RAPORT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev

6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Timothy Kirkhope

Menetlus : 2015/0807(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0287/2015
Esitatud tekstid :
A8-0287/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev

(10506/2015 C8-0193/2015 2015/0807(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–         võttes arvesse nõukogu eelnõu (10506/2015),

–         võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0193/2015),

–         võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel[1], eriti selle artikli 18 lõiget 2,

–         võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta[2],

–         võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–         võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0287/2015),

1.      kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel

Viited

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

15.7.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Karoline Graswander-Hainz

Esitamise kuupäev

6.10.2015

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Kasutatud tähised:

+ : poolt

-  : vastu

0  : erapooletu

  • [1]           ELT L 218, 13.8.2008, lk 129.
  • [2]           Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0269.