Procedūra : 2014/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0288/2015

Pateikti tekstai :

A8-0288/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0101

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1552kWORD 1112k
15.10.2015
PE 557.277v02-00 A8-0288/2015

dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą

(COM(2014) 0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pranešėjas: Michel Dantin

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą

(COM(2014) 0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0005),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0032/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0288/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų veisimas, o mažesniu mastu – ir kitų rūšių gyvūnų veisimas užima svarbią vietą Sąjungos žemės ūkyje ir yra vienas iš žemės ūkio bendruomenės pajamų šaltinių. Tų rūšių gyvūnų veisimas labiausiai skatinamas, jeigu naudojami dokumentais patvirtintos aukštos genetinės kokybės grynaveisliai veisliniai gyvūnai ar hibridinės veislinės kiaulės;

(1) produkcinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų veisimas, o mažesniu mastu – ir kitų rūšių gyvūnų veisimas ekonominiu ir socialiniu požiūriu užima strateginę vietą Sąjungos žemės ūkyje. Ta žemės ūkio veikla, prisidedanti prie Sąjungos apsirūpinimo maistu saugumo, yra vienas iš žemės ūkio bendruomenės pajamų šaltinių. Veisimas taip pat atlieka esminį vaidmenį siekiant išsaugoti retas veisles, taigi ir saugant biologinę įvairovę. Tų rūšių gyvūnų veisimas labiausiai skatinamas, jeigu naudojami dokumentais patvirtintos aukštos genetinės kokybės grynaveisliai veisliniai gyvūnai ar hibridinės veislinės kiaulės. Taip pat reikėtų atsižvelgti į galvijų, avių ir ožkų rūšių kryžminimo svarbą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) tačiau dėl konkurencingumo siekimo neturėtų būti prisidedama prie veislių, kurių savybės pritaikytos prie specifinės biofizinės aplinkos, nykimo. Jeigu vietos veislių gyvūnų bus laikoma nepakankamai, jiems gali kilti pavojus išnykti, ir taip būtų prarasta biologinė genetinė įvairovė;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) gyvūnų sveikata ir gerovė, įskaitant gyvų gyvūnų vežimą, sudaro problemas, į kurias būtinai turi atsižvelgti visi zootechninio sektoriaus dalyviai, ypač dėl veislinių gyvūnų veisimo genetinio gerinimo. Todėl Komisija turi užtikrinti, kad į minėtas problemas būtų tinkamai atsižvelgiama priimant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą;

Pakeitimas     4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) 1987 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 87/328/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų pripažinimo tinkamais veisimui10, 1990 m. kovo 5 d. Tarybos direktyva 90/118/EEB dėl grynaveislių veislinių kiaulių pripažinimo tinkamomis veisti11 ir 1990 m. kovo 5 d. Tarybos direktyva 90/119/EEB dėl hibridinių veislinių kiaulių pripažinimo tinkamomis veisimui12 buvo priimtos siekiant išvengti atvejų, kai dėl nacionalinių taisyklių, susijusių su veislinių galvijų ir kiaulių pripažinimu tinkamomis veisti ir jų spermos, oocitų ir embrionų gamyba ir panaudojimu, būtų uždraudžiama ar ribojama Sąjungos vidaus prekyba arba jai būtų sudaroma kliūčių, nesvarbu, ar tai būtų susiję su šių gyvūnų kergimu, dirbtiniu sėklinimu, ar su spermos, oocitų arba embrionų rinkimu;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

___________

 

10 OL L 167, 1987 6 26, p. 54. .

 

11 OL L 71, 1990 3 17, p. 34. .

 

12 OL L 71, 1990 3 17, p. 36. .

 

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas: vengrų k. keičiamas terminas „dirbtinis sėklinimas“.

Pakeitimas     5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Sąjungos gyvūnų veisimo teisės aktai taip pat padėjo išsaugoti genetinius gyvūnų išteklius, apsaugoti genetinę bioįvairovę ir gaminti tipiškus aukštos kokybės regioninius produktus, kurie priklauso nuo specialių paveldimų vietos naminių gyvūnų veislių savybių;

(7) Sąjungos gyvūnų veisimo teisės aktai taip pat padėjo išsaugoti genetinius gyvūnų išteklius, apsaugoti genetinę bioįvairovę ir Sąjungos kultūros paveldą, taip pat gaminti tipiškus aukštos kokybės regioninius produktus, kurie priklauso nuo specialių paveldimų vietos naminių gyvūnų veislių savybių;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) be to, patirtis parodė, kad, siekiant supaprastinti tose direktyvose nustatytų taisyklių taikymą, keletą nuostatų reikia tiksliau suformuluoti ir terminus vartoti nuosekliau. Siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktų aiškumą ir nuoseklumą, taip pat tikslinga pateikti daugiau apibrėžčių;

(10) be to, patirtis parodė, kad, siekiant supaprastinti tose direktyvose nustatytų taisyklių taikymą, reikia tiksliau suformuluoti keletą nuostatų ir nuosekliau taikyti visose valstybėse narėse standartiškai vartojamus terminus. Siekiant užtikrinti Sąjungos teisės aktų aiškumą ir nuoseklumą, taip pat tikslinga pateikti daugiau apibrėžčių, įskaitant veislės apibrėžtį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) tačiau teisinė veislės sąvoka turėtų likti neapibrėžta, kad grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos galėtų pačios apibrėžti genetiškai pakankamai vienodų gyvūnų, kuriuos jos laiko skirtingais, palyginti su kitais tos rūšies gyvūnais, grupę ir įrašyti tuos gyvūnus nurodant jų žinomus protėvius į kilmės knygas, kad galėtų atgaminti jų paveldėtas savybes reprodukcijos, mainų ir selekcijos būdu vykdydamos nustatytą veisimo programą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Veislės sąvoka, kuri vartojama visame reglamente, vis dėlto nėra apibūdinta. Teisinio saugumo sumetimais pranešėjas siūlo jos apibrėžtį.

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) atitinkamai šiame reglamente grynaveisliams veisliniams gyvūnams nustatytomis taisyklėmis turėtų būti siekiama sudaryti galimybę prekiauti, kuri būtų pagrįsta suderintais principais, taikomais veislėmis besirūpinančių grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimui ir jų atitinkamų veisimo programų patvirtinimui. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti kriterijai, pagal kuriuos būtų reglamentuojamas grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymas į įvairius pagrindinio kilmės knygų skyriaus poskyrius, produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo taisyklės bei veislinių gyvūnų pripažinimo tinkamais veisimui kriterijai, į kuriuos būtų atsižvelgiama atliekant vienodas sertifikavimo procedūras, taip pat zootechninių pažymėjimų turinį;

(13) atitinkamai šiame reglamente grynaveisliams ir sukryžmintiems veisliniams gyvūnams nustatytomis taisyklėmis turėtų būti siekiama sudaryti galimybę prekiauti, kuri būtų pagrįsta suderintais principais, taikomais veislėmis besirūpinančių grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimui ir jų atitinkamų veisimo programų patvirtinimui. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti kriterijai, pagal kuriuos būtų reglamentuojamas grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymas į įvairius pagrindinio kilmės knygų skyriaus poskyrius, sukryžmintų veislinių gyvūnų įrašymas į papildomus kilmės knygų skyrius, produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo taisyklės bei veislinių gyvūnų pripažinimo tinkamais veisimui kriterijai, į kuriuos būtų atsižvelgiama atliekant vienodas sertifikavimo procedūras, taip pat zootechninių pažymėjimų turinį;

Pagrindimas

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prekybai vidaus rinkoje, pagal šį reglamentą turėtų būti leidžiama veisti mišrūnus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) panašiai šiame reglamente hibridinėms veislinėms kiaulėms nustatytomis taisyklėmis turėtų būti siekiama sudaryti galimybę prekiauti remiantis suderintais principais, taikomais įvairiomis kryžminimo būdu išveistomis hibridinių veislinių kiaulių veislėmis besirūpinančių hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimui ir jų atitinkamų veisimo programų patvirtinimui. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti kriterijai, pagal kuriuos reglamentuojamas hibridinių veislinių kiaulių įrašymas į pagrindinį kilmės registrų skyrių, produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo taisyklės, hibridinių veislinių kiaulių pripažinimo tinkamomis veisimui kriterijai ir zootechninių sertifikatų turinys;

(14) panašiai šiame reglamente hibridinėms veislinėms kiaulėms nustatytomis taisyklėmis turėtų būti siekiama sudaryti galimybę prekiauti remiantis suderintais principais, taikomais įvairiomis kryžminimo būdu išveistomis hibridinių veislinių kiaulių veislėmis besirūpinančių hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimui ir jų atitinkamų veisimo programų patvirtinimui. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti kriterijai, pagal kuriuos reglamentuojamas hibridinių veislinių kiaulių įrašymas į pagrindinį zootechninių registrų skyrių, produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo taisyklės, hibridinių veislinių kiaulių pripažinimo tinkamomis veisimui kriterijai ir zootechninių sertifikatų turinys;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui; priėmus pakeitimą reikės atitinkamai pakeisti visą tekstą.)

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės sąvoką „kilmės registras“ jau vartoja ne tik dokumente, į kurį šiame tekste daroma nuoroda, bet ir kituose dokumentuose . Siekiant aiškumo reikėtų vartoti kitą terminą: „zootechninis registras“.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14a) zootechnikos sektoriaus dalyviai turėtų atsižvelgti į gyvūnų sveikatą ir gerovę, ypač vykdydami su genetiniu veislinių gyvūnų savybių tobulinimu susijusią veiklą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14b) šiame reglamente neturėtų būti svarstomi su klonavimo susiję klausimai;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti darnų požiūrį į prekybą Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais bei jų importą į Sąjungą, taip pat į būtiną oficialią grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų vykdomų veisimo programų kontrolę, valstybės narės negali deramai pasiekti nacionaliniu lygmeniu ir kadangi dėl to tikslo poveikio, sudėtingumo, tarpvalstybinio ir tarptautinio pobūdžio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslams pasiekti, todėl jis taip pat atitinka tos sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą proporcingumo principą;

(15) kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti darnų požiūrį į prekybą Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais bei jų importą į Sąjungą atsižvelgiant į gyvulių veisėjų jungimosi į asociacijas mastą, šių asociacijų kapitalo dydį ir veisimo programų veiksmingumą, taip pat į būtiną oficialią grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų vykdomų veisimo programų kontrolę, valstybės narės negali deramai pasiekti nacionaliniu lygmeniu ir kadangi dėl to tikslo poveikio, sudėtingumo, tarpvalstybinio ir tarptautinio pobūdžio jo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslams pasiekti, todėl jis taip pat atitinka tos sutarties 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą proporcingumo principą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų teikiamų paslaugų kokybė ir tai, kaip jos vertina gyvūnus ir juos klasifikuoja, daro poveikį veislinių gyvūnų vertei rinkoje. Atitinkamai reikėtų nustatyti taisykles dėl grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, kuris būtų pagrįstas suderintais Sąjungos kriterijais, ir dėl jų priežiūros, kurią vykdytų kompetentingos valstybių narių institucijos, ir taip užtikrinti, kad dėl jų nustatomų taisyklių neatsirastų veisimo programų ir veisimo standartų skirtumų, dėl kurių galėtų atsirasti techninių kliūčių Sąjungos vidaus prekybai;

(16) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų teikiamų paslaugų kokybė ir tai, kaip jos vertina gyvūnus ir juos klasifikuoja, nustato gyvūno kokybės lygį ir daro poveikį veislinių gyvūnų vertei rinkoje. Atitinkamai reikėtų nustatyti taisykles dėl grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, kuris būtų pagrįstas suderintais Sąjungos kriterijais, ir dėl jų priežiūros, kurią vykdytų kompetentingos valstybių narių institucijos, ir taip užtikrinti, kad dėl jų nustatomų taisyklių neatsirastų veisimo programų ir veisimo standartų skirtumų, dėl kurių galėtų atsirasti techninių kliūčių Sąjungos vidaus prekybai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) nustatytus kriterijus atitinkančio grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pripažinimo teisė yra pagrindinis Sąjungos zootechnikos srities teisės aktų principas. Siekis apsaugoti esamos pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ekonominę veiklą nebeturėtų būti pagrindas kompetentingai institucijai atsisakyti pripažinti dar vieną grynaveislių tos pačios veislės veislinių gyvūnų veisimo organizaciją. Tas pats pasakytina ir apie tai, kai tvirtinamas veisimo programos geografinės teritorijos išplėtimas, jei vykdoma veisimo programa susijusi su ta pačia veisle ar veisliniais gyvūnais, kurie gali būti įtraukti į programą iš esamos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos veislinių gyvūnų populiacijos. Tačiau kompetentinga institucija turėtų turėti teisinį pagrindą atsisakyti suteikti pripažinimą arba patvirtinimą, jeigu yra pagrįsta rizika, kad dėl tokio pripažinimo arba patvirtinimo kiltų pavojus retos veislės išsaugojimui ar genetinės įvairovės apsaugai;

(18) nustatytus kriterijus atitinkančio grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pripažinimo teisė yra pagrindinis Sąjungos zootechnikos srities teisės aktų principas. Siekis apsaugoti esamos pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ekonominę veiklą nebeturėtų būti pagrindas kompetentingai institucijai atsisakyti pripažinti dar vieną grynaveislių tos pačios veislės veislinių gyvūnų veisimo organizaciją. Tas pats pasakytina ir apie tai, kai tvirtinamas veisimo programos geografinės teritorijos išplėtimas, jei vykdoma veisimo programa susijusi su ta pačia veisle ar veisliniais gyvūnais, kurie gali būti įtraukti į programą iš esamos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos veislinių gyvūnų populiacijos. Tačiau kompetentinga institucija turėtų turėti teisinį pagrindą atsisakyti suteikti pripažinimą arba patvirtinimą, jeigu yra pagrįsta rizika, kad dėl tokio pripažinimo arba patvirtinimo kiltų pavojus retos veislės išsaugojimui ar genetinės įvairovės apsaugai. Tokia teisine baze neturėtų būti naudojamasi kitais, nei nustatyta šiame reglamente, tikslais ir ja jokiais atvejais negali būti pateisinami vidaus rinkos valdymo principų pažeidimai;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19a) Sąjunga yra Biologinės įvairovės konvencijos, kurios tikslas – biologinės įvairovės išsaugojimas, tausus jos komponentų naudojimas ir teisingas bei sąžiningas naudos, gaunamos naudojant genetinius išteklius, pasidalijimas, susitariančioji šalis. Šioje konvencijoje nustatyta, kad valstybės turi suverenias teises į savo biologinius išteklius ir yra atsakingos už savo biologinės įvairovės išsaugojimą ir tvarų biologinių išteklių naudojimą. Sąjunga taip pat yra Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo susitariančioji šalis. Todėl šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į valstybėms narėms tenkančias pareigas ir leidžiama jas vykdyti tvariai valdant zootechninius išteklius;

Pagrindimas

Kadangi šiame reglamente daroma nuoroda į Nagojos protokolą ir Biologinės įvairovės konvenciją, reikėtų paaiškinti jo pagrindus.

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) vienoje valstybėje narėje pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos turėtų turėti galimybę savo patvirtintą veisimo programą vykdyti vienoje ar daugiau kitų valstybių narių, kad galėtų užtikrinti geriausią įmanomą didelės genetinės vertės veislinių gyvūnų panaudojimą kaip svarbų Sąjungos gamybos veiksnį. Užtikrinti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija žinotų apie numatomą veiklą, būtų galima paprasta šiam tikslui skirta pranešimo procedūra;

(20) vienoje valstybėje narėje pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos turėtų turėti galimybę savo patvirtintą veisimo programą vykdyti vienoje ar daugiau kitų valstybių narių, kad galėtų užtikrinti geriausią įmanomą didelės genetinės vertės veislinių gyvūnų panaudojimą kaip svarbų Sąjungos gamybos veiksnį. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti tų grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų sertifikavimo tvarką, kad būtų užtikrinama jų veisimo programų kokybė, tuomet paprasta pranešimo procedūra turėtų užtikrinti, kad kitos valstybės narės kompetentinga institucija žinotų apie numatomą veiklą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a) turėtų būti palengvintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, kurios yra suinteresuotos bendradarbiauti tokiu būdu, kartu užtikrinant verslo laisvę ir panaikinant kliūtis laisvam veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos judėjimui. Tokie Sąjungos partnerystės susitarimai pirmiausia padėtų stiprinti tam tikrų veislių gyvūnų Sąjungos tapatybę, tarpusavyje dalinantis ištekliais ir keičiantis duomenimis, kad būtų užtikrintas didesnis patikimumas ir prestižas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas I priedas siekiant grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo ir veisimo programų patvirtinimo kriterijus suderinti su veislininkystės sektoriaus pokyčiais;

Išbraukta.

Pagrindimas

Yra pernelyg daug deleguotųjų aktų, kurių taikymo sritis per plati, ir daugelis jų susiję su pagrindiniais teksto aspektais.

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) būtina paaiškinti veisėjų ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų tarpusavio ryšį, visų pirma siekiant užtikrinti jų narystės grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijose teisę ir teisę dalyvauti veisimo programoje toje geografinėje teritorijoje, kurioje ta programa vykdoma. Veisimo organizacijos turėtų būti nustačiusios taisykles, pagal kurias būtų vengiama veisėjų diskriminacijos dėl jų kilmės, ir jos privalo teikti būtiniausias paslaugas;

(24) būtina paaiškinti veisėjų ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų tarpusavio ryšį, visų pirma siekiant užtikrinti jų narystės grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijose teisę ir teisę dalyvauti veisimo programoje toje geografinėje teritorijoje, kurioje ta programa vykdoma, galbūt peržengiant valstybės sienas. Veisimo organizacijos turėtų būti nustačiusios taisykles, pagal kurias būtų vengiama veisėjų diskriminacijos dėl jų kilmės, ir jos privalo teikti būtiniausias paslaugas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Tos paskirtosios institucijos turi bendradarbiauti su Komisijos paskirtais Europos Sąjungos etaloniniais centrais. Taigi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais paskirti Europos Sąjungos etaloninius centrus; Komisijai turėtų būti suteikti ir būtini įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibūdintos tų centrų pareigos ir funkcijos, prireikus iš dalies keičiant IV priedą. Pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje14 tie etaloniniai centrai turi teisę gauti Sąjungos pagalbą. Grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą atliekančioms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms šiuo metu talkina INTERBULL centras – Europos Sąjungos etaloninė įstaiga, paskirta 1996 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu 96/463/EB dėl etaloninės įstaigos, atsakingos už bendradarbiavimą suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodus ir rezultatų vertinimą, paskyrimo15;

(34) Tos paskirtosios institucijos turi bendradarbiauti su Komisijos paskirtais Europos Sąjungos etaloniniais centrais. Taigi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais paskirti Europos Sąjungos etaloninius centrus; Komisijai turėtų būti suteikti ir būtini įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibūdintos tų centrų pareigos ir funkcijos, prireikus iš dalies keičiant IV priedą. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/201414 tie etaloniniai centrai turi teisę gauti Sąjungos pagalbą. Grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą atliekančioms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms šiuo metu talkina INTERBULL centras – Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (angl. International Committee for Animal Recording, ICAR), 1996 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu 96/463/EB paskirto etalonine įstaiga, atsakinga už bendradarbiavimą suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodus ir rezultatų vertinimą, nuolatinis komitetas15.

_______________

_______________

4 OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

14 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004, (EB) Nr. 396/2005 ir (EB) Nr. 1107/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB.

