Pranešimas - A8-0287/2015Pranešimas
A8-0287/2015

PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projekto

6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Timothy Kirkhope

Procedūra : 2015/0807(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0287/2015
Pateikti tekstai :
A8-0287/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projekto

(10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–         atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10506/2015),

–         atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0193/2015),

–         atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais[1], ir ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

–         atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės[2],

–         atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–         atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0287/2015),

1.      pritaria Tarybos projektui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais

Nuorodos

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Konsultacijos su EP data

15.7.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Priėmimo data

1.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Karoline Graswander-Hainz

Pateikimo data

6.10.2015

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Naudojami sutartiniai ženklai:

+ : už

-  : prieš

0  : susilaikė

  • [1]               OL L 218, 2008 8 13, p. 129.
  • [2]               Priimti tekstai, P8_TA(2015)0269.