ZPRÁVA o návrhu provádějícího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Timothy Kirkhope
PR_CNS_LegAct_app

Postup : 2015/0807(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0287/2015
Předložené texty :
A8-0287/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

(10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Rady (10506/2015),

–       s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a na článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0193/2015),

–       s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů[1], a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost[2],

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0287/2015),

1.      schvaluje návrh Rady;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Konzultační přístup určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

Referenční údaje

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Datum konzultace s EP

15.7.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Datum přijetí

1.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Karoline Graswander-Hainz

Datum předložení

6.10.2015

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Vysvětlivky:

+ : pro

-  : proti

0  : zdrželi se

  • [1]           Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129.
  • [2]           Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.