15 OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

15 OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) šiame reglamente pateikiamos išsamios nuostatos tik dėl galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų veisimo, todėl būtina suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus dėl kitų rūšių grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo, veisimo programų patvirtinimo, veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas, produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo bei pripažinimo tinkamais veisimui, taip pat priimti įgyvendinimo aktus dėl zootechninių pažymėjimų, susijusių su prekyba Sąjungoje kitų rūšių veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais bei jų importu į Sąjungą, jei to reikėtų kliūtims prekybai pašalinti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Yra pernelyg daug deleguotųjų aktų, kurių taikymo sritis per plati, ir daugelis jų susiję su pagrindiniais teksto aspektais. Be to, į šį reglamentą kitos gyvūnų rūšys turi būti įtraukiamos tik bendru sprendimu.

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importas Europos žemės ūkiui labai svarbus. Taigi veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importo sąlygos turėtų būti labai suderintos su tomis taisyklėmis, taikomomis valstybių narių tarpusavio prekybai. Tačiau veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai į pagrindinį kurios nors Sąjungos kilmės knygos ar kilmės registro skyrių turėtų būti įrašomi tik jei eksportuojančioje trečiojoje šalyje taikoma atitinkamo lygmens oficiali kontrolė, kuria užtikrinama, kad kilmės duomenų ir produktyvumo tyrimų bei genetinio vertinimo rezultatų tikrumo lygis būtų toks pat kaip Sąjungoje. Be to, tos trečiųjų šalių veisimo įstaigos abipusiškumo principu turėtų pripažinti atitinkamos Sąjungoje pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos veislinius gyvūnus ir jų genetinės medžiagos produktus;

(36) veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importas Europos žemės ūkiui labai svarbus. Taigi veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importo sąlygos turėtų būti labai suderintos su tomis taisyklėmis, taikomomis valstybių narių tarpusavio prekybai, ir atitikti visus standartus, susijusius su importuojamos medžiagos kokybe. Tačiau veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai į pagrindinį kurios nors Sąjungos kilmės knygos ar kilmės registro skyrių turėtų būti įrašomi tik jei eksportuojančioje trečiojoje šalyje taikoma atitinkamo lygmens oficiali kontrolė, kuria užtikrinama, kad kilmės duomenų ir produktyvumo tyrimų bei genetinio vertinimo rezultatų tikrumo lygis būtų toks pat kaip Sąjungoje. Be to, tos trečiųjų šalių veisimo įstaigos abipusiškumo principu turėtų pripažinti atitinkamos Sąjungoje pripažintos grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos veislinius gyvūnus ir jų genetinės medžiagos produktus;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) siekdama užtikrinti šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių sąlygų taikymą visose valstybėse narėse, Komisija prireikus turėtų vykdyti kontrolę valstybėse narėse, visų pirma atsižvelgdama į valstybių narių vykdytos oficialios kontrolės rezultatus;

(43) siekdama užtikrinti šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių sąlygų taikymą visose valstybėse narėse, Komisija turėtų vykdyti rizika grindžiamą kontrolę valstybėse narėse, visų pirma atsižvelgdama į valstybių narių vykdytos oficialios kontrolės rezultatus;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) kad būtų galima nustatyti trečiųjų šalių, iš kurių turėtų būti leidžiama į Sąjungą importuoti veislinius gyvūnus ir jų spermą, oocitus ir embrionus, sąrašus, parengti tokio importo sąlygas, gauti informaciją, susijusią su dvišalių susitarimų veikimu ir tais atvejais, kai to reikia dėl kokio nors didelio šiame reglamente nustatytų tokio importo sąlygų pažeidimo, Komisija turėtų būti įgaliota prireikus Sąjungos vardu vykdyti kontrolę trečiosiose šalyse;

(44) kad būtų galima nustatyti trečiųjų šalių, iš kurių turėtų būti leidžiama į Sąjungą importuoti veislinius gyvūnus ir jų spermą, oocitus ir embrionus, sąrašus ir parengti tokio importo sąlygas, būtina gauti informaciją apie jų atsekamumą, t. y. zootechninius pažymėjimus, kuriais patvirtinama jų kilmė, ir apie dvišalių susitarimų veikimą, o tais atvejais, kai to reikia dėl kokio nors didelio šiame reglamente nustatytų tokio importo sąlygų pažeidimo, Komisija turėtų būti įgaliota prireikus Sąjungos vardu vykdyti kontrolę trečiosiose šalyse;

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) siekiant užtikrinti tinkamą šio reglamento taikymą ir jį pildyti arba keisti jo I–V priedus, Komisijai turėtų būti suteikti įgailojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus dėl taikomų procedūrų ir kriterijų bei sąlygų, reikalingų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijoms pripažinti, veisimo programoms patvirtinti, gyvūnams įrašyti į kilmės knygas ir kilmės registrus, veisliniams gyvūnams pripažinti tinkamais veisimui, natūraliam ir pagalbiniam apvaisinimui, produktyvumo tyrimams ir genetiniam vertinimui atlikti, zootechniniams ir genealoginiams prekybos veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais ir jų importo iš trečiųjų šalių reikalavimams apibrėžti, etaloninių centrų pareigoms ir funkcijoms apibūdinti;

Išbraukta.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) tam, kad valstybės narės galėtų reaguoti į prekybos sutrikimus ir – dar svarbiau – į tokius atvejus, kai reta veislė gali išnykti arba kylas pavojus genetinei įvairovei, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl prekybos grynaveisliais veisliniais kitokių nei galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių rūšių gyvūnais ir jų importo į Sąjungą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Kitos gyvūnų rūšys turi būti įtraukiamos tik bendru sprendimu.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) zootechninės ir genealoginės prekybos Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų sperma, oocitais ir embrionais ir jų importo į Sąjungą taisyklės;

a) zootechninės ir genealoginės gyvūnų veisimo išsaugojimo ir tobulinimo, taip pat prekybos Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų sperma, oocitais ir embrionais ir jų importo į Sąjungą taisyklės;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) taisyklės, kuriomis reglamentuojamas vietos veislių arba veislių, kurioms gresia išnykimas, išsaugojimas ir tobulinimas;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) galvijų rūšims (Bos taurus ir Bubalus bubalis), kiaulių rūšiai (Sus scrofa), avių rūšiai (Ovis aries), ožkų rūšiai (Capra hircus);

i) galvijų rūšims (Bos taurus, Bos indicus ir Bubalus bubalis), kiaulių rūšiai (Sus scrofa), avių rūšiai (Ovis aries), ožkų rūšiai (Capra hircus);

 

Pagrindimas

Galvijų rūšys turi būti išplėstos pirmiausia įtraukiant zebu veislę.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) kitoms nei nurodytosios i ir ii punktuose rūšims, dėl kurių pagal 35 straipsnio 1 dalį arba 45 straipsnio 1 dalį priimti deleguotieji aktai;

Išbraukta.

Pagrindimas

Į šį reglamentą kitos rūšys turi būti įtraukiamos tik bendru sprendimu.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

aa) veislė – grupė gyvūnų, kurie turi pakankamai bendrų savybių, kurios gali būti perduotos jų palikuonims, kad viena ar kelios veisėjų grupės juos laikytų skirtingais, palyginti su kitais tos rūšies gyvūnais, kurios susitaria juos valdyti pagal veisimo programas ir įrašyti juos į kilmės knygas veisimo, keitimosi ir selekcijos, patobulinimo ar išsaugojimo tikslais;

Pakeitimas     32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija – bet kokia veislininkystės organizacija ar veisėjų asociacija, pagal 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės kompetentingos institucijos pripažinta tinkama į tos organizacijos ar asociacijos tvarkomą (-as) ar sudaromą (-as) kilmės knygą (-as) įrašytų grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo programai vykdyti;

d) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija – bet koks privatus veiklos vykdytojas arba viešoji įstaiga, įsteigta pagal valstybėje narėje, kurioje buvo pateikta pripažinimo paraiška, galiojančius teisės aktus ir pagal 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės kompetentingos institucijos pripažinta tinkama veisimo programai vykdyti;

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) veisimo programa – kompleksinių priemonių rinkinys, kurį pagal 8 straipsnio 1 dalį parengė ir taiko grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, tai pirmiausia apima veislės apibrėžtį ir išsamias fenotipines ir genotipines savybes, veisimo gaires ir tikslus, kilmės knygos sudarymo ir tvarkymo taisykles, produktyvumo tyrimų sistemos nustatymą, atsižvelgiant į veisimo tikslus, pasirinktų kriterijų nustatymą ir jų svarbą atliekant genetinį vertinimą, jeigu tokio reikalaujama, produktyvumo apskaitos ir kontrolės sistemos apibrėžtis, jei reikia, ir susijusios veislės išsaugojimą, tobulinimą ir (arba) skatinimą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų oficialios kontrolės organizavimą pagal taisykles, nustatytas 46 straipsnyje ir pagal 52 straipsnio 1 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose;

ii) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų oficialios kontrolės organizavimą pagal taisykles, nustatytas 46 straipsnyje;

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) veisimo programų kokybės užtikrinimą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos i punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) a punkto ii papunktyje nurodytai rūšiai, kurio tėvai įrašyti į pagrindinį tos pačios veislės kilmės knygos skyrių ir kuris pats pagal 19 straipsnį įrašytas arba įregistruotas ir tinka būti įrašytas į pagrindinį tokios kilmės knygos skyrių;

ii) a punkto ii papunktyje nurodytai rūšiai, kurio tėvai įrašyti į tos pačios veislės kilmės knygą ir kuris pats pagal 19 straipsnį įrašytas arba įregistruotas ir tinka būti įrašytas į tokią kilmės knygą, įskaitant kastruotus gyvūnus;

Pagrindimas

Ši apibrėžtis, į kurią įtraukti tik veisliniai gyvūnai, neatitinka arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygos ypatumų – į šią knygą veisliniai patinai įrašomi jiems gimus, neatsižvelgiant į tai, ar ateityje jie bus veisliniai gyvūnai, ar ne. Visų pirma tai pasakytina apie kastratus ir jų laikymą registruojamais arklinių šeimos gyvūnais.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos i punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) kitai nei nurodytosios šio punkto i ir ii papunkčiuose rūšiai, kuriai deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal atitinkamai 35 straipsnio 1 dalį ir 45 straipsnio 1 dalį, nustatytos specialios zootechninės ir genealoginės prekybos tais veisliniai gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais Sąjungoje ir jų importo į Sąjungą taisyklės;

Išbraukta.

Pakeitimas     38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos i punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia) gyvūnams, kurie pagal 17 ir 19 straipsniuose numatytas išimtis įrašyti į pagrindinį kilmės knygos skyrių;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) linija – genetiškai fiksuota tam tikros veislės grynaveislių gyvūnų subpopuliacija;

Pagrindimas

DNR mėginys galėtų būti pridedamas prie veislinių gyvūnų dokumentų visam gyvenimui ir panaudotas, jeigu kiltų ginčų ar identifikavimo problemų.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o) privalumas – kiekybiškai įvertinama paveldima veislinio gyvūno savybė;

o) privalumas – gyvūno genotipo laukiamo poveikio konkrečiai jo palikuonių savybei vertinimas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos v punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v) zootechninis tikrinimas – į Sąjungą importuojamų veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų dokumentų ir tapatumo tikrinimas siekiant patikrinti, ar jie atitinka 42 straipsnyje nustatytas zootechnines sąlygas ir zootechnines bei genealogines taisykles, nustatytas pagal 45 straipsnio 1 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose;

v) zootechninis tikrinimas – į Sąjungą importuojamų veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų dokumentų ir tapatumo tikrinimas siekiant patikrinti, ar jie atitinka 42 straipsnyje nustatytas zootechnines sąlygas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos w punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų, kai jie importuojami į Sąjungą pagal deleguotuosius aktus, priimtus pagal 45 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos y a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ya) veislė, kuriai gresia išnykimas – veislė, kurios gyvūnų tėvų ir motinų skaičius Sąjungoje arba valstybėje narėje tapo mažesnis už tam tikrą lygį, todėl jai gresia išnykti.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pagal 2 dalį gali pateikti kompetentingai institucijai pripažinimo paraišką.

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pagal 2 dalį pateikia kompetentingai institucijai pripažinimo paraišką.

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo teisinius pagrindus valstybėse narėse: veiklos vykdytojams turi būti privaloma pateikti pripažinimo paraišką, kad jie galėtų sudaryti kilmės knygas ir vykdyti veisimo programas.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išsaugoti veislę arba

– išsaugoti genetinę įvairovę veislės viduje,

pagerinti veislę ar kryžminimo būdu išveistą veislę;

– pagerinti veislę,

 

– suplanuoti kryžminimus, arba

 

– suplanuoti naują veislę;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiami I priedo 1 dalyje ir, jei tai grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – 3 dalyje nustatyti grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo reikalavimai siekiant atsižvelgti į grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, kurioms tie reikalavimai taikomi, įvairovę.

Išbraukta.

Pakeitimas     47

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies b punkto, kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti I priedo 1 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizaciją, jeigu dėl tos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos veisimo programos kiltų pavojus grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje valstybėje narėje jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, išsaugojimui ar genetinei įvairovei.

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies b punkto, kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti I priedo 1 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizaciją, jeigu dėl tos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos veisimo programos kiltų pavojus:

 

a) grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje valstybėje narėje jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, išsaugojimui;

 

b) grynaveislių veislinių gyvūnų genetinei įvairovei dėl nepakankamai veiksmingos įvaisos plėtros kontrolės ir genetinių apsigimimų valdymo, jei nepavyktų koordinavimas ir keitimasis informacija apie veislės genetinį paveldą;

 

c) retų arba nykstančių veislių atveju veiksmingam esamos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos tos pačios veislės veisimo programos vykdymui, dėl to sumažėtų veiksmingumas siekiant laukiamos genetinės pažangos; arba

 

d) genetinių gyvūnų išteklių, į kuriuos valstybė narė turi suverenias teises ir už kuriuos ji atsakinga, išsaugojimui ir tausiam valdymui, vadovaujantis Biologinės įvairovės konvencijos ir prie tos Konvencijos pridedamo Nagojos protokolo tikslais.

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) retų arba nykstančių veislių atveju galimus trukdžius ir sunkumus, kurių atsirastų pripažinus organizaciją, registruojančią tuos pačius veislinius gyvūnus kaip ir jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) veislė arba kryžminiu būdu išveista veislė, kuriai patvirtinta jų veisimo programa;

b) veislė arba kryžminiu būdu išveista veislė, kuriai pagal 8 straipsnio 1 dalį patvirtinta jų veisimo programa;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1. Grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija vykdo veisimo programą ją patvirtinus kompetentingai institucijai, kaip nustatyta 1a dalyje.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1a. Grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos kompetentingai institucijai, pagal 4 straipsnio 2 dalį pripažinusiai grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijas, pateikia paraišką patvirtinti savo veisimo programą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija patvirtina grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, kurią ji pripažino pagal 4 straipsnio 2 dalį, veisimo programą, jeigu ta grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija pateikia paraišką patvirtinti jos veisimo programą ir toje paraiškoje įrodo, kad laikosi reikalavimų, nustatytų 4 straipsnio 2 dalies c punkte ir išdėstytų I priedo 2 dalyje, o jeigu tai grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – to priedo 3 dalyje.

1. Kompetentinga institucija, nurodyta -1a dalyje, įvertina tas grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos veisimo programas ir jas patvirtina, jeigu jos atitinka reikalavimus, išdėstytus 4 straipsnio 2 dalies c punkte ir nustatytus I priedo 2 dalyje, o jeigu tai grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – I priedo 3 dalyje.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija gali leisti grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijoms techninį savo kilmės knygos arba kilmės registro techninį valdymą ir kitų specialių savo veisimo programos aspektų tvarkymą perduoti trečiajai šaliai tokiomis sąlygomis:

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos techninę veiklą, susijusią su savo kilmės knygos arba zootechninio registro valdymu ir kitais specialiais savo veisimo programos aspektais, gali perduoti vienai trečiajai šaliai arba kelioms trečiosioms šalims tokiomis sąlygomis:

a) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos lieka atsakingos kompetentingai institucijai už 4 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų reikalavimų laikymosi užtikrinimą;

a) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos lieka atsakingos kompetentingai institucijai už 4 straipsnio 2 dalies c punkte ir I priedo 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų laikymosi užtikrinimą;

b) tos trečiosios šalies ir veisimo programoje dalyvaujančių veisėjų ekonominės veiklos interesai nesikerta.

b) tos trečiosios šalies ir veisimo programoje dalyvaujančių veisėjų ekonominės veiklos interesai nesikerta;

 

c) tos grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos nurodė veiklą, kurią jos ketina perduoti trečiosioms šalims, taip pat tų trečiųjų šalių pavadinimą ir kontaktinius duomenis paraiškoje, kaip nurodyta -1a dalyje.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami veisimo programų patvirtinimo reikalavimai, nustatyti I priedo 2 dalyje, o jei tai grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – to priedo 3 dalyje, kad būtų atsižvelgta į grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų vykdomų veisimo programų įvairovę.

Išbraukta.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu iš to, kokia yra veisimo programos taikymo sritis ar geografinė teritorija, kurioje ją ketinama vykdyti, galima suprasti, kad grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija tą programą ketina vykdyti su veisliniais gyvūnais kitoje valstybėje narėje, 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija:

1. Jeigu iš to, kokia yra veisimo programos taikymo sritis ar geografinė teritorija, kurioje ją ketinama vykdyti, galima suprasti, kad grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija tą programą ketina vykdyti su veisliniais gyvūnais kitoje valstybėje narėje, 8 straipsnio -1a dalyje nurodyta kompetentinga institucija:

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) likus bent 90 kalendorinių dienų iki numatomos tos veisimo programos pradžios dienos pateikia pranešimą tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai;

a) likus bent 90 kalendorinių dienų iki numatomos tos veisimo programos pradžios dienos pateikia pranešimą tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai tos kitos valstybės narės oficialiąja kalba;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kartu su tuo pranešimu a punkte nurodytai kompetentingai institucijai pateikia 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos paraiškos patvirtinti veisimo programą kopiją.

b) kartu su tuo pranešimu a punkte nurodytai kompetentingai institucijai pateikia 8 straipsnio -1a dalyje nustatytos paraiškos patvirtinti veisimo programą kopiją a punkte nurodytos valstybės narės oficialiąja kalba.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Per 90 dienų nuo šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos tame punkte nurodyta kompetentinga institucija gali nesutikti, kad 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija vykdytų jos teritorijoje veisimo programą, jeigu:

2. Per 90 dienų nuo šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos tame punkte nurodyta kompetentinga institucija gali nesutikti, kad 8 straipsnio -1 a dalyje nurodytos kompetentingos institucijos pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija vykdytų jos teritorijoje veisimo programą, jeigu:

Pakeitimas     59

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) patvirtinus dar vieną veisimo programą toje valstybėje narėje esanti grynaveislių veislinių gyvūnų populiacija būtų suskaidyta tiek, kad kiltų pavojus tos veislės išsaugojimui ar genetinei įvairovei.

b) patvirtinus dar vieną veisimo programą galėtų kilti pavojus veislės išsaugojimui arba genetinei įvairovei toje valstybėje narėje įvaisos plėtros kontrolės ir genetinių apsigimimų valdymo atžvilgiu dėl nepakankamo koordinavimo ir keitimosi informacija, arba galėtų kilti pavojus retų arba nykstančių veislių tobulinimo programoms dėl veisimo praktikos, nesuderinamos su toje valstybėje narėje nustatytomis tokios veislės savybėmis, o dėl to sumažėtų veiksmingumas kalbant apie numatomą genetinio paveldo valdymo pažangą.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu 1 dalies a punkte nurodyta kompetentinga institucija pagal 2 dalį ketina atsisakyti patvirtinti programą, ji praneša Komisijai apie savo planus atsisakyti patvirtinti programą ir kartu pateikia argumentuotą paaiškinimą.

5. Jeigu 1 dalies a punkte nurodyta kompetentinga institucija pagal 2 dalį atsisako patvirtinti programą, ji praneša Komisijai apie šį atsisakymą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos taisyklėse numatyta narystė, veisėjai gali pateikti prašymą dėl:

Išbraukta.

a) narystės tokiose grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijose;

 

b) dalyvavimo veisimo programoje pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje taikymo srityje ir geografinėje veiklos teritorijoje.

 

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos taisyklėse narystė nenumatyta, pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje veisimo programoje dalyvaujantys veisėjai gali pateikti prašymą:

2. Pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje veisimo programoje dalyvaujantys veisėjai turi turėti galimybę nediskriminuojami naudotis visomis pagal veisimo programą teikiamomis paslaugomis.

a) pagal 17 straipsnio 1 dalį įrašyti jų grynaveislius veislinius gyvūnus į pagrindinį kilmės knygos, kurią tai veislei yra sudariusi grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, skyrių;

 

b) pagal 17 straipsnio 3 dalį įrašyti jų gyvūnus į papildomą kilmės knygos, kurią tai veislei yra sudariusi grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, skyrių;

 

c) pagal 24 straipsnį įrašyti jų hibridines veislines kiaules į kilmės registrą, kurį tai kryžminiu būdu išveistai veislei yra sudariusi hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija;

 

d) dalyvauti atliekant produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą pagal 27 straipsnį;

 

e) gauti zootechninį pažymėjimą, išduodamą pagal 33 straipsnio 1 ir 2 dalis.

 

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos taisyklėse numatyta narystė:

 

a) veisėjai gali pateikti prašymą dėl narystės tokiose grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijose;

 

b) veisėjai gali pateikti prašymą dėl dalyvavimo veisimo programoje pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje taikymo srityje ir geografinėje veiklos teritorijoje;

 

c) veisėjai nediskriminuojami dalyvauja veisimo programoje pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje taikymo srityje ir geografinėje veiklos teritorijoje;

Pagrindimas

Ši nauja dalis skirta veisėjų narystės teisėms patikslinti. Visų pirma šiomis teisėmis turėtų būti leista naudotis tik grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos geografinės veiklos teritorijos veisėjams; o veisėjams turi būti suteikta teisė nediskriminuojamiems naudotis visomis atitinkamomis veisimo programos paslaugomis.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Veisėjai turi teisę pasirinkti kilmės knygą ar registrą, kuriame pageidauja įrašyti ar įregistruoti savo veislinius gyvūnus pagal 19 ir 24 straipsnius.

3. Veisėjai turi teisę pasirinkti kilmės knygą ar zootechninį registrą, kuriame pageidauja įrašyti ar įregistruoti savo veislinius gyvūnus pagal 19 ir 24 straipsnius, su sąlyga, kad veislininkystės programa, susijusi su kilmės knyga ar zootechniniu registru, yra patvirtinta atitinkamų veisėjų valstybėje narėje pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Veisėjai, savo gyvūnus perkeliantys į ūkius, esančius už geografinės teritorijos, kurioje grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos vykdo pagal 8 straipsnio 1 dalį patvirtintą veisimo programą, ribų, gali savo gyvūnus įregistruoti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos kilmės knygoje, laikydamiesi tos grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos patvirtintų ir I priedo 1 dalies 3 punkto e papunkčio ii pastraipoje nurodytų darbo tvarkos taisyklių.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

Išbraukta.

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos priimtą sprendimą ginčijančių veisėjų teisės

 

1. Veisėjai gali taikyti 13 straipsnyje nustatytas priemones, jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, jų teigimu, neteisingai:

 

a) atmetė pagal 10 straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą;

 

b) atmetė prašymą įrašyti grynaveislį veislinį gyvūną į pagrindinį kilmės knygos skyrių, kaip nustatyta 19 straipsnyje;

 

c) atmetė prašymą įrašyti gyvūną į papildomą kilmės knygos skyrių, kaip nustatyta 20 straipsnio 3 dalyje;

 

d) atsisakė grynaveislį veislinį gyvūną pripažinti tinkamu:

 

i) veisimui, kaip nustatyta 21 straipsnyje, arba

 

ii) dirbtiniam sėklinimui, kaip nustatyta 23 straipsnio 1 dalyje;

 

e) atsisakė grynaveislį veislinį gyvūną ar jo spermą pripažinti tinkama oficialiems produktyvumo tyrimams ir genetiniam vertinimui, kaip nustatyta 23 straipsnio 2 dalyje, arba

 

f) atsisakė pripažinti pagal 27 straipsnį atliktų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo rezultatus.

 

2. Veisėjai gali taikyti 13 straipsnyje nustatytas priemones, jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, jų teigimu, nesugebėjo atlikti produktyvumo tyrimų ar genetinio vertinimo pagal 27 straipsnį.

 

(11 straipsnis visiškai išbraukiamas)

Pagrindimas

Vieno ar kelių veisėjų ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos apskundimo nuostatos jau taikomos pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

Išbraukta.

Hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos priimtą sprendimą ginčijančių veisėjų teisės

 

1. Veisėjai gali taikyti 13 straipsnyje nustatytas priemones, jeigu hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija, jų teigimu, neteisingai:

 

a) atmetė paraišką įregistruoti hibridinę veislinę kiaulę kilmės registre, kaip nustatyta 24 straipsnyje;

 

b) atsisakė pripažinti hibridinę veislinę kiaulę tinkama dirbtiniam sėklinimui, kaip nustatyta 26 straipsnio 1 dalyje;

 

c) atsisakė hibridinį veislinį kuilį ar jo spermą pripažinti tinkama produktyvumo tyrimams, kaip nustatyta 26 straipsnio 2 dalyje, arba

 

d) atsisakė pripažinti pagal 27 straipsnį atliktų produktyvumo tyrimų rezultatus.

 

2. Veisėjai gali pasinaudoti 13 straipsnyje nustatytomis priemonėmis, jeigu hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija, jų teigimu, nesugebėjo atlikti produktyvumo tyrimų ar genetinio vertinimo pagal 27 straipsnį.

 

(12 straipsnis visiškai išbraukiamas)

Pagrindimas

Vieno ar kelių veisėjų ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos apskundimo nuostatos jau taikomos pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

Išbraukta.

Priemonės, kuriomis gali naudotis veisėjai, ginčijantys grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos priimtą sprendimą

 

1. 11 ir 12 straipsniuose nurodytais atvejais veisėjai gali:

 

a) gauti nepriklausomo eksperto nuomonę;

 

b) apskųsti 11 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus neigiamus sprendimus arba 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo rezultatus per 30 dienų nuo tokio atsisakymo ar rezultatų gavimo iš grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos dienos.

 

2. 1 dalies b punkte nurodytame skunde veisėjas, remdamasis 1 dalies a punkte nurodyta nepriklausomo eksperto nuomone, jei ji yra, apibūdina faktus ir pagrindus, kodėl jis mano, kad:

 

a) grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos atsisakymas neatitinka 19, 21, 23, 27, 28, 30 arba 32 straipsnio arba

 

b) produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo rezultatai nebuvo gauti pagal 27 straipsnį.

 

(13 straipsnis visiškai išbraukiamas)

Pagrindimas

Vieno ar kelių veisėjų ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos apskundimo nuostatos jau taikomos pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

Išbraukta.

Ginčų sprendimas

 

1. Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija atmeta 13 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą veisėjo skundą, ji per 30 dienų nuo savo sprendimo atmesti šį skundą priėmimo dienos praneša apie jį veisėjui ir kompetentingai institucijai, pagal 4 straipsnio 2 dalį pripažinusiai tą grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizaciją.

 

2. 8 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija gali peržiūrėti grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos sprendimą, jeigu mano, kad tas sprendimas neatitinka 19, 21, 23, 27, 28, 30 arba 32 straipsnio.

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta apskundimo procedūra ir kad sprendimai dėl skundų būtų priimami per pagrįstą laiko tarpą.

 

Tuo tikslu kompetentinga institucija gali nuspręsti prie institucijos įsteigti specialių teisingumo organą, kuris peržiūrėtų grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos sprendimus, jeigu tas organas mano, kad grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija veisėjo pateiktą skundą atmetė nepagrįstai.

 

(14 straipsnis visiškai išbraukiamas)

Pagrindimas

Vieno ar kelių veisėjų ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos apskundimo nuostatos jau taikomos pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos gali:

 

– uždrausti veisėjams dalyvauti veisimo programoje, jei jie neatitinka veisimo programoje nustatytų taisyklių arba nesilaiko įsipareigojimų, nustatytų darbo tvarkos taisyklėse, kaip nurodyta I priedo 1 dalies 3 punkto f papunktyje;

 

– išbraukti iš kilmės knygos gyvūnus ir jų palikuonis, taip pat genetinę medžiagą, kurie nebeatitinka oficialiai nustatytų įtraukimo į veislės kilmės knygą reikalavimų.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pašalinti veisėjus iš narių, jeigu tie veisėjai nevykdo savo pareigų, nustatytų pagal I priedo 1 dalies 3 punkto e papunktį nustatytose darbo tvarkos taisyklėse.

b) pašalinti veisėjus iš narių, jeigu tie veisėjai nevykdo savo pareigų, nustatytų darbo tvarkos taisyklėse, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas     72

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, remdamosi savo veisimo programų reikalavimais, gali atlikti produktyvumo tyrimus ir, jeigu atliekamas produktyvumo tyrimas, jos gali pasirinkti savo veisimo programoms tinkamas veiklos rūšis;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos visų pirma atsakingos už tai, kad būtų vengiama ginčų, kurie tarp veisėjų ir tarp grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos gali kilti vykdant pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintas veisimo programas, ir, jei būtina, tie ginčai, jei kyla, būtų sprendžiami pagal taisykles, valstybės narės nustatytas pagal 14 straipsnio 3 dalį, ir pagal taisykles, nustatytas I priedo 1 dalies 3 punkte.

3. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos visų pirma atsakingos už tai, kad būtų vengiama ginčų, kurie tarp veisėjų ir tarp grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos gali kilti vykdant pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintas veisimo programas laikantis I priedo 1 dalies 3 punkto f papunktyje nustatytų taisyklių.

Pakeitimas     74

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybėje narėje veikiančios grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos kartu atsako už tai, kad grynaveislį veislinį gyvūną, kuris yra veislės, kuriai gresia išnykimas, bet kurioje valstybėje narėje būtų galima įrašyti į pagrindinį kilmės knygos skyrių pagal 19 straipsnį. Veisėjai turi galėti patys pasirinkti, kuriai grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijai, hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijai arba valdžios institucijai priklausyti. Kompetentinga institucija turi remti ir stebėti šį procesą.

Pakeitimas     75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veislinių gyvūnų įrašymas į kilmės knygas ir registrus ir jų pripažinimas tinkamais veisimui, dirbtiniam sėklinimui ir tyrimams

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas: vengrų k. keičiamas terminas „dirbtinis sėklinimas“.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal tuos kriterijus ir procedūras gali būti reikalaujama, kad prieš įrašant grynaveislį veislinį gyvūną į konkretų pagrindinio skyriaus poskyrį būtų atliktas to gyvūno produktyvumo tyrimas arba genetinis vertinimas, kaip nustatyta 27 straipsnyje ar išdėstyta pagal 28 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte, arba bet koks kitas įvertinimas, apibūdintas pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje veisimo programoje.

Pagal tuos kriterijus ir procedūras gali būti reikalaujama, kad prieš įrašant grynaveislį veislinį gyvūną į konkretų pagrindinio skyriaus poskyrį būtų atliktas to gyvūno produktyvumo tyrimas arba genetinis vertinimas, kaip nustatyta 27 straipsnyje arba bet koks kitas įvertinimas, apibūdintas pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje veisimo programoje.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Be pagrindinio skyriaus, nustatyto šio straipsnio 1 dalyje, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos tos pačios rūšies gyvūnams, kurie nėra tinkami įrašyti į pagrindinį skyrių, kilmės knygoje gali nustatyti vieną ar daugiau papildomų skyrių, jeigu tie gyvūnai atitinka 20 straipsnio 1 dalies reikalavimus, o atitinkamos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos taisyklės leidžia tų gyvūnų palikuonis įrašyti į pagrindinį skyrių pagal taisykles, nustatytas:

3. Be pagrindinio skyriaus, nustatyto šio straipsnio 1 dalyje, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos tos pačios rūšies gyvūnams, kurie nėra tinkami įrašyti į pagrindinį skyrių, kilmės knygoje gali nustatyti vieną ar daugiau papildomų skyrių, jeigu tie gyvūnai atitinka II priedo 1 dalies III skyriaus 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus, o atitinkamos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos taisyklės leidžia tų gyvūnų palikuonis įrašyti į pagrindinį skyrių pagal taisykles, nustatytas:

Pakeitimas     78

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) II priedo 1 dalies III skyriaus 4 punkte, jei tai avių ir ožkų veislių patinai; arba

Pagrindimas

Iki šiol dėl atsparių veislių taikomos išimtys turėtų išlikti, siekiant išsaugoti genetinę įvairovę.

Pakeitimas     79

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamos II priedo 1 dalies II skyriaus 3 ir 4 punktuose nustatytos taisyklės, kuriomis papildomame skyriuje įrašytų gyvūnų palikuonis leidžiama įrašyti į pagrindinį skyrių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo deleguotuoju aktu Komisijai būtų sudarytos sąlygos iš dalies pakeisti taisykles, kuriomis papildomame skyriuje įrašytų gyvūnų palikuonis leidžiama įrašyti į pagrindinį skyrių. Papildomas skyrius yra opus teksto projekto klausimas, nes parengus tokį skyrių kilmės knygoje jis bus glaudžiai susijęs su pagrindiniu knygos skyriumi. Todėl minėtos taisyklės turi būti nustatytos pagrindiniame reglamente.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiami II priedo 1 dalies I ir II skyriuose išdėstyti grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymo į pagrindinį kilmės knygų skyrių reikalavimai.

Išbraukta.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamos II priedo 1 dalies III skyriuje išdėstytos gyvūnų įrašymo į papildomus kilmės knygos skyrius sąlygos.

Išbraukta.

Pakeitimas     82

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų pripažinimas tinkamais veisimui

Grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų pripažinimas tinkamais veisimui

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos jokiais zootechniniais ar genealoginiais pagrindais, išskyrus pagrindus, nustatomus taikant 19 straipsnį, neatsisako į pagrindinį kilmės knygos skyrių įrašytų grynaveislių veislinių gyvūnų naudoti veisimui taikant šiuos reprodukcijos metodus:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos jokiais zootechniniais ar genealoginiais pagrindais, išskyrus pagrindus, nustatomus taikant 19 ir 27 straipsnius, neatsisako į pagrindinį kilmės knygos skyrių įrašytų grynaveislių veislinių gyvūnų arba jų genetinės medžiagos produktų naudoti veisimui taikant šiuos reprodukcijos metodus:

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veislinių gyvūnų, su kuriais, jei taikoma, pagal 27 straipsnį arba kaip nustatyta deleguotuosiuose aktuose, priimtuose pagal 28 straipsnio 1 dalį, buvo atlikti produktyvumo tyrimai ir kurie pagal tas nuostatas buvo genetiškai įvertinti, spermos rinkimą;

c) veislinių gyvūnų, su kuriais, jei to reikalaujama veisimo programoje, pagal 27 straipsnį buvo atlikti produktyvumo tyrimai ir kurie pagal tas nuostatas buvo genetiškai įvertinti, spermos rinkimą;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Nukrypdama nuo 1 dalies grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, tvarkanti grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų arba asilų kilmės knygą, veisimo programos, kurią pagal 8 straipsnio 1 dalį patvirtino kompetentinga institucija, tikslais ar siekdama išsaugoti veislės genetinę įvairovę, gali apriboti arba uždrausti:

 

a) veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų pripažinimą tinkamais veisti;

 

b) vieno arba keleto 1 dalyje nurodytų reprodukcijos metodų taikymą grynaveisliams veisliniams gyvūnams, įrašytiems į jų kilmės knygą.

Pagrindimas

Pagal 21 straipsnio 1 dalies nuostatas dirbtinį apvaisinimą galima uždrausti tik tam tikromis sąlygomis, susijusiomis su produktyvumo tyrimais ir genetiniu vertinimu. Arklinių šeimos gyvūnų atveju šiuo reglamentu grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijai turi būti suteikta galimybė vykdant veisimo programą pasirinkti reprodukcijos metodus.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl kriterijų:

Išbraukta.

a) pagal kuriuos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos grynaveislius veislinius gyvūnus pripažįsta tinkamais veisimui;

 

b) pagal kuriuos veisimo tikslais yra renkami ir naudojami grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės medžiagos produktai.

 

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos reikalauja, kad grynaveisliai veisliniai galvijai ir grynaveisliai veisliniai pieninių avių ir ožkų veislių patinai būtų identifikuojami pagal jų kraujo grupės tyrimą arba pagal bet kokį kitą tinkamą metodą, užtikrinantį bent tokio pat laipsnio tikrumą, kai jie naudojami:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos reikalauja, kad grynaveisliai veisliniai galvijai, grynaveislės veislinės avys, ožkos ir grynaveisliai veisliniai kiaulių patinai būtų identifikuojami pagal jų kraujo grupės tyrimą arba pagal DNR tyrimą, pvz., pagal vieno nukleotido polimorfizmo (SNP) tyrimą, pagal mikrosatelitų tyrimą arba pagal bet kokį kitą tinkamą metodą, užtikrinantį bent tokio pat laipsnio tikrumą, kai jie naudojami:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Remdamasi ICAR ir ISAG (organizacijos International Society of Animal Genetics) darbais, Komisija atsižvelgia į identifikavimo metodų pažangą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kuriai nors valstybei narei arba atitinkamos rūšies grynaveislių gyvūnų veisimo organizacijų Europos asociacijai paprašius, Komisija, atsižvelgdama į techninę pažangą ir 31 straipsnyje nurodytų Europos etaloninių centrų rekomendacijas, įgyvendinimo aktais gali tvirtinti grynaveislių veislinių galvijų ir grynaveislių veislinių pieninių avių ir ožkų veislių patinų tapatybės tikrinimo metodus, kuriais užtikrinamas tikrumas bent prilygsta tikrumui, kuris užtikrinamas tų grynaveislių veislinių gyvūnų kraujo grupės tyrimu.

2. Kuriai nors valstybei narei arba atitinkamos rūšies grynaveislių gyvūnų veisimo organizacijų Europos asociacijai paprašius, Komisija, atsižvelgdama į techninę pažangą ir 31 straipsnyje nurodytų Europos etaloninių centrų rekomendacijas, įgyvendinimo aktais gali tvirtinti 1 dalyje nurodytų veislinių gyvūnų tapatybės tikrinimo metodus, kuriais užtikrinamas tikrumas bent prilygsta tikrumui, kuris užtikrinamas tų grynaveislių veislinių gyvūnų kraujo grupės tyrimu.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Retų arba nykstančių veislių atveju kompetentinga valstybės narės institucija arba grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos gali uždrausti naudoti grynaveislius veislinius gyvūnus ir jų genetinės medžiagos produktus, jeigu toks jų naudojimas sutrukdytų tobulinti šią veislę ir pakenktų jos diferenciacijai, saugojimui ir genetinei įvairovei.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nukrypdama nuo 3 dalies kompetentinga institucija gali, kai to reikia veislei išsaugoti arba dėl jos genetinės įvairovės ir ribotam naudojimui valstybės narės nacionalinėje teritorijoje, suteikti leidimą embrionų surinkimo ir gamybos centrui, kuriam pagal Sąjungos gyvūnų sveikatos teisės aktus nesuteiktas oficialus leidimas Sąjungoje prekiauti šiomis prekėmis, rinkti, apdoroti ir saugoti grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus esant poreikiui, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, jeigu pagal sveikatos ir higienos sąlygas šiuos genetinės medžiagos produktus galima vėliau naudoti nacionalinėje teritorijoje.

Pagrindimas

Logistikos sumetimais gali būti reikalinga rinkti ir saugoti genetinės medžiagos produktus ir nesant galimybės to padaryti centre, kuriam oficialiai leista prekiauti ES. To reikalaujama tik veislės išsaugojimo atvejais ar dėl veislės genetinės įvairovės ir kai minėti produktai naudojami atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teritorijoje, taigi tai reiškia, kad šie produktai neskirti prekybai, todėl jiems nereikia leidimo.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, kuriomis:

Išbraukta.

a) tam tikrų veislių arklinių šeimos grynaveisliai veisliniai gyvūnai pripažįstami tinkamais dirbtiniam sėklinimui ir dirbtiniam oocitų apvaisinimui in vitro;

 

b) tam tikrų rūšių arklinių šeimos grynaveisliai veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai pripažįstami tinkamais produktyvumo tyrimams ir genetiniam vertinimui.

 

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami II priedo 2 dalyje išdėstyti hibridinių veislinių kiaulių registracijos kilmės registruose reikalavimai.

Išbraukta.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veislinių gyvūnų, su kuriais atlikti produktyvumo tyrimai ir genetinis vertinimas pagal 27 straipsnį arba pagal deleguotąjį aktą, priimtą pagal 28 straipsnio 1 dalį, spermos rinkimą ir naudojimą;

c) veislinių gyvūnų, su kuriais atlikti produktyvumo tyrimai ir genetinis vertinimas pagal 27 straipsnį, spermos rinkimą ir naudojimą;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl kriterijų:

Išbraukta.

a) pagal kuriuos hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos hibridines veislines kiaules pripažįsta tinkamomis veisimui;

 

b) pagal kuriuos veisimo tikslais yra renkama ir naudojama hibridinių veislinių kiaulių sperma, oocitai ar embrionai.

 

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, kuriomis hibridinės veislinės kiaulės pripažįstamos tinkamomis dirbtiniam sėklinimui ir tyrimams.

Išbraukta.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu pagal veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį, reikalaujama atlikti produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą grynaveisliams veisliniams arklinių šeimos gyvūnams kilmės knygose klasifikuoti ir veisliniams arklinių šeimos patinams ir jų spermos tinkamumui veisimui pripažinti, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos užtikrina, kad tokie produktyvumo tyrimai ir genetinis vertinimas būtų atliekamas pagal šias I priede išdėstytas taisykles:

2. Jeigu pagal veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį, reikalaujama atlikti produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą grynaveisliams veisliniams arklinių šeimos gyvūnams arba asilų šeimos gyvūnams kilmės knygose klasifikuoti ir veisliniams gyvūnams ir jų genetinės medžiagos produktų tinkamumui veisimui pripažinti, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos užtikrina, kad tokie produktyvumo tyrimai ir genetinis vertinimas būtų atliekamas pagal šias I priede išdėstytas taisykles:

Pagrindimas

Reikėtų nurodyti ir asilus. Be to, reikia suteikti galimybes taip pat atlikti ir kumelių produktyvumo tyrimus bei genetinius vertinimus, siekiant pripažinti jas tinkamomis veisti. Šis veisimo būdas labai svarbus tam tikroms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo taisyklių ir, jei būtina, iš dalies pakeisti III priedą, kad būtų atsižvelgta į:

Išbraukta.

a) mokslo pažangą;

 

b) technikos pokyčius;

 

c) vidaus rinkos veikimą arba

 

d) būtinybę apsaugoti vertingus genetinius išteklius.

 

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą nepriklausomo eksperto nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti vienodas produktyvumo tyrimų ir genetinių vertinimų ir jų rezultatų aiškinimo taisykles.

2. Atsižvelgdama į 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą nepriklausomo eksperto nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti vienodas kitiems, nei arklinių šeimai priklausantiems ir kiaulėms, gyvūnams taikytinas produktyvumo tyrimų ir genetinių vertinimų ir jų rezultatų aiškinimo taisykles, remdamasi ICAR darbais.

Pagrindimas

Arklinių šeimos gyvūnų produktyvumo tyrimai ir genetiniai vertinimai priklauso nuo jų kilmės knygos ir susijusių veisimo tikslų. Tie tikslai kinta, todėl jų taisyklių suvienodinimas yra nepriimtinas. Taip pat nelabai rekomenduotina suvienodinti kiaulių produktyvumo tyrimų ir genetinių vertinimų, nes tai pagrindiniai strateginiai grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų konkurencingumo elementai.

Pakeitimas     100

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, jei tai būtina jų pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintai veisimo programai vykdyti, paskiria instituciją, kuri atlieka 27 straipsnyje nustatytus veislinių gyvūnų produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą.

1. Kai grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos norėtų, kad jų veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai būtų pripažinti tinkamais veisti ir jei jų pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintai veisimo programai vykdyti reikia atlikti produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą, jos privalo:

 

a) pačios atlikti minėtus veiksmus; arba

 

b) paskirti trečiąją šalį, kuriai būtų pavesta atlikti minėtus veiksmus.

Pagrindimas

Kad grynaveisliai veisliniai gyvūnai (kai kurių arklinių šeimos gyvūnų veislių atveju – patinai ir patelės) būtų pripažinti tinkamais veisti, reikia patikslinti produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo atlikimo sąlygas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytos institucijos gali:

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, kurios įgalioja trečiąsias šalis, paskirtas lakantis 1 dalies b punkto, atlikti produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą, atitinka 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

 

Trečiosios šalys, paskirtos laikantis 1 dalies b punkto privalo:

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) veikti kaip specializuoti padaliniai, už kuriuos atsakinga grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija; arba

a) veikti kaip specializuoti padaliniai, už kuriuos atsakinga grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija, jeigu jas pripažįsta 31 straipsnyje nurodytas Europos Sąjungos etaloninis centras arba pagal ISO standartą patvirtina nepriklausoma institucija; arba

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) būti įgaliotos kompetentingos institucijos, patvirtinusios veisimo programą.

b) būti įgaliotos kompetentingos institucijos, patvirtinusios veisimo programą, su sąlyga, kad jos atitinka III priedo nuostatas.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 29 straipsnio 1 dalį paskirtų institucijų pareigos

Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų bei trečiųjų šalių, atliekančių produktyvumo tyrimus arba genetinį vertinimą, pareigos

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, kaip nustatyta 29 straipsnio 1 dalyje, paskirtos institucijos kompetentingai institucijai paprašius teikia tokią informaciją:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, atliekančios produktyvumo tyrimus arba genetinį vertinimą, kaip nustatyta 29 straipsnio 1 dalies a punkte, arba 29 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos trečiosios šalys kompetentingai institucijai paprašius teikia tokią informaciją:

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) skiriančiosios grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos ir 29 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos kompetentingos institucijos tapatybę;

b) jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos įgalioja trečiąsias šalis atlikti šią veiklą pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą – tos tarnybos tapatybę;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų, kaip nustatyta 29 straipsnio 1 dalyje, paskirtos institucijos viešai skelbia veislinių gyvūnų, kurių sperma naudojama dirbiniam sėklinimui, genetinio vertinimo rezultatus ir nuolat juos atnaujina.

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos ir grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą paskirtos trečiosios šalys, atliekančios produktyvumo tyrimus arba genetinį vertinimą, viešai skelbia veislinių gyvūnų, kurių sperma naudojama dirbtiniam sėklinimui, genetinio vertinimo rezultatus ir nuolat juos atnaujina.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą paskirtos trečiosios šalys pagal 1 dalį pateikia jas paskyrusioms grynaveislių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijoms informaciją, kurią reikia pateikti kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Jeigu, atsižvelgdamos į pagal 1 dalį pateiktą informaciją, kompetentingos institucijos nustato, kad produktyvumo tyrimai arba genetiniai vertinimai atliekami ne pagal pripažintus zootechninius principus, jos gali sustabdyti patvirtintą veisimo programą. Tas sustabdymas nustoja galioti po to, kai grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija arba pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą paskirtos trečiosios šalys atliko taisomuosius veiksmus.

Pakeitimas     110

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

Išbraukta.

Europos Sąjungos etaloninių centrų paskyrimas

 

1. Komisija įgyvendinimo aktais paskiria Europos Sąjungos etaloninį centrą, atsakingą už bendradarbiavimą su grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijomis suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo metodus.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 72 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali paskirti Europos Sąjungos etaloninius centrus, atsakingus už kitokių nei galvijai rūšių grynaveislių veislinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo metodų derinimą.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 72 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pakeitimas     111

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, pagal savo veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį, atliekančios produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą, veisliniam gyvūnui ar jo genetinės medžiagos produktams išduotame zootechniniame pažymėjime nurodo:

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, pagal savo veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį, atliekančios produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą arba turinčios produktyvumo tyrimų ir (arba) genetinio vertinimo, kuriuos atliko pagal 29 straipsnio 2 dalies b punktą įgaliota institucija, rezultatus, veisliniam gyvūnui ar jo genetinės medžiagos produktams išduotame zootechniniame pažymėjime nurodo pagrindinius produktyvumo požymius ir visas paties gyvūno, jo tėvų ir tėvų tėvų genetines ypatybes ir genetinius trūkumus, kaip reikalaujama pagal patvirtintą veisimo programą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl informacijos, reikalaujamos pagal 1 dalies a punktą, ir, jei būtina, V priede nustatyto zootechninių pažymėjimų turinio pakeitimus.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant, jei būtina, atlikti V priede nustatyto zootechninių pažymėjimų turinio pakeitimus, kad būtų atsižvelgta į:

 

a) mokslo pažangą;

 

b) technikos pokyčius;

 

c) vidaus rinkos veikimą;

 

d) būtinybę apsaugoti genetinius išteklius.

Pagrindimas

Turi būti patikslintas deleguotojo akto pobūdis.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

Skyrius VI

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VI SKYRIUS

Išbraukta.

Zootechninės ir genealoginės prekybos kitų rūšių grynaveisliais veisliniais gyvūnais taisyklės

 

35 straipsnis

 

Deleguotieji įgaliojimai ir įgyvendinimo įgaliojimai dėl zootechninių ir genealoginių prekybos grynaveisliais veisliniais gyvūnais, nurodytais 2 straipsnio i punkto iii papunktyje, ir jų genetinės medžiagos produktais taisyklių

 

1. Jei tai būtina vidaus rinkos veikimui arba vertingų genetinių išteklių apsaugai, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl zootechninių ir genealoginių prekybos grynaveisliais veisliniais gyvūnais, nurodytais 2 straipsnio i punkto iii papunktyje, ir jų genetinės medžiagos produktais taisyklių dėl:

 

a) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo;

 

b) veisimo programų patvirtinimo;

 

c) tų grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas sąlygų;

 

d) grynaveislių veislinių gyvūnų, kuriuos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažįsta tinkamais veisimui, dirbtiniam sėklinimui ir jų genetinės medžiagos produktų rinkimo ir naudojimo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijose;

 

e) tų grynaveislių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo metodų;

 

f) informacijos, teiktinos zootechniniuose pažymėjimuose, kurie turi būti pridedami prie tų grynaveislių veislinių gyvūnų.

 

2. Jeigu Komisija yra priėmusi 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, ji įgyvendinimo aktais parengia pavyzdines šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų zootechninių pažymėjimų, skirtų 2 straipsnio i punkto iii papunktyje nurodytiems grynaveisliams veisliniams gyvūnams ir jų spermai, oocitams ir embrionams, formas.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 72 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pagrindimas

Kitos rūšys gali būti įtraukiamos į šį reglamentą tik pagal bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas     114

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atitinka 37 straipsnyje nustatytus veisimo įstaigų įtraukimo į sąrašą kriterijus;

a) atitinka 37 straipsnyje nustatytus veisimo įstaigų įtraukimo į sąrašą kriterijus ir visus Europos kokybės standartus;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo ir priežiūros, kaip nustatyta 4 straipsnyje arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

a) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimas, kaip nustatyta 4 straipsnyje, ir oficiali kontrolė, nurodyta 46 straipsnyje;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų veisimo programų patvirtinimo, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

b) grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų veisimo programų patvirtinimo, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas ir kilmės registrus, kaip nustatyta 19 ir 24 straipsniuose arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

c) grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymo į kilmės knygas arba hibridinių veislinių kiaulių registracijos zootechniniuose registruose, kaip nustatyta 19 ir 24 straipsniuose;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) veislinių gyvūnų pripažinimo tinkamais veisimui, kaip nustatyta 21 ir 25 straipsniuose arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

d) veislinių gyvūnų pripažinimo tinkamais veisimui, kaip nustatyta 21 ir 25 straipsniuose;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) genetinės medžiagos produktų naudojimo veisimui, kaip nustatyta 23 straipsnio 1 dalyje arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

e) genetinės medžiagos produktų naudojimo veisimui, kaip nustatyta 23 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) spermos naudojimo tyrimams, kaip nustatyta 23 straipsnio 2 dalyje arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

f) spermos naudojimo tyrimams, kaip nustatyta 23 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo, kaip nustatyta 27 straipsnyje arba išdėstyta pagal 35 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte.

g) produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo, kaip nustatyta 27 straipsnyje;

Pakeitimas     122

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) dokumente, pridėtame prie b ir c punktuose nurodytų spermos, oocitų ir embrionų partijų, taip pat pateikiama informacija, reikalinga genetiniam identifikavimui atlikti.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl zootechninių ir genealoginių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importo į Sąjungą taisyklių, kad būtų atsižvelgta į konkrečią zootechninę padėtį trečiojoje šalyje, iš kurios yra kilęs veislinis gyvūnas.

Išbraukta.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII skyrius

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

VIII SKYRIUS

Išbraukta.

Zootechniniai ir genealoginiai reikalavimai kitų rūšių grynaveislių veislinių gyvūnų importui į Sąjungą

 

45 straipsnis

 

Deleguotieji įgaliojimai ir įgyvendinimo įgaliojimai dėl zootechninių ir genealoginių 2 straipsnio i punkto iii papunktyje nurodytų grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importo į Sąjungą taisyklių

 

1. Jei tai būtina vidaus rinkos veikimui arba vertingų genetinių išteklių apsaugai, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl specialių 2 straipsnio i punkto iii papunktyje nurodytų grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų importo į Sąjungą taisyklių dėl:

 

a) veisimo įstaigų įtraukimo į sąrašą;

 

b) tų grynaveislių gyvūnų įrašymo į grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų sudarytas kilmės knygas sąlygų;

 

c) to, kaip grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažįsta, kad tie grynaveisliai veisliniai gyvūnai tinkami veisimui, dirbtiniam sėklinimui, ir dėl vykdomo jų genetinės medžiagos produktų surinkimo ir naudojimo;

 

d) tų grynaveislių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo metodų;

 

e) pagrindinės informacijos, teiktinos zootechniniame pažymėjime, kuris turi būti pridedamas prie tų grynaveislių veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų.

 

2. Jeigu Komisija yra priėmusi 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus, ji įgyvendinimo aktais parengia pavyzdines 1 dalies f punkte nurodytų zootechninių pažymėjimų, skirtų 2 straipsnio i punkto iii papunktyje nurodytiems grynaveisliams veisliniams gyvūnams ir jų spermai, oocitams ir embrionams, formas.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 72 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Pagrindimas

Kitos rūšys gali būti įtraukiamos į šį reglamentą tik pagal bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) visą informaciją, kuri gali rodyti, kad gali būti nesilaikoma taisyklių.

d) visą informaciją, kuri gali rodyti, kad nesilaikoma šiame reglamente išdėstytų zootechninių ir genealoginių taisyklių.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Oficiali kontrolė prieš pradedant prekiauti tam tikrais veisliniais gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais oficialiems pažymėjimams ar oficialiems patvirtinimams išduoti, kaip reikalaujama pagal šiame reglamente nustatytas zootechnines ir genealogines taisykles norint prekiauti veisliniais gyvūnais ar jų genetinės medžiagos produktais, vykdoma pagal:

Išbraukta.

a) šiame reglamente nustatytomis zootechninėmis ir genealoginėmis taisyklėmis;

 

b) Komisijos pagal 35 ir 45 straipsnius priimtus deleguotuosius aktus.

 

Pagrindimas

Šiame reglamente nenurodyta oficiali zootechninių pažymėjimų išdavimo kontrolė. Tokią kontrolę pavesta atlikti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentinga institucija gali skelbti ar kitaip visuomenei pateikti informaciją apie atskirų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų reitingą, pagrįstą jų atitikties reitingo kriterijams vertinimu ir oficialios kontrolės rezultatais, jei laikomasi šių sąlygų:

Išbraukta.

a) reitingo kriterijai yra objektyvūs, skaidrūs ir viešai prieinami;

 

b) nustatyta tinkama tvarka reitingo nustatymo proceso nuoseklumui ir skaidrumui užtikrinti.

 

Pagrindimas

Kompetentinga institucija neturi kaip nors klasifikuoti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų. Jos jau atitinka griežtus standartus, nes buvo pripažintos.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) veisėjų, grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų patalpų, biurų ir įrangos;

Išbraukta.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) dokumentų ir kitų įrašų, kurie gali būti svarbūs vertinant, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių, nagrinėjimą;

c) dokumentų, atsekamumo įrašų ir kitų įrašų, kurie gali būti svarbūs vertinant, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių, nagrinėjimą;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veisėjų, grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pareigos

Oficialiai kontroliuojamų veisėjų, grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pareigos ir kita oficiali veikla

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) patalpų, biurų ir įrangos;

Išbraukta.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

52 straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų perdavimas, susiję su oficialios kontrolės ir veiksmų, kurių kompetentinga institucija turi imtis dėl veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų, specialiomis taisyklėmis

 

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių:

 

a) dėl veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų oficialios kontrolės siekiant patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių;

 

b) dėl veiksmų, kurių kompetentinga institucija turi imtis atsižvelgdama į oficialios kontrolės rezultatus.

 

2. 1 dalyje numatytuose deleguotuosiuose aktuose nustatoma:

 

a) konkrečios kompetentingos institucijos pareigos ir užduotys, be numatytųjų 46–50 straipsniuose;

 

b) atvejai, kada kompetentinga institucija dėl konkrečių taisyklių nesilaikymo turi imtis vienos ar daugiau pagal 66 straipsnio 1 dalį priimtuose įgyvendinimo aktuose nustatytų arba, be tame straipsnyje nustatytųjų, papildomų priemonių.

 

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Teikiant 1 dalyje nustatytą administracinę pagalbą, jei reikia, vienos valstybės narės kompetentinga institucija dalyvauja kitos valstybės narės kompetentingai institucijai vykdant oficialią kontrolę vietoje.

2. Teikiant 1 dalyje nustatytą administracinę pagalbą, jei būtina, vienos valstybės narės kompetentinga institucija dalyvauja kitos valstybės narės kompetentingai institucijai vykdant oficialią kontrolę vietoje.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu kompetentinga institucija (prašančioji kompetentinga institucija) mano, kad jai reikalinga kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (prašymą gaunanti kompetentinga institucija) informacija oficialiai kontrolei vykdyti ar priemonėms, kurių imamasi po tokios kontrolės, veiksmingai įgyvendinti, ji tai kompetentingai institucijai pateikia motyvuotą prašymą.

1. Jeigu kompetentinga institucija (prašančioji kompetentinga institucija) mano, kad jai reikalinga kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (prašymą gaunanti kompetentinga institucija) informacija oficialiai kontrolei vykdyti ar priemonėms, kurių imamasi po tokios kontrolės, veiksmingai įgyvendinti, ji tai kompetentingai institucijai pateikia motyvuotą prašymą. Gavusi prašymą institucija privalo padėti.

Prašymą gaunanti kompetentinga institucija, be reikalo nedelsdama:

 

a) patvirtina gavusi motyvuotą prašymą ir nurodo, kiek laiko reikia prašomai informacijai pateikti;

 

b) vykdo oficialią kontrolę ar atlieka tyrimus, būtinus,

 

i) kad prašymą pateikusiai kompetentingai institucijai būtų pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos;

 

ii) kad būtų patikrinta, jei būtina, vietoje, ar jos jurisdikcijoje laikomasi šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių.

 

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prašymą pateikusi kompetentinga institucija ir kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, gali susitarti, kad pirmosios institucijos paskirti pareigūnai dalyvautų vykdant 1 dalies antros pastraipos b punkto i papunktyje nurodytą oficialią kontrolę.

2. Prašymą pateikusi kompetentinga institucija ir kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, gali susitarti, kad pirmosios institucijos paskirti pareigūnai dalyvautų vykdant 1 dalyje nurodytą oficialią kontrolę.

Tokiais atvejais prašymą pateikusios kompetentingos institucijos pareigūnai:

 

a) bet kuriuo metu turi būti pasirengę pateikti rašytinį įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta jų tapatybė ir oficialios pareigos;

 

b) tik vykdomos oficialios kontrolės tikslais turi teisę patekti į tas pačias patalpas ir naudotis tais pačiais dokumentais, kaip ir vykdant oficialią kontrolę dalyvaujantis kompetentingos institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnas;

 

c) savo iniciatyva negali naudotis įgaliojimais vykdyti oficialią kontrolę, suteiktais kompetentingos institucijos, į kurias kreipiamasi, pareigūnams.

 

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija, kuriai pateiktas pranešimas pagal 1 dalį:

Išbraukta.

a) nedelsdama patvirtina gavusi pranešimą;

 

b) per dešimt dienų nuo pranešimo gavimo dienos nurodo:

 

i) kokius tyrimus ketina atlikti dėl 1 dalyje nurodyto taisyklių nesilaikymo atvejo; arba

 

ii) priežastis, kodėl ji mano, kad nebūtina atlikti jokių tyrimų.

 

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos, kurioms pateiktas pranešimas pagal 1 dalį, be reikalo nedelsdamos:

Išbraukta.

a) patvirtina gavusios tą pranešimą ir nurodo, kokius tyrimus ketina atlikti dėl 1 dalyje nurodyto taisyklių nesilaikymo atvejo;

 

b) tiria klausimą, imasi visų būtinų priemonių ir pranešimą pateikusiai kompetentingai institucijai praneša apie savo atliekamų tyrimų ir oficialios kontrolės pobūdį, apie priimtus sprendimus ir jų priėmimo priežastis.

 

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu 1 dalyje nurodyta pranešančioji kompetentinga institucija turi pagrindo manyti, kad atlikti tyrimai arba priemonės, kurių pagal 2 dalį ėmėsi kompetentingos institucijos, kurioms pateiktas pranešimas, neleidžia tinkamai pašalinti nustatyto taisyklių nesilaikymo, ji paprašo kompetentingų institucijų, kurioms pateiktas pranešimas, vykdyti papildomą oficialią kontrolę ar imtis papildomų priemonių.

Išbraukta.

Tokiais atvejais:

 

a) šių dviejų valstybių narių kompetentingos institucijos ieško būdų ir priemonių nustatyti suderintą požiūrį šio straipsnio 1 dalyje nurodytai taisyklių nesilaikymo problemai tinkamai spręsti, be kita ko, rengiant bendrus oficialios kontrolės vietoje veiksmus, atliekamus pagal 53 straipsnio 2 dalį ir 54 straipsnio 2 dalį;

 

b) be reikalo nedelsdamos, praneša Komisijai, jeigu joms nepavyksta susitarti dėl atitinkamų priemonių.

 

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) iš Komisijos turimos informacijos matyti, kad veikla, kuri neatitinka arba gali neatitikti taisyklių:

a) iš Komisijos turimos informacijos matyti, kad veikla, kuri neatitinka arba gali neatitikti šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių:

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) atlieka tolesnį tyrimą, reikalingą taisyklių nesilaikymo pobūdžiui ir mastui, taip pat veisėjų, grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų atsakomybei nustatyti;

a) atlieka visas oficialias kontroles arba tolesnį tyrimą, reikalingą taisyklių nesilaikymo pobūdžiui ir mastui, taip pat veisėjų, grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų atsakomybei nustatyti;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Veikdamos pagal 1 dalį kompetentingos institucijos atitinkamai:

2. Veikdamos pagal 1 dalį kompetentingos institucijos imasi visų priemonių, kurias laiko tinkamomis, kad užtikrintų šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių laikymąsi.

a) atideda grynaveislių veislinių gyvūnų įrašymą į kilmės knygas ar hibridinių veislinių kiaulių registraciją kilmės registruose;

 

b) nurodo pakeisti gyvūnų ar jų genetinės medžiagos produktų naudojimo veisimui pagal šį reglamentą statusą arba pateikti veisėjams taisomąją informaciją;

 

c) apriboja arba uždraudžia prekybą gyvūnais ir jų genetinės medžiagos produktais, kaip 2 straipsnyje apibrėžtais veisliniais gyvūnais ar genetinės medžiagos produktais, jų importą į Sąjungą ar eksportą į trečiąsias šalis arba uždraudžia juos grąžinti į išsiuntimo valstybę narę arba nurodo juos grąžinti į tą valstybę narę;

 

d) nurodo, kad veisėjas, grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija dažniau pati vykdytų kontrolę;

 

e) nurodo, kad atitinkamo veisėjo, grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos tam tikros veiklos oficiali kontrolė būtų dažnesnė arba sisteminga;

 

f) nurodo tam tikram laikotarpiui nutraukti visą atitinkamo veisėjo, grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos veiklą ar jos dalį ir, jei tinka, sustabdyti interneto svetainių, kurias ji valdo arba naudoja, veikimą ir sustabdyti grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos vykdomos veisimo programos patvirtinimo galiojimą, jeigu ta grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija pakartotinai, nuolat ar apskritai neįstengia laikytis pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintos veisimo programos reikalavimų;

 

g) nurodo panaikinti grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos pripažinimą, suteiktą pagal 4 straipsnio 2 dalį, jeigu iš tos grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos administracinės praktikos matyti, kad ji pakartotinai, nuolat ar apskritai neįstengia laikytis 4 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimų;

 

h) imasi bet kokios kitos priemonės, kurią kompetentingos institucijos laiko tinkama šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių laikymuisi užtikrinti.

 

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamos padėti Komisijai įgyvendinti 63 straipsnio 1 dalyje nustatytą Komisijos vykdomą kontrolę, valstybės narės:

1. Siekdamos padėti Komisijai įgyvendinti 63 straipsnio 1 dalyje nustatytą Komisijos vykdomą kontrolę, valstybės narės teikia visą būtiną techninę pagalbą, visus dokumentus ir visą kitą techninę paramą, kurių prašo Komisijos ekspertai, kad galėtų efektyviai ir veiksmingai įgyvendinti kontrolę.

a) teikia būtiną pagalbą, dokumentus ir kitą techninę paramą, kurių prašo Komisijos ekspertai, kad galėtų efektyviai ir veiksmingai įgyvendinti Komisijos vykdomą kontrolę;

 

b) užtikrina, kad Komisijos ekspertai turėtų prieigą prie visų patalpų ar patalpų dalių ir prie informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas, reikalingų Komisijos vykdomai kontrolei.

 

(Į įžanginę dalį įtrauktas pakeistas a punktas, o b punktas išbraukiamas.)

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatytų priemonių imamasi tik tada, jei susijusi valstybė narė, Komisijai paprašius, per Komisijos nustatytą terminą neištaiso padėties.

2. 1 dalyje nustatytų priemonių imamasi tik tada, jei susijusi valstybė narė, Komisijai paprašius, per Komisijos nustatytą atitinkamą terminą neištaiso padėties.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) patikrinti, ar garantijos, užtikrinamos tos trečiosios šalies teisės aktuose nustatytose veisliniams gyvūnams ir jų genetinės medžiagos produktams taikomose zootechninėse ir genealoginėse taisyklėse, yra lygiavertės garantijoms, Sąjungoje nustatytoms šiuo reglamentu;

a) patikrinti, ar tų trečiųjų šalių teisės aktai ir sistemos neprieštarauja Sąjungoje šiuo reglamentu nustatytų zootechninėms ir genealoginėms taisyklėms, arba yra lygiaverčiai toms taisyklėms;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) patikrinti, ar atitinkamoje trečiojoje šalyje taikoma kontrolės sistema gali būti užtikrinta, kad į Sąjungą eksportuojamos veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntos atitiktų atitinkamus šio reglamento VII skyriaus reikalavimus;

b) patikrinti atitinkamoje trečiojoje šalyje taikomos kontrolės sistemos gebėjimą užtikrinti, kad į Sąjungą eksportuojamos veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntos atitiktų atitinkamus šio reglamento VII skyriaus reikalavimus;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) surinkti informaciją pasikartojančių atvejų, kai į Sąjungą importuojami veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai neatitinka Sąjungos importui taikomų zootechninių ir genealoginių reikalavimų, nors atitiktis jiems buvo neteisėtai patvirtinta, priežastims nustatyti.

c) surinkti informaciją ir duomenis pasikartojančių arba naujų atvejų, kai į Sąjungą importuojami veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai neatitinka Sąjungos importui taikomų zootechninių ir genealoginių reikalavimų, nors atitiktis jiems buvo neteisėtai patvirtinta, priežastims nustatyti.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos struktūrą, jos įgaliojimus ir nepriklausomumą, jai taikomą priežiūrą ir jos turimus įgaliojimus užtikrinti veiksmingą a punkte nurodytų teisės aktų įgyvendinimą;

b) tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos struktūrą, jos įgaliojimus ir nepriklausomumą, jai taikomą priežiūrą ir jos turimus įgaliojimus užtikrinti veiksmingą atitinkamų teisės aktų įgyvendinimą;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) darbuotojų mokymą vykdyti oficialią kontrolę;

c) trečiųjų šalių kompetentingų institucijų vykdomą darbuotojų mokymą vykdyti oficialią kontrolę;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) oficialios iš kitų trečiųjų šalių atgabenamų veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų kontrolės mastą ir veikimą;

f) oficialios iš kitų trečiųjų šalių atgabenamų veislinių gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų kontrolės, kurią vykdo tų trečiųjų šalių kompetentingos institucijos, mastą ir veikimą;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Trečiosiose šalyse Komisijos vykdomos kontrolės dažnumas nustatomas remiantis:

1. Trečiosiose šalyse Komisijos vykdomos 67 straipsnio 1 dalyje nurodytos kontrolės dažnumas nustatomas remiantis:

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) kita tinkama laikoma informacija.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu yra galimos plataus masto ir didelės neatitikties šiame reglamente nustatytoms zootechninėms ir genealoginėms taisyklėms įrodymų, Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina specialias priemones, kurios yra būtinos tokiam taisyklių nesilaikymui pašalinti.

1. Jeigu yra galimos didelės neatitikties šiame reglamente nustatytoms zootechninėms ir genealoginėms taisyklėms įrodymų, Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina specialias priemones, kurios yra būtinos tokiam taisyklių nesilaikymui pašalinti.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) prie šių gyvūnų ir produktų pridėti oficialų pažymėjimą ar bet kokius kitus įrodymus, kad šie veisliniai gyvūnai ar jų genetinės medžiagos produktai atitinka reikalavimus, išdėstytus šio reglamento VII skyriuje arba pagal 45 straipsnio 1 dalį priimtame deleguotajame akte;

ii) prie šių gyvūnų ir produktų pridėti oficialų pažymėjimą ar bet kokius kitus įrodymus, kad šie veisliniai gyvūnai ar jų genetinės medžiagos produktai atitinka reikalavimus, išdėstytus šio reglamento VII skyriuje;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 2 dalyje, 33 straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 1 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 1 dalyje ir 52 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2. 32 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Ne vėliau kaip likus devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi suteiktais įgaliojimais ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 3 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 23 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 2 dalyje, 33 straipsnio 3 dalyje, 35 straipsnio 1 dalyje, 39 straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 1 dalyje ir 52 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 32 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal 4 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 3 dalį, 17 straipsnio 4 dalį, 19 straipsnio 4 dalį, 20 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 4 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 1 dalį, 32 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 3 dalį, 35 straipsnio 1 dalį, 39 straipsnio 2 dalį, 45 straipsnio 1 dalį ir 52 straipsnio 1 dalį ir pagal 35 straipsnio 1 dalį bei 45 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba Komisijai praneša, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.

5. Pagal 32 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba Komisijai praneša, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrieji grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, nustatyto 4 straipsnio 2 dalyje, reikalavimai

Bendrieji grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, nustatyto 4 straipsnio 2 dalies b punkte, reikalavimai

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui; priėmus pakeitimą reikės atitinkamai keisti visą tekstą.)

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. būti teisiškai ir finansiškai nepriklausoma nuo kompetentingos institucijos;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši nuostata neatitinka kai kurių grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų realios padėties, ir šioms organizacijoms dėl jų net kiltų išlikimo pavojus.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 dalies 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) gali kaupti ir naudoti gyvulių produktyvumo duomenis, kai tai būtina jos veisimo programai, kuri turi būti patvirtinta pagal 8 straipsnio 1 dalį ir, jei taikoma, 9 straipsnį;

d) yra pajėgi tiesiogiai arba netiesiogiai kaupti ir naudoti gyvulių produktyvumo duomenis, kai tai būtina jos veisimo programai, kuri turi būti patvirtinta pagal 8 straipsnio 1 dalį ir, jei taikoma, 9 straipsnį;

Pagrindimas

Reikėtų priminti, kad grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos gali suteikti įgaliojimą vykdyti dalį savo veiklos.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 3 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija, reikalauja veisėjų narystės, ji yra patvirtinusi darbo tvarkos taisykles, kuriose nustatoma:

e) jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijoje numatyta narystės schema, tuomet organizacija turi parengti darbo tvarkos taisykles, kuriose pirmiausia nustatoma:

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) yra patvirtinusi darbo tvarkos taisykles dėl ginčų su veisėjais, kylančius dėl veislinių gyvūnų produktyvumo tyrimų ir genetinio vertinimo, sprendimo, dėl įrašymo į poskyrius pagal gyvūnų privalumus, dėl veislinių gyvūnų pripažinimo tinkamais veisimui ir jų genetinės medžiagos produktų surinkimo ir naudojimo.

f) yra patvirtinusi darbo tvarkos taisykles, kuriose nustatoma ginčų su veisėjais sprendimo tvarka ir veisėjų, dalyvaujančių grynaveislių veislinių gyvūnų ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų veisimo programoje, teises ir pareigas.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 2 dalies 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) veisimo programos tikslus ir išsamius vertinimo kriterijus, taikomus veislinių gyvūnų selekcijai; jeigu sudaroma naujai veislei skirta kilmės knyga, privaloma nurodyti išsamias sąlygas, kuriomis pagrindžiamas naujos veislės sukūrimas;

d) veisimo programos tikslus, populiacijas, kurias reikia vertinti, ir išsamius vertinimo kriterijus, taikomus veislinių gyvūnų selekcijai; jeigu sudaroma naujai veislei skirta kilmės knyga, privaloma nurodyti išsamias sąlygas, kuriomis grindžiamas naujos veislės sukūrimas;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) sistemas, taikomas produktyvumo tyrimų rezultatams rinkti, registruoti, perduoti ir naudoti ir, jeigu reikalaujama pagal 27 straipsnį, genetiniam vertinimui atlikti veislinių gyvūnų genetinei vertei nustatyti siekiant gerinti veislę, vykdyti selekciją ar tą veislę išsaugoti arba gerinti kryžminiu būdu išveistą veislę;

e) sistemas, taikomas produktyvumo tyrimų rezultatams rinkti, registruoti, perduoti ir naudoti ir, jeigu reikalaujama pagal 27 straipsnį veislinių gyvūnų genetinei vertei nustatyti, tai gali apimti genomo vertinimą, siekiant gerinti veislę, vykdyti selekciją ar tą veislę išsaugoti arba planuoti kryžminimą;

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 1 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu veisimo programa turi būti įvykdyta kaip išsaugojimo programa, ji, be reikalavimų, nustatytų pirmos pastraipos a–g punktuose, turi būti vykdoma pasitelkiant visas atitinkamas priemones in situ (susijusius su gyvais gyvūnais) arba ex situ (saugant dauginamąją medžiagą ar audinį), kurios yra būtinos siekiant išsaugoti rūšies genetinį paveldą.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 1 punkto a papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) 2 straipsnio i punkto i papunktyje, jei tai grynaveisliai veisliniai galvijai (Bos taurus ir Bubalus bubalis), kiaulės (Sus scrofa), avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus);

i) 2 straipsnio i punkto i papunktyje, jei tai grynaveisliai veisliniai galvijai (Bos taurus, Bos indicus ir Bubalus bubalis), kiaulės (Sus scrofa), avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus);

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 1 skyriaus 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) 2 straipsnio i punkto ii papunktyje, jeigu tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai (Equus caballus ir Equus asinus);

ii) 2 straipsnio i punkto ii papunktyje, jeigu tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai arba asilai (Equus caballus ir Equus asinus). Abu gyvūno tėvai įrašyti į pagrindinį kilmės knygos skyrių, ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos buvo pripažinti tinkamais veisti;

Pagrindimas

Per procesą, vykdomą prieš veislinį patiną ar kumelę kilmės knygoje pripažįstant (ir galbūt atsisakant pripažinti) tinkamais veisti, galima atlikti patikrą, visų pirma zootechninę arklinių šeimos gyvūnų patikrą, ir šis procesas yra su gyvūnų veisimu susijusių veiksmų, apimančių platesnę sritį nei kilmė, dalis. Turi būti įtraukta ir asilų rūšis.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) pagal 35 straipsnio 1 dalį ir 45 straipsnio 1 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose, jei tai 2 straipsnio i punkto iii papunktyje nurodytų kitų rūšių grynaveisliai veisliniai gyvūnai;

Išbraukta.

Pakeitimas     168

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) po atsivedimo buvo identifikuotas pagal atitinkamai rūšiai taikomus Sąjungos gyvūnų sveikatos teisės aktus ir pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje veisimo programoje nustatytas taisykles, pagal kurias turi būti reikalaujama, kad grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai būtų ženklinami kaip kumeliukai ant kojos ir būtų pateikiamas bent sukergimo pažymėjimas;

c) po atsivedimo buvo identifikuotas pagal atitinkamai veislei taikomus Sąjungos gyvūnų sveikatos teisės aktus ir pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį patvirtintoje veisimo programoje nustatytas taisykles, pagal kurias turi būti reikalaujama, kad grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai būtų ženklinami kaip kumeliukai ant kojos ir būtų pateikiamas bent sukergimo pažymėjimas;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, į savo kilmės knygą įrašanti grynaveislį veislinį arklinių šeimos gyvūną, negali atsisakyti įrašyti arba įregistruoti, siekiant įrašyti, kastruoto arklinių šeimos patino, kuris atitinka 1 dalies b ir c ir, jei taikoma, d punktuose nustatytus reikalavimus, jeigu šio gyvūno tėvai buvo įrašyti į tą kilmės knygą ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pripažinti tinkamais veisti.

Pakeitimas     170

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies III skyriaus 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos negali atsisakyti pagal I skyriuje nustatytas sąlygas į pagrindinį savo sudarytos kilmės knygos skyrių įrašyti jokio avių ar ožkų rūšies patino, kuris laikomas grynaveisliu tokiomis sąlygomis:

 

a) jo tėvai ir tėvų tėvai įrašyti į tos pačios veislės kilmės knygos papildomą skyrių, kaip nustatyta 1 punkte;

 

b) tai yra atsparios veislės gyvūnas ir vykdoma patvirtinta terminuota tos veislės veisimo programa, pagal kurią numatyta šių rūšių gyvūnų patinus įrašyti į tos pačios veislės kilmės knygos papildomą skyrių, kaip nustatyta 1 punkte.

Pagrindimas

Iki šiol dėl atsparių veislių taikomos išimtys turėtų išlikti, siekiant išsaugoti genetinę įvairovę.

Pakeitimas     171

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies III skyriaus 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios grynaveislėms veislinėms arklinių šeimos patelėms taikomos sąlygos neturi būti griežtesnės nei šio skyriaus 3 punkto a ir b papunkčiuose nustatytos sąlygos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Pakeitimas     172

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, remdamosi savo veisimo programų reikalavimais, gali atlikti produktyvumo tyrimus ir, jei atliekamas produktyvumo tyrimas, jos gali pasirinkti savo veisimo programoms tinkamas veiklos rūšis.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nustatyti grynaveislių veislinių galvijų genetinę vertę, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos atlieka produktyvumo tyrimus taikydamos vieną iš šiame skyriuje nustatytų metodų ar jų derinį.

Siekdamos nustatyti grynaveislių veislinių galvijų genetinę vertę, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos atlieka arba paprašo paskirtos institucijos, kaip nustatyta 29 straipsnio 1 dalyje, atlikti produktyvumo tyrimus, taikydamos vieną iš šiame skyriuje nustatytų metodų ar jų derinį.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekant produktyvumo tyrimus vadovaujamasi taisyklėmis ir standartais, kuriuos bendradarbiaudamas su Tarptautiniu gyvūnų apskaitos komitetu (ICAR) nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

Atliekant produktyvumo tyrimus vadovaujamasi taisyklėmis ir standartais, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui; priėmus pakeitimą reikės atitinkamai pakeisti visą tekstą.)

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pieno produktyvumo duomenis apskaito pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 3 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Galimybė į genetinį vertinimą įtraukti temperamento, eksterjero vertinimo ir atsparumo ligoms duomenis turi būti svarstoma tik tuo atveju, jeigu duomenys renkami naudojantis 29 straipsnio 1 dalyje nustatytos paskirtosios institucijos patvirtinta vertinimo sistema.

2. Galimybė į genetinį vertinimą įtraukti temperamento, eksterjero vertinimo ir atsparumo ligoms duomenis ar bet kokią kitą naują savybę turi būti svarstoma tik tuo atveju, jeigu duomenys renkami naudojantis 29 straipsnio 1 dalyje nustatytos paskirtosios institucijos patvirtinta vertinimo sistema.

Pagrindimas

Kitos rūšys turi būti įtraukiamos į šį reglamentą tik remiantis bendro sprendimo procedūros nuostatomis.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veislinio gyvūno veislinė vertė apskaičiuojama remiantis jo paties arba jo giminaičių produktyvumo tyrimų rezultatais, o veislinės vertės patikimumas gali būti padidintas naudojant genomų informaciją arba gali būti grindžiama kitu 31 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos Sąjungos etaloninio centro patvirtintu metodu.

Veislinio gyvūno veislinė vertė apskaičiuojama remiantis informacija, susijusia su jo genomu ir (arba) jo paties produktyvumo tyrimų rezultatais, ir (arba) jo giminaičių produktyvumu, ir (arba) bet kokiu kitu 31 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos Sąjungos etaloninio centro patvirtintu informacijos šaltiniu.

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas nuostatas būtų galima aiškinti taip, kad jomis draudžiama vadinamuosius „genomo“ jaunus bulius, kurie neturi produkcijai skirtų patelių, pripažinti tinkamais veisti. Taigi reikia užtikrinti, kad bulių, kurių genomas įvertintas, sperma į rinką būtų pateikiama saugiai.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos turi užtikrinti, kad nebūtų paklaidų dėl pagrindinių aplinkos veiksnių ir duomenų struktūros poveikio. Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija nori užtikrinti, kad jos statistiniai genetinio vertinimo metodai atitiktų tarptautiniu mastu nustatytus ir pripažintus standartus bei taisykles, ji gali kreiptis į 31 straipsnio 1 dalyje nustatytą kompetentingą Sąjungos etaloninį centrą. Jeigu jo prašoma eksperto nuomonės, Europos Sąjungos etaloninis centras privalo tvarkyti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pateiktą informaciją kaip konfidencialią.

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas privalomas įpareigojimas gali būti kliūtis genetinio vertinimo naujovėms diegti ir tokiu atveju galėtų turėti neigiamos įtakos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, plėtojančios naujovišką statistinę metodiką, verslo paslapčiai.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Statistiniai metodai, taikomi atliekant genetinį vertinimą, turi atitikti taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, ir turi užtikrinti, kad genetinis vertinimas būtų nepriklausomas nuo pagrindinių aplinkos veiksnių įtakos ir duomenų struktūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Genetinio vertinimo patikimumas nustatomas kaip patikimumo koeficientas, kuris nustatomas pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas Europos Sąjungos etaloninis centras. Skelbiant vertinimo rezultatus, nurodomas jų patikimumas ir vertinimo data.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     181

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Dirbtiniam sėklinimui skirti buliai, išskyrus veislėms, kurioms gresia išnykimas, priklausančius bulius, turi būti genetiškai įvertinti pagal privalomus požymius, kaip apibūdinta 6 ar 7 punktuose. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti tas veislines vertes.

5. Dirbtinio sėklinimo tikslu rinkai pateikti mažiausiai 12 mėnesių amžiaus buliai, išskyrus veislėms, kurioms gresia išnykimas, priklausančius bulius, turi būti genetiškai įvertinti bent pagal privalomus požymius, kaip apibūdinta 6 ar 7 punktuose. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti visas tas veislines vertes.

Pagrindimas

Teisė gauti ir skleisti informaciją turi apimti visas galimas veislines vertes, tačiau neturi būti susijusi su buliais, su kuriais atliekami bandymai, arba kurie dalyvauja patvirtinimo procese.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija taip pat turi paskelbti visus kitus turimus dirbtiniam sėklinimui skirtų bulių veislinės vertės duomenis.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti ir kitus turimus dirbtiniam sėklinimui skirtų bulių veislinės vertės duomenis.

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti turimus kergimui skirtų bulių ir patelių veislinės vertės duomenis.

Pagrindimas

Ši informacija apie ženklintas pateles taip pat turi būti prieinama.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų pieninių veislių bulių būtiniausias pieno išeigos, pieno riebalų ir baltymų kiekio požymių genetinio vertinimo patikimumas pagal pagrindinių produktyvumo požymių vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, atsižvelgiant į visą turimą informaciją apie jauniklius ir šoninės giminystės linijos atstovus, turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Genomiškai įvertinti jauni buliai, apie kuriuos nėra jokių įrašų apie jauniklių produktyvumą, turi būti laikomi tinkamais dirbtiniam sėklinimui, jeigu jų genomo vertinimas patvirtinamas pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) genomo vertinimas arba bet koks kitas metodas, įskaitant šių metodų derinį, patvirtintas pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų mėsinių veislių bulių būtiniausias priaugto gyvojo svorio ir raumenų išsivystymo (mėsingumo) požymių genetinio vertinimo patikimumas pagal pagrindinių produktyvumo požymių vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

Dirbtiniam sėklinimui skirtų mėsinių veislių bulių būtiniausias priaugto gyvojo svorio ir raumenų išsivystymo (mėsingumo) požymių genetinio vertinimo patikimumas pagal pagrindinių produktyvumo požymių vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, turi būti ne mažesnis kaip 0,3.

Pagrindimas

Komisijos siūloma riba, taikoma mėsinių gyvūnų veisimo metodams, yra pernelyg didelė.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų mėsinių veislių bulių būtiniausias priaugto gyvojo svorio ir raumenų išsivystymo (mėsingumo) požymių genetinio vertinimo patikimumas pagal pagrindinių produktyvumo požymių vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu apskaičiuojamos genomo analize pagrįstos veislinės vertės, tos vertės pagal atitinkamus požymius patvirtinamos pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     190

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 dalies 2 skyriaus 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) veislinio gyvūno genetinė vertė apskaičiuojama įvertinant tinkamo skaičiaus jauniklių arba tolimesnių giminaičių savybes, susijusias su produktyvumu:

a) veislinio gyvūno genetinė vertė apskaičiuojama remiantis genomų informacija, įvertinant tinkamo skaičiaus jauniklių arba tolimesnių giminaičių savybes, susijusias su produktyvumu, arba derinant šiuos metodus:

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į technikos raidą ir numatyti galimybę taikyti genomų metodą veisiant kiaules.

Pakeitimas     191

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies 1 skyriaus 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) didžiausias jaunų veislinių gyvūnų amžius ar didžiausias svoris tyrimo pradžioje ir gyvūnų skaičius;

ii) jaunų veislinių gyvūnų lytis, didžiausias jaunų veislinių gyvūnų amžius ar didžiausias svoris tyrimo pradžioje ir gyvūnų skaičius;

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies I skyriaus 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) turi būti nurodyti požymiai, apskaitomi laikantis ICAR suderintų principų, kaip antai pieno produktyvumas, pieno sudėtis arba bet kokie kiti svarbūs duomenys;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies I skyriaus 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) rinkti ICAR pieninių gyvūnų produktyvumo apskaitos standarte nurodytą laiką;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas     194

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies II skyriaus 1 pastraipa – įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veislinio gyvūno genetinė vertė apskaičiuojama įvertinant tinkamo skaičiaus palikuonių ir, jei tinkama, tolimesnių giminaičių savybes, susijusias su:

Veislinio gyvūno genetinė vertė apskaičiuojama remiantis genomų informacija, įvertinant tinkamo skaičiaus palikuonių ir, jei tinkama, tolimesnių giminaičių savybes, arba derinant šiuos metodus:

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į technikos raidą ir genomų metodo taikymą veisiant avis.

Pakeitimas     195

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) darbuotojus, kuriems nurodyta paisyti tam tikrų temų, rezultatų ar pranešimų slaptumo;

c) įdiegtas procedūras tam tikrų temų, rezultatų ar pranešimų slaptumo išsaugojimui užtikrinti;

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies I skyriaus 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) visi turimi produktyvumo tyrimų rezultatai ir naujausi genetinio vertinimo rezultatai, įskaitant paties grynaveislio veislinio gyvūno, jo tėvų ir tėvų tėvų genetines ypatybes ir genetinius trūkumus, kaip reikalaujama atitinkamo grynaveislio veislinio gyvūno ir jo kategorijos veisimo programoje, patvirtintoje pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį;

l) visi turimi genetinio vertinimo rezultatai arba, jeigu tokie vertinimai neatlikti, produktyvumo tyrimų rezultatai, įskaitant paties grynaveislio veislinio gyvūno, jo tėvų ir tėvų tėvų genetines ypatybes ir genetinius trūkumus, kaip reikalaujama atitinkamo grynaveislio veislinio gyvūno ir jo kategorijos veisimo programoje, patvirtintoje pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį;

Pagrindimas

Pateikus visą informaciją, susijusią su veisimo programa, gyvūnų kilmės duomenys būtų pernelyg išplėsti ir iš to nebūtų realios papildomos naudos. Reikia apsiriboti reikalinga ir apibendrinta su turimais genetinio vertinimo rezultatais susijusia informacija.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Sąjungos (ES) zootechnikos teisės aktais siekiama skatinti Europos Sąjungoje vykstančią laisvą prekybą veisliniais gyvūnais bei jų genetine medžiaga ir palengvinti jų importą, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikytos veisimo ir visų Europoje esančių genetinių išteklių išsaugojimo programos.

Produkcinių gyvūnų, ypač tų, kurie, kaip buvo nustatyta, pasižymi vertingomis genetinėmis savybėmis, auginimas ne tik padeda užtikrinti regiono, kuriame šie gyvūnai auginami, ekonominį ir socialinį vystymąsi, bet ir yra vienas iš pagrindinių Sąjungos apsirūpinimo maistu saugumo veiksnių.

Europos Komisija visas direktyvas, susijusias su zootechnikos teisės aktais, kuriais reglamentuojamos įvairios rūšys, norėjo sujungti į vieną teisės aktą – šį reglamentą – ir taip baigti bendrosios rinkos kūrimą šioje srityje. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad Europos Komisijos tikslas yra ne tik teisės aktų sujungimas ir supaprastinimas. Iš tikrųjų ji siūlo suderinti gyvūnų veisimo sistemą, kuri turės didelį poveikį Europos gyvūnų veisimo sektoriui. Pranešėjas pritaria šiam bendram požiūriui, tačiau kai kuriuos aspektus reikėtų patikslinti arba pakartotinai įvertinti.

Pirmiausia pranešėjas pageidavo papildyti arba patikslinti kai kurias apibrėžtis, ypač terminus „veislė“ ir „veisimo programa“, kurie neapibrėžti, nors jie svarbiausi aiškinant šį reglamentą.

Dėl konkurencingumo siekio, kuris visų pirma leidžia vykdyti tarptautinį pagrindinių Europos veislių gyvūnų eksportą, vis dėlto neturi kilti pavojus vietos veislėms (kai kurių vietos veislių gyvūnų yra labai nedaug), kurios prisideda prie Europos biologinės genetinės įvairovės. Visame šiame dokumente pranešėjas siekė, kad būtų užtikrintas šios pusiausvyros išsaugojimas. Todėl pirmiausia iš dalies pakeisti 5 ir 9 straipsniai.

Nuo šiol už gyvūnų veisimo reguliavimą atsakingos grynaveislių veislinių gyvūnų arba hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos. Tokia organizacija turi atitikti konkrečius kriterijus, kad kompetentinga institucija ją pripažintų. Kompetentinga institucija kartu turi patvirtinti ir jos veisimo programą. Pranešėjas pritaria šiam požiūriui, pagal kurį bus galima veiksmingai susisteminti Europos veisles, kai pasaulinė rinka tampa sudėtingesnė ir konkurencingesnė. Taigi reikėtų užtikrinti pripažinimo ir tvirtinimo procedūros apsaugą, todėl padaryti tam tikri pakeitimai, pirmiausia II skyriaus. Be to, reikėtų atsižvelgti į tam tikras vietos realijas – tai paaiškina kai kuriuos pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijai būtų lanksčiau suteikiamas teisinis statusas ir galimybė dalį savo veiklos perleisti organizacijoms, veikiančioms kaip trečioji šalis, taip pat būtų lanksčiau organizuojama su veisėjais susijusi vidaus veikla.

Pranešėjas pageidavo iš naujo subalansuoti šias su veisėjų teisėmis ir pareigomis susijusias nuostatas. Iš tikrųjų atrodo, jog tam tikrais klausimais visiškai pakanka nacionalinės teisės, kad veisėjai galėtų sustiprinti savo padėtį grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijose. Tai paaiškina, kodėl buvo išbrauktos pernelyg kraštutinėmis laikomos nuostatos, pirmiausia susijusios su apskundimo sistema (11–14 straipsniai).

Reikėtų supaprastinti su oficialia kontrole susijusias nuostatas ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos tik atitinkamais atvejais, siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys laikytųsi Europos standartų.

Be to, pranešėjas mano, kad reikėtų gerokai sumažinti Europos Komisijos siūlomų deleguotųjų aktų skaičių ir susiaurinti jų taikymo sritis. Pirmiausia šie deleguotieji aktai negali būti susiję su pagrindinėmis nuostatomis, kaip antai nuostatomis dėl grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, veisimo programų tvirtinimo, kilmės knygų tvarkymo arba naujų rūšių įtraukimo į reglamentą.

Pranešėjas taip pat mano, kad šiame reglamente arklinių šeimos gyvūnai negali būti traktuojami taip pat kaip kitos rūšys, atsižvelgiant į jų kilmės knygos ypatumus. Nors Europos Sąjungoje yra arklinių šeimos gyvūnų organizacijos būstinė, pagrindinės arklių veislės reglamentuojamos tarptautiniu mastu, ir dėl šio fakto neturi kilti abejonių. Šiuo metu Europa pasaulyje pirmauja arklinių šeimos gyvūnų produkcijos srityje. Reikėtų išsaugoti įvairovę ir toliau vykdyti veiksmus užtikrinant veislinių arklių kilmės knygos kokybę.

Pagaliau pranešėjas nori priminti ICAR (angl. International Committee for Animal Recording) darbų svarbą identifikavimo metodų, produktyvumo tyrimų taisyklių ir produkcinių gyvūnų genetinio vertinimo srityse. Keičiant zootechnikos teisės aktus, ICAR turi būti aiškiai paskirtas etalonine įstaiga, atsakinga už savo kompetencijos sritis.

26.1.2015

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą

(COM(20014) 0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Nuomonės referentas: Michel Dantin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos (ES) zootechnikos teisės aktais siekiama skatinti laisvą prekybą Europos Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetine medžiaga ir palengvinti jų importą, kartu užtikrinant, kad būtų išlaikytos veisimo ir genetinių išteklių išsaugojimo programos, taigi visos Europoje esančios veislės.

Produkcinių gyvūnų, ypač tų, kurie, kaip buvo nustatyta, pasižymi vertingomis genetinėmis savybėmis, auginimas ne tik padeda užtikrinti regiono, kuriame šie gyvūnai auginami, ekonominį ir socialinį vystymąsi, bet ir yra vienas iš pagrindinių Sąjungos apsirūpinimo maistu saugumo veiksnių.

Dėl konkurencingumo siekio, kuris visų pirma leidžia vykdyti tarptautinį pagrindinių Europos veislių gyvūnų eksportą, vis dėlto neturi kilti pavojus vietos veislėms (kai kurių vietos veislių gyvūnų yra labai nedaug), kurios prisideda prie Europos biologinės genetinės įvairovės. Visame šiame dokumente pranešėjas siekė, kad būtų užtikrintas šios pusiausvyros išsaugojimas.

Europos Komisija visas direktyvas, susijusias su zootechnikos teisės aktais, kuriais reglamentuojamos įvairios rūšys, norėjo sujungti į vieną teisės aktą – šį reglamentą – ir taip baigti bendrosios rinkos kūrimą šioje srityje. Nors pranešėjas gali pritarti šiam veiksmui, vis dėlto kai kurias nuostatas reikia pataisyti atsižvelgiant į pirmesnėje pastraipoje nurodytą tikslą.

Visų pirma neapibūdintos sąvokos „veislė“, „veisimo programa“, „išsaugojimo programa“ ir „neigiamas poveikis išsaugojimui arba genetinei įvairovei“, kurios vis dėlto labai svarbios aiškinant šį reglamentą. Pranešėjas pageidavo jas įtraukti į savo pranešimo projektą.

Be to, siekiant atsižvelgti į visas situacijas, dėl kurių gali kilti pavojus Europoje veisiamai vietos veislei, išplėsti 5 ir 9 straipsniai, kuriuose pirmiausia aptariamas biologinės įvairovės išsaugojimas.

Pranešėjas taip pat mano, kad šiuo reglamentu arklinių šeimos gyvūnai negali būti reglamentuojami taip pat kaip kitos rūšys, atsižvelgiant į jų kilmės knygos ypatumus. Nors Europos Sąjungoje yra arklinių šeimos gyvūnų organizacijos būstinė, pagrindinės arklių veislės reglamentuojamos tarptautiniu mastu, ir dėl šio fakto neturi kilti abejonių. Šiuo metu Europa pasaulyje pirmauja arklinių šeimos gyvūnų produkcijos srityje. Reikėtų išsaugoti įvairovę ir toliau vykdyti veiksmus užtikrinant veislinių arklių kilmės knygos (angl. stud books) kokybę.

Pagaliau pranešėjas nori priminti Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (angl. International Committee for Animal Recording, ICAR) darbų svarbą identifikavimo metodų, produktyvumo tyrimų taisyklių ir produkcinių gyvūnų genetinio vertinimo srityse. Keičiant zootechnikos teisės aktus, ICAR turi būti aiškiai paskirtas etalonine įstaiga, atsakinga už savo kompetencijos sritis.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos naminių gyvūnų veisimas, o mažesniu mastu – ir kitų rūšių gyvūnų veisimas užima svarbią vietą Sąjungos žemės ūkyje ir yra vienas iš žemės ūkio bendruomenės pajamų šaltinių. Tų rūšių gyvūnų veisimas labiausiai skatinamas, jeigu naudojami dokumentais patvirtintos aukštos genetinės kokybės grynaveisliai veisliniai gyvūnai ar hibridinės veislinės kiaulės;

(1) produkcinių galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų veisimas, o mažesniu mastu – ir kitų rūšių gyvūnų veisimas ekonominiu ir socialiniu požiūriu užima strateginę vietą Sąjungos žemės ūkyje. Ši žemės ūkio veikla, prisidedanti prie Sąjungos apsirūpinimo maistu saugumo, yra vienas iš žemės ūkio bendruomenės pajamų šaltinių. Tų rūšių gyvūnų veisimas labiausiai skatinamas, jeigu naudojami dokumentais patvirtintos aukštos genetinės kokybės grynaveisliai veisliniai gyvūnai ar hibridinės veislinės kiaulės;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) tačiau siekiant konkurencingumo negali būti prisidedama prie veislių, kurių savybės pritaikytos prie specifinės biofizinės aplinkos, nykimo. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) Gyvūnų sveikata ir gerovė, įskaitant gyvų gyvūnų vežimą, sudaro problemas, į kurias būtinai turi atsižvelgti visi zootechninio sektoriaus dalyviai, ypač dėl veislinių gyvūnų veisimo genetinio gerinimo. Todėl Komisija turi užtikrinti, kad į minėtas problemas tinkamai atsižvelgiama priimant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, siekiant veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) tačiau teisinė veislės sąvoka turėtų likti neapibrėžta, kad grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos galėtų pačios apibrėžti genetiškai pakankamai vienodų gyvūnų, kuriuos jos laiko skirtingais, palyginti su kitais tos rūšies gyvūnais, grupę ir įrašyti tuos gyvūnus nurodant jų žinomus protėvius į kilmės knygas, kad galėtų atgaminti jų paveldėtas savybes reprodukcijos, mainų ir selekcijos būdu vykdydamos nustatytą veisimo programą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Veislės sąvoka, kuri vartojama visame reglamente, vis dėlto nėra apibūdinta. Teisinio saugumo sumetimais pranešėjas siūlo jos apibrėžtį.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų teikiamų paslaugų kokybė ir tai, kaip jos vertina gyvūnus ir juos klasifikuoja, daro poveikį veislinių gyvūnų vertei rinkoje. Atitinkamai reikėtų nustatyti taisykles dėl grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, kuris būtų pagrįstas suderintais Sąjungos kriterijais, ir dėl jų priežiūros, kurią vykdytų kompetentingos valstybių narių institucijos, ir taip užtikrinti, kad dėl jų nustatomų taisyklių neatsirastų veisimo programų ir veisimo standartų skirtumų, dėl kurių galėtų atsirasti techninių kliūčių Sąjungos vidaus prekybai;

(16) grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų teikiamų paslaugų kokybė ir tai, kaip jos vertina gyvūnus ir juos klasifikuoja, rodo gyvūno kokybės lygį ir daro poveikį veislinių gyvūnų vertei rinkoje. Atitinkamai reikėtų nustatyti taisykles dėl grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų pripažinimo, kuris būtų pagrįstas suderintais Sąjungos kriterijais, ir dėl jų priežiūros, kurią vykdytų kompetentingos valstybių narių institucijos, ir taip užtikrinti, kad dėl jų nustatomų taisyklių neatsirastų veisimo programų ir veisimo standartų skirtumų, dėl kurių galėtų atsirasti techninių kliūčių Sąjungos vidaus prekybai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo tikslai yra biologinės įvairovės išsaugojimas, tausus jos sudedamųjų dalių naudojimas ir sąžiningas bei teisingas naudos, gautos naudojant genetinius išteklius, pasidalijimas, visų pirma suteikiant tinkamą galimybę naudotis genetiniais ištekliais ir atitinkamai perduodant technologijas, atsižvelgiant į su šiais ištekliais ir technologijomis susijusias teises ir teikiant tinkamą finansavimą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Tos paskirtosios institucijos turi bendradarbiauti su Komisijos paskirtais Europos Sąjungos etaloniniais centrais. Taigi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais paskirti Europos Sąjungos etaloninius centrus; Komisijai turėtų būti suteikti ir būtini įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibūdintos tų centrų pareigos ir funkcijos, prireikus iš dalies keičiant IV priedą. Pagal 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje15 tie etaloniniai centrai turi teisę gauti Sąjungos pagalbą. Grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą atliekančioms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms šiuo metu talkina INTERBULL centras – Europos Sąjungos etaloninė įstaiga, paskirta 1996 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimu 96/463/EB dėl etaloninės įstaigos, atsakingos už bendradarbiavimą suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodus ir rezultatų vertinimą, paskyrimo16;

(34) Tos paskirtosios institucijos turi bendradarbiauti su Komisijos paskirtais Europos Sąjungos etaloniniais centrais. Taigi Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais paskirti Europos Sąjungos etaloninius centrus; Komisijai turėtų būti suteikti ir būtini įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibūdintos tų centrų pareigos ir funkcijos, prireikus iš dalies keičiant IV priedą. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 652/201415 tie etaloniniai centrai turi teisę gauti Sąjungos pagalbą. Grynaveislių veislinių galvijų produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą atliekančioms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms šiuo metu talkina INTERBULL centras – Tarptautinio gyvūnų apskaitos komiteto (angl. International Committee for Animal Recording, ICAR), Tarybos sprendimu 96/463/EB16 paskirto etalonine įstaiga, atsakinga už bendradarbiavimą suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodus ir rezultatų vertinimą, nuolatinis komitetas;

 

__________________

__________________

15 OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

15 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004, (EB) Nr. 396/2005 ir (EB) Nr. 1107/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB.

16 OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

16 OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) zootechninės ir genealoginės prekybos Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų sperma, oocitais ir embrionais ir jų importo į Sąjungą taisyklės;

a) zootechninės ir genealoginės gyvūnų veisimo išsaugojimo ir tobulinimo, taip pat prekybos Sąjungoje veisliniais gyvūnais ir jų sperma, oocitais ir embrionais ir jų importo į Sąjungą taisyklės;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka naują pranešėjo pasiūlytą 2a konstatuojamąją dalį. Nuostatos tikslas taip pat yra išsaugoti ir tobulinti gyvūnų veisles užtikrinant tiek tai, kad būtų išsaugotos vietinės veislės ir biologinė įvairovė, tiek tai, kad būtų gerinamos teigiamos šių veislių savybės.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) galvijų rūšims (Bos taurus ir Bubalus bubalis), kiaulių rūšiai (Sus scrofa), avių rūšiai (Ovis aries), ožkų rūšiai (Capra hircus);

i) galvijų rūšims (Bos taurus, Bos indicus ir Bubalus bubalis), kiaulių rūšiai (Sus scrofa), avių rūšiai (Ovis aries), ožkų rūšiai (Capra hircus);

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) veislė – grupė gyvūnų, kurie turi pakankamai bendrų genetinių savybių, kad viena ar kelios augintojų grupės, sutinkančios įrašyti tuos gyvūnus nurodant jų žinomus protėvius į kilmės knygas, kad galėtų atgaminti jų paveldėtas savybes reprodukcijos, mainų ir selekcijos būdu vykdydamos nustatytą veisimo programą, galėtų juos laikyti skirtingais, palyginti su kitais tos rūšies gyvūnais;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) veislinių kiaulių veisimo organizacija – bet kokia veislininkystės organizacija, veisėjų asociacija ar privati įmonė, pagal 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės kompetentingos institucijos pripažinta tinkama į tos organizacijos, asociacijos ar įmonės tvarkomą (-us) ar sudaromą (-us) kilmės registrą (-us) įrašytų hibridinių veislinių kiaulių veisimo programai vykdyti;

e) hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija – bet kokia veislininkystės organizacija, veisėjų asociacija ar privati įmonė, pagal 4 straipsnio 2 dalį valstybės narės kompetentingos institucijos pripažinta tinkama į tos organizacijos, asociacijos ar įmonės tvarkomą (-us) ar sudaromą (-us) hibridų registrą (-us) įrašytų hibridinių veislinių kiaulių veisimo programai vykdyti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) veisimo programa – bet kokia veisimo ir (arba) gerinimo ir (arba) išsaugojimo programa, kurią vykdo grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ar įmonės ir kuri, siekiant, kad ją patvirtintų kompetentingos institucijos, turi atitikti I priedo 2 dalyje nustatytus minimaliuosius reikalavimus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio i punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) a punkto ii papunktyje nurodytai rūšiai, kurio tėvai įrašyti į pagrindinį tos pačios veislės kilmės knygos skyrių ir kuris pats pagal 19 straipsnį įrašytas arba įregistruotas ir tinka būti įrašytas į pagrindinį tokios kilmės knygos skyrių;

ii) a punkto ii papunktyje nurodytai rūšiai, kurio tėvai įrašyti į pagrindinį tos pačios veislės kilmės knygos skyrių ir kuris pats pagal 19 straipsnį įrašytas arba įregistruotas ir tinka būti įrašytas į pagrindinį tokios kilmės knygos skyrių, įskaitant kastratus;

Pagrindimas

Ši apibrėžtis, į kurią neįtraukti veisliniai gyvūnai, neatitinka arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygos ypatumų – į šią knygą veisliniai patinai įrašomi jiems gimus, neatsižvelgiant į tai, ar ateityje jie bus veisliniai gyvūnai, ar ne. Visų pirma tai pasakytina apie kastratus ir jų laikymą registruojamais arklinių šeimos gyvūnais.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio j punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) hibridine veislinė kiaulė – į kilmės registrą įtrauktas kiaulių rūšies gyvūnas, gautas sąmoningo kryžminio veisimo būdu:

j) hibridine veislinė kiaulė – į hibridų registrą įtrauktas kiaulių rūšies gyvūnas, gautas sąmoningo kryžminio veisimo būdu:

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) linija – genetiškai fiksuota tam tikros veislės grynaveislių gyvūnų subpopuliacija;

Pagrindimas

DNR mėginys galėtų būti pridedamas prie veislinių gyvūnų dokumentų visam gyvenimui ir panaudotas, jeigu kiltų ginčų ar identifikavimo problemų.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o) privalumas – kiekybiškai įvertinama paveldima veislinio gyvūno savybė;

o) privalumas – gyvūno genotipo numatomas poveikio konkrečiai savybei, perduodamai savo palikuonims, vertinimas;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio y a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ya) klonuotas gyvūnas – gyvūnas, veisiamas taikant nelytinį dirbtinį dauginimo metodą, siekiant sukurti genetiškai tapačią arba beveik tapačią atskiro gyvūno kopiją;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 33 ir 40 straipsnių, taip pat V priedo pakeitimais.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio y b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

yb) klonuoto gyvūno palikuonis – gyvūnas, veisiamas taikant lytines dauginimo priemones, jeigu bent vienas iš protėvių yra klonuotas gyvūnas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 33 ir 40 straipsnių, taip pat V priedo pakeitimais.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies b punkto, kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti I priedo 1 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizaciją, jeigu dėl tos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos veisimo programos kiltų pavojus grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje valstybėje narėje jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, išsaugojimui ar genetinei įvairovei.

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 dalies b punkto, kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti I priedo 1 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizaciją, jeigu dėl tos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos veisimo programos kiltų pavojus:

 

grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje valstybėje narėje jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, išsaugojimui ar genetinei įvairovei, įskaitant dėl nepakankamai koordinuojamo šios veislės genetinio paveldo valdymo ir dėl nepakankamo keitimosi informacija apie jį sumažėjusį su įvaisos plėtros kontrole ir genetinių apsigimimų valdymu susijusį veiksmingumą;

 

– veiksmingam pripažintos tos pačios veislės grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos gerinimo programos įgyvendinimui, įskaitant su laukiama genetine pažanga susijusį žymiai sumažėjusį veiksmingumą;

 

– Nagojos protokolo ir Biologinės įvairovės konvencijos tikslams, susijusiems su biologinės įvairovės išsaugojimu;

 

– 2020 m. ES biologinės įvairovės strategijos tikslams.

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti nuostatas, susijusias su galimybėmis atsisakyti pripažinti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijas, kad atitinkamoje teritorijoje tos pačios veislės grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų nedaugėtų, nes dėl to vartotojams kiltų neaiškumų.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) galimus trukdžius ir sunkumus, kurie atsirastų pripažinus organizaciją, registruojančią tuos pačius veislinius gyvūnus kaip ir jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija negali įgyvendinti savo veislininkystės programos, kol ją patvirtina kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis 1 dalimi.

Pagrindimas

Pridedama pastraipa patikslinama, kad grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ar hibridinių gyvūnų registro veikla priklauso nuo to, ar patvirtinta veislininkystės programa, kurios negalima nepaisyti.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 4 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija gali leisti grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijoms techninį savo kilmės knygos arba kilmės registro techninį valdymą ir kitų specialių savo veisimo programos aspektų tvarkymą perduoti trečiajai šaliai tokiomis sąlygomis:

2. Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos techninį savo kilmės knygos arba kilmės registro valdymą ir kitų specialių savo veisimo programos aspektų tvarkymą gali perduoti trečiajai šaliai tokiomis sąlygomis:

Pagrindimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos galimybė leisti arba neleisti perduoti techninį kilmės knygų arba kilmės registrų ir veisimo programų tam tikrų aspektų valdymą turėtų būti palikta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijų nuožiūrai.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos nusprendžia pasinaudoti pirmoje pastraipoje nurodyta galimybe, jos apie tai praneša kompetentingai institucijai.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami veisimo programų patvirtinimo reikalavimai, nustatyti I priedo 2 dalyje, o jei tai grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – to priedo 3 dalyje, kad būtų atsižvelgta į grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų vykdomų veisimo programų įvairovę.

3. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais patikslinami veisimo programų patvirtinimo reikalavimai, nustatyti I priedo 2 dalyje, o jei tai grynaveisliai arklinių šeimos gyvūnai, – to priedo 3 dalyje, kad būtų atsižvelgta į grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų vykdomų veisimo programų įvairovę.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kartu su tuo pranešimu a punkte nurodytai kompetentingai institucijai pateikia 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos paraiškos patvirtinti veisimo programą kopiją.

b) kartu su tuo pranešimu a punkte nurodytai kompetentingai institucijai pateikia 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos paraiškos patvirtinti veisimo programą kopiją a punkte nurodytos kompetentingos institucijos nacionaline kalba.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) patvirtinus dar vieną veisimo programą toje valstybėje narėje esanti grynaveislių veislinių gyvūnų populiacija būtų suskaidyta tiek, kad kiltų pavojus tos veislės išsaugojimui ar genetinei įvairovei.

b) patvirtinus dar vieną veisimo programą toje valstybėje narėje esanti grynaveislių veislinių gyvūnų populiacija būtų suskaidyta tiek, kad:

 

i) vykdant išsaugojimo programas kiltų pavojus grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų ar įregistruotų arba tinkamų įrašyti į kilmės knygą, kurią tai veislei yra sudariusi toje valstybėje narėje jau pripažinta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, išsaugojimui ar genetinei įvairovei, įskaitant dėl nepakankamai koordinuojamo šios veislės genetinio paveldo valdymo ir nepakankamo keitimosi informacija apie jį sumažėjusį su įvaisos plėtros kontrole ir genetinių apsigimimų valdymu susijusį veiksmingumą;

 

ii) vykdant genetinio gerinimo programas, nepažeidžiant 18 straipsnio, dėl šio pritarimo galėtų būti nepakankamai koordinuojami šios veislės genetinio paveldo valdymas ir nepakankamai keitimąsi informacija apie jį ir sumažėtų su laukiama genetine pažanga, įvaisos plėtros kontrole ir genetinių apsigimimų valdymu susijęs veiksmingumas arba būtų pateiktos nevienodos ar su šioje valstybėje narėje nustatytomis tokios veislės savybėmis nesuderinamos veisimo gairės.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Veisėjai, kurie perkelia savo gyvūnus už geografinės vietovės, kurioje patvirtinta veislininkystės programa, tvarkoma grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijos, ribų gali įrašyti ar įregistruoti savo gyvūnus į kilmės knygą ar hibridų registrą, kuriuos tvarko ta grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija ar hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacija, pagal 19 ir 24 straipsnius.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamos II priedo 1 dalies III skyriuje išdėstytos gyvūnų įrašymo į papildomus kilmės knygos skyrius sąlygos.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 71 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų patikslinamos II priedo 1 dalies III skyriuje išdėstytos gyvūnų įrašymo į papildomus kilmės knygos skyrius sąlygos.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos jokiais zootechniniais ar genealoginiais pagrindais, išskyrus pagrindus, nustatomus taikant 19 straipsnį, neatsisako į pagrindinį kilmės knygos skyrių įrašytų grynaveislių veislinių gyvūnų naudoti veisimui taikant šiuos reprodukcijos metodus:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos jokiais zootechniniais ar genealoginiais pagrindais, išskyrus pagrindus, nustatomus taikant 19 ir 27 straipsnius, neatsisako į pagrindinį kilmės knygos skyrių įrašytų grynaveislių veislinių gyvūnų naudoti veisimui taikant šiuos reprodukcijos metodus:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Nukrypdamos nuo 1 dalies, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, tvarkančios grynaveislių veislinių arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygą, atsižvelgdamos į savo veisimo programų poreikius ir siekdamos išsaugoti veislės genetinę įvairovę, gali apriboti arba uždrausti vieno arba keleto 1 dalyje nurodytų reprodukcijos metodų taikymą grynaveisliams veisliniams gyvūnams, įrašytiems į pagrindinį jų kilmės knygos skyrių.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos reikalauja, kad grynaveisliai veisliniai galvijai ir grynaveisliai veisliniai pieninių avių ir ožkų veislių patinai būtų identifikuojami pagal jų kraujo grupės tyrimą arba pagal bet kokį kitą tinkamą metodą, užtikrinantį bent tokio pat laipsnio tikrumą, kai jie naudojami:

1. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos reikalauja, kad grynaveisliai veisliniai galvijai ir grynaveislės veislinės avys bei ožkos būtų identifikuojami pagal jų kraujo grupės tyrimą, vieno nukleotido polimorfizmo (SNP) tyrimą arba mikrosatelitų tyrimą ar DNR mėginį, arba pagal bet kokį kitą tinkamą metodą, užtikrinantį bent tokio pat laipsnio tikrumą, kai jie naudojami:

Pagrindimas

SNP ir mikrosatelitų tyrimai taip pat turi būti nustatyti kaip etaloninis metodas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Remdamasi ICAR ir organizacijos International Society of Animal Genetics (ISAG) darbais, Komisija atsižvelgia į identifikavimo metodų pokyčius.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kuriai nors valstybei narei arba atitinkamos rūšies grynaveislių gyvūnų veisimo organizacijų Europos asociacijai paprašius, Komisija, atsižvelgdama į techninę pažangą ir 31 straipsnyje nurodytų Europos etaloninių centrų rekomendacijas, įgyvendinimo aktais gali tvirtinti grynaveislių veislinių galvijų ir grynaveislių veislinių pieninių avių ir ožkų veislių patinų tapatybės tikrinimo metodus, kuriais užtikrinamas tikrumas bent prilygsta tikrumui, kuris užtikrinamas tų grynaveislių veislinių gyvūnų kraujo grupės tyrimu.

1. Kuriai nors valstybei narei arba atitinkamos rūšies grynaveislių gyvūnų veisimo organizacijų Europos asociacijai paprašius, Komisija, atsižvelgdama į techninę pažangą, tapatybės nustatymo metodus, pagrįstus ICAR ir ISAG darbais, ir 31 straipsnyje nurodytų Europos etaloninių centrų rekomendacijas, deleguotaisiais aktais gali tvirtinti grynaveislių veislinių galvijų ir grynaveislių veislinių pieninių avių ir ožkų veislių patinų tapatybės tikrinimo metodus, kuriais užtikrinamas tikrumas bent prilygsta tikrumui, kuris užtikrinamas tų grynaveislių veislinių gyvūnų kraujo grupės tyrimu.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu pagal veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį, reikalaujama atlikti produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą grynaveisliams veisliniams arklinių šeimos gyvūnams kilmės knygose klasifikuoti ir veisliniams arklinių šeimos patinams ir jų spermos tinkamumui veisimui pripažinti, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos užtikrina, kad tokie produktyvumo tyrimai ir genetinis vertinimas būtų atliekamas pagal šias I priede išdėstytas taisykles:

2. Jeigu pagal veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį, reikalaujama atlikti produktyvumo tyrimus ir genetinį vertinimą grynaveisliams veisliniams arklinių šeimos gyvūnams kilmės knygose klasifikuoti ir veisliniams arklinių šeimos patinams ir jų genetinės medžiagos produktų tinkamumui veisimui pripažinti, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos užtikrina, kad tokie produktyvumo tyrimai ir genetinis vertinimas būtų atliekamas pagal šias I priede išdėstytas taisykles:

Pagrindimas

Reikia sudaryti galimybes taip pat atlikti ir kumelių produktyvumo tyrimus bei genetinius vertinimus, siekiant pripažinti jas tinkamomis veisimui. Šis veisimo būdas labai svarbus tam tikroms grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijoms.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) etinius aspektus.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą nepriklausomo eksperto nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti vienodas produktyvumo tyrimų ir genetinių vertinimų ir jų rezultatų aiškinimo taisykles.

2. Atsižvelgdama į 13 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą nepriklausomo eksperto nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti vienodas produktyvumo tyrimų ir genetinių vertinimų ir jų rezultatų aiškinimo taisykles, remdamasi ICAR darbais.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Bet kuriuo atveju zootechniniuose pažymėjimuose nurodoma, ar veislinis gyvūnas yra klonuotas gyvūnas arba klonuoto gyvūno palikuonis ir ar genetinės medžiagos produktas gautas iš klonuoto gyvūno arba klonuoto gyvūno palikuonio.

Pagrindimas

2011 m. visos trys institucijos susitarė, kad bet kokiose taisyklėse dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, kurias bus nuspręsta priimti vėliau, būtina nustatyti atsekamumo sąlygą kaip pagrindinį ir lengvai įgyvendinamą reikalavimą. Ūkininkai turėtų turėti teisę žinoti, ar jų perkama dauginamoji medžiaga gauta iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl klonavimo jau pažadėjo zootechnikos srities teisės aktuose nustatyti atsekamumo reikalavimus. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_lt.pdf, p. 14).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Bet kuriuo atveju zootechniniuose pažymėjimuose nurodoma, ar veislinis gyvūnas yra klonuotas gyvūnas arba klonuoto gyvūno palikuonis ir ar genetinės medžiagos produktas gautas iš klonuoto gyvūno arba klonuoto gyvūno palikuonio.

Pagrindimas

2011 m. visos trys institucijos susitarė, kad bet kokiose taisyklėse dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, kurias bus nuspręsta priimti vėliau, būtina nustatyti atsekamumo sąlygą kaip pagrindinį ir lengvai įgyvendinamą reikalavimą. Ūkininkai turėtų turėti teisę žinoti, ar jų perkama dauginamoji medžiaga gauta iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl klonavimo jau pažadėjo zootechnikos srities teisės aktuose nustatyti atsekamumo reikalavimus (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_lt.pdf, p. 14).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) dokumentų ir kitų įrašų, kurie gali būti svarbūs vertinant, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių, nagrinėjimą;

c) dokumentų, atsekamumo įrašų ir kitų įrašų, kurie gali būti svarbūs vertinant, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų zootechninių ir genealoginių taisyklių, nagrinėjimą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Teikiant 1 dalyje nustatytą administracinę pagalbą, jei reikia, vienos valstybės narės kompetentinga institucija dalyvauja kitos valstybės narės kompetentingai institucijai vykdant oficialią kontrolę vietoje.

2. Teikiant 1 dalyje nustatytą administracinę pagalbą, jei būtina, vienos valstybės narės kompetentinga institucija dalyvauja kitos valstybės narės kompetentingai institucijai vykdant oficialią kontrolę vietoje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jokiomis aplinkybėmis nepažeidžiamas esamas visų gyvų gyvūnų vežimo kelionėms Europos Sąjungoje taikomas aštuonių valandų apribojimas, nurodytas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005.

Pagrindimas

Ūkininkai prisiima teisinę atsakomybę užtikrinti, kad jų gyvūnai būtų vežami jų nesužeidžiant ar jiems nesukeliant papildomų kančių. Nepaisant to, remiantis Europos Komisijos ir EFSA įrodymais, tebėra didelių vežamų gyvūnų gerovės problemų. Kai kuriose ES valstybėse narėse nuobaudos už reikalavimų nesilaikymą toli gražu nėra atgrasomojo pobūdžio.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. būti teisiškai ir finansiškai nepriklausoma nuo kompetentingos institucijos;

2. būti teisiškai ir finansiškai nepriklausoma nuo kompetentingos institucijos (finansinio nepriklausomumo principas neturi įtakos valstybės institucijų galimybei skirti jai Sąjungos teisę atitinkančią viešąją paramą);

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų į kilmės knygas arba įregistruotų ir tinkamų į jas įrašyti, arba hibridinių veislinių kiaulių, įregistruotų kilmės registruose, kilmės registravimo sistemą;

c) grynaveislių veislinių gyvūnų, įrašytų į kilmės knygas arba įregistruotų ir tinkamų į jas įrašyti, arba hibridinių veislinių kiaulių, įregistruotų kilmės registruose, kilmės registravimo sistemą, įskaitant gyvūnų veislinio grynumo procentinį dydį;

Pagrindimas

Svarbu ir toliau taikyti skaidrumo ir atskaitomybės principus siekiant užtikrinti, kad visiems suinteresuotiesiems subjektams būtų aiškus veislės grynumas, taip garantuojant veislės genetinės įvairovės išsaugojimą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) veisimo programos tikslus ir išsamius vertinimo kriterijus, taikomus veislinių gyvūnų selekcijai; jeigu sudaroma naujai veislei skirta kilmės knyga, privaloma nurodyti išsamias sąlygas, kuriomis pagrindžiamas naujos veislės sukūrimas;

d) veisimo programos tikslus, populiacijos, kurią reikia vertinti, ir išsamius vertinimo kriterijus, taikomus veislinių gyvūnų selekcijai; jeigu sudaroma naujai veislei skirta kilmės knyga, privaloma nurodyti išsamias sąlygas, kuriomis pagrindžiamas naujos veislės sukūrimas;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 1 punkto 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jeigu veisimo programa turi būti įvykdyta kaip išsaugojimo programa, siekiant išsaugoti veislės genetinį paveldą, ji, be reikalavimų, nustatytų pirmos pastraipos a–g punktuose, turi būti vykdoma pasitelkiant visus būtinus atitinkamus veiksmus in situ (susijusius su gyvais gyvūnais) arba ex situ (saugant dauginamąją medžiagą ar audinį).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 1 punkto a papunkčio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) 2 straipsnio i punkto i papunktyje, jei tai grynaveisliai veisliniai galvijai (Bos taurus ir Bubalus bubalis), kiaulės (Sus scrofa), avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus);

i) 2 straipsnio i punkto i papunktyje, jei tai grynaveisliai veisliniai galvijai (Bos taurus, Bos indicus ir Bubalus bubalis), kiaulės (Sus scrofa), avys (Ovis aries) ir ožkos (Capra hircus);

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 1 punkto a papunkčio ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) 2 straipsnio i punkto ii papunktyje, jeigu tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai (Equus caballus ir Equus asinus);

ii) 2 straipsnio i punkto ii papunktyje, jeigu tai grynaveisliai veisliniai arklinių šeimos gyvūnai (Equus caballus ir Equus asinus). Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija abu jo tėvus yra pripažinusi tinkamais veisimui;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jo kilmė nustatyta pagal taisykles, kilmės knygoje nustatytas pagal veisimo programą, patvirtintą pagal 8 straipsnio 1 dalį arba 9 straipsnį;

b) jo kilmė kartu su jo veislinio grynumo procentine dalimi nustatyta pagal kilmės knygos taisykles;

Pagrindimas

Kilmė tvarkoma pagal kilmės knygos taisykles, o ne pagal veisimo programą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 dalies I skyriaus 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija, į savo kilmės knygą įrašanti grynaveislį veislinį arklinių šeimos gyvūną, negali atsisakyti įrašyti arba įregistruoti siekiant įrašyti arklinių šeimos kastrato, kuris atitinka 1 dalies b ir c ir, jei taikoma, d punktuose nustatytus reikalavimus, jeigu šio gyvūno tėvai įrašyti į pagrindinį tos kilmės knygos skyrių ir grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija yra juos pripažinusi tinkamus veisimui.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos nustatyti grynaveislių veislinių galvijų genetinę vertę, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos atlieka produktyvumo tyrimus taikydamos vieną iš šiame skyriuje nustatytų metodų ar jų derinį.

Siekdamos nustatyti grynaveislių veislinių galvijų genetinę vertę, grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos arba trečioji šalis atlieka arba paprašo atlikti produktyvumo tyrimus taikydamos vieną iš šiame skyriuje nustatytų metodų ar jų derinį.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekant produktyvumo tyrimus vadovaujamasi taisyklėmis ir standartais, kuriuos bendradarbiaudamas su Tarptautiniu gyvūnų apskaitos komitetu (ICAR) nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

Atliekant produktyvumo tyrimus vadovaujamasi taisyklėmis ir standartais, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 2 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pieno produktyvumo duomenis apskaito pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies I skyriaus 3 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Galimybė į genetinį vertinimą įtraukti temperamento, eksterjero vertinimo ir atsparumo ligoms duomenis turi būti svarstoma tik tuo atveju, jeigu duomenys renkami naudojantis 29 straipsnio 1 dalyje nustatytos paskirtosios institucijos patvirtinta vertinimo sistema.

2. Galimybė į genetinį vertinimą įtraukti temperamento, eksterjero vertinimo ir atsparumo ligoms duomenis ir bet kokią kitą naują savybę turi būti svarstoma tik tuo atveju, jeigu duomenys renkami naudojantis 29 straipsnio 1 dalyje nustatytos paskirtosios institucijos patvirtinta vertinimo sistema.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veislinio gyvūno veislinė vertė apskaičiuojama remiantis jo paties arba jo giminaičių produktyvumo tyrimų rezultatais, o veislinės vertės patikimumas gali būti padidintas naudojant genomų informaciją arba gali būti grindžiama kitu 31 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos Sąjungos etaloninio centro patvirtintu metodu.

Veislinio gyvūno veislinė vertė apskaičiuojama remiantis informacija, susijusia su jo genomu ir (arba) gyvūno individualaus produktyvumo tyrimų rezultatais, ir (arba) jo giminaičių produktyvumu, ir (arba) bet kokiu kitu 31 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos Sąjungos etaloninio centro patvirtintu informacijos šaltiniu.

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas nuostatas būtų galima aiškinti taip, kad jomis draudžiama vadinamuosius „genomo“ jaunus bulius, kurie neturi produkcijai skirtų patelių, pripažinti tinkamais veisimui. Taigi reikia užtikrinti, kad bulių, kurių genomas įvertintas, sperma į rinką būtų pateikiama saugiai.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Statistiniai metodai, taikomi atliekant genetinį vertinimą, turi atitikti taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, ir turi užtikrinti, kad genetinis vertinimas būtų nepriklausomas nuo pagrindinių aplinkos veiksnių įtakos ir duomenų struktūros.

3. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi užtikrinti, kad nebūtų paklaidų, susijusių su pagrindiniais aplinkos veiksniais ir duomenų struktūra. Jeigu ši organizacija nori būti užtikrinta, ar jos statistinių genetinio vertinimo metodai atitinka tarptautiniu mastu nustatytus ir pripažintus standartus bei taisykles, ji gali kreiptis į 31 straipsnio 1 dalyje nustatytą Europos Sąjungos etaloninį centrą. Jeigu atliekama ekspertizė, Europos Sąjungos etaloninis centras privalo išlaikyti grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomas privalomas įpareigojimas gali būti kliūtis genetinio vertinimo naujovėms diegti ir tokiu atveju galėtų turėti neigiamos įtakos grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos, plėtojančios naujovišką statistinę metodiką, verslo paslapčiai.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Genetinio vertinimo patikimumas nustatomas kaip patikimumo koeficientas, kuris nustatomas pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas Europos Sąjungos etaloninis centras. Skelbiant vertinimo rezultatus, nurodomas jų patikimumas ir vertinimo data.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Dirbtiniam sėklinimui skirti buliai, išskyrus veislėms, kurioms gresia išnykimas, priklausančius bulius, turi būti genetiškai įvertinti pagal privalomus požymius, kaip apibūdinta 6 ar 7 punktuose. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti tas veislines vertes.

5. Dirbtiniam sėklinimui skirti buliai, išskyrus veislėms, kurioms gresia išnykimas, priklausančius bulius, turi būti genetiškai įvertinti bent minimaliai pagal privalomus požymius, kaip apibūdinta 6 punkto a papunktyje ar 7 punkte. Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti visas veislines vertes.

 

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija taip pat turi paskelbti kitus turimus dirbtiniam sėklinimui skirtų bulių veislinės vertės duomenis.

 

Grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacija turi paskelbti turimus kergimui skirtų bulių ir patelių veislinės vertės duomenis.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų pieninių veislių bulių būtiniausias pieno išeigos, pieno riebalų ir baltymų kiekio požymių genetinio vertinimo patikimumas pagal pagrindinių produktyvumo požymių vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, atsižvelgiant į visą turimą informaciją apie jauniklius ir šoninės giminystės linijos atstovus, turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Genomiškai įvertinti jauni buliai, apie kuriuos nėra jokių įrašų apie jauniklių produktyvumą, turi būti laikomi tinkamais dirbtiniam sėklinimui, jeigu jų genomo vertinimas patvirtinamas pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) genomo vertinimas arba bet koks kitas metodas, įskaitant šių metodų derinį, patvirtintas pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirbtiniam sėklinimui skirtų mėsinių veislių bulių būtiniausias priaugto gyvojo svorio ir raumenų išsivystymo (mėsingumo) požymių genetinio vertinimo patikimumas pagal pagrindinių produktyvumo požymių vertinimo taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras, turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 dalies II skyriaus 7 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu apskaičiuojamos genomo analize pagrįstos veislinės vertės, tos vertės pagal atitinkamus požymius patvirtinamos pagal taisykles ir standartus, kuriuos bendradarbiaudamas su ICAR nustato atitinkamas 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas Europos Sąjungos etaloninis centras.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies I skyriaus 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) turi būti nurodyti požymiai, apskaitomi laikantis ICAR suderintų principų, kaip antai pieno produktyvumas, pieno sudėtis arba bet kokie kiti svarbūs duomenys;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 dalies I skyriaus 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) rinkti ICAR pieninių gyvūnų produktyvumo apskaitos standarte nurodytą laiką;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies I skyriaus 1 punkto h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) kai taikoma, tai, kad gyvūnas yra klonuotas;

Pagrindimas

2011 m. visos trys institucijos susitarė, kad bet kokiose taisyklėse dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, kurias bus nuspręsta priimti vėliau, būtina nustatyti atsekamumo sąlygą kaip pagrindinį ir lengvai įgyvendinamą reikalavimą. Ūkininkai turėtų turėti teisę žinoti, ar jų perkama dauginamoji medžiaga gauta iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl klonavimo jau pažadėjo zootechnikos srities teisės aktuose nustatyti atsekamumo reikalavimus (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_lt.pdf, p. 14).

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies I skyriaus 1 punkto h b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb) kai taikoma, tai, kad gyvūnas yra klonuoto gyvūno palikuonis;

Pagrindimas

2011 m. visos trys institucijos susitarė, kad bet kokiose taisyklėse dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, kurias bus nuspręsta priimti vėliau, būtina nustatyti atsekamumo sąlygą kaip pagrindinį ir lengvai įgyvendinamą reikalavimą. Ūkininkai turėtų turėti teisę žinoti, ar jų perkama dauginamoji medžiaga gauta iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl klonavimo jau pažadėjo zootechnikos srities teisės aktuose nustatyti atsekamumo reikalavimus. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_lt.pdf, p. 14).

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 2 dalies I skyriaus 1 punkto k papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) kilmė:

k) kilmė, kaip nurodyta toliau, kartu taip pat nurodant gyvūno veislinio grynumo procentinį dydį:

Pagrindimas

Svarbu ir toliau taikyti skaidrumo ir atskaitomybės principus siekiant užtikrinti, kad visiems suinteresuotiesiems subjektams būtų aiškus veislės grynumas, taip garantuojant veislės genetinės įvairovės išsaugojimą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 dalies I skyriaus 1 dalies h a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) kai taikoma, tai, kad gyvūnas yra klonuotas;

Pagrindimas

2011 m. visos trys institucijos susitarė, kad bet kokiose taisyklėse dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, kurias bus nuspręsta priimti vėliau, būtina nustatyti atsekamumo sąlygą kaip pagrindinį ir lengvai įgyvendinamą reikalavimą. Ūkininkai turėtų turėti teisę žinoti, ar jų perkama dauginamoji medžiaga gauta iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl klonavimo jau pažadėjo zootechnikos srities teisės aktuose nustatyti atsekamumo reikalavimus. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_lt.pdf, p. 14).

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo 3 dalies I skyriaus 1 dalies h b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb) kai taikoma, tai, kad gyvūnas yra klonuoto gyvūno palikuonis;

Pagrindimas

2011 m. visos trys institucijos susitarė, kad bet kokiose taisyklėse dėl klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, kurias bus nuspręsta priimti vėliau, būtina nustatyti atsekamumo sąlygą kaip pagrindinį ir lengvai įgyvendinamą reikalavimą. Ūkininkai turėtų turėti teisę žinoti, ar jų perkama dauginamoji medžiaga gauta iš klonuoto gyvūno arba jo palikuonio. Komisija savo 2010 m. ataskaitoje dėl klonavimo jau pažadėjo zootechnikos srities teisės aktuose nustatyti atsekamumo reikalavimus. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_lt.pdf, p. 14).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Zootechniniai ir genealoginiai reikalavimai, taikomi prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą

Nuorodos

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

25.2.2014

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Michel Dantin

10.7.2014

Svarstymas komitete

24.11.2014

 

 

 

Priėmimo data

21.1.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

66

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, Györg99y Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther Herranz García, Gesine Meissner, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Zootechniniai ir genealoginiai reikalavimai, taikomi prekybai Sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į Sąjungą

Nuorodos

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.2.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2014

 

 

 

Priėmimo data

5.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu R ebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Pateikimo data

12.10.2015

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

  OL C 226, 2014 7 16, p. 70.

Teisinė informacija - Privatumo politika