Postup : 2014/2257(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0284/2015

Predkladané texty :

A8-0284/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0382

SPRÁVA     
PDF 189kWORD 161k
7.10.2015
PE 552.021v03-00 A8-0284/2015

k európskej iniciatíve občanov

(2014/2257(INI))

Výbor pre ústavné veci

Spravodajca: György Schöpflin

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*):

Beatriz Becerra Basterrecheaová, Výbor pre petície

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre petície
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k európskej iniciatíve občanov

(2014/2257(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článok 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov,

–  so zreteľom na verejné vypočutie o iniciatíve občanov z 26. februára 2015 organizované Výborom pre ústavné veci v spolupráci s Výborom pre petície,

–  so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie C Európskeho parlamentu, vydanú v roku 2014, s názvom Európska iniciatíva občanov – prvé ponaučenia z vykonávania,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej ombudsmanky zo 4. marca 2015, ktorým sa uzatvára vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy týkajúce sa Komisie (OI/9/2013/TN),

–  so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu z februára 2015 s názvom Vykonávanie európskej iniciatívy občanov,

–  so zreteľom na správu Komisie z 31. marca 2015 o európskej iniciatíve občanov,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanoviská Výboru pre petície a Výboru pre právne veci (A8-0284/2015),

A.  keďže európska iniciatíva občanov je nové politické právo občanov, ako aj jedinečný a inovatívny nástroj tvorby agendy pre participatívnu demokraciu v Európskej únii, umožňujúci občanom stať sa aktívnou súčasťou projektov a procesov, ktoré ich ovplyvňujú, a ktorého potenciál sa musí nepochybne v plnej miere vyčerpať a zásadne rozšíriť tak, aby sa dosahovali čo najlepšie výsledky a aby dokázal povzbudiť čo najviac občanov k účasti na ďalšom rozvoji európskeho integračného procesu; keďže jedným z hlavných cieľov EÚ musí byť posilnenie demokratickej legitímnosti jej inštitúcií;

B.  keďže tri roky po tom, čo sa 1. apríla 2012 začalo uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 211/2011, je potrebné zhodnotiť jeho vykonávanie s cieľom zistiť prípadné nedostatky a navrhnúť schodné riešenia na účely jeho urýchlenej revízie;

C.  keďže zo skúsenosti vieme, že väčšina organizátorov európskych iniciatív občanov (ECI) sa pri príprave ECI stretla s viacerými problémami praktickej aj právnej povahy a keďže organizátori viacerých zamietnutých európskych iniciatív občanov následne podali podnety na Súdny dvor a na úrad európskej ombudsmanky proti rozhodnutiu Komisie nezaregistrovať ich európske iniciatívy občanov; keďže pravidlá sa preto musia navrhovať tak, aby sa európske iniciatívy občanov čo najviac sprístupnili občanom aj organizátorom;

D.  keďže Parlament je jediným priamo voleným orgánom Európskej únie a ako taký musí zastupovať občanov EÚ;

E.  keďže viacero inštitúcií, mimovládnych organizácií, odborných obcí a skupín občianskej spoločnosti posúdilo rozličné nedostatky vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 2011/2011 o európskej iniciatíve občanov a v organizovaní ECI, navrhlo viaceré zlepšenia a  viacnásobne poukázalo na to, ktoré aspekty nariadenia je potrebné čo najskôr zmeniť;

F.  keďže praktické aspekty určené v článku 6 nariadenia, najmä vytvorenie systému online zberu a jeho schválenie príslušným orgánom členského štátu, nechávajú organizátorom vo väčšine prípadov menej času ako 12 mesiacov na vyzbieranie potrebného počtu podpisov;

G.  keďže predloženie úspešnej iniciatívy Komisii po uplynutí lehoty na zber podpisov nepodlieha konkrétnej lehote, čo spôsobuje zmätok a neistotu tak v inštitúciách, ako aj vo verejnosti;

1.  víta európsku iniciatívu občanov, ktorá je vymedzená v článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako prvý nástroj nadnárodnej participatívnej demokracie, ktorý umožňuje občanom priamo spolupracovať s inštitúciami EÚ a aktívne sa zapájať do vytvárania európskych politík a právnych predpisov a dopĺňa ich právo predkladať petície Európskemu parlamentu a predkladať sťažnosť európskemu ombudsmanovi;

2.   zdôrazňuje, že iniciatíva občanov je prvým nástrojom participatívnej demokracie, ktorým sa občanom EÚ na základe najmenej jedného milióna vyhlásení podpory z minimálne jednej štvrtiny členských štátov EÚ udeľuje právo začať iniciatívu, čím dochádza k posilneniu ich novej politickej výsady, a žiada Komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh o otázkach, v súvislosti s ktorými sa občania domnievajú, že na vykonávanie zmlúv je nevyhnutný legislatívny akt;

3.  zdôrazňuje, že iniciatíva občanov predstavuje pre občanov výnimočnú príležitosť určiť a formulovať svoje ambície a požiadať o opatrenia na úrovni EÚ a že je potrebné ju všetkými dostupnými prostriedkami povzbudzovať a podporovať; uznáva však, že existujú významné nedostatky, ktorými sa treba zaoberať a ktoré treba vyriešiť, ak sa má zvýšiť účinnosť ECI; zdôrazňuje, že každé ďalšie hodnotenie nástroja by sa malo zamerať na dosiahnutie maximálnej užívateľskej prístupnosti, keďže ide o základný spôsob prepojenia občanov Európy s EÚ;   ďalej zdôrazňuje, že je občianskym právom každého občana používať vlastný materinský jazyk a vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby preskúmali alternatívy ponúkajúce túto možnosť v súvislosti so všetkými činnosťami týkajúcimi sa ECI, keďže tým sa povzbudzuje účasť občanov; poukazuje na význam informovania verejnosti o ECI a zároveň ľutuje obmedzené povedomie o tomto nástroji medzi občanmi EÚ; žiada preto EÚ, aby za týmto účelom organizovala propagačné a reklamné kampane s cieľom zvýšiť profil ECI v médiách a vo verejnosti;

4.  ďalej zdôrazňuje, že občianska angažovanosť mladých ľudí má zásadný význam pre budúcnosť všetkých demokracií a vyzýva Komisiu, aby sa poučila zo skúseností jednotlivých štátov, ktoré boli úspešné, pokiaľ ide o európske iniciatívy občanov;

5.  považuje za mimoriadne dôležité, aby občania mohli prispievať k výkonu legislatívnych právomocí Únie a priamo sa zúčastňovať na iniciovaní legislatívnych návrhov;

6.  zdôrazňuje význam informovania verejnosti o európskej iniciatíve občanov, aby sa táto stala účinným nástrojom demokratickej účasti; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby vyvíjali maximálne komunikačné úsilie, pokiaľ ide o tento nástroj, a dali ho do pozornosti čo najväčšiemu počtu občanov a podporovali aktívnu účasť na ňom;

7.  vyzýva Komisiu, aby využila všetky verejné komunikačné kanály na zvyšovanie informovanosti o európskych iniciatívach občanov, prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie transparentnosti a uľahčila komunikáciu týkajúcu sa súčasných európskych iniciatív občanov napríklad aj tým, že vytvorí aplikácie s informáciami, bude zasielať oznámenia a umožní elektronický podpis; zdôrazňuje, že aktívna účasť verejnosti na európskych iniciatívach občanov v rozhodujúcej miere závisí aj od ich propagácie v členských štátoch, a preto navrhuje, aby vnútroštátne parlamenty členských štátov uvádzali európsku iniciatívu občanov na svojich oficiálnych webových stránkach;

8.  konštatuje, že na európskej iniciatíve občanov sa zúčastnilo viac než šesť miliónov občanov EÚ, že počet žiadostí o začatie iniciatívy dosiahol 51, z ktorých len tri iniciatívy – Right 2Water, Jeden z nás a Stop Vivisection – boli uznané za prípustné, a že šesť organizátorov európskej iniciatívy občanov, čo zodpovedá 30 % všetkých zamietnutí, napadlo zamietnutie Komisie pred Súdnym dvorom, z čoho vyplýva, že treba vyvinúť ešte množstvo úsilia s cieľom zabezpečiť, aby európska iniciatíva občanov naplnila svoj potenciál; poukazuje na rôzne praktické ťažkosti, s ktorými sa organizátori stretli od nadobudnutia účinnosti nariadenia v apríli 2012, a upozorňuje, že počet iniciatív klesá;

9.  vyzýva Komisiu, aby organizátorom ECI čo najskôr poskytla primerané a komplexné usmernenia, najmä právnej povahy, a to prostredníctvom kontaktného centra Europe Direct, aby organizátori vedeli o možnostiach, ktoré sú im otvorené a aby nezlyhala registrácia ECI tým, že navrhnú iniciatívu, ktorá je zjavne mimo rámca právomocí Komisie a nespĺňa právne kritériá prípustnosti; žiada, aby sa zvážila možnosť vytvorenia iného nezávislého orgánu povereného poskytovaním poradenstva; konštatuje však, že podľa Lisabonskej zmluvy otázky nastolené európskymi iniciatívami občanov nemusia patriť výhradne do právomoci Komisie; ďalej sa domnieva, že Komisia by mala uvažovať o vytvorení zvláštnej kancelárie pre európske iniciatívy občanov, ktorá by na každom jej zastúpení v členských štátoch poskytovala potrebné informácie, poradenstvo a podporu v súvislosti s ECI;

10.  ďalej zdôrazňuje, že zvláštna kancelária pre ECI by mala tiež prispievať k zvyšovaniu informovanosti verejnosti aj médií o ECI; vyzýva preto Komisiu, aby propagovala ECI ako oficiálny nástroj EÚ na dosiahnutie tohto cieľa; zdôrazňuje, že toto opatrenie by tiež mohlo prispieť k prekonaniu nedôvery verejnosti , pokiaľ ide o využívanie osobných údajov, ktoré sa vyžadujú na podporu ECI;

11.  žiada poskytnutie podrobnejších usmernení o výklade právnych základov a viac informácií o povinnostiach v súvislosti s ochranou údajov v jednotlivých členských štátoch, v ktorých organizátori vedú svoje kampane, s cieľom poskytnúť im právnu istotu, ako aj o možnosti organizátorov uzavrieť dostupné poistenie;

12.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných informácií o nástroji európskej iniciatívy občanov v raných štádiách, čo viedlo k všeobecnému nepochopeniu jeho podstaty a spôsobilo sklamanie po tom, čo Komisia odmietla prvé európske iniciatívy; pripomína, že tento nástroj by mal byť jednoduchý, zrozumiteľný, ľahko použiteľný a široko medializovaný; zdôrazňuje, že Komisia by mala nabádať a podporovať vnútroštátnych a miestnych volených zástupcov s cieľom umožniť tento nárast publicity európskych iniciatív občanov;

13.  podporuje preto aktívnu účasť občanov EÚ pri primeranom využívaní tohto nástroja na účely tvorby agendy; vyjadruje obavy z potenciálneho konfliktu záujmov, keďže samotná Komisia má výhradnú právomoc vykonávať kontrolu prípustnosti, a žiada, aby sa táto situácia v budúcnosti primerane riešila; zároveň konštatuje, že cieľom všetkých zúčastnených strán by mali byť v záujme zachovania jasnosti o aktivitách občanov transparentnosť a objektívnosť;

14.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu Parlamentu aj ako subjektu s rozhodovacími právomocami, keďže je jedinou inštitúciou, ktorej členovia sú volení priamo občanmi EÚ;

15.  zdôrazňuje, že podľa podmienok stanovených v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011, ak Komisia zamietne registráciu ECI, „informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy“;   v tejto súvislosti berie na vedomie početné sťažnosti organizátorov na to, že nedostali podrobné a úplné dôvody zamietnutia svojich ECI; vyzýva Komisiu, aby podrobne vysvetlila dôvody zamietnutia ECI, ak je predložená európska iniciatíva občanov „jasne mimo právomocí Komisie”, a aby zároveň písomne a tak, aby im čo najviac uľahčila prácu, informovala organizátorov o príslušných právnych aspektoch, ktoré by mali byť v mene transparentnosti v plnej miere zverejnené, a tak, aby sa platnosť a úplná objektívnosť týchto aspektov podrobili právnej kontrole, aby sa čo najviac obmedzilo diskrečné právo Komisie ako sudcu a strany pri posudzovaní prípustnosti iniciatívy a aby sa organizátori mohli rozhodnúť, či svoju ECI prehodnotia a predložia v pozmenenej podobe;

16.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť registrácie iba časti iniciatívy v prípade, že celá európska iniciatíva občanov nespadá do právomoci Komisie; vyzýva Komisiu, aby organizátorov pri registrácii usmernila, ktorú časť by mohli zaregistrovať, aby uznala, že dialóg a kontakt s organizátormi ECI je počas procesu dôležitý a aby Parlament informovala o svojom rozhodnutí týkajúcom sa registrácie ECI; vyzýva Komisiu, aby preskúmala aj spôsoby, ako možno iniciatívy alebo ich časti, ktoré nepatria do právomoci Komisie, odkázať na príslušný orgán na celoštátnej alebo regionálnej úrovni;

17.  poukazuje na význam technológií ako nástroja na povzbudenie občianskej účasti; vyzýva Komisiu, aby vylepšila softvér na elektronický zber podpisov tak, aby bol ľahko používateľný, a aby bezplatne a trvalo poskytovala svoje servery na uchovávanie elektronických podpisov, pričom by využívala existujúce rozpočtové prostriedky EÚ, a aby zjednodušila a revidovala technické špecifikácie pre elektronický zdroj údajov tak, že e-mailové adresy by sa mohli zbierať nepovinne na tej istej obrazovke ako podpora, no ukladali by sa v inej databáze;

18.  domnieva sa, že ak sa tento nástroj prehodnotí, naďalej bude mať potenciál zapájať verejnosť a podporovať dialóg medzi občanmi a medzi občanmi a inštitúciami EÚ; zdôrazňuje potrebu prepojiť elektronický systém zberu podpisov s novými zodpovedajúcimi nástrojmi, ktoré sa používajú prostredníctvom sociálnych a digitálnych médií na vedenie kampaní, podľa vzoru iných úspešných internetových platforiem na vedenie kampaní;

19.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila automatické prepojenie medzi registráciou európskej iniciatívy občanov a dátumom začiatku dvanásťmesačného obdobia na zbieranie vyhlásení o podpore, aby tak organizátori ECI mohli sami rozhodnúť, kedy začnú zbierať vyhlásenia o podpore;

20.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby používali overovací nástroj európskej iniciatívy občanov na overovanie vyhlásení o podpore, ktorý bol vyvinutý v rámci programu riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy;

21.  zdôrazňuje, že v rámci dostupných nástrojov na posilnenie participatívnej demokracie v celej Únii by mali byť k dispozícii nástroje informačných technológií aj pre regióny, čím by sa umožnilo intenzívnejšie zapojenie občanov do vecí verejných;

22.  úprimne víta ponuku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na bezplatný preklad textov týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov v záujme zníženia organizačných nákladov ECI;

23.  žiada, aby sa pri riešení európskych iniciatív občanov posilnila medziinštitucionálna spolupráca na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a podpory organizátorom európskych iniciatív občanov; požaduje zlepšenie viacjazyčnej webovej stránky o európskej iniciatíve občanov, ktorú spravuje Komisia, ako aj jednotný súbor usmernení vo všetkých úradných jazykoch EÚ o právach a povinnostiach organizátorov európskej iniciatívy občanov a o správnych postupoch uplatňovaných v celom procese európskej iniciatívy občanov;

24.  žiada, aby sa v budúcnosti vytvorilo fyzické a internetové kontaktné miesto, ktoré by nepretržite poskytovalo informácie, prekladateľské služby, ako aj technickú, právnu a politickú podporu ECI a nazdáva sa, že by mohlo využívať existujúce zdroje kontaktných miest zriadených v rámci kontaktného centra Europe Direct, zastúpení Komisie a informačných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch; zastáva názor, že takéto usporiadanie by projekt európskej iniciatívy občanov priblížilo občanom;

25.  domnieva sa, že pre organizátorov je príliš komplikované poskytovať rôzne osobné údaje na podporu ECI v 28 členských štátoch, ako je určené v nariadení (EÚ) č. 211/2011 na základe rôznych predpisov jednotlivých štátov, a žiada, aby sa zaviedol jednotný postup pre vyhlásenia o podpore zmenou prílohy III nariadenia (EÚ) č. 211/2011 v záujme štandardizácie údajov zozbieraných v členských štátoch; povzbudzuje Komisiu, aby ďalej rokovala s členskými štátmi s cieľom znížiť počet požiadaviek týkajúcich sa údajov, a aby v tejto súvislosti odstránila požiadavku poskytnúť osobné identifikačné číslo a požiadavky prispôsobila užívateľom a pripomína, že ECI sa zameriava viac na účasť občanov a tvorbu agendy než na záväzné návrhy; navrhuje, aby sa zvážilo zriadenie digitálneho občianstva EÚ a odporúča prijať dočasné riešenie, kým sa nezriadi digitálne občianstvo EÚ s cieľom vyriešiť súčasné problémy spôsobené viacnásobnou registráciou; vyzýva preto Komisiu, aby sa touto otázkou prednostne zaoberala vo svojej digitálnej agende;

26.  vyzýva Komisiu, aby zmenila článok 3 nariadenia (EÚ) č. 211/2011a odporúča členským štátom, aby znížili vekovú hranicu, od ktorého možno európsku iniciatívu občanov podporiť a zúčastniť sa na nej z 18 na 16 rokov, a aby nebola viazaná na právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, čím by sa poskytla šanca najmä mladým ľuďom aktívne sa podieľať na presadzovaní európskeho projektu;

27.  berie na vedomie háklivý problém spočívajúci v osobnej zodpovednosti organizátorov v súvislosti s ochranou údajov pri zbere osobných údajov signatárov a navrhuje, aby sa zúžil rozsah požadovaných údajov a aby sa zmenilo znenie článku 13 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o zodpovednosti, prípadne aby sa jasne uviedlo, že osobná zodpovednosť nie je neobmedzená; navrhuje, aby občianske výbory mohli nadobúdať právnu subjektivitu a aby čerpali inšpiráciu z článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva s cieľom stanoviť, že organizátori sú zodpovední len za konanie, ktoré je „protiprávne a došlo k nemu úmyselne alebo aspoň z hrubej nedbanlivosti“;

28.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby dosiahli užívateľsky vhodnejšie a harmonizovanejšie požiadavky na zber údajov; vyzýva príslušné orgány jednotlivých štátov, aby výbory pre európske záležitosti svojich národných parlamentov pravidelne informovali o prebiehajúcich európskych iniciatívach občanov, ktoré už získali väčší počet podpisov; naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011 s cieľom zaručiť občanom možnosť podpisu ECI v krajine ich bydliska;

29.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že od roku 2012 iba 3 z 31 registrovaných európskych iniciatív občanov dospeli do poslednej fázy; zdôrazňuje, že prudké zníženie počtu nových iniciatív je jedným z dôsledkov neprimeraných požiadaviek a zbytočne zložitého systému; vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim legislatívnym dosahom a odrádzajúcimi opatreniami Komisie, ktoré nadväzujú na úspešné iniciatívy; vyjadruje rozdielny názor ako Komisia, pokiaľ ide o úspešné vykonávanie nariadenia s cieľom v plnej miere využiť potenciál európskych iniciatív občanov; zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ a členské štáty musia podniknúť všetky potrebné kroky na podporu európskej iniciatívy občanov a na prehĺbenie dôvery občanov v tento nástroj;

30.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala znenie článku 10 písm. c) nariadenia č. 211/2011 s cieľom umožniť riadny ďalší postup v prípade úspešnej ECI vrátane parlamentnej rozpravy v pléne a následného hlasovania o ECI; naliehavo žiada Komisiu, aby začala s prípravou právneho aktu na základe úspešných ECI do 12 mesiacov od ich prijatia;

31.  zastáva názor, že v záujme zdôraznenia politického rozmeru európskych iniciatív občanov by malo byť verejné vypočutie uskutočnené za podmienok stanovených v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 štruktúrované tak, aby organizátorom umožnilo zapojiť sa do dialógu s poslancami Európskeho parlamentu a príslušnými úradníkmi Komisie; zdôrazňuje, že vypočutia o ECI by sa mali organizovať pod záštitou „neutrálneho” výboru, ktorý nie je hlavným gestorským výborom, pokiaľ ide o obsah, a že vždy by mali byť prizvaní externí odborníci;

32.  žiada, aby Parlament a jeho výbory v prípade potreby vykonávali v súlade s článkom 225 ZFEÚ právo požiadať Komisiu o predloženie návrhu, ktorý berie do úvahy obsah akejkoľvek úspešnej európskej iniciatívy občanov;0

33.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť poskytnutia finančnej podpory pre ECI z existujúceho rozpočtu EÚ prostredníctvom európskych programov, napríklad programu Európa pre občanov či programu Práva, rovnosť a občianstvo, majúc na pamäti, že existuje reálna potreba finančnej podpory organizovania ECI a že s týmto zámerom boli predložené mnohé návrhy na zmenu rozpočtu;

34. vyzýva Komisiu, aby akýmkoľvek preventívnym spôsobom bojovala proti krádeži – vrátane krádeži pomocou internetových nástrojov –citlivých informácií týkajúcich sa signatárov, najmä keď sú tieto informácie spracúvané formou súhrnných údajov;

35.  víta správu Komisie z 31. marca 2015 o ECI a rozhodnutie európskeho ombudsmana OI/9/2013/TN a vyzýva Komisiu, aby sa podľa revidovanej verzie tohto nástroja vykonali všetky náležité právne opatrenia v prospech riadnych následných opatrení v prípade, že sa určitá ECI bude považovať za úspešne dovŕšenú; vyzýva preto Komisiu, aby so zreteľom na rôzne nedostatky, ktoré sa objavili, čo najskôr predložila návrh revízie nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011;

36.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby sa venovali dôležitej komunikačnej práci prostredníctvom informačnej kampane o európskej iniciatíve občanov;

37.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o stave prebiehajúcich európskych iniciatív občanov s cieľom umožniť mu kontrolovať, či tento nástroj ako súčasť záväzku Parlamentu voči občanom Európy funguje čo najefektívnejšie; zdôrazňuje, že európska iniciatíva občanov by mala predstavovať neustále sa zlepšujúci proces na základe nadobudnutých praktických skúseností a že by okrem toho mala byť v súlade s rozsudkami Súdneho dvora;

38.  odporúča, aby sa využíval každý dostupný komunikačný kanál, najmä platformy sociálnych a digitálnych médií všetkých príslušných inštitúcií EÚ, na uskutočnenie nepretržitých informačných kampaní, a to za účasti kancelárií a zastúpení EÚ, ako aj vnútroštátnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby podporila vývoj softvérového programu s otvoreným zdrojovým kódom pre mobilné zariadenia, ktorý by sa zameriaval na európsku iniciatívu občanov; víta skutočnosť, že niektorým európskym iniciatívam občanov sa podarilo ovplyvniť situáciu na miestnej úrovni;

39.  považuje za nevyhnutné, aby sa zvýšila transparentnosť a kvalita kontrol financovania a sponzorovania európskych iniciatív občanov s cieľom zabezpečiť riadne využívanie tohto nástroja participatívnej demokracie občanmi a predchádzať jeho možnému zneužitiu na presadzovanie súkromných záujmov;

40.  pripomína dôležitú úlohu európskeho ombudsmana pri vyšetrovaní vybavovanie žiadostí v rámci európskych iniciatív občanov Komisiou, a najmä prípadov zamietnutia registrácie iniciatívy;

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska iniciatíva občanov vznikla z dohovoru ako nástroj, ktorý európskym občanom poskytne príležitosť na účasť, pokiaľ ide o možnosť začať legislatívne iniciatívy. Preto je základnou myšlienkou tohto nástroja to, že po tom, ako začne fungovať, dôjde k zvýšeniu aktivity občianskej spoločnosti a posilneniu európskeho občianstva, a to najmä na nadnárodnej úrovni.

Z rôznych reakcií občianskej spoločnosti, ako aj zo správy Komisie o prvých troch rokoch fungovania tohto nástroja jednoznačne vyplýva, že – akékoľvek už sú kritéria úspešnosti, tento nástroj svoje ciele zatiaľ nesplnil, keďže ani na základe jedinej iniciatívy nedošlo k prijatiu právnych predpisov. Správa Komisie uvádza celkovo 51 iniciatív (COM(2015)145 final).

Kľúčovou myšlienkou tejto správy je nájsť spôsob, ako zlepšiť fungovanie európskej iniciatívy občanov, aby sa tento nástroj stal užívateľsky prístupnejším, a odstrániť niektoré prekážky, ktoré organizátorom európskej iniciatívy občanov zjavne spôsobovali ťažkosti.

Treba uznať, že niektoré z týchto problémov nebolo možné predvídať, ale skúsenosti z posledných troch rokov ponúkajú príležitosť na inovácie. V roku 2016 Komisia pravdepodobne uskutoční dôkladné preskúmanie európskej iniciatívy občanov a názor Parlamentu na tento nástroj bude mať rozhodujúci vplyv spočívajúci predovšetkým v tom, že sprostredkuje zdola nahor názory tých, ktorí sa pokúsili európsku iniciatívu občanov využiť.


STANOVISKO Výboru pre petície (1.7.2015)

pre Výbor pre ústavné veci

k európskej iniciatíve občanov

(2014/2257(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Beatriz Becerra Basterrechea

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta európsku iniciatívu občanov, ktorá je vymedzená v článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako prvý nástroj nadnárodnej participatívnej demokracie, ktorý umožňuje občanom priamo spolupracovať s inštitúciami EÚ a aktívne sa zapájať do vytvárania európskych politík a právnych predpisov a dopĺňa ich právo predkladať petície Európskemu parlamentu a predkladať sťažnosť európskemu ombudsmanovi;

2.  víta správu Komisie o európskej iniciatíve občanov a uznáva, že stále existuje priestor na zlepšenie a podporu tohto nástroja; rovnako víta vyšetrovanie európskeho ombudsmana, ktoré vedie z vlastného podnetu v súvislosti s fungovaním európskej iniciatívy občanov; poukazuje na praktické skúsenosti v mnohých oblastiach, ktoré od roku 2012 nadobudli organizátori európskej iniciatívy občanov;

3.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o stave prebiehajúcich európskych iniciatív občanov s cieľom umožniť mu kontrolovať, či tento nástroj funguje čo najefektívnejšie, a to ako súčasť jeho záväzku voči občanom Európy; zdôrazňuje, že európska iniciatíva občanov by mala predstavovať neustále sa zlepšujúci proces na základe nadobudnutých praktických skúseností a že navyše by mala byť v súlade s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie;

4.  pripomína, že Parlament už v predchádzajúcich uzneseniach a výročných správach vypracovaných Výborom pre petície upozornil na niektoré slabé stránky existujúceho právneho rámca a na byrokratickú záťaž pri praktickom uplatňovaní európskej iniciatívy občanov ako dôsledok nedostatočnej podpory IT a odlišného používania v rámci vnútroštátnych správnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vykonala komplexnú revíziu nariadenia o európskej iniciatíve občanov a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011 s cieľom odstrániť všetky zostávajúce prekážky a vytvoriť jasné, jednoduché, užívateľsky prijateľné a primerané postupy;

5.  vyzýva na zjednodušenie a harmonizáciu požiadaviek a postupov na zber vyhlásení o podpore prostredníctvom štandardizovaných formulárov tým, že sa upustí od povinnosti zhromažďovať osobné identifikačné čísla, pretože tým medzi jednotlivými členskými štátmi vznikajú rozdiely; pripomína, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uviedol, že takéto požiadavky nie sú potrebné; navrhuje, aby sa zvážilo vytvorenie spoločného identifikačného nástroja na podporu európskej iniciatívy občanov v záujme zjednodušenia postupu pre signatárov a aby sa bližšie preskúmala možnosť vytvoriť zjednodušený dobrovoľný online register EÚ;

6.  víta úsilie Komisie o zavedenie elektronického systému zberu podpisov a jeho zdokonalenie; uznáva však, že je potrebné ďalšie úsilie o úplné prepracovanie a prispôsobenie tohto systému; vyzýva Komisiu, aby výborom občanov poskytla prístup k trvalému, centralizovanému a bezplatnému serveru umožňujúcemu uchovávanie elektronických podpisov v súlade s normami EÚ na ochranu údajov, aby sa zjednodušil softvér systému zberu podpisov online a zabezpečilo sa, že osobitným skupinám ľudí, ako sú občania žijúci v zahraničí, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby, nebude odoprené právo podpísať iniciatívu;

7.  vyzýva Komisiu, aby v budúcej revízii nariadenia o európskej iniciatíve občanov zvážila najvhodnejšie možnosti týkajúce sa lehoty určenej na zber podpisov, ako je predĺženie lehoty určenej na zber podpisov na 18 mesiacov alebo umožnenie organizátorom rozhodnúť o dátume začatia lehoty určenej na zber podpisov alebo stanoviť začiatok 12-mesačného obdobia po tom, ako sa dokončí osvedčovanie elektronického systému zberu podpisov;

8.  je znepokojený skutočnosťou, že od roku 2012 iba 3 z 31 registrovaných európskych iniciatív občanov dospeli do poslednej fázy; zdôrazňuje, že prudké zníženie počtu nových iniciatív je jedným z dôsledkov neprimeraných požiadaviek a zbytočne zložitého systému; vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim legislatívnym dosahom a odrádzajúcimi opatreniami Komisie, ktoré nadväzujú na úspešné iniciatívy; vyjadruje rozdielny názor ako Komisia, pokiaľ ide o úspešné vykonávanie nariadenia s cieľom v plnej miere využiť potenciál európskych iniciatív občanov; zdôrazňuje, že európske inštitúcie a členské štáty musia podniknúť všetky potrebné kroky na podporu európskej iniciatívy občanov a na prehĺbenie dôvery občanov v tento nástroj;

9.  domnieva sa, že ak sa tento nástroj prehodnotí, naďalej bude mať potenciál zapájať verejnosť a podporovať dialóg medzi občanmi a medzi občanmi a inštitúciami EÚ; zdôrazňuje potrebu prepojiť elektronický systém zberu podpisov s novými zodpovedajúcimi nástrojmi, ktoré sa používajú prostredníctvom sociálnych a digitálnych médií na vedenie kampaní, podľa vzoru iných úspešných internetových platforiem na vedenie kampaní;

10.  odporúča, aby sa využíval každý dostupný komunikačný kanál, najmä platformy sociálnych a digitálnych médií všetkých príslušných európskych inštitúcií, na uskutočnenie nepretržitých informačných kampaní, a to za účasti kancelárií a zastúpení EÚ, ako aj vnútroštátnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby podporila vývoj softvérového programu s otvoreným zdrojovým kódom pre mobilné zariadenia, ktorý by sa zameriaval na európsku iniciatívu občanov; víta skutočnosť, že niektorým európskym iniciatívam občanov sa podarilo ovplyvniť situáciu na miestnej úrovni;

11.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby používali overovací nástroj európskej iniciatívy občanov na overovanie vyhlásení o podpore, ktorý bol vyvinutý v rámci programu riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy;

12.  zdôrazňuje, že v rámci dostupných nástrojov na posilnenie participatívnej demokracie v celej Únii by mali byť k dispozícii nástroje informačných technológií aj pre regióny, čím by sa umožnilo intenzívnejšie zapojenie občanov do vecí verejných;

13.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných informácií o nástroji európskej iniciatívy občanov v raných štádiách, čo viedlo k všeobecnému nepochopeniu jeho podstaty a spôsobilo sklamanie po tom, čo Komisia odmietla prvé európske iniciatívy; pripomína, že tento nástroj by mal byť jednoduchý, zrozumiteľný, ľahko použiteľný a široko medializovaný; zdôrazňuje, že Komisia by mala nabádať a podporovať vnútroštátnych a miestnych volených zástupcov s cieľom umožniť tento nárast publicity európskych iniciatív občanov;

14.  vyjadruje obavy z potenciálneho konfliktu záujmov, keďže samotná Komisia má výhradnú právomoc vykonávať počiatočnú právnu kontrolu, a žiada, aby sa táto situácia v budúcnosti primerane riešila;

15.  domnieva sa, že revízia nariadenia o európskej iniciatíve občanov by sa mala tiež využiť ako príležitosť na zdôraznenie hlavných rozdielov medzi európskou iniciatívou občanov a petičným právom, čo by sa dalo dosiahnuť prostredníctvom harmonizovaných informácií zverejnených na webových stránkach európskych inštitúcií a v rámci ich propagačnej politiky;

16.  žiada, aby sa pri riešení európskych iniciatív občanov posilnila medziinštitucionálna spolupráca na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a podpory organizátorom európskych iniciatív občanov; požaduje zlepšenie viacjazyčnej webovej stránky o európskej iniciatíve občanov, ktorú spravuje Komisia, ako aj jednotný súbor usmernení vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie o právach a povinnostiach organizátorov európskej iniciatívy občanov a o správnych postupoch v celom procese európskej iniciatívy občanov; víta návrh Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, že poskytne bezplatné preklady textov potvrdených európskych iniciatív občanov;

17.  žiada, aby sa v budúcnosti vytvorilo fyzické a internetové kontaktné miesto, ktoré by nepretržite poskytovalo informácie, prekladateľské služby, ako aj technickú, právnu a politickú podporu v súvislosti s európskymi iniciatívami občanov a ktoré by mohlo využívať existujúce zdroje kontaktných miest zriadených v rámci kontaktného centra Europe Direct, zastúpení Komisie a informačných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch; zastáva názor, že takéto usporiadanie by projekt európskej iniciatívy občanov priblížilo občanom;

18.  vyzýva Komisiu, aby zvážila rôzne možnosti poskytovania administratívnej a finančnej podpory pre projekty európskych iniciatív občanov prostredníctvom existujúcich rozpočtových položiek programu Európa pre občanov a programu Práva, rovnosť a občianstvo;

19.  vyzýva Komisiu, aby zvážila jednotné zníženie minimálneho veku na podporu európskej iniciatívy občanov na 16 rokov s cieľom podnietiť občiansku účasť mladšej generácie na záležitostiach EÚ;

20.  nabáda Komisiu, aby zrevidovala nariadenie o európskej iniciatíve občanov s cieľom zabezpečiť tiež transparentnosť a inštitucionálnu rovnováhu v rozhodovacom procese a objasniť postup posudzovania právnej prípustnosti; berie na vedomie prebiehajúce veci na Súdnom dvore Európskej únie a je presvedčený o tom, že Súdny dvor Európskej únie rozhodne, či Komisia uplatňuje prípustnosť príliš prísne, pričom navrhuje, aby sa organizátorom poskytovala pomoc pri stanovení právneho základu ich návrhu;

21.  vyzýva Komisiu, aby na úspešné európske iniciatívy občanov reagovala konkrétnejšími krokmi a vyššou mierou zapojenia a poskytovala presvedčivejšie, konzistentnejšie a zrozumiteľnejšie odôvodnenie zamietnutia tých európskych iniciatív občanov, ktoré považuje za neprípustné; pripomína Komisii, že v súvislosti s každou úspešnou európskou iniciatívou občanov by mala zvážiť legislatívny návrh; vyzýva Komisiu, aby v prípadoch len čiastočnej právnej prípustnosti navrhla prepracovanie európskej iniciatívy občanov alebo akceptovala časti, ktoré patria do pôsobnosti Komisie;

22.  nabáda inštitúcie EÚ, aby zvážili možnosť diskutovať o otázkach nastolených iniciatívami, ktoré nedosiahli jeden milión podpisov, ale majú viac ako polovicu z požadovaného počtu; v tejto súvislosti pripomína, že Výbor pre petície môže preskúmať neúspešné európske iniciatívy občanov v súlade s článkom 218 rokovacieho poriadku Parlamentu, ak sa domnieva, že preskúmanie je vhodné;

23.  požaduje vypracovanie iniciatívnej správy Parlamentu o každej úspešnej iniciatíve, v nadväznosti na čo sa uskutoční rozprava a hlasovanie v pléne; navrhuje, že ak Komisia nepredloží legislatívny návrh do 12 mesiacov po predložení úspešnej európskej iniciatívy občanov, príslušný výbor Parlamentu by mal iniciovať novú správu s cieľom vyjadriť konkrétne legislatívne požiadavky, ktoré na ďalšom vypočutí vybraný spravodajca prekonzultuje s organizátormi európskej iniciatívy občanov;

24.  považuje za zásadné, aby sa zvýšila transparentnosť a kvalita kontrol financovania a sponzorovania európskych iniciatív občanov s cieľom zabezpečiť tak riadne využívanie tohto nástroja participatívnej demokracie občanmi a predchádzať jeho možnému zneužitiu na presadzovanie súkromných záujmov;

25.  vyzýva Komisiu, aby objasnila, či by na základe budúcich rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie občania EÚ mohli mať právomoc navrhovať zmeny zmluvy, a aby pri budúcej revízii nariadenia zvážila návrh, ktorý by umožnil európske iniciatívy občanov požadujúce zmeny zmluvy v súlade s článkom 48 ZEÚ;

26.  pripomína, že vypočutia týkajúce sa úspešných európskych iniciatív občanov v súčasnosti organizujú príslušné výbory podľa predmetu jednotlivých európskych iniciatív občanov v spolupráci s Výborom pre petície; navrhuje, aby Výbor pre petície prevzal úlohu organizátora vypočutí za účasti zainteresovaných strán ako neutrálne fórum, ktoré má najviac skúseností s prácou s občanmi, s cieľom zaručiť konzistentnosť a spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie na vypočutiach týkajúcich sa rôznych európskych iniciatív občanov; poznamenáva, že všetkým členom výboru európskej iniciatívy občanov by sa mala poskytnúť náhrada nákladov vyplývajúcich z ich účasti na vypočutiach.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Rosa D’Amato


STANOVISKO Výboru pre právne veci (16.7.2015)

pre Výbor pre ústavné veci

k európskej iniciatíve občanov

(2014/2257(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   zdôrazňuje, že iniciatíva občanov je prvým nástrojom participatívnej demokracie, ktorou sa občanom EÚ na základe najmenej jedného milióna vyhlásení podpory z minimálne jednej štvrtiny členských štátov EÚ udeľuje právo začať iniciatívu, čím dochádza k posilneniu ich novej politickej výsady, a žiada Komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh o otázkach, v súvislosti s ktorými sa občania domnievajú, že na vykonávanie zmlúv je nevyhnutný legislatívny akt;

2.   víta správu Komisie o európskej iniciatíve občanov z 31. marca 2015, v ktorej sa uznáva, že stále existuje priestor na zlepšenie európskej iniciatívy občanov, a identifikuje sa niekoľko možných problémov v záujme zlepšenia nástroja; takisto víta vyšetrovanie európskej ombudsmanky z vlastnej iniciatívy týkajúce sa fungovania európskej iniciatívy občanov, na základe ktorého sa predkladá 11 konkrétnych návrhov na zlepšenie postupu európskej iniciatívy občanov;

3.  považuje za mimoriadne dôležité, aby občania mohli prispievať k výkonu legislatívnych právomocí Únie a priamo sa zúčastňovať na iniciovaní legislatívnych návrhov;

4.  konštatuje, že na iniciatíve občanov sa zúčastnilo viac než šesť miliónov občanov EÚ, že počet žiadostí o začatie iniciatívy dosiahol 51, z ktorých len tri iniciatívy, a to Right 2Water, Jeden z nás a Stop Vivisection, boli uznané za prípustné, a že šesť organizátorov európskej iniciatívy občanov, čo zodpovedá 30 % všetkých zamietnutí, napadlo zamietnutie Komisie pred Súdnym dvorom, z čoho vyplýva, že treba vyvinúť ešte množstvo úsilia s cieľom zabezpečiť, aby európska iniciatíva občanov splnila svoj úplný potenciál; poukazuje na rôzne praktické ťažkosti, s ktorými sa organizátori stretli od nadobudnutia účinnosti nariadenia v apríli 2012, a upozorňuje, že počet iniciatív klesá;

5.   žiada o preskúmanie dvojitej úlohy Komisie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov, vzhľadom na to, že viacerí organizátori európskej iniciatívy občanov uznávajú význam a hodnotu jej pôsobenia; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu Parlamentu aj ako subjektu s rozhodovacími právomocami, keďže je jedinou inštitúciou, ktorej členovia sú volení priamo občanmi EÚ;

6.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila komplexnú podporu vrátane nezáväzného právneho poradenstva, napríklad tým, že vytvorí jasne určené kontaktné miesto zodpovedné za iniciatívu občanov v zastúpeniach Komisie a informačných centrách Europe Direct vo všetkých členských štátoch, ktorých úlohou by bolo poskytovať informácie a potrebné poradenstvo a pomoc v súvislosti s iniciatívou občanov, s ohľadom na ťažkosti, ktoré majú organizátori pri určovaní relevantných zmluvných a právnych ustanovení, z ktorých má platná iniciatíva vychádzať; zdôrazňuje však, že v prípade odmietnutia by Komisia mala verejnosti objasniť svoje politické rozhodnutia podrobným, transparentným a zrozumiteľným spôsobom a súčasne informovať organizátorov o príslušných právnych aspektoch;

7.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť registrácie iba časti iniciatívy v prípade, že celá európska iniciatíva občanov nespadá do pôsobnosti Komisie; domnieva sa, že na takúto registráciu by boli vhodné predchádzajúce konzultácie so žiadajúcim výborom občanov;

8.  ďalej vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoj internetový portál tak, aby bol zrozumiteľnejší a užívateľsky prístupnejší, najmä pokiaľ ide o informácie o jej právomociach a podporu, ktorú možno získať pre úspešnú žiadosť; domnieva sa, že Komisia by okrem toho, že poskytne zrozumiteľný zoznam svojich právomocí, mala objasniť postup registrácie, keďže bola zamietnutá registrácia vysokého počtu predložených iniciatív občanov, a to z dôvodu, že tieto iniciatívy zjavne nepatrili do rámca právomocí Komisie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby aktívne spolupracovala a poskytla organizátorom európskych iniciatív občanov podrobné usmernenia o výklade príslušných právnych ustanovení;

9.  zdôrazňuje potrebu preskúmať možnosť harmonizovaného a efektívnejšieho postupu predkladania vyhlásení o podpore, keďže je neprijateľné, aby občania EÚ boli vylúčení z podpory iniciatív občanov z dôvodu odlišných požiadaviek na poskytovanie osobných údajov v jednotlivých členských štátoch; preto vyzýva Komisiu, aby navrhla jednoduchšie požiadavky na predkladanie údajov vo všetkých členských štátoch s cieľom uľahčiť podpisovanie európskej iniciatívy občanov bez ohľadu na krajinu pobytu; s cieľom uľahčiť postup podpisovania navrhuje, aby sa zvážilo vytvorenie mobilnej aplikácie, prepracovanie softvéru na online zber údajov a najmä možnosť používania digitálneho podpisu ako prostriedku na identifikáciu, so zreteľom na potreby osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva členské štáty, aby urýchlene preskúmali požiadavku, aby sa k vyhláseniu o podpore poskytovalo osobné identifikačné číslo, s cieľom prípadne odstrániť túto požiadavku, keďže by mohla predstavovať zbytočnú byrokratickú záťaž pre zber vyhlásení o podpore, ako aj nadbytočný spôsob overovania totožnosti signatára;

10. vyzýva Komisiu, aby využila všetky verejné komunikačné kanály na zvyšovanie informovanosti o európskych iniciatívach občanov, prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie transparentnosti a uľahčila komunikáciu týkajúcu sa súčasných európskych iniciatív občanov napríklad aj tým, že vytvorí aplikácie s informáciami, oznámeniami a možnosťou elektronického podpisu; zdôrazňuje, že aktívna účasť občanov na európskych iniciatívach občanov v rozhodujúcej miere závisí aj od ich propagácie v členských štátoch, a preto navrhuje, aby vnútroštátne parlamenty členských štátov uvádzali európsku iniciatívu občanov na svojich oficiálnych webových stránkach;

11. zdôrazňuje svoje stanovisko, že automatické prepojenie medzi registráciou iniciatívy občanov a dátumom začiatku plynutia dvanásťmesačného obdobia na zber vyhlásení o podpore by sa malo zrušiť a že organizátori európskej iniciatívy občanov by mali mať možnosť stanoviť dátum začatia svojej iniciatívy do troch mesiacov od jej registrácie Komisiou;

12. takisto konštatuje, že lehota na zber vyhlásení o podpore by sa mohla predĺžiť na 18 mesiacov;

13.  poznamenáva, že v súvislosti s organizátormi iniciatív občanov vznikli otázky týkajúce sa zodpovednosti vzhľadom na to, že výbory občanov nemajú právnu subjektivitu a že tento problém by sa mohol vyriešiť iba revíziou nariadenia; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť udelenia právnej subjektivity výborom občanov uvedeným v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia; okrem toho požaduje opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa majú prijať s cieľom nabádať členov výboru pre európsku iniciatívu občanov, aby prijali konkrétne iniciatívy;

14. víta ochotu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poskytovať iniciátorom bezplatné prekladateľské služby, a tým uľahčiť šírenie iniciatív občanov vo všetkých úradných jazykoch, najmä vzhľadom na to, že používanie materinského jazyka je občianskym právom; v tejto súvislosti uznáva významný prínos k podpore občanov tým, že sa im umožní zvyšovať informovanosť obyvateľov EÚ o otázkach, ktoré ich znepokojujú;

15. zdôrazňuje dôležitosť inštitucionálnej rovnováhy v procese hodnotenia žiadostí po registrácii, po predložení európskej iniciatívy občanov Komisii podľa ustanovení článku 9 nariadenia; preto vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zapojiť príslušné európske inštitúcie a orgány, ako sú Európsky parlament, európsky ombudsman, Hospodárska a sociálna rada a Výbor regiónov;

16. pripomína dôležitú úlohu európskeho ombudsmana pri vyšetrovaní vybavovanie žiadostí v rámci európskych iniciatív občanov Komisiou, a najmä prípadov zamietnutia registrácie iniciatívy;

17.  vyzýva Komisiu, aby včas predložila primeraný návrh na revíziu nariadenia o iniciatíve občanov a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011, s cieľom naplniť očakávania európskych občanov a zjednodušiť uplatňovanie iniciatívy občanov, aby sa mohol v plnej miere rozvinúť jej potenciál.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

13.7.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

17

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia