Pranešimas - A8-0285/2015Pranešimas
A8-0285/2015

ANTRASIS PRANEŠIMAS dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

2.10.2015 - (2014/2135(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Ryszard Czarnecki

Procedūra : 2014/2135(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0285/2015

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais[1],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 m. finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[2],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą[3], kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[4],

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[5], ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo[6],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL[7], ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[8],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje[9],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0285/2015),

1.  patvirtina bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais[10],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[11],

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimą[12], kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į bendrosios įmonės ECSEL (buvusi bendroji įmonė ENIAC) vykdomojo direktoriaus atsakymus,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[13],

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[14], ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo[15],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 561/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė ECSEL[16], ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir į 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[17],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje[18],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0285/2015),

1.  pritaria bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės ECSEL vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2014/2135(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8–0285/2015),

A.  kadangi 2007 m. gruodžio 20 d. dešimties metų laikotarpiui buvo įsteigta bendroji įmonė ENIAC (toliau – Bendroji įmonė), kurios paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinėms nanoelektronikos technologijoms plėtoti įvairiose taikymo srityse;

B.  kadangi 2010 m. liepos mėn. Bendrajai įmonei suteiktas finansinis savarankiškumas;

C.  kadangi Bendrosios įmonės narės steigėjos yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, Belgija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Švedija ir Jungtinė Karalystė ir Europos nanoelektronikos veiklos asociacija (AENEAS);

D.  kadangi 10 metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 450 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto;

E.  kadangi didžiausias AENEAS įnašas yra 30 000 000 EUR, skirtas Bendrosios įmonės einamosiomis išlaidomis padengti, o valstybės narės prie einamųjų išlaidų turi prisidėti nepiniginiais įnašais ir finansiniais įnašais, kurie būtų bent 1,8 karto didesni už ES įnašą;

F.  kadangi Bendroji įmonė ir bendroji įmonė ARTEMIS buvo sujungtos tam, kad būtų sukurta Elektroninių komponentų ir sistemų siekiant Europos lyderystės jungtinė technologijų iniciatyva (ECSEL JTI), kuri pradėjo veikti 2014 m. birželio mėn. ir bus tęsiama 10 metų;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  primena, kad Europos Audito Rūmai (toliau – Audito rūmai) nurodė, kad Bendrosios įmonės 2013 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai pateikta Bendrosios įmonės finansinė padėtis 2013 m. gruodžio 31 d. ir operacijų rezultatai bei jos pinigų srautai metų pabaigoje, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtomis apskaitos taisyklėmis;

2.  primena, kad Audito Rūmai pateikė sąlyginę nuomonę dėl operacijų, nurodytų metinėse finansinėse ataskaitose, teisėtumo ir tvarkingumo, kadangi nebuvo galima nustatyti, ar ex post audito strategija, kuri labai priklauso nuo nacionalinių finansavimo institucijų (NFI) atliekamo projekto išlaidų deklaracijų audito, suteikia pakankamą patikinimą dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

3.  pažymi, kad Bendroji įmonė nurodo, jog Audito Rūmai imsis veiksmų siekdami gauti pakankamą patikinimą dėl NFI atliktų auditų; taip pat pažymi, kad ECSEL JTI toliau vertina nacionalines patikinimo suteikimo sistemas po Bendrosios įmonės ir bendrosios įmonės ARTEMIS susijungimo;

4.  pažymi, kad Bendroji įmonė nustatė praktines ex post auditų nuostatas, susijusias su administraciniais susitarimais, pasirašytais su NFI; atkreipia dėmesį į tai, kad praktinės nuostatos apima specialios ataskaitų teikimo formos įdiegimą, taip pat Bendrosios įmonės atliekamą nacionalinių patikinimo suteikimo sistemų vertinimą ir Audito Rūmų atstovų apsilankymus NFI;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. Bendrosios įmonės atlikta ribota išlaidų deklaracijų peržiūra buvo vienas iš patikinimą sustiprinusių elementų, kuris leido Bendrajai įmonei stebėti, kurių operacijų auditas buvo atliktas prieš įdiegiant specialią ataskaitų teikimo formą; pažymi, kad ši atranka apėmė nedidelį pirmų nacionalinių auditų, pradėtų 2012 m., skaičių ir 2014 m. dėl jos pasiekto masto buvo galima atlikti prasmingus statistinius įvertinimus;

6.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad 23 NFI pasidalijo informacija apie savo audito strategijas, tai sudaro 95 proc. bendrų skirtų dotacijų; palankiai vertina tai, kad, siekiant papildyti Bendrosios įmonės gautą informaciją, Audito Rūmai tiesiogiai iš NFI gauna papildomą informaciją, kad galėtų pateikti nuomonę dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

7.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad ji padarė pažangą įgyvendindama veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti Audito Rūmų sąlyginėje nuomonėje nustatytus trūkumus; pažymi, kad nacionalinių sistemų pateiktas patikinimas buvo teigiamai įvertintas šalių, kurios apima 54 proc. visų dotacijų, atveju, o su kitomis šalimis susiję vertinimai jau beveik baigiami, taigi bus įvertinta 84 proc. dotacijų; ragina Bendrąją įmonę tęsti vertinimą, kad būtų įvertinta 100 proc. visų dotacijų;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad buvo surengtas praktinis seminaras patikinimo klausimu, kuriame dalyvavo Audito Rūmų, Komisijos ir Komisijos Vidaus audito tarnybos atstovai, taip pat Bendrojoje įmonėje veikiančių NFI atstovai; pažymi, kad šiame praktiniame seminare buvo atkreiptas dėmesys į Europos programų reikalavimus ir sudarytos sąlygos keistis informacija ir geriausios patirties pavyzdžiais su NFI;

9.  pažymi, kad Bendroji įmonė parengė naują likutinio klaidų lygio nustatymo metodologiją, panašią į tą, kurią taiko už bendrai valdomą finansavimą atsakingos Komisijos tarnybos; pažymi, kad pirmasis įvertintas likutinis klaidų lygis, paremtas 157 audituotomis operacijomis, siekė 0,73 proc., o neseniai atnaujintas 331 operacijomis paremtas įvertintas klaidų lygis buvo 0,66 proc., nesiekiant 2 proc. reikšmingumo ribos;

10.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad valstybių narių įnašas yra mažesnis už sumą, reikalaujamą pagal Bendrosios įmonės įstatus (t. y. 1,8 karto už Sąjungos įnašą didesnė suma), siekiant laikytis pagal valstybės pagalbos taisykles reikalaujamų apribojimų; ypač pažymi, kad plataus masto bandomųjų projektų pramonės srities dalyviams skiriamas bendras viešasis finansavimas negali viršyti 25 proc., o pagal Bendrosios įmonės įstatus reikalaujama, kad visiems dalyviams būtų taikoma ta pati kompensavimo norma;

11.  pripažįsta, kad mažesni valstybių narių įnašai buvo su kaupu kompensuoti padidintais privataus sektoriaus įnašais, kurie padengė 65 proc. visų sąnaudų, taigi buvo pasiekta labai didelė atsvara Sąjungos finansavimui;

12.  pažymi, kad Komisija atliks BĮ ENIAC veiklos iki ECSEL jungtinės technologijų iniciatyvos (ESCEL JTI) sukūrimo dienos vertinimą, kaip nurodyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo, į kurį bus atsižvelgiama 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad, kaip reikalaujama pagal Tarnybos nuostatus ir jų įgyvendinimo taisykles, jos vykdomojo direktoriaus ir vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos buvo surinkti ir paskelbti Bendrosios įmonės interneto svetainėje; pažymi, kad sukurta ir reguliariai atnaujinama išsami duomenų bazė, apimanti visą sukauptą su interesų konfliktais ir priemonėmis, kurių imtasi, susijusią informaciją;

Mokslinių tyrimų rezultatų stebėjimas ir ataskaitų teikimas

14.  primena, kad Sprendime dėl septintosios bendrosios programos (7BP)[19] nustatyta stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistema, susijusi su mokslinių tyrimų rezultatų apsauga, sklaida ir perdavimu; pažymi, jog Bendroji įmonė nurodo, kad 211,5 leidiniai ir 16,6 patentai už 10 000 000 EUR Sąjungos dotacijų sumą rodo didelį jos mokslinių tyrimų rezultatų produktyvumą ir kad ji patenkina visus reikalavimus, kuriuos iki šiol išreiškė 7BP koordinatoriai.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Raymond Finch

 • [1]  OL C 452, 2014 12 16, p. 26.
 • [2]  OL C 452 2014 12 16, p. 27.
 • [3]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0165.
 • [4]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [5]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [6]  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
 • [7]  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
 • [8]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [9]  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
 • [10]  OL C 452, 2014 12 16, p. 26.
 • [11]  OL C 452 2014 12 16, p. 27.
 • [12]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0165.
 • [13]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [14]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [15]  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.
 • [16]  OL L 169, 2014 6 7, p. 152.
 • [17]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [18]  OL L 38, 2014 2 7, p. 2.
 • [19]  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006 dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) 7 straipsnis (OL L 412, 2006 12 30, p. 6).