POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj

6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Timothy Kirkhope

Postopek : 2015/0807(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0287/2015
Predložena besedila :
A8-0287/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj

(10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka Sveta (10506/2015),

–       ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0193/2015),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj[1] in zlasti člena 18(2) omenjenega Sklepa,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o Evropski agendi za varnost[2],

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0287/2015),

1.      odobri osnutek Sveta;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dostop imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj

Referenčni dokumenti

10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Datum posvetovanja z EP

15.7.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

7.9.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Timothy Kirkhope

7.9.2015

 

 

 

Obravnava v odboru

15.9.2015

1.10.2015

 

 

Datum sprejetja

1.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Karoline Graswander-Hainz

Datum predložitve

6.10.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

PPE

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht

2

-

ENF

Vicky Maeijer

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Malin Björk

Uporabljeni znaki:

+ : za

-  : proti

0  : vzdržani

  • [1]               UL L 218, 13.8.2008, str. 129.
  • [2]               Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0269.