Postupak : 2014/0032(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0288/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0288/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0101

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1377kWORD 1097k
15.10.2015
PE 557.277v02-00 A8-0288/2015

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Izvjestitelj: Michel Dantin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2014)0005),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 42. i 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0032/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. ožujka 2014.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0288/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Uzgoj domaćih životinja vrste goveda, svinje, ovce, koze i kopitari te u manjoj mjeri uzgoj drugih životinjskih vrsta, ima veliku važnost za poljoprivredu EU-a te je izvor prihoda poljoprivredne zajednice. Najviše se potiče uzgoj životinja onih vrsta za čiji uzgoj se koriste uzgojno valjane životinje čistih pasmina ili uzgojno valjane hibridne svinje zabilježene visoke genetske kvalitete.

(1) Uzgoj stoke vrsta goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara te u manjoj mjeri uzgoj drugih životinjskih vrsta, u gospodarskom i socijalnom pogledu ima stratešku važnost za poljoprivredu EU-a. Ta poljoprivredna aktivnost koja doprinosi sigurnosti hrane u Uniji izvor je prihoda poljoprivredne zajednice. Uzgoj ima ključnu ulogu i u očuvanju rijetkih pasmina, a time i biološke raznolikosti. Najviše se potiče uzgoj životinja onih vrsta za čiji uzgoj se koriste uzgojno valjane životinje čistih pasmina ili uzgojno valjane hibridne svinje zabilježene visoke genetske kvalitete. Također bi trebalo uzeti u obzir važnost križanja kad je riječ o vrstama goveda, ovaca i koza.

 

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Međutim, težnja ka konkurentnosti ne smije dovesti do izumiranja pasmina koje su prilagođene posebnim biofizičkim uvjetima. Nedovoljan broj održanih jedinki mogao bi ugroziti lokalne pasmine što bi bio gubitak u pogledu biološke raznolikosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Zdravlje i dobrobit životinja, uključujući uvjete prijevoza živih životinja, čimbenici su koje svi akteri u zootehničkom sektoru moraju uzeti u obzir, posebice kada je riječ o genetskom unapređivanju pasmina. Komisija stoga treba zajamčiti da će se pri donošenju delegiranih i provedbenih akata u svrhu učinkovite provedbe ove Uredbe ti čimbenici uzeti u obzir.

Amandman     4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Direktiva Vijeća 87/328/EEZ od 18. lipnja 1987. o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih goveda čistih pasmina10, Direktiva Vijeća 90/118/EEZ od 5. ožujka 1990. o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina11 te Direktiva Vijeća 90/119/EEZ od 5. ožujka 1990. o uzgoju uzgojno valjanih hibridnih svinja12 donesene su kako bi se spriječilo da nacionalna pravila koja se odnose na prihvaćanje za uzgoj uzgojno valjanih goveda i svinja te proizvodnja i korištenje njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka uzrokuju zabranu ili ograničenje trgovine unutar Unije ili prepreku za trgovinu bilo u slučaju prirodnog pripusta, umjetnog osjemenjivanja ili prikupljanja sjemena, jajnih stanica i zametaka.

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

___________

 

10 SL L 167, 26.06.87., str. 54. .

 

11 SL L 71, 17.03.90., str. 34. .

 

12 SL L 71, 17.03.90., str. 36. .

 

Justification

Linguistic correction to the Hungarian term for ‘artificial insemination’.

Amandman     5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Zakonodavstvo Unije kojim se uređuje uzgoj životinja pridonijelo je i očuvanju životinjskih genetskih resursa, zaštiti genetske bioraznolikosti te proizvodnji tipičnih kvalitetnih regionalnih proizvoda koji se zasnivaju na specifičnim nasljednim karakteristikama lokalnih pasmina domaćih životinja.

(7) Zakonodavstvo Unije kojim se uređuje uzgoj životinja pridonijelo je i očuvanju životinjskih genetskih resursa, zaštiti genetske bioraznolikosti i kulturne baštine Unije te proizvodnji tipičnih kvalitetnih regionalnih proizvoda koji se zasnivaju na specifičnim nasljednim karakteristikama lokalnih pasmina domaćih životinja.

Amandman     6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Osim toga iskustvo je pokazalo da se neke odredbe moraju preciznije formulirati koristeći dosljedniju terminologiju kako bi se pojednostavnila primjena pravila iz tih direktiva. Kako bi se osigurala jednostavnost i dosljednost zakonodavstva Unije, primjereno je i pružiti više definicija.

(10) Osim toga iskustvo je pokazalo da se neke odredbe moraju preciznije formulirati koristeći dosljedniju terminologiju koja je standardna diljem svih država članica kako bi se pojednostavnila primjena pravila iz tih direktiva. Kako bi se osigurala jednostavnost i dosljednost zakonodavstva Unije, primjereno je i pružiti više definicija, uključujući i definiciju pojma „pasmine”.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Međutim, pojam „pasmina” treba ostati neodređen pravni koncept tako da se uzgojnim udruženjima dopusti opisivanje grupe životinja zadovoljavajuće genetske jednoznačnosti koju smatraju različitom od drugih životinja istog roda te njihov upis u matične knjige skupa s poznatim precima da bi se oplodnjom, razmjenom i selekcijom unutar okvira utvrđenog uzgojnog programa reproducirala njihova nasljeđena obilježja.

Briše se.

Justification

The concept of a ‘breed’ occurs throughout the regulation, but it is not defined. For reasons of legal certainty, your rapporteur is proposing a definition.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) U skladu s time pravila o uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina sadržana u ovoj Uredbi trebaju imati za cilj pristup trgovanju temeljem dogovorenih principa primjenjivih na priznavanje uzgojnih društava koja upravljaju pojedinim pasminama kao i odobrenje njihovih uzgojnih programa. Ova Uredba treba i ustanoviti kriterije kojima se uređuje upis uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u različite odjeljke glavnog dijela matičnih knjiga, pravila testiranja rasta i razvoja i genetska procjena i kriteriji za prihvat valjanih uzgojnih životinja za uzgoj kao i sadržaj zootehničkih certifikata.

(13) U skladu s time pravila o uzgojno valjanim životinjama čistih i križanih pasmina sadržana u ovoj Uredbi trebaju imati za cilj pristup trgovanju temeljem dogovorenih principa primjenjivih na priznavanje uzgojnih društava koja upravljaju pojedinim pasminama kao i odobrenje njihovih uzgojnih programa. Ovom Uredbom trebaju se ustanoviti i kriteriji kojima se uređuje upis uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u različite odjeljke glavnog dijela matičnih knjiga, upis uzgojno valjanih životinja križanih pasmina u dodatne dijelove matičnih knjiga, pravila testiranja rasta i razvoja i genetska procjena i kriteriji za prihvat valjanih uzgojnih životinja za uzgoj kao i sadržaj zootehničkih certifikata.

Justification

Crossbred breeding should be enabled in this regulation in order to facilitate trade within the internal market.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Slično tome, pravilima o uzgojno valjanim hibridnim svinjama definiranim ovom Uredbom treba otvoriti put trgovanju temeljem dogovorenih principa primjenjivih na priznavanje uzgojnih aktivnosti za upravljanje različitim križancima uzgojno valjanih hibridnih svinja te za odobravanje njihovih uzgojnih programa. Ovom Uredbom treba također utvrditi kriterije kojima se uređuje upis uzgojno valjanih hibridnih svinja u glavni dio uzgojnih registara, pravila za testiranje rasta i razvoja, genetska procjena i kriteriji za prihvaćanje uzgojno valjanih hibridnih svinja za uzgoj kao i sadržaj zootehničkih certifikata.

(14) Slično tome, pravilima o uzgojno valjanim hibridnim svinjama definiranim ovom Uredbom treba otvoriti put trgovanju temeljem dogovorenih principa primjenjivih na priznavanje uzgojnih aktivnosti za upravljanje različitim križancima uzgojno valjanih hibridnih svinja te za odobravanje njihovih uzgojnih programa. Ovom Uredbom treba također utvrditi kriterije kojima se uređuje upis uzgojno valjanih hibridnih svinja u glavni dio zootehničkih registara, pravila za testiranje rasta i razvoja, genetska procjena i kriteriji za prihvaćanje uzgojno valjanih hibridnih svinja za uzgoj kao i sadržaj zootehničkih certifikata.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Justification

The term 'breed register' is already used in some Member States to denote documents other than that to which this text refers. In the interests of clarity, a different term should be used: 'zootechnical register'.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14a) Akteri zootehničkog sektora morali bi u obzir uzeti zdravlje i dobrobit životinja, posebno u svom radu na genetskom unapređivanju pasmina.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14b) Problematika kloniranja ne bi trebala biti obuhvaćena ovom Uredbom.

Amandman     12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri ostvariti cilj ove Uredbe na nacionalnoj razini, a to je osiguranje usklađenog pristupa trgovanju uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom, njihov uvoz u Uniju te neophodne službene kontrole uzgojnih programa koje provode uzgojna udruženja i uzgojne organizacije i da se zbog svog djelovanja, složenosti i prekograničnog i međunarodnog karaktera taj cilj može bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. Budući da je područje primjene ove Uredbe ograničeno na ono što je neophodno kako bi se ostvarili njezini ciljevi, ona također poštuje načelo proporcionalnosti iz članka 5. stavka 4. tog Ugovora.

(15) Budući da države članice ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri ostvariti cilj ove Uredbe na nacionalnoj razini, a to je osiguranje usklađenog pristupa trgovanju uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom, njihov uvoz u Uniju, uzimajući u obzir mjeru u kojoj se uzgajivači organiziraju u udruge, razine kapitala tih udruga i djelotvornost uzgojnih programa, te neophodnim službenim kontrolama uzgojnih programa koje provode uzgojna udruženja i uzgojne organizacije i da se zbog svog djelovanja, složenosti i prekograničnog i međunarodnog karaktera taj cilj može bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. Budući da je područje primjene ove Uredbe ograničeno na ono što je neophodno kako bi se ostvarili njezini ciljevi, ona također poštuje načelo proporcionalnosti iz članka 5. stavka 4. tog Ugovora.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kvaliteta usluga koje pružaju uzgojna udruženja i uzgojne organizacije kao i način evaluacije i razvrstavanja životinja utječu na vrijednost uzgojno valjanih životinja na tržištu. U skladu s time potrebno je ustanoviti pravila za priznavanje uzgojnih društava i uzgojnih organizacija temeljem usklađenih kriterija Unije kao i njihov nadzor od strane nadležnih tijela država članica kako bi se izbjeglo da pravila koja one propisuju rezultiraju razlikama između uzgojnih programa i uzgojnih standarda te time i tehničkim trgovinskim barijerama unutar Unije.

(16) Kvaliteta usluga koje pružaju uzgojna udruženja i uzgojne organizacije kao i način evaluacije i razvrstavanja životinja određuju razinu proizvodnosti životinja te utječu na vrijednost uzgojno valjanih životinja na tržištu. U skladu s time potrebno je ustanoviti pravila za priznavanje uzgojnih društava i uzgojnih organizacija temeljem usklađenih kriterija Unije kao i njihov nadzor od strane nadležnih tijela država članica kako bi se izbjeglo da pravila koja one propisuju rezultiraju razlikama između uzgojnih programa i uzgojnih standarda te time i tehničkim trgovinskim barijerama unutar Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Pravo priznavanja uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije koja ispunjava utvrđene kriterije osnovno je načelo zootehničkog zakonodavstva Unije. Zaštita gospodarske aktivnosti nekog postojećeg uzgojnog udruženja više neće biti opravdanje nadležnom tijelu da uskrati priznanje nekom drugom uzgojnom udruženju za istu pasminu. Isto vrijedi za odobrenje geografskog proširenja uzgojnog programa koji provodi na istoj pasmini ili na uzgojno valjanim životinjama koje se mogu odabrati iz uzgojne populacije postojećeg uzgojnog udruženja. Međutim nadležno tijelo treba imati pravnu osnovu za odbijanje priznavanja ili odobrenja u slučajevima povećanog rizika tj. kada bi takvo priznavanje ili odobrenje štetilo očuvanju rijetkih pasmina ili zaštiti genetske raznolikosti.

(18) Pravo priznavanja uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije koja ispunjava utvrđene kriterije osnovno je načelo zootehničkog zakonodavstva Unije. Zaštita gospodarske aktivnosti nekog postojećeg uzgojnog udruženja više neće biti opravdanje nadležnom tijelu da uskrati priznanje nekom drugom uzgojnom udruženju za istu pasminu. Isto vrijedi za odobrenje geografskog proširenja uzgojnog programa koji provodi na istoj pasmini ili na uzgojno valjanim životinjama koje se mogu odabrati iz uzgojne populacije postojećeg uzgojnog udruženja. Međutim nadležno tijelo treba imati pravnu osnovu za odbijanje priznavanja ili odobrenja u slučajevima povećanog rizika tj. kada bi takvo priznavanje ili odobrenje štetilo očuvanju rijetkih pasmina ili zaštiti genetske raznolikosti. Takva pravna osnova trebala bi se koristiti isključivo za svrhe utvrđene ovom Uredbom i ni u kojem skučaju se ne bi na temelju nje smjelo pravdati kršenje načela koja se primjenjuju na unutarnje tržište.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19a) Unija je potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti čiji su ciljevi očuvanje biološke raznolikosti, održiva upotreba njezinih sastavnica te pravedno i ravnopravno dijeljenje koristi dobivene upotrebom genetskih resursa. Konvencijom se potvrđuje da države imaju suverena prava nad svojim biološkim resursima te da su odgovorne za održavanje biološke raznolikosti i održivo korištenje svojih bioloških resursa. Unija je također potpisala Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja. Ovom bi se Uredbom stoga u obzir trebale uzeti obveze država članica te im dopustiti da ih ispune u okviru održivog upravljanja svojim zoogenetičkim resursima.

Justification

As reference will be made to the Nagoya Protocol and to the Convention on Biological Diversity in this regulation, the context should be spelled out.

Amandman     16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije priznati u jednoj državi članici trebaju imati mogućnost provedbe svojih odobrenih uzgojnih programa u jednoj ili više drugih država članica radi osiguranja najbolje moguće iskoristivosti uzgojno valjanih životinja visoke genetske vrijednosti kao važnog čimbenika proizvodnje unutar Unije. U tom smislu moguće je o namjeravanoj aktivnosti obavijestiti nadležno tijelo u drugoj državi članici jednostavnom procedurom.

(20) Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije priznati u jednoj državi članici trebaju imati mogućnost provedbe svojih odobrenih uzgojnih programa u jednoj ili više drugih država članica radi osiguranja najbolje moguće iskoristivosti uzgojno valjanih životinja visoke genetske vrijednosti kao važnog čimbenika proizvodnje unutar Unije. U tu svrhu trebalo bi uvesti sustav certificiranja za ta udruženja kako bi se zajamčila kvaliteta njihovih uzgojnih programa, dok se nadležno tijelo u drugoj državi članici jednostavnim postupkom obavještava o namjeravanoj aktivnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) Trebalo bi olakšati prekograničnu suradnju uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija kad oni to žele, istovremeno jamčeći poduzetničku slobodu i uklanjanje prepreka slobodnom kretanju uzgojno valjanih životinja i njihova genetskog materijala. Te europske partnerske strukture prije svega bi trebale doprinijeti jačanju europskog identiteta određenih pasmina objedinjavanjem sredstava i razmjenom podataka u svrhu veće pouzdanosti i vidljivosti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Komisija bi trebala biti ovlaštena donijeti delegirane akte kojima se mijenja Prilog I. u cilju prilagodbe kriterija za priznavanje uzgojnog udruženja i uzgojne organizacije te za priznavanje uzgojnih programa za razvoj uzgojnog sektora.

Briše se.

Justification

There are far too many delegated acts, and they are far too broad in scope and relate to key aspects of the text.

Amandman     19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Potrebno je razjasniti odnos između uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija kako bi se osiguralo njihovo pravo članstva u uzgojnim udruženjima i uzgojnim organizacijama i njihovo pravo na sudjelovanje u uzgojnom programu unutar geografskog područja na kojemu se program provodi. Uzgojna udruženja trebaju raspolagati pravilima za sprječavanje diskriminacije uzgajivača temeljem njihova podrijetla te moraju pružati minimalnu razinu usluge.

(24) Potrebno je razjasniti odnos između uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija kako bi se osiguralo njihovo pravo članstva u uzgojnim udruženjima i uzgojnim organizacijama i njihovo pravo na sudjelovanje u uzgojnom programu unutar geografskog područja, pa i prekograničnog, na kojemu se program provodi. Uzgojna udruženja trebaju raspolagati pravilima za sprječavanje diskriminacije uzgajivača temeljem njihova podrijetla te moraju pružati minimalnu razinu usluge.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu mogu provoditi i ustanove koje odaberu uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije. Takve odabrane ustanove surađivat će s referentnim centrima Europske unije koje imenuje Komisija. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za imenovanje referentnih centara Europske unije provedbenim aktima i neophodne ovlasti za donošenje delegiranih akata u kojima se opisuju njihove obveze i funkcije te, tamo gdje je to potrebno, i izmjenama Priloga IV. Ti referentni centri imaju pravo na pomoć Unije u skladu s Odlukom Vijeća 2009/470/EZ od 25. svibnja 2009. o troškovima u području veterinarstva14. U slučaju uzgojno valjanih goveda čistih pasmina, testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni koju provodi uzgojno udruženje pomaže Interbull Centre, referentno tijelo Europske unije imenovano Odlukom Vijeća 96/463/EZ od 23. srpnja 1996. o određivanju referentnog tijela odgovornog za usklađivanje metoda testiranja i procjene rezultata za uzgojno valjana goveda čistih pasmina15.

(34) Testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu mogu provoditi i ustanove koje odaberu uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije. Takve odabrane ustanove surađivat će s referentnim centrima Europske unije koje imenuje Komisija. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za imenovanje referentnih centara Europske unije provedbenim aktima i neophodne ovlasti za donošenje delegiranih akata u kojima se opisuju njihove obveze i funkcije te, tamo gdje je to potrebno, i izmjenama Priloga IV. Ti referentni centri imaju pravo na pomoć Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća14. U slučaju uzgojno valjanih goveda čistih pasmina, testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni koju provodi uzgojno udruženje pomaže Interbull Centre, stalni pododbor Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja (International Committee for Animal Recording ICAR), imenovan Odlukom Vijeća 96/463/EZ od 23. srpnja 1996. kao referentno tijelo odgovorno za usklađivanje metoda testiranja i procjene rezultata za uzgojno valjana goveda čistih pasmina15.

_______________

_______________

4 SL L 155, 18.06.09., str. 30.

14 Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje izdatcima povezanima s prehrambenim lancem, zdravljem životinja i dobrobiti životinja te sa zdravljem bilja i biljnog reproduktivnog materijala i o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br.178/2002, (EZ) br.882/2004 i (EZ) br.396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br.1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str.1.).

