Процедура : 2014/2135(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0285/2015

Внесени текстове :

A8-0285/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0372

ВТОРИ ДОКЛАД     
PDF 198kWORD 104k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година

(2014/2135(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ришард Чарнецки

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година

(2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(7), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(9),

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0285/2015),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година

(2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на съвместното предприятие(10),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(11) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  като взе предвид своето решение от 29 април 2015 г.(12) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година, както и отговорите на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL (бившето съвместно предприятие ENIAC),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(13),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(14), и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета от 20 декември 2007 г. за създаване на съвместно предприятие ENIAC(15),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(16), и по-специално член 1, параграф 2 и член 12 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(17),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 година относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(18),

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0285/2015),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година

(2014/2135(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0285/2015),

A.  като има предвид, че съвместното предприятие ENIAC („съвместното предприятие“) e създадено на 20 декември 2007 г. за период от 10 години, за да определя и изпълнява „научноизследователска програма“ за разработване на ключови компетентности в областта на наноелектрониката в различни сфери на приложение;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие получи финансова автономност през юли 2010 г.;

В.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Европейската комисия, Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Швеция, Обединеното кралство и сдружението за дейности в областта на наноелектрониката в Европа (AENEAS);

Г.  като има предвид, че максималната вноска на Съюза в съвместното предприятие за периода от 10 години е в размер на 450 000 000 EUR, платима от бюджета на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие;

Д.  като има предвид, че AENEAS трябва да направи вноска с максимален размер 30 000 000 EUR за текущите разходи на съвместното предприятие, а държавите членки трябва да участват в текущите разходи с апортни вноски и да направят финансови вноски в размер на най-малко 1,8 пъти вноската на Съюза;

Е.  като има предвид, че беше извършено сливане на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS, за да бъде създадена съвместна технологична инициатива „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (СТИ „ECSEL“), която започна дейността си през юни 2014 г. за срок от 10 години;

Бюджетно и финансово управление

1.  припомня, че Сметната палата („Палатата“) счита, че годишните отчети за 2013 г. на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

2.  припомня, че Палатата е изказала становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с годишните отчети, тъй като не е била в състояние да установи дали стратегията за последващ одит, която разчита в голяма степен на извършването на одит на декларациите за разходи по проекти от националните финансиращи органи (НФО), предоставя достатъчно увереност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

3.  установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че Палатата ще предприеме стъпки, за да получи достатъчно увереност относно одитите, извършени от НФО; освен това установява, че СТИ „ECSEL“ прави допълнителни оценки на националните системи за получаване на увереност след сливането на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS;

4.  отбелязва, че съвместното предприятие е установило практическите условия и ред за последващите одити във връзка с административните споразумения, сключени с НФО; отбелязва, че практическите условия и ред включват въвеждането на специален формуляр за докладване, подкрепен от оценката, извършвана от съвместното предприятие по отношение на националните системи за получаване на увереност, и посещения на Палатата в НФО;

5.  отбелязва, че ограничената проверка на декларациите за разходи, извършена от съвместното предприятие през 2012 г., е била един от основните елементи за повишаване на увереността, който е позволил на съвместното предприятие да проследи кои транзакции са били подложени на одит преди въвеждането на специален формуляр за докладване; отбелязва, че при стартирането си през 2012 г. тази извадка е обхващала малък брой от първите национални одити и е достигнала обем, който дава възможност за значими статистически оценки през 2014 г.;

6.  установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че 23 НФО са обменили информация за своите стратегии за одит, което представлява 95% от общия размер на отпуснатите безвъзмездни средства; приветства факта, че за да допълни информацията, предоставена от съвместното предприятие, Палатата получава допълнителна информация направо от НФО, за да може да изрази становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

7.  установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че то е постигнало напредък при изпълнението на плана за действие, целящ отстраняване на слабостите, констатирани от Палатата в изказаното от нея становище с резерви; отбелязва, че предоставената от националните системи увереност е оценена положително за държавите, получаващи 54% от всички безвъзмездни средства, а оценките за другите държави са в напреднал етап на извършване, като по този начин от оценката ще бъдат обхванати 84% от безвъзмездни средства; призовава съвместното предприятие да продължи с процеса на оценяване, за да достигне 100% покритие на всички безвъзмездни средства;

8.  отбелязва, че беше организиран семинар относно процедурата за предоставяне на увереност, на който присъстваха представители на Палатата, Комисията, Службата за вътрешен одит на Комисията, както и представители на НФО, работещи в съвместното предприятие; отбелязва, че семинарът очерта изискванията по европейските програми и даде възможност за обмен на информация и най-добри практики с НФО;

9.  отбелязва, че съвместното предприятие е разработило нова методология за оценка на процента на остатъчни грешки, подобна на тази, която се използва от службите на Комисията, отговарящи за съвместното управление на средства; отчита, че първата оценка на процента на остатъчни грешки, която се базира на 157-те одитирани операции, показва 0,73% остатъчни грешки, а неотдавнашна актуализация, извършена на базата на 331 операции, показва 0,66% остатъчни грешки, което е под прага на същественост от 2%;

10.  установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че вноските на държавите членки са били под равнището от 1,8 – равнище, предвидено в устава на съвместното предприятие с цел съобразяване с ограниченията, наложени с правилата относно държавната помощ; отбелязва по-специално, че за участниците от промишлеността в големи пилотни проекти общото публично финансиране не може да надвишава 25%, докато статутът на съвместното предприятие изисква за всички участници да се предвиди еднаква ставка на възстановяване на разходите;

11.  признава, че по-ниските вноски от държавите членки са били повече от компенсирани от по-големите вноски от частния сектор, който е поел 65% от общите разходи, като по този начин се е достигнал много силен ефект на лоста от финансирането от Съюза;

12.  отбелязва, че Комисията ще извърши оценка на дейността на ENIAC до датата на създаване на СТИ „ECSEL“, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 72/2008 на Съвета за създаване на съвместно предприятие ENIAC, която следва да бъде взета предвид при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година.

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че съгласно изискванията на Правилника за длъжностните лица и правилата за прилагане автобиографиите и декларациите за интереси на изпълнителния директор и на ръководните служители на съвместното предприятие са събрани и публикувани на неговия уебсайт; отбелязва, че е създадена и редовно се поддържа обширна база данни, включваща цялата информация, за която е установено, че е свързана с конфликтите на интереси, както и предприетите мерки;

Мониторинг и докладване на резултатите от научните изследвания

14.  припомня, че с решението за Седма рамкова програма (7РП)(19) се създава система за мониторинг и докладване, свързана със защитата, разпространението и трансфера на резултати от научни изследвания; установява въз основа на информация от съвместното предприятие, че реализираните 211,5 публикации и 16,6 патента за всеки 10 000 000 EUR безвъзмездни средства, отпуснати от Съюза, показват висока производителност на научноизследователските резултати на съвместното предприятие и че то спазва всички изисквания, изразени досега от координаторите по 7РП.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Raymond Finch

(1)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.26.

(2)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.27.

(3)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0165.

(4)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.

(7)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(8)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(9)

OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(10)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.26.

(11)

OВ C 452, 16.12.2014 г., стр.27.

(12)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0165.

(13)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(14)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(15)

OВ L 30, 4.2.2008 г., стр. 21.

(16)

ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(17)

ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(18)

OВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(19)

Член 7 от Решение № 1982/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 – 2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 6).

Правна информация - Политика за поверителност