DRUHÁ ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

  2.10.2015 - (2014/2135(DEC))

  Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

  Postup : 2014/2135(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0285/2015

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

  (2014/2135(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

  –  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku[1],

  –  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví[2] a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

  –  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015[3] o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC),

  –  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[4],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC[6],

  –  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL[7], a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[8],

  –  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[9],

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

  –  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0285/2015),

  1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 ;

  2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

  (2014/2135(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

  –  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013, spolu s odpověďmi společného podniku[10],

  –  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví[11] a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na doporučení Rady ze dne 17. února 2015 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

  –  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 29. dubna 2015[12] o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 a na odpovědi výkonného ředitele společného podniku ECSEL (dříve společného podniku ENIAC),

  –  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[13],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[14], a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC[15],

  –  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL[16], a zejména na čl. 1 odst. 2 a článek 12 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[17],

  –  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[18],

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

  –  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0285/2015),

  1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

  (2014/2135(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013,

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

  –  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0285/2015),

  A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ENIAC (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 20. prosince 2007 na období 10 let s cílem vymezit a provádět program výzkumu pro rozvoj klíčových kompetencí pro nanoelektroniku v různých oblastech využití;

  B.  vzhledem k tomu, že společný podnik získal v červenci 2010 finanční autonomii;

  C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie, zastoupená Komisí, Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené království a sdružení zastupující organizace působící v oblasti nanoelektroniky v Evropě (AENEAS);

  D.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku na období 10 let činí 450 000 000 EUR, které se vyplácí z rozpočtu sedmého rámcového programu pro výzkum;

  E.  vzhledem k tomu, že sdružení AENEAS přispěje na provozní náklady společného podniku nanejvýše 30 000 000 EUR a členské státy se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky a poskytují finanční příspěvky ve výši alespoň 1,8násobku příspěvku Unie;

  F.  vzhledem k tomu, že společné podniky ARTEMIS a ENIAC se sloučily a vytvořily společnou technologickou iniciativu pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (ECSEL), která zahájila činnost v červnu 2014 a bude působit po dobu deseti let;

  Rozpočtové a finanční řízení

  1.  připomíná, že podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2013 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

  2.  připomíná, že Účetní dvůr vydal výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací, a to z toho důvodu, že není schopen vyslovit závěr o tom, zda strategie auditu ex post, která výrazně spoléhá na výkazy projektových nákladů vnitrostátních financujících orgánů, poskytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací;

  3.  bere na vědomí informaci společného podniku, že Účetní dvůr přijme opatření s cílem obdržet dostatečné záruky ohledně auditů vykonávaných vnitrostátními financujícími orgány; dále bere na vědomí, že společná technologická iniciativa ECSEL dále posuzuje vnitrostátní systémy záruk poté, co se tento společný podnik spojil se společným podnikem ARTEMIS;

  4.  konstatuje, že společný podnik přijal praktická opatření pro audity ex post týkající se administrativních dohod podepsaných s vnitrostátními financujícími orgány; bere na vědomí, že praktická opatření zahrnují zavedení zvláštního formuláře pro podávání zpráv a jsou doplněna hodnocením vnitrostátních systémů záruk ze strany společného podniku a návštěvami Účetního dvora ve vnitrostátních financujících orgánech;

  5.  bere na vědomí, že omezený přezkum vykazovaných nákladů ze strany společného podniku v roce 2012 byl jedním z prvků posilujících záruky, který společnému podniku umožňoval sledovat, které transakce byly předkládány k auditu, předtím, než byl zaveden zvláštní formulář pro podávání zpráv; konstatuje, že tento výběr vzorků zahrnoval malý počet prvních vnitrostátních auditů od roku 2012 a v roce 2014 dosáhl objemu umožňujícího smysluplné statistické vyhodnocení;

  6.  bere na vědomí informaci společného podniku, že 23 vnitrostátních financujících orgánů poskytlo informace o svých strategiích auditu, což představuje 95 % udělených grantů; vítá skutečnost, že s cílem doplnit informace, které obdržel od společného podniku, získal Účetní dvůr další informace přímo od vnitrostátních financujících orgánů, aby mohl vyjádřit své stanovisko k legalitě a správnosti uskutečněných operací;

  7.  bere na vědomí informaci společného podniku, že učinil pokrok při provádění akčního plánu, který má za cíl napravit nedostatky, které uvedl Účetní dvůr jako odůvodnění svého výroku s výhradou; konstatuje, že záruky poskytnuté vnitrostátními systémy byly pozitivně vyhodnoceny v případě zemí zastupujících 54 % všech grantů, zatímco hodnocení ostatních zemí je v pokročilé fázi, takže bude hodnocením pokryto 84 % grantů; vyzývá společný podnik, aby pokračoval v hodnocení s cílem dosáhnout 100% pokrytí všech grantů;

  8.  bere na vědomí skutečnost, že byl uspořádán pracovní seminář o zárukách, na němž se sešli zástupci Účetního dvora, Komise a útvaru interního auditu Komise i zástupci vnitrostátních financujících orgánů činných ve společném podniku; konstatuje, že tento pracovní seminář zdůraznil požadavky evropských programů a umožnil výměnu informací a osvědčených postupů s vnitrostátními financujícími orgány;

  9.  konstatuje, že společný podnik vytvořil novou metodiku pro odhadování zbytkové míry chyb podobnou té, již dříve používaly útvary Komise pověřené spoluřízeným financováním; bere na vědomí, že první odhad zbytkové míry chyb založený na 157 auditovaných transakcích činil 0,73 %, zatímco nedávná aktualizace na základě 331 transakcí dospěla k míře chyb ve výši 0,66 %, což je pod 2% prahem významnosti;

  10.  konstatuje na základě informací společného podniku, že příspěvky členských států byly pod úrovní 1,8, jak vyžadují stanovy společného podniku, aby splnil omezení vyžadovaná předpisy v oblasti státních podpor; zejména konstatuje, že u průmyslových účastníků velkých pilotních projektů nesmí celkové veřejné financování překročit 25 %, zatímco stanovy společného podniku vyžadují, aby pro každého účastníka platila stejná míra proplácení;

  11.  bere na vědomí, že nižší příspěvky členských států jsou více než kompenzovány zvýšenými příspěvky soukromého sektoru, který hradí 65 % celkových nákladů a dosahuje tak v souvislosti s finančními prostředky Unie velmi výrazného pákového efektu;

  12.  bere na vědomí, že Komise provede hodnocení, v němž posoudí dosavadní činnost podniku ENIAC týkající se vytvoření společné technologické iniciativy ECSEL, jak bylo stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 72/2008 o založení společného podniku ENIAC, a že se toto hodnocení zohlední při udělování absolutoria za rozpočtový rok 2014;

  Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

  13.  bere na vědomí informaci společného podniku, že životopisy a prohlášení o zájmech svého výkonného ředitele a vedoucích pracovníků, které vyžaduje služební řád a prováděcí předpisy, byla shromážděna a zveřejněna na internetových stránkách společného podniku; konstatuje, že byla vytvořena komplexní databáze obsahující všechny zjištěné informace týkající se střetů zájmů i přijatá opatření a že je tato databáze pravidelně aktualizována;

  Monitorování a vykazování výsledků výzkumu

  14.  připomíná, že rozhodnutí o sedmém rámcovém programu (7.RP)[19] vytváří systém monitorování a předkládání zpráv týkající se ochrany, šíření a převodu výsledků výzkumu; bere na vědomí informaci společného podniku, že počet 211,5 publikací a 16,6 patentů na 10 000 000 EUR grantů Unie ukazuje na vysokou produktivitu výsledků jeho výzkumu a je v souladu se všemi požadavky, které koordinátoři sedmého rámcového programu dosud vyjádřili.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  22.9.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  6

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Raymond Finch

  • [1]  Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.
  • [2]  Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.
  • [3]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0165.
  • [4]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [5]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
  • [7]  Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
  • [8]  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [9]  Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
  • [10]  Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 26.
  • [11]  Úř. věst. C 452, 16.12.2014, s. 27.
  • [12]  Přijaté texty, P8_TA(2015)0165.
  • [13]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [14]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [15]  Úř. věst. L 30, 4.2.2008, s. 21.
  • [16]  Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.
  • [17]  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [18]  Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.
  • [19]  Článek 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 6).