JELENTÉS a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

6.10.2015 - (10506/2015 – C8‑0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Timothy Kirkhope

Eljárás : 2015/0807(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0287/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0287/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló 2008/633/IB határozat alkalmazása időpontjának meghatározásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(10506/2015 – C8‑0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–         tekintettel a Tanács tervezetére (10506/2015),

–         tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0193/2015),

–         tekintettel a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről szóló, 2008. június 23-i 2008/633/IB tanácsi határozatra[1], és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére,

–         tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására[2],

–         tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–         tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0287/2015),

1.      jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférés

Hivatkozások

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.7.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

1.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Karoline Graswander-Hainz

Benyújtás dátuma

6.10.2015

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Jelmagyarázat:

+ : mellette

-  : ellene

0  : tartózkodás

  • [1]           HL L 218., 2008.8.13., 129. o.
  • [2]           Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0269.