Menetlus : 2014/2135(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0285/2015

Esitatud tekstid :

A8-0285/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0372

TEINE RAPORT     
PDF 166kWORD 84k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2135(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2014/2135(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta otsust(3), millega lükatakse edasi otsuse tegemine heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel, ning ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC) tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(6),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(7), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(8),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(9),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0285/2015),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisel / ei anna heakskiitu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2014/2135(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ENIAC eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastustega(10),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(11), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  võttes arvesse oma 29. aprilli 2015. aasta otsust(12), millega lükatakse edasi otsuse tegemine heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel, ning ühisettevõtte ECSEL (varem ühisettevõte ENIAC) tegevdirektori vastuseid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(13),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(14), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC(15),

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(16), eelkõige selle artikli 1 lõiget 2 ja artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(17),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(18),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0285/2015),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2014/2135(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0285/2015),

A.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC (edaspidi „ühisettevõte”) asutati 20. detsembril 2007 kümneks aastaks eesmärgiga määratleda ja rakendada teadusuuringute kava nanoelektroonika põhipädevuste arendamiseks eri rakendusvaldkondades;

B.  arvestades, et ühisettevõttele anti majanduslik iseseisvus 2010. aasta juulis;

C.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, keda esindab komisjon, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Madalmaad, Prantsusmaa, Poola, Portugal, Rootsi, Saksamaa ja Ühendkuningriik ning Euroopa nanoelektroonika ühendus AENEAS;

D.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele 10 aasta jooksul on 450 000 000 eurot ja see makstakse välja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eelarvest;

E.  arvestades, et AENEAS katab ühisettevõtte jooksvad kulud maksimaalselt 30 000 000 euro ulatuses ning liikmesriigid katavad jooksvaid kulusid mitterahaliselt ja nende rahalise toetuse kogusumma on vähemalt 1,8 korda liidu rahalisest toetusest suurem;

F.  arvestades, et ühisettevõte ENIAC ja ühisettevõte ARTEMIS ühendati, et luua ühine tehnoloogiaalgatus „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel” (ECSEL JTI), mis alustas tegevust 2014. aasta juunis ja tegutseb 10 aastat;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  tuletab meelde, et kontrollikoja hinnangul kajastab ühisettevõtte 2013. aasta raamatupidamisaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2013. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge aasta lõpul vastavalt ühisettevõtte finantseeskirjade sätetele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  tuletab meelde, et kontrollikoda esitas märkusega arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kuna ei suutnud otsustada, kas järelauditite strateegia (mis suurel määral tugineb projektikulude väljamaksetaotluste auditeerimisele riiklike rahastamisasutuste poolt) annab piisava kindluse alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes;

3.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et kontrollikoda võtab meetmeid, et saada piisav kindlus riiklike rahastamisasutuste teostatavate auditite suhtes; võtab ka teadmiseks, et ECSEL JTI annab pärast ühisettevõtte ENIAC ja ühisettevõtte ARTEMIS ühinemist riiklike kindlussüsteemide kohta edasisi hinnanguid;

4.  märgib, et ühisettevõte kehtestas praktilise korra riiklike rahastamisasutustega sõlmitud halduskoostöö lepingutega seotud järelauditite tegemiseks; märgib, et praktiline kord hõlmab konkreetse aruandevormi kehtestamist, mida tugevdavad riiklike kindlussüsteemide hindamine ühisettevõtte poolt ja kontrollikoja külastused riiklikesse rahastamisasutustesse;

5.  märgib, et väljamaksetaotluste piiratud kontroll ühisettevõtte poolt 2012. aastal oli üks kindlust suurendav tegur, mis võimaldas ühisettevõttel jälgida, milliseid tehinguid esitati auditeerimiseks enne konkreetse aruandevormi kehtestamist; märgib, et selles valimis oli 2012. aastal väike arv esimesi riikides tehtavaid auditeid, 2014. aastal aga jõuti mahuni, mis võimaldas anda märkimisväärseid statistilisi hinnanguid;

6.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et oma auditistrateegia kohta andsid teavet 23 riiklikku rahastamisasutust, mis hõlmab 95 % kogu antud toetusest; väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda saab ühisettevõttelt saadava teabe täiendamiseks lisateavet otse riiklikelt rahastamisasutustelt, et anda hinnang raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

7.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et ühisettevõte saavutas edu tegevuskava rakendamisel, mille eesmärk oli kõrvaldada puudused, millele osutas kontrollikoda oma märkusega arvamuses; märgib, et riiklike süsteemide antud kindlust hinnati positiivselt riikide puhul, kes andsid 54 % toetuste kogumahust, samas kui ülejäänud riikide puhul on hinnangu andmine lõppetapis, mille järel on hinnatud 84 % toetustest; palub ühisettevõttel jätkata hindamist, et hõlmata 100 % kõigist toetustest;

8.  märgib, et korraldati kindluse teemaline seminar, kus osalesid kontrollikoja, komisjoni ja komisjoni siseauditi talituse esindajad ning ühisettevõttes aktiivsete riiklike rahastamisasutuste esindajad; märgib, et seminaril rõhutati ELi programmide nõudeid ning vahetati riiklike rahastamisasutustega teavet ja parimaid tavasid;

9.  märgib, et ühisettevõte töötas jääkvigade määra hindamiseks välja uue metoodika, mis sarnaneb kaashallatava rahastamisega tegelevate komisjoni talituste metoodikaga; võtab teadmiseks, et 157 auditeeritud tehingul põhinev esimene hindamine andis veamääraks 0,73 %, hilisem 331 tehingul põhinev ajakohastamine aga 0,66 %, mis jääb allapoole 2 %-list olulisuse läve;

10.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et liikmesriikide toetused jäid väiksemaks 1,8 kordsest ELi toetuse tasemest, mida nõutakse ühisettevõtte põhikirjas, et pidada kinni riigiabi eeskirjadega kehtestatud piirangutest; märgib eelkõige, et suuremahulistes katseprojektides osalevate tööstusettevõtete puhul ei tohi riiklik toetus kokku ületada 25 %, samas kui ühisettevõtte põhikirjas nõutakse kõigi osalejate puhul ühesugust rahastamismäära;

11.  võtab teadmiseks, et eeldatust väiksemad toetused liikmesriikidelt hüvitati rohkem kui piisavalt erasektori suuremate toetustega, millega kaeti 65 % kogukuludest ja saavutati nii liidu toetuse väga suur finantsvõimendus;

12.  võtab teadmiseks, et kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 72/2008, millega luuakse ühisettevõte ENIAC, kavatseb komisjon hinnata ühisettevõtte ENIAC tegevust ajavahemikus kuni ühise tehnoloogiaalgatuse ECSEL JTI loomiseni, ning hindamise tulemusi võetakse arvesse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13.  võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et selle tegevdirektori ja juhtide elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid koguti kokku ja avaldati ühisettevõtte veebisaidil, nii nagu on nõutud personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades; märgib, et on loodud põhjalik andmebaas, mis sisaldab kogu teadaolevat teavet huvide konfliktide ja võetud meetmete kohta, ning seda hallatakse pidevalt;

Teadusuuringute tulemuste alane järelevalve ja aruandlus

14.  tuletab meelde, et seitsmenda raamprogrammi loomise otsuses(19) on kehtestatud teadusuuringute tulemuste kaitset, levitamist ja edastamist käsitlev järelevalve- ja aruandlussüsteem; võtab ühisettevõtte andmetele tuginedes teadmiseks, et 211,5 publikatsiooni ja 16,6 patenti 10 000 000 euro suuruse liidu toetuse kohta näitab ühisettevõtte teadustegevuse suurt tootlikkust ja et see vastab seitsmenda raamprogrammi koordinaatorite kõigile seni väljendatud nõudmistele.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

22

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Raymond Finch

(1)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 26.

(2)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 27.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0165.

(4)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(5)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(6)

ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.

(7)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

(8)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(9)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(10)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 26.

(11)

ELT C 452, 16.12.2014, lk 27.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0165.

(13)

EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(14)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(15)

ELT L 30, 4.2.2008, lk 21.

(16)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

(17)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(18)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(19)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsuse nr 1982/2006/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)) artikkel 7 (ELT L 412, 30.12.2006, lk 6).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika