelj savjetovao s organizatorima inicijative u okviru još jednog saslušanja;

24.  smatra da je od ključne važnosti povećati transparentnost i kvalitetu provjera financiranja i sponzorstava europskih građanskih inicijativa kako bi se osiguralo da se građani ispravno koriste tim instrumentom participativne demokracije i da bi se spriječila njegova moguća zloupotreba u svrhu zadovoljavanja privatnih interesa;

25.  poziva Komisiju da pojasni hoće li građani EU-a imati ovlasti predlagati izmjene Ugovora na temelju predstojeće presude Suda Europske unije i da u nadolazećoj reviziji Uredbe razmotri prijedlog o dopuštanju europskih građanskih inicijativa koje zahtijevaju izmjene Ugovora prema članku 48. UEU-a;

26.  podsjeća na to da se saslušanja u vezi s uspješnim inicijativama trenutno održavaju u organizaciji nadležnih odbora, ovisno o temi europske građanske inicijative, uz sudjelovanje Odbora za predstavke; smatra da bi Odbor za predstavke, kao neutralni forum s najvećim iskustvom u pogledu suradnje s građanima, trebao preuzeti ulogu organizatora saslušanja uz sudjelovanje zainteresiranih dionika kako bi se zajamčila dosljednost te pošten i jednak postupak tijekom saslušanja različitih europskih građanskih inicijativa; napominje da bi građanski odbor za europsku građansku inicijativu trebao dobiti naknadu za troškove svih svojih članova koji su proizašli iz sudjelovanja na saslušanjima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Amjad Bashir, Rosa D’Amato

MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (16.7.2015)

upućeno Odboru za ustavna pitanja

o europskoj građanskoj inicijativi
(2014/2257(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvia-Yvonne Kaufmann

PRIJEDLOZI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.   ističe činjenicu da je građanska inicijativa prvi instrument participativne demokracije kojim se građanima EU-a, na temelju najmanje milijun izjava o potpori iz najmanje četvrtine država članica EU-a, daje pravo na preuzimanje inicijative, čime se podupiru njihove nove političke ovlasti, te traži od Komisije da u okviru svojih nadležnosti predstavi odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da zahtijevaju zakonodavni akt za provedbu ugovora;

2.   pozdravlja izvješće Komisije o europskoj građanskoj inicijativi (EGI) od 31. ožujka 2015. u kojem se potvrđuje da još ima prostora za unapređenje EGI-a te se navode brojni mogući problemi u cilju unapređenja tog instrumenta; također pozdravlja istragu na vlastitu inicijativu Europskog ombudsmana o funkcioniranju europske građanske inicijative u kojoj je izneseno 11 konkretnih prijedloga za unapređenje postupka europske građanske inicijative;

3.  smatra ključnim da građani mogu doprinijeti izvršavanju zakonodavnih ovlasti Unije i izravno se uključiti u pokretanje zakonodavnih prijedloga;

4.  napominje da je više od šest milijuna građana EU-a sudjelovalo u građanskoj inicijativi, da je podnesen 51 zahtjev za pokretanje inicijative, od kojih su samo tri inicijative ocijenjene dopuštenima, a to su „Right2Water” (Pravo na vodu), „One of Us” (Jedan od nas) i „Stop Vivisection” (Ne vivisekciji), te da je šest organizatora građanskih inicijativa, što odgovara 30 % svih odbijenih zahtjeva, osporilo odluku Komisije o odbijanju pred Sudom Europske unije i time pokazalo da treba učiniti još mnogo toga kako bi europske građanske inicijative dosegle svoj puni potencijal; ističe različite praktične poteškoće s kojima se organizatori susreću od stupanja na snagu Uredbe u travnju 2012. i činjenicu da je broj inicijativa u padu;

5.   poziva na preispitivanje dvostruke uloge Komisije koja bi mogla dovesti do sukoba interesa, imajući pritom na umu da brojni organizatori EGI-ja priznaju važnost i vrijednost njezina doprinosa; s tim u vezi poziva Komisiju da razmotri i Parlament kao mogućeg donositelja odluka, osobito jer je Parlament jedina institucija čije zastupnike izravno biraju građani EU-a;

6.  poziva Komisiju da zajamči sveobuhvatnu potporu, uključujući neobvezujući pravni savjet, npr. uspostavom jasno utvrđene kontaktne točke odgovorne za građanske inicijative u predstavništvima Komisije i informativnim centrima Europe Direct u svim državama članicama sa zadatkom da građanskim inicijativama pružaju potrebne informacije, savjete i pomoć, uzimajući u obzir poteškoće s kojima su suočeni organizatori u utvrđivanju relevantnih pravnih odredbi i odredbi ugovora na kojima bi se temeljila valjana inicijativa; međutim, naglašava da u slučaju odbijanja Komisija treba detaljno, transparentno i jasno javnosti objasniti svoje političke odluke te istovremeno obavijestiti organizatore o relevantnim pravnim razmatranjima;

7.   poziva Komisiju da razmotri mogućnost registracije samo dijela inicijative u slučajevima kada europska građanska inicijativa nije u cijelosti u nadležnosti Komisije; smatra da bi za takvu registraciju bilo prikladno prethodno savjetovanje s građanskim odborom koji je podnio zahtjev;

8.  nadalje, poziva Komisiju da poboljša svoj internetski portal kako bi ga učinila razumljivijim i lakšim za korištenje, posebno u vezi s informacijama o njezinim nadležnostima i potpori koju se može dobiti za uspješno podnošenje zahtjeva; smatra da bi Komisija, osim pružanja jasnog popisa svojih nadležnosti, trebala razjasniti postupak registracije s obzirom na to da je registracija velikog broja podnesenih građanskih inicijativa odbijena na temelju činjenice da očigledno ne spadaju u okvir nadležnosti Komisije; poziva Komisiju da se angažira u tom pogledu te da organizatorima europskih građanskih inicijativa pruža detaljne smjernice za tumačenje relevantnih zakonskih odredbi;

9.  naglašava da je potrebno razmotriti uvođenje usklađenog i učinkovitijeg postupka za podnošenje izjava o potpori jer je nedopustivo da građani EU-a budu isključeni iz pružanja potpore građanskoj inicijativi zbog različitih uvjeta za dostavljanje osobnih podataka u državama članicama; stoga poziva Komisiju da predloži uvođenje jednostavnijih uvjeta za dostavljanje podataka u svim državama članicama kako bi se olakšalo potpisivanje EGI-a neovisno o tome koja je država boravišta potpisnika; predlaže da se u cilju olakšavanja postupka potpisivanja razmotri mogućnost mobilne aplikacije, redizajna softvera za internetsko prikupljanje i osobito mogućnost korištenja digitalnim potpisima za identifikaciju, imajući na umu i potrebe osoba s invaliditetom; poziva države članice da hitno preispitaju zahtjev za navođenje osobnog identifikacijskog broja na izjavi o potpori u cilju mogućeg ukidanja tog zahtjeva jer bi on mogao biti nepotrebno administrativno opterećenje za prikupljanje izjava o potpori i nepotreban način provjere identiteta potpisnika;

10.  poziva Komisiju da se koristi svim javnim komunikacijskim kanalima kako bi podignula razinu osviještenosti, poduzme mjere koje su potrebne za jamčenje transparentnosti EGI-a te olakša komunikaciju o aktualnim europskim građanskim inicijativama, primjerice, stvaranjem aplikacija s informacijama, obavijestima i mogućnošću elektroničkog potpisivanja; ističe da aktivno sudjelovanje građana u europskim građanskim inicijativama uvelike ovisi o njihovom oglašavanju u državama članicama te stoga predlaže da bi nacionalni parlamenti država članica trebali spominjati europsku građansku inicijativu na svojim službenim internetskim stranicama;

11.  ističe svoje stajalište da treba ukinuti automatsku povezanost između registracije građanske inicijative i datuma početka dvanaestomjesečnog razdoblja za prikupljanje izjava o potpori te da organizatori europskih građanskih inicijativa trebaju moći sami odrediti datum pokretanja svoje inicijative unutar tri mjeseca od registracije u Komisiji;

12.  napominje i da bi se razdoblje prikupljanja izjava o potpori moglo produljiti na 18 mjeseci;

13.  napominje da se postavilo pitanje odgovornosti organizatora građanskih inicijativa zbog toga što građanski odbori nemaju pravnu osobnost i da se taj problem može riješiti samo izmjenom Uredbe; poziva Komisiju da razmotri mogućnost davanja pravne osobnosti građanskim odborima o kojima je riječ u članku 3. stavku 2. Uredbe; osim toga, poziva na poduzimanje mjera za smanjenje rizika kako bi se potaknulo članove odbora za EGI na pokretanje konkretnih inicijativa;

14.  pozdravlja volju Europskog gospodarskog i socijalnog odbora da osigura besplatne usluge prevođenja za pokretače inicijativa, čime se olakšava širenje građanskih inicijativa na svim službenim jezicima, osobito jer je korištenje materinskim jezikom građansko pravo; uviđa u tome znatan doprinos pružanju podrške građanima tako što im se omogućuje da među stanovnicima EU-a učinkovitije promiču pitanja koja ih zanimaju;

15.  naglašava važnost institucijske ravnoteže u postupku ocjenjivanja prijava nakon registracije, tj. nakon podnošenja EGI-a Komisiji u skladu s člankom 9. Uredbe; stoga poziva Komisiju da razmotri mogućnost sudjelovanja relevantnih europskih institucija i tijela kao što su Europski parlament, Europski ombudsman, ECOSOC i Odbor regija;

16.  napominje da Europski ombudsman ima važnu ulogu u provjeravanju načina na koji Komisija obrađuje zahtjeve za pokretanje EGI-a, a posebno slučajeve odbijanja registracije EGI-a;

17.  poziva Komisiju da podnese primjeren i pravovremen prijedlog izmjene Uredbe o građanskoj inicijativi i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1179/2011 kako bi se ispunila očekivanja europskih građana, a građanska inicijativa učinila lakšom za korištenje u cilju ostvarivanja njezina punog potencijala.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

13.7.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler