DRUGO IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.

2.10.2015 - (2014/2135(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Ryszard Czarnecki

Postupak : 2014/2135(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0285/2015

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.

(2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća[1],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.[3] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg zajedničkog poduzeća ENIAC),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[4],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća[5], a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC[6],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[7], a posebno njezin članak 1. stavak 2. i njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[8],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[9],

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.

(2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima zajedničkog poduzeća[10],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[11] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013.., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05306/2015 – C8‑0049/2015),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 29. travnja 2015.[12] o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2013. i odgovore izvršnog direktora zajedničkog poduzeća ECSEL (bivšeg zajedničkog poduzeća ENIAC),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[13],

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća[14], a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 72/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća ENIAC[15],

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014. od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[16], a posebno njezin članak 1. stavak 2. i članak 12.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[17],

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[18],

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.

(2014/2135(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0285/2015),

A.  budući da je zajedničko poduzeće ENIAC („zajedničko poduzeće”) osnovano 20. prosinca 2007. na razdoblje od 10 godina radi utvrđivanja i provedbe „programa istraživanja” za razvoj ključnih znanja u nanoelektronici za razna područja primjene;

B.  budući da je zajedničkom poduzeću u srpnju 2010. dodijeljena financijska neovisnost;

C.  budući da su članovi osnivači zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavljaju Komisija, Belgija, Njemačka, Estonija, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Švedska i Ujedinjena Kraljevina te Udruga za europske aktivnosti u području nanoelektronike (AENEAS);

D.  budući da maksimalni doprinos Unije zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 450 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje;

E.  budući da udruga AENEAS treba uplatiti doprinos od najviše 30 000 000 EUR za tekuće troškove zajedničkog poduzeća, a države članice trebaju dati doprinose u naravi tekućim troškovima i pružiti financijske doprinose u iznosu najmanje 1,8 puta većem od doprinosa Unije;

F.  budući da su zajedničko poduzeće i zajedničko poduzeće ARTEMIS spojeni s ciljem stvaranja zajedničke tehnološke inicijative za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL) koja je započela s djelovanjem u lipnju 2014. i trajat će 10 godina;

Proračunsko i financijsko upravljanje

1.  podsjeća da je da je Revizorski sud („Sudˮ) izjavio da godišnja računovodstvena dokumentacija zajedničkog poduzeća za 2013. u svim značajnim aspektima predstavlja njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2013. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila i računovodstvenih pravila koja je usvojio Komisijin računovodstveni službenik;

2.  podsjeća da je Sud iznio uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija prikazanih u godišnjim financijskim izvještajima zbog toga što nije mogao zaključiti pruža li ili ne strategija za ex post revizije, koja se uvelike oslanja na nacionalna tijela za financiranje u pogledu revizije zahtjeva za povrat troškova projekata, dostatno jamstvo s obzirom na zakonitost i pravilnost osnovnih transakcija;

3.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da će Sud poduzeti korake kako bi dobio dostatna jamstva o revizijama koje su provela nacionalna tijela za financiranje; nadalje potvrđuje da ECSEL i dalje procjenjuje nacionalne sustave osiguranja nakon spajanja zajedničkog poduzeća i zajedničkog poduzeća ARTEMIS;

4.  konstatira da je zajedničko poduzeće uspostavilo praktične mehanizme za ex post revizije u vezi s administrativnim sporazumima koje je sklopilo s nacionalnim tijelima za financiranje; prima na znanje da ti praktični mehanizmi uključuju uvođenje posebnog obrasca za izvještavanje i procjenu nacionalnih sustava osiguranja koju provodi zajedničko poduzeće te posjete Suda nacionalnim tijelima za financiranje;

5.  prima na znanje da je zajedničko poduzeće 2012. provelo ograničen pregled zahtjeva za povrat troškova, što je bio jedan od načina povećanja sigurnosti koji je omogućio zajedničkom poduzeću da nadzire koje su transakcije prošle reviziju prije uvođenja posebnog obrasca; napominje da je ovo uzorkovanje pokazalo mali broj prvih nacionalnih revizija koje su počele 2012. i došle do razine koja omogućuje relevantnu statističku procjenu 2014.;

6.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da su 23 nacionalna tijela za financiranje dijelila informacije o svojim revizijskim strategijama, što predstavlja 95 % dodijeljenih bespovratnih sredstava; pozdravlja činjenicu da, kako bi nadopunio informacije koje je pribavilo zajedničko poduzeće, Sud pribavlja dodatne informacije direktno od nacionalnih tijela za financiranje kako bi dao do znanja svoje stajalište o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom;

7.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da je postiglo napredak u provođenju akcijskog plana s ciljem ispravljanja pogrešaka koje je Sud naveo u svom uvjetnom mišljenju; napominje da su jamstva nacionalnih sustava pozitivno ocijenjena za zemlje koje predstavljaju 54 % dodijeljenih bespovratnih sredstava, dok je procjena ostalih zemalja u naprednoj fazi, što bi trebalo dovesti udio procijenjenih dodijeljenih bespovratnih sredstava do 84 %; poziva zajedničko poduzeće da nastavi s procjenama dok ne dođe do udjela procijenjenih dodijeljenih nepovratnih sredstava od 100 %;

8.  prima na znanje da je organizirana radionica o jamstvima na kojoj su se susreli predstavnici Suda, Komisije i Služba za unutarnju reviziju Komisije, kao i predstavnici nacionalnih tijela za financiranje aktivnih u zajedničkom poduzeću; napominje da su na toj radionici istaknuti zahtjevi europskih programa i da je na njoj omogućena razmjena informacija i najboljih praksi s nacionalnim tijelima za financiranje;

9.  napominje da je zajedničko poduzeće izradilo novu metodologiju za procjenu stope preostalih pogrešaka sličnu onoj kojom su se koristile službe Komisije zadužene za financiranje kojim se upravlja zajednički; potvrđuje da je prva procjena stope preostalih pogrešaka na temelju 157 revidiranih transakcija bila 0,73 %, dok je iz nedavno ažurirane procjene na temelju 331 transakcije proizišla stopa pogreške od 0,66 %, što je ispod praga značajnosti od 2 %;

10.  utvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da je doprinos država članica bio ispod razine od 1,8 % kako se zahtijeva statutom zajedničkog poduzeća da bi se postupalo u skladu s ograničenjima koja postavljaju pravila o državnim potporama; posebno napominje da za sudionike iz industrije u velikim pokusnim projektima ukupni iznos javnih sredstava ne smije iznositi više od 25 % dok statut zajedničkog poduzeća zahtjeva da svaki sudionik ima istu visinu povrata;

11.  potvrđuje da su niže doprinose država članica više nego nadoknadili povećani doprinosi iz privatnog sektora koji su pokrili 65 % ukupnih troškova i tako postigli vrlo snažan učinak poluge financiranja Unije;

12.  prima na znanje da će Komisija provesti evaluaciju kako bi ocijenila aktivnost ENIAC-a do datuma osnivanja zajedničkoga poduzeća ECSEL JTI, kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 72/2008 o osnivanju Zajedničkog poduzeća ENIAC, kako bi je se uzelo u obzir pri davanju razrješnice za financijsku godinu 2014.;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

13.  potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da su životopisi i izjave o financijskim interesima njegova izvršnog direktora i rukovodstva prikupljeni i objavljeni na internetskim stranicama zajedničkog poduzeća kako se iziskuje u Pravilniku o osoblju i provedbenim pravilima; napominje da je uspostavljena sveobuhvatna baza podataka kojom su obuhvaćene i sve utvrđene informacije povezane sa sukobima interesa i poduzete mjere te da se redovno održava;

Praćenje rezultata istraživanja i izvješćivanje o njima

14.  podsjeća da je Odlukom o Sedmom okvirnom programu (FP7)[19] uspostavljen sustav praćenja i izvješćivanja koji se odnosi na zaštitu, širenje i prijenos rezultata istraživanja; potvrđuje na temelju navoda zajedničkog poduzeća da se prosjekom od 211,5 publikacija i 16,6 patenata na svakih 10 000 000 EUR bespovratnih sredstava Unije pokazuje visoka produktivnost rezultata njegovih istraživanja te da ono poštuje sve zahtjeve koje su dosad iskazali koordinatori Sedmog okvirnog programa.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch

 • [1]  SL C 452, 16.12.2014., str. 26.
 • [2]  SL C 452, 16.12.2014., str. 27.
 • [3]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0165.
 • [4]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [5]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [6]  SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
 • [7]  SL L 169, 7.6.2014, str. 152.
 • [8]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [9]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [10]  SL C 452, 16.12.2014., str. 26.
 • [11]  SL C 452, 16.12.2014., str. 27.
 • [12]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0165.
 • [13]  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
 • [14]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
 • [15]  SL L 30, 4.2.2008., str. 21.
 • [16]  OJ L 169, 7.6.2014., str. 152.
 • [17]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
 • [18]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
 • [19]  Članak 7. Odluke br. 1982/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 6.).