Förfarande : 2014/2257(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0284/2015

Ingivna texter :

A8-0284/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0382

BETÄNKANDE     
PDF 175kWORD 115k
7.10.2015
PE 552.021v03-00 A8-0284/2015

om det europeiska medborgarinitiativet

(2014/2257(INI))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: György Schöpflin

Föredragande av yttrande (*):

Beatriz Becerra Basterrechea, utskottet för framställningar

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för framställningar
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om det europeiska medborgarinitiativet

(2014/2257(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet,

–  med beaktande av den offentliga utfrågning om medborgarinitiativet som hölls den 26 februari 2015 och som hade anordnats av utskottet för konstitutionella frågor tillsammans med utskottet för framställningar,

–  med beaktande av undersökningen från parlamentets utredningsavdelning C om de första erfarenheterna av genomförandet av det europeiska medborgarinitiativet, European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation, vilken utkom 2014,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 4 mars 2015, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort beträffande kommissionen (OI/9/2013/TN),

–  med beaktande av undersökningen från parlamentets utredningstjänst från februari 2015 om genomförandet av det europeiska medborgarinitiativet, Implementation of the European Citizens’ Initiative,

–  med beaktande av kommissionens rapport av den 31 mars 2015 om det europeiska medborgarinitiativet,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från utskottet för framställningar och utskottet för rättsliga frågor (A8-0284/2015), och av följande skäl:

A.  Det europeiska medborgarinitiativet är en ny politisk rättighet för medborgarna och ett unikt och nyskapande verktyg som sätter agendan för deltagandedemokrati i EU. Det gör det möjligt för medborgarna att spela en aktiv roll i projekt och processer som berör dem, och dess potential måste tveklöst utnyttjas till fullo och stärkas avsevärt om man ska kunna uppnå bästa resultat och uppmuntra så många EU-medborgare som möjligt att delta i vidareutvecklingen av den europeiska integrationsprocessen. Det måste vara ett av EU:s prioriterade mål att stärka sina institutioners demokratiska legitimitet.

B.  Tre år efter det att förordning (EU) nr 211/2011 trädde i kraft den 1 april 2012 är det nu nödvändigt att utvärdera förordningens genomförande noga för att kartlägga eventuella brister och föreslå genomförbara lösningar för en snabb översyn av förordningen.

C.  Erfarenheten har visat att de flesta organisatörer av medborgarinitiativ har stött på ett antal svårigheter i arbetet med att genomföra dem, i fråga om såväl praktiska som rättsliga aspekter. Till följd av detta har organisatörer av flera förkastade medborgarinitiativ klagat hos domstolen och Europeiska ombudsmannen över kommissionens beslut att inte registrera deras medborgarinitiativ. Reglerna måste därför utformas så att medborgarinitiativen blir så tillgängliga som möjligt för medborgare och organisatörer.

D.  Europaparlamentet är Europeiska unionens enda direktvalda organ, och som sådant företräder det per definition EU-medborgarna.

E.  Ett antal institutioner, icke-statliga organisationer, tankesmedjor och grupper i det civila samhället har utrett de olika bristerna i samband med genomförandet av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet samt organiseringen av medborgarinitiativ, lagt fram många förslag till förbättringar och vid många tillfällen gett besked om vilka aspekter av förordningen som är nödvändiga att brådskande reformera.

F.  De praktiska arrangemang som anges i artikel 6 i förordningen, i synnerhet inrättandet av ett system för insamling via internet och certifieringen av detta av en behörig myndighet i en medlemsstat, innebär att organisatörerna i de flesta fall har mindre än 12 månader på sig att samla in de underskrifter som krävs.

G.  Det finns ingen specifik tidsfrist för när ett framgångsrikt medborgarinitiativ ska läggas fram för kommissionen när perioden för insamling av underskrifter är till ända, vilket orsakar förvirring och osäkerhet både för institutionerna och allmänheten.

1.  Europaparlamentet välkomnar det europeiska medborgarinitiativet, såsom det definieras i artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), eftersom det är det första instrumentet för transnationell deltagandedemokrati och ger medborgarna möjlighet att ta direkt kontakt med EU-institutionerna och att aktivt medverka vid utformningen av unionens politik och lagstiftning, och på det sättet kompletterar deras rätt att inge framställningar till parlamentet och att vända sig till Europeiska ombudsmannen.

2.  Europaparlamentet understryker att medborgarinitiativet är det första verktyget för deltagandedemokrati som, på grundval av minst en miljon stödförklaringar från minst en fjärdedel av medlemsstaterna, ger EU-medborgarna – som en bekräftelse av deras nya politiska rättighet – rätt att ta initiativet och uppmana kommissionen att inom ramen för sin befogenhet lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där medborgarna anser att det behövs en lagstiftningsakt för att genomföra fördragen.

3.  Europaparlamentet betonar att medborgarinitiativet utgör en exceptionell möjlighet för medborgarna att identifiera och formulera sina förväntningar och efterlysa åtgärder från EU:s sida. Denna möjlighet måste uppmuntras och stödjas med alla tillgängliga medel. Parlamentet inser dock att det finns betydande brister som måste åtgärdas och lösas för att effektivisera medborgarinitiativet. Parlamentet betonar att alla ytterligare utvärderingar av instrumentet bör syfta till att uppnå maximal användarvänlighet, eftersom medborgarinitiativet är ett viktigt sätt att koppla medborgarna till EU. Vidare betonar parlamentet att det är allas medborgerliga rättighet att använda sitt modersmål, och därför uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att undersöka alternativ för att erbjuda möjligheten att göra detta i all verksamhet i samband med ett medborgarinitiativ, eftersom detta uppmuntrar medborgarnas deltagande. Parlamentet påpekar vikten av att allmänheten är medveten om medborgarinitiativet, och beklagar den begränsade kunskapen om detta verktyg bland EU-medborgarna. Parlamentet uppmanar EU att i detta syfte anordna informations- och reklamkampanjer som gör medborgarinitiativet bättre känt i medierna och bland allmänheten.

4.  Vidare betonar Europaparlamentet att ungdomars samhällsengagemang är grundläggande för alla demokratiers framtid, och uppmanar kommissionen att dra lärdom av nationella erfarenheter från verkligt framgångsrika medborgarinitiativ.

5.  Europaparlamentet anser att det är väsentligt att medborgarna kan bidra till utövandet av unionens lagstiftningsbefogenheter och direkt delta i att ta initiativ till lagstiftningsförslag.

6.  Europaparlamentet påpekar vikten av att allmänheten är medveten om medborgarinitiativet för att det ska kunna bli ett effektivt verktyg för demokratiskt deltagande. I detta sammanhang uppmanas kommissionen och medlemsstaterna med eftertryck att maximera sina informationsinsatser för instrumentet i syfte att uppmärksamma så många medborgare som möjligt på dess existens samt uppmuntra till aktivt deltagande i det.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda alla offentliga kommunikationskanaler för att öka medvetenheten om medborgarinitiativ och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de är insynsvänliga samt underlätta kommunikationen för pågående medborgarinitiativ, exempelvis genom att utveckla program som ger information, skickar meddelanden och gör det möjligt att underteckna via internet. Ett aktivt deltagande av allmänheten i medborgarinitiativ är också på ett avgörande sätt beroende av att initiativen blir kända i medlemsstaterna. Därför föreslår parlamentet att medlemsstaternas nationella parlament bör upplysa om medborgarinitiativet på sina officiella webbplatser.

8.  Europaparlamentet konstaterar att över sex miljoner EU-medborgare har deltagit i ett medborgarinitiativ, att det inkommit 51 ansökningar om att inleda ett initiativ, varav endast tre – nämligen ”Right2Water”, ”One of Us” och ”Stop Vivisection” – bedömdes som tillåtliga, och att sex organisatörer av medborgarinitiativ har överklagat kommissionens avslag till domstolen, vilket motsvarar 30 procent av alla avslag. Allt detta visar att mycket ännu återstår att göra för att se till att medborgarinitiativet lever upp till sin fulla potential. Parlamentet pekar på de olika praktiska svårigheter som organisatörer stött på sedan förordningen trädde i kraft i april 2012. Antalet initiativ minskar också.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla organisatörerna av medborgarinitiativ lämplig och omfattande rådgivning – särskilt av juridisk natur – så tidigt som möjligt via informationstjänsten Europa direkt, så att organisatörerna är medvetna om de möjligheter som finns tillgängliga och inte misslyckas för att de lägger fram ett medborgarinitiativ som uppenbart faller utanför kommissionens behörighet och inte uppfyller de juridiska tillåtlighetskriterierna. Parlamentet vill att man överväger möjligheten att inrätta ett annat oberoende organ med uppdraget att ge råd. Parlamentet konstaterar dock att de frågor som tas upp genom medborgarinitiativ enligt Lissabonfördraget kanske inte helt och hållet ingår i kommissionens behörighet. Vidare anser parlamentet att kommissionen bör överväga att inrätta ett särskilt kontor för medborgarinitiativ vid sina representationer i varje medlemsstat för att tillhandahålla all information, rådgivning och hjälp som behövs för medborgarinitiativ.

10.  Europaparlamentet betonar vidare att ett särskilt kontor för medborgarinitiativ även skulle kunna bidra till att öka medvetenheten bland allmänhet och medier om detta. Därför uppmanas kommissionen att främja medborgarinitiativet som ett officiellt EU‑instrument för att uppnå detta mål. Parlamentet understryker att denna åtgärd också kan bidra till att övervinna medborgarnas bristande förtroende när det gäller att dela med sig av de personuppgifter som krävs för att stödja ett medborgarinitiativ.

11.  Europaparlamentet vill att det tillhandahålls mer detaljerade riktlinjer om tolkningen av rättsliga grunder och mer information om skyldigheter som avser skydd av personuppgifter i varje medlemsstat där organisatörerna genomför sina kampanjer, i syfte att ge dem rättssäkerhet, liksom om organisatörernas möjlighet att teckna försäkringar till rimliga priser.

12.  Europarparlamentet beklagar att det saknas tydlig information om de tidiga etapperna av medborgarinitiativet, vilket ledde till en allmän missuppfattning om dess natur och skapade frustration när de första medborgarinitiativen förkastades av kommissionen. Parlamentet påminner om att instrumentet bör vara enkelt, tydligt, användarvänligt och allmänt känt. Parlamentet betonar att kommissionen bör ge uppmuntran och stöd till nationella och lokala valda företrädare så att dessa kan ta täten i arbetet med att lyfta fram medborgarinitiativet.

13.  Vidare stöder Europaparlamentet EU-medborgarnas aktiva deltagande för att utnyttja detta instrument på lämpligt sätt i syfte att sätta agendan. Parlamentet är oroat över en potentiell intressekonflikt med tanke på att det uteslutande är kommissionen själv som ansvarar för att utföra tillåtlighetsprövningen, och begär att man på ändamålsenligt sätt tar itu med denna situation framöver. Parlamentet konstaterar samtidigt att insyn och redovisningsskyldighet bör vara ett mål för alla berörda aktörer i syfte att bevara tydligheten kring medborgarnas verksamhet.

14.  I detta sammanhang uppmanar Europaparlamentet kommissionen att se parlamentet också som en beslutsfattare, särskilt eftersom det är den enda institution där företrädarna är direktvalda av EU-medborgarna.

15.  Europaparlamentet understryker att kommissionen, om den vägrar att registrera ett föreslaget medborgarinitiativ, enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 211/2011 ska ”informera organisatörerna om skälen till denna vägran och om all rättslig och utomrättslig prövning som står till deras förfogande”. I detta sammanhang uppmärksammar parlamentet de många klagomålen från organisatörer om att de inte mottagit utförliga och uttömmande skäl till att deras medborgarinitiativ har förkastats. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detalj redogöra för skälen till att ett medborgarinitiativ förkastas, om ett initiativ som lämnats in enligt dess mening ”uppenbart ligger utanför kommissionens befogenheter”, och samtidigt informera organisatörerna, skriftligen och på ett sätt som underlättar deras arbete, om de relevanta juridiska övervägandena – vilka för insynens skull bör offentliggöras i sin helhet – så att skälens giltighet och fullständiga objektivitet kan bli föremål för rättslig granskning, kommissionens skönsmässiga befogenheter som domare och part i bedömningen av ett initiativs tillåtlighet kan minskas så mycket som möjligt och organisatörerna kan besluta huruvida de vill se över sitt medborgarinitiativ och lägga fram det på nytt i ändrad form.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att registrera endast en del av ett initiativ om ett medborgarinitiativ inte i sin helhet ligger inom kommissionens befogenheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samband med registreringen ge organisatörerna en uppfattning om vilken del som kan registreras, eftersom dialog och samarbete med organisatörer av medborgarinitiativ är väsentligt under hela processen, och att underrätta parlamentet om sitt beslut rörande registreringen av medborgarinitiativet. Parlamentet uppmanar också kommissionen att utreda möjligheter att hänskjuta initiativ eller de delar av initiativ som inte ingår i kommissionens befogenheter till den behöriga myndigheten, antingen på nationell eller regional nivå.

17.  Europaparlamentet framhåller vikten av teknik som ett verktyg för att uppmuntra medborgarnas deltagande. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra sin programvara för insamling av underskrifter via internet mer användarvänlig, göra den tillgänglig för personer med funktionshinder, erbjuda sina egna servrar för kostnadsfri, permanent lagring av internetunderskrifter, inom ramen för befintliga EU-budgetar, samt förenkla och se över de tekniska specifikationerna för insamling av underskrifter via internet så att e-postadresser kan samlas in på icke-obligatorisk grund i samma fönster som stödförklaringsformuläret, men lagras i en separat databas.

18.  Europaparlamentet anser att instrumentet, om det ses över, har utsikter att engagera allmänheten och främja dialog bland medborgarna samt mellan medborgarna och EU‑institutionerna. Parlamentet betonar att insamlingen av underskrifter via internet måste kopplas till de nya relevanta sociala och digitala verktygen för mediekampanjer, efter förebild av andra framgångsrika kampanjplattformar på internet.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omvärdera den automatiska kopplingen mellan registreringen av ett medborgarinitiativ och inledningen av den tolvmånadersperiod inom vilken stödförklaringar kan samlas in, så att organisatörerna av ett medborgarinitiativ själva kan besluta när de vill börja samla in stödförklaringar.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftertryckligen uppmana medlemsstaterna att använda det verktyg för validering av stödförklaringar för medborgarinitiativ som tagits fram inom ramen för programmet för lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU.

21.  När det gäller de befintliga instrumenten för att stärka deltagandedemokratin i unionen betonar Europaparlamentet att it-verktyg bör tillgängliggöras även på regional nivå, så att man gör det möjligt för medborgarna att i större utsträckning engagera sig i allmänna frågor.

22.  Europaparlamentet välkomnar varmt Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förslag om att kostnadsfritt tillhandahålla översättningar av texterna till medborgarinitiativen i syfte att minska kostnaden för att organisera ett medborgarinitiativ.

23.  Europaparlamentet efterlyser bättre interinstitutionellt samarbete, såväl på EU-nivå som på nationell och lokal nivå, för att ge information och stöd till organisatörer av medborgarinitiativ vid handläggningen av medborgarinitiativ. Parlamentet efterlyser en förbättring av den flerspråkiga webbplats för medborgarinitiativet som drivs av kommissionen och en enda uppsättning riktlinjer på EU:s alla officiella språk om vilka rättigheter och skyldigheter organisatörer av medborgarinitiativ har och om de administrativa förfarandena under hela processen.

24.  Europaparlamentet vill att det i framtiden inrättas en fysisk och internetbaserad kontaktpunkt som permanent tillhandahåller medborgarinitiativen information, översättningstjänster samt tekniskt, juridiskt och politiskt stöd, och anser att den skulle kunna utnyttja de befintliga resurserna i den kontaktpunkt som finns tillgänglig via informationstjänsten ”Europa direkt” samt i kommissionens representationer och parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Parlamentet anser att en sådan inramning skulle föra medborgarinitiativprojektet närmare medborgarna.

25.  Europaparlamentet bedömer det alltför komplicerat för organisatörerna att i enlighet med förordning (EU) nr 211/2011 tillhandahålla olika slags personuppgifter till stöd för medborgarinitiativ i de 28 medlemsstaterna utgående från de olika nationella bestämmelserna, och efterlyser ett enhetligt förfarande för att avge stödförklaringar genom en ändring av bilaga III till förordning (EU) nr 211/2011 i syfte att standardisera de uppgifter som samlas in i medlemsstaterna. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta förhandlingarna med medlemsstaterna i syfte att minska antalet uppgiftskrav och att avskaffa – i enlighet med detta – kravet på personliga identifikationsnummer och göra dem användarvänligare, och påminner om att ett medborgarinitiativ handlar om deltagande och att sätta agendan snarare än bindande förslag. Parlamentet föreslår att man ska överväga att inrätta ett digitalt EU-medborgarskap, och rekommenderar att man inför en tillfällig lösning till dess att ett sådant medborgarskap har inrättats, i syfte att lösa de nuvarande problem som orsakas av flerfaldig registrering. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att brådskande utreda denna fråga i sin digitala agenda.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra artikel 3 i förordning (EU) nr 211/2011 och att rekommendera medlemsstaterna att sänka åldern för att stödja och delta i ett medborgarinitiativ från 18 till 16 år och att inte koppla detta till rätten att rösta i val till Europarlamentetet, så att i synnerhet ungdomar får möjlighet att delta aktivt i framtiden för det europeiska projektet.

27.  Europaparlamentet inser att organisatörernas personliga ansvar för uppgiftsskyddet i samband med insamling av personuppgifter om undertecknarna är en vansklig fråga. Parlamentet föreslår att det antal uppgifter som krävs ska minskas och att ordalydelsen avseende ansvarsskyldighet i artikel 13 i förordning (EU) nr 211/2011 ska ändras för att klargöra att det personliga ansvaret inte är obegränsat. I detta syfte föreslår parlamentet att medborgarkommittéerna ska kunna få rättskapacitet och att man ska låta sig inspireras av artikel 3 i Europarparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser, för att slå fast att organisatörerna är ansvariga endast för handlingar som är ”olagliga och begås uppsåtligen eller åtminstone av grov vårdslöshet”.

28.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram användarvänligare och mer harmoniserade krav på insamling av uppgifter. Parlamentet uppmanar de behöriga nationella myndigheterna att regelbundet underrätta de nationella parlamentens utskott för EU-frågor om pågående medborgarinitiativ som redan har fått ett avsevärt antal underskrifter. Kommissionen uppmanas med eftertryck att föreslå en översyn av förordning (EU) nr 211/2011 i syfte att garantera att medborgarna kan underteckna medborgarinitiativ i de länder där de är bosatta.

29.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att bara 3 av de 31 medborgarinitiativ som registrerats sedan 2012 har nått den sista fasen. Parlamentet påpekar att den dramatiska nedgången i antalet nya initiativ är en av konsekvenserna av att kraven är oproportionerliga och systemet onödigt invecklat. Parlamentet beklagar bristen på påverkan på lagstiftningen och att kommissionens uppföljning av de framgångsrika initiativen varit en besvikelse. Parlamentet håller inte med kommissionen när det gäller hur förordningen framgångsrikt ska genomföras för att förverkliga medborgarinitiativets fulla potential. Parlamentet betonar att EU-institutionerna och medlemsstaterna måste vidta alla de åtgärder som krävs för att främja medborgarinitiativet och medborgarnas förtroende för detta verktyg.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över ordalydelsen av artikel 10 c i förordning 211/2011 i syfte att möjliggöra en ordentlig uppföljning av ett framgångsrikt medborgarinitiativ, inklusive en parlamentarisk debatt i plenum åtföljd av en omröstning om medborgarinitiativet i fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen kraftfullt att börja förbereda rättsakter om framgångsrika medborgarinitiativ inom 12 månader efter det att de godtagits.

31.  Europaparlamentet anser att offentliga utfrågningar i enlighet med artikel 11 i förordning 211/2011, i syfte att betona medborgarinitiativens politiska dimension, bör struktureras så att organisatörerna kan föra en dialog med ledamöter av Europaparlamentet och relevanta tjänstemän vid kommissionen. Parlamentet betonar att utfrågningar om medborgarinitiativ bör anordnas under överinseende av en ”neutral” kommitté som inte innehållsmässigt bär huvudansvaret för de ämnen som initiativen gäller, och vidare att externa experter alltid bör involveras.

32.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck parlamentet och dess utskott att vid behov, i enlighet med artikel 225 i EUF-fördraget, utöva sin rätt att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag som tar hänsyn till innehållet i ett framgångsrikt medborgarinitiativ.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda möjligheten att ge ekonomiskt stöd till medborgarinitiativ ur befintliga EU-budgetar via EU-program som ”Ett Europa för medborgarna” och ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap”, inklusive möjligheten att finansiera reklam på radio och tv, med tanke på att jämlikheten mellan medborgarna måste garanteras, att det finns ett verkligt behov av ekonomiskt stöd till organisering av medborgarinitiativ och att det har lagts fram många förslag till ändring av EU:s budget i detta syfte.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara ytterst försiktig och motverka stöld – även sådan som begås med hjälp av internetverktyg – av känslig information om undertecknarna, särskilt när den behandlas i form av aggregerade uppgifter.

35.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport av den 31 mars 2015 om medborgarinitiativet och Europeiska ombudsmannens beslut OI/9/2013/TN, och uppmanar kommissionen att i sin översyn av detta instrument säkerställa att alla lämpliga rättsliga åtgärder genomförs i syfte att tillhandahålla en ordentlig uppföljning när ett medborgarinitiativ bedöms ha slutförts på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet uppmanar därför kommission att med tanke på de olika brister som framkommit så snart som möjligt lägga fram ett förslag om översyn av förordning (EU) nr 211/2011 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011.

36.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att utföra viktigt kommunikationsarbete med hjälp av en informationskampanj om medborgarinitiativet.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet om läget i samband med pågående medborgarinitiativ, så att parlamentet – som ett led i sitt åtagande till EU-medborgarna – kan kontrollera om verktyget fungerar så effektivt som möjligt. Parlamentet betonar att processen för det europeiska medborgarinitiativet hela tiden bör förbättras på grundval av de praktiska erfarenheter som förvärvas och dessutom bör följa de domar som avkunnas av domstolen.

38.  Europaparlamentet rekommenderar att alla tillgängliga kommunikationskanaler används, framför allt alla de berörda EU-institutionernas plattformar för sociala och digitala medier, för att genomföra fortlöpande informationskampanjer i samverkan med såväl EU:s kontor och representationer som nationella myndigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja framtagandet av ett program för mobila enheter baserat på öppen källkod och särskilt utformat för medborgarinitiativet. Parlamentet gläds åt att vissa medborgarinitiativ har lyckats få effekter på lokal nivå.

39.  Europaparlamentet anser att det är avgörande att öka insynen i och kvaliteten på kontrollerna av finansieringen av och sponsorerna till medborgarinitiativ för att säkerställa att medborgarna använder detta verktyg för deltagandedemokrati på rätt sätt och förhindra privata intressens eventuella missbruk av det.

40.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ombudsmannen har en viktig roll för att undersöka kommissionens handläggning av ansökningar om medborgarinitiativ, särskilt fall där registrering av ett medborgarinitiativ vägrats.

41.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


MOTIVERING

Det europeiska medborgarinitiativet har sitt ursprung i konventionen och utformades som ett instrument som ger EU-medborgarna möjlighet att delta i inledandet av lagstiftningsinitiativ. Bakom detta instrument ligger alltså tanken att det när det väl trätt i kraft kommer att främja social mobilisering bland civilbefolkningen och stärka EU-medborgarskapet, inte minst över nationsgränserna.

Både av de många svar som mottagits från det civila samhället och av kommissionens rapport om instrumentets tre första år framgår det klart att kriterierna för framgång, oavsett vilka man väljer, hittills inte har uppnåtts, eftersom inte ett enda initiativ ännu har utmynnat i lagstiftning. I kommissionens rapport noteras 51 initiativ (COM(2015)0145).

Huvudsyftet med detta betänkande är att försöka förbättra medborgarinitiativets sätt att fungera, göra det mer användarvänligt och undanröja vissa av de hinder som visat sig medföra problem för organisatörer av medborgarinitiativ.

Man måste erkänna att vissa av de här problemen inte kunde ha förutsetts, men erfarenheterna från de tre senaste åren erbjuder ändå möjligheter till förnyelse. Kommissionen kommer sannolikt att göra en fullskalig översyn av medborgarinitiativet 2016, och parlamentets synpunkter på detta instrument kommer att vara betydelsefulla, framför allt genom att de förmedlar synpunkterna underifrån, nämligen från dem som har försökt att använda sig av det europeiska medborgarinitiativet.


YTTRANDE från utskottet för framställningar (1.7.2015)

till utskottet för konstitutionella frågor

över det europeiska medborgarinitiativet

(2014/2257(INI))

Föredragande (*): Beatriz Becerra Basterrechea

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar det europeiska medborgarinitiativet, såsom det definieras i artikel 11.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), eftersom det är det första instrumentet för transnationell deltagandedemokrati och ger medborgarna möjlighet att ta direkt kontakt med EU-institutionerna och att aktivt medverka vid utformningen av unionens politik och lagstiftning, och på det sättet kompletterar deras rätt att inge framställningar till parlamentet och att vända sig till Europeiska ombudsmannen.

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om det europeiska medborgarinitiativet, i vilken kommissionen erkänner att det fortfarande finns utrymme för att förbättra detta redskap och främja användningen av det. Parlamentet välkomnar också Europeiska ombudsmannens undersökning på eget initiativ av hur det europeiska medborgarinitiativet fungerar, och påpekar vilka praktiska erfarenheter som organisatörer av europeiska medborgarinitiativ har förvärvat inom många områden sedan 2012.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet rapportera till parlamentet om läget i samband med aktuella europeiska medborgarinitiativ, så att parlamentet, som ett led i sin uppgift att tjäna Europas medborgare, kan granska att detta redskap fungerar så effektivt som möjligt. Parlamentet betonar att processen kring det europeiska medborgarinitiativet hela tiden bör förbättras i överensstämmelse med de praktiska erfarenheter som förvärvas och dessutom bör följa de domar som kommer att avkunnas av Europeiska unionens domstol.

4.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet redan i tidigare resolutioner och årsrapporter som utarbetats av utskottet för framställningar har pekat på vissa av svagheterna i den befintliga rättsliga ramen och de byråkratiska bördor som är förknippade med det praktiska arbetet kring europeiska medborgarinitiativ till följd av bristen på it-stöd och varierande användning inom de nationella förvaltningarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt göra en ingående översyn av förordningen om medborgarinitiativet och av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011, för att få bort alla hinder som återstår och skapa tydliga, enkla, användarvänliga och proportionerliga förfaranden.

5.  Europaparlamentet efterlyser förenkling och harmonisering av krav och förfaranden för insamling av stödförklaringar med hjälp av standardformulär, så att det inte längre krävs att personnummer ska uppges, eftersom detta medför olikheter mellan olika medlemsstater. Parlamentet erinrar om att Europeiska datatillsynsmannen sagt att det inte behövs några sådana krav och föreslår att man överväger att inrätta ett gemensamt identifieringsverktyg som stöd till europeiska medborgarinitiativ för att det ska gå lättare att underteckna dem och för att man ytterligare ska kunna pröva om det går att åstadkomma ett förenklat och frivilligt EU-register på internet.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete med att ta i bruk och förbättra systemet för onlineinsamling av underskrifter. Ytterligare ansträngningar krävs dock för att systemet ska kunna omformas i grunden och skräddarsys för de avsedda ändamålen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge medborgarkommittéerna åtkomst till en stadigvarande, centraliserad och fri server där underskrifter som gjorts via internet kan lagras i överensstämmelse med EU:s normer för uppgiftsskydd, samt att förenkla den programvara som används i systemet för onlineinsamling av underskrifter och se till att vissa befolkningskategorier, såsom medborgare bosatta utomlands, personer med funktionsnedsättningar och äldre människor inte fråntas sin rätt att underteckna ett initiativ.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid den kommande översynen av förordningen om medborgarinitiativet, se efter vilka alternativ som är lämpligast när det gäller perioden för insamlingen av underskrifter, såsom att insamlingsperioden skulle förlängas upp till 18 månader eller att organisatörerna skulle få möjlighet att själva bestämma när insamlingsperioden ska ta sin början eller att fastställa tidpunkten för när perioden på 12 månader ska börja först efter det att certifieringen av systemet för onlineinsamling av underskrifter slutförts.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att bara 3 av de 31 medborgarinitiativ som registrerats sedan 2012 har nått den sista fasen. Parlamentet framhåller hur den dramatiska nedgången i antalet nya initiativ blivit en av konsekvenserna av att kraven är oproportionerliga och systemet är onödigt invecklat. Parlamentet beklagar bristen på påverkan på lagstiftningen och att kommissionens uppföljning av de framgångsrika initiativen varit en besvikelse. Parlamentet anmäler avvikande åsikt från kommissionen när det gäller hur förordningen bäst ska genomföras för att det europeiska medborgarinitiativets fulla potential ska få komma till sin rätt. Parlamentet betonar att EU-institutionerna och medlemsstaterna måste vidta alla de åtgärder som krävs för att främja det europeiska medborgarinitiativet och medborgarnas förtroende för detta verktyg.

9.  Europaparlamentet anser att instrumentet, om det ses över, har utsikter att engagera allmänheten och främja dialog bland medborgarna samt mellan medborgarna och EU‑institutionerna. Parlamentet betonar att systemet för onlineinsamling av underskrifter måste kopplas till de nya relevanta sociala och digitala verktygen för mediekampanjer, efter förebild från andra framgångsrika kampanjplattformar på internet.

10.  Europaparlamentet rekommenderar användning av alla tillgängliga kommunikationskanaler, framför allt alla de relevanta EU-institutionernas plattformar för sociala och digitala medier, för att genomföra fortlöpande medvetenhetshöjande kampanjer i samarbete med såväl EU:s kontor och representationer som nationella myndigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja framtagandet av ett program för mobila enheter baserat på öppen källkod och särskilt utformat för medborgarinitiativet. Parlamentet gläds åt att vissa medborgarinitiativ har lyckats få effekter på lokal nivå.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftertryckligen uppmana medlemsstaterna att använda det verktyg för validering av stödförklaringar för medborgarinitiativ som tagits fram inom ramen för programmet för lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU.

12.  När det gäller de befintliga instrumenten för att stärka deltagandedemokratin i unionen betonar Europaparlamentet att it-verktyg bör tillgängliggöras även på regional nivå, så att man gör det möjligt för medborgarna att i större utsträckning engagera sig i samhällsutformningen.

13.  Europarparlamentet beklagar att det saknas tydlig information om de tidiga etapperna av medborgarinitiativet som instrument, vilket ledde till en allmän missuppfattning om dess karaktär och skapade frustration när de första initiativen förkastades av kommissionen. Parlamentet påminner om att instrumentet bör vara enkelt, tydligt, användarvänligt och allmänt känt. Parlamentet betonar att kommissionen bör ge uppmuntran och stöd till nationella och lokala valda ombud för att de ska gå i bräschen för arbetet med att lyfta fram det europeiska medborgarinitiativet.

14.  Europaparlamentet är oroat över potentiella intressekonflikter, eftersom kommissionen själv är ensam ansvarig för att utföra den inledande juridiska kontrollen, samt begär att man på ändamålsenligt sätt tar itu med denna situation framöver.

15.  Europaparlamentet anser att översynen av förordningen om det europeiska medborgarinitiativet även bör utnyttjas som ett tillfälle att understryka de viktigaste skillnaderna mellan europeiska medborgarinitiativ och rätten att ingå med framställningar. Detta skulle kunna åstadkommas med hjälp av harmoniserad information på EU-institutionernas webbplatser och i deras reklamstrategier.

16.  Europaparlamentet efterlyser bättre interinstitutionellt samarbete, såväl på EU-nivå som på nationell och lokal nivå, vid handläggningen av europeiska medborgarinitiativ genom att organisatörerna av initiativen ges information och stöd. Parlamentet efterlyser en förbättring av den flerspråkiga webbplats för det europeiska medborgarinitiativet som drivs av kommissionen och för en enda uppsättning riktlinjer på Europeiska unionens alla officiella språk om vilka rättigheter och skyldigheter organisatörerna av initiativen har och om de administrativa rutinerna under hela processen med initiativen. Parlamentet välkomnar förslaget från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om att tillhandahålla kostnadsfria översättningar av medborgarinitiativtexter.

17.  Europaparlamentet vill att det i framtiden inrättas en fysisk och internetbaserad gemensam kontaktpunkt som stadigvarande tillhandahåller information, översättningstjänster och tekniskt, juridiskt och ekonomiskt stöd, och som skulle kunna utnyttja de befintliga resurserna hos den kontaktpunkt som finns tillgänglig via informationstjänsten ”Europa direkt” samt hos kommissionens representationer och parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Parlamentet anser att en sådan inramning skulle föra medborgarinitiativprojektet närmare medborgarna.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga olika alternativ för administrativt och ekonomiskt stöd till medborgarinitiativ inom ramen för befintliga budgetposter för programmen ”Ett Europa för medborgarna” och ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap”.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en enhetlig sänkning av minimiåldern för stöd till europeiska medborgarinitiativ till 16 år, för att uppmuntra medborgardeltagande från de yngre generationernas sida i frågor som rör EU.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över förordningen om medborgarinitiativet, också för att säkerställa öppenhet och interinstitutionell balans i beslutsprocessen och klargöra förfarandet för att initiativen ska vara juridiskt tillåtliga. Parlamentet noterar de ärenden som är anhängiga inför Europeiska unionens domstol och är viss om att domstolen kommer att besluta om huruvida kommissionen varit alltför stelbent i sin tillämpning av kriterierna för att ett initiativ ska vara tillåtligt, och föreslår under tiden att organisatörerna ska få stöd med att utforma den rättsliga grunden för sitt förslag.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp framgångsrika medborgarinitiativ med mer konkreta åtgärder och med ökad medverkan och att mera handfast, konsekvent och begripligt motivera varför initiativ som ansetts vara otillåtliga har avvisats. Parlamentet påminner kommissionen att den bör överväga ett lagstiftningsförslag var gång ett europeiskt medborgarinitiativ har framgång. Parlamentet uppmanar kommissionen att, om ett europeiskt medborgarinitiativ ansetts endast som delvis tillåtligt ur juridisk synvinkel, föreslå en omarbetning av det eller godta de delar av det som faller inom kommissionens behörighetsområde.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att undersöka om det skulle gå att ta upp till diskussion sådana frågor som aktualiserats i initiativ som inte nått tröskeln om en miljon underskrifter men som samlat mer än hälften av det antal underskrifter som krävs. Parlamentet påminner här om att utskottet för framställningar i enlighet med artikel 218 i Europaparlamentets arbetsordning får behandla europeiska medborgarinitiativ som inte haft framgång, om utskottet anser att det är på sin plats med en uppföljning.

23.  Europaparlamentet vill att parlamentet ska utarbeta ett initiativbetänkande om varje framgångsrikt initiativ och att detta ska följas av en debatt och en omröstning vid plenarsammanträdet. Parlamentet föreslår att, om kommissionen inte lägger fram något lagstiftningsförslag inom 12 månader efter det att ett framgångsrikt europeiskt medborgarinitiativ ingetts, bör parlamentets behöriga utskott ta initiativ till ett nytt betänkande för att uttrycka parlamentets konkreta krav i lagstiftningshänseende och att den föredragande som utvalts ska samråda med initiativets organisatörer vid en annan utfrågning.

24.  Europaparlamentet anser att man, för att säkerställa att medborgarna ska använda detta instrument för deltagandedemokrati som sig bör och för att det inte eventuellt ska missbrukas av privata intressen, måste öka insynen i och kvaliteten på kontrollerna av hur de europeiska medborgarinitiativen finansieras och sponsras.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med tanke på Europeiska unionens domstols kommande dom, klargöra om unionsmedborgarna skulle kunna ha befogenhet att föreslå fördragsändringar, och att vid den kommande översynen av förordningen ta upp till behandling förslaget om att också sådana europeiska medborgarinitiativ ska vara tillåtliga, som kräver ändringar av fördraget i enlighet med artikel 48 i EUF-fördraget.

26.  Europaparlamentet påminner om att utfrågningar avseende framgångsrika medborgarinitiativ för närvarande anordnas av det ansvariga utskottet, allt efter medborgarinitiativets ämne, med utskottet för framställningar som associerat utskott. Parlamentet föreslår att utskottet för framställningar bör ta över ansvaret för anordnandet av utfrågningar, under medverkan från intresserade berörda parters sida, eftersom detta utskott är ett neutralt forum och har störst erfarenhet av kontakter med medborgarna, för att säkerställa följdriktighet och rättvis och lika behandling i alla utfrågningar om olika europeiska medborgarinitiativ. Parlamentet konstaterar att samtliga medlemmar av medborgarkommittéerna för europeiska medborgarinitiativ bör få ersättning för att delta i utfrågningarna.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Daniel Hannan, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Yana Toom, Bodil Valero, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elisabetta Gardini, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Amjad Bashir, Rosa D’Amato


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (16.7.2015)

till utskottet för konstitutionella frågor

över det europeiska medborgarinitiativet

(2014/2257(INI))

Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet understryker att medborgarinitiativet är det första deltagandedemokratiska verktyg som, på grundval av minst en miljon stödförklaringar från minst en fjärdedel av EU:s medlemsstater, ger EU-medborgarna rätt att ta initiativet – och därigenom bekräfta sin nya politiska befogenhet – och uppmana kommissionen att inom ramen för sin befogenhet lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där medborgarna anser att det behövs en lagstiftningsakt för att genomföra fördragen.

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport av den 31 mars 2015 om det europeiska medborgarinitiativet, i vilken kommissionen erkänner att det finns utrymme för förbättringar av medborgarinitiativet och ringar in ett antal relevanta aspekter i syfte att förbättra detta instrument. Vidare välkomnas Europeiska ombudsmannens undersökning på eget initiativ av hur det europeiska medborgarinitiativet fungerar, där elva konkreta förslag till förbättring av processen för medborgarinitiativ lämnas.

3.  Europaparlamentet anser att det är centralt att medborgarna kan bidra till utövandet av unionens lagstiftningsbefogenheter och direkt delta i att ta initiativ till lagstiftningsförslag.

4.  Europaparlamentet konstaterar att fler än 6 miljoner unionsmedborgare deltagit i ett medborgarinitiativ, att det inkommit 51 ansökningar om att inleda ett initiativ, varav endast tre – nämligen ”Right2Water”, ”One of Us” och ”Stop Vivisection” – bedömdes som tillåtliga, och att 6 organisatörer av medborgarinitiativ har överklagat kommissionens avslag vid EU-domstolen, vilket motsvarar 30 procent av alla avslag. Allt detta visar att mycket ännu återstår att göra för att se till att det europeiska medborgarinitiativet lever upp till sin fulla potential. Parlamentet pekar på de olika praktiska svårigheter som organisatörerna mött sedan förordningen trädde i kraft i april 2012. Antalet initiativ minskar också.

5.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av kommissionens dubbla roll, som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt, med tanke på att ett antal organisatörer av medborgarinitiativ erkänner betydelsen och värdet av dess synpunkter. I detta sammanhang uppmanas kommissionen att se också parlamentet som en beslutsfattare, särskilt eftersom det är den enda institution där företrädarna är direkt valda av unionsmedborgarna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla övergripande stöd, bland annat icke-bindande juridisk rådgivning – exempelvis genom att inrätta en tydligt igenkännbar kontaktpunkt med ansvar för medborgarinitiativet vid kommissionens representationer och Europa direkts informationscentrum i alla medlemsstater, vilken har till uppgift att i samband med medborgarinitiativ ge information, nödvändig rådgivning och stöd– med tanke på de svårigheter organisatörerna har när det gäller att välja de relevanta fördragsbestämmelser och övriga rättsliga bestämmelser som ett giltigt initiativ ska ha som rättslig grund. Om en ansökan avslås bör dock kommissionen förklara sina politiska val för allmänheten på ett detaljerat, öppet och begripligt sätt. Samtidigt bör den informera organisatörerna om relevanta juridiska överväganden.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att registrera endast en del av ett initiativ i de fall då ett initiativ inte i sin helhet omfattas av kommissionens befogenheter. För en sådan registrering vore det lämpligt med ett samråd på förhand med den ansökande medborgarkommittén.

8.  Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att förbättra sin internetportal för att göra den mer begriplig och användarvänlig, särskilt när det gäller informationen om kommissionens befogenheter och det stöd som en framgångsrik ansökan kan få. Utöver att tillhandahålla en tydlig förteckning över sina befogenheter bör kommissionen förtydliga registreringsförfarandet, med tanke på att registreringen av ett stort antal ingivna medborgarinitiativ vägrades med motiveringen att de uppenbart låg utanför ramarna för kommissionens befogenheter. I detta sammanhang uppmanas kommissionen att engagera sig aktivt och förse dem som organiserar europeiska medborgarinitiativ med detaljerade riktlinjer för tolkning av de relevanta rättsliga bestämmelserna.

9.  Det finns ett behov av att undersöka möjligheten till ett harmoniserat och mer effektivt förfarande för ingivande av stödförklaringear, eftersom det är oacceptabelt att unionsmedborgare utestängs från att stödja medborgarinitiativ på grund av olika krav på ingivande av personuppgifter i medlemsstaterna. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att föreslå förenklade uppgiftskrav i alla medlemsstater för att göra det lättare att underteckna ett medborgarinitiativ, oavsett bosättningsland. För att underlätta processen för undertecknande föreslår parlamentet att man överväger en mobil app, en ny utformning av programmet för insamling via internet och framför allt en möjlighet att använda digitala underskrifter som identifikationssätt, så att man också tänker på behoven hos personer med funktionsvariation. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att brådskande se över kravet att ett personligt identifieringsnummer ska anges i en stödförklaring, i syfte att eventuellt ta bort detta krav, eftersom ett sådant krav skulle kunna utgöra en onödig byråkratisk belastning vid insamling av stödförklaringar och också ett onödigt sätt att kontrollera en undertecknares identitet.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda alla offentliga kommunikationskanaler för att öka medvetenheten om medborgarinitiativ och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de är insynsvänliga, samt underlätta kommunikationen för pågående medborgarinitiativ, exempelvis genom att utveckla program med information, meddelanden och möjlighet att underteckna via internet. Unionsmedborgarnas aktiva deltagande i europeiska medborgarinitiativ är också på ett avgörande sätt beroende av att initiativen blir kända i medlemsstaterna. Därför föreslår parlamentet att medlemsstaternas nationella parlament bör upplysa om det europeiska medborgarinitiativet på sina officiella webbplatser.

11.  Europaparlamentet understryker sin ståndpunkt att den automatiska kopplingen mellan registreringen av ett medborgarinitiativ och startdatumet för tolvmånadersperioden för insamling av stödförklaringar bör tas bort, och att de som organiserar medborgarinitiativ bör ha möjlighet att fastställa datumet för när deras medborgarinitiativ ska inledas, inom tre månader efter det att kommissionen registrerat det.

12.  Europaparlamentet konstaterar också att perioden för insamling av stödförklaringar bör förlängas till 18 månader.

13.  Europaparlamentet konstaterar att det har uppstått ansvarighetsproblem för dem som organiserar medborgarinitiativ på grund av att medborgarkommittéer saknar ställning som juridisk person. Detta problem skulle kunna lösas endast genom en översyn av förordningen. Kommissionen uppmanas att undersöka möjligheten att ge ställning som juridisk person åt de medborgarkommittéer som nämns i artikel 3.2 i förordningen. Vidare efterlyser parlamentet åtgärder för att minska riskerna, så att medborgarkommittéernas medlemmar uppmuntras att ta konkreta initiativ.

14.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs beredskap att erbjuda initiativtagare kostnadsfria översättningstjänster och att därigenom underlätta spridningen av medborgarinitiativ på alla officiella språk, särskilt som användning av modersmålet är en medborgerlig rättighet. Detta är ett viktigt bidrag till att stödja medborgarna genom att göra det möjligt för dem att mer effektivt driva sina intressen bland befolkningen i EU.

15.  Europaparlamentet understryker den institutionella balansens betydelse i processen för utvärdering av ansökningarna efter registrering, efter det att ett medborgarinitiativ ingivits till kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordningen. Därför uppmanas kommissionen att undersöka möjligheten att göra relevanta EU-institutioner och EU-organ delaktiga, exempelvis Europaparlamentet, Europeiska ombudsmannen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

16.  Europaparlamentet noterar att Europeiska ombudsmannen har en viktig roll för att undersöka kommissionens handläggning av ansökningar om medborgarinitiativ, särskilt fall där registrering av ett medborgarinitiativ vägrats.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i rätt tid lägga fram ett lämpligt förslag till översyn av förordningen om medborgarinitiativet och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1179/2011, i syfte att infria unionsmedborgarnas förväntningar och se till att medborgarinitiativet blir mer lättanvänt så att det fullt ut kan utveckla sin potential.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

13.7.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ángela Vallina, Bogdan Brunon Wenta


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy