DRUHÁ SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

2.10.2015 - (2014/2135(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Ryszard Czarnecki

Postup : 2014/2135(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0285/2015

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015[3] o odložení rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ENIAC);

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[4],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC[6],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL[7], a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[8],

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[9],

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami spoločného podniku[10],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[11] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2013 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 17. februára 2015 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2013 (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 29. apríla 2015[12] o odložení rozhodnutia o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 a na odpovede výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL (bývalého spoločného podniku ENIAC);

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[13],

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[14], a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC[15],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 561/2014 zo 6. mája 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik ECSEL[16], a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a článok 12,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[17],

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[18],

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

(2014/2135(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0285/2015),

A.  keďže spoločný podnik ENIAC (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený 20. decembra 2007 na obdobie 10 rokov s cieľom vymedziť a realizovať „plán výskumu“ pre rozvoj kľúčových kompetencií pre nanoelektroniku v rôznych oblastiach použitia;

B.  keďže spoločný podnik získal finančnú samostatnosť v júli 2010;

C.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a združenie subjektov pôsobiacich v oblasti nanoelektroniky v Európe (AENEAS);

D.  keďže maximálna výška príspevku Únie pre spoločný podnik na obdobie 10 rokov je 450 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu;

E.  keďže AENEAS má poskytnúť príspevok na prevádzkové náklady spoločného podniku vo výške najviac 30 000 000 EUR a členské štáty majú poskytnúť nepeňažné príspevky na prevádzkové náklady a finančné príspevky vo výške aspoň 1,8-násobku príspevku Únie;

F.  keďže spoločný podnik a spoločný podnik ARTEMIS boli zlúčené a vznikla tak spoločná technologická iniciatíva Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (STI ECSEL), ktorá začala vykonávať svoju činnosť v júni 2014 a bude trvať 10 rokov;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  pripomína, že Dvor audítorov skonštatoval, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2013 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho operácií a peňažné toky na konci roka v súlade s ustanoveniami jeho rozpočtových pravidiel a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  pripomína, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou k zákonnosti a správnosti príslušných operácií súvisiacich s účtovnou závierkou z dôvodu, že nemohol posúdiť, či stratégia auditov ex post, ktorá sa v oblasti auditu výkazov nákladov na projekty spolieha hlavne na vnútroštátne orgány financovania, poskytuje dostatočnú istotu, pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných operácií;

3.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že Dvor audítorov prijme opatrenia s cieľom získať dostatočnú istotu o auditoch vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi financovania; okrem toho berie na vedomie, že STI ECSEL po zlúčení spoločného podniku a spoločného podniku ARTEMIS vykonáva ďalšie hodnotenia národných systémov uistenia;

4.  konštatuje, že spoločný podnik stanovil praktické opatrenia pre audity ex post, pokiaľ ide o administratívne dohody podpísané s vnútroštátnymi orgánmi financovania; berie na vedomie, že praktické opatrenia zahŕňajú zavedenie osobitného výkazu a sú doplnené hodnotením národných systémov uistenia spoločným podnikom a návštevami vnútroštátnych orgánov financovania Dvorom audítorov;

5.  berie na vedomie, že obmedzené preskúmanie výkazov nákladov vykonané spoločným podnikom v roku 2012 bolo jedným z prvkov posilnenia istoty, ktorý spoločnému podniku umožnil monitorovať, ktoré operácie podliehali auditom pred zavedením osobitného výkazu; konštatuje, že tento výber vzorky ukázal malý počet prvých vnútroštátnych auditov počnúc rokom 2012 a dosiahol objem umožňujúci zmysluplné štatistické vyhodnotenie v roku 2014;

6.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 23 vnútroštátnych orgánov financovania sa podelilo o informácie o svojich stratégiách auditu, čo predstavuje 95 % celkovo pridelených grantov; víta skutočnosť, že s cieľom doplniť informácie získané spoločným podnikom Dvor audítorov získava dodatočné informácie priamo od vnútroštátnych orgánov financovania s cieľom vydať stanovisko k zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou;

7.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že urobil pokrok vo vykonávaní akčného plánu zameraného na nápravu nedostatkov, ktoré Dvor audítorov uviedol vo svojom výroku s výhradou; konštatuje, že uistenia poskytované národnými systémami boli hodnotené kladne v prípade krajín predstavujúcich 54 % celkových grantov, pričom hodnotenia ďalších krajín sú v pokročilej fáze realizácie, čím podiel hodnotených grantov dosiahne 84 %; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval v hodnotení s cieľom dosiahnuť 100 % pokrytie celkových grantov;

8.  berie na vedomie, že sa uskutočnil seminár o uistení, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Dvora audítorov, Komisie a Útvaru vnútorného auditu Komisie, ako aj zástupcovia vnútroštátnych orgánov financovania aktívnych v spoločnom podniku; konštatuje, že na seminári sa zdôraznili požiadavky európskych programov a umožnila sa výmena informácií a najlepších postupov s vnútroštátnymi orgánmi financovania;

9.  berie na vedomie, že spoločný podnik vyvinul novú metodiku odhadovania zvyškovej chybovosti podobnú metodike používanej útvarmi Komisie zodpovednými za spoločne riadené financovanie; berie na vedomie, že prvé vyhodnotenie zvyškovej chybovosti na základe 157 kontrolovaných operácií prinieslo hodnotu 0,73 %, kým nedávna aktualizácia založená na 331 operáciách priniesla výslednú chybovosť 0,66 %, čo je pod 2 % prahom významnosti;

10.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že príspevky členských štátov boli pod úrovňou 1,8 požadovanou v štatúte spoločného podniku s cieľom dodržať obmedzenia stanovené pravidlami štátnej pomoci; osobitne konštatuje, že v prípade priemyselných účastníkov veľkých pilotných projektov celkové verejné financovanie nemôže presiahnuť 25 %, zatiaľ čo v štatúte spoločného podniku sa vyžaduje rovnaká miera náhrady pre každého účastníka;

11.  uznáva, že nižšie príspevky členských štátov boli viac ako vykompenzované vyššími príspevkami súkromného sektora, ktoré pokryli 65 % celkových nákladov, čím sa dosiahol veľmi vysoký pákový efekt financovania z Únie;

12.  berie na vedomie, že Komisia vykoná hodnotenie činností podniku ENIAC až do dátumu založenia STI ECSEL (spoločnej technologickej iniciatívy Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ), ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 72/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik ENIAC, aby sa mohlo zohľadniť na účely absolutória za rozpočtový rok 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

13.  berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa a riadiacich pracovníkov podľa požiadaviek služobného poriadku a vykonávacích pravidiel boli zozbierané a zverejnené na internetovej stránke spoločného podniku; konštatuje, že bola zriadená a pravidelne sa aktualizuje komplexná databáza zahŕňajúca všetky zistené informácie týkajúce sa konfliktov záujmov, ako aj prijatých opatrení;

Monitorovanie výsledkov výskumu a predkladanie správ o nich

14.  pripomína, že v rozhodnutí o siedmom rámcovom programe (7. RP)[19] sa stanovuje systém monitorovania a predkladania správ v súvislosti s ochranou, šírením a prenosom výsledkov výskumu; berie na vedomie informáciu spoločného podniku, že 211,5 publikácie a 16,6 patentu na každých 10 000 000 EUR v grantoch Únie poukazuje na vysokú produktivitu výsledkov jeho výskumu a že plní všetky žiadosti doposiaľ vyjadrené koordinátormi 7. RP.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

22

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch

 • [1]  Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
 • [3]  Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2015)0165.
 • [4]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
 • [7]  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
 • [8]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
 • [10]  Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 26.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 452, 16.12.2014, s. 27.
 • [12]  Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2015)0165.
 • [13]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [14]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [15]  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.
 • [16]  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.
 • [17]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.
 • [19]  Článok 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 6).