Διαδικασία : 2014/2135(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0285/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0285/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0372

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 194kWORD 104k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Ryszard Czarnecki

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(3), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(7), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(8),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 110/2014, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίον παραπέμπει το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0285/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 2015(12), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL (πρώην κοινή επιχείρηση ENIAC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(14) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC(15),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(16), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(17),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 110/2014, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον οποίον παραπέμπει το άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0285/2015),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013

(2014/2135(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0285/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση ENIAC (η «κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2007 για δεκαετή περίοδο, με σκοπό τον καθορισμό και την υλοποίηση ενός «ερευνητικού θεματολογίου» για την ανάπτυξη καίριων ικανοτήτων στον τομέα της νανοηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία εφαρμογής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση κατέστη οικονομικά αυτόνομη τον Ιούλιο του 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ένωση για τις Δραστηριότητες Νανοηλεκτρονικής στην Ευρώπη (AENEAS)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 450.000.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του εβδόμου προγράμματος πλαισίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η AENEAS συνεισφέρει με 30.000.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο στην κοινή επιχείρηση, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, ενώ τα κράτη μέλη συνεισφέρουν σε είδος για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και καταβάλλουν χρηματοδοτικές συνεισφορές που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 1,8 φορές την εισφορά της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση και η κοινή επιχείρηση ARTEMIS συγχωνεύθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL JTI), η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2014 και θα λειτουργήσει για 10 χρόνια·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (το «Συνέδριο») δήλωσε πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  υπενθυμίζει ότι το Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί, επειδή δεν ήταν σε θέση να συμπεράνει κατά πόσο η στρατηγική κατασταλτικών ελέγχων, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχο των δηλώσεων δαπανών από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕAX), παρέχει επαρκή διασφάλιση όσον αφορά την κανονικότητα και νομιμότητα των υποκείμενων πράξεων·

3.  αναγνωρίζει από την κοινή επιχείρηση ότι το Συνέδριο θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να λάβει επαρκείς διασφαλίσεις σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγουν οι ΕΑΧ· αναγνωρίζει ακόμη ότι η κοινή επιχείρηση ECSEL πραγματοποιεί περαιτέρω αξιολογήσεις των εθνικών συστημάτων διασφάλισης, μετά τη συγχώνευσή της με την κοινή επιχείρηση ARTEMIS·

4.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει ορίσει τις πρακτικές ρυθμίσεις για τους κατασταλτικούς ελέγχους σε σχέση με τις διοικητικές συμφωνίες που υπογράφηκαν με τις ΕΑΧ· επισημαίνει ότι οι πρακτικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την καθιέρωση ειδικού εντύπου υποβολής στοιχείων σε συνδυασμό με αξιολόγηση των εθνικών συστημάτων διασφάλισης εκ μέρους της κοινής επιχείρησης και επισκέψεις του Συνεδρίου στις ΕΑΧ·

5.  επισημαίνει ότι η περιορισμένη εξέταση των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποίησε η κοινή επιχείρηση το 2012 υπήρξε ένα από τα στοιχεία που βελτίωσαν τη διασφάλιση, γεγονός που επέτρεψε στην κοινή επιχείρηση να παρακολουθεί ποιες συναλλαγές είχαν υποβληθεί σε έλεγχο πριν από την καθιέρωση ειδικού εντύπου υποβολής στοιχείων· σημειώνει ότι η δειγματοληψία αυτή αφορούσε έναν μικρό αριθμό των πρώτων εθνικών ελέγχων αρχής γενομένης από το 2012 και, το 2014, έφτασε σε έναν όγκο που επέτρεπε ουσιαστικές στατιστικές αξιολογήσεις·

6.  αναγνωρίζει, από την κοινή επιχείρηση, ότι στις 23 ΕΑΧ που αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου τους αναλογεί το 95% των επιχορηγήσεων που διατέθηκαν· εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να συμπληρώσει τα στοιχεία που λαμβάνει από την κοινή επιχείρηση, ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τις ΕΑΧ, προκειμένου να εκφράσει γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί·

7.  επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης που αποσκοπεί στην κάλυψη των ελλείψεων τις οποίες εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνώμη με επιφύλαξη που εξέδωσε· επισημαίνει ότι η διασφαλίσεις εκ μέρους των εθνικών συστημάτων αξιολογήθηκαν θετικά για τις χώρες στις οποίες αναλογεί το 54% του συνόλου των επιχορηγήσεων, ενώ οι αξιολογήσεις για τις άλλες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο εκτέλεσης και θα ανεβάσουν το καλυπτόμενο ποσοστό επιχορηγήσεων στο 84%· καλεί την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει την αξιολόγηση προκειμένου να ανεβάσει το ποσοστό κάλυψης του συνόλου των επιχορηγήσεων στο 100%·

8.  επισημαίνει ότι διοργανώθηκε εργαστήριο για τη διασφάλιση, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Συνεδρίου, της Επιτροπής και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων των ΕΑΧ που δραστηριοποιούνται στην κοινή επιχείρηση· επισημαίνει ότι το εργαστήριο πρόσφερε την ευκαιρία για να τονιστούν οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να ανταλλαγούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με τις ΕΑΧ·

9.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση ανέπτυξε νέα μεθοδολογία για την εκτίμηση του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, παρόμοια με εκείνη που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την επιμερισμένη διαχείριση της χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η πρώτη αξιολόγηση εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος με βάση 157 ελεγχθείσες πράξεις ήταν 0,73 %, ενώ μια πρόσφατη επικαιροποίησή της με βάση 331 πράξεις έδωσε ποσοστό σφάλματος 0,66 %, κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2%·

10.  επισημαίνει ότι, κατά την κοινή επιχείρηση, οι συνεισφορές των κρατών μελών υπολείπονται του επιπέδου του 1,8 που προβλέπεται από το καταστατικό της κοινής επιχείρησης, ώστε να τηρούνται οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι κανόνες για την κρατική βοήθεια· σημειώνει ιδίως ότι, στην περίπτωση των βιομηχανιών που συμμετέχουν σε μεγάλα πιλοτικά σχέδια, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%, ενώ το καθεστώς της κοινής επιχείρησης επιβάλλει το ίδιο ποσοστό απόδοσης σε όλους τους συμμετέχοντες·

11.  επισημαίνει ότι οι μικρότερες συνεισφορές των κρατών μελών αντισταθμίστηκαν και υπερκαλύφθηκαν από την αυξημένη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, που ανέλαβε το 65% του συνολικού κόστους, επιτυγχάνοντας έτσι μια πολύ υψηλή μόχλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης·

12.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση της δράσης του ENIAC μέχρι τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης ECSEL, όπως προβλέπει ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 72/2008 για την ίδρυση της κοινής επιχείρησης ENIAC, που θα εξεταστεί για την απαλλαγή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2014·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των στελεχών της έχουν ληφθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής· επισημαίνει ότι έχει συγκροτηθεί και συντηρείται σε τακτική βάση πλήρης βάση δεδομένων με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων και τα ληφθέντα μέτρα·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας

14.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση για το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ7)(19) καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων το οποίο καλύπτει την προστασία, τη διάδοση και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από την κοινή επιχείρηση, έγιναν 211,5 δημοσιεύσεις και κατοχυρώθηκαν 16,6 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανά 10.000.000 ευρώ ενωσιακής επιχορήγησης, γεγονός που μαρτυρεί υψηλή παραγωγικότητα όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνάς της και συμμόρφωση προς όλα τα αιτήματα που έχουν εκφράσει ως τώρα οι συντονιστές του ΠΠ7.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Неджми Али, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raymond Finch

(1)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 26.

(2)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 27.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0165.

(4)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 21.

(7)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(8)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(9)

ΕΕ L 38,7.2.2014, σ. 2.

(10)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 26.

(11)

ΕΕ C 452, 16.12.2014, σ. 27.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0165.

(13)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(15)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 21.

(16)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 152.

(17)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(18)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(19)

Άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 6).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου