Eljárás : 2014/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0288/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0288/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0101

JELENTÉS     ***I
PDF 1339kWORD 1113k
15.10.2015
PE 557.277v02-00 A8-0288/2015

a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Michel Dantin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0005),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0032/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. március 25-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0288/2015]),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A háziasított szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyésztése, valamint kisebb mértékben a más állatfajok tenyésztése, fontos helyet foglal el az uniós mezőgazdaságban, és bevételi forrást jelent a mezőgazdasági népesség számára. A fenti fajtájú állatok tenyésztését a legjobban a nyilvántartott kiváló genetikai minőségű fajtatiszta tenyészállatok vagy hibrid tenyészsertések alkalmazásával lehet elősegíteni.

(1) A szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyésztése, valamint kisebb mértékben a más állatfajok haszonállatként történő tenyésztése gazdasági és társadalmi tekintetben stratégiai helyet foglal el az uniós mezőgazdaságban. Ez a mezőgazdasági tevékenység, amely az Unió élelmezésbiztonságához is hozzájárul, bevételi forrást jelent a mezőgazdasággal foglalkozók számára. Az állattenyésztés alapvető szerepet tölt be a ritka fajok és ennélfogva a biodiverzitás megőrzésében is. A fenti fajtájú állatok tenyésztését a legjobban a nyilvántartott kiváló genetikai minőségű fajtatiszta tenyészállatok vagy hibrid tenyészsertések alkalmazásával lehet elősegíteni. A szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék keresztezésének fontosságát szintén figyelembe kell venni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A versenyképesség érdekében tett erőfeszítések ugyanakkor nem vezethetnek olyan fajták eltűnéséhez, amelyek fajtajegyei idomultak egyedi biofizikai környezetükhöz. A helyi fajták fennmaradása a megfelelő egyedszám fenntartásának hiányában veszélybe kerülhet, ami érzékeny veszteség lenne a genetikai sokféleség szempontjából.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az állategészségügy és állatjólét – ideértve az élő állatok szállítási körülményeit is – olyan szempontok, amelyeket a tenyésztéstechnikai ágazat valamennyi szereplőjének figyelembe kell vennie, különösen a fajták genetikai állományának javítása tekintetében. A Bizottságnak ezért biztosítania kell e szempontok megfelelő figyelembevételét az e rendelet hatékony végrehajtása érdekében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusokban.

Módosítás     4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről szóló, 1987. június 18-i 87/328/EGK tanácsi irányelvet10, a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyásáról szóló, 1990. március 5-i 90/118/EGK tanácsi irányelvet11 és a tenyésztési célú hibrid tenyészsertésekről szóló, 1990. március 5-i 90/119/EGK tanácsi irányelvet12 annak megakadályozása érdekében fogadták el, hogy a szarvasmarhafélék és sertésfélék tenyészállatai tenyésztésének jóváhagyására, valamint a spermájuk, petesejtjeik és embrióik előállítására és felhasználására vonatkozó nemzeti szabályok megtiltsák vagy korlátozzák az Unión belüli kereskedelmet, vagy annak akadályát képezzék, függetlenül attól, hogy természetes fedeztetésről, mesterséges megtermékenyítésről vagy a sperma, petesejtek vagy embriók gyűjtéséről van szó.

A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történő engedélyezéséről szóló, 1987. június 18-i 87/328/EGK tanácsi irányelvet10, a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyásáról szóló, 1990. március 5-i 90/118/EGK tanácsi irányelvet11 és a tenyésztési célú hibrid tenyészsertésekről szóló, 1990. március 5-i 90/119/EGK tanácsi irányelvet12 annak megakadályozása érdekében fogadták el, hogy a szarvasmarhafélék és sertésfélék tenyészállatai tenyésztésének jóváhagyására, valamint a spermájuk, petesejtjeik és embrióik előállítására és felhasználására vonatkozó nemzeti szabályok megtiltsák vagy korlátozzák az Unión belüli kereskedelmet, vagy annak akadályát képezzék, függetlenül attól, hogy természetes fedeztetésről, mesterséges termékenyítésről vagy a sperma, petesejtek vagy embriók gyűjtéséről van szó.

___________

 

10 HL L 167., 1987.6.26., 54. o. .

 

11 HL L 71., 1990.3.17., 34. o. .

 

12 HL L 71., 1990.3.17., 36. o. .

 

Indokolás

A magyar „mesterséges megtermékenyítés” kifejezés javítása.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az állattenyésztésről szóló uniós jogszabályok is hozzájárultak az állatok genetikai erőforrásainak a megőrzéséhez, a genetikai biológiai sokféleség védelméhez és a háziasított állatok helyi tenyészeteinek speciális örökletes jellemzőin alapuló tipikus minőségű regionális termékek létrehozásához.

(7) Az állattenyésztésről szóló uniós jogszabályok is hozzájárultak az állatok genetikai erőforrásainak a megőrzéséhez, a genetikai biológiai sokféleség és az Unió kulturális örökségének védelméhez, valamint a háziasított állatok helyi tenyészeteinek speciális örökletes jellemzőin alapuló tipikus minőségű regionális termékek létrehozásához.

Módosítás     6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Ezenkívül a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenti irányelvekben meghatározott szabályok alkalmazásának az elősegítése érdekében számos rendelkezés pontosítására és terminológiai egységesítésére van szükség. Az uniós jogszabályok egyértelműsége és egységessége érdekében helyénvaló további meghatározások rögzítése is.

(10) Ezenkívül a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fenti irányelvekben meghatározott szabályok alkalmazásának az elősegítése érdekében számos rendelkezés pontosítására és az összes tagállamban mértékadó terminológiai egységesítésére van szükség. Az uniós jogszabályok egyértelműsége és egységessége érdekében helyénvaló további meghatározások rögzítése is, beleértve a „fajta” fogalommeghatározását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A „fajta” kifejezésnek azonban meghatározatlan jogi fogalomnak kell maradnia, lehetővé téve a tenyésztő szervezeteknek olyan megfelelő genetikai egységességgel rendelkező állatcsoport leírását, amelyet az ugyanolyan fajba tartozó állatoktól eltérőnek ítélnek meg, valamint azok ismert elődeikkel együtt történő nyilvántartását törzskönyvekben örökölt jellemzőiknek meghonosodott tenyésztési program keretében végrehajtott szaporítás, csere és kiválasztás révén történő reprodukálása érdekében.

törölve

Indokolás

A fajta fogalma – jóllehet a rendeletben mindenütt használják – nincs meghatározva. A jogbiztonság érdekében az előadó a fogalom meghatározását javasolja.

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Ennek megfelelően az ebben a rendeletben megállapított, fajtatiszta tenyészállatokra vonatkozó szabályok célja a fajtákkal foglalkozó tenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó, kölcsönösen elfogadott elveken alapuló kereskedelem biztosítása és az egyes tenyésztési programjaik jóváhagyása. E rendelet a fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvek főtörzskönyvi részének különböző osztályaiba történő bejegyzésére vonatkozó kritériumokat, valamint a teljesítményvizsgálatra, a genetikai értékelésre és a tenyészállatok tenyésztési célú engedélyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a származásigazolás tartalmára irányadó kritériumokat is megállapítja.

(13) Ennek megfelelően az ebben a rendeletben megállapított, fajtatiszta és keresztezett tenyészállatokra vonatkozó szabályok célja a fajtákkal foglalkozó tenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó, kölcsönösen elfogadott elveken alapuló kereskedelem biztosítása és az egyes tenyésztési programjaik jóváhagyása. E rendelet a fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvek főtörzskönyvi részének különböző osztályaiba történő bejegyzésére, a keresztezett tenyészállatok törzskönyvek kiegészítő részébe történő bejegyzésére vonatkozó kritériumokat, valamint a teljesítményvizsgálatra, a genetikai értékelésre és a tenyészállatok tenyésztési célú engedélyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a származásigazolás tartalmára irányadó kritériumokat is megállapítja.

Indokolás

A belső piacon belüli kereskedelem elősegítése érdekében e rendeletben lehetővé kell tenni a keresztezést.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Hasonlóképpen, az ebben a rendeletben megállapított, a hibrid tenyészsertésekre vonatkozó szabályok célja – a hibrid tenyészsertések különböző keresztezéseivel foglalkozó hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó, kölcsönösen elfogadott elvek, valamint tenyésztési programjaik jóváhagyása alapján – a kereskedelemhez való hozzáférés biztosítása. E rendelet emellett megállapítja a hibrid tenyészsertéseknek a törzskönyvek főtörzskönyvi részébe történő bejegyzésére vonatkozó kritériumokat, valamint a teljesítményvizsgálatra, a genetikai értékelésre és a hibrid tenyészsertések tenyésztési engedélyezésre, továbbá a származásigazolás tartalmára vonatkozó kritériumokat.

(14) Hasonlóképpen, az ebben a rendeletben megállapított, a hibrid tenyészsertésekre vonatkozó szabályok célja – a hibrid tenyészsertések különböző keresztezéseivel foglalkozó hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó, kölcsönösen elfogadott elvek, valamint tenyésztési programjaik jóváhagyása alapján – a kereskedelemhez való hozzáférés biztosítása. E rendelet emellett megállapítja a hibrid tenyészsertéseknek az állattenyésztési nyilvántartások főkönyvi részébe történő bejegyzésére vonatkozó kritériumokat, valamint a teljesítményvizsgálatra, a genetikai értékelésre és a hibrid tenyészsertések tenyésztési engedélyezésre, továbbá a származásigazolás tartalmára vonatkozó kritériumokat.

 

(Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

Egyes tagállamokban a „törzskönyv” kifejezést már más dokumentumokra használják, mint amelyikre ez a jogszabályszöveg hivatkozik. Az egyértelműség érdekében más kifejezést, az „állattenyésztési nyilvántartást” kell használni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14a) A tenyésztéstechnikai ágazat szereplőinek figyelembe kell venniük az állategészségügyet és az állatjólétet, különösen a fajták genetikai állományának javítására irányuló tevékenységeik keretében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14b) Ez a rendelet nem foglalkozhat a klónozás problémakörével.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Mivel e rendelet célkitűzését, mégpedig a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének, az Unióba történő behozatalának, valamint a tenyésztő szervezet és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok során szükségszerűen lefolytatandó hatósági ellenőrzések harmonizált megközelítésének a biztosítását a tagállamok nem tudják kellőképpen megvalósítani, és ezért hatásánál, összetettségénél, határokon átnyúló és nemzetközi jellegénél fogva az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Mivel ennek a rendeletnek a hatálya arra korlátozott, ami a célkitűzéseinek az eléréséhez szükséges, a Szerződés 5. cikkének (4) bekezdésében említett arányosság elvét is tiszteletben tartja.

(15) Mivel e rendelet célkitűzését, mégpedig a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének – szem előtt tartva, hogy az állattenyésztők mennyire tömörülnek szövetségekbe, a szövetségek tőkeerejét és a tenyésztési programok hatékonyságát –, az Unióba történő behozatalának, valamint a tenyésztő szervezet és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok során szükségszerűen lefolytatandó hatósági ellenőrzések harmonizált megközelítésének a biztosítását a tagállamok nem tudják kellőképpen megvalósítani, és ezért hatásánál, összetettségénél, határokon átnyúló és nemzetközi jellegénél fogva az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Mivel ennek a rendeletnek a hatálya arra korlátozott, ami a célkitűzéseinek az eléréséhez szükséges, a Szerződés 5. cikkének (4) bekezdésében említett arányosság elvét is tiszteletben tartja.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minősége, valamint az állatok értékelésének és besorolásának általuk használt módja hatással van a tenyészállatok piaci értékére. Ennek megfelelően harmonizált uniós kritériumokon alapuló szabályokat kell megállapítani a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és azok tagállamok illetékes hatóságai által történő felügyeletére annak biztosítása érdekében, hogy az általuk megállapított szabályok ne eredményezzenek ellentmondást a tenyésztési programok és a tenyésztési normák között, és ezáltal ne hozzanak létre technikai akadályokat az Unión belüli kereskedelemben.

(16) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minősége, valamint az állatok értékelésének és besorolásának általuk használt módja meghatározza az állatok teljesítményét és hatással van a tenyészállatok piaci értékére. Ennek megfelelően harmonizált uniós kritériumokon alapuló szabályokat kell megállapítani a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és azok tagállamok illetékes hatóságai által történő felügyeletére annak biztosítása érdekében, hogy az általuk megállapított szabályok ne eredményezzenek ellentmondást a tenyésztési programok és a tenyésztési normák között, és ezáltal ne hozzanak létre technikai akadályokat az Unión belüli kereskedelemben.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A meghatározott kritériumokat teljesítő tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésének a joga az uniós tenyésztéstechnikai jogszabályok alapelve. Egy meglévő elismert tenyésztő szervezet gazdasági tevékenységének védelme már nem indokolja egy másik tenyésztő szervezet illetékes hatóság általi elismerésének az elutasítását ugyanazon fajta vonatkozásában. Ugyanez vonatkozik az olyan tenyésztési program földrajzi kiterjesztésének jóváhagyására, melyet ugyanazon a fajtán vagy olyan tenyészállatokkal hajtanak végre, amelyeket a meglévő tenyésztő szervezet tenyésztési állományából be lehet szerezni. Az illetékes hatóságnak azonban rendelkeznie kell jogalappal az elismerés vagy a jóváhagyás elutasítására, amennyiben megalapozott kockázata van annak, hogy az ilyen elismerés vagy jóváhagyás veszélyeztetné egy ritka fajta megőrzését vagy a genetikai sokféleség védelmét.

(18) A meghatározott kritériumokat teljesítő tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésének a joga az uniós tenyésztéstechnikai jogszabályok alapelve. Egy meglévő elismert tenyésztő szervezet gazdasági tevékenységének védelme már nem indokolja egy másik tenyésztő szervezet illetékes hatóság általi elismerésének az elutasítását ugyanazon fajta vonatkozásában. Ugyanez vonatkozik az olyan tenyésztési program földrajzi kiterjesztésének jóváhagyására, melyet ugyanazon a fajtán vagy olyan tenyészállatokkal hajtanak végre, amelyeket a meglévő tenyésztő szervezet tenyésztési állományából be lehet szerezni. Az illetékes hatóságnak azonban rendelkeznie kell jogalappal az elismerés vagy a jóváhagyás elutasítására, amennyiben megalapozott kockázata van annak, hogy az ilyen elismerés vagy jóváhagyás veszélyeztetné egy ritka fajta megőrzését vagy a genetikai sokféleség védelmét. A jogalap kizárólag az e rendeletben meghatározott célokra használható és semmilyen körülmények között nem indokolhatja a belső piacot szabályozó elvek megsértését.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19a) Az Unió szerződő fele a Biológiai Sokféleség Egyezménynek, melynek célkitűzései a biológiai sokféleség megőrzése, a biológiai sokféleség alkotóelemeinek fenntartható használata, és a genetikai források hasznosításából származó előnyök igazságos és méltányos elosztása. Az említett egyezmény megerősíti, hogy az államok szuverén jogokkal rendelkeznek saját biológiai forrásaik felett, és felelősek a biológiai sokféleség megőrzéséért és biológiai forrásaik fenntartható használatáért. Az Unió továbbá szerződő fele a genetikai forrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyvnek. E rendeletnek tehát figyelembe kell vennie a tagállamokra háruló kötelezettségeket, és lehetővé kell tennie számukra, hogy a tenyésztéstechnikai erőforrások fenntartható kezelése keretében megfeleljenek ennek a rendeletnek.

Indokolás

Mivel ez a rendelet a Nagojai Jegyzőkönyvre és a Biológiai Sokféleség Egyezményre is hivatkozik, pontosan meg kell határozni a hatókörét.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Egy adott tagállamban elismert tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek számára lehetővé kell tenni a jóváhagyott tenyésztési programjaik végrehajtását egy vagy több másik tagállamban annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználják a kiváló genetikai értékű tenyészállatokat, amelyek fontos termelési tényezőt jelentenek az Unión belül. Ebből a célból egyszerűsített bejelentési eljárásnak kell biztosítania, hogy az illetékes hatóság a másik tagállamban értesüljön a szándékozott tevékenységről.

(20) Egy adott tagállamban elismert tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek számára lehetővé kell tenni a jóváhagyott tenyésztési programjaik végrehajtását egy vagy több másik tagállamban annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználják a kiváló genetikai értékű tenyészállatokat, amelyek fontos termelési tényezőt jelentenek az Unión belül. Ebből a célból az említett szervezetek számára tanúsítási rendelkezéseket kell bevezetni tenyésztési programjaik minőségének garantálása érdekében, ugyanakkor egyszerűsített bejelentési eljárásnak kell biztosítania, hogy az illetékes hatóság a másik tagállamban értesüljön a szándékozott tevékenységről.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) Elő kell segíteni a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek közötti határokon átnyúló együttműködést, amennyiben élni kívánnak az együttműködés lehetőségével, és emellett biztosítani kell a vállalkozási szabadságot és fel kell számolni a tenyészállatok és szaporítóanyagaik szabad kereskedelmének akadályait. Ezek az uniós partnerségi struktúrák különösképpen hozzájárulnak bizonyos fajok európai uniós identitásának megerősítéséhez az eszközök megosztása, valamint a nagyobb megbízhatóság és láthatóság érdekében az adatok közös megosztása révén.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek módosítják az I. mellékletet a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó kritériumoknak és a tenyésztési programok jóváhagyásának a tenyésztési ágazat fejleményeihez történő igazítása érdekében.

törölve

Indokolás

Túl nagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok száma és túl kiterjedt az alkalmazási körük, ráadásul a szöveg alapvető fontosságú pontjait érintik.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) Szükséges tisztázni a tenyésztők, a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek közötti viszonyt, mégpedig annak a jognak a biztosítása érdekében, hogy tagságot kaphassanak a tenyésztő szervezetekben és a hibridtenyésztő szervezetekben, ezáltal pedig részt vehessenek a tenyésztési programban azon a földrajzi területen belül, ahol azt végrehajtják. A tenyésztő szervezeteknek olyan szabályzattal kell rendelkezniük, amely megakadályozza a tenyésztők eredetük szerinti megkülönböztetését, és egy minimális szolgáltatást biztosít.

(24) Szükséges tisztázni a tenyésztők, a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek közötti viszonyt, mégpedig annak a jognak a biztosítása érdekében, hogy tagságot kaphassanak a tenyésztő szervezetekben és a hibridtenyésztő szervezetekben, ezáltal pedig részt vehessenek a tenyésztési programban azon az – akár határokon átnyúló – földrajzi területen belül, ahol azt végrehajtják. A tenyésztő szervezeteknek olyan szabályzattal kell rendelkezniük, amely megakadályozza a tenyésztők eredetük szerinti megkülönböztetését, és egy minimális szolgáltatást biztosít.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A teljesítményvizsgálatot és a genetikai értékelést a tenyésztő szervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet által kijelölt intézetek végezhetik el. Ezeknek a kijelölt intézeteknek együtt kell működniük a Bizottság által kijelölt uniós referenciaközpontokkal. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási aktusok révén uniós referenciaközpontokat jelöljön ki, és biztosítani kell számára a szükséges hatásköröket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek leírják feladataikat és funkcióikat, szükség esetén a IV. melléklet módosításával. Ezek a referenciaközpontok uniós támogatásra jogosultak az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat14 szerint. A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében a tenyésztő szervezet által végrehajtott teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést jelenleg – a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 96/463/EK tanácsi határozatnak15 megfelelően – az Interbull Centre segíti.

(34) A teljesítményvizsgálatot és a genetikai értékelést a tenyésztő szervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet által kijelölt intézetek végezhetik el. Ezeknek a kijelölt intézeteknek együtt kell működniük a Bizottság által kijelölt uniós referenciaközpontokkal. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási aktusok révén uniós referenciaközpontokat jelöljön ki, és a szükséges hatásköröket biztosítani kell a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek leírják feladataikat és funkcióikat, szükség esetén a IV. melléklet módosítása révén. Ezek a referenciaközpontok uniós támogatásra jogosultak a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet14 szerint. A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében a teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést végző tenyésztőszervezeteket jelenleg az 1996. július 23-i 96/463/EK tanácsi határozat15 által a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestületként kijelölt Interbull Centre, a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottság (ICAR) állandó albizottsága segíti.

_______________

_______________

4 HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 652/2014/EU rendelete az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

15 HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

15 HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) Mivel e rendelet csak a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyésztése tekintetében tartalmaz részletes rendelkezéseket, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a tenyésztő szervezetek elismerésére, a tenyésztési programok jóváhagyására, a tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzésére, a teljesítményvizsgálatra, a genetikai értékelésre és a tenyésztés engedélyezésére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, valamint a más fajba tartozó tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmével és az Unióba történő behozatalával kapcsolatos származásigazolásra vonatkozó végrehajtási aktusokat fogadjon el, amennyiben ez a kereskedelmi akadályok elhárításához szükséges.

törölve

Indokolás

Túl nagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok száma és túl kiterjedt az alkalmazási körük, ráadásul a szöveg alapvető fontosságú pontjait érintik. Másrészt egyéb fajokat csak együttdöntési eljárás útján szabad felvenni ebbe a rendeletbe.

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatala alapvetően fontos az európai mezőgazdaság számára. A tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatalát ezért olyan feltételekkel kell végrehajtani, amelyek szigorúan összhangban vannak a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó szabályokkal. Azonban az Unióban a tenyészállatok és szaporítóanyagaik csak akkor jegyezhetők be a törzskönyv vagy a tenyésztési nyilvántartás főtörzskönyvi részébe, ha az exportáló harmadik országokban végrehajtott hatósági ellenőrzések szintje egyenértékűen biztosítja, hogy a leszármazási adatok, a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés eredményei ugyanolyan bizonyosságúak, mint az Unióban. Emellett a harmadik országbeli állattenyésztő szervezetek kölcsönösségi alapon elfogadják az Unióban elismert tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyészállatait és azok szaporítóanyagait.

(36) A tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatala alapvetően fontos az európai mezőgazdaság számára. A tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatalát ezért olyan feltételekkel kell végrehajtani, amelyek szigorúan összhangban vannak a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó szabályokkal és amelyek megfelelnek az importált anyagok minőségével kapcsolatos valamennyi normának. Azonban az Unióban a tenyészállatok és szaporítóanyagaik csak akkor jegyezhetők be a törzskönyv vagy a tenyésztési nyilvántartás főtörzskönyvi részébe, ha az exportáló harmadik országokban végrehajtott hatósági ellenőrzések szintje egyenértékűen biztosítja, hogy a leszármazási adatok, a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés eredményei ugyanolyan bizonyosságúak, mint az Unióban. Emellett a harmadik országbeli állattenyésztő szervezetek kölcsönösségi alapon elfogadják az Unióban elismert tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyészállatait és azok szaporítóanyagait.

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43) A Bizottságnak megfelelő ellenőrzéseket kell végezni a tagállamokban, különösen a tagállamok által az e rendeletben megállapított tenyésztéstechnikai és származástani szabályok valamennyi tagállamban történő alkalmazásának biztosítása érdekében végrehajtott hatósági ellenőrzések eredményeinek a tükrében.

(43) A Bizottságnak kockázatalapú ellenőrzéseket kell végezni a tagállamokban, különösen a tagállamok által az e rendeletben megállapított tenyésztéstechnikai és származástani szabályok valamennyi tagállamban történő alkalmazásának biztosítása érdekében végrehajtott hatósági ellenőrzések eredményeinek a tükrében.

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) Annak érdekében, hogy a Bizottság összeállítsa azon harmadik országok jegyzékét, ahonnan a tenyészállatok és spermájuk, petesejtjeik és embriók Unióba történő behozatalát engedélyezik, meghatározza az ilyen behozatal feltételeit, információkat kapjon a kétoldalú megállapodások működéséről, és amennyiben az e rendeletben megállapított, a fenti behozatalra vonatkozó feltételek súlyos megsértése ezt indokolja, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Unió nevében ellenőrzéseket hajtson végre harmadik országokban, amennyiben ez szükséges.

(44) Annak érdekében, hogy a Bizottság összeállítsa azon harmadik országok jegyzékét, ahonnan a tenyészállatok és spermájuk, petesejtjeik és embriók Unióba történő behozatalát engedélyezik, és meghatározza az ilyen behozatal feltételeit, információkat kell szerezni nyomon követhetőségükről – a származásukat tanúsító származásigazolás formájában – és a kétoldalú megállapodások működéséről, és amennyiben az e rendeletben megállapított, a fenti behozatalra vonatkozó feltételek súlyos megsértése ezt indokolja, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Unió nevében ellenőrzéseket hajtson végre harmadik országokban, amennyiben ez szükséges.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) E rendelet megfelelő alkalmazásának és kiegészítésének vagy az I–V. melléklete módosításának a biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerint jogi aktusokat fogadjon el a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésére, a tenyésztési programok jóváhagyására, az állatok törzskönyvekbe és tenyésztési nyilvántartásokba történő felvételére, tenyészállatok tenyésztésre, természetes és asszisztált reprodukciós eljárásokra történő engedélyezésére, teljesítményvizsgálat és genetikai értékelések elvégzésére, tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelme és harmadik országokból való behozatala tenyésztéstechnikai és származástani előírásainak a meghatározására, a referenciaközpontok feladatainak és funkcióinak a leírására alkalmazott eljárások és kritériumok, valamint az ahhoz szükséges feltételek tekintetében.

törölve

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47) A nem a szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék fajtatiszta tenyészállatainak és szaporítóanyagaiknak az Unión belüli kereskedelmével és az Unióba történő behozatalával kapcsolatos, a Szerződés 290. cikke szerinti jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazást annak érdekében kell a Bizottságra ruházni, hogy a tagállamok reagálhassanak a kereskedelemben bekövetkező zavarokra, mindenekelőtt pedig azért, hogy felléphessenek, ha egy ritka fajtát kihalás fenyeget, vagy a genetikai sokféleség védelme veszélybe kerül.

törölve

Indokolás

Egyéb fajokat csak együttdöntési eljárás útján szabad felvenni ebbe a rendeletbe.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tenyészállatok és azok spermája, petesejtjei és embriói Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani szabályok;

a) az állattenyésztés megőrzésére és javítására, valamint a tenyészállatok és azok spermája, petesejtjei és embriói Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani szabályok;

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az őshonos és a kihalással fenyegetett fajták megőrzésére és javítására vonatkozó szabályok;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. szarvasmarhafélék (Bos taurus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra hircus);

i. szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos indicus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra hircus);

Indokolás

Bővíteni kell a szarvasmarhafélék körét, különösképpen a zebu fajtára is ki kell terjeszteni azt.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. az i. és ii. pontokban említettektől eltérő fajok, amelyek tekintetében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadtak el a 35. cikk (1) bekezdése vagy a 45. cikk (1) bekezdése szerint;

törölve

Indokolás

A többi fajt csak együttdöntési eljárás útján szabad felvenni ebbe a rendeletbe.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

aa) „fajta”: olyan állatok csoportja, amelyek a tenyésztők egy vagy több csoportja szerint az ivadékaikra átörökíthető és az ugyanazon fajba tartozó más egyedektől megkülönböztető, megfelelően egységes jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyek tekintetében a tenyésztők említett csoportjai szaporítás, csere, kiválasztás, javítás vagy megőrzés céljából megállapodnak tenyésztési programok folytatásáról és az állatok törzskönyveikben való nyilvántartásáról;

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „tenyésztő szervezet”: tenyésztő egyesület vagy tenyésztő szövetség, amelyet egy tagállam a 4. cikk (2) bekezdése szerint elismert abból a célból, hogy az általa vezetett vagy létrehozott törzskönyv(ek)be bejegyzett fajtatiszta tenyészállatokkal tenyésztési programot hajtson végre;

d) „tenyésztő szervezet”: olyan, az elismerés iránti kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően létrejött, magán- vagy állami tulajdonban lévő gazdasági szereplő, amelyet egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága a 4. cikk (2) bekezdése szerint elismert abból a célból, hogy tenyésztési programot hajtson végre;

Módosítás     33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) „tenyésztési program”: valamely tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően kialakított és végrehajtott szisztematikus tevékenységek összessége, amelyek többek között magukban foglalják a fajta meghatározását és részletes fenotípusos és genotípusos tulajdonságait, a tenyésztés irányát és a tenyésztési célkitűzéseket, a szervezeti és a törzskönyv vezetésére vonatkozó szabályokat, a teljesítményvizsgálati rendszer meghatározását a tenyésztési célokra tekintettel, a tenyésztési kritériumok meghatározását és azoknak a genetikai értékelésen belüli súlyozását, amennyiben ilyen értékelést előírtak, a nyilvántartási és teljesítményvizsgálati rendszer meghatározását az előírásoknak megfelelően, valamint az adott fajta megőrzésének, javításának és/vagy népszerűsítésének kérdését;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. tenyésztő szervezetekkel és hibridtenyésztő szervezetekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések megszervezése a 46. cikkben és az 52. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott szabályok szerint;

ii. tenyésztő szervezetekkel és hibridtenyésztő szervezetekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések megszervezése a 46. cikkben meghatározott szabályok szerint;

Módosítás     35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) a tenyésztési programok minőségének biztosítása;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. az a) pont ii. alpontjában említett fajú háziállat, amely egy, ugyanolyan fajba tartozó állatokról vezetett törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől származik, és amelyet szintén bejegyeztek, és jogosult a bejegyezésre az adott törzskönyv főtörzskönyvi részébe a 19. cikknek megfelelően;

ii. az a) pont ii. alpontjában említett fajú háziállat, amely egy, ugyanolyan fajba tartozó állatokról vezetett törzskönyvbe bejegyzett szülőktől származik, és amelyet szintén bejegyeztek, és jogosult a bejegyezésre az adott törzskönyvbe a 19. cikknek megfelelően, ideértve a herélt állatokat is;

Indokolás

Ez a meghatározás, amely kizárólag a tenyészállatokat foglalja magában, nem felel meg a méneskönyv sajátosságainak, mivel abba az egyedeket már születésükkor bejegyzik, függetlenül attól, hogy szaporodóképességük szempontjából hogyan alakul a jövőjük. Ez különösen vonatkozik a herélt állatokra és arra, hogy azok is „törzskönyvezett lófélének” minősülnek.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. az e pont i. és ii. alpontjában említett fajba tartozó állattól eltérő fajú háziállat, amely tekintetében az adott tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára vonatkozó egyedi tenyésztéstechnikai és származástani szabályokat határoztak meg a 35. cikk (1) bekezdése, illetve a 45. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban;

törölve

Módosítás     38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

iiia. a 17. és a 19. cikkben rögzített eltérések alapján valamely törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyzett állatok;

 

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) „fajtavonal”: valamely fajtához tartozó fajtatiszta állatok genetikailag meghatározott alpopulációja;

Indokolás

Bevezetése esetén a DNS-gyűjtemény a tenyészállat dokumentációját kísérheti az állat egész élete során, és vitás helyzetek vagy azonosítási problémák esetén nyújt segítséget.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) „tenyészérték”: egy tenyészállat számszerűsíthető örökölhető jellemzője;

o) „tenyészérték”: egy állat genotípusának az utóda egy bizonyos jellemzőjére gyakorolt becsült várható hatása;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v) „állattenyésztési ellenőrzés”: az Unióba behozott tenyészállatok és szaporítóanyagaik okmányellenőrzése és azonosítása a 42. cikkben meghatározott tenyésztéstechnikai feltételek és a 45. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának ellenőrzése érdekében;

v) „állattenyésztési ellenőrzés”: az Unióba behozott tenyészállatok és szaporítóanyagaik okmányellenőrzése és azonosítása a 42. cikkben meghatározott tenyésztéstechnikai feltételek betartásának ellenőrzése érdekében;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – w pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik, amennyiben azok Unióba történő behozatala a 45. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerint történt;

törölve

Módosítás     43

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – y a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ya) „kihalással fenyegetett állatfajta”: olyan állatfajta, amelynek esetében az apa- és anyaállatok száma az Unióban vagy valamely tagállamban egy bizonyos szint alá süllyedt, és amelyet ezért a kihalás veszélye fenyeget.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek az illetékes hatóságtól a (2) bekezdésnek megfelelően kérelmezhetik elismerésüket.

(1) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek az illetékes hatóságtól a (2) bekezdésnek megfelelően kérelmezik elismerésüket.

Indokolás

Világosan meg kell határozni a tenyésztő szervezetek tagállamok általi elismerésének jogi keretét: a gazdasági szereplőknek kötelezően elismerés iránti kérelmet kell benyújtaniuk ahhoz, hogy törzskönyvet vezethessenek és tenyésztési programot hajthassanak végre.

Módosítás     45

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

– a fajta megőrzése vagy

– a fajtán belül a genetikai variáció megőrzése,

– a fajta vagy a keresztezés javítása;

– a fajta javítása,

 

– a keresztezés megtervezése, vagy

 

– új fajta megtervezése;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerése tekintetében az I. melléklet 1. részében, fajtatiszta tenyészlovak esetében pedig a 3. részében megállapított követelmények módosítása tekintetében, az általuk érintett tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek különbözőségeinek a figyelembe vétele érdekében.

törölve

Módosítás     47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjától eltérve, az illetékes hatóság megtagadhatja egy olyan tenyésztő szervezet elismerését, amely megfelel az I. melléklet 1. részében meghatározott előírásoknak, amennyiben az adott tenyésztő szervezet tenyésztési programja veszélyeztetné az arra a fajtára vonatkozóan egy olyan tenyésztő szervezet által létrehozott törzskönyvbe bejegyzett vagy bejegyzésre regisztrált és jogosult tenyészállatok megőrzését vagy genetikai sokszínűségét, amelyet az adott tagállamban már elismertek.

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjától eltérve, az illetékes hatóság megtagadhatja egy olyan tenyésztő szervezet elismerését, amely megfelel az I. melléklet 1. részében meghatározott előírásoknak, amennyiben az adott tenyésztő szervezet tenyésztési programja veszélyeztetné:

 

 

a) az arra a fajtára vonatkozóan egy olyan tenyésztő szervezet által létrehozott törzskönyvbe bejegyzett vagy bejegyzésre regisztrált és jogosult tenyészállatok megőrzését, amelyet az adott tagállamban már elismertek,

 

b) a fajtatiszta tenyészállatok genetikai sokszínűségét, ha a fajta genetikai örökségével kapcsolatos koordináció és információcsere hiányában csökkenne a beltenyészet ellenőrzésének és a genetikai károsodás kezelésének hatékonysága,

 

 

c) ritka vagy veszélyeztetett fajok esetében egy ugyanazon fajtában érdekelt, már létező tenyésztő szervezet tenyésztési programjának eredményes végrehajtását, ezáltal jelentős mértékben csökkentve a várt genetikai előrelépés hatékonyságát, vagy

 

d) azoknak az állati genetikai erőforrásoknak a megőrzését és fenntartható kezelését, amelyek a Biológiai Sokféleség Egyezmény és az egyezményhez csatolt Nagojai Jegyzőkönyv céljaival összhangban a tagállam fennhatósága és felelőssége alá tartoznak.

Módosítás     48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a rendszer esetleges zavarai és gyengülése olyan új tenyésztő szervezetek elismerésének eredményeként, amelyek egy létező tenyésztő szervezet által már törzskönyvezett tenyészállatokat törzskönyveznek, ha ez ritka vagy veszélyeztetett fajtát érint;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a fajta vagy keresztezés, amelyre a tenyésztési programját jóváhagyták;

b) a fajta vagy keresztezés, amelyre a tenyésztési programját a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyták;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1) A tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet az illetékes hatóság által a (-1a) bekezdésnek megfelelően történő jóváhagyását követően hajtja végre a tenyésztési programot.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1) A tenyésztő szervezetnek vagy a hibridtenyésztő szervezetnek ahhoz az illetékes hatósághoz kell tenyésztési programjának jóváhagyása iránti kérelmet benyújtania, amely a tenyésztő szervezetet vagy a hibridtenyésztő szervezetet a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően elismerte.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia az általa a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően elismert tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyésztési programját, amennyiben a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyésztési programjának elismerésére vonatkozó kérelmet nyújt be, amelyben bizonyítja a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában előírt és az I. melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta lófélék esetében a 3. részében rögzített előírások betartását.

(1) A (-1a) bekezdésben hivatkozott illetékes hatóságnak értékelnie kell a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyésztési programjait és jóvá kell hagynia azokat, amennyiben megfelelnek a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában előírt és az I. melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta lófélék esetében a 3. részében rögzített előírásoknak.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 4. cikkben említett illetékes hatóság engedélyezheti a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek számára törzskönyvük vagy tenyésztési nyilvántartásuk vezetésének és tenyésztési programjuk más egyedi vonatkozásának a kiszervezését egy harmadik félhez, amennyiben:

(2) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek kiszervezhetik egy vagy több harmadik szervezethez a törzskönyvük vagy állattenyésztési nyilvántartásuk vezetésével kapcsolatos technikai tevékenységeket és tenyésztési programjuk más konkrét vonatkozásait, amennyiben:

a) a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek maradnak felelősek az illetékes hatóság felé a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott előírások betartásának biztosításáért;

a) a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek maradnak felelősek az illetékes hatóság felé a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában és az I. melléklet 2. és 3. részében meghatározott előírások betartásának biztosításáért;

b) nincs összeférhetetlenség a harmadik fél és a tenyésztési programban részt vevő tenyésztők gazdasági tevékenysége között.

b) nincs összeférhetetlenség a harmadik szervezet és a tenyésztési programban részt vevő tenyésztők gazdasági tevékenysége között.

 

c) ezek a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek a (-1a) bekezdésben említett kérelmükben konkrétan meghatározták a kiszervezni kívánt tevékenységeket, valamint a harmadik szervezetek nevét és elérhetőségeit.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az I. melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta lófélék esetében a 3. részében a tenyésztési programok jóváhagyására vonatkozó előírások módosítása tekintetében, a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok különbözőségeinek a figyelembe vétele érdekében.

törölve

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben egy tenyésztési program alkalmazási köre vagy a földrajzi terület, ahol azt végre fogják hajtani, azt mutatja, hogy a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet egy másik tagállamban rezidens tenyészállatokkal akarja azt végrehajtani, a 8. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság:

(1) Amennyiben egy tenyésztési program alkalmazási köre vagy a földrajzi terület, ahol azt végre fogják hajtani, azt mutatja, hogy a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet egy másik tagállamban rezidens tenyészállatokkal akarja azt végrehajtani, a 8. cikk (-1a) bekezdésében említett illetékes hatóság:

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az adott másik tagállam illetékes hatóságát legalább 90 naptári nappal a tenyésztési program tervezett kezdési napja előtt értesíti;

a) az adott másik tagállam illetékes hatóságát legalább 90 naptári nappal a tenyésztési program tervezett kezdési napja előtt értesíti a másik tagállam hivatalos nyelvén;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban említett illetékes hatóságnak a bejelentéssel együtt másolatot küld a tenyésztési programnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti jóváhagyása iránti kérelemről.

b) az a) pontban említett illetékes hatóságnak a bejelentéssel együtt másolatot küld a tenyésztési programnak a 8. cikk (-1a) bekezdése szerinti jóváhagyása iránti kérelemről, az a) pontban említett hivatalos tagállami nyelven.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett illetékes hatóság az abban a bekezdésben említett bejelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül megtagadhatja a jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a tenyésztési programot a 8. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság által elismert tenyésztő szervezet a területén hajtsa végre, amennyiben:

(2) Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett illetékes hatóság az abban a bekezdésben említett bejelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül megtagadhatja a jóváhagyást arra vonatkozóan, hogy a tenyésztési programot a 8. cikk (-1a) bekezdésében említett illetékes hatóság által elismert tenyésztő szervezet a területén hajtsa végre, amennyiben:

Módosítás     59

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy további tenyésztési program jóváhagyása olyan mértékben széttagolná az abban a tagállamban rendelkezésre álló fajtatiszta tenyészállatok állományát, ami veszélyeztetné az adott fajta genetikai sokszínűségének a megőrzését.

b) egy további tenyésztési program jóváhagyása veszélyeztetheti az adott fajta megőrzését vagy genetikai sokszínűségét valamely tagállamban a beltenyészet ellenőrzése és a genetikai károsodás kezelése tekintetében a koordináció és az információcsere elmaradása következtében, vagy veszélyeztetheti a ritka vagy veszélyeztetett fajták állományjavító programjait az olyan tenyésztési fejlesztések miatt, amelyek nincsenek összhangban az adott fajta esetében az adott tagállamban meghatározott tulajdonságokkal, és amelyek a várt genetikai előrelépés hatékonyságának csökkenését eredményeznék.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett illetékes hatóság a (2) bekezdésnek megfelelően meg akarja tagadni a jóváhagyást, tájékoztatnia kell a Bizottságot a jóváhagyás megtagadására irányuló szándékáról, és azt meg kell indokolnia.

(5) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjában említett illetékes hatóság a (2) bekezdésnek megfelelően megtagadja a jóváhagyást, arról tájékoztatnia kell a Bizottságot.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet szabályzata tagságról rendelkezik, a tenyésztők kérelmezhetik:

törölve

a) az adott tenyésztő szervezetekben vagy hibridtenyésztő szervezetekben a tagságot;

 

b) a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tevékenység alkalmazási körén és földrajzi területén belüli tenyésztési programban a részvételt.

 

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet szabályzata nem rendelkezik a tagságról, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők kérelmezhetik, hogy:

(2) A 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban részt vevő tenyésztők megkülönböztetés nélkül hozzáférhetnek a tenyésztési programban előirányzott összes szolgáltatáshoz.

a) jegyezzék be a fajtatiszta tenyészállataikat a tenyésztő szervezet által a 17. cikk (1) bekezdése szerint arra a fajtára létrehozott törzskönyv főtörzskönyvi részébe;

 

b) tartsák nyilván az állataikat a tenyésztő szervezet által a 17. cikk (3) bekezdése szerint arra a fajtára létrehozott törzskönyv kiegészítő részében;

 

c) tartsák nyilván hibrid tenyészsertéseiket az arra a keresztezésre egy hibridtenyésztő szervezet által a 24. cikk szerint létrehozott tenyésztési nyilvántartásban;

 

d) vehessenek részt a 27. cikk szerinti teljesítményvizsgálatban és genetikai értékelésben;

 

e) kapjanak származásigazolást a 33. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően.

 

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Amennyiben egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet szabályzata tagságról rendelkezik:

 

a) a tenyésztők kérelmezhetik az adott tenyésztő szervezetekben vagy hibridtenyésztő szervezetekben a tagságot;

 

b) a tenyésztők kérelmezhetik a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tevékenység alkalmazási körén és földrajzi területén belüli tenyésztési programban a részvételt;

 

c) a tenyésztők megkülönböztetés nélkül részt vehetnek a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tevékenység alkalmazási körén és földrajzi területén belüli tenyésztési programban.

Indokolás

Az új bekezdés célja, hogy tisztázza a tenyésztők jogait azokban az esetekben, amikor tagsági rendszerben vesznek részt. Ezeket a jogokat különösen azokra a tenyésztőkre kell korlátozni, akik a tenyésztő szervezet tevékenységének földrajzi területén belül találhatók; a tenyésztőknek megkülönböztetés nélkül hozzá kell férniük a tenyésztési programnak megfelelő szolgáltatásokhoz.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tenyésztőknek jogukban áll kiválasztani a törzskönyvet vagy tenyésztési nyilvántartást, amelyben a 19. és 24. cikk szerint a tenyészállataikat bejegyeztetni vagy nyilvántartatni szeretnék.

(3) A tenyésztőknek jogukban áll kiválasztani a törzskönyvet vagy állattenyésztési nyilvántartást, amelyben a 19. és 24. cikk szerint a tenyészállataikat bejegyeztetni vagy nyilvántartatni szeretnék, feltéve, hogy az érintett tenyésztők tagállamában a 8. cikk (1) bekezdésének vagy a 9. cikknek megfelelően jóváhagyták a törzskönyvhöz vagy az állattenyésztési nyilvántartáshoz kapcsolt tenyésztési programot.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Azon tenyésztők állatai, akik azon a földrajzi területen kívül található gazdaságokba helyezik át állataikat, ahol a 8. cikk (1) bekezdése szerint jóváhagyott tenyésztési programot hajtja végre a tenyésztő szervezet vagy a tenyésztő vállalkozás, az e tenyésztő szervezet vagy tenyésztő vállalkozás által elfogadott és az I. melléklet 1. része (3) bekezdése e) pontjának ii. albekezdésében meghatározott szabályokkal összhangban bejegyezhetők e tenyésztő szervezet törzskönyvébe.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. cikk

törölve

Tenyésztők jogai egy tenyésztő szervezet által hozott döntés vitatására

 

(1) A tenyésztők igénybe vehetik a 13. cikkben meghatározott intézkedéseket, amennyiben állításuk szerint egy tenyésztő szervezet az alábbiak valamelyikét indokolatlanul megtagadta/elutasította:

 

a) a 10. cikk (1) bekezdése szerinti kérelem;

 

b) egy fajtatiszta tenyészállatnak törzskönyv főtörzskönyvi részébe történő bejegyzése iránti kérelem a 19. cikkben meghatározottak szerint;

 

c) egy állatnak törzskönyv kiegészítő részében történő nyilvántartása iránti kérelem a 20. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint;

 

d) egy fajtatiszta tenyészállat alábbiak céljára történő engedélyezése:

 

i. a 21. cikkben meghatározott tenyésztés; vagy

 

ii. a 23. cikk (1) bekezdésében meghatározott mesterséges megtermékenyítés;

 

e) egy fajtatiszta tenyészállat vagy spermája hivatalos teljesítményvizsgálatának és genetikai értékelésének a jóváhagyása a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

 

f) a 27. cikk szerinti végrehajtott teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés eredményeinek elfogadása.

 

(2) A tenyésztők igénybe vehetik a 13. cikkben meghatározott intézkedéseket, amennyiben állításuk szerint egy tenyésztő szervezet nem hajtotta végre a 27. cikk szerinti teljesítményvizsgálatot vagy genetikai értékelést.

 

(A 11. cikket teljes egészében törölni kell.)

Indokolás

A nemzeti jogban már léteznek az egy vagy több tenyésztő és egy tenyésztő szervezet közötti jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. cikk

törölve

Egy hibridtenyésztő szervezet által hozott döntést vitató tenyésztők jogai

 

(1) A tenyésztők igénybe vehetik a 13. cikkben meghatározott intézkedéseket, amennyiben állításuk szerint egy hibridtenyésztő szervezet az alábbiak valamelyikét indokolatlanul megtagadta:

 

a) egy hibrid tenyészsertésnek tenyésztési nyilvántartásban történő nyilvántartása iránti kérelem a 24. cikkben meghatározottak szerint;

 

b) egy hibrid tenyészsertésnek a 26. cikk (1) bekezdésében meghatározott mesterséges megtermékenyítés céljára történő engedélyezése;

 

c) egy hibrid tenyészsertésnek vagy spermájának a 26. cikk (2) bekezdésében meghatározott teljesítményvizsgálat céljára történő jóváhagyása;

 

d) a 27. cikk szerinti végrehajtott teljesítményvizsgálat eredményeinek elfogadása.

 

(2) A tenyésztők a 13. cikkben meghatározott intézkedéseket kérelmezhetik, amennyiben állításuk szerint egy hibridtenyésztő szervezet nem hajtotta végre a 27. cikk szerinti teljesítményvizsgálatot vagy genetikai értékelést.

 

(A 12. cikket teljes egészében törölni kell.)

Indokolás

A nemzeti jogban már léteznek az egy vagy több tenyésztő és egy tenyésztő szervezet közötti jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. cikk

törölve

Tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által hozott döntést vitatása esetén a tenyésztők számára rendelkezésre álló intézkedések

 

(1) A 11. és 12. cikkben említett esetekben a tenyésztők:

 

a) kérhetik független szakértő véleményét;

 

b) a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elutasítása vagy eredményei kézhezvételétől számított 30 napon belül fellebbezhetnek a 11. cikk (1) bekezdésében és a 12. cikk (1) bekezdésében említett elutasítás vagy a 11. cikk (2) bekezdésében és a 12. cikk (2) bekezdésében említett teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés eredménye ellen.

 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett fellebbezésben a tenyésztő leírja a tényeket és az okokat, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – az (1) bekezdés a) pontjában említett független szakértői véleményt, amelyek alapján úgy véli, hogy:

 

a) a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet általi elutasítás nem felel meg a 19., 21., 23., 27., 28., 30. vagy 32. cikknek; vagy

 

b) a teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés eredményeit nem a 27. cikknek megfelelően érték el.

 

(A 13. cikket teljes egészében törölni kell.)

Indokolás

A nemzeti jogban már léteznek az egy vagy több tenyésztő és egy tenyésztő szervezet közötti jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

14. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. cikk

törölve

Vitarendezés

 

(1) Amennyiben egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet elutasítja egy tenyésztő 13. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti fellebbezését, a fellebbezés elutasítására vonatkozó döntésének időpontját követő 30 napon belül értesítenie kell a tenyésztőt és az illetékes hatóságot, amely a tenyésztő szervezetet vagy hibridtenyésztő szervezetet a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően elismerte.

 

(2) A 8. cikk (1) bekezdésében vagy a 9. cikkben említett illetékes hatóság felülbírálhatja a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet döntését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a döntés nem felel meg a 19., 21., 23., 27., 28., 30. vagy 32. cikknek.

 

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a fellebbezési eljárást, valamint a fellebbezési döntések indokolt időtartamon belüli meghozatalát.

 

Ennek érdekében az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy külön bíróságot hoz létre, amely jogosult a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által hozott döntések felülbírálására, amennyiben a bíróság úgy véli, hogy egy tenyésztő által benyújtott fellebbezés tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet általi elutasítása indokolatlan volt.

 

(A 14. cikket teljes egészében törölni kell.)

Indokolás

A nemzeti jogban már léteznek az egy vagy több tenyésztő és egy tenyésztő szervezet közötti jogorvoslatra vonatkozó rendelkezések.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek kizárhatják:

 

– a tenyésztőket a tenyésztési programban való részvételből, amennyiben azok nem tartják be a tenyésztési programban megállapított szabályokat vagy az I. melléklet 1. része (3) bekezdésének f) pontjában hivatkozott eljárásrendet;

 

– nyilvántartásba vételüket követően azokat az állatokat és ivadékaikat, valamint azon genetikai anyagokat, amelyek már nem felelnek meg a fajta törzskönyvébe való bejegyzés hivatalosan meghatározott követelményeinek.

 

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) kizárni tenyésztőket a tagságból, amennyiben a tenyésztők nem teljesítik az I. melléklet 1. részének 3.e) pontja szerinti eljárásrendben meghatározott feladataikat.

b) kizárni tenyésztőket a tagságból, amennyiben a tenyésztők nem teljesítik a 16. cikk (1) bekezdése szerinti eljárásrendben meghatározott feladataikat.

Módosítás     72

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tenyésztő szervezetek a tenyésztési programjuk előírásain alapuló teljesítményvizsgálatot végezhetnek el, és a teljesítményvizsgálat végrehajtását követően kiválaszthatják a tenyésztési programjuknak megfelelő tevékenységeket.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elsődleges feladata megakadályozni és szükség esetén rendezni azokat a vitákat, amelyek a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programok végrehajtása során a tenyésztők és a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet között felmerülhetnek, a 14. cikk (3) bekezdése szerint azon tagállam által létrehozott szabályok szerint, ahol a vita felmerül, valamint az I. melléklet 1. része 3. pontjának megfelelően.

(3) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elsődleges feladata megakadályozni és szükség esetén rendezni azokat a vitákat, amelyek a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programok végrehajtása során a tenyésztők és a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet között felmerülhetnek, az I. melléklet 1. része 3. pontjának f) pontjában meghatározott szabályoknak megfelelően.

Módosítás     74

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az adott tagállam tenyésztő szervezetei és hibridtenyésztő szervezetei közösen felelnek azért, hogy egy kihalással fenyegetett fajtához tartozó fajtatiszta tenyészállatot a 19. cikkel összhangban valamennyi tagállamban be lehessen jegyezni a törzskönyv főtörzskönyvi részébe. A tenyésztők szabadon választhatják meg azt a tenyésztő szervezetet, hibridtenyésztő szervezetet vagy állami hivatalt, amelybe tartozni kívánnak. Az illetékes hatóság támogatja és felügyeli ennek folyamatát.

Módosítás     75

Rendeletre irányuló javaslat

4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tenyészállatok bejegyzése törzskönyvekbe és tenyésztési nyilvántartásokba, valamint tenyésztés, mesterséges megtermékenyítés és vizsgálat céljából történő engedélyezése

Tenyészállatok bejegyzése törzskönyvekbe és tenyésztési nyilvántartásokba, valamint tenyésztés, mesterséges termékenyítés és vizsgálat céljából történő engedélyezése

Indokolás

A magyar „mesterséges megtermékenyítés” kifejezés nyelvi javítása.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezek a kritériumok és eljárások megkövetelhetik a fajtatiszta tenyészállatoknak a 27. cikkben előírtaknak megfelelő vagy a 28. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerinti teljesítményvizsgálatát és genetikai értékelését vagy a főtörzskönyvi rész konkrét osztályába történő bejegyzés előtt a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban leírt bármely egyéb értékelést.

Ezek a kritériumok és eljárások megkövetelhetik a fajtatiszta tenyészállatoknak a 27. cikkben előírtaknak megfelelő teljesítményvizsgálatát és genetikai értékelését vagy a főtörzskönyvi rész konkrét osztályába történő bejegyzés előtt a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban leírt bármely egyéb értékelést.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tenyésztő szervezetek az e cikk (1) bekezdésében meghatározott főtörzskönyvi rész mellett egy vagy több kiegészítő részt is létrehozhatnak a törzskönyvben ugyanolyan fajtájú állatok számára, amelyek nem jogosultak a főtörzskönyvi részbe történő bejegyzésre, amennyiben ezek az állatok teljesítik a 20. cikk (1) bekezdésének előírásait, és a tenyésztő szervezet szabályai lehetővé teszik az ilyen állatok ivadékainak bejegyzését a főtörzskönyvi részbe, az alábbiakban meghatározott szabályoknak megfelelően:

(3) A tenyésztő szervezetek az e cikk (1) bekezdésében meghatározott főtörzskönyvi rész mellett egy vagy több kiegészítő részt is létrehozhatnak a törzskönyvben ugyanolyan fajtájú állatok számára, amelyek nem jogosultak a főtörzskönyvi részbe történő bejegyzésre, amennyiben ezek az állatok teljesítik a II. melléklet 1. része III. fejezete 1. és 2. pontjának előírásait, és a tenyésztő szervezet szabályai lehetővé teszik az ilyen állatok ivadékainak bejegyzését a főtörzskönyvi részbe, az alábbiakban meghatározott szabályoknak megfelelően:

Módosítás     78

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) hímivarú juh- és kecskefélék esetében a II. melléklet 1. része III. fejezetének 4. pontja; vagy

Indokolás

A robusztus fajták esetében alkalmazott eddigi kivételeket a genetikai sokféleség megőrzése érdekében fenn kell tartani.

Módosítás     79

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a II. melléklet 1. része III. fejezetének 3. és 4. pontja szerint meghatározott szabályok módosítása tekintetében, amelyek szerint a kiegészítő részben nyilvántartott állatok ivadéka bejegyezhető a főtörzskönyvi részbe.

törölve

Indokolás

Az említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy módosítsa a kiegészítő részben nyilvántartott állatok ivadékainak a főtörzskönyvi részbe való bejegyzésére vonatkozó szabályokat. A kiegészítő rész a szövegjavaslat „érzékeny” pontja, mivel az ilyen kiegészítő rész a törzskönyvben való létrehozásakor szorosan hozzákapcsolódik a törzskönyv főtörzskönyvi részéhez. A fenti szabályoknak ezért továbbra is az alaprendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a fajtatiszta tenyészállatoknak a II. melléklet 1. része I. és II. fejezetében meghatározott törzskönyvek főtörzskönyvi részébe történő bejegyzésre vonatkozó előírások módosítása tekintetében.

törölve

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az állatoknak a II. melléklet 1. rész III. fejezetében meghatározott törzskönyvek kiegészítő részében történő nyilvántartásra vonatkozó feltételek módosítása tekintetében.

törölve

Módosítás     82

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Fajtatiszta tenyészállatok tenyésztés céljából történő engedélyezése

Fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő elfogadása

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tenyésztő szervezetek nem zárhatják ki tenyésztéstechnikai vagy származástani okokból – a 19. cikk alkalmazásából eredő okokat kivéve – a törzskönyvük főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatok felhasználását az alábbi szaporítási technikák használatával történő tenyésztés céljára:

(1) A tenyésztő szervezetek nem zárhatják ki tenyésztéstechnikai vagy származástani okokból – a 19. és a 27. cikk alkalmazásából eredő okokat kivéve – a törzskönyvük főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik felhasználását az alábbi szaporítási technikák használatával történő tenyésztés céljára:

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) sperma gyűjtése olyan tenyészállatokból, amelyeknek adott esetben elvégezték a teljesítményvizsgálatát és genetikai értékelését a 27. cikknek vagy a 28. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottaknak megfelelően;

c) sperma gyűjtése olyan tenyészállatokból, amelyeknek – ha azt a tenyésztési program előírja – elvégezték a teljesítményvizsgálatát és genetikai értékelését a 27. cikknek megfelelően;

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve az a tenyésztő szervezet, amely a lófélék és szamárfélék fajtatiszta tenyészállatairól törzskönyvet vezet, az illetékes hatóság által a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott tenyésztési programja céljából, vagy az egy adott fajtán belüli genetikai sokféleség megőrzése érdekében korlátozhatja vagy megtilthatja:

 

a) a tenyészállatok és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő engedélyezését;

 

b) az (1) bekezdésben említett egy vagy több szaporítási technikának a törzskönyvükbe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatokon történő alkalmazását.

Indokolás

A 21. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekből az következik, hogy a mesterséges megtermékenyítés csak abban az esetben tilos, ha bizonyos, a teljesítményvizsgálattal és a genetikai értékeléssel összefüggő feltételek nem teljesülnek. A lófélék esetében e rendeletnek lehetővé kell tennie, hogy a tenyésztő szervezetek a tenyésztési program keretében megválaszthassák a tenyésztési módszereket.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az alábbiakra vonatkozó kritériumok tekintetében:

törölve

a) fajtatiszta tenyészállatok tenyésztő szervezetek általi, tenyésztés céljából történő engedélyezése;

 

b) fajtatiszta tenyészállatok szaporítóanyagainak tenyésztés céljából történő gyűjtése és felhasználása.

 

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tenyésztő szervezeteknek elő kell írniuk a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai és a tejelő juhfélék és kecskefélék fajtatiszta hímivarú tenyészállatai azonosítását vércsoportjuk elemzése alapján vagy más megfelelő és legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtó módszer alapján, ha azok a következő célra kerülnek felhasználásra:

(1) A tenyésztő szervezeteknek elő kell írniuk a szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai és a fajtatiszta hímivarú tenyészsertések azonosítását vércsoportjuk elemzése vagy DNS-elemzés, például egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) vizsgálat vagy mikroszatellita vizsgálat alapján vagy más megfelelő és legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtó módszer alapján, ha azok a következő célra kerülnek felhasználásra:

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság beépíti az azonosítási módszerek fejlődését a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottsággal (ICAR) és a Nemzetközi Állatgenetikai Társaság (ISAG) által végzett munka alapján.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Egy tagállam vagy az érintett fajtájú fajtatiszta állatok tenyésztő szervezeteinek valamely európai szövetsége kérésére a Bizottság végrehajtási aktusok révén jóváhagyja a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai és a tejelő juhfélék és kecskefélék fajtatiszta hímivarú tenyészállatai azonosításának módszereit, amelyek legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti fajtatiszta tenyészállatok vércsoport-elemzése, figyelembe véve a technikai fejlődést és a 31. cikkben említett európai referenciaközpontok ajánlásait.

(2) Egy tagállam vagy az érintett fajtájú fajtatiszta állatok tenyésztő szervezeteinek valamely európai szövetsége kérésére a Bizottság végrehajtási aktusok révén jóváhagyja az (1) bekezdésben említett tenyészállatok azonosításának módszereit, amelyek legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti fajtatiszta tenyészállatok vércsoport-elemzése, figyelembe véve a technikai fejlődést és a 31. cikkben említett európai referenciaközpontok ajánlásait.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Ritka vagy veszélyeztetett fajták esetén a tagállamok illetékes hatóságai vagy a tenyésztő szervezetek megtilthatják egy fajtatiszta tenyészállat és szaporítóanyagai felhasználását abban az esetben, ha ez a felhasználás veszélyeztetné az adott fajta javítását, megkülönböztetését, megőrzését és genetikai sokféleségét.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A (3) bekezdéstől eltérve abban az esetben, ha egy adott fajta megőrzése vagy genetikai sokfélesége szükségessé teszi, illetve a tagállam területén történő korlátozott felhasználás céljából az illetékes hatóság az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában engedélyezheti a fajtatiszta tenyészállatok szaporítóanyagainak olyan gyűjtő- és embrióelőállító központ által történő gyűjtését, kezelését és tárolását, amelyet hivatalosan nem engedélyeztek az ilyen anyagok Unión belüli kereskedelme céljából az uniós állat-egészségügyi jogszabályoknak megfelelően, amennyiben az egészségügyi feltételek lehetővé teszik a szaporítóanyagok nemzeti területen történő későbbi felhasználását.

Indokolás

Logisztikai okokból előfordulhat, hogy úgy van szükség a szaporítóanyagok begyűjtésére és tárolására, hogy azt nem lehet az Unión belüli kereskedelem céljából hivatalosan elismert központban elvégezni. Az ilyen esetek egy adott fajta megőrzésével vagy genetikai sokféleségével kapcsolatos kényszerhelyzetekre és arra korlátozódnak, amikor az említett anyagokat az érintett tagállam területén használják fel, ami azt jelenti, hogy azokat nem kereskedelmi célra szánják, így nincs szükség a jóváhagyásukra.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az alábbiak engedélyezési feltételeinek tekintetében:

törölve

a) bizonyos fajta lófélék fajtatiszta tenyészállatai mesterséges megtermékenyítés vagy petesejtek testen kívüli megtermékenyítése céljából;

 

b) bizonyos fajta lófélék fajtatiszta tenyészállatai és szaporítóanyagaik teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés céljából.

 

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az állatoknak a II. melléklet 2. részében meghatározott tenyésztési nyilvántartásban történő nyilvántartásra vonatkozó feltételek módosítása tekintetében.

törölve

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) olyan tenyészállatokból származó említett sperma gyűjtése és felhasználása, amelyeknél teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést végeztek a 27. cikknek megfelelően vagy a 28. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus szerint;

c) olyan tenyészállatokból származó sperma gyűjtése és felhasználása, amelyeknél teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést végeztek a 27. cikknek megfelelően;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az alábbiakra vonatkozó kritériumok tekintetében:

törölve

a) hibrid tenyészsertések hibridtenyésztő szervezetek általi tenyésztés céljából történő engedélyezése;

 

b) hibrid tenyészsertések spermájának, petesejtjeinek és embrióinak tenyésztés céljából történő gyűjtése és felhasználása.

 

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a hibrid tenyészsertések mesterséges megtermékenyítés és vizsgálat céljából történő engedélyezése feltételeinek tekintetében.

törölve

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben egy, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést ír elő a fajtatiszta tenyészlovak törzskönyvben történő osztályba sorolásához és a fenti fajta hímivarú tenyészlovak és spermájuk tenyésztés céljából történő engedélyezéséhez, a tenyésztő szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy ezt a teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést az I. mellékletben meghatározott alábbi szabályok szerint hajtsák végre:

(2) Amennyiben egy, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést ír elő a fajtatiszta tenyészlovak vagy szamarak törzskönyvben történő osztályba sorolásához és a tenyészállatok és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő engedélyezéséhez, a tenyésztő szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy ezt a teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést az I. mellékletben meghatározott alábbi szabályok szerint hajtsák végre:

Indokolás

A szamarakra is utalni kell. A tenyésztés céljából történő engedélyezéshez szükséges teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés elvégzését egyébként a kancákra is ki kell terjeszteni. Ez alapvető fontosságú egyes tenyésztő szervezetek számára.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés szabályai tekintetében és szükség esetén a III. melléklet módosítása érdekében az alábbiak figyelembe vételével:

törölve

a) tudományos fejlődés;

 

b) műszaki fejlődés;

 

c) a belső piac működése; vagy

 

d) az értékes genetikai erőforrások védelmének szükségessége.

 

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett független szakértői vélemény tükrében a Bizottság végrehajtási aktusok révén egységes szabályokat állapíthat meg a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés, valamint azok eredményei tekintetében.

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett független szakértői vélemény tükrében a Bizottság végrehajtási aktusok révén egységes szabályokat állapíthat meg a lóféléktől és a sertésféléktől eltérő, más fajok esetében a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés, valamint azok eredményei tekintetében, az ICAR által végzett munka alapján.

Indokolás

A lófélék esetében a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés az egyes törzskönyvektől és az azokhoz kapcsolódó tenyésztési céloktól függ. Ezek a célok különbözőek lehetnek, ezért a szabályok egységesítése nem célravezető. A sertésfélék esetében szintén nem ajánlott az egységesítés, mivel a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés alapvető fontosságú, stratégiai elemek a tenyésztő szervezetek vagy tenyésztő vállalkozások versenyképessége szempontjából.

Módosítás     100

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programjuk végrehajtásához ez szükséges, a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek kijelölik azt az intézetet, amely elvégzi a tenyészállatok 27. cikkben meghatározott teljesítményvizsgálatát és genetikai értékelését.

(1) A tenyészállatok és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő engedélyezéséhez, és amennyiben a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programjuk végrehajtásához teljesítményvizsgálatra és genetikai értékelésre van szükség, a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek:

 

a) maguk kötelesek elvégezni ezeket a tevékenységeket; vagy

 

b) harmadik szervezetet jelölnek ki, amelyre e tevékenységeket átruházzák.

Indokolás

Pontosítani kell a tenyészállatok (hím- és nőivarúak egyaránt, amint az bizonyos lófélék esetében fennállhat) tenyésztés céljából történő engedélyezésére irányuló teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés végrehajtásának feltételeit.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények

(2) Azoknak a tenyésztő szervezeteknek vagy tenyésztő vállalkozásoknak, amelyek a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés elvégzését az (1) bekezdés b) pontjával összhangban kijelölt harmadik szervezetekre ruházzák át, meg kell felelniük a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

 

Az (1) bekezdés b) pontjával összhangban kijelölt harmadik szervezet:

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) működhetnek szakosodott egységekként egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet felelőssége mellett; vagy

a) működhetnek szakosodott egységekként egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet felelőssége mellett, feltéve, hogy a 31. cikkben kijelölt uniós referenciaközpont elismeri őket vagy rendelkeznek egy független szervezet ISO-szabvány szerinti tanúsítványával; vagy

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tenyésztési programot illetékes hatóság engedélyezheti őket.

b) a tenyésztési programot jóváhagyó illetékes hatóság engedélyezheti őket, feltéve, hogy eleget tesznek a III. melléklet rendelkezéseinek.

 

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt intézmények kötelezettségei

A tenyésztő szervezetek, a hibridtenyésztő szervezetek és a teljesítményvizsgálatot vagy a genetikai értékelést végző harmadik szervezetek kötelezettségei

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által a 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt intézmények az illetékes hatóság kérésére az alábbi információkat bocsátják rendelkezésre:

(1) A 29. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek, amelyek teljesítményvizsgálatot vagy genetikai értékelést végeznek, vagy a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott harmadik szervezetek az illetékes hatóság kérésére rendelkezésre bocsátják az alábbi információkat:

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a kijelölő tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet és a 29. cikk (2) bekezdése b) pontjában említett illetékes hatóság megnevezése;

b) az e tevékenységeket a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott harmadik szervezetekre átruházó tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek esetében e harmadik szervezet megnevezése;

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által a 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt intézmények nyilvánosságra hozzák és naprakészen tartják azon tenyészállatok genetikai értékelésének az eredményeit, amelyek spermáját mesterséges megtermékenyítésre használják.

(2) A teljesítményvizsgálatokat vagy genetikai értékeléseket végző tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek, valamint a tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint kijelölt harmadik szervezetek nyilvánosságra hozzák és naprakészen tartják azon tenyészállatok genetikai értékelésének az eredményeit, amelyek spermáját mesterséges termékenyítésre használják.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A 29. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint kijelölt harmadik szervezetek megadják az őket kijelölő tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek részére azokat az információkat, amelyeket az (1) bekezdéssel összhangban az illetékes hatóságokhoz kell eljuttatni.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Ha az (1) bekezdés szerint továbbított információk alapján az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a teljesítményvizsgálatokat vagy a genetikai értékeléseket nem az általánosan alkalmazott tenyésztéstechnikai elvek szerint végzik, felfüggeszthetik a jóváhagyott tenyésztési programot. Ez a felfüggesztés megszűnik azt követően, hogy a tenyésztő szervezet, a hibridtenyésztő szervezet vagy a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint kijelölt harmadik szervezet korrekciós intézkedéseket hajt végre.

Módosítás     110

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

31 cikk

törölve

Uniós referenciaközpontok kijelölése

 

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén kijelöli az uniós referenciaközpontot, amelyik együttműködik a tenyésztő szervezetekkel a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai teljesítményvizsgálata és genetikai értékelési módszereinek egységesítésében.

 

A fenti végrehajtási aktusokat a 72. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén kijelölheti az uniós referenciaközpontokat, amelyek feladata a nem szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatára és genetikai értékelésére vonatkozó módszerek harmonizálása.

 

A fenti végrehajtási aktusokat a 72. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Módosítás     111

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programjuk szerinti teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést végző tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek megadják a tenyészállat vagy szaporítóanyagai számára kibocsátott származásigazolásban az alábbiakat:

(2) A 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programjuk szerinti teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést végző tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek, vagy azok, amelyek rendelkeznek a 29. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint engedélyezett intézmény által elvégzett teljesítményvizsgálat és/vagy genetikai értékelés eredményeivel, megadják a tenyészállat vagy szaporítóanyagai számára kibocsátott származásigazolásban a fő termelési jellemzőket, valamint az adott állatot, szüleit és nagyszüleit érintő esetleges genetikai sajátosságokat és hibákat, a tenyésztési programban előírtak szerint.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az (1) bekezdés a) pontjában előírt információk, valamint szükség esetén az V. mellékletben meghatározott származásigazolások tartalmának módosítása tekintetében.

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az V. mellékletben meghatározott származásigazolások tartalmának szükség esetén történő módosítása tekintetében az alábbiak figyelembevétele érdekében:

 

a) a tudományos fejlődés;

 

b) műszaki fejlődés;

 

c) a belső piac működése;

 

d) a genetikai erőforrások védelmének szükségessége.

Indokolás

Pontosan meg kell határozni a felhatalmazáson alapuló jogi aktus természetét.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

VI fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

VI. FEJEZET

törölve

Más fajba tartozó fajtatiszta tenyészállatok kereskedelmének tenyésztéstechnikai és származástani szabályai

 

35. cikk

 

Hatáskör-átruházás és végrehajtási hatáskörök a 2. cikk i) pontjának iii. alpontjában említett fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmének tenyésztéstechnikai és származástani szabályai tekintetében

 

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a 2. cikk i) pontjának iii. alpontjában említett fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmének tenyésztéstechnikai és származástani szabályai tekintetében, amennyiben ez a belső piac működése vagy az értékes genetikai erőforrások védelme érdekében szükséges, az alábbiak vonatkozásában:

 

a) tenyésztő szervezetek elismerése;

 

b) tenyésztési programok jóváhagyása;

 

c) a fenti fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzésének feltételei;

 

d) a fenti fajtatiszta tenyészállatoknak tenyésztés, mesterséges megtermékenyítés, valamint szaporítóanyagaik gyűjtése és felhasználása céljából történő, tenyésztő szervezetek általi engedélyezése;

 

e) a fenti fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatának és genetikai értékelésének a módszerei;

 

f) a fenti fajtatiszta tenyészállatokat előírás szerint kísérő származásigazolásokban feltüntetendő információk.

 

(2) Amennyiben a Bizottság elfogadta az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, végrehajtási aktusok révén megállapítja az e cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett származásigazolások mintáit a 2. cikk i) pontjának iii. alpontjában említett fajtatiszta tenyészállatok és spermájuk, petesejtjeik és embrióik tekintetében.

 

A fenti végrehajtási aktusokat a 72. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Indokolás

E rendelet hatályát csak együttdöntési eljárás útján lehet más fajokra kiterjeszteni.

Módosítás     114

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) teljesíti a harmadik országbeli állattenyésztő szervezetek jegyzékbe vételére vonatkozóan a 37. cikkben meghatározott kritériumokat;

a) teljesíti a harmadik országbeli állattenyésztő szervezetek jegyzékbe vételére vonatkozóan a 37. cikkben meghatározott kritériumokat és az összes európai minőségi előírást;

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 4. cikkben vagy a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése és felügyelete;

a) a 4. cikkben meghatározott tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerése és felügyelete, valamint a 46. cikkben meghatározott hatósági ellenőrzések;

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a tenyésztő szervezeteknek és a hibridtenyésztő szervezeteknek 8. cikk (1) bekezdésében vagy a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott tenyésztési programjaik jóváhagyása;

b) a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott tenyésztési programjainak jóváhagyása;

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a tenyészállatoknak a 19. és a 24. cikkben, illetve a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott törzskönyvekbe vagy tenyésztési nyilvántartásokba történő bejegyzése;

c) a fajtatiszta tenyészállatoknak a törzskönyvekbe történő, 19. cikk szerinti bejegyzése vagy a hibrid tenyészsertéseknek a tenyésztési nyilvántartásokba történő, 24. cikk szerinti felvétele;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) tenyészállatok tenyésztés céljából történő engedélyezése a 21. és 25. cikkben vagy a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerint;

d) tenyészállatok tenyésztés céljából történő engedélyezése a 21. és 25. cikkben meghatározottak szerint;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) szaporítóanyagok tenyésztés céljából történő felhasználása a 23. cikk (1) bekezdésében vagy a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerint;

e) szaporítóanyagok tenyésztés céljából történő felhasználása a 23. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint;

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) sperma vizsgálat céljából történő felhasználása a 23. cikk (2) bekezdésében vagy a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottak szerint;

f) sperma vizsgálat céljából történő felhasználása a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a 27. cikkben vagy a 35. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés.

g) a 27. cikkben meghatározott teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés.

Módosítás     122

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) és c) pontban meghatározott sperma, petesejt és embrió tételeket kísérő okmány tartalmazza a genetikai azonosításhoz szükséges adatokat is.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 71. cikknek megfelelően a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani szabályok tekintetében a tenyészállatok származási országára jellemző speciális tenyésztéstechnikai helyzet figyelembe vétele érdekében.

törölve

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

VIII fejezet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

VIII. FEJEZET

törölve

Más fajba tartozó fajtatiszta tenyészállatok Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételei

 

45. cikk

 

Hatáskörök átruházása és végrehajtási hatáskörök a 2. cikk i) pontjának iii. alpontjában említett fajtatiszta tenyészállatok Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani szabályai tekintetében

 

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően a 2. cikk i) pontjának iii. alpontjában említett fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba történő behozatalára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében, amennyiben ez a belső piac működése vagy az értékes genetikai erőforrások védelme érdekében szükséges, az alábbiak vonatkozásában:

 

a) a harmadik országbeli állattenyésztő szervezetek nyilvántartása;

 

b) a fenti fajtatiszta tenyészállatok tenyésztő szervezetek által létrehozott törzskönyvekbe történő bejegyzésének a feltételei;

 

c) a fenti fajtatiszta tenyészállatoknak tenyésztés, mesterséges megtermékenyítés, valamint szaporítóanyagaik gyűjtése és felhasználása céljából történő, tenyésztő szervezetek általi engedélyezése;

 

d) a fenti fajtatiszta tenyészállatok teljesítményvizsgálatának és genetikai értékelésének a módszerei;

 

e) a fenti fajtatiszta tenyészállatokat és szaporítóanyagaikat előírás szerint kísérő származásigazolásokban feltüntetendő főbb információk.

 

(2) Amennyiben a Bizottság elfogadta az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, végrehajtási aktusok révén megállapítja az (1) bekezdés f) pontjában említett származásigazolások mintáit a 2. cikk i) pontja iii. alpontjában említett fajtatiszta tenyészállatok és spermájuk, petesejtjeik és embrióik tekintetében.

 

A fenti végrehajtási aktusokat a 72. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

Indokolás

E rendelet hatályát csak együttdöntési eljárás útján lehet más fajokra kiterjeszteni.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) bármely információ, amely a követelményeknek való meg nem felelésre utal.

d) bármely információ, amely az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályoknak való meg nem felelésre utal.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Bizonyos tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmi forgalomba hozatala előtt az e rendeletben a tenyészállatok és szaporítóanyagaik kereskedelmi forgalomba hozatalának feltételeként meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok által előírt hatósági tanúsítványok és hatósági igazolások kibocsátása érdekében elvégzett hatósági ellenőrzéseket az alábbiaknak megfelelően kell elvégezni:

törölve

a) az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok;

 

b) a Bizottság által a 35. és 45. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok.

 

Indokolás

Ez a rendelet nem tesz említést a származásigazolások kibocsátása érdekében elvégzett hatósági ellenőrzésekről. Ezt a tevékenységet a tenyésztő szervezetek végzik.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az illetékes hatóság az értékelési kritériumoknak való megfelelés értékelése és a hatósági ellenőrzések eredményei alapján közzéteheti vagy más módon nyilvánosan elérhetővé teheti az egyes tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek értékelésére vonatkozó információkat, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

törölve

a) az értékelési kritériumok objektívak, átláthatók és nyilvánosan elérhetőek;

 

b) megfelelő intézkedéseket hoztak az értékelési folyamat következetességének és átláthatóságának biztosítása érdekében.

 

Indokolás

A tenyésztő szervezeteket az illetékes hatóságnak semmilyen módon nem kell értékelnie. E szervezeteknek az akkreditációjukhoz már szigorú normáknak kell megfelelniük.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. a tenyésztők, a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek telephelyei, irodái és berendezései;

törölve

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának értékelésére vonatkozó dokumentumok és más nyilvántartások;

c) az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának értékelésére vonatkozó dokumentumok, nyomonkövetési és más nyilvántartások;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyésztők, a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek kötelezettségei

A hatósági ellenőrzésnek és egyéb hatósági fellépéseknek alávetett tenyésztők, tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek kötelezettségei

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) telephelyek, irodák és berendezések;

törölve

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

52. cikk

törölve

Hatáskörök átruházása a hatósági ellenőrzések és az illetékes hatóság által a tenyészállatokkal és szaporítóanyagaikkal kapcsolatban hozandó intézkedésekre vonatkozó egyedi szabályok tekintetében

 

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az alábbiakra vonatkozó szabályok tekintetében:

 

a) a tenyészállatok és szaporítóanyagaik hatósági ellenőrzéseinek végrehajtása az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának ellenőrzése érdekében;

 

b) az illetékes hatóság által a hatósági ellenőrzések elvégzése révén kapott eredmények tükrében hozandó intézkedések.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok az alábbiakat határozzák meg:

 

a) az illetékes hatóság konkrét felelősségei és feladatai a 46–50. cikkben meghatározottakon túlmenően;

 

b) azok az esetek, amikor az illetékes hatóságnak meg nem felelés esetében a 66. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott végrehajtási aktusban meghatározott egy vagy több intézkedést vagy az abban a cikkben meghatározottakon túlmenően további intézkedéseket kell hoznia.

 

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási segítségnyújtás adott esetben magában foglalja a tagállam illetékes hatóságának a részvételét egy másik tagállam illetékes hatósága által végzett helyszíni hatósági ellenőrzésekben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási segítségnyújtás szükség esetén magában foglalja a tagállam illetékes hatóságának a részvételét egy másik tagállam illetékes hatósága által végzett helyszíni hatósági ellenőrzésekben.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben az illetékes hatóság (a továbbiakban: kérelmező illetékes hatóság) megítélése szerint egy másik tagállam illetékes hatóságától (a továbbiakban: megkeresett illetékes hatóság) származó információkra van szüksége hatósági ellenőrzések elvégzéséhez vagy hatékony nyomon követéséhez, indokolt kérést nyújt be az adott illetékes hatóságnak.

(1) Amennyiben az illetékes hatóság (a továbbiakban: kérelmező illetékes hatóság) megítélése szerint egy másik tagállam illetékes hatóságától (a továbbiakban: megkeresett illetékes hatóság) származó információkra van szüksége hatósági ellenőrzések elvégzéséhez vagy hatékony nyomon követéséhez, indokolt kérést nyújt be az adott illetékes hatóságnak. A megkeresett hatóság köteles segítséget nyújtani.

A megkeresett illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül:

 

a) visszaigazolja az indokolt kérés kézhezvételét, és tájékoztatást ad a kért információk szolgáltatásához szükséges időről;

 

b) elvégzi az alábbiakhoz szükséges hatósági ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat:

 

i. valamennyi szükséges információ és az eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának a megadása a kérelmező illetékes hatóságnak;

 

ii. az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának ellenőrzése, szükség esetén a helyszínen, a saját illetékességükön belül.

 

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A kérelmező és a megkeresett illetékes hatóság megállapodhat, hogy az előbbi tisztviselői részt vesznek az (1) bekezdés második pontjának b)i. alpontjában említett hatósági ellenőrzéseken.

(2) A kérelmező és a megkeresett illetékes hatóság megállapodhat arról, hogy az (1) bekezdésben említett hatósági ellenőrzésekre az előbbi tisztviselőinek jelenlétében kerüljön sor.

Ilyen esetekben a kérelmező illetékes hatóság tisztviselői:

 

a) bármikor be tudják mutatni írásos meghatalmazásukat, amely meghatározza személyazonosságukat és hivatalos minőségüket;

 

b) kizárólag a folyamatban levő hatósági ellenőrzések céljából hozzáférhetnek ugyanazon telephelyekhez és dokumentumokhoz, mint a megkeresett illetékes hatóság jelenlevő tisztviselője;

 

c) saját hatáskörben nem gyakorolhatják a hatósági ellenőrzések végrehajtásának a megkeresett illetékes hatóság tisztviselőire ruházott hatáskörét.

 

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az értesített illetékes hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően:

törölve

a) haladéktalanul visszaigazolja az értesítés kézhezvételét;

 

b) az értesítés kézhezvételétől számított tíz napon belül megadja az alábbiakat:

 

i. az (1) bekezdésben említett meg nem felelésre vonatkozóan általa elvégezni tervezett vizsgálatokat; or

 

ii. azokat az okokat, amelyek alapján véleménye szerint nem szükségesek vizsgálatok.

 

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően értesített illetékes hatóságok haladéktalanul:

törölve

a) visszaigazolják a bejelentés megérkeztét, és megadják, hogy milyen vizsgálatokat terveznek végrehajtani az (1) bekezdésben említett meg nem felelésre vonatkozóan;

 

b) kivizsgálják az ügyet, meghoznak minden szükséges intézkedést, és tájékoztatják a bejelentő illetékes hatóságot az általuk végzett hatósági ellenőrzések jellegéről, a hozott döntésekről és az ilyen döntések okairól.

 

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha az (1) bekezdésben említett bejelentő illetékes hatóság megalapozottan feltételezi, hogy a (2) bekezdésnek megfelelően az értesített illetékes hatóságok által végzett vizsgálatok vagy hozott intézkedések nem megfelelően kezelik a meg nem felelés megállapított előfordulását, az értesített illetékes hatóságokat további hatósági ellenőrzések vagy intézkedések végrehajtására kérik fel.

törölve

Ilyen esetekben:

 

a) a két tagállam illetékes hatóságai megpróbálnak megállapodásra jutni az alkalmazandó megközelítés tekintetében annak érdekében, hogy megfelelően kezeljék az e cikk (1) bekezdésében említett meg nem felelést, beleértve hatósági ellenőrzések közös, helyszíni végrehajtását az 53. cikk (2) bekezdésének és az 54. cikk (2) bekezdésének megfelelően;

 

b) haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, amennyiben nem tudnak megállapodásra jutni a megfelelő intézkedések tekintetében.

 

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a Bizottság számára rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy bizonyos szabályok be nem tartását jelentő vagy arra utaló tevékenységek:

a) a Bizottság számára rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályoknak meg nem felelő vagy e szabályok be nem tartására utaló tevékenységek:

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) elvégzik a szabályok be nem tartása eredetének és kiterjedésének meghatározásához és a tenyésztők, a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek felelősségének megállapításához szükséges további vizsgálatokat;

a) elvégzik a szabályok be nem tartása eredetének és kiterjedésének meghatározásához és a tenyésztők, a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek felelősségének megállapításához szükséges összes hatósági ellenőrzést, illetve minden további vizsgálatot;

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az értesített illetékes hatóságok az (1) bekezdésnek megfelelő fellépés során adott esetben:

(2) Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésnek megfelelő fellépés során az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának biztosítása érdekében meghozzák az általuk megfelelőnek ítélt intézkedéseket.

a) elhalasztják a fajtatiszta tenyészállatok törzskönyvekbe történő bejegyzését és hibrid tenyészsertések tenyésztési nyilvántartásba vételét;

 

b) elrendelik az e rendelet szerint tenyésztésre szánt állatok vagy szaporítóanyagaik státuszának a módosítását vagy korrekciós tájékoztatás nyújtását a tenyésztők számára;

 

c) korlátozzák vagy megtiltják a 2. cikk szerint tenyészállatként vagy szaporítóanyagként meghatározott állatok és szaporítóanyagaik kereskedelmét, az Unióba történő behozatalát, harmadik országokba történő kivitelét, megtiltják vagy elrendelik visszavitelüket a küldő tagállamba;

 

d) elrendelik, hogy a tenyésztő, tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet növelje saját ellenőrzéseinek gyakoriságát;

 

e) elrendelik a tenyésztő, tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet bizonyos érintett tevékenységei gyakoribb vagy rendszeres hatósági ellenőrzését;

 

f) elrendelik az érintett tenyésztő, tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tevékenységei egészének vagy egy részének és adott esetben az általa működtetett vagy használt internetes oldalak megfelelő időszakra történő beszüntetését és felfüggeszti a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet által végrehajtott tenyésztési program jóváhagyását, amennyiben a tenyésztő szervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet ismételten, folyamatosan vagy általában nem tartja be a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program előírásait;

 

g) elrendelik a tenyésztő szervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet számára a 4. cikk (2) bekezdése szerint megadott elismerés visszavonását, ha az adott tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet igazgatási gyakorlata a 4. cikk (2) bekezdése c) pontja előírásainak az ismételt, folyamatos vagy általános be nem tartását mutatja;

 

h) az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának biztosítása érdekében meghozzák az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt további intézkedéseket.

 

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottságnak a 63. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzéseinek lefolytatása során a Bizottság támogatása érdekében a tagállamok:

(1) A 63. cikk (1) bekezdésében meghatározott bizottsági ellenőrzések lefolytatása során a Bizottság támogatása érdekében a tagállamok megadják a szükséges technikai segítséget, dokumentációt és egyéb technikai támogatást, amelyet a Bizottság szakértői kérnek annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen el tudják végezni az ellenőrzéseket;

a) megadják a szükséges segítséget, dokumentációt és egyéb technikai támogatást, amelyet a Bizottság szakértői kérnek annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen el tudják végezni a Bizottság ellenőrzéseit;

 

b) biztosítják, hogy a Bizottság szakértői bejuthassanak valamennyi helyszínre vagy azok részeire, és hozzáférhessenek a Bizottság ellenőrzéseinek lefolytatásához szükséges információkhoz, beleértve a számítógépes rendszereket.

 

(Az a) pontot változtatásokkal hozzáfűztük a bevezető részhez, a b) pontot pedig töröltük.)

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket csak azután kell elfogadni, hogy az érintett tagállam kérésre nem orvosolta a helyzetet a Bizottság által megadott határidőn belül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket csak azután kell elfogadni, hogy az érintett tagállam az Európai Bizottság kérése ellenére és az általa megadott megfelelő határidőn belül nem orvosolta a helyzetet.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) annak ellenőrzése, hogy a tenyészállatok és szaporítóanyagaik tekintetében a harmadik ország jogszabályaiban meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok ugyanolyan garanciákat nyújtanak, mint az e rendeletben az Unió vonatkozásában meghatározott szabályok;

a) annak ellenőrzése, hogy e harmadik országok jogszabályai és rendszerei összeegyeztethetők vagy egyenértékűek-e az e rendeletben meghatározott uniós tenyésztéstechnikai és származástani szabályokkal;

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) annak ellenőrzése, hogy az érintett harmadik országban alkalmazott ellenőrzési rendszer biztosítani tudja, hogy a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba exportált szállítmányai megfelelnek az e rendelet VII. fejezetében megállapított, vonatkozó előírásoknak;

b) annak ellenőrzése, hogy a harmadik országban alkalmazott ellenőrzési rendszer biztosítani tudja-e, hogy a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unióba exportált szállítmányai megfeleljenek az e rendelet VII. fejezetében megállapított, vonatkozó előírásoknak;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) információk gyűjtése azon ismétlődő esetek okainak tisztázása érdekében, amikor az Unióba behozott tenyészállatok és szaporítóanyagaik nem felelnek meg az Unióba történő behozatalhoz előírt tenyésztéstechnikai és származástani feltételeknek, amelyek tekintetében a megfelelést indokolatlanul igazolták.

c) információk és adatok gyűjtése azon ismétlődő vagy felmerülő esetek okainak tisztázása érdekében, amikor az Unióba behozott tenyészállatok és szaporítóanyagaik nem felelnek meg az Unióba történő behozatalhoz előírt tenyésztéstechnikai és származástani feltételeknek, amelyek tekintetében a megfelelést indokolatlanul igazolták.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a harmadik ország illetékes hatóságának szervezeti felépítése, hatásköre és függetlensége, az azt ellenőrző felügyelet, valamint az a) pontban meghatározott jogszabályok hatékony érvényesítéséhez rendelkezésére álló jogkör;

b) a harmadik ország illetékes hatóságának szervezeti felépítése, hatásköre és függetlensége, az azt ellenőrző felügyelet, valamint a megfelelő jogszabályok hatékony érvényesítéséhez rendelkezésére álló jogkör;

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a hatósági ellenőrzések végrehajtásában részt vevő személyzet képzése;

c) a személyzet harmadik országok illetékes hatóságok általi képzése a hatósági ellenőrzések végrehajtása területén;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) más harmadik országokból érkező tenyészállatok és szaporítóanyagaik hatósági ellenőrzésének mértéke és működése;

f) más harmadik országokból érkező tenyészállatok és szaporítóanyagaik harmadik országok illetékes hatóságai általi ellenőrzésének mértéke és működése;

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A harmadik országokban végzett bizottsági ellenőrzések gyakoriságát az alábbiak alapján kell meghatározni:

(1) A 67. cikk (1) bekezdésében említett harmadik országokban végzett bizottsági ellenőrzések gyakoriságát az alábbiak alapján kell meghatározni:

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) bármely más megfelelőnek ítélt információ.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha bizonyíték van arra, hogy az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok széles körű, súlyos megsértése állhat fenn, a Bizottság végrehajtási aktusok révén a szabályok megsértésének megszüntetéséhez szükséges különös intézkedéseket fogad el.

(1) Ha bizonyítást nyer az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok súlyos megsértése, a Bizottság végrehajtási aktusok révén elfogadja a szabályok megsértésének megszüntetéséhez szükséges egyedi intézkedéseket.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. hivatalos bizonyítvánnyal vagy más bizonyítékkal rendelkezzenek, amely tanúsítja, hogy a tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik teljesítik az e rendelet VII. fejezetében vagy a 45. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott előírásokat;

ii. hivatalos bizonyítvánnyal vagy más igazolással legyenek ellátva, amely tanúsítja, hogy a tenyészállatok vagy szaporítóanyagaik teljesítik az e rendelet VII. fejezetében meghatározott előírásokat;

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő naptól kezdődően, határozatlan időre felhatalmazást kap a 4. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, a 19. cikk (4) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (2) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (1) bekezdésében, a 32. cikk (2) bekezdésében, a 33. cikk (3) bekezdésében, 35. cikk (1) bekezdésében, a 39. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikk (1) bekezdésében és az 52. cikk (1) bekezdésében említettek szerint jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő naptól kezdődően ötéves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 32. cikk (2) és a 33. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról, és azt benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem emel kifogást e meghosszabbítással szemben.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 4. cikk (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, a 19. cikk (4) bekezdésében, a 20. cikk (2) bekezdésében, a 21. cikk (2) bekezdésében, a 23. cikk (4) bekezdésében, a 24. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (1) bekezdésében, a 32. cikk (2) bekezdésében, a 33. cikk (3) bekezdésében, a 35. cikk (1) bekezdésében, a 39. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikk (1) bekezdésében és az 52. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt kihirdetését követő napon, illetve az ott megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 32.cikk (2) és a 33.cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt kihirdetését követő napon, illetve az ott megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 4. cikk (3) bekezdésének, a 8. cikk (3) bekezdésének, a 17. cikk (4) bekezdésének, a 19. cikk (4) bekezdésének, a 20. cikk (2) bekezdésének, a 21. cikk (2) bekezdésének, a 23. cikk (4) bekezdésének, a 24. cikk (2) bekezdésének, a 28. cikk (1) bekezdésének, a 32. cikk (2) bekezdésének, a 33. cikk (3) bekezdésének, a 35. cikk (1) bekezdésének, a 39. cikk (2) bekezdésének, a 45. cikk (1) bekezdésének és az 52. cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást a jogi aktus ellen a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított két hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 32. cikk (2) és a 33. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejárta előtt mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó általános előírások

A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek elismerésére vonatkozó általános előírások

 

(Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. jogilag és pénzügyileg független az illetékes hatóságtól;

törölve

Indokolás

Ez a rendelkezés nem felel meg az egyes tenyésztő szervezetek valós helyzetének, ezért még a létezésüket is veszélybe sodorná.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) létrehozhat és felhasználhat állatállomány teljesítményére vonatkozó adatokat,, amelyek a 8. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 9. cikk szerint jóváhagyandó tenyésztési programjának végrehajtásához szükségesek;

d) közvetlenül vagy közvetett módon képes létrehozni és felhasználni állatállomány teljesítményére vonatkozó adatokat, amelyek a 8. cikk (1) bekezdése és adott esetben a 9. cikk szerint jóváhagyandó tenyésztési programjának végrehajtásához szükségesek;

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a tenyésztő szervezetek vagy tenyésztő vállalkozások a tevékenységeiket részben átruházhatják.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 3 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) amennyiben a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet a tenyésztők tagságát írja elő, az alábbiakról rendelkező eljárásrendet fogadott el:

e) amennyiben a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tagsági rendszerrel rendelkezik, eljárásrendet kell kidolgoznia, amely rendelkezik többek között az alábbiakról:

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) eljárásrendet fogadott el a tenyésztőkkel fennálló viták rendezésére, amelyek a tenyészállatok teljesítményvizsgálatából és genetikai értékeléséből, a tenyészértékek szerinti osztályokba sorolásból és a tenyészállatok szaporítóanyagai tenyésztés céljából történő engedélyezéséből, gyűjtéséből és felhasználásából erednek.

f) eljárásrendet fogadott el a tenyésztőkkel fennálló viták rendezésére, amely rögzíti a tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet tenyésztési programjában részt vevő tenyésztők jogait és kötelezettségeit is.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tenyésztési program célkitűzései és a tenyészállatok kiválasztására vonatkozó részletes értékelési kritériumok, amelyeknek egy új fajtára vonatkozó törzskönyv létrehozása esetében tartalmazniuk kell az új fajta létrehozását igazoló részletes körülményeket;

d) a tenyésztési program célkitűzései, a felmérendő populációk és a tenyészállatok kiválasztására vonatkozó részletes értékelési kritériumok, amelyeknek egy új fajtára vonatkozó törzskönyv létrehozása esetében tartalmazniuk kell az új fajta létrehozását igazoló részletes körülményeket;

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a teljesítményvizsgálat eredményeinek létrehozása, nyilvántartása, közlése és felhasználása, valamint – amennyiben a 27. cikknek megfelelően ez szükséges – genetikai értékelés elvégzése céljából annak érdekében használt rendszerek, hogy felbecsüljék a tenyészállatok genetikai értékét a fajta javítása, kiválasztása vagy megőrzése vagy a keresztezés javítása céljából;

e) a teljesítményvizsgálat eredményeinek létrehozása, nyilvántartása, közlése és felhasználása, valamint – amennyiben a 27. cikknek megfelelően ez szükséges – a tenyészállatok – adott esetben genomikus értékelést is magában foglaló – genetikai értékének felbecslése érdekében használt rendszerek a fajta javítása, kiválasztása vagy megőrzése vagy a keresztezés tervezése céljából;

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 rész – 1 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a tenyésztési programot védelmi programként kell végrehajtani, akkor ennek – az első albekezdés a)–g) pontjában szereplő feltételek teljesítésén túl – magában kell foglalnia a valamely fajta genetikai örökségének megőrzése érdekében szükséges megfelelő in situ (élő állatokkal) vagy ex situ (szaporítóanyagokkal vagy szövet megőrzésével) végrehajtott műveleteket.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – I fejezet – 1 pont – a alpont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. a 2. cikk i) pontja i. alpontjában a szarvasmarhafélék (Bos taurus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries) és kecskefélék (Capra hircus) fajtatiszta tenyészállatai esetében;

i. a 2. cikk i) pontja i. alpontjában a szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos indicus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries) és kecskefélék (Capra hircus) fajtatiszta tenyészállatai esetében;

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – I fejezet – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a 2. cikk i) pontja ii. alpontjában a lófélék (Equus caballus és Equus asinus) fajtatiszta tenyészállatai esetében;

ii. a 2. cikk i) pontja ii. alpontjában a lófélék vagy szamárfélék (Equus caballus és Equus asinus) fajtatiszta tenyészállatai esetében. A tenyészállat mindkét szülője bejegyzésre kerül a méneskönyv főtörzskönyvi részébe, és a tenyésztő szervezet engedélyezi tenyésztési célú felhasználásukat;

Indokolás

A mén vagy a kanca tenyésztési célokra történő törzskönyvi enegdélyezését (illetve esetleges nem engedélyezését) megelőző eljárás lehetővé teszi az állatok tenyésztéstechnikai szintjének olyan fajta ellenőrzését, amely jól illeszkedik az állattenyésztés származáson túlmutató szempontrendszerébe. A szamárféléket szintén bele kell foglalni a bekezdésbe.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – I fejezet – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. a 35. cikk (1) bekezdése és a 45. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban a 2. cikk i) pontjának iii. alpontjában említett, más fajba tartozó fajtatiszta tenyészállatok esetében;

törölve

Módosítás     168

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – 1 alrész – 1 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) születése után azonosították az érintett fajtára vonatkozó uniós állat-egészségügyi jogszabályok és a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerinti jóváhagyott tenyésztési programban meghatározott szabályok szerint, amelyek előírják a lófélék fajtatiszta tenyészállatai esetében a szopós csikóként történő azonosítást és legalább egy fedezési igazolást.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. Az a tenyésztő szervezet, amely törzskönyvébe fajtatiszta tenyészlovat jegyez be, nem utasíthatja el az (1) bekezdés b) és c), valamint – adott esetben – d) pontjának megfelelő kasztrált ló törzskönyvi bejegyzését, vagy bejegyzés céljából történő nyilvántartásba vételét, feltéve, hogy ezen állat mindkét szülője bejegyzésre került az adott törzskönyvbe, és a tenyésztő szervezet engedélyezte tenyésztési célú felhasználásukat.

Módosítás     170

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – 3 alrész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A tenyésztő szervezetek nem tagadhatják meg olyan fajtatisztának tekintett hímvarú juh vagy hímivarú kecske I. fejezetben meghatározott feltételek szerinti bejegyzését az általuk létrehozott törzskönyv főtörzskönyvi részébe, amennyiben az állat eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 

a) szüleit és nagyszüleit bejegyezték ugyanazon fajta törzskönyvének kiegészítő részébe az 1. pontban meghatározottak szerint;

 

b) olyan robusztus fajtáról van szó, amelyre vonatkozóan egy határozott időre szóló, jóváhagyott tenyésztési program van folyamatban, mely előírja a hímivarú tenyészállatok ugyanazon fajta törzskönyvének kiegészítő részébe történő, az 1. pontban meghatározottak szerinti bejegyzését.

Indokolás

A robusztus fajták esetében alkalmazott eddigi kivételeket a genetikai sokféleség megőrzése érdekében fenn kell tartani.

Módosítás     171

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 rész – 3 alrész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nőivarú fajtatiszta lófélék esetében ezek a feltételek nem lehetnek szigorúbbak, mint az e fejezet 3.a) és b) pontjában meghatározott feltételek.

törölve

Indokolás

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Módosítás     172

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tenyésztő szervezetek a tenyésztési programjuk előírásain alapuló teljesítményvizsgálatot végezhetnek, és a teljesítményvizsgálat elvégzését követően kiválaszthatják a tenyésztési programjuknak megfelelő tevékenységeket.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – 1 fejezet – I albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyésztő szervezetek teljesítményvizsgálatot végzenek a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai genetikai értékének megállapítása érdekében az ebben a fejezetben meghatározott módszerek egyikének vagy több módszer együttesének alkalmazásával.

A tenyésztő szervezetek teljesítményvizsgálatot végeznek – vagy végeztetnek az általuk a 29. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt harmadik szervezettel – a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai genetikai értékének megállapítása érdekében az e fejezetben meghatározott módszerek egyikének vagy több módszer együttesének alkalmazásával.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – I fejezet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A teljesítményvizsgálatot a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által meghatározott szabályok és előírások szerint kell elvégezni a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottsággal (ICAR) együttműködésben.

A teljesítményvizsgálatot a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által meghatározott szabályok és előírások szerint kell elvégezni az ICAR-ral együttműködésben.

 

(Ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – I fejezet – 2 szakasz

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyésztő szervezetek a tejtermelési adatokat a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és normák szerint nyilvántartják.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – I fejezet – 3 szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A genetikai értékelés során a temperamentumot, a morfológiai minősítési adatokat és a betegségekkel szembeni rezisztenciát csak akkor kell figyelembe venni, ha az adatokat a 29. cikk (1) bekezdésében meghatározott kijelölt intézet által jóváhagyott nyilvántartási rendszer alapján állították elő.

2. A genetikai értékelés során a temperamentumot, a morfológiai minősítési adatokat és a betegségekkel szembeni rezisztenciát vagy bármilyen más új jellemzőt csak akkor kell figyelembe venni, ha az adatokat a 29. cikk (1) bekezdésében meghatározott kijelölt intézet által jóváhagyott nyilvántartási rendszer alapján állították elő.

Indokolás

A többi fajt csak együttdöntési eljárás útján szabad felvenni ebbe a rendeletbe.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy adott tenyészállat tenyészértékét az adott állat saját és/vagy oldalági rokonai teljesítményvizsgálati eredményei alapján számítják ki, és a tenyészérték megbízhatósága javítható genomra vonatkozó információk használatával vagy a 31. cikk (1) bekezdésében említett uniós referenciaközpont által validált más módszer alapján.

Egy adott tenyészállat tenyészértékét a genomjához kapcsolódó információk és/vagy az adott állat saját és/vagy oldalági rokonai teljesítményvizsgálati eredményei és/vagy a 31. cikk (1) bekezdésében említett uniós referenciaközpont által validált bármely egyéb információforrás alapján számítják ki.

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt rendelkezéseket úgy lehetne értelmezni, hogy azok tiltják a nőstény leszármazott nélküli (vagy „genomos”) fiatal bikák tenyésztésbe való bevonását. Márpedig biztosítani kell, hogy a genomvizsgált bikák spermája forgalomba kerüljön.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A tenyésztő szervezetek garantálják a fő környezeti tényezők és az adatstruktúra torzító hatásának kiküszöbölését. A tenyésztő szervezet a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközponthoz fordulhat, ha meg szeretne bizonyosodni arról, hogy genetikai értékelési statisztikai módszerei megfelelnek-e a nemzetközileg megállapított és elismert normáknak és szabályoknak. Amennyiben szakértői vizsgálatra kerül sor, az uniós referenciaközpontot titoktartási kötelezettség terheli a tenyésztő szervezet által átadott információk tekintetében.

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt kötelezettség fékezheti az innovációt a genetikai értékelés területén, és adott esetben hatással lehet az újszerű statisztikai módszert kifejleszteni szándékozó tenyésztő szervezetek üzleti titkaira.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A genetikai értékelés során alkalmazott statisztikai módszereknek meg kell felelniük a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályoknak és előírásoknak, és biztosítaniuk kell a fő környezeti tényezők és adatstruktúra hatásaitól mentes genetikai értékelést.

törölve

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A genetikai értékelés megbízhatóságát determinációs együtthatóként kell mérni a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint. Az értékelés eredményeinek nyilvánosságra hozatalakor fel kell tüntetni a megbízhatóságot, valamint az értékelés dátumát.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás     181

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – 2 alrész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A mesterséges megtermékenyítésnél alkalmazott bikákat – a kihalással fenyegetett fajták kivételével – a 6. vagy 7. pontban leírt kötelező jellemzőkre kiterjedő genetikai értékelésnek kell alávetni. Ezeket a tenyészértékeket a tenyésztő szervezetnek nyilvánosságra kell hoznia.

5. A mesterséges termékenyítés céljából forgalomba hozott, legalább 12 hónapos bikákat – a kihalással fenyegetett fajták kivételével – legalább a 6. vagy 7. pontban leírt kötelező jellemzőkre kiterjedő genetikai értékelésnek kell alávetni. Ezeket a tenyészértékeket a tenyésztő szervezetnek hiánytalanul nyilvánosságra kell hoznia.

Indokolás

A tájékoztatáshoz való jognak a rendelkezésre álló összes tenyészértékre vonatkoznia kell, de nem érintheti a vizsgálat vagy megerősítés alatt álló bikákat.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – III fejezet – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tenyésztő szervezetnek a mesterséges termékenyítési programokban alkalmazott bikákra jellemző többi tenyészértéket is nyilvánosságra kell hoznia.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyésztő szervezetnek a mesterséges megtermékenyítésnél alkalmazott bikák más rendelkezésre álló tenyészértékeit is nyilvánosságra kell hoznia.

A tenyésztő szervezetnek a természetes fedeztetésre szánt bikák és a tehenek meglévő tenyészértékeit is nyilvánosságra kell hoznia.

Indokolás

Ezeknek az információknak az indexszel értékelt tehenekre vonatkozóan is rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tejhasznú fajták mesterséges megtermékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a tejhozamra, valamint a tejzsírra és a proteintartalomra vonatkozó jellemzők tekintetében legalább 0,5-nek kell lennie a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint, figyelembe véve az ivadékokról és oldalági rokonokról rendelkezésre álló információkat.

A tejhasznú fajták mesterséges termékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a tejhozamra, valamint a tejzsírra és a proteintartalomra vonatkozó jellemzők tekintetében legalább 0,5-nek kell lennie a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint, figyelembe véve az ivadékokról és oldalági rokonokról rendelkezésre álló információkat.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A genomikusan értékelt fiatal bikákat, ivadékokra vonatkozó teljesítményadatok hiányában mesterséges megtermékenyítésre alkalmasnak kell tekinteni, ha genomikus értékelésüket a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint validálták.

A genomikusan értékelt fiatal bikákat, ivadékokra vonatkozó teljesítményadatok hiányában mesterséges termékenyítésre alkalmasnak kell tekinteni, ha genomikus értékelésüket a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint validálták.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – III fejezet – 7 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) genomikus értékelés vagy más módszer, ideértve e módszerek kombinált alkalmazását, amelyet a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint validáltak.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint a húshasznú fajták mesterséges megtermékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a súlygyarapodási és az izmoltsági (húsforma) jellemzőkre legalább 0,5-nek kell lennie.

A 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint a húshasznú fajták mesterséges termékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a súlygyarapodási és az izmoltsági (húsforma) jellemzőkre legalább 0,3-nak kell lennie.

Indokolás

A Bizottság által javasolt küszöb túl magasnak tűnik a tenyésztési módszerek jelenlegi állapotát tekintve.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint a húshasznú fajták mesterséges megtermékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a súlygyarapodási és az izmoltsági (húsforma) jellemzőkre legalább 0,5-nek kell lennie.

A 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint a húshasznú fajták mesterséges termékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a súlygyarapodási és az izmoltsági (húsforma) jellemzőkre legalább 0,5-nek kell lennie.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 rész – II fejezet – 7 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A genomikus tenyészértékek számításakor ezeket az értékeket a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint kell validálni.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás     190

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 rész – 2 alrész – 1 pont – a alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tenyészállat genetikai tenyészértékét megfelelő számú ivadéka vagy oldalági rokonai minőségi jellemzőinek értékelése útján kell kiszámítani a termelési jellemzők tekintetében:

a) a tenyészállat genetikai tenyészértékét genomikus információk vagy megfelelő számú ivadéka vagy oldalági rokonai minőségi jellemzőinek értékelése útján vagy e két módszer ötvözésével kell kiszámítani a termelési jellemzők tekintetében:

Indokolás

Figyelembe kell venni a technika fejlődését, és elő kell irányozni a genomikus módszer sertéstenyésztésben történő alkalmazását.

Módosítás     191

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 1 alrész – 1 pont – b alpont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a fiatal tenyészállatok legmagasabb életkora vagy maximális súlya a vizsgálat kezdetekor és az állatok száma;

ii. a fiatal tenyészállatok neme, legmagasabb életkora vagy maximális súlya a vizsgálat kezdetekor és az állatok száma;

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – I fejezet – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) meg kell adni az ICAR által jóváhagyott elveknek megfelelően nyilvántartott tulajdonságokat, így a tejtermelést, tejösszetételt vagy más lényeges adatokat;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – I fejezet – 3 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. olyan időszakra vonatkoznak, amely megfelel az ICAR által a tejtermelő állatok termelékenységének a nyilvántartása céljára meghatározott előírásoknak;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás     194

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – 2 alrész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyészállat genetikai tenyészértékét a megfelelő számú ivadéka és adott esetben oldalági rokonai minőségi jellemzőinek az értékelése révén kell kiszámítani az alábbiak szerint:

A tenyészállat genetikai tenyészértékét genomikus információk vagy a megfelelő számú ivadéka és adott esetben oldalági rokonai minőségi jellemzőinek értékelése révén vagy e két módszer ötvözésével kell kiszámítani az alábbiak szerint:

Indokolás

Figyelembe kell venni a technika fejlődését, és elő kell irányozni a genomikus módszer juhtenyésztésben történő alkalmazását.

Módosítás     195

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) bizonyos témák, eredmények vagy közlemények bizalmas jellegének tiszteletben tartására kioktatott személyzet;

c) bizonyos témák, eredmények vagy közlemények bizalmas jellege megőrzésének biztosítására alkalmazott eljárások;

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) a teljesítményvizsgálat valamennyi rendelkezésre álló eredménye és a genetikai értékelés legutóbbi eredményei, ideértve a tenyészállat saját, szülői és nagyszülői genetikai sajátosságait és genetikai hibáit, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban az adott kategóriára és fajtatiszta tenyészállatra előírtak szerint;

l) a genetikai értékelés, vagy ennek hiányában a teljesítményvizsgálat valamennyi rendelkezésre álló eredménye, ideértve a tenyészállat saját, szülői és nagyszülői genetikai sajátosságait és genetikai hibáit, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programban az adott kategóriára és fajtatiszta tenyészállatra előírtak szerint;

Indokolás

A tenyésztési programra vonatkozó összes információ feltüntetése tényleges hozzáadott érték nélkül zsúfolná tele a származási lapot. A genetikai értékelés rendelkezésre álló releváns és összefoglaló adatait kell megkövetelni.

INDOKOLÁS

Az uniós tenyésztéstechnikai jogszabályok célja, hogy ösztönözzék az Unión belüli szabad kereskedelmet, és megkönnyítsék a tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatalát, biztosítva a tenyésztési programok és az Európában létező genetikai erőforrások megőrzésére irányuló programok fenntartását.

A haszonállatok tenyésztése – különösen azoké, amelyeknek genetikai jelentőségét felismerték – nemcsak az érintett terület gazdasági és társadalmi fejlődéséhez járul hozzá, hanem az Unió élelmezésbiztonságának egyik sarokkövét is képezi.

A Bizottság e rendelet formájában egyetlen jogi szöveggé kívánta összevonni a különböző állatfajok tenyésztéstechnikai szabályozását célzó összes irányelvet, hogy ezáltal megvalósuljon az egységes piac ezen a területen. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az Európai Bizottság meghaladta a szövegek puszta összevonására és egyszerűsítésére irányuló célt. A Bizottság ugyanis harmonizált struktúrát javasol az állattenyésztésre vonatkozóan, amely nem elhanyagolható hatást fog gyakorolni az állatgenetikai ágazatra Európában. Az előadó támogatja ezt az általános megközelítést, mindazonáltal úgy véli, hogy egyes kérdéseket pontosabban meg kell határozni vagy felül kell vizsgálni.

Az előadó először is új fogalommeghatározások bevezetésére vagy egyes fogalommeghatározások pontosítására törekedett. Különös hiányérzetet ébreszt a „fajta” és a „tenyésztési program” fogalommeghatározásainak hiánya, hiszen ezek alapvető fontosságúak e rendelet értelmezéséhez.

A versenyképesség érdekében tett erőfeszítések – amelyek lehetővé teszik a híres európai fajták nemzetközi piacra való kilépését – nem veszélyeztethetik a helyi – esetenként már csak igen kicsi egyedszámú – fajtákat, amelyek a genetikai szempontú biológiai sokféleség szerves részét képezik Európában. Az előadó az egész szövegben annak biztosítását tartotta szem előtt, hogy ez az egyensúly megmaradjon. Ennek szellemében történt többek között az 5. és a 9. cikk módosítása.

Az állattenyésztést most már a tenyésztő szervezet vagy a tenyésztő vállalkozás irányítja, amelynek pontos kritériumoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy az illetékes hatóság engedélyezze. Az illetékes hatóságnak ugyanakkor a tenyésztő szervezet vagy vállalkozás tenyésztési programját is jóvá kell hagynia. Az előadó támogatja ezt a megközelítést, amely lehetővé teszi az európai fajták hatékony strukturálását, miközben a világpiac egyre bonyolultabbá és versengőbbé válik. Ezért biztosítani kell az elismerési és jóváhagyási eljárást; egyes módosítások erre vonatkoznak, nevezetesen a II. fejezetben. Másrészt egyes helyi adottságokat is figyelembe kell venni, és ez indokolja azokat a módosításokat, amelyek nagyobb rugalmasságot kívánnak biztosítani a tenyésztő szervezet jogállásával, tevékenységei egy részének külső szervezetekre történő átruházásával, és a tenyésztőkkel összefüggésben a belső szervezetével kapcsolatban.

A tenyésztők jogai és kötelezettségei tekintetében az előadó helyre kívánta állítani e rendelkezések egyensúlyát. Úgy tűnik ugyanis, hogy egyes kérdésekben a nemzeti jog bőven elegendő ahhoz, hogy a tenyésztők megerősíthessék pozíciójukat egy tenyésztő szervezeten vagy tenyésztő vállalkozáson belül. Ez ad magyarázatot a túlságosan szélsőségesnek ítélt rendelkezések törlésére, különösen a jogorvoslati rendszerek esetében (11–14. cikk).

A hatósági ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezéseket egyszerűsíteni kell, és biztosítani kell, hogy azok arra korlátozódjanak, ami az európai normák harmadik országok általi tiszteletben tartásának biztosításához szükséges.

Az előadó másfelől úgy véli, hogy az Európai Bizottság által javasolt meghatalmazáson alapuló jogi aktusok számát és alkalmazási körét jelentősen csökkenteni kell. Ezek a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok különösen nem terjedhetnek ki azokra az alapvető fontosságú rendelkezésekre, amelyek a tenyésztő szervezetek vagy vállalkozások elismerésére, a tenyésztési programok jóváhagyására, a törzskönyvek vezetésére vagy az új fajták rendeletbe történő felvételére vonatkoznak.

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy a lóféléket a méneskönyvük egyedisége okán a rendeletben nem lehet a többi fajjal azonos módon kezelni. Igaz ugyan, hogy szervezetük székhelye szerencsés módon az EU területén van, a jelentős lófajtákkal kapcsolatos ügyek nemzetközi szinten szerveződnek, és ez a tény nem kérdőjelezhető meg. Európa jelenleg világelső a lófélék tenyésztésében. Meg kell őrizni a méneskönyvek sokszínűségét és minőségét.

Végezetül, az előadó hangsúlyozni kívánja a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottság (ICAR) által a haszonállatok azonosítási módszerei, a teljesítményvizsgálat szabályai és a genetikai értékelés területén végzett tevékenységek fontosságát. Az ICAR-t a hatáskörébe tartozó területeken egyértelműen referenciatestületként kell említeni a tenyésztéstechnikai jogszabályok fejlődése szempontjából.

26.1.2015

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

A vélemény előadója: Michel Dantin

RÖVID INDOKOLÁS

Az uniós tenyésztéstechnikai jogszabályok célja, hogy ösztönözzék az Unión belüli szabad kereskedelmet, és megkönnyítsék a tenyészállatok és szaporítóanyagaik behozatalát, biztosítva a tenyésztési programok fenntartását és a genetikai erőforrások – vagyis az Európában létező fajták összességének – megőrzését.

A haszonállatok tenyésztése – különösen azoké, amelyeknek genetikai jelentőségét felismerték – nemcsak az érintett terület gazdasági és társadalmi fejlődéséhez járul hozzá, hanem az Unió élelmezésbiztonságának egyik sarokkövét is képezi.

A versenyképesség érdekében tett erőfeszítések – amelyek lehetővé teszik a híres európai fajták nemzetközi piacra való kilépését – ugyanakkor nem veszélyeztethetik a helyi – esetenként már csak igen kicsi egyedszámú – fajtákat, amelyek a genetikai szempontú biológiai sokféleség szerves részét képezik Európában. Az előadó az egész szövegben annak biztosítását tartotta szem előtt, hogy ez az egyensúly megmaradjon.

A Bizottság e rendelet formájában össze kívánta vonni a különböző állatfajok tenyésztéstechnikai szabályozását célzó összes irányelvet egyetlen jogi szöveggé, hogy ezáltal megvalósuljon az egységes piac ezen a területen. Az előadó támogatja ugyan ezt a megközelítést, de egyes rendelkezéseket ki kell igazítani, tekintettel az előző bekezdésben említett célkitűzésre.

Hiányzik például a „fajta”, a „tenyésztési program”, a „védelmi program” és a „fajta megőrzésének vagy genetikai sokféleségének veszélyeztetése” fogalma, jóllehet e fogalmaknak kulcsfontosságú szerepük van e rendelet értelmezésében. Az előadó ezeket be akarta építeni jelentéstervezetébe.

Továbbá, az 5. és a 9. cikk, melyek kimondottan a biológiai sokféleség megőrzésével foglalkoznak, ki lettek egészítve minden olyan helyzet figyelembevétele érdekében, amely veszélyeztetheti az Európában élő helyi fajtákat.

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy a lóféléket a méneskönyvük egyedisége okán a rendeletben nem lehet a többi fajjal azonos módon kezelni. Igaz ugyan, hogy szervezetük székhelye szerencsés módon az EU területén van, a jelentős lófajtákkal kapcsolatos ügyek nemzetközi szinten szerveződnek, és ez a tény nem kérdőjelezhető meg. Európa jelenleg világelső a lófélék tenyésztésében. Meg kell őrizni a méneskönyvek sokszínűségét és minőségét.

Végezetül, az előadó hangsúlyozni kívánja a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottság (ICAR) által a haszonállatok azonosítási módszerei, a teljesítményvizsgálat szabályai és a genetikai értékelés területén végzett tevékenységek fontosságát. Az ICAR-t a hatáskörébe tartozó területeken egyértelműen referenciatestületként kell említeni a tenyésztéstechnikai jogszabályok fejlődése szempontjából.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A háziasított szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyésztése, valamint kisebb mértékben a más állatfajok tenyésztése, fontos helyet foglal el az uniós mezőgazdaságban, és bevételi forrást jelent a mezőgazdasági népesség számára. A fenti fajtájú állatok tenyésztését a legjobban a nyilvántartott kiváló genetikai minőségű fajtatiszta tenyészállatok vagy hibrid tenyészsertések alkalmazásával lehet elősegíteni.

(1) A szarvasmarhafélék, sertésfélék, juhfélék, kecskefélék és lófélék tenyésztése, valamint kisebb mértékben más állatfajok tenyésztése gazdasági és társadalmi tekintetben stratégiai helyet foglal el az uniós mezőgazdaságban. Ez a mezőgazdasági tevékenység – amely az Unió élelmezésbiztonságához is hozzájárul – bevételi forrást jelent a mezőgazdasággal foglalkozók számára. A fenti fajtájú állatok tenyésztését a legjobban a nyilvántartott kiváló genetikai minőségű fajtatiszta tenyészállatok vagy hibrid tenyészsertések alkalmazásával lehet elősegíteni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A versenyképesség érdekében tett erőfeszítések ugyanakkor nem vezethetnek olyan fajták eltűnéséhez, amelyek fajtajegyei idomultak egyedi biofizikai környezetükhöz. A helyi fajták fennmaradása a megfelelő egyedszám fenntartásának hiányában veszélybe kerülhet, ami érzékeny veszteség lenne a genetikai sokféleség szempontjából.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az állategészségügy és állatjólét – ideértve az élő állatok szállítási körülményeit is – olyan szempontok, amelyeket a tenyésztéstechnikai ágazat valamennyi szereplőjének figyelembe kell vennie, különösen a fajták genetikai állományának javítása tekintetében. A Bizottságnak ezért biztosítania kell e szempontok megfelelő figyelembevételét az e rendelet hatékony végrehajtása érdekében elfogadandó, felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusokban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A „fajta” kifejezésnek azonban meghatározatlan jogi fogalomnak kell maradnia, lehetővé téve a tenyésztő szervezeteknek olyan megfelelő genetikai egységességgel rendelkező állatcsoport leírását, amelyet az ugyanolyan fajba tartozó állatoktól eltérőnek ítélnek meg, valamint azok ismert elődeikkel együtt történő nyilvántartását törzskönyvekben örökölt jellemzőiknek meghonosodott tenyésztési program keretében végrehajtott szaporítás, csere és kiválasztás révén történő reprodukálása érdekében.

törölve

Indokolás

A fajta fogalma – jóllehet a rendeletben mindenütt használják – nincs meghatározva. A jogbiztonság érdekében az előadó a fogalom meghatározását javasolja.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minősége, valamint az állatok értékelésének és besorolásának általuk használt módja hatással van a tenyészállatok piaci értékére. Ennek megfelelően harmonizált uniós kritériumokon alapuló szabályokat kell megállapítani a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és azok tagállamok illetékes hatóságai által történő felügyeletére annak biztosítása érdekében, hogy az általuk megállapított szabályok ne eredményezzenek ellentmondást a tenyésztési programok és a tenyésztési normák között, és ezáltal ne hozzanak létre technikai akadályokat az Unión belüli kereskedelemben.

(16) A tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által nyújtott szolgáltatások minősége, valamint az állatok értékelésének és besorolásának általuk használt módja meghatározza az állatok teljesítményét, és hatással van a tenyészállatok piaci értékére. Ennek megfelelően harmonizált uniós kritériumokon alapuló szabályokat kell megállapítani a tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek elismerésére és azok tagállamok illetékes hatóságai által történő felügyeletére annak biztosítása érdekében, hogy az általuk megállapított szabályok ne eredményezzenek ellentmondást a tenyésztési programok és a tenyésztési normák között, és ezáltal ne hozzanak létre technikai akadályokat az Unión belüli kereskedelemben.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) A genetikai forrásokhoz való hozzáféréséről és a használatukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló, a Biológiai Sokféleség Egyezményhez fűzött 2010. évi Nagojai Jegyzőkönyv célkitűzései között szerepel a biológia sokféleség megőrzése, alkotóelemeinek fenntartható használata, a genetikai erőforrások használatából fakadó előnyök igazságos és méltányos elosztása, többek között a genetikai forrásokhoz való megfelelő hozzáférés és a technológiák megfelelő átadása révén, figyelembe véve az e forrásokhoz és technológiákhoz fűződő jogokat, és megfelelő finanszírozást biztosítva.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A teljesítményvizsgálatot és a genetikai értékelést a tenyésztő szervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet által kijelölt intézetek végezhetik el. Ezeknek a kijelölt intézeteknek együtt kell működniük a Bizottság által kijelölt uniós referenciaközpontokkal. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási aktusok révén uniós referenciaközpontokat jelöljön ki, és a szükséges hatásköröket biztosítani kell a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek leírják feladataikat és funkcióikat, szükség esetén a IV. melléklet módosítása révén. Ezek a referenciaközpontok uniós támogatásra jogosultak az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat szerint.15 A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében a tenyésztő szervezet által végrehajtott teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést jelenleg a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestület kijelöléséről szóló, 1996. július 23-i 96/463/EK tanácsi határozatnak megfelelően – az Interbull Centre segíti.16

(34) A teljesítményvizsgálatot és a genetikai értékelést a tenyésztő szervezet vagy a hibridtenyésztő szervezet által kijelölt intézetek végezhetik el. Ezeknek a kijelölt intézeteknek együtt kell működniük a Bizottság által kijelölt uniós referenciaközpontokkal. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási aktusok révén uniós referenciaközpontokat jelöljön ki, és biztosítani kell számára a szükséges hatásköröket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek leírják feladataikat és funkcióikat, szükség esetén a IV. melléklet módosításával. Ezek a referenciaközpontok uniós támogatásra jogosultak a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet15 szerint. A szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében a tenyésztő szervezetek által végrehajtott teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést jelenleg a 96/463/EK tanácsi határozat által a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállataira vonatkozó vizsgálati módszerek és eredmények értékelésének egységesítéséért felelős referenciatestületként kijelölt Interbull központ, a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottság (ICAR) állandó albizottsága segíti.16

__________________

__________________

15 HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

15Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 652/2014/EU rendelete az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2014.6.27., 1. o.).

16 HL L 192., 1996.2.8., 19. o.

16 HL L 192., 1996.8.2., 19. o.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tenyészállatok és azok spermája, petesejtjei és embriói Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani szabályok;

a) az állattenyésztés megőrzésére és javítására, valamint a tenyészállatok és azok spermája, petesejtjei és embriói Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai és származástani szabályok;

Indokolás

A módosítás összhangban áll az előadó által javasolt új (2a) preambulumbekezdéssel. A jogszabály a haszonállatfajok megőrzését és javítását is célozza, és egyaránt törekszik az őshonos fajok és a biológiai sokféleség fenntartására, valamint az említett fajok kedvező tulajdonságainak erősítésére.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. szarvasmarhafélék (Bos taurus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra hircus);

i. szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos indicus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries), kecskefélék (Capra hircus);

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) „fajta”: olyan állatok csoportja, amelyek megfelelő genetikai egységességgel rendelkeznek ahhoz, hogy az ugyanolyan fajba tartozó állatoktól megkülönböztethető csoportot alkossanak a tenyésztők egy vagy több csoportja szerint, akik megállapodnak az állatok e csoportjának törzskönyvekben való nyilvántartásáról, azok ismert elődeivel együtt, örökölt jellemzőiknek meghonosodott tenyésztési program keretében végrehajtott szaporítás, csere és kiválasztás révén történő reprodukálása érdekében;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) „hibridtenyésztő szervezet”: tenyésztő egyesület, tenyésztő szövetség vagy magánvállalkozás, amelyet az illetékes hatóság a 4. cikk (2) bekezdése szerint elismert abból a célból, hogy az általa vezetett vagy létrehozott tenyésztési nyilvántartásba bejegyzett hibrid tenyészsertésekkel tenyésztési programot hajtson végre;

 

e) „hibridtenyésztő szervezet”: tenyésztő egyes ület, tenyésztő szövetség vagy magánvállalkozás, amelyet az illetékes hatóság a 4. cikk (2) bekezdése szerint elismert abból a célból, hogy az általa vezetett vagy létrehozott hibridtenyésztési nyilvántartásba bejegyzett hibrid tenyészsertésekkel tenyésztési programot hajtson végre;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fa) „tenyésztési program”: minden olyan, tenyésztő szervezetek vagy tenyésztéssel foglalkozó vállalkozások által vezetett tenyésztési és/vagy állományjavító és/vagy védelmi program, amelynek az illetékes hatóságok általi elismerés érdekében meg kell felelnie az I. melléklet 2. részében szereplő minimumkövetelményeknek;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – i pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. az a) pont ii. alpontjában említett fajú háziállat, amely egy, ugyanolyan fajba tartozó állatokról vezetett törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől származik, és amelyet szintén bejegyeztek, és jogosult a bejegyezésre az adott törzskönyv főtörzskönyvi részébe a 19. cikknek megfelelően;

ii. az a) pont ii. alpontjában említett fajú háziállat, amely egy, ugyanolyan fajba tartozó állatokról vezetett törzskönyv főtörzskönyvi részébe bejegyzett szülőktől származik, és amelyet szintén bejegyeztek az adott törzskönyv főtörzskönyvi részébe vagy bejegyezés céljából regisztráltak a 19. cikknek megfelelően, ideértve a herélt állatokat is;

Indokolás

Ez a meghatározás, amely kizárólag a tenyészállatokat foglalja magában, nem felel meg a méneskönyv sajátosságainak, mivel az egyedeket abba már születésükkor bejegyzik, függetlenül attól, hogy szaporodóképességük szempontjából hogyan alakul a jövőjük. Ez különösen vonatkozik a herélt állatokra és arra, hogy azok is „törzskönyvezett lófélének” minősülnek.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – j pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) „hibrid tenyészsertés: egy tenyésztési nyilvántartásba bejegyzett sertésféle, amelyet az alábbi állatok közötti tervezett keresztezéssel hoztak létre:

j) „hibrid tenyészsertés”: egy hibridtenyésztési nyilvántartásba bejegyzett sertésféle, amelyet az alábbi állatok közötti tervezett keresztezéssel hoztak létre:

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ja) „fajtavonal”: valamely fajtához tartozó fajtatiszta állatok genetikailag meghatározott alpopulációja;

Indokolás

Bevezetése esetén a DNS-gyűjtemény a tenyészállat dokumentációját kísérheti az állat egész élete során, és vitás helyzetek vagy azonosítási problémák esetén nyújt segítséget.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o) „tenyészérték”: egy tenyészállat számszerűsíthető örökölhető jellemzője;

o) „tenyészérték”: egy állat genotípusának az utóda egy bizonyos jellemzőjére gyakorolt becsült várható hatása;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – y a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ya) „klónozott állatok”: olyan állatok, amelyeket aszexuális, mesterséges reprodukciós módszerrel nemzettek egy adott állat genetikailag azonos vagy majdnem azonos másolatának előállítása céljából;

Indokolás

A módosítás a 33. és a 40. cikk, valamint az V. melléklet módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – y b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

yb) „klónozott állatok utódai”: olyan állatok, amelyeket szexuális reprodukció során nemzettek, és amelyeknek legalább az egyik szülője klónozott állat.

Indokolás

A módosítás a 33. és a 40. cikk, valamint az V. melléklet módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjától eltérve, az illetékes hatóság megtagadhatja egy olyan tenyésztő szervezet elismerését, amely megfelel az I. melléklet 1. részében meghatározott előírásoknak, amennyiben az adott tenyésztő szervezet tenyésztési programja veszélyeztetné az arra a fajtára vonatkozóan egy olyan tenyésztő szervezet által létrehozott törzskönyvbe bejegyzett vagy bejegyzésre regisztrált és jogosult tenyészállatok megőrzését vagy genetikai sokszínűségét, amelyet az adott tagállamban már elismertek.

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjától eltérve, az illetékes hatóság megtagadhatja egy olyan tenyésztő szervezet elismerését, amely megfelel az I. melléklet 1. részében meghatározott előírásoknak, amennyiben az adott tenyésztő szervezet tenyésztési programja

 

veszélyeztetné az adott tagállamban már elismert tenyésztő szervezet által az adott fajtára vonatkozóan létrehozott törzskönyvbe bejegyzett vagy bejegyzés céljából regisztrált fajtatiszta tenyészállatok megőrzését vagy genetikai sokszínűségét, és ez a koordinált irányítás és e fajta genetikai örökségével kapcsolatos információcsere hiányában azt eredményezné, hogy csökkenne a beltenyészet-növekedés ellenőrzésének és a genetikai károsodás kezelésének hatékonysága;

 

– veszélyeztetné az egy ugyanazon fajtában érdekelt, már létező elismert szervezet nemesítési programjának eredményes végrehajtását, és ezáltal jelentős mértékben csökkenne a várt genetikai előrelépés hatékonysága;

 

– veszélyeztetné a Nagojai Jegyzőkönyv és a Biológiai Sokféleség Egyezmény biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos célkitűzéseit; vagy

 

– veszélyeztetné az EU 2020-ig tartó időszakra szóló, biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiájának célkitűzéseit.

Indokolás

A tenyésztő szervezetek elismerése elutasításának lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni annak megakadályozása érdekében, hogy egy adott területen belül megszaporodjon az azonos fajtákban érdekelt tenyésztő szervezetek száma, ami a felhasználók számára zavaros helyzetet eredményezne.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a rendszer esetleges zavarai és meggyengülése annak következtében, ha elismernének olyan új tenyésztő szervezeteket, melyek egy létező tenyésztő szervezet által már törzskönyvezett tenyészállatokat törzskönyvezne.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tenyésztő szervezetek vagy a hibridtenyésztő szervezetek a tenyésztési programjukat egészen addig nem hajthatják végre, amíg azt az illetékes hatóság az (1) bekezdésnek megfelelően jóvá nem hagyja.

Indokolás

A beillesztett bekezdés célja annak pontosítása, hogy a tenyésztő szervezetek vagy a hibridtenyésztő szervezetek tevékenysége a tenyésztési programjuk jóváhagyásától függ, és ettől nem lehet eltekinteni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 4. cikkben említett illetékes hatóság engedélyezheti a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek számára törzskönyvük vagy tenyésztési nyilvántartásuk vezetésének és tenyésztési programjuk más egyedi vonatkozásának a kiszervezését egy harmadik félhez, amennyiben:

(2) A tenyésztő szervezetek és a hibridtenyésztő szervezetek megbízhatnak valamely harmadik felet a törzskönyvük vagy tenyésztési nyilvántartásuk vezetésével és tenyésztési programjuk egyes aspektusainak kezelésével, amennyiben:

Indokolás

Annak eldöntését, hogy a tenyésztő szervezet kiszervezheti-e törzskönyvének vagy tenyésztési nyilvántartásának vezetését, valamint tenyésztési programjai egyes aspektusait, a tenyésztő szervezet mérlegelési jogkörébe kell utalni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha egy tenyésztő szervezet vagy hibridtenyésztő szervezet úgy dönt, hogy él az első albekezdésben említett lehetőséggel, erről tájékoztatja az illetékes hatóságot.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az I. melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta lófélék esetében a 3. részében a tenyésztési programok jóváhagyására vonatkozó előírások módosítása tekintetében, a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok különbözőségeinek a figyelembe vétele érdekében.

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 71. cikknek megfelelően fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az I. melléklet 2. részében, illetve fajtatiszta lófélék esetében a 3. részében a tenyésztési programok jóváhagyására vonatkozó előírások pontosítása céljából, a tenyésztő szervezetek és hibridtenyésztő szervezetek által végrehajtott tenyésztési programok különbözőségének figyelembevétele érdekében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az a) pontban említett illetékes hatóságnak a bejelentéssel együtt másolatot küld a tenyésztési programnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti jóváhagyása iránti kérelemről.

b) az a) pontban említett illetékes hatóságnak a bejelentéssel együtt másolatot küld a tenyésztési programnak a 8. cikk (1) bekezdése szerinti jóváhagyása iránti kérelemről, az említett hatóság tagállamának hivatalos nyelvén.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy további tenyésztési program jóváhagyása olyan mértékben széttagolná az abban a tagállamban rendelkezésre álló fajtatiszta tenyészállatok állományát, ami veszélyeztetné az adott fajta genetikai sokszínűségének a megőrzését.

b) egy további tenyésztési program jóváhagyása olyan mértékben széttagolná az abban a tagállamban rendelkezésre álló fajtatiszta tenyészállatok állományát, hogy:

 

i. a genetikai erőforrások megőrzésére irányuló programok esetében az adott tagállam által elismert tenyésztő szervezet által e faj számára létrehozott törzskönyvbe bejegyzett vagy nyilvántartásba vett és bejegyzésre jogosult fajtatiszta tenyészállatok genetikai erőforrásának megőrzése vagy sokszínűsége kerülne veszélybe, oly módon, hogy a koordinált irányítás és e fajta genetikai örökségével kapcsolatos információcsere hiányában csökkenne a beltenyészet-növekedés ellenőrzésének és a genetikai károsodás kezelésének hatékonysága; vagy

 

ii. a genetikai állomány javítását célzó programok esetében, a 18. cikk sérelme nélkül, az ilyen program jóváhagyása csökkentené a várt genetikai előrelépést, valamint – a koordinált irányítás és e fajta genetikai örökségével kapcsolatos információcsere hiányában – a beltenyészet-növekedés ellenőrzésének és a genetikai károsodás kezelésének hatékonyságát, illetve az adott tagállamban az adott fajta tekintetében meghatározott jellemzőktől eltérő vagy azokkal összeegyeztethetetlen tenyésztési irányokat eredményezne.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Azok a tenyésztők, akik a tenyésztő szervezetek vagy hibridtenyésztő szervezetek által irányított tenyésztési programban meghatározott földrajzi területen kívülre viszik állataikat, a 19. és 24. cikknek megfelelően bejegyeztethetik azokat e tenyésztő szervezetek által vezetett törzskönyvbe vagy nyilvántartásba.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 71. cikknek megfelelően az állatoknak a II. melléklet 1. rész III. fejezetében meghatározott törzskönyvek kiegészítő részében történő nyilvántartásra vonatkozó feltételek módosítása tekintetében.

(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 71. cikknek megfelelően fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az állatoknak a II. melléklet 1. rész III. fejezetében meghatározott, törzskönyvek kiegészítő részében történő nyilvántartására vonatkozó feltételek pontosítása céljából.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tenyésztő szervezetek nem zárhatják ki tenyésztéstechnikai vagy származástani okokból – a 19. cikk alkalmazásából eredő okokat kivéve – a törzskönyvük főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatok felhasználását az alábbi szaporítási technikák használatával történő tenyésztés céljára:

(1) A tenyésztő szervezetek nem zárhatják ki tenyésztéstechnikai vagy származástani okokból – a 19. és a 27. cikk alkalmazásából eredő okokat kivéve – a törzskönyvük főtörzskönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatok felhasználását az alábbi szaporítási technikák használatával történő tenyésztés céljára:

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve a fajtatiszta törzskönyvezett tenyészlovak tenyésztésével foglalkozó szervezetek a tenyésztési programjaik végrehajtása és a fajtiszta állatok genetikai sokféleségének megőrzése érdekében korlátozhatják vagy megtilthatják az (1) bekezdés szerinti egy vagy több tenyésztési technika alkalmazását a méneskönyvük főkönyvi részébe bejegyzett fajtatiszta tenyészállatok esetében.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tenyésztő szervezeteknek elő kell írniuk a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai és a tejelő juhfélék és kecskefélék fajtatiszta hímivarú tenyészállatai azonosítását vércsoportjuk elemzése alapján vagy más megfelelő és legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtó módszer alapján, ha azok a következő célra kerülnek felhasználásra:

(1) A tenyésztő szervezeteknek elő kell írniuk a szarvasmarhafélék, juhfélék és kecskefélék fajtatiszta tenyészállatai azonosítását vércsoportjuk elemzése alapján, egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) vizsgálat, mikroszatellita vizsgálat vagy DNS-mintavétel vagy más megfelelő és legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtó módszer alapján, ha a szóban forgó állatok a következő célra kerülnek felhasználásra:

Indokolás

Az SNP és mikroszatellita vizsgálatokat szintén referenciamódszerekként kell meghatározni.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság figyelembe veszi az azonosítási módszerek fejlődését az ICAR és a Nemzetközi Állatgenetikai Társaság (ISAG) által végzett munka alapján.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Egy tagállam vagy az érintett fajtájú fajtatiszta állatok tenyésztő szervezeteinek valamely európai szövetsége kérésére a Bizottság végrehajtási aktusok révén jóváhagyja a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai és a tejelő juhfélék és kecskefélék fajtatiszta hímivarú tenyészállatai azonosításának módszereit, amelyek legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti fajtatiszta tenyészállatok vércsoport-elemzése, figyelembe véve a technikai fejlődést és a 31. cikkben említett európai referenciaközpontok ajánlásait.

(1) Egy tagállam vagy az érintett fajtájú fajtatiszta állatok tenyésztő szervezeteinek valamely európai szövetsége kérésére a Bizottság végrehajtási aktusok révén jóváhagyja a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai és a tejelő juhfélék és kecskefélék fajtatiszta hímivarú tenyészállatai azonosításának módszereit, amelyek legalább ugyanolyan fokú bizonyosságot nyújtanak, mint a fenti fajtatiszta tenyészállatok vércsoport-elemzése, figyelembe véve az azonosítási módszerek terén végbement technikai fejlődést az ICAR és az ISAG munkája alapján és a 31. cikkben említett európai referenciaközpontok ajánlásait.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben egy, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést ír elő a fajtatiszta tenyészlovak törzskönyvben történő osztályba sorolásához és a fenti fajta hímivarú tenyészlovak és spermájuk tenyésztés céljából történő engedélyezéséhez, a tenyésztő szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy ezt a teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést az I. mellékletben meghatározott alábbi szabályok szerint hajtsák végre:

(2) Amennyiben egy, a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési program teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést ír elő a fajtatiszta tenyészlovak törzskönyvben történő osztályba sorolásához, valamint a tenyészlovak és szaporítóanyagaik tenyésztés céljából történő engedélyezéséhez, a tenyésztő szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy ezt a teljesítményvizsgálatot és genetikai értékelést az I. mellékletben meghatározott alábbi szabályok szerint hajtsák végre:

Indokolás

A tenyésztés céljából történő engedélyezéshez szükséges teljesítményvizsgálat és genetikai értékelés elvégzését a kancákra is ki kell terjeszteni. Ez alapvető fontosságú egyes tenyésztő szervezetek számára.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) etikai megfontolások.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett független szakértői vélemény tükrében a Bizottság végrehajtási aktusok révén egységes szabályokat állapíthat meg a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés, valamint azok eredményei tekintetében.

(2) A 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett független szakértői vélemény tükrében a Bizottság végrehajtási aktusok révén egységes szabályokat állapíthat meg a teljesítményvizsgálat és a genetikai értékelés, valamint azok eredményei tekintetében, az ICAR által végzett munka alapján.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A származásigazolásoknak minden esetben tartalmazniuk kell, ha a tenyészállat klónozott állat vagy klónozott állat utóda, illetve ha a szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik.

Indokolás

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.).

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A származásigazolásoknak minden esetben tartalmazniuk kell, ha a tenyészállat klónozott állat vagy klónozott állat utóda, illetve ha a szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik.

Indokolás

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.).

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának értékelésére vonatkozó dokumentumok és más nyilvántartások;

c) az e rendeletben meghatározott tenyésztéstechnikai és származástani szabályok betartásának értékelésére vonatkozó dokumentumok, nyomonkövetési és más nyilvántartások;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási segítségnyújtás adott esetben magában foglalja a tagállam illetékes hatóságának a részvételét egy másik tagállam illetékes hatósága által végzett helyszíni hatósági ellenőrzésekben.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási segítségnyújtás szükség esetén magában foglalja a tagállam illetékes hatóságának a részvételét egy másik tagállam illetékes hatósága által végzett helyszíni hatósági ellenőrzésekben.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az élő állatok szállítására vonatkozóan az 1/2005/EK tanácsi rendeletben rögzített nyolcórás időhatárt semmilyen körülmények között nem lehet túllépni.

Indokolás

A gazdákat jogszabály kötelezi annak biztosítására, hogy állataikat oly módon szállítsák, hogy az ne okozzon azoknak sérülést vagy felesleges szenvedést. Ennek ellenére, az Európai Bizottság és az EFSA bizonyítékai szerint továbbra is súlyos állatjóléti problémák állnak fenn a szállítások során. Egyes uniós országokban egyáltalán nem visszatartó erejűek az előírások megsértése esetén alkalmazott szankciók.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) jogilag és pénzügyileg független az illetékes hatóságtól;

(2) jogilag és pénzügyileg független az illetékes hatóságtól, de ez a pénzügyi függetlenség nem befolyásolja a közigazgatási hatóságokat abban, hogy állami támogatásban részesíthessék a szóban forgó szervezeteket az uniós joggal összhangban;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a törzskönyvekbe bejegyzett vagy regisztrált és bejegyzésre jogosult fajtatiszta tenyészállatok vagy tenyésztési nyilvántartásba vett hibrid tenyészsertések származásának nyilvántartására szolgáló rendszer;

c) a törzskönyvekbe bejegyzett vagy regisztrált és bejegyzésre jogosult fajtatiszta tenyészállatok vagy tenyésztési nyilvántartásba vett hibrid tenyészsertések származásának, többek között az állatok származási tisztasága százalékos arányának nyilvántartására szolgáló rendszer;

Indokolás

Biztosítani kell az átláthatóság és elszámoltathatóság elvének fenntartását annak érdekében, hogy a fajta tisztasága minden érdekelt fél számára világos legyen, és ezáltal biztosított legyen a fajta genetikai sokszínűségének megőrzése.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a tenyésztési program célkitűzései és a tenyészállatok kiválasztására vonatkozó részletes értékelési kritériumok, amelyeknek egy új fajtára vonatkozó törzskönyv létrehozása esetében tartalmazniuk kell az új fajta létrehozását igazoló részletes körülményeket;

d) a tenyésztési program célkitűzései, a mérendő populációk és a tenyészállatok kiválasztására vonatkozó részletes értékelési kritériumok, amelyeknek egy új fajtára vonatkozó törzskönyv létrehozása esetében tartalmazniuk kell az új fajta létrehozását indokló részletes körülményeket;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 1 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

valamely fajta genetikai örökségének megőrzése érdekében, amennyiben a tenyésztési programot védelmi programként kell végrehajtani, akkor ezt – az első albekezdés a)–g) pontjában szereplő információk figyelembevételével – a megfelelő és szükséges in situ (élő állatokkal) vagy ex situ (szaporítóanyagokkal vagy szövet megőrzésével) végrehajtott műveletek révén kell megvalósítani.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 fejezet – 1 pont – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. a 2. cikk i) pontja i. alpontjában a szarvasmarhafélék (Bos taurus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries) és kecskefélék (Capra hircus) fajtatiszta tenyészállatai esetében;

i. a 2. cikk i) pontja i. alpontjában a szarvasmarhafélék (Bos taurus, Bos indicus és Bubalus bubalis), sertésfélék (Sus scrofa), juhfélék (Ovis aries) és kecskefélék (Capra hircus) fajtatiszta tenyészállatai esetében;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 fejezet – 1 pont – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a 2. cikk i) pontja ii. alpontjában a lófélék (Equus caballus és Equus asinus) fajtatiszta tenyészállatai esetében;

ii. a 2. cikk i) pontja ii. alpontjában a lófélék (Equus caballus és Equus asinus) fajtatiszta tenyészállatai esetében. A tenyésztő szervezet engedélyezi a tenyészállat mindkét szülőjének tenyésztési célú felhasználását;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 fejezet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a származását a 8. cikk (1) bekezdése vagy a 9. cikk szerint jóváhagyott tenyésztési programnak megfelelően a törzskönyvben meghatározott szabályok szerint megállapították;

b) a származását a származási tisztasága százalékos arányával együtt – a törzskönyvben meghatározott szabályok szerint megállapították;

Indokolás

A származással kapcsolatos kérdések kezelése a törzskönyvben meghatározott szabályokon alapul, nem a tenyésztési programon.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 pont – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az a tenyésztő szervezet, amely törzskönyvébe fajtatiszta tenyészlovat jegyez be, nem utasíthatja el az (1) bekezdés b) és c), valamint – adott esetben – d) pontjának megfelelő kasztrált ló törzskönyvi bejegyzését, vagy bejegyzés céljából történő nyilvántartásba vételét, feltéve, hogy ezen állat mindkét szülője bejegyzésre került e méneskönyv főkönyvi részébe, és a tenyésztő szervezet engedélyezi tenyésztési célú felhasználásukat.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – I rész – 1 fejezet – első bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyésztő szervezetek teljesítményvizsgálatot végzenek a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai genetikai értékének megállapítása érdekében az ebben a fejezetben meghatározott módszerek egyikének vagy több módszer együttesének alkalmazásával.

A tenyésztő szervezetek teljesítményvizsgálatot végeznek vagy végeztetnek a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai genetikai értékének megállapítása érdekében az e fejezetben meghatározott egy vagy több módszer alkalmazásával.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – 1 fejezet – második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A teljesítményvizsgálatot a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által meghatározott szabályok és előírások szerint kell elvégezni a Nemzetközi Állatnyilvántartási Bizottsággal (ICAR) együttműködésben.

A teljesítményvizsgálatot a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által meghatározott szabályok és előírások szerint kell elvégezni az ICAR-ral együttműködésben.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – 1 fejezet – második szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tenyésztő szervezetek a tejtermelési adatokat a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és normák szerint nyilvántartják.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – 1 fejezet – harmadik szakasz – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A genetikai értékelés során a temperamentumot, a morfológiai minősítési adatokat és a betegségekkel szembeni rezisztenciát csak akkor kell figyelembe venni, ha az adatokat a 29. cikk (1) bekezdésében meghatározott kijelölt intézet által jóváhagyott nyilvántartási rendszer alapján állították elő.

(2) A genetikai értékelés során a temperamentumra, a morfológiai minősítésre és a betegségekkel szembeni rezisztenciára vagy bármilyen más új jellemzőre vonatkozó adatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha az adatokat a 29. cikk (1) bekezdésében említett kijelölt intézet által jóváhagyott nyilvántartási rendszer alapján állították elő.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy adott tenyészállat tenyészértékét az adott állat saját és/vagy oldalági rokonai teljesítményvizsgálati eredményei alapján számítják ki, és a tenyészérték megbízhatósága javítható genomra vonatkozó információk használatával vagy a 31. cikk (1) bekezdésében említett uniós referenciaközpont által validált más módszer alapján.

Egy adott tenyészállat tenyészértékét a genomjához kapcsolódó információk és/vagy a tenyészállat egyéni teljesítményvizsgálati eredményei és/vagy oldalági rokonai teljesítményvizsgálati eredményei és/vagy a 31. cikk (1) bekezdésében említett uniós referenciaközpont által validált bármely egyéb egyenértékű információforrás alapján számítják ki.

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt rendelkezéseket úgy lehetne értelmezni, hogy azok tiltják a még nőstény leszármazott nélküli (vagy „genomos”) fiatal bikák tenyésztésbe való bevonását. Márpedig biztosítani kell, hogy a genomvizsgált bikák spermája forgalomba kerüljön.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A genetikai értékelés során alkalmazott statisztikai módszereknek meg kell felelniük a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályoknak és előírásoknak, és biztosítaniuk kell a fő környezeti tényezők és adatstruktúra hatásaitól mentes genetikai értékelést.

3. A tenyésztő szervezetek feladata, hogy kiküszöböljék a fő környezeti tényezők és az adatstruktúra torzító hatását. A tenyésztő szervezet a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközponthoz fordulhat, ha meg szeretne bizonyosodni arról, hogy genetikai értékelési statisztikai módszerei megfelelnek-e a nemzetközileg megállapított és elismert normáknak és szabályoknak. Amennyiben szakértői vizsgálatra kerül sor, az uniós referenciaközpontot titoktartási kötelezettség terheli a tenyésztő szervezet által átadott információk tekintetében.

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt kötelezettség a genetikai értékelés tekintetében fékezheti az innovációt, és adott esetben hatással lehet az újszerű statisztikai módszert kifejleszteni szándékozó tenyésztő szervezetek üzleti titkaira.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A genetikai értékelés megbízhatóságát determinációs együtthatóként kell mérni a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint. Az értékelés eredményeinek nyilvánosságra hozatalakor fel kell tüntetni a megbízhatóságot, valamint az értékelés dátumát.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 5 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A mesterséges megtermékenyítésnél alkalmazott bikákat – a kihalással fenyegetett fajták kivételével – a 6. vagy 7. pontban leírt kötelező jellemzőkre kiterjedő genetikai értékelésnek kell alávetni. Ezeket a tenyészértékeket a tenyésztő szervezetnek nyilvánosságra kell hoznia.

(5) A mesterséges megtermékenyítésnél alkalmazott bikákat – a kihalással fenyegetett fajták kivételével – minimálisan a 6. pont a) alpontjában vagy a 7. pontban leírt kötelező jellemzőkre kiterjedő genetikai értékelésnek kell alávetni. Ezeket a tenyészértékeket a tenyésztő szervezetnek kivétel nélkül nyilvánosságra kell hoznia.

 

A tenyésztő szervezetnek a mesterséges megtermékenyítésnél alkalmazott bikára jellemző többi tenyészértéket is nyilvánosságra kell hoznia.

 

A tenyésztő szervezetnek a természetes fedeztetésre szánt bikák és a tehenek meglévő tenyészértékeit is nyilvánosságra kell hoznia.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tejhasznú fajták mesterséges megtermékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a tejhozamra, valamint a tejzsírra és a proteintartalomra vonatkozó jellemzők tekintetében legalább 0,5-nek kell lennie a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint, figyelembe véve az ivadékokról és oldalági rokonokról rendelkezésre álló információkat.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A genomikusan értékelt fiatal bikákat, ivadékokra vonatkozó teljesítményadatok hiányában mesterséges megtermékenyítésre alkalmasnak kell tekinteni, ha genomikus értékelésüket a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint validálták.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 7 bekezdés – első albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) genomikus értékelés vagy más módszer, ideértve e módszerek kombinált alkalmazását, amelyet a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint validáltak.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 7 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott, fő termelési jellemzők értékelésére vonatkozó szabályok és előírások szerint a húshasznú fajták mesterséges megtermékenyítésre használt bikáin végrehajtott genetikai értékelés minimális megbízhatóságának a súlygyarapodási és az izmoltsági (húsforma) jellemzőkre legalább 0,5-nek kell lennie.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – I rész – II fejezet – 7 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A genomikus tenyészértékek számításakor ezeket az értékeket a 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott megfelelő uniós referenciaközpont által az ICAR-ral együttműködésben létrehozott szabályok és előírások szerint kell validálni.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – I fejezet – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) meg kell adni az ICAR által jóváhagyott elveknek megfelelően nyilvántartott tulajdonságokat, így a tejtermelést, tejösszetételt vagy más lényeges adatokat;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 rész – I fejezet – 3 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i. olyan időszakra vonatkoznak, amely megfelel az ICAR által a tejtermelő állatok termelékenységének a nyilvántartása céljára meghatározott előírásoknak;

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) adott esetben az a tény, hogy az állat klónozott állat;

Indokolás

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.).

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb) adott esetben az a tény, hogy az állat egy klónozott állat leszármazottja;

Indokolás

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.)

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – I fejezet – 1 pont – k pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k) a származás:

k) az alábbi ábrán szemléltetettek szerint jelölt származás, a származás tisztaságának százalékos arányával kiegészítve:

Indokolás

Biztosítani kell az átláthatóság és elszámoltathatóság elvének fenntartását annak érdekében, hogy a fajta tisztasága minden érdekelt fél számára világos legyen, és ezáltal biztosított legyen a fajta genetikai sokszínűségének megőrzése.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 3 rész – I fejezet – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha) adott esetben az a tény, hogy az állat klónozott állat;

Indokolás

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.).

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 3 rész – I fejezet – 1 bekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

hb) adott esetben az a tény, hogy az állat egy klónozott állat leszármazottja;

Indokolás

2011-ben mindhárom intézmény egyetértett abban, hogy függetlenül attól, milyen szabályokat fogadnak el a későbbiekben a klónozott állatokra és azok utódaira vonatkozóan, a nyomon követhetőségnek alapvetően szükséges és könnyen végrehajtható követelményként kell szerepelnie. A gazdáknak jogukban áll tudni, hogy az általuk megvásárolt szaporítóanyag klónozott állattól vagy klónozott állat utódjától származik-e. A Bizottság már a klónozásról szóló 2010. évi jelentésében ígéretet tett arra, hogy a tenyésztéstechnikai jogszabályokban meg fogja határozni a nyomon követhetőség követelményeit. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_hu.pdf, 14. o.).

ELJÁRÁS

Cím

A tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételei

Hivatkozások

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

25.2.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Michel Dantin

10.7.2014

Vizsgálat a bizottságban

24.11.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

66

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Caputo, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther Herranz García, Gesine Meissner, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tenyészállatok és szaporítóanyagaik Unión belüli kereskedelmének és az Unióba történő behozatalának tenyésztéstechnikai és származástani feltételei

Hivatkozások

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.2.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Benyújtás dátuma

12.10.2015

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

  HL C 226., 2014.7.16., 70. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat