RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Timothy Kirkhope

Procedură : 2015/0807(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0287/2015
Texte depuse :
A8-0287/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

(10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–         având în vedere proiectul Consiliului (10506/2015),

–         având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0193/2015),

–         având în vedere Decizia 2008/633/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave[1], și în special articolul 18 alineatul (2),

–         având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană privind securitatea[2],

–         având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–         având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0287/2015),

1.      aprobă proiectul Consiliului;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      invită Consiliul să consulte Parlamentul din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave

Referințe

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Data consultării PE

15.7.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Examinare în comisie

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Data adoptării

1.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Karoline Graswander-Hainz

Data depunerii

6.10.2015

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Legendă:

+ : pentru

-  : împotrivă

0  : abțineri