15 SL L 192, 2.8.1996., str. 19.

15 SL L 192, 2.8.1996., str. 19.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Budući da su u ovoj Uredbi sadržane detaljne odredbe samo za uzgoj goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara, neophodno je ovlastiti Komisiju za donošenje delegiranih akata o priznavanju uzgojnih udruženja, za odobravanje uzgojnih programa, unos uzgojno valjanih životinja u matične knjige, testiranje rasta i razvoja i genetsku procjenu, za prihvat za uzgoj kao i za donošenje provedbenih akata za zootehničke certifikate u vezi trgovanja uzgojno valjanim životinjama drugih vrsta i njihovim genetskim materijalom te njihovim uvozom u Uniju, ako će to biti potrebno u cilju uklanjanja trgovinskih barijera.

Briše se.

Justification

There are far too many delegated acts, and they are far too broad in scope and relate to key aspects of the text. Furthermore, other species must be incorporated into this regulation only on the basis of codecision arrangements.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) Uvoz uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala ključan je za europsku poljoprivredu. Uvoz uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala treba se provoditi pod uvjetima koji su blisko usklađeni s pravilima primjenjivim na trgovinu između država članica. Međutim, uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal imaju pravo na upis u glavni dio matične knjige ili uzgojnog upisnika u Uniji samo ako razina službenih kontrola provedenih u trećoj zemlji koja izvozi osigurava istu pouzdanost pojedinosti o pedigreu i rezultata testiranja rasta i razvoja i genetske procjene kao i u Uniji. Uz to, tijela koja se bave uzgojem u trećim zemljama po načelu reciprociteta trebaju prihvaćati uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal od određenog uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije priznate u Uniji.

(36) Uvoz uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala ključan je za europsku poljoprivredu. Uvoz uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala treba se provoditi pod uvjetima koji su blisko usklađeni s pravilima primjenjivim na trgovinu između država članica i treba biti usklađen sa svim standardima povezanima s kvalitetom uvezenog materijala. Međutim, uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal imaju pravo na upis u glavni dio matične knjige ili uzgojnog upisnika u Uniji samo ako razina službenih kontrola provedenih u trećoj zemlji koja izvozi osigurava istu pouzdanost pojedinosti o pedigreu i rezultata testiranja rasta i razvoja i genetske procjene kao i u Uniji. Uz to, tijela koja se bave uzgojem u trećim zemljama po načelu reciprociteta trebaju prihvaćati uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal od određenog uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije priznate u Uniji.

Amandman     23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43) Komisija bi trebala provoditi primjerene kontrole u državama članicama, a posebice u svjetlu rezultata službenih kontrola koje provode države članice kako bi osigurala primjenu zootehničkih i genealoških pravila propisanih ovom Uredbom u svim državama članicama.

(43) Komisija bi u državama članicama trebala provoditi kontrole koje se temelje na riziku, a posebice u svjetlu rezultata službenih kontrola koje provode države članice kako bi osigurala primjenu zootehničkih i genealoških pravila propisanih ovom Uredbom u svim državama članicama.

Amandman     24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44) U cilju izrade popisa trećih država iz kojih bi se dopuštao uvoz uzgojno valjanih životinja, sjemena, jajnih stanica i embrija u Uniju, definiranja uvjeta takvog uvoza, dobivanja informacija o funkcioniranju bilateralnih sporazuma te u situacijama koje to nalažu slijedom ozbiljnih kršenja uvjeta takvog uvoza propisanog ovom Uredbom, Komisija, tamo gdje je to primjereno, treba raspolagati ovlastima za provedbu kontrola u trećim zemljama u ime Unije.

(44) U cilju izrade popisa trećih država iz kojih bi se dopuštao uvoz uzgojno valjanih životinja, sjemena, jajnih stanica i embrija u Uniju te u cilju definiranja uvjeta takvog uvoza potrebno je dobiti informacije o njihovoj sljedivosti u obliku zootehničkih certifikata kojima se ovjerava njihovo podrijetlo i o funkcioniranju bilateralnih sporazuma, te u situacijama koje to nalažu slijedom ozbiljnih kršenja uvjeta takvog uvoza propisanog ovom Uredbom, Komisija, tamo gdje je to primjereno, treba raspolagati ovlastima za provedbu kontrola u trećim zemljama u ime Unije.

Amandman     25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46) Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Uredbe te kako bi se ona dopunila, tj. kako bi se Prilozi I. do V. Uredbi mogli izmijeniti, potrebno je delegirati ovlast donošenja zakona u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na Komisiju. Ta ovlast odnosi se na primijenjene postupke i kriterije te tražene uvjete za priznavanje uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija, na odobravanje uzgojnih programa, upis životinja u matične knjige i uzgojne upisnike, prihvat uzgojno valjanih životinja za uzgoj, prirodnu i potpomognutu oplodnju, na provedbu testiranja rasta i razvoja kao i na genetsku procjenu, definiranje zootehničkih i genealoških uvjeta za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihov uvozu iz trećih zemalja te na opis zadaća i funkcija referentnog centra.

Briše se.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47) Ovlasti za donošenje zakona u skladu s člankom 290. Ugovora koji se odnosi na trgovanje uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina i njihovim genetskim materijalom, osim govedima, svinjama, ovcama, kozama i kopitarima, u pogledu njihovog uvoza u Uniju, trebaju se delegirati Komisiji kako bi se državama članicama omogućilo da reagiraju na smetnje u trgovanju, no mnogo važnije da reagiraju ako je rijetka vrsta na rubu izumiranja ili postoji rizik za zaštitu genetske raznolikosti.

Briše se.

Justification

Other species must be incorporated only on the basis of codecision arrangements.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) zootehnička i genealoška pravila za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim sjemenom, jajnim stanicama i zamecima te o njihovom uvozu u Uniju;

(a) zootehnička i genealoška pravila za očuvanje i poboljšanje uzgoja životinja i za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim sjemenom, jajnim stanicama i zamecima te o njihovom uvozu u Uniju;

Amandman     28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) pravila kojima se uređuje očuvanje i poboljšanje autohtonih pasmina ili pasmina kojima prijeti izumiranje;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) vrste goveda (Bos taurus i Bubalus bubalis), svinje (Sus scrofa), ovce (Ovis aries), koze (Capra hircus)

(i) vrste goveda (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), svinje (Sus scrofa), ovce (Ovis aries), koze (Capra hircus);

Justification

The scope of the bovine species should be widened to include zebus in particular.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) vrsta koje nisu spomenute u točkama (i) i (ii) za koje su prihvaćeni delegirani akti u skladu s člankom 35. stavkom 1. ili člankom 45. stavkom 1.

Briše se.

Justification

Other species must be incorporated into this regulation only on the basis of codecision arrangements.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa) pasmina označava skup životinja dovoljnog broja istih karakteristika koje mogu prenijeti na potomstvo da bi ih jedna ili više skupina uzgajivača mogle smatrati različitima od drugih životinja iste vrste i koje su uzgajivači pristali uključiti u uzgojne programe i upisati u svoje matične knjige s ciljem reprodukcije, razmjene i odabira, unaprijeđenja ili očuvanja.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) „uzgojno udruženje” znači bilo koja organizacija koja se bavi uzgojem ili udruga uzgajivača koju je priznalo nadležno tijelo u državi članici u skladu s člankom 4. stavkom 2. u svrhu provedbe uzgojnih programa na uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina upisanim u matičnu(e) knjigu(e) koje takvo udruženje vodi ili uspostavlja;

(d) „uzgojno udruženje” znači svaki privatni subjekt ili javno tijelo utemeljeno u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj je podnesen zahtjev za priznanje i koje je priznalo nadležno tijelo u državi članici u skladu s člankom 4. stavkom 2. u svrhu provedbe uzgojnih programa;

Amandman     33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) „uzgojni programˮ znači niz sustavnih radnji koje uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija osmišljava i provodi u skladu s člankom 8. stavkom 1., naročito uključujući definiciju i točne fenotipske i genetske karakteristike pasmine, smjer i ciljeve uzgoja, pravila organizacije i vođenja matičnih knjiga, definiciju sustava kontrole rasta i razvoja uzimajući u obzir ciljeve uzgoja te, po potrebi, definiciju odabranih kriterija i njihovo ponderiranje pri izradi genetske procjene i definiciju sustava za bilježenje rasta i razvoja i kontrolu te rad na očuvanju, unaprijeđivanju i/ili promicanju pasmine;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka g – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) organizaciju službenih kontrola uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija u skladu s pravilima navedenim u članku 46. te delegiranim aktima prihvaćenima u skladu s člankom 52. stavkom 1.

(ii) organizaciju službenih kontrola uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija u skladu s pravilima navedenim u članku 46.;

Amandman     35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga) jamčenje kvalitete uzgojnih programa;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka i – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) vrste navedene u točki (a) podtočki (ii) koja potječe od roditelja upisanih u glavni dio matične knjige iste pasmine te koja je sama po sebi upisana ili registrirana te ispunjava uvjete za unos u glavni dio takve matične knjige u skladu s člankom 19.

(ii) vrste navedene u točki (a) podtočki (ii) koja potječe od roditelja upisanih u matičnu knjigu iste pasmine te koja je sama po sebi upisana ili registrirana te ispunjava uvjete za unos u tu matičnu knjigu, uključujući i uškopljene jedinke, u skladu s člankom 19.;

Justification

The current definition, which only includes breeding animals, does not correspond to the particularities of the equine breeding book, in which animals are registered at birth, regardless of whether or not they will be breeding animals in future. This relates in particular to geldings and their status as 'registered equidae'.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka i – točka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) neke druge vrste, osim onih navedenih u podtočkama (i) i (ii) ove točke za koje su specifična zootehnička i genealoška pravila za trgovinu i uvoz u Uniju tih uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala utvrđena u delegiranim aktima donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1. i člankom 45. stavkom 1.

Briše se.

Amandman     38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka i – podtočka iii a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iii a) vrste koje su na temelju izuzeća u člancima 17. i 19. upisane u glavni dio matične knjige;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja) „linija“ znači genetski određena potpopulacija čistokrvnih životinja određene pasmine;

Justification

Ako se uvede, DNK uzorkovanje može pratiti dokumentaciju uzgoja životinja tijekom njihova života i upotrijebiti se u slučaju spora ili poteškoća s identifikacijom.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o) „odlika” znači mjerljivu naslijeđenu osobinu uzgojno valjane životinje

(o) „odlika” znači procjenu očekivanog učinka genotipa životinje na određenu osobinu njezina potomstva;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka v

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(v) „zootehničke kontrole” znače kontrolu dokumentacije i identiteta uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala uvezenog u Uniju radi provjere usklađenosti sa zootehničkim uvjetima navedenim u članku 42. i zootehničkim i genealogičkim pravilima propisanim delegiranim aktima prihvaćenim u skladu s člankom 45. stavkom 1.

(v) „zootehničke kontrole” znače kontrolu dokumentacije i identiteta uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala uvezenog u Uniju radi provjere usklađenosti sa zootehničkim uvjetima navedenim u članku 42.;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka w – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) uzgojno valjanih životinja čistih pasmina i njihovog genetskog materijala koji se uvozi u Uniju, kako je predviđeno delegiranim aktima donesenim u skladu s člankom 45. stavkom 1.

Briše se.

Amandman     43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ya (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ya) „ugrožena pasminaˮ znači pasmina čiji je broj mužjaka i ženki u Uniji ili jednoj državi članici pao ispod određene razine te joj stoga prijeti izumiranje.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije mogu nadležnim tijelima podnijeti zahtjev za priznavanje u skladu sa stavkom 2.

1. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije nadležnim tijelima podnose zahtjev za priznavanje u skladu sa stavkom 2.

Justification

The legal framework for Member State recognition of breed societies needs to be clarified. Operators must be required to make an application for recognition in order to keep a breeding book and conduct a breeding programme.

Amandman     45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka c – podtočka i – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

očuvanje pasmine, ili

očuvanje genetske raznolikosti unutar pasmine,

poboljšanje pasmine ili križanca

poboljšanje pasmine,

 

planiranje križanja ili

 

planiranje nove pasmine;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. u pogledu izmjena zahtjeva za priznavanje uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija kako je propisano u Prilogu I., i u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste kopitara u dijelu III. Priloga I., kako bi se uzela u obzir raznovrsnost uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija na koje se te izmjene odnose.

Briše se.

Amandman     47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izuzećem od primjene članka 4. stavka 2. točke (b), nadležno tijelo može odbiti priznavanje uzgojnog udruženja koje ispunjava uvjete propisane u 1. dijelu Priloga I. ako bi uzgojni program dotičnog uzgojnog udruženja doveo u pitanje očuvanje genetske raznolikosti uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su upisane, registrirane ili kvalificirane za upis u matičnu knjigu za dotičnu pasminu uzgojnog udruženja koje je već priznato u toj državi članici.

1. Iznimno od članka 4. stavka 2. točke (b), nadležno tijelo može odbiti priznavanje uzgojnog udruženja koje ispunjava uvjete propisane u 1. dijelu Priloga I. ako bi uzgojni program dotičnog uzgojnog udruženja doveo u pitanje:

 

(a) očuvanje uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su upisane, registrirane ili kvalificirane za upis u matičnu knjigu koju je za dotičnu pasminu napravilo uzgojno udruženje već priznato u toj državi članici;

 

(b) genetsku raznolikost uzgojno valjanih životinja čistih pasmina iz razloga gubitka učinkovitosti u području nadzora krvnog srodstva i upravljanja genetskim anomalijama zbog nedostatne usklađenosti i razmjene podataka o genetskom nasljeđu pasmine;

 

(c) u slučaju rijetke ili ugrožene pasmine, učinkovitu provedbu programa uzgoja postojećeg uzgojnog udruženja za istu pasminu što bi dovelo do znatnog smanjenja učinkovitosti u pogledu očekivanog genetskog napretka; ili

 

(d) očuvanje i održivo upravljanje zoogenetičkim resursima nad kojima država članica ima suverena prava i za koje je odgovorna u skladu s ciljevima Konvencije o biološkoj raznolikosti i Protokolom iz Nagoye u sklopu te Konvencije.

Amandman     48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) eventualno interferiranje i slabljenje do kojih bi dovelo priznavanje udruženja koje registrira iste uzgojno valjane životinje kao i već priznato uzgojno udruženje ako se radi o rijetkoj ili ugroženoj pasmini;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) pasminu ili križanca za koje je uzgojni program odobren

(b) pasminu ili križanca za koje je uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1.;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak - 1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-1. uzgojno udruženje ili uzgojno poduzeće provode uzgojni program nakon što ga odobri nadležno tijelo u skladu sa stavkom 1.a.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak - 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-1a. uzgojno udruženje ili uzgojno poduzeće podnose zahtjev za odobrenje svog uzgojnog programa nadležnom tijelu koje je priznalo uzgojno udruženje ili uzgojno poduzeće u skladu s člankom 4. stavkom 2.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nadležno tijelo mora odobriti uzgojni program priznatog uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije u skladu s člankom 4. stavkom 2. pod uvjetom da je uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija predala zahtjev za odobrenje svog uzgojnog programa dokazujući usklađenost sa zahtjevima sadržanima u članku 4. stavku 2. točki (c) i propisanima u 2. dijelu, a u slučaju kopitara čistih pasmina u 3. dijelu Priloga I.

1. Nadležno tijelo iz stavka -1.a ocjenjuje te uzgojne programe i odobrava ih ako ispunjavaju zahtjeve sadržane u članku 4. stavku 2. točki (c) i propisane u 2. dijelu Priloga I. ili u slučaju kopitara čistih pasmina u 3. dijelu Priloga I.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležno tijelo spomenuto u članku 4. može ovlastiti uzgojno udruženje i uzgojnu organizaciju za ustupanje tehničkog upravljanja svojih matičnih knjiga ili uzgojnih upisnika, te drugih specifičnih aspekata uzgojnog programa vanjskim organizacijama, pod uvjetom da:

2. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije mogu tehničke poslove povezane s upravljanjem svojim matičnim knjigama ili zootehničkim upisnicima, te drugim specifičnim aspekatima uzgojnog programa ustupiti jednoj ili više vanjskih organizacija, pod uvjetom da:

(a) uzgojna udruženja i uzgojne organizacije ostaju odgovorne prema nadležnim tijelima za osiguranje ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 4. stavkom 2. točkom (c);

(a) uzgojna udruženja i uzgojne organizacije ostaju odgovorne prema nadležnim tijelima za osiguranje ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 4. stavkom 2. točkom (c) te 2. i 3. dijelom Priloga I.;

(b) nema sukoba interesa između treće osobe i gospodarske aktivnosti uzgajivača koji sudjeluju u uzgojnom programu.

(b) nema sukoba interesa između treće osobe i gospodarske aktivnosti uzgajivača koji sudjeluju u uzgojnom programu;

 

(c) uzgojna udruženja i uzgojne organizacije u prijavi iz stavka -1.a navedu koje poslove planiraju prepustiti vanjskim organizacijama te ime i kontaktne podatke tih organizacija.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. u pogledu izmjena zahtjeva za odobrenje uzgojnih programa koji su definirani u 2. dijelu, te u slučaju kopitara čistih pasmina u 3. dijelu Priloga I., kako bi se uzela u obzir raznovrsnost uzgojnih programa koje provode uzgojna udruženja i uzgojne organizacije.

Briše se.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Tamo gdje opseg uzgojnog programa ili geografsko područje na kojemu se uzgojni program treba provoditi upućuje na to da uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija namjerava provoditi uzgojni program na uzgojno valjanim životinjama lociranim u drugoj državi članici, nadležno tijelo iz članka 8. stavka 1. mora:

1. Tamo gdje opseg uzgojnog programa ili geografsko područje na kojemu se uzgojni program treba provoditi upućuje na to da uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija namjerava provoditi uzgojni program na uzgojno valjanim životinjama lociranim u drugoj državi članici, nadležno tijelo iz članka 8. stavka -1.a mora:

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) obavijestiti nadležno tijelo druge države članice najmanje 90 kalendarskih dana prije predviđenog datuma početka uzgojnog programa

(a) obavijestiti nadležno tijelo druge države članice najmanje 90 kalendarskih dana prije predviđenog datuma početka uzgojnog programa na službenom jeziku druge države članice;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dostaviti nadležnom tijelu iz točke (a), skupa s tom obavijesti, kopiju zahtjeva za odobrenje uzgojnog programa kao što je predviđeno člankom 8. stavkom 1.

(b) dostaviti nadležnom tijelu iz točke (a), skupa s tom obavijesti, kopiju zahtjeva za odobrenje uzgojnog programa kao što je predviđeno člankom 8. stavkom -1.a na službenom jeziku države članice iz točke (a).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležno tijelo iz stavka 1. točke (a) može u roku od 90 dana od datuma primitka obavijesti navedene u tom stavku uzgojnom udruženju koje je priznalo nadležno tijelo iz članka 8. stavka 1. uskratiti odobrenje za provedbu uzgojnog programa na svom području ako:

2. Nadležno tijelo iz stavka 1. točke (a) može u roku od 90 dana od datuma primitka obavijesti navedene u tom stavku uzgojnom udruženju koje je priznalo nadležno tijelo iz članka 8. stavka -1.a uskratiti odobrenje za provedbu uzgojnog programa na svom području ako:

Amandman     59

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) bi odobrenje dodatnog uzgojnog programa fragmentiralo populaciju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su raspoložive u dotičnoj državi članici u mjeri u kojoj bi se očuvanje genetske raznolikosti predmetne pasmine dovela u pitanje.

b) bi odobrenje dodatnog uzgojnog programa moglo ugroziti očuvanje ili genetsku raznolikost pasmine u državi članici u pogledu nadziranja bliskog srodstva i upravljanja genetskim anomalijama, i to zbog izostanka koordinacije i razmjene podataka, ili ako bi moglo ugroziti programe poboljšavanja rijetkih ili ugroženih pasmina zbog smjerova u uzgoju nekompatibilnih sa svojstvima utvrđenima za tu pasminu u toj državi članici zbog čega bi došlo do gubitka učinkovitosti u području očekivanog genetskog napretka.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Kada nadležno tijelo iz stavka 1. točke (a) namjerava uskratiti odobrenje u skladu sa stavkom 2., o svojoj će namjeri uskrate odobrenja obavijestiti Komisiju uz detaljno obrazloženje.

5. nadležno tijelo iz stavka 1. točke (a) uskrati odobrenje u skladu sa stavkom 2., o tome obavještava Komisiju.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Tamo gdje pravila uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije omogućuju članstvo, uzgajivači mogu podnijeti zahtjev:

Briše se.

(a) za učlanjenje u takva uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije

 

(b) za sudjelovanje u uzgojnom programu u razmjerima i unutar geografskog područja aktivnosti odobrenog u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9.

 

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Tamo gdje pravila uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije ne predviđaju mogućnost članstva, uzgajivači koji sudjeluju u uzgojnom programu u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. mogu podnijeti zahtjev:

2. Uzgajivači koji sudjeluju u uzgojnom programu odobrenom u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. imaju apsolutan pristup uslugama predviđenima uzgojnim programom.

(a) da se njihove uzgojno valjane životinje unesu u glavni dio matične knjige koju je uzgojno udruženje izradilo za pasminu u skladu s člankom 17. stavkom 1.

 

(b) da se njihove uzgojno valjane životinje upišu u dodatni dio matične knjige koju je uzgojno udruženje izradilo za pasminu u skladu s člankom 17. stavkom 3.

 

(c) da se njihove uzgojno valjane hibridne svinje upišu u uzgojni registar koju je uzgojna organizacija izradila za križance u skladu s člankom 24.

 

(d) da sudjeluju u testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni u skladu s člankom 27.

 

(e) da im se stavi na raspolaganje zootehnički certifikat u skladu s člankom 33. stavcima 1. i 2.

 

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Kada se pravilima uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije omogućuje članstvo:

 

(a) uzgajivači mogu podnijeti zahtjev za učlanjenje u takva uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije;

 

(b) uzgajivači mogu podnijeti zahtjev za sudjelovanje u uzgojnom programu u razmjerima područja primjene i unutar geografskog područja aktivnosti odobrenima u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9.;

 

(c) uzgajivači sudjeluju u uzgojnom programu u razmjerima područja primjene i unutar geografskog područja aktivnosti odobrenima u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9.

Justification

The new paragraph seeks to clarify breeders’ rights where they are members of a breed society or breeding operation. Specifically, such rights must be reserved for breeders within the geographical area of activity of the breed society. Breeders must have access to the services provided under the programme without discrimination.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uzgajivači će imati pravo odabira matične knjige ili uzgojnog upisnika u koji žele unijeti ili upisati svoje uzgojno valjane životinje u skladu s člancima 19. i 24.

3. Uzgajivači će imati pravo odabira matične knjige ili zootehničkog upisnika u koji žele unijeti ili upisati svoje uzgojno valjane životinje u skladu s člancima 19. i 24., čim zootehnički program povezan s matičnom knjigom ili zootehničkim upisnikom bude odobren u državi članici uzgajivača u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3a. Uzgajivači koji svoje životinje premiještaju na gospodarstva izvan geografskog područja u kojem uzgojno udruženje ili uzgojno poduzeće provodi uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. mogu te životinje registrirati u matičnu knjigu tog uzgojnog udruženja u skladu s postupovnim pravilima koje to uzgojno udruženje ili uzgojno poduzeće usvoji, a koja su predviđena stavkom 3. točkom (e) podtočkom (ii) 1. dijela Priloga I.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Briše se.

Prava uzgajivača koji osporavaju odluku uzgojnog udruženja

 

1. Uzgajivači mogu pribjeći mjerama propisanima člankom 13. kada smatraju da im je uzgojno udruženje neutemeljeno uskratilo bilo koju od narednih stavki:

 

(a) skladu s člankomzahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1.

 

(b) zahtjev za unosom uzgojno valjane životinje čistih pasmina u glavni dio matične knjige kao što je predviđeno člankom 19.

 

(c) zahtjev za upisom životinje u dodatni dio matične knjige kao što je predviđeno člankom 20. stavkom 3.

 

(d) prihvat uzgojno valjane životinje čistih pasmina za:

 

(i) uzgoj kao što je predviđeno člankom 21.; ili

 

(ii) umjetno osjemenjivanje kao što je predviđeno člankom 23. stavkom 1.

 

(e) prihvat uzgojno valjane životinje čistih pasmina ili njezinog sjemena za službeno testiranje rasta i razvoja i genetsku procjenu kao što je predviđeno člankom 23. stavkom 2.

 

(f) prihvaćanje rezultata testiranja rasta i razvoja i genetske procjene koja se provodi u skladu s člankom 27.

 

2. Uzgajivači mogu pribjeći mjerama predviđenim člankom 13. kada smatraju da je uzgojno udruženje propustilo provesti testiranje rasta i razvoja ili genetsku procjenu u skladu s člankom 27.

 

(Članak 11. izbrisan je u cijelosti)

Justification

Provisions on disputes between one or more breeders and a breed society already exist in national legislation.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Briše se.

Prava uzgajivača koji osporavaju odluku uzgojne organizacije

 

1. Uzgajivači mogu pribjeći mjerama propisanima člankom 13. kada smatraju da im je uzgojna organizacija uskratila bilo koju od narednih stavki:

 

(a) zahtjev za upisom uzgojno valjane hibridne svinje u uzgojni upisnik kao što je predviđeno člankom 24.

 

(b) prihvat uzgojno valjane hibridne svinje za umjetno osjemenjivanje kao što je predviđeno člankom 26. stavkom 1.

 

(c) prihvat uzgojno valjane hibridne svinje ili njezinog sjemena za testiranje rasta i razvoja kao što je predviđeno člankom 26. stavkom 2.

 

(d) prihvaćanje rezultata testiranja rasta i razvoja koje se provodi u skladu s člankomskladu s člankom 27.

 

2. Uzgajivači mogu pribjeći mjerama predviđenim člankom 13. kada smatraju da je uzgojna organizacija propustila provesti testiranje rasta i razvoja ili genetsku procjenu u skladu s člankomskladu s člankom 27.

 

(Članak 12. izbrisan je u cijelosti)

Justification

Provisions on disputes between one or more breeders and a breed society already exist in national legislation.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 13.

Briše se.

Mjere koje su na raspolaganju uzgajivačima koji osporavaju odluku uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije

 

1. U slučajevima na koje se upućuje u člancima 11. i 12. uzgajivači mogu:

 

(a) dobiti mišljenje neovisnog stručnjaka

 

(b) podnijeti žalbu protiv odbijenica navedenih u članku 11. stavku 1. i članku 12. stavku 1. ili protiv rezultata testiranja rasta i razvoja ili genetske procjene na koje se upućuje u članku 11. stavku 2. i članku 12. stavku 2. u roku od 30 dana od primitka odbijenice ili rezultata od uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije.

 

2. U žalbi na koju se upućuje u stavku 1. točki (b) uzgajivač mora opisati činjenice i razloge, tamo gdje je to moguće na temelju mišljenja neovisnog stručnjaka kao što je navedeno u stavku 1. točki (a) iznoseći mišljenje da:

 

(a) negativan odgovor od strane uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije nije u skladu sa člancima 19., 21., 23., 27., 28., 30. ili 32. ili

 

(b) rezultati testiranja rasta i razvoja i genetske procjene nisu zaprimljeni u skladu s člankomskladu s člankom 27.

 

(Članak 13. izbrisan je u cijelosti)

Justification

Provisions on disputes between one or more breeders and a breed society already exist in national legislation.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Briše se.

Rješavanje sporova

 

1. Ako uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija odbije žalbu uzgajivača navedenu u članku 13. stavku 1. točki (b), ono u skladu s člankom 4. stavkom 2. u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odbijanju žalbe o tome mora obavijestiti uzgajivača i nadležno tijelo koje je priznalo uzgojno udruženje ili uzgojnu organizaciju.

 

2. Nadležno tijelo na koje se upućuje u članku 8. stavku 1. ili 9. može promijeniti odluku uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije kada smatra da odluka nije u skladu sa člancima 19., 21., 23., 27., 28., 30. ili 32.

 

3. Države članice utvrdit će postupak za podnošenje žalbe i donošenje odluka po žalbi u razumnom roku.

 

S tim ciljem nadležno tijelo može donijeti odluku o uspostavi posebnog suda ovlaštenog za promjenu odluke uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije kada sud smatra da je odbijanje žalbe uzgajivača od strane uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije neopravdano.

 

(Članak 14. izbrisan je u cijelosti)

Justification

Provisions on disputes between one or more breeders and a breed society already exist in national legislation.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije mogu isključiti:

 

– uzgajivače iz uzgojnog programa ako se ne pridržavaju pravila iz uzgojnog programa ili obveza navedenih u stavku 3. pod točkom (f) 1. dijela Priloga I. poslovnika;

 

– životinje i njihovo potomstvo kao i genetski materijal koji više ne ispunjava službeno određene zahtjeve za upis u matičnu knjigu pasmine.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) isključe uzgajivače iz članstva ako se ne pridržavaju obveza definiranih u poslovniku u skladu s točkom 3. podtočkom (e) 1. dijela Priloga I.

(b) isključe uzgajivače iz članstva ako se ne pridržavaju obveza definiranih u poslovniku u skladu s člankom 16. stavkom 1.

Amandman     72

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Uzgojna udruženja mogu provesti testiranje rasta i razvoja na temelju potreba svog uzgojnog programa i, u slučaju provođenja testiranja rasta i razvoja, odabrati aktivnosti prikladne svom uzgojnom programu.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije prvenstveno su odgovorne za sprječavanje te tamo gdje je to potrebno za rješavanje sporova do kojih može doći između pojedinih uzgajivača te između uzgajivača i uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije tijekom provedbe uzgojnog programa odobrenog u skladu s člankomskladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9., prema pravilima koje utvrđuje država članica u kojoj je došlo do spora u skladu s člankomskladu s člankom 14. stavkom 3. te prema pravilima propisanim u 3. dijelu Priloga I.

3. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije prvenstveno su odgovorne za sprječavanje te tamo gdje je to potrebno za rješavanje sporova do kojih može doći između pojedinih uzgajivača te između uzgajivača i uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije tijekom provedbe uzgojnog programa odobrenog u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. te prema pravilima propisanim u stavku 3. točki (f) 1. dijela Priloga I.

Amandman     74

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije države članice zajedno odgovaraju za mogućnost upisa uzgojno valjane životinje čiste pasmine kojoj prijeti izumiranje u glavni dio matične knjige u svakoj državi članici u skladu s člankom 19. Svrstavanje uzgajivača u jedno od uzgojnih udruženja, jednu od uzgojnih organizacija ili državno tijelo u njihovoj je vlastitoj odgovornosti. Nadležno tijelo podupire i nadzire svrstavanje.

Amandman     75

Prijedlog uredbe

Poglavlje 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Unos uzgojno valjanih životinja u matične knjige i uzgojne upisnike te prihvat za uzgoj, umjetno osjemenjivanje i testiranje

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Justification

Linguistic correction to the Hungarian term for ‘artificial insemination’.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U smislu zadovoljavanja tih kriterija i procedura može biti neophodno testirati rast i razvoj te izvršiti genetsku procjenu kao što je predviđeno člankom 27. ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 28. stavkom 1. ili bilo koju drugu procjenu opisanu u uzgojnom programu i odobrenu u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. prije unosa u poseban odjeljak glavnog dijela.

U smislu zadovoljavanja tih kriterija i procedura može biti neophodno testirati rast i razvoj te izvršiti genetsku procjenu uzgojno valjane životinje čiste pasmine kao što je predviđeno člankom 27. ili bilo koju drugu procjenu opisanu u uzgojnom programu odobrenom u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. prije unosa u odgovarajući odjeljak glavnog dijela.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uz glavni dio predviđen stavkom 1. ovog članka, uzgojna udruženja mogu izraditi jedan ili više dodatnih dijelova matične knjige za životinje iste vrste koje ne zadovoljavaju uvjete za unos u glavni dio, pod uvjetom da te životinje zadovoljavaju uvjete navedene u članku 20. stavku 1., kao i pravila uzgojnog udruženja omogućuju da potomci tih životinja mogu biti upisani u glavni dio u skladu s pravilima propisanim u:

3. Uz glavni dio predviđen stavkom 1. ovog članka, uzgojna udruženja mogu izraditi jedan ili više dodatnih dijelova matične knjige za životinje iste vrste koje ne zadovoljavaju uvjete za unos u glavni dio, pod uvjetom da te životinje zadovoljavaju uvjete navedene pod točkama 1. i 2. poglavlja III. 1. dijela Priloga II., kao i da pravila uzgojnog udruženja omogućuju da potomci tih životinja mogu biti upisani u glavni dio u skladu s pravilima propisanim u:

Amandman     78

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) točki 4. poglavlja III. dijela 1. Priloga II. u slučaju ovnova i jaraca; ili

Justification

Existing exemptions for robust breeds should be retained in order to safeguard genetic diversity.

Amandman     79

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. koji se odnose na izmjene pravila propisanih u točkama 3. i 4. poglavlja III. dijela 1. Priloga II. prema kojemu je dopušten unos potomstva životinja upisanih u dodatni dio u glavni dio.

Briše se.

Justification

The delegated act referred to would allow the Commission to amend the rules on entering in the main section the progeny of animals recorded in a supplementary section. The supplementary section is a ʽsensitiveʼ point in the draft text because the creation of a supplementary section within a breeding book links the former closely to the main section of the breeding book. The aforementioned rules should therefore remain under the scope of the basic regulation.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. koji se odnosi na izmjene zahtjeva za unos uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u glavni dio matičnih knjiga kao što je definirano u poglavljima I. i II. dijela 1. Priloga II.

Briše se.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. o izmjenama zahtjeva za unos životinja u dodatni dio matičnih knjiga kao što je definirao u poglavlju III dijela 1. Priloga II.

Briše se.

Amandman     82

Prijedlog uredbe

Članak 21. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prihvat uzgojno valjanih životinja čistih pasmina za uzgoj

Prihvaćanje uzgojno valjanih životinja čistih pasmina i njihova genetskog materijala za uzgoj

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uzgojna udruženja neće zbog zootehničkih ili genealoških razloga, osim onih koji su rezultat primjene članka 19., isključiti mogućnost iskorištavanja za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina upisanih u glavni dio njihove matične knjige koristeći sljedeće reproduktivne tehnike:

1. Uzgojna udruženja neće zbog zootehničkih ili genealoških razloga, osim onih koji su rezultat primjene članka 19. i članka 27., isključiti mogućnost iskorištavanja za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina upisanih u glavni dio njihove matične knjige ili njihova genetskog materijala koristeći sljedeće reproduktivne tehnike:

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sakupljanje sjemena od uzgojno valjanih životinja koje su, tamo gdje je to primjenjivo, bile podvrgnute testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni u skladu s člankom 27 ili, kao što je definirano u delegiranom aktu, u skladu s člankom 28. stavkom 1.

(c) sakupljanje sjemena od uzgojno valjanih životinja koje su, tamo gdje je to traži uzgojni program, bile podvrgnute testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni u skladu s člankom 27.;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Ne dovodeći u pitanje stavak 1. uzgojno udruženje koje vodi matičnu knjigu uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrsta kopitara (konja ili magaraca) u svrhu svog uzgojnog programa, koji je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 8. stavkom 1., ili radi očuvanja genetske raznolikosti unutar pasmine može ograničiti ili zabraniti:

 

(a) prihvat uzgojno valjanih životinja i njihova genetskog materijala u svrhu uzgoja;

 

(b) uporabu jedne ili više uzgojnih tehnika iz stavka 1. na uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina upisanima u svoju matičnu knjigu.

Justification

Article 21(1) implies that artificial insemination may be prohibited only on certain performance testing and genetic evaluation grounds. In respect of equine animals, the regulation must allow breed societies to choose which reproduction methods to use in their breeding programmes.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 71. u vezi kriterija za:

Briše se.

(a) prihvat uzgojno valjanih životinja čistih pasmina za uzgoj od strane uzgojnih udruženja

 

(b) sakupljanje i uporabu genetskog materijala uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u svrhu uzgoja.

 

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uzgojna udruženja moraju zahtijevati da se uzgojno valjane životinje čistih pasmina vrsta goveda te muške uzgojno valjane pasmine ovnova i jaraca čistih pasmina identificiraju analizom krvne grupe ili na bilo koji drugi prikladan način koji osigurava barem neki stupanj pouzdanosti kada se koriste za:

1. Uzgojna udruženja zahtijevaju da se uzgojno valjane životinje čistih pasmina vrsta goveda, ovaca ili koza i uzgojno valjani mužjaci čiste pasmine svinja identificiraju analizom krvne grupe ili analizom DNK, primjerice analizom polimorfizma pojedinog nukleotida, analizom mikrosatelita ili na bilo koji drugi prikladan način koji osigurava barem jednaki stupanj pouzdanosti kada se te životinje koriste za:

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija u obzir uzima razvoj metoda identifikacije na temelju rada Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja (ICAR) i Međunarodnog društva za genetiku životinja (ISAG).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Na upit neke od država članica ili Europskog saveza uzgojnih udruženja za čistokrvnim životinjama dotične vrste Komisija može provedbenim aktima odobriti načine provjere identiteta uzgojno valjanih goveda čistih pasmina iuzgojno valjanih ovnova i jaraca čistih pasmina kako bi pružila barem istu razinu sigurnosti kao i analiza krvne grupe tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina uzimajući u obzir tehnički napredak i preporuke europskih referentnih centara na koje se upućuje u članku 31.

2. Na upit neke od država članica ili Europskog saveza uzgojnih udruženja za čistokrvne životinje dotičnih vrsta Komisija može provedbenim aktima odobriti druge načine provjere identiteta uzgojno valjanih životinja iz stavka 1. kako bi pružila barem istu razinu sigurnosti kao i analiza krvne grupe tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina uzimajući u obzir tehnički napredak i preporuke europskih referentnih centara na koje se upućuje u članku 31.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. U slučaju rijetkih ili ugroženih pasmina nadležno tijelo države članice ili uzgojno udruženje može zabraniti uporabu uzgojno valjane životinje čiste pasmine ili njezina genetskog materijala ako bi se tom uporabom ugrozilo poboljšanje, diferencijacija, očuvanje i genetska raznolikost te pasmine.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Ne dovodeći u pitanje stavak 3. nadležno tijelo može, kada očuvanje ili genetska raznolikost pasmine to zahtijeva i u svrhu ograničene uporabe na teritoriju države članice, odobriti uzorkovanje, obradu i pohranjivanje genetskog materijala uzgojno valjanih životinja čistih pasmina za potrebe stavaka 1. i 2. koje provodi centar za neformalno odobreno sakupljanje i proizvodnju zametaka u srvrhu razmjene te robe u Uniji u skladu sa zakonodavstvom Unije o zdravlju životinja, pod uvjetom da se sanitarnim uvjetima omogućava naknadna uporaba genetskog materijala na nacionalnom teritoriju.

Justification

It may be necessary, for logistical reasons, to collect and store germinal products without the possibility of doing so in a centre officially approved for intra-Union trade. Such cases are limited to requirements relating to the preservation or genetic diversity of a breed, and when such products are used within the national territory of the Member State concerned, which means, therefore, that they are not intended for trade and thus do not require approval.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. o uvjetima prihvata za:

Briše se.

(a) uzgojno valjane kopitare čistih pasmina određenih pasmina za umjetno osjemenjivanje ili in vitro oplodnju jajnih stanica

 

(b) uzgojno valjane kopitare čistih pasmina određenih pasmina i njihov genetski materijal za testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu.

 

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. o izmjenama zahtjeva za upis uzgojno valjanih hibridnih svinja u uzgojni upisnik kao što je utvrđeno u dijelu 2. Priloga II.

Briše se.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sakupljanje i uporabu sjemena od uzgojno valjanih životinja koje su bile podvrgnute testiranju rasta i razvoja i genetskoj procjeni u skladu s člankom 27. ili utvrđenoj u delegiranom aktu donesenom u skladu s člankom 28. stavkom 1.

(c) sakupljanje i uporabu sjemena od uzgojno valjanih životinja koje su bile podvrgnute testiranju rasta i razvoja i genetskoj procjeni u skladu s člankom 27.;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 71. u vezi kriterija za:

Briše se.

(a) prihvat za uzgoj uzgojno valjanih svinja od strane uzgojnih organizacija

 

(b) sakupljanje i uporabu sjemena, jajnih stanica ili zametaka uzgojno valjanih hibridnih svinja u svrhu uzgoja.

 

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. u vezi kriterija za prihvat uzgojno valjanih hibridnih svinja za umjetno osjemenjivanje i testiranje.

Briše se.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U slučajevima kada uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. i člankom 9. nalaže testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu za klasificiranje uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina u matičnim knjigama i za prihvat za uzgoj uzgojno valjanih mužjaka čistih pasmina kopitara te njihovog sjemena, uzgojna udruženja osigurat će provedbu takvog testiranja rasta i razvoja i genetske procjene u skladu sa sljedećim pravilima definiranim u Prilogu I:

2. U slučajevima kada uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. i člankom 9. nalaže testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu za klasificiranje uzgojno valjanih kopitara (konja ili magaraca) čistih pasmina u matičnim knjigama i za prihvat za uzgoj uzgojno valjanih životinja i njihova genetskog materijala, uzgojna udruženja osigurat će provedbu takvog testiranja rasta i razvoja i genetske procjene u skladu sa sljedećim pravilima definiranim u Prilogu I:

Justification

Donkeys should also be included. Performance testing and genetic evaluation for acceptance for breeding should be an option for female breeding animals as well. This is of vital importance to some breed societies.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. koji se odnose na pravila testiranja rasta i razvoja i genetske procjene, a tamo gdje je neophodno i za izmjene Priloga III., kako bi mogla uzeti u obzir:

Briše se.

(a) napredak znanosti

 

(b) tehnički razvoj

 

(c) funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ili

 

(d) potrebu zaštite vrijednih genetskih resursa.

 

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U svjetlu mišljenja neovisnog stručnjaka iz članka 13. stavka 1. točke (a), Komisija može provedbenim aktima definirati jedinstvena pravila za testiranje rasta i razvoja i genetsku procjenu kao i za tumačenje njihovih rezultata.

2. Na temelju mišljenja neovisnog stručnjaka iz članka 13. stavka 1. točke (a) Komisija može provedbenim aktom definirati jedinstvena pravila za testiranje rasta i razvoja i genetsku procjenu vrsta koje nisu kopitari ili svinje, kao i tumačenje njihovih rezultata na temelju rada ICAR-a.

Justification

For equine animals, performance testing and genetic evaluation depend on each breeding book and on the relevant breeding objectives. Those objectives vary, which is why uniform rules are not appropriate in this case. Similarly, uniform rules are not advisable where pigs are concerned, either, as performance testing and genetic evaluation are vital, strategic elements when it comes to the competitiveness of breed societies or breeding operations.

Amandman     100

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uzgojna će udruženja i uzgojne organizacije, tamo gdje je to neophodno za provedbu uzgojnog programa odobrenog u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9., odrediti ustanovu koja će provoditi testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu uzgojno valjanih životinja kao što je definirano člankom 27.

1. Za prihvat u svrhu uzgoja uzgojno valjanih životinja i njihova genetskog materijala i tamo gdje je za provedbu uzgojnog programa odobrenog u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. potrebno provesti testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu uzgojna udruženja i organizacije moraju:

 

(a) same provesti te aktivnosti; ili

 

(b) odrediti treću ustanovu kojoj se delegiraju te aktivnosti.

Justification

The conditions should be stipulated for carrying out performance testing and genetic evaluation prior to accepting breeding animals for breeding (both male and female, as may be the case for some breeds within the horse family).

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ustanove navedene u stavku 1. mogu:

2. Uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije koje delegiraju aktivnosti testiranja rasta i razvoja vanjskim organizacijama određenima u skladu sa stavkom 1. točkom (b) moraju ispuniti uvjete iz članka 8. stavka 2.

 

Vanjske organizacije određene u skladu sa stavkom 1. točkom (b) moraju:

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) djelovati kao specijalizirane jedinice za koje odgovaraju uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije; or

(a) djelovati kao specijalizirane jedinice za koje odgovaraju uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije pod uvjetom da ih je priznao europski referentni centar naveden u članku 31. ili da imaju potvrdu u skladu s normom ISO koju je dodijelila neovisna ustanova; ili

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) biti ovlaštene od strane nadležnog tijela koje odobrava uzgojni program.

(b) biti ovlaštene od strane nadležnog tijela koje odobrava uzgojni program pod uvjetom da su ispunjene odredbe iz Priloga III.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 30. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze ustanova odabranih u skladu s člankom 29. stavkom 1.

Obveze uzgojnih udruženja, uzgojnih poduzeća i trećih ustanova koje provode testiranja rasta i razvoja ili genetsku procjenu

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ustanove koje odabiru uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije kao što je predviđeno člankom 29. stavkom 1. na zahtjev nadležnog tijela stavljaju na raspolaganje sljedeće informacije:

1. Uzgojna udruženja i uzgojna poduzeća koja provode aktivnosti testiranja rasta i razvoja te genetsku procjenu kako je predviđeno člankom 29. stavkom 1. točkom (a) ili treće ustanove navedene u članku 29. stavku 1. točki (b) nadležnom tijelu na zahtjev dostavljaju sljedeće informacije:

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) nazive odabranih uzgojnih udruženja ili uzgojnih organizacija te nadležnih tijela iz članka 29. stavka 2. točke (b)

(b) naziv te ustanove, u slučaju uzgojnih udruženja i uzgojnih poduzeća koja su delegirala te aktivnosti trećim ustanovama kao što je predviđeno člankom 29. stavkom 1. točkom (b);

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ustanove koje su odabrala uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije kao što je navedeno u članku 29. stavku 1. javno će obznaniti i aktualizirati rezultate genetske procjene uzgojno valjanih životinja čije sjeme je upotrijebljeno za umjetno osjemenjivanje.

2. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije koje provode aktivnosti testiranja rasta i razvoja ili genetsku procjenu i treće ustanove koje su odabrala uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije kao što je navedeno u članku 29. stavku 1. točki (b) javno će obznaniti i aktualizirati rezultate genetske procjene uzgojno valjanih životinja čije sjeme je upotrijebljeno za umjetno osjemenjivanje.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Treće ustanove imenovane u skladu s člankom 29. stavkom 1. točkom (b) uzgojnim udruženjima i organizacijama na raspolaganje stavljaju informacije koje se dostavljaju nadležnom tijelu u skladu sa stavkom 1.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Ako na temelju informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 1. nadležno tijelo utvrdi da testiranje rasta i razvoja te genetska procjena nisu provedeni u skladu s priznatim zootehničkim načelima, ono može obustaviti odobreni uzgojni program. Ta se obustava prekida nakon što uzgojno udruženje, uzgojna organizacija ili treća ustanova iz članka 29. stavka 1. točke (b) provede korektivne mjere.

Amandman     110

Prijedlog uredbe

Članak 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.

Briše se.

Određivanje referentnih centara Europske unije

 

1. Komisija provedbenim aktima određuje referentni centar Europske unije koji je odgovoran za suradnju s uzgojnim udruženjima u smislu ujednačavanje metoda testiranja rasta i razvoja i genetske procjene uzgojno valjanih goveda čistih pasmina.

 

Ti provedbeni zakoni moraju se donositi u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 72. stavku 2.

 

2. Osim za goveda, Komisija može provedbenim aktima odrediti referentne centre Europske unije koji su odgovorni za usklađivanje metoda testiranja rasta i razvoja i genetske procjene uzgojno valjanih životinja čistih pasmina drugih vrsta.

 

Ti provedbeni zakoni moraju se donositi u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 72. stavku 2.

 

Amandman     111

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije koje provode testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu u skladu sa svojim uzgojnim programima odobrenim u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. stavljat će na raspolaganje sljedeće podatke u zootehničkim certifikatima izdanim za uzgojno valjanu životinju ili njezin genetski materijal:

2. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije koje provode testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu u skladu sa svojim uzgojnim programima odobrenim u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. ili kojima na raspolaganju stoje rezultati testiranja rasta i razvoja i/ili genetskih procjena koje je provela institucija ovlaštena u skladu s člankom 29. stavkom 2. točkom (b) u zootehničkim certifikatima izdanim za uzgojno valjanu životinju ili njezin genetski materijal navode podatke o glavnim proizvodnim obilježjima i svim genetskim posebnostima i nedostacima koji se odnose na predmetnu životinju i njezine roditelje te bake/djedove u skladu s uzgojnim programom.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je u skladu s člankom 71. ovlaštena donijeti delegirane akte u vezi s traženim informacijama u skladu s člankom 1. točkom (a) te tamo gdje je to neophodno i za donošenje izmjena u kontekstu zootehničkih certifikata predviđenih u Prilogu V.

3. Komisija je u skladu s člankom 71. ovlaštena donijeti delegirane akte tamo gdje je to potrebno za donošenje izmjena u kontekstu zootehničkih certifikata predviđenih u Prilogu V. kako bi se u obzir uzelo:

 

(a) napredak u znanosti,

 

(b) tehnički razvoj

 

(c) funkcioniranje unutarnjeg tržišta,

 

(d) potrebu za zaštitom genetskih resursa.

Justification

The nature of the delegated acts must be specified.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Chapter VI

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

POGLAVLJE VI.

Briše se.

Zootehnička i genealoška pravila za trgovanje uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina drugih vrsta

 

Članak 35.

 

Delegirane ovlasti i provedbene ovlasti koje se odnose na zootehnička i genealoška pravila za trgovanje uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina iz članka 2. točke (i) podtočke (iii) te njihovim genetskim materijalom

 

1. Komisija je u skladu s člankom 71. ovlaštena za donošenje delegiranih akata koji se odnose na zootehnička i genealoška pravila za trgovanje uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina iz članka 2. točke (i) podtočke (iii) te njihovim genetskim materijalom kada je to neophodno bilo za funkcioniranje unutarnjeg tržišta ili za zaštitu dragocjenih genetskih resursa u vezi s:

 

(a) priznavanjem uzgojnih udruženja

 

(b) priznavanjem uzgojnih programa

 

(c) uvjetima za unos takvih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u matične knjige

 

(d) prihvatom od strane uzgojnih udruženja tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina za uzgoj, umjetno osjemenjivanje te sakupljanje i uporaba njihovog genetskog materijala

 

(e) načinima testiranja rasta i razvoja te genetske procjene tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina

 

(f) informacijama koje će biti sadržane u zootehničkim certifikatima, a koje moraju pratiti takve uzgojno valjane životinje čistih pasmina.

 

2. U mjeri u kojoj je Komisija donijela delegirane akte iz stavka 1., ona će provedbenim aktima izraditi prototip obrasca zootehničkih certifikata iz stavka 1. točke (f) ovog članka za uzgojno valjane životinje čistih pasmina iz članka 2. točke (i) podtočke (iii) te za njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.

 

Ti provedbeni zakoni moraju se donositi u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 72. stavku 2.

 

Justification

Other species may be incorporated into this Regulation only through co-decision.

Amandman     114

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) zadovoljava kriterije za popisivanje tijela koja se bave uzgojem kao što je predviđeno člankom 37.

(a) zadovoljava kriterije za popisivanje tijela koja se bave uzgojem kao što je predviđeno člankom 37. i sve europske standarde kvalitete;

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) priznavanje i nadzor uzgojnih udruženja ili uzgojnih organizacija iz članka 4. ili propisano provedbenim aktom u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(a) priznavanje i nadzor uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija iz članka 4. te službene kontrole predviđene člankom 46.;

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) odobrenje uzgojnog programa uzgojnih društava i uzgojnih organizacija kao što je predviđeno člankom 8. stavkom 1. ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(b) odobrenje uzgojnog programa uzgojnih društava i uzgojnih organizacija kao što je predviđeno člankom 8. stavkom 1.;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) unos uzgojno valjanih životinja u matične knjige i uzgojne upisnike kao što je predviđeno člankom 19. i 24. ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(c) unos uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u matične knjige i upis uzgojno valjanih hibridnih svinja u zootehničke upisnike u skladu s člancima 19. i 24.;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) prihvat uzgojno valjanih životinja za uzgoj kao što je predviđeno člankom 21. i 25 ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(d) prihvat uzgojno valjanih životinja za uzgoj kao što je predviđeno člancima 21. i 25.;

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) uporaba genetskog materijala u svrhu uzgoja kao što je predviđeno člankom 23. stavkom 1. ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(e) uporaba genetskog materijala u svrhu uzgoja kao što je predviđeno člankom 23. stavkom 1.;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) uporaba sjemena za testiranje kao što je predviđeno člankom 23. stavkom 2. ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(f) uporaba sjemena za testiranje kao što je predviđeno člankom 23. stavkom 2.;

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g) testiranje rasta i razvoja te genetska procjena kao što je predviđeno člankom 27 ili propisano delegiranim aktom donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1.

(g) testiranje rasta i razvoja te genetska procjena kao što je predviđeno člankom 27.;

Amandman     122

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) dokument koji popraćuje sjeme, jajne stanice i embrije iz podstavaka (b) i (c) također sadrži podatke potrebne za genetsku identifikaciju.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je u skladu s člankom 71. ovlaštena za donošenje delegiranih akata koji se odnose na zootehnička i genealoška pravila za uvoz uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala u Uniju te će voditi računa o specifičnim zootehničkim prilikama u trećoj zemlji iz koje uzgojno valjane životinje potječu.

Briše se.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Poglavlje VIII.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

POGLAVLJE VIII.

Briše se.

Zootehnički i genealoški uvjeti za uvoz u Uniju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina drugih vrsta

 

Članak 45.

 

Delegirane ovlasti i provedbene ovlasti koje se odnose na zootehnička i genealoška pravila za uvoz uzgojno valjanih životinja čistih pasmina iz članka 2. točke (i) podtočke (iii) i njihovog genetskog materijala

 

1. Komisija je u skladu s člankom 71. ovlaštena za donošenje delegiranih akata koji se odnose na specifična pravila za uvoz u Uniju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina izčlanka 2. točke (i) podtočke (iii) te njihovog genetskog materijala kada je to neophodno za funkcioniranje unutarnjeg tržišta ili za zaštitu dragocjenih genetskih resursa u vezi s:

 

(a) popisom tijela koja se bave uzgojem

 

(b) uvjetima za unos uzgojno valjanih životinja čistih pasmina u matične knjige koje izrađuju uzgojna udruženja

 

(c) prihvatom tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina za uzgoj, umjetno osjemenjivanje, sakupljanje i uporabu njihovog genetskog materijala od strane uzgojnih udruženja

 

(d) načinima testiranja rasta i razvoja te genetske procjene tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina

 

(e) osnovnim informacijama koje mora sadržavati zootehničkt certifikat, a koje moraju pratiti takve uzgojno valjane životinje čistih pasmina i njihov genetski materijal.

 

2. U mjeri u kojoj je Komisija donijela delegirane akte na koje se upućuje u stavku 1., ona provedbenim aktima izrađuje prototip obrasca zootehničkih certifikata iz stavka 1. točke (f) za uzgojno valjane životinje čistih pasmina iz članka 2. točke (i) podtočke (iii) te za njihovo sjeme, jajne stanice i zametke.

 

Ti provedbeni zakoni moraju se donositi u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 72. stavku 2.

 

Justification

Other species may be incorporated into this Regulation only through co-decision.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) bilo koje druge informacije koje mogu upućivati na neusklađenost.

(d) bilo koje druge informacije koje mogu upućivati na neusklađenost u odnosu na zootehnička i genealoška pravila utvrđena ovom Uredbom.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Službene kontrole koje prethode trgovini određenim uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom, u svjetlu izdavanja službenih certifikata ili službenih atesta u skladu s zootehničkim i genealoškim pravilima propisanim ovom Uredbom kao uvjet za trgovinu uzgojno valjanim životinjama ili njihovim genetskim materijalom, vrše se u skladu s:

Briše se.

(a) zootehničkih i genealoških pravila predviđenih ovom Uredbom

 

(b) delegiranim aktima koje je Komisija prihvatila u skladu s člancima 35. i 45.

 

Justification

This Regulation does not refer to official controls carried out with a view to the issuing of zootechnical certificates. That activity is entrusted to breed societies.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Nadležno tijelo može objaviti ili na neki drugi način staviti javnosti na raspolaganje informacije o rejtingu individualnih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija na temelju procjene njihove sukladnosti s kriterijima dodjele rejtinga irezultata službenih kontrola ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Briše se.

(a) kriteriji dodjele rejtinga su objektivni, transparentni i javno dostupni

 

(b) poduzeti su svi koraci kako bi se osigurala dosljednost i transparentnost rejting procesa.

 

Justification

Breed societies may not be subject to any classification by the competent authority. They already meet strict standards for their accreditation.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka b – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) prostorija, ureda i opreme uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija

Briše se.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ispitivanje dokumenata i drugih spisa koji mogu biti važni za procjenu usklađenosti sa zootehničkim i genealoškim pravilima utvrđenim ovom Uredbom

(c) ispitivanje dokumenata, spisa o sljedivosti i drugih spisa koji mogu biti važni za procjenu usklađenosti sa zootehničkim i genealoškim pravilima utvrđenim ovom Uredbom;

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 51. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija

Obveze uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija koje su predmet službene kontrole i ostalih službenih aktivnosti

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) prostorijama, uredima i opremi

Briše se.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 52.

Briše se.

Delegiranje ovlasti u vezi specifičnih pravila o službenim kontrolama i mjerama koje nadležno tijelo treba poduzeti u odnosu na uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal

 

1. Komisija je u skladu s člankom 71. ovlaštena donijeti delegirane akte u vezi kriterija za:

 

(a) provedbu službenih kontrola uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala kako bi provjerila usklađenost sa zootehničkim i genealoškim pravilima predviđenim ovom Uredbom

 

(b) postupke koje nadležno tijelo treba poduzimati u svjetlu rezultata dobivenih nakon provedbe službenih kontrola.

 

2. Delegiranim aktima predviđenim u stavku 1. specificiraju se:

 

(a) posebne odgovornosti i zadaci nadležnog tijela uz one predviđene člancima 46. i 50.

 

(b) slučajevi u kojima nadležno tijelo u vezi sa specifičnim slučajevima neusklađenosti mora poduzeti jednu ili više mjera predviđenih u provedbenim aktima donesenim u skladu s člankom 66. stavkom 1. ili dodatne mjere uz one predviđene tim člankom.

 

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Administrativna podrška predviđena stavkom 1. uključuje, tamo gdje je to primjereno, sudjelovanje nadležnog tijela u državi članici tijekom službenih kontrola na licu mjesta koje nadležno tijelo provodi u drugoj državi članici.

2. Administrativna podrška predviđena stavkom 1. uključuje, tamo gdje je to potrebno, sudjelovanje nadležnog tijela u državi članici tijekom službenih kontrola na licu mjesta koje nadležno tijelo provodi u drugoj državi članici.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Tamo gdje nadležno tijelo („nadležno tijelo koje postavlja zahtjev”) smatra da treba informacije od nadležnog tijela neke druge države članice („nadležno tijelo koje prima zahtjev”) za obavljanje službenih kontrola ili djelotvorno praćenje stanja nakon kontrola, u tom smislu upućuje obrazložen zahtjev nadležnom tijelu.

1. Tamo gdje nadležno tijelo („nadležno tijelo koje postavlja zahtjev”) smatra da treba informacije od nadležnog tijela neke druge države članice („nadležno tijelo koje prima zahtjev”) za obavljanje službenih kontrola ili djelotvorno praćenje stanja nakon kontrola, u tom smislu upućuje obrazložen zahtjev nadležnom tijelu. Nadležno tijelo kojemu je zahtjev upućen obvezno je dati svoj doprinos.

Nadležno tijelo koje prima zahtjev bez nepotrebnog odlaganja:

 

(a) potvrđuje primitak obrazloženog zahtjeva te utvrditi vrijeme potrebno za pružanje traženih informacija

 

(b) provodi službene kontrole ili istrage potrebne kako bi

 

(i) nadležnom tijelu koje je postavilo zahtjev moglo dostaviti sve neophodne informacije i originale dokumenata, te njihove ovjerene kopije

 

ii) moglo provjeriti, tamo gdje je to neophodno i na licu mjesta, usklađenost sa zootehničkim i genealoškim pravilima predviđenim ovom Uredbom unutar svoje jurisdikcije.

 

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležno tijelo koje postavlja zahtjev i ono koje prima zahtjev mogu se dogovoriti da službenici koje je imenovalo nadležno tijelo koje postavlja zahtjev budu prisutni tijekom službenih kontrola iz točke (b) podtočke (i) drugog podstavka stavka 1.

2. Nadležno tijelo koje postavlja zahtjev i ono koje prima zahtjev mogu se dogovoriti da službenici koje je imenovalo nadležno tijelo koje postavlja zahtjev budu prisutni tijekom službenih kontrola iz stavka 1.

U takvim slučajevima službenici nadležnog tijela koje postavlja zahtjev:

 

(a) u svakom trenutku moraju biti u stanju dokazati svoje ovlasti pisanim dokumentom u kojem se navodi njihov identitet i funkcija

 

(b) imaju pristup istim prostorijama i dokumentima kao i službenici nadležnog tijela koje je primilo zahtjev isključivo u svrhu provođenja službenih kontrola

 

(c) ne smiju na vlastitu inicijativu primjenjivati ovlaštenja za provedbu službenih kontrola prenesena na službenike nadležnog tijela koje je primilo zahtjev za pružanje podrške.

 

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležno tijelo obaviješteno u skladu sa stavkom 1.:

Briše se.

(a) odmah potvrđuje primitak obavijesti

 

(b) u roku od 10 dana nakon datuma primitka obavijesti navodi:

 

(i) koje istrage namjerava provesti u vezi sa slučajem neusklađenosti na koji se upućuje u stavku 1.; ili

 

(ii) iz kojih razloga smatra da istrage nisu neophodne.

 

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležna tijela, obaviještena u skladu sa stavkom 1., bez nepotrebnog oklijevanja:

Briše se.

(a) potvrđuju primitak obavijesti i navode koje istrage namjeravaju provoditi u vezi sa slučajem neusklađenosti na koji se upućuje u stavku 1.

 

(b) istražuju situaciju, poduzimaju sve potrebne mjere i informiraju o prirodi istraga i službenih kontrola koje obavljaju, o donesenim odlukama i razlozima takvih odluka nadležno tijelo koje je uputilo obavijest.

 

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Ako nadležno tijelo koje je uputilo obavijest iz stavka 1. ima razloga vjerovati da provedene istrage ili mjere koje su poduzela obaviještena nadležna tijela u skladu sa stavkom 2. nisu dovoljne kao reakcija na slučaj neusklađenosti, zahtijeva od obaviještenih nadležnih tijela provedbu dodatnih službenih kontrola ili mjera.

Briše se.

U takvim slučajevima:

 

(a) nadležna tijela dviju država članica traže načine postizanja zajedničkog pristupa u cilju prikladnog rješavanje slučaja neusklađenosti na koji se upućuje u stavku 1. ovog članka, uključujući i zajedničke službene kontrole na licu mjesta koje se provode u skladu s člankom 53. stavkom 2. i člankom 54. stavkom 2.

 

(b) obavještavaju Komisiju bez nepotrebnog oklijevanja o slučajevima kada nisu u stanju postići dogovor oko prikladnih mjera.

 

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) informacije koje su na raspolaganju Komisiji upućuju na aktivnosti koje jesu ili se čine neusklađene:

(a) informacije koje su na raspolaganju Komisiji upućuju na aktivnosti koje jesu ili se čine neusklađene u odnosu na zootehnička i genealoška pravila predviđena ovom Uredbom:

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) provodi eventualnu daljnju istragu neophodnu kako bi se ustanovilo podrijetlo i razmjeri neusklađenosti te kako bi se utvrdile odgovornosti uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija

(a) provodi sve službene kontrole ili eventualnu daljnju istragu neophodnu kako bi se ustanovilo podrijetlo i razmjeri neusklađenosti te kako bi se utvrdile odgovornosti uzgajivača, uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kada djeluju u skladu sa stavkom 1, tamo gdje je to prikladno nadležna tijela:

2. Kada djeluju u skladu sa stavkom 1., nadležna tijela poduzimaju sve mjere koje smatraju prikladnima kako bi se zajamčilo poštovanje zootehničkih i genealoških pravila predviđenih ovom Uredbom.

(a) odgađaju unos u matične knjige uzgojno valjanih životinja čistih pasmina ili upis u uzgojne registre uzgojno valjanih hibridnih svinja

 

(b) nalažu promjenu statusa životinja ili njihovog genetskog materijala u svrhu uzgoja u skladu s ovom Uredbom ili pružanje korektivnih informacija uzgajivačima

 

(c) ograničavaju ili zabranjuju trgovinu , uvoz u Uniju ili izvoz u treće zemlje životinja i genetskog materijala kao uzgojno valjanih životinja ili genetskog materijala kao što je definirano člankom 2. ili njihov uvoz u Uniju ili izvoz u treće zemlje ili zabraniti ili naložiti njihovo vraćanje u državu članicu pošiljatelja

 

(d) nalažu da uzgajivač, uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija poveća učestalost vlastitih kontrola

 

(e) nalažu da se određene aktivnosti dotičnog uzgajivača, uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije češće ili sustavno podvrgavaju službenim kontrolama

 

(f) nalažu prestanak svih ili dijela aktivnosti dotičnog uzgajivača, uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije na određeno vremensko razdoblje ili, tamo gdje je to relevantno, internetskih stranica kojima upravlja ili na kojima se pojavljuje te obustaviti odobravanje uzgojnog programa koji provodi uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija kada se dotično uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija kontinuirano ili u većini slučajeva ne pridržava zahtjeva uzgojnog programa odobrenog u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9.

 

(g) nalažu povlačenje priznanja uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije koje je dano u skladu s člankom 4. stavkom 2. ako administrativna praksa dotičnog uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije ukazuje na to da ono/ona kontinuirano ili u većini slučajeva ne ispunjava zahtjeve članka 4. stavka 2. točke (c)

 

(h) poduzima druge mjere koje nadležna tijela smatraju prikladnima kako bi se osigurala usklađenost sa zootehničkim i genealoškim pravilima predviđenim ovom Uredbom.

 

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Kako bi pomogle Komisiji u kontrolama predviđenim člankom 63. stavkom 1., države članice:

1. Kako bi pomogle Komisiji u kontrolama predviđenim člankom 63. stavkom 1., države članice pružaju svu potrebnu tehničku pomoć te dostavljaju svu dokumentaciju i ostala tehnička sredstva koja za učinkovitu provedbu kontrola zatraže stručnjaci Komisije;

(a) pružaju neophodnu pomoć, dokumentaciju ili drugu vrstu tehničke podrške koju stručnjaci Komisije zahtijevaju kako bi djelotvornije i učinkovitije provodili svoje kontrole

 

(b) stručnjacima Komisije osiguravaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija i informacijama, uključujući računalne sustave neophodne za obavljanje kontrola.

 

(Točka a je uključena u uvodni dio s jednom izmjenom, a točka b se briše.)

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Mjere predviđene stavkom 1. donose se samo ako dotična država članica ne riješi situaciju na zahtjev Komisije i unutar vremenskog roka koji Komisija odredi.

2. Mjere predviđene stavkom 1. donose se samo ako dotična država članica ne riješi situaciju na zahtjev Komisije i unutar prikladnog vremenskog roka koji Komisija odredi.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) potvrdili da zootehnička i genealoška pravila o uzgojno valjanim životinjama i njihovom genetskom materijalu predviđena zakonodavstvom treće zemlje pružaju istovjetno jamstvo kao što ova Uredba pruža Uniji

(a) potvrdili da su zakonodavstvo i sustavi tih trećih zemalja usklađeni ili istovjetni zootehničkim i genealoškim pravilima Unije predviđenima ovom Uredbom;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) potvrdili da kontrolni sustav na snazi u dotičnoj trećoj zemlji može osigurati izvršenje pošiljki uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala koji se izvozi u Uniju u skladu sa zahtjevima iz poglavlja VII. ove Uredbe

(b) potvrdili sposobnost kontrolnog sustava na snazi u dotičnoj trećoj zemlji da osigura izvršenje pošiljki uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala koji se izvozi u Uniju u skladu sa zahtjevima iz poglavlja VII. ove Uredbe;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) prikupili informacije kojima će razjasniti razloge ponovljenih slučajeva u kojima uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal uvezen u Uniju ne ispunjavaju zootehničke i genealoške zahtjeve za uvoz u Uniju za koju je usklađenost nepropisno potvrđena.

(c) prikupili informacije i podatke kojima će razjasniti razloge ponovljenih ili novih slučajeva u kojima uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal uvezen u Uniju ne ispunjavaju zootehničke i genealoške zahtjeve za uvoz u Uniju za koju je usklađenost nepropisno potvrđena.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) organizaciju nadležnog tijela treće zemlje, njegova ovlaštenja i neovisnost, nadzor kojemu je podvrgnuto i ovlasti koje ima za djelotvornu provedbu zakonodavstva na koje se upućuje u točki (a)

(b) organizaciju nadležnog tijela treće zemlje, njegova ovlaštenja i neovisnost, nadzor kojemu je podvrgnuto i ovlasti koje ima za djelotvornu provedbu odgovarajućeg zakonodavstva;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) obuku osoblja u provedbi službenih kontrola

(c) obuku osoblja od strane nadležnih tijela trećih zemalja u provedbi službenih kontrola;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) razmjer i funkcioniranje službenih kontrola uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala koji stiže iz trećih zemalja

(f) razmjer i funkcioniranje službenih kontrola uzgojno valjanih životinja i njihovog genetskog materijala koji stiže iz trećih zemalja koje su izvršila nadležna tijela tih trećih zemalja;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Učestalost kontrola koje Komisija provodi u trećim zemljama utvrđuje se na temelju:

1. Učestalost kontrola koje Komisija provodi u trećim zemljama navedenima u članku 67. stavku 1. utvrđuje se na temelju:

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) svih ostalih informacija koje se smatraju prikladnima.

 

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Tamo gdje postoje dokazi učestalih slučajeva neusklađenosti s zootehničkim i genealoškim pravilima predviđenim ovom Uredbom, Komisija provedbenim aktima donosi posebne mjere kako bi stala na kraj takvoj neusklađenosti.

1. Tamo gdje postoje dokazi ozbiljnih slučajeva neusklađenosti s zootehničkim i genealoškim pravilima predviđenim ovom Uredbom, Komisija provedbenim aktima donosi posebne mjere kako bi stala na kraj takvoj neusklađenosti.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 2. – točka b – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) poprate službenim certifikatom ili nekim drugim dokazom koji potvrđuje da uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal ispunjavaju zahtjeve propisane poglavljem VII. ove Uredbe ili delegiranim aktima donesenim u skladu s člankom 45. stavkom 1.

(ii) poprate službenim certifikatom ili nekim drugim dokazom koji potvrđuje da uzgojno valjane životinje i njihov genetski materijal ispunjavaju zahtjeve propisane poglavljem VII. ove Uredbe;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3., članka 8. stavka 3., članka 17. stavka 4., članka 19. stavka 4., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 2., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 2., članka 28. stavka 1., članka 32. stavka 2., članka 33. stavka 3., članka 35. stavka 1., članka 39. stavka 2., članka 45. stavka 1. i članka 52. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od stupanja na snagu ove Uredbe.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 32. stavka 2. i članka 33. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja roka od pet godina i prosljeđuje ga Europskom parlamentu i Vijeću. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje na razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3., članka 8. stavka 3., članka 17. stavka 4., članka 19. stavka 4., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 2., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 2., članka 28. stavka 1., članka 32. stavka 2., članka 33. stavka 3., članka 35. stavka 1. članka 39. stavka 2. i članka 52. stavka 1. Odluka o opozivu znači prekid delegiranja ovlasti navedenih u toj odluci. Stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na neki kasniji navedeni datum. Ne utječe na valjanost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi.

3. Europski parlamen t ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 32. stavka 2. i članka 33. stavka 3. Odluka o opozivu znači prekid delegiranja ovlasti navedenih u toj odluci. Stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na neki kasniji navedeni datum. Ne utječe na valjanost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 4. stavkom 3., člankom 8. stavkom 3., člankom 17. stavkom 4., člankom 19. stavkom 4., člankom 20. stavkom 2., člankom 21. stavkom 2., člankom 23. stavkom 4., člankom 24. stavkom 2., člankom 28. stavkom 1., člankom 32. stavkom 2., člankom 33. stavkom 3., člankom 35. stavkom 1., člankom 39. stavkom 2., člankom 45. stavkom 1. i člankom 52. stavkom 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od njihova primitka obavijesti o tom aktu ili ako su prije isteka tog razdoblja i Europski parlament i Vijeće informirali Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje može produljiti za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 32. stavkom 2. i člankom 33. stavkom 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od njihova primitka obavijesti o tom aktu ili ako su prije isteka tog razdoblja i Europski parlament i Vijeće informirali Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje može produljiti za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći uvjeti priznavanja uzgojnog udruženja i uzgojne organizacije kao što je predviđeno člankom 4. stavkom 2.

Opći uvjeti priznavanja uzgojnog udruženja i uzgojne organizacije kao što je predviđeno člankom 4. stavkom 2. točkom (b)

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. biti pravno i financijski neovisna od nadležnog tijela

Briše se.

Justification

This provision does not invariably reflect the situation on the ground and in some cases, therefore, might place the existence of breed societies in jeopardy.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) može generirati i iskorištavati podatke o rastu i razvoju stoke za uzgojno valjane životinje ako je to neophodno za provedbu uzgojnog programa koji se odobrava u skladu s člankom 8. stavkom 1. te, tamo gdje je primjenjivo, sa člankom 9.

(d) može, izravno ili neizravno, generirati i iskorištavati podatke o rastu i razvoju stoke za uzgojno valjane životinje ako je to neophodno za provedbu uzgojnog programa koji se odobrava u skladu s člankom 8. stavkom 1. te, tamo gdje je primjenjivo, sa člankom 9.;

Justification

Breed societies or breeding operations may delegate part of their activities.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – stavak 3. – točka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) u slučaju kada se zahtijeva članstvo uzgajivača, uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija prihvatilo je poslovnik kojim se predviđa:

(e) u slučaju kada uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija zahtijevaju članstvo uzgajivača, određuju postupovna pravila kojima se prije svega predviđa:

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) da je prihvatila poslovnik za rješavanje sporova s uzgajivačima do kojih dolazi tijekom testiranja rasta i razvoja i genetske procjene uzgojno valjanih životinja, unosa u različite odjeljke u skladu s odlikama i prihvatu uzgojno valjanih životinja za uzgoj te sakupljanja i uporabe genetskog materijala.

(f) da je prihvatila poslovnik za rješavanje sporova s uzgajivačima i utvrđivanje prava i obveza uzgajivača koji sudjeluju u programu uzgoja uzgojnog udruženja ili uzgojne organizacije.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ciljeve uzgojnog programa i detaljne kriterije procjene u vezi selekcije uzgojno valjanih životinja što u slučaju izrade matične knjige za novu pasminu može uključivati iscrpne informacije o okolnostima koje opravdavaju uspostavu nove pasmine

(d) ciljeve uzgojnog programa, populacije koje treba procijeniti i detaljne kriterije procjene u vezi selekcije uzgojno valjanih životinja što u slučaju izrade matične knjige za novu pasminu može uključivati iscrpne informacije o okolnostima koje opravdavaju uspostavu nove pasmine;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) sustave za generiranje, bilježenje, komunikaciju i uporabu rezultata testova rasta i razvoja i, tamo gdje je to potrebno u skladu s člankom 27., za provedbu genetske procjene kako bi se procijenila genetska vrijednost uzgojno valjanih životinja u smislu unapređenja, selekcije i održanja pasmine ili unapređenja križanca

(e) sustave za generiranje, bilježenje, komunikaciju i uporabu rezultata testova rasta i razvoja i, tamo gdje je to potrebno u skladu s člankom 27., za procjenu genetskih vrijednosti, koja može uključivati i genomsku procjenu, uzgojno valjanih životinja u smislu unapređenja, selekcije i održanja pasmine ili planiranja križanja;

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – točka 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako program uzgoja mora biti proveden kao program očuvanja, osim ispunjavanja uvjeta iz podtočaka (a) i (g) prvog podstavka, mora biti proveden svim potrebnim i odgovarajućim mjerama djelovanja in situ (na živim životinjama) ili ex situ (čuvanjem reproduktivnog materijala ili tkiva) kako bi se očuvalo gensko nasljeđe određene vrste.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1 – poglavlje I. – točka 1. – podtočka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) u točki (i) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste goveda (Bos taurus i Bubalus bubalis), vrste svinja (Sus scrofa), vrste ovca (Ovis aries) i vrste koza (Capra hircus)

(i) u točki (i) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste goveda (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), vrste svinja (Sus scrofa), vrste ovca (Ovis aries) i vrste koza (Capra hircus)

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – poglavlje 1. – stavak 1. – točka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) u točki (ii) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste kopitar (Equus caballus i Equus asinus)

(ii) u članku 2. (i) točki (ii) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste kopitar (konja ili magaraca) (Equus caballus i Equus asinus). oba roditelja životinje upisana su u glavni dio matične knjige i uzgojno udruženje ih je prihvatilo u svrhu uzgoja;

Justification

The process prior to the acceptance (or, possibly, rejection) of a stallion or mare for breeding in a breeding book enables the zootechnical level of animals to be scrutinised in keeping with a breeding approach that goes beyond mere pedigree. Asses should also be included.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – poglavlje I. – stavak 1. – točka a – podtočka iii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii) u delegiranim aktima donesenim u skladu s člankom 35. stavkom 1. i člankom 45. stavkom 1. u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina drugih vrsta iz članka 2. točke (i) podtočke (iii);

Briše se.

Amandman     168

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – pododjeljak 1. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) nakon rođenja identificirana je u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se regulira zdravlje životinja, a koje se odnosi na dotičnu vrstu i pravila propisana uzgojnim programom odobrenim u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9., a što zahtijeva, u slučaju čistokrvnih uzgojno valjanih kopitara, identifikaciju ždrijebeta na kopitu i barem potvrdu o pripustu.

(c) nakon rođenja identificirana je u skladu sa zakonodavstvom EU-a kojim se regulira zdravlje životinja, a koje se odnosi na dotičnu pasminu i pravila propisana uzgojnim programom odobrenim u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9., a što zahtijeva, u slučaju čistokrvnih uzgojno valjanih kopitara, identifikaciju ždrijebeta na kopitu i barem potvrdu o pripustu.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Uzgojno udruženje koje u svoju matičnu knjigu upisuje uzgojno valjanu životinju čiste pasmine kopitara ne smije uskratiti upis ili registraciju za upis kastriranog mužjaka pasmine kopitara koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka (b) i (c), i gdje je prikladno točke (d), ako su roditelji te životinje upisani u glavni dio te matične knjige i ako ih je uzgojno udruženje prihvatilo za uzgoj.

Amandman     170

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – pododjeljak 3. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Uzgojna udruženja ne smiju odbiti unos ovnova i jaraca koji se smatraju čistom pasminom, u skladu s uvjetima definiranim u poglavlju I. u glavni dio matične knjige koju su izradili ako životinja ispunjava sljedeće uvjete:

 

(a) njezini roditelji i bake/djedovi upisani su u dodatni dio matične knjige iste pasmine kao što je predviđeno točkom 1.;

 

(b) radi se o robusnoj pasmini za koju postoji odobren i vremenski ograničen uzgojni program kojim se predviđa upis uzgojno valjanih muških životinja u dodatni dio matične knjige predmetne pasmine kao što je predviđeno točkom 1.

Justification

Existing exemptions for robust breeds should be retained in order to safeguard genetic diversity.

Amandman     171

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – pododjeljak 3. – točka 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju ženskih uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina ti uvjeti bit će stroži nego uvjeti definirani točkama 3. podtočkama (a) i (b) ovog poglavlja.

Briše se.

Justification

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Amandman     172

Prijedlog uredbe

Prilog III. – naslov 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzgojna udruženja mogu provesti testiranje rasta i razvoja na temelju potreba svog uzgojnog programa i, u slučaju provođenja testiranja rasta i razvoja, odabrati aktivnosti prikladne svom uzgojnom programu.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzgojna udruženja provode testiranja rasta i razvoja kako bi ustanovila genetsku vrijednost uzgojno valjanih goveda čistih pasmina koristeći jednu ili kombinaciju više metoda propisanih u ovom poglavlju.

Uzgojna udruženja provode ili trećoj ustanovi koju odaberu u skladu s člankom 29. stavkom 1. nalažu provođenje testiranja rasta i razvoja kako bi ustanovila genetsku vrijednost uzgojno valjanih goveda čistih pasmina koristeći jednu ili kombinaciju više metoda propisanih u ovom poglavlju.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Testiranje rasta i razvoja slijedi pravila i standarde koje utvrđuju relevantni referentni centri Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s Međunarodnim odborom za kontrolu proizvodnosti životinja (ICAR).

Testiranje rasta i razvoja slijedi pravila i standarde koje utvrđuju relevantni referentni centri Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – odjeljak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzgojna društva zabilježit će podatke o praćenju mliječnosti u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije u skladu s člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – odjeljak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uključenje temperamenta, morfoloških rejting podataka i otpornosti na bolest u genetsku procjenu uzet će se u obzir ako se podaci generiraju temeljem sustava bilježenja koji odabrana ustanova odobrava kao što se predviđa člankom 29. stavkom 1.

2. Uključenje temperamenta, morfoloških rejting podataka i otpornosti na bolest ili bilo koju novu osobinu u genetsku procjenu uzet će se u obzir ako se podaci generiraju temeljem sustava bilježenja koji odabrana ustanova odobrava kao što se predviđa člankom 29. stavkom 1.

Justification

Other species must be incorporated into this regulation only on the basis of codecision arrangements.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzgojna vrijednost uzgojno valjanih životinja računa se temeljem rezultata testa rasta i razvoja životinje ili njezinih srodnika i pouzdanja u te uzgojne vrijednosti te se može unaprijediti korištenjem genomskih informacija koje se temelje na drugoj metodi koju je referentni centar Europske unije iz članka 31. stavka 1. potvrdio.

Genetsku vrijednost uzgojno valjane životinje određuje referentni centar Europske unije iz članka 31. stavka 1. na temelju informacija u pogledu genoma i/ili rezultata testiranja individualnog rasta i razvoja životinje i/ili njezinih srodnika i/ili bilo kojeg drugog homolognog izvora informacija.

Justification

The Commission’s wording could be interpreted to mean that young bulls with no daughters (‘genomic bulls’) may not be accepted for breeding. It is important to ensure that semen from genomically evaluated bulls may be placed on the market.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Uzgojno udruženje mora zajamčiti nepristranost u pogledu glavnih ekoloških čimbenika i strukture podataka. Ono od relevantnog referetnog centra Unije iz članka 31. stavka 1. može zatražiti procjenu usklađenosti svojih statističkih metoda za genetsku procjenu i međunarodno utvrđenih i priznatih normi i pravila. U slučaju da je zatraženo stručno mišljenje, referentni centar Europske unije mora poštovati obvezu povjerljivosti u pogledu informacija koje mu je prenijelo uzgojno udruženje.

Justification

The firm obligation laid down in the Commission proposal could stifle innovation in the genetic evaluation field and might lead to confidentiality problems for breed societies that developed innovative statistical methods.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Statističke metode koje se primjenjuju pri genetskoj procjeni moraju se uskladiti s pravilima i standardima koje definira relevantni referentni centar Europske unije kao što je navedeno u članku 31. stavku 1. u suradnju s ICAR-om te se mora jamčiti nepristrana genetska procjena koja nije pod utjecajem čimbenika okoliša ili strukture podataka.

Briše se.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pouzdanost genetske procjene mjeri se kao koeficijent determinacije u skladu s pravilima i standardima relevantnog referentnog centra kao što se navodi u članku 31. stavku 1. u suradnji s ICAR-om. Prilikom objave rezultata procjene potrebno je navesti pouzdanost i datum procjene.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     181

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak 1. – pododjeljak 2. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Bikovi namijenjeni umjetnom osjemenjivanju, uz iznimku bikova koji pripadaju pasminama kojima prijeti izumiranje, podvrgavaju se genetskoj procjeni svih obveznih osobina kao što se opisuje u točkama 6. i 7. Te uzgojne vrijednosti objavljuje uzgojno udruženje.

5. Bikovi od barem 12 mjeseci starosti koji su stavljeni na tržište radi umjetnog osjemenjivanja, uz iznimku bikova koji pripadaju pasminama kojima prijeti izumiranje, podvrgavaju se genetskoj procjeni barem obveznih osobina kao što se opisuje u točkama 6. i 7. Cjelokupne uzgojne vrijednosti objavljuje uzgojno udruženje.

Justification

The right to information must cover all the breeding values available, but should not apply to bulls being tested or in the process of being confirmed.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Uzgojno udruženje također objavljuje i druge postojeće opće uzgojne vrijednosti kojima raspolaže za bikove namijenjene umjetnom osjemenjivanju.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ostale raspoložive uzgojne vrijednosti bikova namijenjenih umjetnom osjemenjivanju također objavljuje uzgojno udruženje.

Ostale postojeće genetske vrijednosti bikova za prirodni pripust, uključujući vrijednosti krava, također objavljuje uzgojno udruženje.

Justification

This information must also be available for indexed females.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Minimalna pouzdanost genetske procjene bikova za umjetno osjemenjivanje mliječnih pasmina mora iznositi najmanje 0,5 za proizvodnju mlijeka, masti i bjelančevina u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om za procjenu glavnih proizvodnih osobina uzimajući u obzir sve raspoložive informacije o potomstvu i srodnicima.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 6. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Genomski procijenjeni mladi bikovi bez evidencije testova po potomstvu smatrat će se prikladnim za umjetno osjemenjivanje ako je njihova genomska procjena potvrđena prema pravilima i standardima koje utvrđuje referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) genetska procjena ili bilo koja druga metoda, uključujući i njihove kombinacije, potvrđena u skladu s pravilima i standardima relevantnog referentnog centra Europske unije kao što se navodi u članku 31. stavku 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Minimalna pouzdanost genetske procjene bikova za umjetno osjemenjivanje mesnih pasmina mora iznositi najmanje 0,5 za životni prirast i ocjenu mišićne građe (konformacija trupa) u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om za procjenu glavnih proizvodnih osobina.

Minimalna pouzdanost genetske procjene bikova za umjetno osjemenjivanje mesnih pasmina mora iznositi najmanje 0,3 za životni prirast i ocjenu mišićne građe (konformacija trupa) u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om za procjenu glavnih proizvodnih osobina.

Justification

The threshold proposed by the Commission would appear to be too high given the breeding methods currently used for meat production.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Minimalna pouzdanost genetske procjene bikova za umjetno osjemenjivanje mesnih pasmina mora iznositi najmanje 0,5 za životni prirast i ocjenu mišićne građe (konformacija trupa) u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om za procjenu glavnih proizvodnih osobina.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju testiranja uzgojnih vrijednosti, te će se vrijednosti potvrditi za promatrane osobine u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije u skladu s člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     190

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak 1. – pododjeljak 2. – točka 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) genetska vrijednost uzgojne životinje izračunava se procjenom kvalitete odgovarajućeg broja potomaka ili srodnika u vezi s produktivnim svojstvima:

(a) genetska vrijednost uzgojne životinje dobiva se na temelju genomskih informacija ili se izračunava procjenom kvalitete odgovarajućeg broja potomaka ili srodnika u vezi s produktivnim svojstvima ili kombinacijom tih metoda:

Justification

Technical advances should be taken into account so that the genomic method can be applied to pig breeding.

Amandman     191

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak 3. – pododjeljak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) maksimalna dob ili maksimalna težina mladih uzgojno valjanih životinja na početku testa i broj životinja

(ii) spol, maksimalna dob ili maksimalna težina mladih uzgojno valjanih životinja na početku testa i broj životinja

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – poglavlje I. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) navode se osobine bilježene u skladu s načelima dogovorenim s ICAR-om, kao što su proizvodnja mlijeka, sastav mlijeka ili bilo koji drugi relevantan podatak

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – poglavlje I. – stavak 3. – točka b – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) odnositi na razdoblje koje je u skladu s pravilima koje propisuje ICAR za kontrolu mliječnosti mliječnih pasmina

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman     194

Prijedlog uredbe

Prilog III. – odjeljak 3. – pododjeljak 2. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Genetska vrijednost uzgojno valjane životinje izračunava se procjenom kvaliteta odgovarajućeg broja potomaka ili, ako je primjenjivo, srodnika, na sljedeći način:

Genetska vrijednost uzgojno valjane životinje izračunava se na temelju genomskih informacija ili procjenom kvaliteta odgovarajućeg broja potomaka ili, ako je primjenjivo, srodnika, ili kombinacijom tih metoda, i to na sljedeći način:

Justification

Technical advances should be taken into account so that the genomic method can be used in sheep breeding.

Amandman     195

Prijedlog uredbe

Prilog IV. – točka 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osobljem koje je informirano o povjerljivosti određenih podataka, rezultata ili komunikacije

(c) važećim postupcima kojima se jamči održavanje povjerljivosti određenih podataka, rezultata ili komunikacije;

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – poglavlje I. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) sve raspoložive rezultate testiranja rasta i razvoja te aktualizirane rezultate genetske procjene uključujući genetske posebnosti i genetske nedostatke uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, njihovih roditelja, djedova i baka kao što nalaže uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. za kategoriju i dotičnu uzgojno valjanu životinju čistih pasmina

(l) sve raspoložive rezultate genetske procjene ili ako te procjene nisu na raspolaganju, testiranja rasta i razvoja, uključujući genetske posebnosti i genetske nedostatke uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, njihovih roditelja, djedova i baka kao što nalaže uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9. za kategoriju i dotičnu uzgojno valjanu životinju čistih pasmina;

Justification

Providing all information on the breeding program would overburden the pedigree without real added value. Relevant, summarised information on the available results of the genetic evaluation is sufficient.

EXPLANATORY STATEMENT

The aim of European Union zootechnical legislation is to encourage intra-EU free trade in, and facilitate imports of, breeding animals and their genetic material, while ensuring that breeding programmes and genetic resource preservation programmes are maintained.

The breeding of livestock, particularly of animals with a high level of genetic particularity, not only contributes to the economic and social development of the area in which it takes place, but is also one of the pillars on which the EU’s food security is based.

The Commission’s intention was to bring together all the directives relating to the zootechnical legislation on different species into a single body of law in the form of this Regulation in order to complete the single market in this area. Nevertheless, it should be pointed out that the Commission is going beyond the simple aim of consolidating and simplifying the texts. It is proposing a harmonised structuring of animal breeding which will have a significant impact on animal genetics in Europe. Your rapporteur supports this general approach, but believes that certain points need clarification or reassessment.

Firstly, your rapporteur has sought to add some definitions and make others more specific. In particular, the terms ‘breed’ and ‘breeding programme’ are not defined, even though they are essential to interpreting this Regulation.

Efforts to achieve competitiveness, in particular to allow major European breeds to be exported internationally, should not jeopardise local breeds – some of which are in very low numbers – which are an integral part of the biogenetic diversity in Europe. Throughout this text your rapporteur has sought to maintain this balance. Articles 5 and 9, in particular, have been changed accordingly.

Animal breeding will now be steered by a breed society or a breeding operation, which must meet precise criteria in order to obtain recognition from the competent authority. Its breeding programme must, at the same time, be approved by the competent authority. Your rapporteur supports this approach, which will allow European breeds to be effectively structured as the global market become increasingly complex and competitive. The recognition and approval procedure should therefore be made secure, which is the purpose of some of the amendments, especially in Chapter II. Certain existing realities need to be taken into account, which is the reasoning behind some of the amendments which have sought to give greater flexibility over the legal status of the breed society, its ability to delegate some of its activities to third parties and its internal organisation in connection with breeders.

Your rapporteur has sought to rebalance the provisions concerning the rights and obligations of breeders. For some aspects, national law would seem to be perfectly sufficient to allow breeders to consolidate their position within a breed society/breeding operation. This is the reason for the deletion of provisions considered too extreme, in particular as regards the systems for appeal (Articles 11 to 14).

The provisions concerning official controls should be simplified to ensure that they are limited to what is appropriate to ensure that third countries comply with EU standards.

Your rapporteur also considers that the number and scope of delegated acts proposed by the Commission needs to be drastically reduced. In particular, delegated acts should not cover essential provisions such as those concerning the recognition of breed societies/breeding operations, the approval of breeding programmes, the keeping of breeding books or the incorporation into the Regulation of new species.

Furthermore, in the opinion of your rapporteur, equine animals cannot be treated in this Regulation in the same way as other species on account of the particularity of their breeding book. While the EU has the honour of hosting the headquarters of their organisation, the major equine breeds are organised internationally, which is not something that needs to be called into question. Europe is today the world leader in equidae production. The diversity and quality of the breeding books should be preserved.

Finally, your rapporteur wishes to reiterate the importance of the work of the International Committee for Animal Recording (ICAR) regarding identification methods, performance monitoring rules and genetic assessment of livestock. The ICAR should be clearly designated as the reference body in the development of zootechnical legislation in its areas of competence.

26.1.2015

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Michel Dantin

SHORT JUSTIFICATION

The aim of European Union zootechnical legislation is to encourage intra-EU free trade in, and facilitate imports of, breeding animals and their genetic material, while ensuring that breeding programmes and genetic resource preservation programmes, and thereby all the breeds which exist in Europe, are maintained.

The breeding of livestock, particularly of animals with a high level of genetic particularity, not only contributes to the economic and social development of the area in which it takes place, but is also one of the pillars on which the EU’s food security is based.

Efforts to achieve competitiveness, in particular to allow major European breeds to be exported internationally, should not jeopardise local breeds – some of which are in very low numbers – which are an integral part of the biogenetic diversity in Europe. Throughout this text your rapporteur has sought to maintain this balance.

The Commission’s intention was to bring together all the directives relating to the zootechnical legislation on different species into a single body of law in the form of this Regulation in order to complete the single market in this area. While your rapporteur supports this approach, certain provisions nevertheless need to be amended, in view of the objective referred to in the preceding paragraph.

In particular, the concepts of ‘breed’, ‘breeding programme’, ‘preservation programme’ and ‘compromising preservation or genetic diversity’, which are vital to the interpretation of the Regulation, are missing. Your rapporteur felt it appropriate to incorporate them into his draft report.

In addition, Articles 5 and 9, which deal in particular with the preservation of biodiversity, have been supplemented to take into account all the circumstances that might jeopardise a local breed which is established in Europe.

Furthermore, in the opinion of your rapporteur, equine animals cannot be treated in this Regulation in the same way as other species on account of the particularity of their breeding book. While the EU has the honour of hosting the headquarters of their organisation, the major equine breeds are organised internationally, which is not something that needs to be called into question. Europe is today the world leader in equidae production. The diversity and quality of the stud books should be preserved.

Finally, your rapporteur wishes to reiterate the importance of the work of the International Committee for Animal Recording (ICAR) regarding identification methods, performance monitoring rules and genetic assessment of livestock. The ICAR should be clearly designated as the reference body in the development of zootechnical legislation in its areas of competence.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Uzgoj domaćih životinja vrste goveda, svinje, ovce, koze i kopitari te u manjoj mjeri uzgoj drugih životinjskih vrsta, ima veliku važnost za poljoprivredu EU-a te je izvor prihoda poljoprivredne zajednice. Najviše se potiče uzgoj životinja onih vrsta za čiji uzgoj se koriste uzgojno valjane životinje čistih pasmina ili uzgojno valjane hibridne svinje zabilježene visoke genetske kvalitete.

(1) Uzgoj stoke vrste goveda, svinje, ovce, koze i kopitari te u manjoj mjeri uzgoj drugih životinjskih vrsta, u gospodarskom i socijalnom pogledu ima stratešku važnost za poljoprivredu EU-a. Ta poljoprivredna aktivnost koja doprinosi sigurnosti hrane u Uniji izvor je prihoda poljoprivredne zajednice. Najviše se potiče uzgoj životinja onih vrsta za čiji uzgoj se koriste uzgojno valjane životinje čistih pasmina ili uzgojno valjane hibridne svinje zabilježene visoke genetske kvalitete.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Međutim, težnja ka konkurentnosti ne smije dovesti do izumiranja pasmina koje su prilagođene posebnim biofizičkim uvjetima. Nedovoljan broj održanih jedinki mogao bi ugroziti lokalne pasmine što bi bio gubitak u pogledu biološke raznolikosti.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Zdravlje i dobrobit životinja, uključujući uvjete prijevoza živih životinja, čimbenici su koje svi akteri u zootehničkom sektoru moraju uzeti u obzir, posebice kada je riječ o genetskom unapređivanju pasmina. Komisija stoga treba zajamčiti da će se pri donošenju delegiranih i provedbenih akata u svrhu učinkovite provedbe ove Uredbe ti čimbenici uzeti u obzir.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Međutim, pojam „pasmina” treba ostati neodređen pravni koncept tako da se uzgojnim udruženjima dopusti opisivanje grupe životinja zadovoljavajuće genetske jednoznačnosti koju smatraju različitom od drugih životinja istog roda te njihov upis u matične knjige skupa s poznatim precima da bi se oplodnjom, razmjenom i selekcijom unutar okvira utvrđenog uzgojnog programa reproducirala njihova nasljeđena obilježja.

Briše se.

Justification

The concept of a ‘breed’ occurs throughout the regulation, but it is not defined. For reasons of legal certainty your rapporteur proposes a definition.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kvaliteta usluga koje pružaju uzgojna udruženja i uzgojne organizacije kao i način evaluacije i razvrstavanja životinja utječu na vrijednost uzgojno valjanih životinja na tržištu. U skladu s time potrebno je ustanoviti pravila za priznavanje uzgojnih društava i uzgojnih organizacija temeljem usklađenih kriterija Unije kao i njihov nadzor od strane nadležnih tijela država članica kako bi se izbjeglo da pravila koja one propisuju rezultiraju razlikama između uzgojnih programa i uzgojnih standarda te time i tehničkim trgovinskim barijerama unutar Unije.

(16) Kvaliteta usluga koje pružaju uzgojna udruženja i uzgojne organizacije kao i način evaluacije i razvrstavanja životinja određuju razinu rasta i razvoja životinja te utječu na vrijednost uzgojno valjanih životinja na tržištu. U skladu s time potrebno je ustanoviti pravila za priznavanje uzgojnih društava i uzgojnih organizacija temeljem usklađenih kriterija Unije kao i njihov nadzor od strane nadležnih tijela država članica kako bi se izbjeglo da pravila koja one propisuju rezultiraju razlikama između uzgojnih programa i uzgojnih standarda te time i tehničkim trgovinskim barijerama unutar Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Ciljevi Protokola iz Nagoye o biološkoj raznolikosti, o pristupu genetskim resursima i poštenoj i ravnomjernoj raspodjeli dobrobiti koje proizlaze iz njihovog korištenja u sklopu Konvencije o biološkoj raznolikosti jesu očuvanje biološke raznolikosti, održiva upotreba njezinih sastavnica i pravedno i jednako dijeljenje koristi dobivene od upotrebe genetskih resursa, osobito odgovarajućim pristupom genetskim resursima i odgovarajućim prijenosom tehnologija, uzimajući u obzir prava na te resurse i tehnologije, kao i odgovarajućim sredstvima financiranja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34) Testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu mogu provoditi i ustanove koje odaberu uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije. Takve odabrane ustanove surađivat će s referentnim centrima Europske unije koje imenuje Komisija. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za imenovanje referentnih centara Europske unije provedbenim aktima i neophodne ovlasti za donošenje delegiranih akata u kojima se opisuju njihove obveze i funkcije te, tamo gdje je to potrebno, i izmjenama Priloga IV. Ti referentni centri imaju pravo na pomoć Unije u skladu s Odlukom Vijeća 2009/470/EZ od 25. svibnja 2009. o troškovima u području veterinarstva. U slučaju uzgojno valjanih goveda čistih pasmina, testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni koju provodi uzgojno udruženje pomaže Interbull Centre, referentno tijelo Europske unije imenovano Odlukom Vijeća 96/463/EZ od 23. srpnja 1996. o određivanju referentnog tijela odgovornog za usklađivanje metoda testiranja i procjene rezultata za uzgojno valjana goveda čistih pasmina16.

(34) Testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu mogu provoditi i ustanove koje odaberu uzgojna udruženja ili uzgojne organizacije. Takve odabrane ustanove surađivat će s referentnim centrima Europske unije koje imenuje Komisija. Stoga bi Komisija trebala biti ovlaštena za imenovanje referentnih centara Europske unije provedbenim aktima i neophodne ovlasti za donošenje delegiranih akata u kojima se opisuju njihove obveze i funkcije te, tamo gdje je to potrebno, i izmjenama Priloga IV. Ti referentni centri imaju pravo na pomoć Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća15. U slučaju uzgojno valjanih goveda čistih pasmina, testiranju rasta i razvoja te genetskoj procjeni koju provodi uzgojno udruženje pomaže Interbull Centre, stalni odbor ICAR-a (Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja), imenovan Odlukom Vijeća 96/463/EZ kao referentno tijelo odgovorno za usklađivanje metoda testiranja i procjene rezultata za uzgojno valjana goveda čistih pasmina16.

 

__________________

__________________

15 SL L 155, 18.6.2009., str. 30.

15 Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje izdatcima povezanima s prehrambenim lancem, zdravljem životinja i dobrobiti životinja te sa zdravljem bilja i biljnog reproduktivnog materijala i o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br.178/2002, (EZ) br.882/2004 i (EZ) br.396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br.1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str.1.).

16 SL L 192, 2.8.1996., str. 19.

16 SL L 192, 2.8.1996., str. 19.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) zootehnička i genealoška pravila za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim sjemenom, jajnim stanicama i zamecima te o njihovom uvozu u Uniju;

(a) zootehnička i genealoška pravila za očuvanje i poboljšanje uzgoja životinja i za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim sjemenom, jajnim stanicama i zamecima te o njihovom uvozu u Uniju;

Justification

Consistent with the new recital 2a put forward by the rapporteur. The rules also aim to conserve and improve animal breeds by seeking both to conserve native breeds and biodiversity and to enhance the positive characteristics of those breeds.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) vrste goveda (Bos taurus i Bubalus bubalis), svinje (Sus scrofa), ovce (Ovis aries), koze (Capra hircus)

(i) vrste goveda (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), svinje (Sus scrofa), ovce (Ovis aries), koze (Capra hircus);

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) „pasmina” znači skup životinja koje su genetski dovoljno slične da bi ih jedna ili više skupina uzgajivača mogle smatrati različitima od drugih životinja te vrste i upisale ih u svoje matične knjige, uz napomenu o njihovim poznatim precima kako bi se ponovile karakteristike koje su naslijedile s ciljem reprodukcije, razmjene i odabira u okviru utvrđenog uzgojnog programa;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) uzgojna organizacija” znači bilo koja organizacija koja se bavi uzgojem, udruga uzgajivača ili privatni poduzetnik priznat od strane nadležnog tijela u državi članici u skladu s člankom 4. stavkom 2. u svrhu provedbe uzgojnih programa na uzgojno valjanim hibridnim svinjama upisanim u uzgojni(e) upisnik(e) koje takva organizacija vodi ili uspostavlja

(e) hibridno poduzeće” znači bilo koja organizacija koja se bavi uzgojem, udruga uzgajivača ili privatni poduzetnik priznat od strane nadležnog tijela u državi članici u skladu s člankom 4. stavkom 2. u svrhu provedbe uzgojnih programa na uzgojno valjanim hibridnim svinjama upisanim u upisnik(e) hibrida koje takva organizacija vodi ili uspostavlja;

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) „uzgojni program” znači svaki program uzgoja i/ili unapređenja i/ili zaštite koji provode uzgojna udruženja ili uzgojna poduzeća i koji mora ispunjavati minimalne kriterije u 2. dijelu Priloga I. kako bi ga priznala nadležna tijela;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka i – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) vrste navedene u točki (a) podtočki (ii) koja potječe od roditelja upisanih u glavni dio matične knjige iste pasmine te koja je sama po sebi upisana ili registrirana te ispunjava uvjete za unos u glavni dio takve matične knjige u skladu s člankom 19.

(ii) vrste navedene u točki (a) podtočki (ii) koja potječe od roditelja upisanih u glavni dio matične knjige iste pasmine te koja je sama po sebi upisana ili registrirana te ispunjava uvjete za unos u glavni dio takve matične knjige, uključujući i uškopljene jedinke, u skladu s člankom 19.

Justification

The current definition, which only includes breeding animals, does not correspond to the particularities of the equine breeding book, in which animals are registered at birth, regardless of whether or not they will be breeding animals in future. This relates in particular to geldings and their status as ‘‘registered equidae’.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka j – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j) „uzgojno valjana hibridna svinja” znači životinja vrste svinja koja je upisana u uzgojni registar, a koja je proizvedena namjernim križanjem između:

(j) „uzgojno valjana hibridna svinja” znači životinja vrste svinja koja je upisana u registar hibrida, a koja je proizvedena namjernim križanjem između:

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja) „linija” znači genetski određena potpopulacija čistokrvnih životinja određene pasmine;

Justification

If it were to be introduced, DNA sampling could accompany the documentation of a breeding animal throughout its life and be used in the event of a dispute or difficulties in identification.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o) „odlika” znači mjerljivu naslijeđenu osobinu uzgojno valjane životinje

(o) „odlika” znači procjena očekivanog učinka genotipa životinje na određenu osobinu njezina potomstva;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka ya (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ya) „klonirana životinja” znači životinja koja je dobivena nespolnom umjetnom metodom razmnožavanja s namjerom da se dobije genetski identična ili gotovo identična kopija neke životinje;

Justification

Linked to the Izmjenas on Articles 33 and 40, as well as Annex V.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka yb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(yb) „potomak klonirane životinje” znači životinja dobivena spolnom metodom razmnožavanja kada je barem jedan od njezinih predaka klonirana životinja.

Justification

Linked to the Izmjenas on Articles 33 and 40, as well as Annex V.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izuzećem od primjene članka 4. stavka 2. točke (b), nadležno tijelo može odbiti priznavanje uzgojnog udruženja koje ispunjava uvjete propisane u 1. dijelu Priloga I. ako bi uzgojni program dotičnog uzgojnog udruženja doveo u pitanje očuvanje genetske raznolikosti uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su upisane, registrirane ili kvalificirane za upis u matičnu knjigu za dotičnu pasminu uzgojnog udruženja koje je već priznato u toj državi članici.

1. Izuzećem od primjene članka 4. stavka 2. točke (b), nadležno tijelo može odbiti priznavanje uzgojnog udruženja koje ispunjava uvjete propisane u 1. dijelu Priloga I. ako bi uzgojni program dotičnog uzgojnog udruženja doveo u pitanje:

 

– očuvanje genetske raznolikosti uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su upisane, registrirane ili kvalificirane za upis u matičnu knjigu za dotičnu pasminu uzgojnog udruženja koje je već priznato u toj državi članici koje bi dovelo do gubitka učinkovitosti u pogledu nadzora križanja u bliskom srodstvu i upravljanja genetskim anomalijama zbog nedostatka usklađenog upravljanja i razmjene podataka o genetskom nasljeđu te pasmine;

 

– stvarnu primjenu programa unapređenja već postojećeg ovlaštenog udruženja za istu pasminu koja bi dovela do znatnog gubitka na učinkovitosti u pogledu očekivanog genetskog napretka;

 

– ispunjavanje ciljeva Protokola iz Nagoye i Konvencije o biološkoj raznolikosti u pogledu očuvanja biološke raznolikosti; ili

 

– ciljeve Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020.

Justification

The provisions on the possibilities for refusing to grant recognition to breed societies should be supplemented to prevent a proliferation of breed societies for the same breed in a given territory, which would reduce clarity for users.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) eventualno interferiranje i slabljenje do kojih bi dovelo priznavanje udruženja koje registrira iste uzgojno valjane životinje kao i već priznato uzgojno udruženje.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Uzgojno društvo ili hibridno poduzeće ne smije provoditi svoj zootehnički program dok ga ne odobri nadležno tijelo u skladu sa stavkom 1.

Justification

This paragraph has been included to specify that the activity of a breed society or hybrid company depends on the approval of the zootechnical programme and cannot be considered separately.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nadležno tijelo spomenuto u članku 4. može ovlastiti uzgojno udruženje i uzgojnu organizaciju za ustupanje tehničkog upravljanja svojih matičnih knjiga ili uzgojnih upisnika, te drugih specifičnih aspekata uzgojnog programa vanjskim organizacijama, pod uvjetom da:

2. Uzgojna udruženja i uzgojne organizacije mogu tehničko upravljanje svojim matičnim knjigama ili uzgojnim upisnicima, te drugim specifičnim aspekatima uzgojnog programa povjeriti vanjskim organizacijama, pod uvjetom da:

Justification

It should be up to the breed societies to decide whether or not to outsource the technical management of their breeding books or breed registers and other specific aspects of their breeding programmes.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako žele iskoristiti mogućnost predviđenu prvim stavkom, uzgojna udruženja i organizacije o tome obavještavaju nadležno tijelo.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. u pogledu izmjena zahtjeva za odobrenje uzgojnih programa koji su definirani u 2. dijelu, te u slučaju kopitara čistih pasmina u 3. dijelu Priloga I., kako bi se uzela u obzir raznovrsnost uzgojnih programa koje provode uzgojna udruženja i uzgojne organizacije.

3. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. u pogledu zahtjeva za odobrenje uzgojnih programa koji su definirani u 2. dijelu, te u slučaju kopitara čistih pasmina u 3. dijelu Priloga I., kako bi se uzela u obzir raznovrsnost uzgojnih programa koje provode uzgojna udruženja i uzgojne organizacije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dostaviti nadležnom tijelu iz točke (a), skupa s tom obavijesti, kopiju zahtjeva za odobrenje uzgojnog programa kao što je predviđeno člankom 8. stavkom 1.

(b) dostaviti nadležnom tijelu iz točke (a), skupa s tom obavijesti, kopiju zahtjeva za odobrenje uzgojnog programa kao što je predviđeno člankom 8. stavkom 1. na službenom jeziku nadležnog tijela iz točke (a).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) bi odobrenje dodatnog uzgojnog programa fragmentiralo populaciju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su raspoložive u dotičnoj državi članici u mjeri u kojoj bi se očuvanje genetske raznolikosti predmetne pasmine dovela u pitanje.

(b) bi odobrenje dodatnog uzgojnog programa fragmentiralo populaciju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su raspoložive u dotičnoj državi članici u mjeri u kojoj bi:

 

(i) u programima očuvanja ugroženo bilo očuvanje ili genetska raznolikost uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje su upisane, registrirane ili kvalificirane za upis u matičnu knjigu za dotičnu pasminu uzgojnog udruženja koje je već priznato u toj državi članici zbog gubitka na učinkovitosti u pogledu nadzora porasta križanja u bliskom srodstvu i upravljanja genetskim anomalijama zbog nedostataka usklađenog upravljanja i razmjene podataka o genetskom nasljeđu te pasmine ili

 

(ii) u programima genetskog unapređenja, ne dovodeći u pitanje članak 18., zbog tog bi odobrenja došlo do gubitka učinkovitosti u pogledu očekivanog genetskog napretka, nadzora porasta križanja u bliskom srodstvu i upravljanja genetskim anomalijama zbog nedostatka usklađenog upravljanja i razmjene podataka o genetskom nasljeđu te pasmine ili do rezultata u uzgoju životinje koji se razlikuju ili su nekompatibilni s osobinama utvrđenima za tu pasminu u toj državi članici.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Uzgajivači koji svoje životinje premještaju na lokacije izvan zemljopisnog područja u kojem je odobren zootehnički program kojim upravlja uzgojno društvo ili hibridno poduzeće, mogu svoje životinje unijeti ili upisati u matičnu knjigu ili registar hibrida koji vodi to uzgojno društvo ili hibridno poduzeće, u skladu s člancima 19. i 24.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. o izmjenama zahtjeva za unos životinja u dodatni dio matičnih knjiga kao što je definirao u poglavlju III dijela 1. Priloga II.

2. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 71. u pogledu zahtjeva za unos životinja u dodatni dio matičnih knjiga kao što je definirao u poglavlju III. dijela 1. Priloga II.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uzgojna udruženja neće zbog zootehničkih ili genealoških razloga, osim onih koji su rezultat primjene članka 19., isključiti mogućnost iskorištavanja za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina upisanih u glavni dio njihove matične knjige koristeći sljedeće reproduktivne tehnike:

1. Uzgojna udruženja neće zbog zootehničkih ili genealoških razloga, osim onih koji su rezultat primjene članka 19. i članka 27., isključiti mogućnost iskorištavanja za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina upisanih u glavni dio njihove matične knjige koristeći sljedeće reproduktivne tehnike:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Odstupajući od stavka 1., uzgojna udruženja koja vode matičnu knjigu za uzgojno valjane životinje čistih pasmina kopitara mogu, radi svojih programa uzgoja ili očuvanja genetske raznolikosti unutar neke čiste pasmine, ograničiti ili zabraniti za reprodukciju jednu ili više tehnika iz stavka 1. o uzgojno valjanim životinjama čiste pasmine upisanima u glavni dio svoje matične knjige.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uzgojna udruženja moraju zahtijevati da se uzgojno valjane životinje čistih pasmina vrsta goveda te muške uzgojno valjane pasmine ovnova i jaraca čistih pasmina identificiraju analizom krvne grupe ili na bilo koji drugi prikladan način koji osigurava barem neki stupanj pouzdanosti kada se koriste za:

1. Uzgojna udruženja zahtijevaju da se uzgojno valjane životinje čistih pasmina vrsta goveda, ovaca ili koza identificiraju analizom krvne grupe, analizom polimorfizma pojedinog nukleotida ili mikrosatelita ili uzorka DNA ili na bilo koji drugi prikladan način koji osigurava barem neki stupanj pouzdanosti kada se te životinje koriste za:

Justification

SNP and microsatellite analysis need to be included among the reference methods.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija u obzir uzima razvoj metoda identifikacije na temelju rada Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja (ICAR) i Međunarodnog društva za genetiku životinja (ISAG).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na upit neke od država članica ili Europskog saveza uzgojnih udruženja za čistokrvnim životinjama dotične vrste Komisija može provedbenim aktima odobriti načine provjere identiteta uzgojno valjanih goveda čistih pasmina i uzgojno valjanih ovnova i jaraca čistih pasmina kako bi pružila barem istu razinu sigurnosti kao i analiza krvne grupe tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina uzimajući u obzir tehnički napredak i preporuke europskih referentnih centara na koje se upućuje u članku 31.

1. Na upit neke od država članica ili Europskog saveza uzgojnih udruženja za čistokrvnim životinjama dotične vrste Komisija može provedbenim aktima odobriti načine provjere identiteta uzgojno valjanih goveda čistih pasmina i uzgojno valjanih ovnova i jaraca čistih mliječnih pasmina kako bi pružila barem istu razinu sigurnosti kao i analiza krvne grupe tih uzgojno valjanih životinja čistih pasmina uzimajući u obzir tehnički napredak metoda identifikacije na temelju radova ICAR-a (Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja) i ISAG-a (Međunarodnog društva za genetiku životinja) i preporuke europskih referentnih centara na koje se upućuje u članku 31.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U slučajevima kada uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. i člankom 9. nalaže testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu za klasificiranje uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina u matičnim knjigama i za prihvat za uzgoj uzgojno valjanih mužjaka čistih pasmina kopitara te njihovog sjemena, uzgojna udruženja osigurat će provedbu takvog testiranja rasta i razvoja i genetske procjene u skladu sa sljedećim pravilima definiranim u Prilogu I:

2. U slučajevima kada uzgojni program odobren u skladu s člankom 8. stavkom 1. i člankom 9. nalaže testiranje rasta i razvoja te genetsku procjenu za klasificiranje uzgojno valjanih kopitara čistih pasmina u matičnim knjigama i za prihvat za uzgoj uzgojno valjanih životinja i njihova genetskog materijala, uzgojna udruženja osigurat će provedbu takvog testiranja rasta i razvoja i genetske procjene u skladu sa sljedećim pravilima definiranim u Prilogu I:

Justification

Performance testing and genetic evaluation for acceptance for breeding should be an option for female breeding animals as well. This is of vital importance to some breed societies.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da) etičke razloge.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. U svjetlu mišljenja neovisnog stručnjaka iz članka 13. stavka 1. točke (a), Komisija može provedbenim aktima definirati jedinstvena pravila za testiranje rasta i razvoja i genetsku procjenu kao i za tumačenje njihovih rezultata.

2. Na temelju provedbenog akta, mišljenja neovisnog stručnjaka iz članka 13. stavka 1. točke (a) i rada ICAR-a Komisija može definirati jedinstvena pravila za testiranje rasta i razvoja i genetsku procjenu, kao i pravila za tumačenje njihovih rezultata.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. U svakom slučaju, u zootehničkim certifikatima navodi se je li uzgojno valjana životinja klonirana ili je potomak klonirane životinje ili potječe li genetski materijal od klonirane životinje ili potomka klonirane životinje.

Justification

Back in 2011, all 3 institutions agreed that traceability was necessary as a basic and easy-to-implement requirement for whatever rules on cloned animals and their descendants would be decided upon later on. Farmers should have the right to know whether the reproductive material they buy is from a cloned animal or descendant thereof. The COM already promised in its 2010 cloning report to establish traceability requirements within the zootechnical legislation. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. U svakom slučaju, u zootehničkim certifikatima navodi se je li uzgojno valjana životinja klonirana ili je potomak klonirane životinje ili potječe li genetski materijal od klonirane životinje ili potomka klonirane životinje.

Justification

Back in 2011, all 3 institutions agreed that traceability was necessary as a basic and easy-to-implement requirement for whatever rules on cloned animals and their descendants would be decided upon later on. Farmers should have the right to know whether the reproductive material they buy is from a cloned animal or descendant thereof. The COM already promised in its 2010 cloning report to establish traceability requirements within the zootechnical legislation (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) ispitivanje dokumenata i drugih spisa koji mogu biti važni za procjenu usklađenosti sa zootehničkim i genealoškim pravilima utvrđenim ovom Uredbom

(c) ispitivanje dokumenata, spisa o sljedivosti i drugih spisa koji mogu biti važni za procjenu usklađenosti sa zootehničkim i genealoškim pravilima utvrđenim ovom Uredbom;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Administrativna podrška predviđena stavkom 1. uključuje, tamo gdje je to primjereno, sudjelovanje nadležnog tijela u državi članici tijekom službenih kontrola na licu mjesta koje nadležno tijelo provodi u drugoj državi članici.

2. Administrativna podrška predviđena stavkom 1. uključuje, tamo gdje je to potrebno, sudjelovanje nadležnog tijela u državi članici tijekom službenih kontrola na licu mjesta koje nadležno tijelo provodi u drugoj državi članici.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Postojeće osmosatno ograničenje EU-a u vezi s trajanjem prijevoza živih životinja utvrđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 nipošto se ne smije prekršiti.

Justification

Farmers have a legal responsibility to ensure their animals are transported in a way that won’t cause injury or unnecessary suffering to them. Despite of that, severe animal welfare problems during the transport persist, according to evidence from the European Commission and EFSA. For some EU countries the penalties for non-compliance are not at all dissuasive.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. biti pravno i financijski neovisna od nadležnog tijela

2. biti pravno i financijski neovisni od nadležnog tijela, čime načelo financijske neovisnosti ne bi smjelo utjecati na sposobnost javnih vlasti da im dodijeli javna sredstva u skladu s pravom Unije;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) sustav za bilježenje rodoslovlja uzgojno valjanih životinja čistih pasmina unesenih ili upisanih u matične knjige ili, u slučaju hibridnih svinja, u uzgojne upisnike te koje ispunjavaju uvijete za takav upis

(c) sustav za bilježenje rodoslovlja uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uključujući postotak čistoće rodoslovlja životinje, unesenih ili upisanih u matične knjige ili, u slučaju hibridnih svinja, u uzgojne upisnike te koje ispunjavaju uvijete za takav upis;

Justification

It is important to sustain principles of transparency and accountability to ensure that the breed’s purity are clear to all stakeholders thus ensuring that the genetic diversity of the breed is preserved.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ciljeve uzgojnog programa i detaljne kriterije procjene u vezi selekcije uzgojno valjanih životinja što u slučaju izrade matične knjige za novu pasminu može uključivati iscrpne informacije o okolnostima koje opravdavaju uspostavu nove pasmine

(d) ciljeve uzgojnog programa, populacije koje treba procijeniti i detaljne kriterije procjene u vezi selekcije uzgojno valjanih životinja što u slučaju izrade matične knjige za novu pasminu može uključivati iscrpne informacije o okolnostima koje opravdavaju uspostavu nove pasmine

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – točka 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ako program uzgoja mora biti proveden kao program očuvanja, osim ispunjavanja uvjeta iz podtočaka (a) i (g) prvog podstavka, mora biti proveden svim potrebnim i odgovarajućim mjerama djelovanja in situ (na živim životinjama) ili ex situ (čuvanjem reproduktivnog materijala ili tkiva) kako bi se očuvalo gensko nasljeđe određene pasmine.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – poglavlje I. – točka 1. – podtočka a – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) u točki (i) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste goveda (Bos taurus i Bubalus bubalis), vrste svinja (Sus scrofa), vrste ovca (Ovis aries) i vrste koza (Capra hircus)

(i) u točki (i) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste goveda (Bos taurus, Bos indicus i Bubalus bubalis), vrste svinja (Sus scrofa), vrste ovca (Ovis aries) i vrste koza (Capra hircus)

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – poglavlje I. – točka 1. – podtočka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii) u točki (ii) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste kopitar (Equus caballus i Equus asinus)

(ii) u točki (ii) članka 2. (i) u slučaju uzgojno valjanih životinja čistih pasmina vrste kopitar (Equus caballus i Equus asinus). Uzgojno udruženje odobrava njihove roditelje za reprodukciju.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – poglavlje I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) njezino je rodoslovlje utvrđeno u skladu s pravilima definiranim u matičnoj knjizi u skladu s uzgojnim programom priznatim u skladu s člankom 8. stavkom 1. ili člankom 9.;

(b) njezino je rodoslovlje, popraćeno postotkom o čistoći rodoslovlja, utvrđeno u skladu s pravilima definiranim u matičnoj knjizi;

Justification

Pedigree-related matters are governed by the rules laid down in the breeding book, not by the breeding programme.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 1. – poglavlje I. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Uzgojno udruženje koje u svoj rodoslovnik upisuje uzgojno valjanu životinju iz čiste pasmine kopitara ne smije uskratiti upis ili registraciju za upis kastriranog mužjaka iz pasmine kopitara koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka (b) i (c), i gdje je prikladno točke (d), ako su roditelji te životinje upisani u glavni dio tog rodoslovnika i ako ih je uzgojno udruženje prihvatilo za reprodukciju.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – prvi stavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzgojna udruženja provode testiranja rasta i razvoja kako bi ustanovila genetsku vrijednost uzgojno valjanih goveda čistih pasmina koristeći jednu ili kombinaciju više metoda propisanih u ovom poglavlju.

Uzgojna udruženja provode ili nalažu provedbu testiranja rasta i razvoja kako bi ustanovila genetsku vrijednost uzgojno valjanih goveda čistih pasmina koristeći jednu ili više metoda propisanih u ovom poglavlju.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – drugi stavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Testiranje rasta i razvoja slijedi pravila i standarde koje utvrđuju relevantni referentni centri Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s Međunarodnim odborom za kontrolu proizvodnosti životinja (ICAR).

Testiranje rasta i razvoja slijedi pravila i standarde koje utvrđuju relevantni referentni centri Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – odjeljak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzgojna društva zabilježit će podatke o praćenju mliječnosti u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije u skladu s člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje I. – odjeljak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uključenje temperamenta, morfoloških rejting podataka i otpornosti na bolest u genetsku procjenu uzet će se u obzir ako se podaci generiraju temeljem sustava bilježenja koji odabrana ustanova odobrava kao što se predviđa člankom 29. stavkom 1.

2. Uključenje temperamenta, morfoloških rejting podataka i otpornosti na bolest ili bilo koju novu osobinu u genetsku procjenu uzet će se u obzir samo ako se podaci generiraju temeljem sustava bilježenja koji odabrana ustanova odobrava kao što se predviđa člankom 29. stavkom 1.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 2. – drugi podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzgojna vrijednost uzgojno valjanih životinja računa se temeljem rezultata testa rasta i razvoja životinje ili njezinih srodnika i pouzdanja u te uzgojne vrijednosti te se može unaprijediti korištenjem genomskih informacija koje se temelje na drugoj metodi koju je referentni centar Europske unije iz članka 31. stavka 1. potvrdio.

Uzgojna vrijednost uzgojno valjanih životinja računa se na temelju genomskih informacija i/ili rezultata testa rasta i razvoja životinje i/ili njezinih srodnika i/ili bilo kojeg drugog izvora informacija koji je potvrdio referentni centar Europske unije iz članka 31. stavka 1.

Justification

The Commission’s wording could be interpreted as prohibiting the acceptance for breeding of young bulls with no daughters (‘genomic bulls’). It is important to ensure that semen from genomically evaluated bulls may be placed on the market.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 3. – prvi podstavak

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Statističke metode koje se primjenjuju pri genetskoj procjeni moraju se uskladiti s pravilima i standardima koje definira relevantni referentni centar Europske unije kao što je navedeno u članku 31. stavku 1. u suradnju s ICAR-om te se mora jamčiti nepristrana genetska procjena koja nije pod utjecajem čimbenika okoliša ili strukture podataka.

3. Uzgojno udruženje mora zajamčiti nepristranost u pogledu glavnih ekoloških čimbenika i strukture podataka. Uzgojno udruženje može od relevantnog referetnog centra Europske unije iz članka 31. stavka 1. zatražiti procjenu usklađenosti svojih statističkih metoda za genetsku procjenu i međunarodno utvrđenih i priznatih normi i pravila. U slučaju da je zatraženo stručno mišljenje, referentni centar Europske unije mora poštovati obvezu povjerljivosti u pogledu informacija koje mu je prenijelo uzgojno udruženje.

Justification

The firm obligation laid down in the Commission proposal could stifle innovation in the genetic evaluation field and could lead to confidentiality problems for breed societies that develop innovative statistical methods.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 3. – drugi podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pouzdanost genetske procjene mjeri se kao koeficijent determinacije u skladu s pravilima i standardima relevantnog referentnog centra kao što se navodi u članku 31. stavku 1. u suradnji s ICAR-om. Prilikom objave rezultata procjene potrebno je navesti pouzdanost i datum procjene.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – točka 5. – prvi podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Bikovi namijenjeni umjetnom osjemenjivanju, uz iznimku bikova koji pripadaju pasminama kojima prijeti izumiranje, podvrgavaju se genetskoj procjeni svih obveznih osobina kao što se opisuje u točkama 6. i 7. Te uzgojne vrijednosti objavljuje uzgojno udruženje.

5. Bikovi namijenjeni umjetnom osjemenjivanju, uz iznimku bikova koji pripadaju pasminama kojima prijeti izumiranje, podvrgavaju se genetskoj procjeni barem svih obveznih osobina kao što se opisuje u točkama 6.a i 7. Cjelokupne uzgojne vrijednosti objavljuje uzgojno udruženje.

 

Uzgojno udruženje također objavljuje i druge postojeće opće uzgojne vrijednosti kojima raspolaže za bikove namijenjene umjetnom osjemenjivanju.

 

Ostale postojeće genetske vrijednosti bikova za prirodni pripust, uključujući vrijednosti krava, također objavljuje uzgojno udruženje.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog III: – dio 1. – poglavlje II. – stavak 6. – drugi podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Minimalna pouzdanost genetske procjene bikova za umjetno osjemenjivanje mliječnih pasmina mora iznositi najmanje 0,5 za proizvodnju mlijeka, masti i bjelančevina u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om za procjenu glavnih proizvodnih osobina uzimajući u obzir sve raspoložive informacije o potomstvu i srodnicima.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 6. – treći podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Genomski procijenjeni mladi bikovi bez evidencije testova po potomstvu smatrat će se prikladnim za umjetno osjemenjivanje ako je njihova genomska procjena potvrđena prema pravilima i standardima koje utvrđuje referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – prvi podstavak – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) genetska procjena ili bilo koja druga metoda, uključujući i njihove kombinacije, potvrđena u skladu s pravilima i standardima relevantnog referentnog centra Europske unije kao što se navodi u članku 31. stavku 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – treći podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Minimalna pouzdanost genetske procjene bikova za umjetno osjemenjivanje mesnih pasmina mora iznositi najmanje 0,5 za životni prirast i ocjenu mišićne građe (konformacija trupa) u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije kao što je predviđeno člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om za procjenu glavnih proizvodnih osobina.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 1. – poglavlje II. – stavak 7. – četvrti podstavak

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju testiranja uzgojnih vrijednosti, te će se vrijednosti potvrditi za promatrane osobine u skladu s pravilima i standardima koje propisuje relevantni referentni centar Europske unije u skladu s člankom 31. stavkom 1. u suradnji s ICAR-om.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – poglavlje I. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) navode se osobine bilježene u skladu s načelima dogovorenim s ICAR-om, kao što su proizvodnja mlijeka, sastav mlijeka ili bilo koji drugi relevantan podatak

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog III. – dio 3. – poglavlje I. – stavak 3. – točka b – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) odnositi na razdoblje koje je u skladu s pravilima koje propisuje ICAR za kontrolu mliječnosti mliječnih pasmina

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – poglavlje I. – točka 1. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) prema potrebi, činjenicu da je ta životinja klonirana životinja;

Justification

Back in 2011, all 3 institutions agreed that traceability was necessary as a basic and easy-to-implement requirement for whatever rules on cloned animals and their descendants would be decided upon later on. Farmers should have the right to know whether the reproductive material they buy is from a cloned animal or descendant thereof. The COM already promised in its 2010 cloning report to establish traceability requirements within the zootechnical legislation.(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14).

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – poglavlje I. – točka 1. – podtočka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb) prema potrebi, činjenicu da je ta životinja potomak klonirane životinje;

Justification

Back in 2011, all 3 institutions agreed that traceability was necessary as a basic and easy-to-implement requirement for whatever rules on cloned animals and their descendants would be decided upon later on. Farmers should have the right to know whether the reproductive material they buy is from a cloned animal or descendant thereof. The COM already promised in its 2010 cloning report to establish traceability requirements within the zootechnical legislation. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14.)

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 2. – poglavlje I. – točka 1. – podtočka k – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k) pedigre

(k) pedigre kao što je prikazano u nastavku, kojem se također prilaže postotak čistoće rodoslovlja životinje:

Justification

It is important to sustain principles of transparency and accountability to ensure that the breed’s purity are clear to all stakeholders thus ensuring that the genetic diversity of the breed is preserved.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 3. – poglavlje I. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha) prema potrebi, činjenicu da je ta životinja klonirana životinja;

Justification

Back in 2011, all 3 institutions agreed that traceability was necessary as a basic and easy-to-implement requirement for whatever rules on cloned animals and their descendants would be decided upon later on. Farmers should have the right to know whether the reproductive material they buy is from a cloned animal or descendant thereof. The COM already promised in its 2010 cloning report to establish traceability requirements within the zootechnical legislation. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14).

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog V. – dio 3. – poglavlje I. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb) prema potrebi, činjenicu da je ta životinja potomak klonirane životinje;

Justification

Back in 2011, all 3 institutions agreed that traceability was necessary as a basic and easy-to-implement requirement for whatever rules on cloned animals and their descendants would be decided upon later on. Farmers should have the right to know whether the reproductive material they buy is from a cloned animal or descendant thereof. The COM already promised in its 2010 cloning report to establish traceability requirements within the zootechnical legislation. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, p. 14.)

POSTUPAK

Naslov

Zootehnički i genealoški uvjeti za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihov uvoz u Uniju

Referentni dokumenti

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

25.2.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Michel Dantin

10.7.2014

Razmatranje u odboru

24.11.2014

 

 

 

Datum usvajanja

21.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

66

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther Herranz García, Gesine Meissner, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zootehnički i genealoški uvjeti za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihov uvoz u Uniju

Referentni dokumenti

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Datum podnošenja EP-u

11.2.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.9.2014

 

 

 

Datum usvajanja

5.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Datum podnošenja

12.10.2015

POIMENIČNO GLASOVANJE NA KONAČNOM GLASOVANJU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  Zastupnici koji su glasovali za

-  :  Zastupnici koji su glasovali protiv

0  :  Suzdržani zastupnici

(1)

  SL C 226, 16.07.2014., str. 70.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti