Izvješće - A8-0287/2015Izvješće
A8-0287/2015

IZVJEŠĆE o nacrtu odluke Vijeća o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke

6.10.2015 - (10506/2015 – C8‑0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Timothy Kirkhope

Postupak : 2015/0807(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0287/2015
Podneseni tekstovi :
A8-0287/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke

(10506/2015 – C8‑0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt Vijeća (10506/2015),

–         uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji u verziji kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama i članak 9. Protokola (br. 36) o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0185/2015),

–         uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/633/PUP od 23. lipnja 2008. o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela[1], a posebno njezin članak 18. stavak 2.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti[2],

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0287/2015),

1.      prihvaća nacrt Vijeća;

2.      poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.      traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pristup određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela

Referentni dokumenti

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

15.7.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Datum usvajanja

1.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karoline Graswander-Hainz

Datum podnošenja

6.10.2015

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM

U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Korištene oznake:

+ : za

-  : protiv

0  : uzdržan

  • [1]           SL L 218, 13.8.2008., str. 129.
  • [2]           Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0269.