Menettely : 2014/2135(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0285/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0285/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.13
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0372

TOINEN MIETINTÖ     
PDF 163kWORD 83k
2.10.2015
PE 557.305v04-00 A8-0285/2015

vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2135(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Ryszard Czarnecki

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2135(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL‑yhteisyrityksen (entinen ENIAC -yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(4),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(6),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(8),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0285/2015),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden ENIAC‑yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

(2014/2135(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ENIAC-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä yhteisyrityksen vastaukset(10),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(11) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 tekemänsä päätöksen(12), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2013 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä ECSEL‑yhteisyrityksen (entinen ENIAC -yhteisyritys) toimitusjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(13),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(14) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008(15),

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(16) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(17),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(18),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0285/2015),

1.  hyväksyy ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

(2014/2135(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0285/2015),

A.  ottaa huomioon, että ENIAC-yhteisyritys perustettiin 20. joulukuuta 2007 kymmeneksi vuodeksi ja että sen tehtävänä on määritellä ja toteuttaa tutkimusstrategia nanoelektroniikan alan keskeisen osaamisen kehittämiseksi eri sovellusaloilla;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksestä tuli taloudellisesti itsenäinen heinäkuussa 2010;

C.  toteaa, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat unioni, jota edustaa komissio, sekä Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta ja AENEAS-järjestö (Association for European Nanoelectronics Activities);

D.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 450 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

E.  huomauttaa, että AENEAS osallistuu yhteisyrityksen juoksevien kulujen rahoitukseen enintään 30 000 000 eurolla ja osakasvaltioiden on osallistuttava juoksevien kulujen kattamiseen luontaissuorituksin ja suoritettava rahoitusosuuksia, joiden kokonaismäärän on oltava unionin rahoitusosuuteen nähden vähintään 1,8-kertainen;

F.  ottaa huomioon, että ARTEMIS- ja ENIAC-yhteisyritykset yhdistettiin yhteiseksi teknologia-aloitteeksi, joka koskee elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (ECSEL) ja joka käynnistyi kesäkuussa 2014 kymmeneksi vuodeksi;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen todenneen, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta sillä perusteella, että se ei voinut päätellä, saadaanko jälkitarkastusstrategian perusteella riittävä varmuus tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, ja toteaa, että jälkitarkastusstrategia perustuu suurelta osin siihen, että kansalliset rahoitusviranomaiset tarkastavat hankkeiden kuluilmoitukset;

3.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo ryhtyä toimiin saadakseen riittävän varmuuden kansallisten rahoitusviranomaisten toimittamista tarkastuksista; panee myös merkille, että ENIAC- ja ARTEMIS‑yhteisyritysten yhdistämisen jälkeen kansallisten varmentamisjärjestelmien lisäarvioinnit kuuluvat yhteisen ECSEL-teknologia-aloitteen piiriin;

4.  panee merkille, että yhteisyritys vahvisti kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa allekirjoitettuja hallinnollisia sopimuksia koskeviin jälkitarkastuksiin liittyvät käytännön järjestelyt; toteaa, että käytännön järjestelyihin kuuluu erityisen raportointilomakkeen käyttöönotto, jonka tueksi yhteisyritys arvioi kansallisten rahoitusviranomaisten varmentamisjärjestelmiä ja tilintarkastustuomioistuin tekee käyntejä jäsenvaltioihin tutustuakseen kansallisiin rahoitusviranomaisiin;

5.  toteaa, että yhteisyrityksen vuonna 2012 suorittama kuluilmoitusten rajoitettu uudelleentarkastelu paransi osaltaan varmuutta, minkä ansiosta yhteisyrityksellä oli mahdollisuus seurata sitä, mitkä tapahtumat tarkastettiin ennen raportointilomakkeen käyttöönottoa; toteaa otoksen osoittaneen, että vuonna 2012 käynnistettiin pieni määrä kansallisia perustason tarkastuksia ja vuonna 2014 niiden määrä oli kasvanut sellaiseksi, että voitiin tehdä merkityksellisiä tilastollisia arviointeja;

6.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että tietoja tarkastusstrategioistaan antaneiden 23 kansallisen rahoitusviranomaisen osuus kaikista myönnetyistä avustuksista oli 95 prosenttia; suhtautuu myönteisesti siihen, että täydentääkseen yhteisyrityksen saamia tietoja tilintarkastustuomioistuin hankkii lisätietoja suoraan kansallisilta rahoitusviranomaisilta voidakseen antaa lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

7.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että se edistyi pannessaan täytäntöön toimintasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on korjata tilintarkastustuomioistuimen varauman sisältävässä lausunnossaan mainitsemat puutteet; toteaa, että kansallisten järjestelmien antama varmuus arvioitiin positiivisesti maissa, joiden osuus on 54 prosenttia kaikista avustuksista, ja että muita maita koskeva arviointi on edennyt pitkälle ja sen jälkeen arvioitujen avustusten osuus on 84 prosenttia; kehottaa yhteisyritystä jatkamaan arviointia siten, että kaikki avustukset kuuluvat arvioinnin piiriin;

8.  panee merkille, että järjestettiin varmuutta käsittelevä seminaari, johon osallistui tilintarkastustuomioistuimen, komission ja komission sisäisen tarkastuksen edustajia sekä yhteistyrityksessä toimivia kansallisten rahoitusviranomaisten edustajia; toteaa, että seminaarissa korostettiin unionin ohjelmien vaatimuksia ja annettiin mahdollisuus vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa;

9.  panee merkille, että yhteisyritys kehitti jäännösvirhetason arvioimiseksi uuden menetelmän, joka on samankaltainen kuin yhteisesti hallinnoitavasta rahoituksesta vastaavien komission yksiköiden käyttämä menetelmä; ottaa huomioon, että jäännösvirhetason ensimmäinen arvio perustui 157 tarkastettuun toimeen ja antoi tulokseksi 0,73 prosenttia ja äskettäin ajan tasalle saatettu arvio perustui 331 toimeen ja antoi virhetasoksi 0,66 prosenttia, mikä on alle 2 prosentin olennaisuusrajan;

10.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että osakasvaltioiden rahoitusosuudet jäivät alle 1,8-kertaisen tason, jota vaaditaan yhteisyrityksen säännöissä, mutta toteaa tämän johtuvan valtiontukisääntöihin sisältyvien rajoitusten noudattamisesta; toteaa erityisesti, että laajamittaisissa pilottihankkeissa teollisuuden alan osallistujien julkinen rahoitus ei saa kokonaisuudessaan olla yli 25 prosenttia, kun taas yhteisyrityksen säännöt edellyttävät, että kaikkiin osallistujiin sovelletaan samaa korvausastetta;

11.  panee merkille, että yksityisen sektorin maksuosuudet kasvoivat siten, että olivat 65 kokonaiskustannuksista, joten niillä oli erittäin suuri vipuvaikutus unionin rahoitukseen ja ne enemmän kuin korvasivat osakasvaltioiden maksuosuuksien pienentymistä;

12.  panee merkille, että komissio laatii arvion ENIAC-yhteisyrityksen toiminnasta yhteisen ECSEL-teknologia-aloitteen luomiseen asti ENIAC-yhteisyrityksen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 72/2008 mukaisesti, mikä otetaan huomioon käsiteltäessä varainhoitovuoden 2014 vastuuvapauden myöntämistä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

13.  panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että toimitusjohtajan ja johtajien ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset koottiin yhteen ja julkistettiin yhteisyrityksen verkkosivustolla henkilöstösääntöjen ja niiden soveltamissääntöjen mukaisesti; panee merkille, että on luotu kattava tietokanta, joka sisältää kaikki tiedot eturistiriidoista ja toteutetuista toimista ja jota pidetään säännöllisesti yllä;

Tutkimustulosten seuranta ja niistä raportointi

14.  palauttaa mieliin, että seitsemättä puiteohjelmaa koskevassa päätöksessä(19) määrätään seuranta- ja raportointijärjestelmästä, joka kattaa tutkimustulosten suojan, levityksen ja siirron; panee yhteisyrityksen antamista tiedoista merkille, että unionin 10 000 000 euron avustusta kohti on tuotettu 211,5 julkaisua ja 16,6 patenttia, mikä on osoitus yhteisyrityksen tutkimustulosten korkeasta tuottavuudesta ja siitä, että se noudattaa kaikkia seitsemännen puiteohjelman koordinaattoreiden tähän mennessä esittämiä vaatimuksia.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch

(1)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 26.

(2)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 27.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0165.

(4)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.

(7)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(8)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(10)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 26.

(11)

EUVL C 452, 16.12.2014, s. 27.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0165.

(13)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(15)

EUVL L 30, 4.2.2008, s. 21.

(16)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(17)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(19)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013), 7 artikla (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 6).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö