ZPRÁVA o návrhu provádějícího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

  6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodaj: Timothy Kirkhope
  PR_CNS_LegAct_app

  Postup : 2015/0807(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0287/2015
  Předložené texty :
  A8-0287/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

  (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

  (Zvláštní legislativní postup – konzultace)

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na návrh Rady (10506/2015),

  –       s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a na článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0193/2015),

  –       s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů[1], a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

  –       s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost[2],

  –       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –       s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0287/2015),

  1.      schvaluje návrh Rady;

  2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

  4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Konzultační přístup určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů

  Referenční údaje

  10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

  Datum konzultace s EP

  15.7.2015

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  7.9.2015

   

   

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Timothy Kirkhope

  7.9.2015

   

   

   

  Projednání ve výboru

  15.9.2015

  1.10.2015

   

   

  Datum přijetí

  1.10.2015

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Karoline Graswander-Hainz

  Datum předložení

  6.10.2015

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

  PPE

  Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

  S&D

  Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht

  2

  -

  ENF

  Vicky Maeijer

  NI

  Udo Voigt

  1

  0

  GUE/NGL

  Malin Björk

  Vysvětlivky:

  + : pro

  -  : proti

  0  : zdrželi se

  • [1]           Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129.
  • [2]           Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.