POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj

  6.10.2015 - (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)) - *

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Timothy Kirkhope

  Postopek : 2015/0807(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0287/2015
  Predložena besedila :
  A8-0287/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o določitvi datuma začetka učinkovanja Sklepa 2008/633/PNZ o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj

  (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

  (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju osnutka Sveta (10506/2015),

  –       ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0193/2015),

  –       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj[1] in zlasti člena 18(2) omenjenega Sklepa,

  –       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o Evropski agendi za varnost[2],

  –       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

  –       ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0287/2015),

  1.      odobri osnutek Sveta;

  2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Dostop imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj

  Referenčni dokumenti

  10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  15.7.2015

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  7.9.2015

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Timothy Kirkhope

  7.9.2015

   

   

   

  Obravnava v odboru

  15.9.2015

  1.10.2015

   

   

  Datum sprejetja

  1.10.2015

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Karoline Graswander-Hainz

  Datum predložitve

  6.10.2015

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

  ECR

  Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

  EFDD

  Kristina Winberg

  ENF

  Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky

  PPE

  Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu

  S&D

  Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Karoline Graswander-Hainz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

  VERTS/ALE

  Jan Philipp Albrecht

  2

  -

  ENF

  Vicky Maeijer

  NI

  Udo Voigt

  1

  0

  GUE/NGL

  Malin Björk

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  -  : proti

  0  : vzdržani

  • [1]               UL L 218, 13.8.2008, str. 129.
  • [2]               Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0269.