SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Timothy Kirkhope

Postup : 2015/0807(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0287/2015
Predkladané texty :
A8-0287/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

(10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–         so zreteľom na návrh Rady (10506/2015),

–         so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0193/2015),

–         so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania[1], a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

–         so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti[2],

–         so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–         so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0287/2015),

1.      schvaľuje návrh Rady;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania

Referenčné čísla

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.7.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Dátum prijatia

1.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Karoline Graswander-Hainz

Dátum predloženia

6.10.2015

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

-  : proti

0  : zdržali sa

  • [1]           Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129.
  • [2]          Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.