Procedură : 2014/0032(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0288/2015

Texte depuse :

A8-0288/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0101

RAPORT     ***I
PDF 1413kWORD 1147k
15.10.2015
PE 557.277v02-00 A8-0288/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Michel Dantin

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0005),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0032/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 2014(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0288/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Creșterea animalelor domestice din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și, într-o mai mică măsură, creșterea animalelor din alte specii ocupă un loc important în agricultura Uniunii și reprezintă o sursă de venit pentru populația agricolă. Cea mai bună metodă de a încuraja creșterea animalelor din aceste specii este de a utiliza animale de reproducție de rasă pură sau porci de reproducție hibrizi cu o calitate genetică înaltă și înregistrată.

(1) Creșterea animalelor de producție din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și, într-o mai mică măsură, creșterea animalelor din alte specii ocupă un loc strategic în agricultura Uniunii din punct de vedere economic și social. Această activitate agricolă, care contribuie la securitatea alimentară a Uniunii, reprezintă o sursă de venit pentru populația agricolă. Creșterea animalelor joacă un rol esențial și în ceea ce privește conservarea speciilor rare și, prin urmare, a biodiversității. Cea mai bună metodă de a încuraja creșterea animalelor din aceste specii este de a utiliza animale de reproducție de rasă pură sau porci de reproducție hibrizi cu o calitate genetică înaltă și înregistrată. Ar trebui să se țină seama, de asemenea, de importanța încrucișărilor în cadrul speciilor bovină, ovină și caprină.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Totuși, încercarea de a asigura competitivitatea nu ar trebui să conducă la dispariția unor rase ale căror caracteristici sunt adaptate la contexte biofizice specifice. Dacă efectivele nu sunt menținute la un nivel suficient, rasele locale pot să fie amenințate, lucru care ar reprezenta o pierdere de biodiversitate genetică.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv condițiile de transport ale animalelor vii, sunt preocupări de care toți actorii din sectorul zootehnic trebuie să țină seama, în special în ceea ce privește ameliorarea genetică a raselor. Comisia ar trebui, prin urmare, să se asigure că se ține seama în mod corespunzător de aceste preocupări în actele delegate și actele de punere în aplicare care vor fi adoptate pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Directiva 87/328/CEE a Consiliului din 18 iunie 1987 privind acceptarea la reproducere a bovinelor reproducătoare de rasă pură10, Directiva 90/118/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători de rasă pură11 și Directiva 90/119/CEE a Consiliului din 5 martie 1990 privind acceptarea în scopul reproducției a porcilor reproducători hibrizi12 au fost adoptate pentru ca normele naționale privind acceptarea în scopul reproducției a animalelor de reproducție din speciile bovină și porcină, precum și privind producția și utilizarea de material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea să nu introducă interdicții sau restricții asupra comerțului în cadrul Uniunii sau obstacole în calea acestuia, indiferent dacă este vorba de montă naturală, însămânțare artificială sau colectarea de material seminal, ovule și embrioni.

(Nu privește versiunea în limba română.)

___________

 

10 JO L 167, 26.6.1987, p. 54. .

 

11 JO L 71, 17.3.1990, p. 34. .

 

12 JO L 71, 17.3.1990, p. 36. .

 

Justificare

Corecție lingvistică a termenului maghiar care desemnează „însămânțarea artificială”.

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Legislația Uniunii privind ameliorarea animalelor a contribuit, de asemenea, la conservarea resurselor genetice animale, la protecția biodiversității genetice și la producția de produse regionale tipice de calitate care se bazează pe caracteristicile ereditare specifice ale raselor locale de animale domestice.

(7) Legislația Uniunii privind ameliorarea animalelor a contribuit, de asemenea, la conservarea resurselor genetice animale, la protecția biodiversității genetice și a patrimoniului cultural al Uniunii și la producția de produse regionale tipice de calitate care se bazează pe caracteristicile ereditare specifice ale raselor locale de animale domestice.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În plus, experiența a arătat că, pentru a facilita aplicarea normelor prevăzute în directivele respective, o serie de dispoziții necesită o formulare mai precisă și o terminologie coerentă. De asemenea, din motive de claritate și de coerență a legislației Uniunii, este necesar să se prevadă mai multe definiții.

(10) În plus, experiența a arătat că, pentru a facilita aplicarea normelor prevăzute în directivele respective, o serie de dispoziții necesită o formulare mai precisă și o terminologie coerentă și uniformă la nivelul tuturor statelor membre. De asemenea, din motive de claritate și de coerență a legislației Uniunii, este necesar să se prevadă mai multe definiții, inclusiv o definiție a termenului „rasă”.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Cu toate acestea, termenul „rasă” ar trebui să rămână un concept juridic nedeterminat care să permită societăților de ameliorare să descrie un grup de animale cu o uniformitate genetică suficientă considerate ca fiind distincte față de alte animale din speciile în cauză și să le permită înscrierea acestor animale, împreună cu ascendenții lor cunoscuți, în registre genealogice în scopul reproducerii caracteristicilor moștenite ale acestora prin reproducție, schimb și selecție în cadrul unui program de ameliorare stabilit.

eliminat

Justificare

Conceptul de rasă, deși prezent în întregul regulament, nu este, totuși, definit. Din motive legate de securitate juridică, raportorul propune o definiție.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În consecință, normele privind animalele de reproducție de rasă pură prevăzute în prezentul regulament ar trebui să aibă ca obiectiv acordarea accesului la comerț pe baza unor principii comune aplicabile recunoașterii societăților de ameliorare care gestionează rase și aprobării programelor lor de ameliorare. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească criteriile de înscriere a animalelor de reproducție de rasă pură în diferite clase din secțiunea principală a registrelor genealogice, normele pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și criteriile de acceptare a animalelor de reproducție în scopul reproducției, precum și conținutul certificatelor zootehnice.

(13) În consecință, normele privind animalele de reproducție de rasă pură sau încrucișată prevăzute în prezentul regulament ar trebui să aibă ca obiectiv acordarea accesului la comerț pe baza unor principii comune aplicabile recunoașterii societăților de ameliorare care gestionează rase și aprobării programelor lor de ameliorare. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească criteriile de înscriere a animalelor de reproducție de rasă pură în diferite clase din secțiunea principală a registrelor genealogice și de înscriere a animalelor de reproducție de rasă încrucișată în secțiuni suplimentare ale registrelor genealogice, normele pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și criteriile de acceptare a animalelor de reproducție în scopul reproducției, precum și conținutul certificatelor zootehnice.

Justificare

Ameliorarea raselor încrucișate ar trebui permisă în prezentul regulament pentru a facilita comerțul din cadrul pieței interne.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În mod similar, normele privind porcii de reproducție hibrizi prevăzute în prezentul regulament ar trebui să aibă ca obiectiv acordarea accesului la comerț pe baza unor principii comune aplicabile recunoașterii exploatațiilor de ameliorare care gestionează încrucișări de porci de reproducție hibrizi și aprobării programelor lor de ameliorare. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să stabilească criteriile de înscriere a porcilor de reproducție hibrizi în secțiunea principală a registrelor zootehnice, normele pentru testarea performanțelor, evaluarea genetică și criteriile de acceptare a porcilor de reproducție hibrizi în scopul reproducției, precum și conținutul certificatelor zootehnice.

(Nu privește versiunea în limba română.)

 

 

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14a) Sănătatea și calitatea vieții animalelor ar trebui avută în vedere de către actorii din sectorul zootehnic, în special în cadrul activităților care vizează ameliorarea genetică a raselor.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14b) Chestiunea clonării nu ar trebui abordată în prezentul regulament.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a asigura o abordare armonizată a comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și a importurilor acestora în Uniune, precum și a controalelor oficiale care trebuie efectuate asupra programelor de ameliorare ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare, nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de către statele membre la nivel național și, prin urmare, având în vedere efectele sale, complexitatea sa, natura sa transfrontalieră și internațională, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Întrucât domeniul de aplicare al prezentului regulament este limitat la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale, acesta respectă, de asemenea, principiul proporționalității, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din tratatul respectiv.

(15) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a asigura o abordare armonizată a comerțului cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și a importurilor acestora în Uniune, având în vedere gradul de organizare a crescătorilor de animale în asociații, nivelului de capitalizare al asociațiilor, eficiența programelor de ameliorare, precum și o abordare armonizată a controalelor oficiale care trebuie efectuate asupra programelor de ameliorare ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare, nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de către statele membre la nivel național și, prin urmare, având în vedere efectele sale, complexitatea sa, natura sa transfrontalieră și internațională, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Întrucât domeniul de aplicare al prezentului regulament este limitat la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale, acesta respectă, de asemenea, principiul proporționalității, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din tratatul respectiv.

 

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și modul de evaluare și de clasificare a animalelor utilizate de acestea au un impact asupra valorii pe piață a animalelor de reproducție. În consecință, este necesar să se stabilească norme pentru recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare pe baza unor criterii armonizate ale Uniunii, precum și pentru supravegherea acestora de către autoritatea competentă din statele membre, pentru a se asigura că normele stabilite de acestea nu creează disparități între programele de ameliorare și standardele de ameliorare și nu introduc astfel bariere tehnice în calea comerțului în cadrul Uniunii.

(16) Calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și modul de evaluare și de clasificare a animalelor utilizate de acestea definesc nivelul de performanță al animalului și au un impact asupra valorii pe piață a animalelor de reproducție. În consecință, este necesar să se stabilească norme pentru recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare pe baza unor criterii armonizate ale Uniunii, precum și pentru supravegherea acestora de către autoritatea competentă din statele membre, pentru a se asigura că normele stabilite de acestea nu creează disparități între programele de ameliorare și standardele de ameliorare și nu introduc astfel bariere tehnice în calea comerțului în cadrul Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Dreptul unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare care îndeplinește criteriile stabilite de a fi recunoscută reprezintă un principiu fundamental al legislației zootehnice a Uniunii. Protecția activității economice a unei societăți de ameliorare recunoscute existente ar trebui să nu mai reprezinte o justificare pentru refuzul autorității competente de a recunoaște o societate de ameliorare suplimentară pentru aceeași rasă. Același lucru se aplică în cazul aprobării extinderii geografice a unui program de ameliorare pentru aceeași rasă sau pentru animale de reproducție care pot fi selecționate din populația de reproducție a societății de ameliorare existente. Cu toate acestea, autoritatea competentă ar trebui să dispună de temeiul juridic pentru a refuza recunoașterea sau aprobarea dacă există un risc substanțial ca această recunoaștere sau aprobare să compromită conservarea unei rase rare sau protecția diversității genetice.

(18) Dreptul unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare care îndeplinește criteriile stabilite de a fi recunoscută reprezintă un principiu fundamental al legislației zootehnice a Uniunii. Protecția activității economice a unei societăți de ameliorare recunoscute existente ar trebui să nu mai reprezinte o justificare pentru refuzul autorității competente de a recunoaște o societate de ameliorare suplimentară pentru aceeași rasă. Același lucru se aplică în cazul aprobării extinderii geografice a unui program de ameliorare pentru aceeași rasă sau pentru animale de reproducție care pot fi selecționate din populația de reproducție a societății de ameliorare existente. Cu toate acestea, autoritatea competentă ar trebui să dispună de temeiul juridic pentru a refuza recunoașterea sau aprobarea dacă există un risc substanțial ca această recunoaștere sau aprobare să compromită conservarea unei rase rare sau protecția diversității genetice. Un astfel de temei juridic nu ar trebui folosit în alte scopuri decât acelea stabilite în prezentul regulament și nu poate în niciun caz să justifice încălcarea principiilor care reglementează piața internă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19a) Uniunea este parte contractantă la Convenția privind diversitatea biologică, care are drept obiective conservarea diversității biologice, utilizarea sustenabilă a elementelor acesteia și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea resurselor genetice. În această convenție se menționează că statele membre au drepturi suverane asupra resurselor lor biologice și sunt responsabile de conservarea diversității lor biologice și de utilizarea sustenabilă a resurselor lor biologice. Uniunea este, de asemenea,parte contractantă la Protocolul de la Nagoya referitor la accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să țină seama de obligațiile care le revin statelor membre și să le permită acestora să le respecte în cadrul gestionării sustenabile a resurselor lor genetice animale.

Justificare

Întrucât în prezentul regulament se face referire la Protocolul de la Nagoya și la Convenția privind diversitatea biologică, trebuie menționat cadrul.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute într-un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a-și desfășura programul de ameliorare aprobat în unul sau mai multe state membre diferite cu scopul de a asigura cea mai bună utilizare a animalelor de reproducție cu valoare genetică ridicată care reprezintă un important factor de producție în cadrul Uniunii. În acest scop, o simplă procedură de notificare ar trebui să asigure faptul că autoritatea competentă din celălalt stat membru a luat la cunoștință activitatea preconizată.

(20) Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute într-un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a-și desfășura programul de ameliorare aprobat în unul sau mai multe state membre diferite cu scopul de a asigura cea mai bună utilizare a animalelor de reproducție cu valoare genetică ridicată care reprezintă un important factor de producție în cadrul Uniunii. În acest scop, ar trebui instituită o modalitate de certificare a acestor societăți, pentru a asigura calitatea programelor de ameliorare pe care le desfășoară, iar o simplă procedură de notificare ar trebui să asigure faptul că autoritatea competentă din celălalt stat membru a luat la cunoștință activitatea preconizată.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Cooperarea transfrontalieră între societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care doresc să se implice într-o astfel de cooperare ar trebui facilitată, asigurându-se în același timp libertatea antreprenorială și eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a animalelor de reproducție și a materialului lor genetic. Aceste structuri de parteneriat la nivelul Uniunii ar contribui în special la consolidarea identității europene a anumitor rase, punând în comun mijloacele și datele în scopul unei mai mari fiabilități și vizibilități.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate de modificare a anexei I în vederea adaptării criteriilor de recunoaștere a societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare și de aprobare a programelor de ameliorare la evoluțiile din sectorul ameliorării.

eliminat

Justificare

Numărul actelor delegate și domeniul de aplicare al acestora sunt mult prea ample și vizează elemente esențiale ale textului.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Este necesar să se clarifice relațiile dintre crescători, pe de o parte, și societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare, pe de altă parte, în special pentru a asigura dreptul de afiliere a crescătorilor la societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și dreptul de a participa la programul de ameliorare în zona geografică în care este desfășurat. Societățile de ameliorare ar trebui să dispună de norme care să împiedice orice discriminare a crescătorilor din cauza originii acestora și trebuie să furnizeze un minim de servicii.

(24) Este necesar să se clarifice relațiile dintre crescători, pe de o parte, și societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare, pe de altă parte, în special pentru a asigura dreptul de afiliere a crescătorilor la societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și dreptul de a participa la programul de ameliorare în zona geografică, inclusiv transfrontalieră, în care acesta este desfășurat. Societățile de ameliorare ar trebui să dispună de norme care să împiedice orice discriminare a crescătorilor din cauza originii acestora și trebuie să furnizeze un minim de servicii.

 

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Testarea performanțelor și evaluarea genetică pot fi efectuate de instituții desemnate de societatea de ameliorare sau de exploatația de ameliorare. Instituțiile desemnate cooperează cu centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate de Comisie. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să desemneze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, centrele de referință ale Uniunii Europene și ar trebui să i se acorde competențele necesare pentru a adopta acte delegate care să descrie sarcinile și funcțiile acestora, dacă este necesar, prin modificarea anexei IV. Centrele de referință menționate se califică pentru ajutor din partea Uniunii în conformitate cu Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar14. În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, testarea performanțelor și evaluarea genetică efectuate de societățile de ameliorare beneficiază în prezent de asistență din partea centrului Interbull, organism de referință al Uniunii Europene desemnat prin Decizia 96/463/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind desemnarea organismului de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură15.

(34) Testarea performanțelor și evaluarea genetică pot fi efectuate de instituții desemnate de societatea de ameliorare sau de exploatația de ameliorare. Instituțiile desemnate cooperează cu centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate de Comisie. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să desemneze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, centrele de referință ale Uniunii Europene și ar trebui să i se acorde competențele necesare pentru a adopta acte delegate care să descrie sarcinile și funcțiile acestora, dacă este necesar, prin modificarea anexei IV. Centrele de referință menționate se califică pentru ajutor din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului14. În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, testarea performanțelor și evaluarea genetică efectuate de societățile de ameliorare beneficiază în prezent de asistență din partea centrului Interbull, subcomisie permanentă a Comitetului internațional pentru controlul performanțelor în creșterea animalelor (ICAR), desemnată prin Decizia 96/463/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 drept organism de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură15.

_______________

_______________

14 JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

14Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

15 JO L 192, 2.8.1996, p. 19.

15 JO L 192, 2.8.1996, p. 19.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Deoarece prezentul regulament conține dispoziții detaliate numai privind ameliorarea animalelor din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină, este necesară împuternicirea Comisiei în vederea adoptării de acte delegate privind recunoașterea societăților de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, înscrierea animalelor de reproducție în registrele genealogice, testarea performanțelor și evaluarea genetică și acceptarea pentru reproducție, precum și în vederea adoptării actelor de punere în aplicare privind certificatele zootehnice referitoare la comerțul cu animale de reproducție din alte specii și cu material germinativ provenit de la acestea și la importurile acestora în Uniune, dacă acest lucru este necesar pentru a elimina obstacolele din calea comerțului.

eliminat

Justificare

Numărul actelor delegate și domeniul de aplicare al acestora sunt mult prea ample și vizează elemente esențiale ale textului. În plus, alte specii trebuie integrate în prezentul regulament doar prin codecizie.

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Importul de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea este esențial pentru agricultura europeană. Importurile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea ar trebui, prin urmare, să se desfășoare în condiții care respectă cu strictețe normele aplicabile comerțului între statele membre. Cu toate acestea, animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea ar trebui să poată fi înscrise în secțiunea principală a unui registru genealogic sau zootehnic în Uniune doar dacă nivelul controalelor oficiale efectuate în țara terță exportatoare asigură același nivel de certitudine privind pedigree-ul și rezultatele testării performanțelor și ale evaluării genetice ca și cel din Uniune. Mai mult, organismele de ameliorare din țările terțe ar trebui să accepte pe bază de reciprocitate animalele de reproducție și materialul lor germinativ provenind de la societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă recunoscută în Uniune.

(36) Importul de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea este esențial pentru agricultura europeană. Importurile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea ar trebui, prin urmare, să se desfășoare în condiții care respectă cu strictețe normele aplicabile comerțului între statele membre și ar trebui să respecte toate standardele legate de calitatea materialului importat. Cu toate acestea, animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea ar trebui să poată fi înscrise în secțiunea principală a unui registru genealogic sau zootehnic în Uniune doar dacă nivelul controalelor oficiale efectuate în țara terță exportatoare asigură același nivel de certitudine privind pedigree-ul și rezultatele testării performanțelor și ale evaluării genetice ca și cel din Uniune. Mai mult, organismele de ameliorare din țările terțe ar trebui să accepte pe bază de reciprocitate animalele de reproducție și materialul lor germinativ provenind de la societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare respectivă recunoscută în Uniune.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Comisia ar trebui să efectueze controale în statele membre, după caz, în special ca urmare a rezultatelor controalelor oficiale efectuate de către statele membre pentru a asigura aplicarea normelor zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament în toate statele membre.

(43) Comisia ar trebui să efectueze controale bazate pe riscuri în statele membre, în special ca urmare a rezultatelor controalelor oficiale efectuate de către statele membre pentru a asigura aplicarea normelor zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament în toate statele membre.

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) În vederea stabilirii listelor cu țările terțe din care ar trebui să fie permise importurile în Uniune de animale de reproducție și de material seminal, de ovule și de embrioni provenind de la acestea, precum și în vederea elaborării condițiilor pentru astfel de importuri, a obținerii informațiilor referitoare la funcționarea acordurilor bilaterale și în cazurile justificate de o încălcare gravă a condițiilor pentru astfel de importuri prevăzute în prezentul regulament, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze controale în țări terțe în numele Uniunii, după caz.

(44) În vederea stabilirii listelor cu țările terțe din care ar trebui să fie permise importurile în Uniune de animale de reproducție și de material seminal, de ovule și de embrioni provenind de la acestea, precum și în vederea elaborării condițiilor pentru astfel de importuri, este necesară obținerea informațiilor referitoare la trasabilitatea acestora prin certificate zootehnice care demonstrează originea lor și referitoare la funcționarea acordurilor bilaterale și în cazurile justificate de o încălcare gravă a condițiilor pentru astfel de importuri prevăzute în prezentul regulament, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze controale în țări terțe în numele Uniunii, după caz.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Pentru a se asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului regulament și completarea sa sau modificarea anexelor I – V la acesta, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește procedurile și criteriile utilizate și condițiile necesare pentru recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare, înscrierea animalelor în registrele genealogice și zootehnice, acceptarea animalelor de reproducție pentru reproducție, montă naturală și reproducție asistată, efectuarea testării performanțelor și a evaluărilor genetice, definirea cerințelor zootehnice și genealogice pentru comerțul cu animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și pentru importul acestora din țări terțe, precum și pentru descrierea atribuțiilor și funcțiilor centrului de referință.

eliminat

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat privind comerțul cu animale de reproducție de rasă pură din alte specii decât speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și cu material germinativ provenit de la acestea și privind importurile acestora în Uniune ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a permite statelor membre să reacționeze la perturbările comerțului și, chiar mai important, să reacționeze dacă o rasă rară este pe cale de dispariție sau dacă este amenințată protecția diversității genetice.

eliminat

Justificare

Introducerea altor specii nu poate fi realizată decât prin codecizie.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) norme zootehnice și genealogice privind comerțul cu animale de reproducție și cu material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea și privind importul în Uniune de animale de reproducție și material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea;

(a) norme zootehnice și genealogice pentru conservarea și îmbunătățirea procesului de ameliorare a animalelor, precum și pentru comerțul cu animale de reproducție și cu material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea și privind importul în Uniune de animale de reproducție și material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea;

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) norme care reglementează conservarea și ameliorarea raselor autohtone sau pe cale de dispariție;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) specia bovină (Bos taurus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries), specia caprină (Capra hircus);

(i) specia bovină (Bos taurus, Bos indicus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries), specia caprină (Capra hircus);

Justificare

Categoria speciei bovine trebuie extinsă, ea trebuind, în special, să includă rasa zebu.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) alte specii decât cele menționate la punctele (i) și (ii) pentru care au fost adoptate acte delegate în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) sau cu articolul 45 alineatul (1);

eliminat

Justificare

Celelalte specii nu pot fi integrate în prezentul regulament altfel decât prin codecizie.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) „rasă” înseamnă un grup de animale cu caracteristici care pot fi transmise descendenților suficient de uniforme pentru a putea fi considerate diferite de alte animale din aceeași specie de către unul sau mai multe grupuri de crescători care convin să le gestioneze în cadrul unor programe de ameliorare și să le înregistreze în registrele lor genealogice, în scopul ameliorării, schimbului și selecției, îmbunătățirii sau conservării;

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „societate de ameliorare” înseamnă orice organizație de ameliorare sau asociație de crescători care este recunoscută de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise în registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înființat(e) de aceasta;

(d) „societate de ameliorare” înseamnă orice operator privat sau organism public înființat în conformitate cu legislația statului membru în care a fost depusă cererea de recunoaștere și care este recunoscut de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) în scopul desfășurării unui program de ameliorare;

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) „program de ameliorare” înseamnă un set de acțiuni sistematice elaborate și puse în aplicare de către o societate de ameliorare sau de către o exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și care include în special definirea rasei și caracteristicile fenotipice și genetice detaliate ale acesteia, direcția și obiectivele ameliorării, normele privind organizarea și gestionarea registrului genealogic, definirea sistemului de control al performanțelor, ținând seama de obiectivele ameliorării, definirea criteriilor selectate și ponderea lor în cadrul evaluării genetice, acolo unde este necesar, definirea sistemului de înregistrare și control al performanței, acolo unde este necesar, și abordarea conservării, îmbunătățirii și/sau promovării rasei în cauză;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) organizarea de controale oficiale asupra societăților de ameliorare și exploatațiilor de ameliorare în conformitate cu normele prevăzute la articolul 46 și în actele delegate adoptate în conformitate cu articolul 52 alineatul (1);

(ii) organizarea de controale oficiale asupra societăților de ameliorare și exploatațiilor de ameliorare în conformitate cu normele prevăzute la articolul 46;

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) asigurarea calității programelor de ameliorare;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) din specia menționată la litera (a) punctul (ii) care este descendent din părinți înscriși în secțiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeași rasă și care este înscris la rândul său sau înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în secțiunea principală a unui astfel de registru genealogic, în conformitate cu articolul 19;

(ii) din specia menționată la litera (a) punctul (ii) care este descendent din părinți înscriși în registrul genealogic pentru aceeași rasă și care este înscris la rândul său sau înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în registrul genealogic, inclusiv în cazul cailor castrați, în conformitate cu articolul 19;

Justificare

Definiția actuală, care include doar animalele de reproducere, nu corespunde particularităților registrului genealogic al ecvideelor, unde înscrierea animalelor se operează de la naștere, independent de faptul că vor fi sau nu capabile de reproducere în viitor. Acest aspect privește în special caii castrați și calificarea lor ca „ecvidee înregistrate”.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) din alte specii decât cele menționate la punctele (i) și (ii) de la prezenta literă, pentru care sunt stabilite norme zootehnice și genealogice specifice pentru comerțul cu astfel de animale de reproducție și cu material germinativ provenit de la acestea și pentru importul acestora în Uniune prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) și, respectiv, articolul 45 alineatul (1);

eliminat

Amendamentul     38

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) care, pe baza derogărilor prevăzute la articolele 17 și 19, a fost înscris în secțiunea principală a unui registru genealogic;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) „linie” înseamnă o subpopulație stabilă din punct de vedere genetic alcătuită din animale de rasă pură dintr-o anumită rasă;

Justificare

Dacă ar fi introdusă, colectarea de material ADN ar putea însoți documentația referitoare la animalul de reproducție pe toată durata vieții și ar putea fi utilizată în caz de contestații sau probleme privind identificarea.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) „calitate” înseamnă o caracteristică ereditară cuantificabilă a unui animal de reproducție;

(o) „calitate” înseamnă o estimare a efectului preconizat al genotipului unui animal asupra unei caracteristici date a descendenților săi;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) „control zootehnic” înseamnă controale ale documentelor și ale identității efectuate cu privire la animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea importate în Uniune, în vederea verificării conformității cu condițiile zootehnice prevăzute la articolul 42 și cu normele zootehnice și genealogice stabilite prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 45 alineatul (1);

(v) „control zootehnic” înseamnă controale ale documentelor și ale identității efectuate cu privire la animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea importate în Uniune, în vederea verificării conformității cu condițiile zootehnice prevăzute la articolul 42;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera w – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) animale de reproducție de rasă pură și material germinativ provenit de la acestea, atunci când sunt importate în Uniune în conformitate cu actele delegate adoptate în temeiul articolului 45 alineatul (1);

eliminat

Amendamentul     43

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ya (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ya) „rasă pe cale de dispariție” înseamnă o rasă în cazul căreia numărul progenitorilor masculi și femele a scăzut sub un anumit nivel în Uniune sau într-un stat membru și care, prin urmare, este în pericol de dispariție.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare pot depune o cerere către autoritatea competentă pentru a fi recunoscute în conformitate cu alineatul (2).

1. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare depun o cerere către autoritatea competentă pentru a fi recunoscute în conformitate cu alineatul (2).

Justificare

Trebuie clarificat cadrul juridic al recunoașterii societăților de ameliorare de către statele membre. Operatorii trebuie să fie obligați să depună o cerere în vederea recunoașterii pentru a ține un registru genealogic și a desfășura un program de ameliorare.

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– conservarea rasei sau

conservarea diversității genetice în cadrul rasei,

– ameliorarea rasei sau a hibridului;

– ameliorarea rasei,

 

– planificarea hibrizilor sau

 

– planificarea unei noi rase;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 cu privire la modificările cerințelor privind recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare stabilite în partea 1 și, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, în partea 3 din anexa I, pentru a ține seama de diversitatea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare supuse acestor cerințe.

eliminat

Amendamentul     47

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate refuza recunoașterea unei societăți de ameliorare care este în conformitate cu cerințele prevăzute în partea 1 din anexa I, dacă programul de ameliorare al societății de ameliorare în cauză riscă să compromită conservarea diversității genetice a animalelor de reproducție de rasă pură înscrise sau înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrul genealogic stabilit pentru rasa în cauză de către o societate de ameliorare care a fost deja recunoscută în statul membru respectiv.

1. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate refuza recunoașterea unei societăți de ameliorare care este în conformitate cu cerințele prevăzute în partea 1 din anexa I, dacă programul de ameliorare al societății de ameliorare în cauză riscă să compromită:

 

(a) conservarea animalelor de reproducție de rasă pură înscrise sau înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrul genealogic stabilit pentru rasa în cauză de către o societate de ameliorare care a fost deja recunoscută în statul membru respectiv;

 

(b) diversitatea genetică a animalelor de rasă pură, din cauza unei scăderi a eficienței în ceea ce privește monitorizarea consangvinității și gestionarea anomaliilor genetice ca urmare a faptului că nu s-a reușit coordonarea și schimbul informațiilor privind moștenirea genetică a rasei;

 

(c) în cazul unei rase rare sau pe cale de dispariție, punerea în aplicare efectivă a unui program de ameliorare al unei societăți existente pentru aceeași rasă, ducând la o diminuare semnificativă a eficacității în ceea ce privește progresul genetic preconizat; or

 

(d) conservarea și gestionarea sustenabilă a resurselor genetice animale asupra cărora statul membru în cauză își exercită suveranitatea și pentru care acesta este responsabil, în conformitate cu obiectivele Convenției privind diversitatea biologică și ale Protocolului de la Nagoya la respectiva convenție.

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) eventualele interferențe și fragilitatea pe care le-ar ocaziona recunoașterea unui organism care ar înregistra aceleași animale de reproducție ca o societate de ameliorare deja recunoscută în cazul unei rase rare sau pe cale de dispariție.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) rasa sau hibridul pentru care a fost aprobat programul lor de ameliorare;

(b) rasa sau hibridul pentru care a fost aprobat programul lor de ameliorare în conformitate cu articolul 8 alineatul (1);

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1. O societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare desfășoară un program de ameliorare după aprobarea acestuia de către autoritatea competentă în conformitate cu alineatul (-1a).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1a. O societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare depune cererea sa de aprobare pentru programul de ameliorare la autoritatea competentă care a recunoscut societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Autoritatea competentă aprobă programul de ameliorare al unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare recunoscute de către aceasta în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), dacă societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare depune o cerere de aprobare a programului său de ameliorare care demonstrează conformitatea cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c) și care sunt stabilite în partea 2, iar în cazul ecvideelor de rasă pură în partea 3 din anexa I.

1. Autoritatea competentă menționată la alineatul (-1a) evaluează programele de ameliorare ale unei societăți de ameliorare sau ale unei exploatații de ameliorare și le aprobă dacă acestea respectă cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c) și care sunt stabilite în partea 2 din anexa I, iar în cazul ecvideelor de rasă pură în partea 3 din anexa I.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea competentă menționată la articolul 4 poate autoriza societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare încredințeze unei părți terțe gestionarea tehnică a registrului genealogic sau zootehnic și alte aspecte specifice ale programului lor de ameliorare, cu condiția ca:

2. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare pot încredința uneia sau mai multor părți terțe operațiunile tehnice legate de gestionarea registrului lor genealogic sau zootehnic și alte aspecte specifice ale programului lor de ameliorare, cu condiția ca:

(a) societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare să rămână responsabile în fața autorității competente pentru asigurarea conformității cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c);

(a) societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare să rămână responsabile în fața autorității competente pentru asigurarea conformității cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c) și în părțile 2 și 3 din anexa I;

(b) să nu existe conflicte de interese între partea terță respectivă și activitățile economice ale crescătorilor care participă la programul de ameliorare.

(b) să nu existe conflicte de interese între partea terță respectivă și activitățile economice ale crescătorilor care participă la programul de ameliorare;

 

(c) societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare în cauză să fi specificat care sunt activitățile pe care intenționează să le încredințeze unei părți terțe și numele și datele de contact ale părților terțe respective în cererea menționată la alineatul (-1a).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 cu privire la modificările cerințelor privind aprobarea programelor de ameliorare stabilite în partea 2 și, în cazul ecvideelor de rasă pură, în partea 3 din anexa I, pentru a ține seama de diversitatea programelor de ameliorare desfășurate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare.

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Dacă domeniul de aplicare al unui program de ameliorare sau teritoriul geografic în care urmează să se desfășoare indică faptul că societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare intenționează să includă în program animale de reproducție aflate în alt stat membru, autoritatea competentă menționată la articolul 8 alineatul (1):

1. Dacă domeniul de aplicare al unui program de ameliorare sau teritoriul geografic în care urmează să se desfășoare indică faptul că societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare intenționează să includă în program animale de reproducție aflate în alt stat membru, autoritatea competentă menționată la articolul 8 alineatul (-1a):

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) notifică programul autorității competente a celuilalt stat membru, cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de data prevăzută pentru începerea programului de ameliorare;

(a) notifică programul autorității competente a celuilalt stat membru, cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de data prevăzută pentru începerea programului de ameliorare, în limba oficială a celuilalt stat membru;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) furnizează autorității competente menționate la litera (a), împreună cu notificarea respectivă, o copie a cererii de aprobare a programului de ameliorare prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

(b) furnizează autorității competente menționate la litera (a), împreună cu notificarea respectivă, o copie a cererii de aprobare a programului de ameliorare prevăzute la articolul 8 alineatul (-1a), în limba oficială a statului membru menționat la litera (a).

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea competentă menționată la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol poate, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării menționate la alineatul respectiv, să refuze aprobarea privind desfășurarea pe teritoriul său a unui program de ameliorare de către o societate de ameliorare recunoscută de către autoritatea competentă menționată la articolul 8 alineatul (1), în cazul în care:

2. Autoritatea competentă menționată la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol poate, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării menționate la alineatul respectiv, să refuze aprobarea privind desfășurarea pe teritoriul său a unui program de ameliorare de către o societate de ameliorare recunoscută de către autoritatea competentă menționată la articolul 8 alineatul (-1a), în cazul în care:

Amendamentul     59

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aprobarea unui nou program de ameliorare ar fragmenta populația de animale de reproducție de rasă pură disponibile în statul membru respectiv într-o măsură care ar compromite conservarea sau diversitatea genetică a rasei în cauză.

(b) aprobarea unui nou program de ameliorare ar putea pune în pericol conservarea sau diversitatea genetică a unei rase într-un stat membru în ceea ce privește monitorizarea consangvinității și gestionarea anomaliilor genetice ca urmare a faptului că nu s-a reușit coordonarea și schimbul informațiilor sau ar putea pune în pericol programele de îmbunătățire pentru rasele rare sau pe cale de dispariție, din cauza introducerii de caracteristici care sunt incompatibile cu cele specificate pentru rasa respectivă în statul membru în cauză și care ar duce la o scădere a eficacității în ceea ce privește progresul genetic preconizat.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Dacă autoritatea competentă menționată la alineatul (1) litera (a) intenționează să refuze aprobarea în conformitate cu alineatul (2), aceasta informează Comisia cu privire la intenția sa de a refuza aprobarea și oferă o explicație motivată.

5. Dacă autoritatea competentă menționată la alineatul (1) litera (a) refuză aprobarea în conformitate cu alineatul (2), aceasta informează Comisia cu privire la acest lucru.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care regulamentul unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare prevede un sistem de afiliere, crescătorii pot depune o cerere:

eliminat

(a) pentru a deveni membri ai acestei societăți de ameliorare sau exploatații de ameliorare;

 

(b) de participare la programul de ameliorare în limita domeniului de aplicare și a zonei geografice de activitate aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9.

 

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care regulamentul unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare nu prevede un sistem de afiliere, crescătorii care participă la un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 pot depune o cerere:

2. Crescătorii care participă la un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 au acces în mod nediscriminatoriu la toate serviciile prevăzute de programul de ameliorare.

(a) de înscriere a animalelor lor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare în conformitate cu articolul 17 alineatul (1);

 

(b) de înregistrare a animalelor lor într-o secțiune suplimentară a registrului genealogic stabilit pentru rasa respectivă de societatea de ameliorare în conformitate cu articolul 17 alineatul (3);

 

(c) de înregistrare a porcilor lor de reproducție hibrizi în registrul zootehnic stabilit pentru hibridul respectiv de o exploatație de ameliorare în conformitate cu articolul 24;

 

(d) de participare la testarea performanțelor și la evaluarea genetică în conformitate cu articolul 27;

 

(e) de eliberare a unui certificat zootehnic în conformitate cu articolul 33 alineatele (1) și (2).

 

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. În cazul în care regulamentul unei societăți de ameliorare sau al unei exploatații de ameliorare prevede un sistem de afiliere,

 

(a) crescătorii pot solicita să devină membri ai acestei societăți de ameliorare sau exploatații de ameliorare;

 

(b) crescătorii pot solicita să participe la programul de ameliorare în limita domeniului de aplicare și a zonei geografice de activitate aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9;

 

(c) crescătorii participă la programul de ameliorare în mod nediscriminatoriu și în limita domeniului de aplicare și a zonei geografice de activitate aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9.

Justificare

Acest nou alineat vizează clarificarea drepturilor crescătorilor în cazul în care aceștia sunt membri ai unei societăți de ameliorare sau exploatații de ameliorare. În mod concret, aplicarea acestor drepturi trebuie limitată la crescătorii din zona geografică de activitate a societății de ameliorare Crescătorii trebuie să aibă acces în mod nediscriminatoriu la serviciile prevăzute de program.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Crescătorii au dreptul să aleagă registrul genealogic sau zootehnic în care doresc să își înscrie sau să își înregistreze animalele de reproducție în conformitate cu articolele 19 și 24.

3. Crescătorii au dreptul să aleagă registrul genealogic sau zootehnic în care doresc să își înscrie sau să își înregistreze animalele de reproducție în conformitate cu articolele 19 și 24, cu condiția ca programul de ameliorare aferent registrului genealogic sau registrului zootehnic să fie aprobat în statul membru al crescătorilor respectivi în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a. Crescătorii care își deplasează animalele în exploatații aflate în afara zonei geografice în care societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare desfășoară programul de selecție aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), pot să-și înregistreze animalele în registrul genealogic al societății de ameliorare în cauză în conformitate cu normele de procedură adoptate de această societate de ameliorare sau exploatație de ameliorare și prevăzute în partea 1 punctul 3 litera (e) subpunctul (ii) din anexa I.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

eliminat

Drepturile crescătorilor care contestă o decizie luată de o societate de ameliorare

 

1. Crescătorii pot recurge la măsurile prevăzute la articolul 13 în cazul în care susțin că oricare dintre următoarele au fost în mod abuziv refuzate de către o societate de ameliorare:

 

(a) o cerere în conformitate cu articolul 10 alineatul (1);

 

(b) o cerere de înscriere a unui animal de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a unui registru genealogic în conformitate cu articolul 19;

 

(c) o cerere de înscriere a unui animal în secțiunea suplimentară a unui registru genealogic în conformitate cu articolul 20 alineatul (3);

 

(d) acceptarea unui animal de reproducție de rasă pură pentru:

 

(i) reproducție în conformitate cu articolul 21; sau

 

(ii) însămânțare artificială în conformitate cu articolul 23 alineatul (1);

 

(e) acceptarea unui animal de reproducție de rasă pură sau a materialului seminal provenit de la acesta pentru testarea oficială a performanțelor și evaluarea genetică în conformitate cu articolul 23 alineatul (2);

 

(f) acceptarea rezultatelor testării performanțelor și evaluării genetice efectuate în conformitate cu articolul 27.

 

2. Crescătorii pot recurge la măsurile prevăzute la articolul 13 în cazul în care susțin că o societate de ameliorare nu a efectuat testarea performanțelor sau evaluarea genetică în conformitate cu articolul 27.

 

(Articolul 11 este eliminat în întregime.)

Justificare

Dispozițiile privind litigiile dintre unul sau mai mulți crescători și o societate de ameliorare există deja în legislația națională.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

eliminat

Drepturile crescătorilor care contestă o decizie luată de o exploatație de ameliorare

 

1. Crescătorii pot recurge la măsurile prevăzute la articolul 13 în cazul în care susțin că oricare dintre următoarele au fost în mod abuziv refuzate de către o exploatație de ameliorare:

 

(a) o cerere pentru înregistrarea unui porc de reproducție hibrid într-un registru zootehnic în conformitate cu articolul 24;

 

(b) acceptarea unui porc de reproducție hibrid pentru însămânțare artificială în conformitate cu articolul 26 alineatul (1);

 

(c) acceptarea unui porc de reproducție hibrid sau a materialului seminal provenit de la acesta pentru testarea performanțelor în conformitate cu articolul 26 alineatul (2);

 

(d) acceptarea rezultatelor testării performanțelor efectuate în conformitate cu articolul 27;

 

2. Crescătorii pot recurge la măsurile prevăzute la articolul 13 în cazul în care susțin că o exploatație de ameliorare nu a efectuat testarea performanțelor sau evaluarea genetică în conformitate cu articolul 27.

 

(Articolul 12 este eliminat în întregime.)

Justificare

Dispozițiile privind litigiile dintre unul sau mai mulți crescători și o societate de ameliorare există deja în legislația națională.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

eliminat

Măsuri puse la dispoziția crescătorilor care contestă o decizie luată de o societate de ameliorare sau de o exploatație de ameliorare

 

1. În cazurile menționate la articolele 11 și 12, crescătorii pot:

 

(a) să obțină avizul unui expert independent;

 

(b) să conteste refuzurile menționate la articolul 11 alineatul (1) și la articolul 12 alineatul (1) sau rezultatele testării performanțelor și ale evaluării genetice menționate la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2), în termen de 30 de zile de la data primirii refuzului sau a rezultatelor de la societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare.

 

2. În contestația la care se face referire la alineatul (1) litera (b), bazându-se pe avizul expertului independent menționat la alineatul (1) litera (a), dacă acesta este disponibil, crescătorul descrie faptele și motivele pe baza cărora consideră că:

 

(a) refuzul societății de ameliorare sau al exploatației de ameliorare nu respectă dispozițiile articolelor 19, 21, 23, 27, 28, 30 și 32 sau

 

(b) rezultatele testării performanțelor și ale evaluării genetice nu au fost obținute în conformitate cu articolul 27.

 

(Articolul 13 este eliminat în întregime.)

Justificare

Dispozițiile privind litigiile dintre unul sau mai mulți crescători și o societate de ameliorare există deja în legislația națională.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

eliminat

Soluționarea litigiilor

 

1. În cazul în care o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare refuză contestația unui crescător prevăzută la articolul 13 alineatul (1) litera (b), aceasta notifică refuzul crescătorului și autorității competente care a recunoscut societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), în termen de 30 de zile de la data deciziei de refuzare a contestației.

 

2. Autoritatea competentă menționată la articolul 8 alineatul (1) sau la articolul 9 poate infirma decizia societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare, în cazul în care consideră că decizia respectivă nu respectă dispozițiile articolelor 19, 21, 23, 27, 28, 30 sau 32.

 

3. Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de contestare și că deciziile privind contestațiile sunt luate într-o perioadă de timp rezonabilă.

 

În acest scop, autoritatea competentă poate decide înființarea unui tribunal specific având competența de a infirma deciziile societății de ameliorare sau ale exploatației de ameliorare în cazul în care tribunalul consideră că refuzul unei contestații depuse de un crescător de către societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare a fost nejustificat.

 

(Articolul 14 este eliminat în întregime.)

Justificare

Dispozițiile privind litigiile dintre unul sau mai mulți crescători și o societate de ameliorare există deja în legislația națională.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare pot exclude

 

- crescătorii de la participarea la un program de ameliorare dacă aceștia nu respectă normele stabilite de programul de ameliorare sau obligațiile stabilite în regulamentul de procedură menționat la anexa I partea 1 punctul 3 litera (f);

 

- după înregistrarea acestora, animalele și descendenții lor și materialul genetic care nu mai îndeplinesc cerințele stabilite în mod oficial pentru înscrierea în registrul genealogic corespunzător al rasei.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să retragă crescătorilor calitatea de membru în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile stabilite în regulamentul de procedură, în conformitate cu partea 1 punctul 3 litera (e) din anexa I.

(b) să retragă crescătorilor calitatea de membru în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile stabilite în regulamentul de procedură, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (1).

Amendamentul     72

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Societățile de ameliorare pot realiza testarea performanțelor pe baza cerințelor programului lor de ameliorare și, în cazul în care se efectuează testarea performanțelor, pot selecta activități adecvate programului lor de ameliorare.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare dețin responsabilitatea principală pentru prevenirea și, după caz, pentru soluționarea oricăror litigii care pot apărea între crescători și între crescători și societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în cursul desfășurării programelor de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9, în conformitate cu normele stabilite în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) de către statul membru în care apare litigiul și cu normele prevăzute în partea 1 punctul 3 din anexa I.

3. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare dețin responsabilitatea principală pentru prevenirea și, după caz, pentru soluționarea oricăror litigii care pot apărea între crescători și între crescători și societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în cursul desfășurării programelor de ameliorare aprobate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9, în conformitate cu normele stabilite în partea 1 punctul 3 litera (f) din anexa I.

Amendamentul     74

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare dintr-un stat membru sunt responsabile în solidar pentru asigurarea faptului că un animal de reproducție de rasă pură dintr-o rasă pe cale de dispariție poate fi înscris în secțiunea principală a unui registru genealogic în orice stat membru, în conformitate cu articolul 19. Crescătorii sunt liberi să aleagă societatea de ameliorare, exploatația de ameliorare sau organismul public din care vor să facă parte. Autoritatea competentă sprijină și monitorizează procesul.

Amendamentul     75

Propunere de regulament

Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înscrierea animalelor de reproducție în registre genealogice și zootehnice și acceptarea pentru reproducție, însămânțare artificială și testare

(Nu privește versiunea în limba română).

Justificare

Corecție lingvistică a termenului maghiar care desemnează „însămânțarea artificială”.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste criterii și proceduri pot să prevadă cerința ca animalele de reproducție de rasă pură să fie supuse testării performanțelor sau evaluării genetice, astfel cum se prevede la articolul 27 sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 28 alineatul (1), sau oricărei alte evaluări descrise în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9, înainte de a fi înscrise într-o anumită clasă specifică din secțiunea principală.

Aceste criterii și proceduri pot să prevadă cerința ca animalele de reproducție de rasă pură să fie supuse testării performanțelor sau evaluării genetice, astfel cum se prevede la articolul 27, sau oricărei alte evaluări descrise în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9, înainte de a fi înscrise într-o anumită clasă specifică din secțiunea principală.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Societățile de ameliorare pot, în plus față de secțiunea principală prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, să stabilească una sau mai multe secțiuni suplimentare ale registrului genealogic pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secțiunea principală, cu condiția ca animalele să îndeplinească cerințele de la articolul 20 alineatul (1) și ca regulamentul societății de ameliorare să permită înscrierea descendenților acestor animale în secțiunea principală în conformitate cu normele stabilite în:

3. Societățile de ameliorare pot, în plus față de secțiunea principală prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, să stabilească una sau mai multe secțiuni suplimentare ale registrului genealogic pentru animale din aceeași specie care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secțiunea principală, cu condiția ca animalele să îndeplinească cerințele stabilite în partea 1 capitolul III punctele 1 și 2 din anexa II și ca regulamentul societății de ameliorare să permită înscrierea descendenților acestor animale în secțiunea principală în conformitate cu normele stabilite în:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) partea 1 capitolul III punctul 4 din anexa II, în cazul masculilor din specia ovină și caprină sau

Justificare

Excepțiile existente în cazul raselor robuste ar trebui menținute pentru conservarea diversității genetice.

Amendamentul     79

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind modificarea normelor stabilite în partea 1 capitolul III punctele 3 și 4 din anexa II conform cărora descendenții animalelor înregistrate într-o secțiune suplimentară pot fi înscriși în secțiunea principală.

eliminat

Justificare

Actul delegat menționat ar permite Comisiei să modifice normele privind înscrierea în secțiunea principală a descendenților animalelor înregistrate într-o secțiune suplimentară. Secțiunea suplimentară este un punct „sensibil” al proiectului de text, deoarece, atunci când se creează o secțiune suplimentară în cadrul unui registru genealogic, aceasta este strâns legată de secțiunea principală a registrului. Prin urmare, normele menționate anterior trebuie să rămână în domeniul de aplicare al regulamentului de bază.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind modificările cerințelor pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în secțiunea principală a registrelor genealogice, prevăzute în partea 1 capitolul I și II din anexa II.

eliminat

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind modificările condițiilor pentru înregistrarea animalelor în secțiuni suplimentare ale registrelor genealogice, prevăzute în partea 1 capitolul III din anexa II.

eliminat

Amendamentul     82

Propunere de regulament

Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acceptarea animalelor de reproducție de rasă pură pentru reproducție

Acceptarea animalelor de reproducție de rasă pură și a materialului lor germinativ pentru reproducție

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Societățile de ameliorare nu exclud din motive zootehnice sau genealogice, altele decât cele care rezultă din aplicarea articolului 19, utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură înscrise în secțiunea principală a registrului lor genealogic în vederea reproducției prin utilizarea următoarelor tehnici de reproducție:

1. Societățile de ameliorare nu exclud din motive zootehnice sau genealogice, altele decât cele care rezultă din aplicarea articolelor 19 și 27, utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură înscrise în secțiunea principală a registrului lor genealogic în vederea reproducției, sau a materialului lor germinativ, prin utilizarea următoarelor tehnici de reproducție:

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) colectarea de material seminal de la animalele de reproducție care au fost supuse, după caz, testării performanțelor și evaluării genetice în conformitate cu articolul 27 sau cu actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 28 alineatul (1);

(c) colectarea de material seminal de la animalele de reproducție care au fost supuse testării performanțelor și evaluării genetice în conformitate cu articolul 27, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1a. Prin derogare de la alineatul (1), o societate de ameliorare care ține un registru genealogic al animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină sau asină poate, în scopuri legate de programul său de ameliorare aprobat de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau în scopul conservării diversității genetice în cadrul unei rase, să limiteze sau să interzică:

 

(a) acceptarea pentru reproducție a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea;

 

(b) utilizarea uneia sau mai multor tehnici de reproducție menționate la alineatul (1) privind animalele de reproducție de rasă pură înscrise în registrul lor genealogic.

Justificare

Dispozițiile articolului 21 alineatul (1) sugerează că inseminarea artificială nu poate fi interzisă decât în anumite condiții legate de testarea performanțelor și evaluarea genetică. În cazul ecvideelor, prezentul regulament trebuie să permită alegerea metodelor de reproducție de către societatea de selecție în cadrul programului de selecție.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 în ceea ce privește criteriile pentru:

eliminat

(a) acceptarea de către societățile de ameliorare a animalelor de reproducție de rasă pură pentru reproducție;

 

(b) colectarea și utilizarea materialului germinativ provenit de la animalele de reproducție de rasă pură pentru reproducție.

 

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Societățile de ameliorare prevăd cerința ca animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină și masculii de reproducție de rasă pură din rase de lapte din speciile ovină și caprină să fie identificați prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine atunci când animalele sunt utilizate pentru:

1. Societățile de ameliorare prevăd cerința ca animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină, ovină și caprină și masculii de reproducție de rasă pură din specia porcină să fie identificați prin analiza grupei sanguine sau prin analizarea ADN-ului, cum ar fi prin analize SNP (Single Nucleotide Polymorphism), prin analiză cu microsateliți sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine atunci când animalele sunt utilizate pentru:

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia ține seama de evoluția metodelor de identificare pe baza lucrărilor ICAR (International Committee for Animal Recording) și ISAG (International Society of Animal Genetics).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La cererea unui stat membru sau a unei asociații europene de societăți de ameliorare a animalelor de rasă pură din speciile în cauză, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să aprobe metode de verificare a identității animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină și a masculilor de reproducție de rasă pură din rase de lapte din speciile ovină și caprină care oferă cel puțin același grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducție de rasă pură, luând în considerare progresele tehnice și recomandările centrelor europene de referință menționate la articolul 31.

2. La cererea unui stat membru sau a unei asociații europene de societăți de ameliorare a animalelor de rasă pură din speciile în cauză, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să aprobe metode de verificare a identității animalelor de reproducție menționate la alineatul (1) care oferă cel puțin același grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducție de rasă pură, luând în considerare progresele tehnice și recomandările centrelor europene de referință menționate la articolul 31.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. În cazul raselor rare sau în curs de dispariție, autoritatea competentă a unui stat membru sau societățile de ameliorare pot interzice utilizarea unui animal de reproducție de rasă pură și a materialului germinativ provenit de la acesta în cazul în care această utilizare ar compromite ameliorarea, diferențierea, conservarea și diversitatea genetică a acestei rase.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Prin derogare de la alineatul (3), autoritatea competentă poate, în cazul în care acest lucru este necesar din motive legate de conservarea sau de diversitatea genetică ale unei rase și cu condiția limitării utilizării pe teritoriul național al statului membru, autoriza prelevarea, tratarea și depozitarea materialului germinativ provenit de la animale de reproducție de rasă pură în scopul alineatelor (1) și (2) de către un centru de colectare și producere de embrioni care nu este recunoscut oficial în scopul schimbului de astfel de produse în Uniune în conformitate cu legislația Uniunii în materie de sănătate animală, cu condiția ca condițiile sanitare să permită utilizarea ulterioară a materialului germinativ pe teritoriul național.

Justificare

Din motive logistice, colectarea și depozitarea materialului germinativ poate fi necesară fără a fi posibil ca acestea să poată fi realizate într-un centru recunoscut oficial pentru schimburi în Uniune. Aceste cazuri se limitează la existența unor motive imperative legate de conservarea sau de diversitatea genetică a unei rase și la situațiile în care acest material este utilizat pe teritoriul național al statului membru în cauză, fapt care înseamnă, prin urmare, că nu poate fi destinat comercializării și deci că nu are nevoie de autorizare.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind condițiile pentru acceptarea:

eliminat

(a) animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină din anumite rase pentru însămânțare artificială și fertilizare in vitro a ovulelor;

 

(b) animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină din anumite rase și a materialului germinativ provenit de la acestea pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică.

 

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind modificările cerințelor pentru înregistrarea porcilor de reproducție hibrizi în registrele zootehnice, prevăzute în anexa II partea 2.

eliminat

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) colectarea și utilizarea materialului seminal de la animalele de reproducție care au fost supuse testării performanțelor și evaluării genetice în conformitate cu articolul 27 sau cu actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 28 alineatul (1);

(c) colectarea și utilizarea materialului seminal de la animalele de reproducție care au fost supuse testării performanțelor și evaluării genetice în conformitate cu articolul 27;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 în ceea ce privește criteriile pentru:

eliminat

(a) acceptarea de către exploatațiile de ameliorare a porcilor de reproducție hibrizi pentru reproducție;

 

(b) colectarea și utilizarea de material seminal, ovule sau embrioni de la porci de reproducție hibrizi în vederea reproducției.

 

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 cu privire la condițiile de acceptare a porcilor de reproducție hibrizi pentru însămânțare artificială și testare.

eliminat

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Dacă un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 prevede testarea performanțelor și evaluarea genetică pentru clasificarea animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină în registre genealogice și pentru acceptarea pentru reproducție a masculilor de reproducție din specia ecvină și a materialului seminal provenit de la aceștia, societățile de ameliorare se asigură că aceste testări ale performanțelor și evaluări genetice se efectuează în conformitate cu următoarele norme prevăzute în anexa I:

2. Dacă un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 prevede testarea performanțelor și evaluarea genetică pentru clasificarea animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină sau asină în registre genealogice și pentru acceptarea pentru reproducție a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea, societățile de ameliorare se asigură că aceste testări ale performanțelor și evaluări genetice se efectuează în conformitate cu următoarele norme prevăzute în anexa I:

Justificare

Trebuie să se facă referire și la măgari. De asemenea, posibilitatea instituirii unui test de performanță și de evaluare genetică pentru acceptarea la reproducție ar trebui extinsă și la animalele de reproducție femele. Acest mijloc de selecție este fundamental pentru anumite societăți de ameliorare.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 pentru a stabili norme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și, după caz, pentru a modifica anexa III, astfel încât să țină seama de:

eliminat

(a) progresele științifice;

 

(b) progresele tehnice;

 

(c) funcționarea pieței interne; sau

 

(d) de necesitatea de a proteja resurse genetice prețioase.

 

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Având în vedere avizul expertului independent menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (a), Comisia poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să stabilească norme uniforme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și pentru interpretarea rezultatelor acestora.

2. Având în vedere avizul expertului independent menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (a), Comisia poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să stabilească norme uniforme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică în cazul animalelor care aparțin altor specii decât ecvideele și porcinele și pentru interpretarea rezultatelor acestora, pe baza lucrărilor ICAR..

 

Justificare

Pentru ecvidee, testarea performanțelor și evaluarea genetică depind de fiecare registru genealogic și de obiectivele de ameliorare asociate. Aceste obiective sunt variabile, motiv pentru care nu se justifică uniformizarea normelor. Pentru porcine, de asemenea, uniformizarea nu este recomandabilă, dat fiind că testarea performanțelor și evaluarea genetică sunt elemente strategice esențiale pentru competitivitatea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare .

Amendamentul     100

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare desemnează, dacă acest lucru este necesar pentru desfășurarea unui program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9, instituția care efectuează testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție în conformitate cu articolul 27.

1. Pentru acceptarea la reproducție a animalelor de reproducție și a materialului lor germinativ și atunci când desfășurarea unui program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 impune realizarea unor activități de testare a performanțelor și de evaluare genetică, societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare:

 

(a) efectuează aceste activități ele însele; sau

 

(b) desemnează un organism-terț căruia să i se delege aceste activități.

Justificare

Trebuie precizate condițiile de realizare a testării performanțelor și a evaluării genetice pentru acceptarea la reproducție a animalelor de reproducție (masculi și femele, așa cum poate fi cazul pentru anumite rase de ecvidee).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Instituțiile prevăzute la alineatul (1) fie:

2. Societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare care deleagă activitățile de testare a performanțelor și de evaluare genetică unor organisme-terțe desemnate în conformitate cu alineatul (1) litera (b) îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2).

 

Organismele terțe desemnate în conformitate cu alineatul (1) litera (b):

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) funcționează ca unități specializate sub responsabilitatea unei societăți de ameliorare sau a unei exploatații de ameliorare; sau

(a) funcționează ca unități specializate sub responsabilitatea unei societăți de ameliorare sau a unei exploatații de ameliorare, sub rezerva recunoașterii de către centrul de referință al Uniunii Europene desemnat în temeiul articolului 31 sau a obținerii unui certificat de conformitate cu norma ISO acordat de un organism independent; sau

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sunt autorizate de autoritatea competentă care a aprobat programul de ameliorare.

(b) sunt autorizate de autoritatea competentă care a aprobat programul de ameliorare, sub rezerva satisfacerii dispozițiilor din anexa III.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile instituțiilor desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1)

Obligațiile societăților de ameliorare, a exploatațiilor de ameliorare și a organismelor-terțe care efectuează teste ale performanțelor sau evaluarea genetică

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Instituțiile desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) furnizează, la cererea autorității competente, următoarele informații:

1. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care efectuează activitățile de testare a performanțelor sau de evaluare genetică prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (a) sau organismele-terțe prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (b) furnizează autorității competente, la cererea acesteia, următoarele informații:

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) identitatea societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare desemnate și a autorității competente menționate la articolul 29 alineatul (2) litera (b);

(b) în cazul societăților de ameliorare și al exploatațiilor de ameliorare care au delegat aceste activități unor organisme-terțe prevăzute la articolul 29 alineatul (1) litera (b), identitatea acestui organism;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Instituțiile desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) pun la dispoziția publicului și mențin actualizate rezultatele evaluării genetice a animalelor de reproducție al căror material seminal este utilizat pentru însămânțare artificială.

2. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care efectuează activități de testare a performanțelor sau de evaluare genetică și organismele-terțe desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) pun la dispoziția publicului și mențin actualizate rezultatele evaluării genetice a animalelor de reproducție al căror material seminal este utilizat pentru însămânțare artificială.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Organismele-terțe desemnate în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) comunică societăților de ameliorare și exploatațiilor de ameliorare care le-au desemnat informațiile de transmis autorităților competente în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. În cazul în care, în cursul analizării informațiilor transmise în conformitate cu alineatul (1), autoritățile competente constată că testele de performanță sau evaluările genetice nu sunt realizate în conformitate cu principiile zootehnice recunoscute, ele pot suspenda programul de ameliorare aprobat. Această suspendare încetează după ce societatea de ameliorare, exploatația de ameliorare sau organismul-terț desemnat în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) iau măsuri de corectare .

Amendamentul     110

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene

 

1. Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, desemnează centrul de referință al Uniunii Europene responsabil pentru colaborarea cu societățile de ameliorare în vederea uniformizării metodelor de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 72 alineatul (2).

 

2. Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate desemna centrele de referință ale Uniunii Europene responsabile pentru armonizarea metodelor de testare a performanțelor și de evaluare genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din alte specii decât specia bovină.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 72 alineatul (2).

 

Amendamentul     111

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care efectuează testarea performanțelor și evaluarea genetică conform programului lor de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 precizează în certificatul zootehnic eliberat pentru un animal de reproducție sau pentru materialul germinativ provenit de la acesta:

2. Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare care efectuează testarea performanțelor și evaluarea genetică conform programului lor de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 sau care dispun de rezultatele testării performanțelor și/sau ale evaluării genetice efectuate de o instituție autorizată în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) litera (b) precizează în certificatul zootehnic eliberat pentru un animal de reproducție sau pentru materialul germinativ provenit de la acesta principalele caractere de producție și orice particularități și defecte genetice ale animalului în cauză și ale părinților sau bunicilor, astfel cum se prevede în programul de ameliorare.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind informațiile solicitate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) și, după caz, privind modificările aduse conținutului certificatelor zootehnice prevăzute în anexa V.

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 pentru a modifica, dacă este cazul, conținutul certificatelor zootehnice prevăzute în anexa V, pentru a ține cont de:

 

(a) progresele științifice;

 

(b) progresele tehnice;

 

(c) funcționarea pieței interne;

 

(d) necesitatea de a proteja resurse genetice.

Justificare

Domeniul de aplicare al actului delegat trebuie clarificat.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Capitolul VI

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CAPITOLUL VI

eliminat

Norme zootehnice și genealogice aplicabile comerțului cu animale de reproducție de rasă pură din alte specii

 

Articolul 35

 

Competențe delegate și competențe de executare referitoare la normele zootehnice și genealogice aplicabile comerțului cu animalele de reproducție de rasă pură menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii) și cu materialul germinativ provenit de la acestea

 

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 referitoare la normele zootehnice și genealogice aplicabile comerțului cu animalele de reproducție de rasă pură menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii) și cu materialul germinativ provenit de la acestea dacă acest lucru este necesar fie pentru funcționarea pieței interne, fie pentru protecția unor resurse genetice prețioase, în ceea ce privește:

 

(a) recunoașterea societăților de ameliorare;

 

(b) aprobarea programelor de ameliorare;

 

(c) condițiile pentru înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură respective în registre genealogice;

 

(d) acceptarea de către societățile de ameliorare a animalelor de reproducție de rasă pură respective pentru reproducție, însămânțare artificială și pentru colectarea și utilizarea materialului germinativ provenit de la acestea;

 

(e) metodele de testare a performanțelor și evaluare genetică a acestor animale de reproducție de rasă pură;

 

(f) informațiile pe care trebuie să le conțină certificatele zootehnice care trebuie să însoțească animalele de reproducție de rasă pură respective.

 

2. În măsura în care Comisia adoptă actele delegate menționate la alineatul (1), aceasta elaborează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelele de certificate zootehnice menționate la alineatul (1) litera (f) din prezentul articol pentru animalele de reproducție de rasă pură menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii) și pentru materialul seminal, ovulele și embrionii provenind de la acestea.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 72 alineatul (2).

 

Justificare

Alte specii pot fi incluse în prezentul regulament doar prin codecizie.

Amendamentul     114

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) îndeplinește criteriile pentru înscrierea pe liste a organismelor de ameliorare prevăzute la articolul 37;

(a) îndeplinește criteriile pentru înscrierea pe liste a organismelor de ameliorare prevăzute la articolul 37 și toate standardele calitative europene;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) recunoașterea și supravegherea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 4 sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

(a) recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 4, și controalele oficiale prevăzute la articolul 46;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aprobarea programelor de ameliorare ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1) sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

(b) aprobarea programelor de ameliorare ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (1);

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) înscrierea animalelor de reproducție în registre genealogice și în registre zootehnice, astfel cum se prevede la articolele 19 și 24 sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

(c) înscrierea animalelor de reproducție de rasă pură în registre genealogice sau înregistrarea porcilor de reproducție hibrizi în registre zootehnice, astfel cum se prevede la articolele 19 și 24 ;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) acceptarea animalelor de reproducție pentru reproducție, astfel cum se prevede la articolele 21 și 25 sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

(d) acceptarea animalelor de reproducție pentru reproducție, astfel cum se prevede la articolele 21 și 25;

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) utilizarea materialului germinativ pentru reproducție, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1) sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

(e) utilizarea materialului germinativ pentru reproducție, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1);

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) utilizarea materialului seminal pentru testare, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (2) sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1);

(f) utilizarea materialului seminal pentru testare, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (2);

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) testarea performanțelor și evaluarea genetică, astfel cum se prevede la articolul 27 sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 35 alineatul (1).

(g) testarea performanțelor și evaluarea genetică, astfel cum se prevede la articolul 27.

Amendamentul     122

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) documentul care însoțește loturile de material seminal, ovule și embrioni menționate la literele (b) și (c) conține, de asemenea, datele necesare identificării genetice.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind normele zootehnice și genealogice aplicabile importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, pentru a ține cont de situația zootehnică specifică țării terțe de origine a unui animal de reproducție.

eliminat

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Capitolul VIII

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CAPITOLUL VIII

eliminat

Condițiile zootehnice și genealogice aplicabile importurilor în Uniune de animale de reproducție de rasă pură din alte specii

 

Articolul 45

 

Competențe delegate și competențe de executare referitoare la normele zootehnice și genealogice aplicabile importului în Uniune al animalelor de reproducție de rasă pură menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii) și al materialului germinativ provenit de la acestea

 

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 pentru a stabili, dacă funcționarea pieței interne sau protecția unor resurse genetice prețioase necesită acest lucru, normele specifice aplicabile importurilor în Uniune al animalelor de reproducție de rasă pură menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii) și al materialului germinativ provenit de la acestea, în ceea ce privește:

 

(a) înscrierea pe liste a organismelor de ameliorare;

 

(b) condițiile privind înregistrarea acestor animale de reproducție de rasă pură în registrele genealogice înființate de societățile de ameliorare;

 

(c) acceptarea, de către societățile de ameliorare, a respectivelor animale de reproducție de rasă pură pentru reproducție, însămânțare artificială și colectarea și utilizarea materialului germinativ provenit de la acestea;

 

(d) metodele de testare a performanțelor și evaluare genetică a acestor animale de reproducție de rasă pură;

 

(e) principalele informații care trebuie incluse în certificatul zootehnic care trebuie să însoțească respectivele animale de reproducție de rasă pură și materialul germinativ provenit de la acestea.

 

2. În măsura în care a adoptat actele delegate menționate la alineatul (1), Comisia elaborează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, modelele de certificate zootehnice menționate la alineatul (1) litera (f) pentru animalele de reproducție de rasă pură menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii) și pentru materialul seminal, ovulele și embrionii provenind de la acestea.

 

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 72 alineatul (2).

 

Justificare

Alte specii pot fi incluse în prezentul regulament doar prin codecizie.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) orice informații care ar putea indica neconformitatea.

(d) orice informații care ar putea indica neconformitatea în raport cu normele zootehnice și genealogice stabilite prin prezentul regulament.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Controalele oficiale efectuate înainte de comercializarea anumitor animale de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea în vederea emiterii certificatelor oficiale sau a atestatelor oficiale prevăzute în normele zootehnice și genealogice menționate în prezentul regulament drept condiție pentru comercializarea animalelor de reproducție sau a materialului germinativ provenit de la acestea se efectuează în conformitate cu:

eliminat

(a) normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament;

 

(b) actele delegate adoptate de către Comisie în conformitate cu articolele 35 și 45.

 

Justificare

Prezentul regulament nu menționează controalele oficiale efectuate în vederea emiterii de certificate zootehnice. Această activitate este încredințată societăților de ameliorare.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Autoritatea competentă poate publica sau pune în alt mod la dispoziția publicului informații cu privire la ratingul societăților de ameliorare și al exploatațiilor de ameliorare individuale pe baza unei evaluări a conformității lor cu criteriile de rating și pe baza rezultatelor controalelor oficiale, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

eliminat

(a) criteriile de rating să fie obiective, transparente și disponibile în mod public;

 

(b) să existe măsuri corespunzătoare de asigurare a coerenței și a transparenței procesului de rating.

 

Justificare

Nu este necesar ca societățile de ameliorare să facă obiectul vreunui clasament efectuat de autoritatea competentă. Ele respectă deja norme stricte în virtutea acreditării lor.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) a spațiilor, birourilor și echipamentelor crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare;

eliminat

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o examinare a documentelor și a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea conformității cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament;

(c) o examinare a documentelor, a înregistrărilor făcute pentru trasabilitate și a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea conformității cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament;

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligațiile crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare

Obligațiile crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare care fac obiectul unui control oficial și al altor activități oficiale

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) spații, birouri și echipamente;

eliminat

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 52

eliminat

Delegarea competențelor privind o serie de norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritatea competentă referitoare la animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea

 

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind stabilirea de norme:

 

(a) pentru efectuarea controalelor oficiale asupra animalelor de reproducție și materialului germinativ provenit de la acestea, în vederea verificării respectării normelor zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament;

 

(b) cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de autoritatea competentă având în vedere rezultatele obținute în urma desfășurării controalelor oficiale.

 

2. Actele delegate menționate la alineatul (1) menționează:

 

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorității competente, în plus față de cele prevăzute la articolele 46 - 50;

 

(b) cazurile în care autoritatea competentă trebuie să adopte una sau mai multe dintre măsurile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 66 alineatul (1) sau alte măsuri decât cele prevăzute la articolul respectiv, ca urmare a unor cazuri specifice de neconformitate.

 

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Asistența administrativă prevăzută la alineatul (1) include, după caz, participarea autorității competente dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru.

2. Asistența administrativă prevăzută la alineatul (1) include, atunci când este necesar, participarea autorității competente dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care autoritatea competentă („autoritatea competentă solicitantă”) consideră că are nevoie de informații din partea unei autorități competente dintr-un alt stat membru („autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea”) pentru efectuarea în mod eficace a controalelor oficiale sau continuarea lor, aceasta trebuie să transmită o cerere motivată autorității competente respective.

1. În cazul în care autoritatea competentă („autoritatea competentă solicitantă”) consideră că are nevoie de informații din partea unei autorități competente dintr-un alt stat membru („autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea”) pentru efectuarea în mod eficace a controalelor oficiale sau continuarea lor, aceasta trebuie să transmită o cerere motivată autorității competente respective. Autoritatea sesizată are obligația de a coopera.

Fără întârziere, autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea:

 

(a) confirmă primirea cererii motivate și indică timpul necesar pentru a furniza informațiile solicitate;

 

(b) efectuează controalele oficiale sau investigațiile necesare pentru

 

(i) a furniza autorității competente solicitante toate informațiile necesare și documentele originale sau copii certificate ale acestora;

 

ii) a verifica, dacă este necesar, la fața locului, respectarea normelor zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament, în limita competențelor sale.

 

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea competentă solicitantă și autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea pot conveni ca funcționarii desemnați de prima dintre ele să fie prezenți la controalele oficiale menționate la alineatul (1) al doilea paragraf litera (b) punctul (i).

2. Autoritatea competentă solicitantă și autoritatea competentă căreia i-a fost adresată solicitarea pot conveni ca funcționarii desemnați de prima dintre ele să fie prezenți la controalele oficiale menționate la alineatul (1).

În astfel de cazuri, funcționarii autorității competente solicitante:

 

(a) pot în orice moment să prezinte o autorizație scrisă care să menționeze identitatea și calitatea lor oficială;

 

(b) au acces la aceleași sedii și documente ca și funcționarul prezent al autorității competente căreia i-a fost adresată solicitarea, doar în scopul efectuării controalelor oficiale;

 

(c) nu pot exercita, din proprie inițiativă, competența de a efectua controale oficiale conferită funcționarilor autorității competente căreia i-a fost adresată solicitarea.

 

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea competentă informată în conformitate cu alineatul (1):

eliminat

(a) confirmă fără întârziere primirea notificării;

 

(b) precizează, în termen de zece zile de la data primirii notificării:

 

(i) investigațiile pe care intenționează să le efectueze privind cazul de neconformitate menționat la alineatul (1); sau

 

(ii) motivele pentru care consideră că nu sunt necesare investigații.

 

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritățile competente informate în conformitate cu alineatul (1) iau, fără întârziere, următoarele măsuri:

eliminat

(a) confirmă primirea notificării și precizează investigațiile pe care intenționează să le desfășoare cu privire la cazul de neconformitate menționat la alineatul (1);

 

(b) investighează cazul, iau toate măsurile necesare și informează autoritățile competente care au transmis notificarea cu privire la natura investigațiilor și a controalelor oficiale efectuate, cu privire la deciziile luate și motivele care au stat la baza acestor decizii.

 

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Dacă autoritatea competentă menționată la alineatul (1) care a transmis notificarea are motive să creadă că investigațiile efectuate sau măsurile luate de către autoritățile competente notificate în conformitate cu alineatul (2) nu remediază în mod corespunzător cazul de neconformitate constatat, ea solicită autorităților competente notificate să efectueze controale oficiale suplimentare sau să ia măsuri suplimentare.

eliminat

În aceste situații:

 

(a) autoritățile competente din cele două state membre caută modalități și mijloace de a stabili de comun acord o abordare care să remedieze în mod corespunzător cazul de neconformitate menționat la alineatul (1) din prezentul articol, inclusiv prin efectuarea în comun a controalelor oficiale la fața locului în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) și cu articolul 54 alineatul (2);

 

(b) în cazul în care nu reușesc să convină asupra unor măsuri adecvate, ele informează Comisia fără întârziere.

 

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) informațiile de care dispune Comisia arată că activitățile care constituie sau par să constituie un caz de neconformitate:

(a) informațiile de care dispune Comisia arată că activitățile care constituie sau par să constituie un caz de neconformitate cu normele zootehnice și genealogice prevăzute de prezentul regulament:

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) efectuează orice investigație suplimentară necesară în vederea stabilirii originii și amplorii neconformității, precum și a responsabilităților crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare;

(a) efectuează toate controalele oficiale sau investigațiile suplimentare necesare în vederea stabilirii originii și amplorii neconformității, precum și a responsabilităților crescătorilor, ale societăților de ameliorare și ale exploatațiilor de ameliorare;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când acționează în conformitate cu alineatul (1), autoritățile competente iau următoarele măsuri, după caz:

2. Atunci când acționează în conformitate cu alineatul (1), autoritățile competente iau toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a asigura respectarea normelor zootehnice și genealogice prevăzute de prezentul regulament.

(a) amână înscrierea în registrele genealogice a animalelor de reproducție de rasă pură sau înregistrarea în registrele zootehnice a porcilor de reproducție hibrizi;

 

(b) solicită modificarea statutului animalelor sau al materialului germinativ provenit de la acestea care sunt destinate reproducției în conformitate cu prezentul regulament sau solicită oferirea de informații corective crescătorilor;

 

(c) restricționează sau interzic comercializarea animalelor și a materialului germinativ sub formă de animale de reproducție sau material germinativ definit(e) la articolul 2 sau importul acestora în Uniune sau exportul către țări terțe sau interzic sau dispun întoarcerea acestora în statul membru de expediere;

 

(d) solicită crescătorului, societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare să intensifice frecvența controalelor proprii;

 

(e) solicită efectuarea unor controale oficiale intensificate sau sistematice asupra anumitor activități ale crescătorului, societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare în cauză;

 

(f) solicită suspendarea, pentru o perioadă de timp corespunzătoare, a tuturor activităților sau a unei părți a activităților crescătorului, societății de ameliorare sau exploatației de ameliorare în cauză și, dacă este cazul, a site-urilor internet pe care le gestionează sau utilizează și suspendă aprobarea unui program de ameliorare efectuat de o societate de ameliorare sau de o exploatație de ameliorare, în cazul în care societatea sau exploatația respectivă nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele programului de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9;

 

(g) solicită retragerea recunoașterii societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare acordate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), în cazul în care practica administrativă a societății de ameliorare sau a exploatației de ameliorare respective indică faptul că aceasta nu respectă în mod repetat, continuu sau general cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (c);

 

(h) iau orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformității cu normele genealogice și zootehnice prevăzute în prezentul regulament.

 

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru a asista Comisia în vederea efectuării controalelor prevăzute la articolul 63 alineatul (1), statele membre:

1. Pentru a asista Comisia în vederea efectuării controalelor prevăzute la articolul 63 alineatul (1), statele membre furnizează întreaga asistență tehnică necesară și întreaga documentație și toate celelalte mijloace tehnice cerute de experții Comisiei pentru a putea efectua controalele de o manieră eficace și eficientă;

(a) oferă asistența necesară, documentația și sprijinul tehnic pe care le solicită experții Comisiei pentru a putea desfășura controalele în mod eficient și eficace;

 

(b) se asigură că experții Comisiei au acces la toate spațiile sau la anumite părți ale spațiilor și la toate informațiile, inclusiv la sistemele informatice necesare pentru efectuarea controalelor de către Comisie.

 

[Litera (a) este integrată în partea introductivă cu o modificare, iar litera (b) este eliminată.]

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Măsurile prevăzute la alineatul (1) se adoptă numai dacă statul membru în cauză nu reușește să remedieze situația la cererea și în termenul stabilit de către Comisie.

2. Măsurile prevăzute la alineatul (1) se adoptă numai dacă statul membru în cauză nu a remediat situația la cererea Comisiei și în termenul adecvat stabilit de către aceasta.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) a verifica dacă normele zootehnice și genealogice privind animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea, prevăzute în legislația țării terțe, oferă garanții echivalente cu cele prevăzute în Uniune prin prezentul regulament;

(a) a verifica respectarea sau echivalența legislației și a sistemelor acestor țări terțe în raport cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în Uniune prin prezentul regulament;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) a verifica dacă sistemul de control în vigoare în țara terță în cauză poate asigura faptul că transporturile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, exportate către Uniune, respectă cerințele relevante prevăzute în capitolul VII din prezentul regulament;

(b) a verifica capacitatea sistemului de control în vigoare în țara terță în cauză de a asigura că transporturile de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea, exportate către Uniune, respectă cerințele relevante prevăzute în capitolul VII din prezentul regulament;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) a colecta informații pentru a elucida cauzele situațiilor recurente de neconformitate a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea, importate în Uniune, cu cerințele zootehnice și genealogice pentru importurile în Uniune pentru care conformitatea a fost certificată în mod necorespunzător.

(c) a colecta informații și date pentru a elucida cauzele situațiilor recurente sau emergente de neconformitate a animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea, importate în Uniune, cu cerințele zootehnice și genealogice pentru importurile în Uniune pentru care conformitatea a fost certificată în mod necorespunzător.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) organizarea autorității competente din țara terță, independența și competențele sale, supravegherea la care este supusă și autoritatea de care dispune pentru a asigura aplicarea în mod eficace a legislației menționate la litera (a);

(b) organizarea autorității competente din țara terță, independența și competențele sale, supravegherea la care este supusă și autoritatea de care dispune pentru a asigura aplicarea în mod eficace a legislației corespunzătoare;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) instruirea personalului în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale;

(c) instruirea personalului de către autoritățile competente ale țărilor terțe în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 67 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) amploarea și aplicarea controalelor oficiale efectuate asupra animalelor de reproducție și a materialului germinativ provenit de la acestea, care sunt originare din alte țări terțe;

(f) amploarea și aplicarea controalelor oficiale efectuate de către autoritățile competente ale altor țări terțe asupra animalelor de reproducție originare din aceste țări terțe și a materialului lor germinativ;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Frecvența controalelor efectuate de Comisie în țările terțe se stabilește în funcție de:

1. Frecvența controalelor efectuate de Comisie în țările terțe vizate la articolul 67 alineatul (1) se stabilește în funcție de:

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 68 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) orice altă informație considerată potrivită.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care există dovezi privind existența unei neconformități grave, la scară largă, cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile speciale necesare pentru a pune capăt neconformității.

1. În cazul în care există dovezi privind existența unei neconformități grave cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile speciale necesare pentru a pune capăt neconformității.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) să fie însoțite de un certificat oficial sau de orice alte dovezi care să ateste că animalele de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea îndeplinesc cerințele stabilite în capitolul VII din prezentul regulament sau în actul delegat adoptat în conformitate cu articolul 45 alineatul (1);

(ii) să fie însoțite de un certificat oficial sau de orice alte dovezi care să ateste că animalele de reproducție sau materialul germinativ provenit de la acestea îndeplinesc cerințele stabilite în capitolul VII din prezentul regulament.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 8 alineatul (3), articolul 17 alineatul (4), articolul 19 alineatul (4), articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 23 alineatul (4), articolul 24 alineatul (2), articolul 28 alineatul (1), articolul 32 alineatul (2), articolul 33 alineatul (3), articolul 35 alineatul (1), articolul 39 alineatul (2), articolul 45 alineatul (1) și articolul 52 alineatul (1) este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2. Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 32 alineatul (2) și la articolul 33 alineatul (3) este conferită Comisiei pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3), articolul 8 alineatul (3), articolul 17 alineatul (4), articolul 19 alineatul (4), articolul 20 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 23 alineatul (4), articolul 24 alineatul (2), articolul 28 alineatul (1), articolul 32 alineatul (2), articolul 33 alineatul (3), articolul 35 alineatul (1), articolul 39 alineatul (2), articolul 45 alineatul (1) și articolul 52 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de competențe menționate în respectiva decizie. Ea intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 32 alineatul (2) și la articolul 33 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3), articolului 8 alineatul (3), articolului 17 alineatul (4), articolului 19 alineatul (4), articolului 20 alineatul (2), articolului 21 alineatul (2), articolului 23 alineatul (4), articolului 24 alineatul (2), articolului 28 alineatul (1), articolului 32 alineatul (2), articolului 33 alineatul (3), articolului 35 alineatul (1), articolului 39 alineatul (2), articolului 45 alineatul (1) și articolului 52 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici de Parlamentul European, nici de Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen poate fi prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

5. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 32 alineatul (2) și articolului 33 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen poate fi prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 1 – titlul

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe generale privind recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2)

Cerințe generale privind recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2) litera (b)

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. să fie independentă din punct de vedere juridic și financiar de autoritatea competentă;

eliminat

Justificare

Prezenta dispoziție nu corespunde întotdeauna situației de pe teren și, prin urmare, în unele cazuri poate pune în pericol existența societăților de ameliorare.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 1 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) poate genera și utiliza datele privind performanța animalelor de reproducție necesare pentru desfășurarea programului de ameliorare care urmează să fie aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și, după caz, cu articolul 9;

(d) poate genera și utiliza, direct sau indirect, datele privind performanța animalelor de reproducție necesare pentru desfășurarea programului de ameliorare care urmează să fie aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și, după caz, cu articolul 9;

Justificare

Societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare pot delega o parte din activitățile lor.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 1 – punctul 3 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) în cazul în care societatea de ameliorare sau exploatația de ameliorare prevede un sistem de afiliere obligatorie a crescătorilor, că a adoptat norme de procedură care să prevadă:

(e) în cazul în care o societate de ameliorare sau o exploatație de ameliorare prevede un sistem de afiliere, societatea sau întreprinderea respectivă stabilește norme de procedură, care prevăd, în special:

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) a adoptat norme de procedură pentru a soluționa litigiile cu crescătorii legate de testarea performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de reproducție, înscrierea în clase în funcție de calități și acceptarea animalelor de reproducție pentru reproducție și colectarea și utilizarea materialului germinativ.

(f) a adoptat norme de procedură pentru a soluționa litigiile cu crescătorii, documentație prin care să se stabilească drepturile și obligațiile crescătorilor care participă la programul de ameliorare al societății de ameliorare sau al exploatației de ameliorare.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 2 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) obiectivele programului de ameliorare și criteriile detaliate de evaluare privind selecția animalelor de reproducție, care, în cazul înființării unui registru genealogic pentru o rasă nouă, trebuie să includă informații privind circumstanțele detaliate care justifică crearea unei rase noi;

(d) obiectivele programului de ameliorare, populațiile care trebuie evaluate și criteriile detaliate de evaluare privind selecția animalelor de reproducție, care, în cazul înființării unui registru genealogic pentru o rasă nouă, trebuie să includă informații privind circumstanțele detaliate care justifică crearea unei rase noi;

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 2 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) sistemele utilizate pentru producerea, înregistrarea, comunicarea și utilizarea rezultatelor testelor de performanță și, acolo unde este necesar, în conformitate cu articolul 27, pentru efectuarea unei evaluări genetice menite să estimeze valoarea genetică a animalelor de reproducție, în vederea ameliorării, selecției sau conservării rasei sau a ameliorării hibridului;

(e) sistemele utilizate pentru producerea, înregistrarea, comunicarea și utilizarea rezultatelor testelor de performanță și, acolo unde este necesar, în conformitate cu articolul 27, pentru estimarea valorii genetice a animalelor de reproducție, care poate include o evaluare genomică, în vederea ameliorării, selecției sau conservării rasei sau a planificării hibridului;

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa I – Partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care programul de ameliorare se va desfășura ca program de conservare, el trebuie atât să îndeplinească cerințele prevăzute la punctele (a)-(g) de la primul paragraf, cât și să conțină toate măsurile necesare și adecvate in situ (asupra animalelor vii) sau ex situ (conservarea materialelor de reproducere sau a țesuturilor) în vederea conservării patrimoniului genetic al unei rase.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa II – Partea 1 – Capitolul 1 – punctul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) la articolul 2 litera (i) punctul (i) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină (Bos taurus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries) și specia caprină (Capra hircus);

(i) la articolul 2 litera (i) punctul (i) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină (Bos taurus, Bos indicus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries) și specia caprină (Capra hircus);

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa II – Partea 1 – Capitolul 1 – punctul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) la articolul 2 litera (i) punctul (ii) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină (Equus caballus și Equus asinus);

(ii) la articolul 2 litera (i) punctul (ii) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină sau asină (Equus caballus și Equus asinus); Cei doi părinți ai animalului sunt înscriși în secțiunea principală a registrului genealogic și sunt acceptați la reproducție de societatea de ameliorare;

Justificare

Procesul premergător acceptării (sau eventualei respingeri) la reproducție a unui armăsar sau a unei iepe într-un registru genealogic permite exercitarea unui control la nivel zootehnic al animalelor și se înscrie în cadrul unui demers de ameliorare a animalelor dincolo de genealogie. Specia de asini trebuie să fie inclusă și ea.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa II – Partea 1 – Capitolul 1 – punctul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) în actele delegate adoptate în temeiul articolului 35 alineatul (1) și al articolului 45 alineatul (1) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din alte specii menționate la articolul 2 litera (i) punctul (iii);

eliminat

Amendamentul     168

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 – punctul 1 – subpunctul c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) a fost identificat după naștere în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animale referitoare la specia în cauză și cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9, care trebuie să solicite, în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, identificarea ca mânz sub iapa-mamă și cel puțin o adeverință de montă;

(c) (Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa II – Partea 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. O societate de ameliorare care înscrie în registrul său genealogic un animal de reproducție de rasă pură din specia ecvină nu poate să refuze înscrierea sau înregistrarea în vederea înscrierii a unui mascul castrat din specia ecvideelor care respectă condițiile prevăzute la punctul (1) literele (b) și (c) și, dacă este cazul, litera (d), cu condiția ca părinții acestui animal să fi fost înscriși în acest registru genealogic și acceptați pentru reproducere de societatea de ameliorare.

Amendamentul     170

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – subsecțiunea 3 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Societățile de ameliorare nu pot să refuze înscrierea în secțiunea principală a registrului lor genealogic, în conformitate cu condițiile stabilite în capitolul I, a unui mascul din specia ovină sau caprină care este considerat ca fiind de rasă pură, în următoarele condiții:

 

(a) părinții și bunicii săi sunt înscriși într-o secțiune suplimentară a unui registru genealogic pentru aceeași rasă, astfel cum se prevede la punctul 1;

 

(b) este vorba de un animal care face parte dintr-o rasă robustă în cazul căreia se desfășoară un program de ameliorare autorizat și limitat în timp, care prevede înscrierea masculilor de reproducție într-o secțiune suplimentară a unui registru genealogic al aceleiași rase, astfel cum se prevede la punctul 1.

Justificare

Excepțiile de până acum pentru rasele robuste ar trebui menținute pentru conservarea diversității genetice.

Amendamentul     171

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – subsecțiunea 3 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul femelelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină, condițiile respective nu trebuie să fie mai stricte decât condițiile stabilite la punctul 3 literele (a) și (b) din prezentul capitol.

eliminat

Justificare

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Amendamentul     172

Propunere de regulament

Anexa III – titlul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Societățile de ameliorare pot realiza testarea performanțelor pe baza cerințelor programului lor de ameliorare și, în cazul în care se testează performanțele, pot selecta activități adecvate pentru programul lor de ameliorare.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul I – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Societățile de ameliorare efectuează testarea performanțelor pentru a stabili valoarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, folosind una sau mai multe dintre metodele prevăzute în prezentul capitol.

Societățile de ameliorare efectuează testarea performanțelor pentru a stabili valoarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, folosind una sau mai multe dintre metodele prevăzute în prezentul capitol, sau deleagă efectuarea acestei testări către un organism terț desemnat de societățile respective, în conformitate cu dispozițiile articolului 29 alineatul (1).

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul I – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Testarea performanțelor se realizează conform normelor și standardelor stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu Comitetul internațional pentru controlul performanțelor în creșterea animalelor (ICAR).

Testarea performanțelor se realizează conform normelor și standardelor stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul I – Secțiunea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Societățile de ameliorare trebuie să înregistreze datele privind producția de lapte în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul I – Secțiunea 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se acceptă includerea în cadrul evaluării genetice a temperamentului, a clasificării morfologice și a rezistenței la boli numai dacă datele sunt generate pe baza unui sistem de înregistrare aprobat de către instituția desemnată, prevăzută la articolul 29 alineatul (1).

2. Se acceptă includerea în cadrul evaluării genetice a temperamentului, a clasificării morfologice și a rezistenței la boli sau a oricărui caracter nou numai dacă datele sunt generate pe baza unui sistem de înregistrare aprobat de către instituția desemnată, prevăzută la articolul 29 alineatul (1).

Justificare

Celelalte specii pot fi integrate în prezentul regulament doar prin codecizie.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea de ameliorare a unui animal de reproducție se calculează pe baza rezultatelor testării performanțelor proprii ale animalului sau ale animalelor înrudite, iar fiabilitatea valorii de ameliorare poate fi sporită prin utilizarea informațiilor genomice sau se poate baza pe o altă metodă validată de centrul de referință al Uniunii Europene menționat la articolul 31 alineatul (1).

Valoarea de ameliorare a unui animal de reproducție se calculează pornind de la informații referitoare la genom și/sau la rezultatele testului performanțelor proprii ale animalului și/sau de la performanțele animalelor înrudite și/sau de la orice altă sursă de informații omologată de centrul de referință al Uniunii Europene menționat la articolul 31 alineatul (1)

Justificare

Dispozițiile propuse de Comisia Europeană ar putea fi interpretate că interzic acceptarea la reproducție a tăurașilor fără fiice în producție, denumiți „genomici”. Este însă important să se garanteze posibilitatea de a introduce pe piață materialului seminal provenind de la tauri care au făcut obiectul unei evaluări genomice.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Societățile de ameliorare garantează că influențele principalilor factori de mediu și structura datelor nu determină o atitudine părtinitoare. Societatea de ameliorare îi poate solicita centrului de referință competent al Uniunii prevăzut la articolul 31 alineatul (1) să precizeze dacă intenționează să verifice dacă metodele sale statistice de evaluare genetică sunt conforme cu normele și reglementările instituite și recunoscute la nivel internațional. În cazul în care i se cere avizul de specialitate, centrul de referință al Uniunii Europene are obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor transmise de societatea de ameliorare.

Justificare

Obligația imperativă propusă de Comisia Europeană ar putea avea ca efect limitarea inovării în materie de evaluare genetică și, în anumite cazuri, ar putea duce la probleme de confidențialitate pentru societățile de ameliorare care dezvoltă metode statistice inovatoare.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Metodele statistice utilizate pentru evaluarea genetică respectă normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, și garantează faptul că evaluarea genetică nu este influențată de principalii factori de mediu sau de structura datelor.

eliminat

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea evaluării genetice este măsurată prin coeficientul de determinare, în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR. Atunci când se publică rezultatele evaluării, se precizează fiabilitatea, precum și data evaluării.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul     181

Propunere de regulament

Anexa III – secțiunea 1 – subsecțiunea 2 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Taurii pentru însămânțare artificială, cu excepția taurilor din rasele amenințate cu dispariția, sunt supuși unei evaluări genetice care vizează caracterele obligatorii menționate la punctul 6 sau 7. Societatea de ameliorare publică aceste valori de ameliorare.

5. Taurii de cel puțin douăsprezece luni introduși pe piață pentru însămânțare artificială, cu excepția taurilor din rasele amenințate cu dispariția, sunt supuși unei evaluări genetice care vizează cel puțin caracterele obligatorii menționate la punctul 6 sau 7. Societatea de ameliorare publică aceste valori de ameliorare în ansamblul lor.

Justificare

Dreptul la informare trebuie să se refere la toate valorile de ameliorare disponibile, dar nu trebuie să privească taurii care sunt în proces de evaluare sau care sunt în curs de confirmare.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 5 a (nou) – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toate celelalte valori de ameliorare globale existente pentru taurii destinați inseminării artificiale sunt, de asemenea, publicate de societatea de ameliorare.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ea publică, de asemenea, alte valori de ameliorare disponibile pentru taurii destinați însămânțării artificiale.

Societatea de ameliorare publică, de asemenea, valorile de ameliorare existente pentru taurii de montă naturală, precum și pentru femele.

Justificare

Aceste informații trebuie să fie disponibile și pentru femelele indexate.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a taurilor destinați însămânțării artificiale din rasele pentru lapte este de cel puțin 0,5 pentru caractere precum producția de lapte, conținutul de grăsime și de proteine, în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru evaluarea principalelor caractere de producție, ținând seama de toate informațiile disponibile privind descendenții și colateralii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tăurașii evaluați genomic, ale căror performanțe după descendenți nu sunt cunoscute, sunt considerați corespunzători pentru însămânțare artificială dacă evaluarea lor genomică este validată în conformitate cu regulile și normele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 7 – paragraful 1–- litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) evaluare genomică sau orice altă metodă, inclusiv o combinație a acestor metode, validate în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a taurilor destinați însămânțării artificiale din rasele pentru carne este de cel puțin 0,5 pentru caractere precum sporul în greutate vie și dezvoltarea musculară (conformația carcasei), în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru evaluarea principalelor caractere de producție.

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a taurilor destinați însămânțării artificiale din rasele pentru carne este de cel puțin 0,3 pentru caractere precum sporul în greutate vie și dezvoltarea musculară (conformația carcasei), în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru evaluarea principalelor caractere de producție.

Justificare

Pragul propus de Comisie pare a fi prea ridicat având în vedere metodele de ameliorare folosite în momentul de față pentru producția de carne.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a taurilor destinați însămânțării artificiale din rasele pentru carne este de cel puțin 0,5 pentru caractere precum sporul în greutate vie și dezvoltarea musculară (conformația carcasei), în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru evaluarea principalelor caractere de producție.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 1 – Capitolul II – punctul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se calculează valorile de ameliorare genomice, ele sunt validate pentru caracterele în cauză conform normelor și standardelor stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul     190

Propunere de regulament

Anexa III – secțiunea 2 – subsecțiunea 2 – punctul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) valoarea genetică a animalelor de reproducție se calculează prin evaluarea calităților unui număr adecvat de descendenți sau colaterali în legătură cu caracterele de producție:

(a) valoarea genetică a animalelor de reproducție se calculează pe baza informațiilor genomice sau prin evaluarea calităților unui număr adecvat de descendenți sau colaterali în legătură cu caracterele de producție sau printr-o combinație a acestor metode:

Justificare

Este necesar să se ia în considerare progresele tehnice și să se prevadă aplicarea metodei genomice la ameliorarea porcinelor.

Amendamentul     191

Propunere de regulament

Anexa III – secțiunea 3 – subsecțiunea 1 – punctul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) vârsta maximă sau greutatea maximă a animalelor de reproducție tinere la începutul testării și numărul de animale;

(ii) sexul, vârsta maximă sau greutatea maximă a animalelor de reproducție tinere la începutul testării și numărul de animale;

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 3 – Capitolul I – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) se precizează caracterele înregistrate în conformitate cu principiile convenite de ICAR, cum ar fi producția de lapte, compoziția laptelui sau orice alte date relevante;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa III – Partea 3 – Capitolul I – punctul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) sunt înregistrate pe o perioadă de timp care respectă norma stabilită de ICAR pentru înregistrarea productivității animalelor pentru lapte;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul     194

Propunere de regulament

Anexa III – secțiunea 3 – subsecțiunea 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea genetică a animalului de reproducție se calculează prin evaluarea calităților unui număr adecvat de descendenți și, după caz, de colaterali, după cum urmează:

Valoarea genetică a animalului de reproducție se calculează pe baza informațiilor genomice sau prin evaluarea calităților unui număr adecvat de descendenți și, după caz, de colaterali sau printr-o combinație a acestor metode, după cum urmează:

Justificare

Este necesar să se ia în considerare progresele tehnice și să se prevadă aplicarea metodei genomice la ameliorarea ovinelor.

Amendamentul     195

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) personal instruit să respecte caracterul confidențial al anumitor subiecte, rezultate sau comunicări;

(c) proceduri instituite pentru a garanta menținerea caracterului confidențial al anumitor subiecte, rezultate sau comunicări;

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa V – Partea 2 – Capitolul I – punctul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) toate rezultatele disponibile ale testării performanțelor și rezultatele actualizate ale evaluării genetice, menționându-se particularitățile și defectele genetice ale animalului de reproducție de rasă pură și ale părinților și bunicilor săi, astfel cum se prevede în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 pentru categoria și animalul de reproducție de rasă pură în cauză;

(l) toate rezultatele disponibile ale evaluării genetice sau, dacă acestea nu sunt disponibile, ale testării performanțelor, menționându-se particularitățile și defectele genetice ale animalului de reproducție de rasă pură și ale părinților și bunicilor săi, astfel cum se prevede în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 pentru categoria și animalul de reproducție de rasă pură în cauză;

Justificare

Includerea tuturor informațiilor ce privesc programul de ameliorare ar supraîncărca pedigreul, fără a avea o valoare adăugată reală. Ajung informațiile pertinente și sintetice din rezultatele disponibile ale evaluării genetice.

EXPUNERE DE MOTIVE

Legislația zootehnică a Uniunii Europene urmărește încurajarea liberului schimb în interiorul UE și facilitarea importului de animale de reproducție și a materialului lor genetic, garantând, în același timp, menținerea programelor de selecție a raselor și de conservare a resurselor genetice.

Creșterea animalelor de producție, în special a celor în cazul cărora s-au constatat caracteristici genetice speciale, contribuie nu doar la dezvoltarea economică și socială a zonei în care are loc activitatea, ci constituie, de asemenea, unul dintre pilonii securității alimentare a Uniunii.

Comisia Europeană a decis să regrupeze toate directivele privind legislația din domeniul zootehnic pentru diversele specii într-un singur corpus juridic, sub forma prezentului regulament, finalizând, astfel, realizarea pieței unice în acest domeniu. Totuși, ar trebui subliniat faptul că Comisia Europeană nu se limitează la simpla consolidare și simplificare a textelor. Ea propune, de fapt, o structură armonizată a ameliorării animalelor, care va avea un impact care nu poate fi neglijat în sectorul geneticii animalelor în Europa. Raportorul susține această abordare generală; totuși, anumite puncte trebuie precizate sau reevaluate.

În primul rând, raportorul a dorit să adauge sau să precizeze anumite definiții. În special, termenii „rasă” și „program de ameliorare” nu sunt definiți, deși sunt esențiali pentru interpretarea prezentului regulament.

Măsurile de asigurare a competitivității, care permit în special marilor rase europene să fie exportate pe plan internațional, nu trebuie, totuși, să pună în pericol rasele locale, dintre care unele au un efectiv redus, care fac parte integrantă din diversitatea biogenetică din Europa. În întregul text, raportorul a dorit să se asigure de menținerea acestui echilibru. În special articolele 5 și 9 au fost modificate în consecință.

Ameliorarea animalelor va fi condusă acum de o societate de ameliorare (SA) sau de o exploatație de ameliorare (EA), care trebuie să îndeplinească criterii precise pentru a fi recunoscută de autoritatea competentă. În același timp, programul său de ameliorare trebuie să fie aprobat de autoritatea competentă. Raportorul susține această abordare, care va permite raselor europene să se structureze în mod eficace, în timp ce piața mondială devine din ce în ce mai complexă și mai competitivă. Prin urmare, ar trebui să se stabilească procedura de agreare și cea de aprobare, lucru urmărit de anumite amendamente, în special la Capitolul II. De asemenea, trebuie să se țină seama de anumite realități de pe teren, lucru care explică anumite amendamente care vizează garantarea unei flexibilități mai mari în ceea ce privește statutul juridic al societății de ameliorare, posibilitățile de care aceasta dispune pentru a delega o parte a activităților sale către unele organisme-terțe, precum și modalitățile sale de organizare internă ceea ce privește crescătorii de animale.

Raportorul a dorit să reechilibreze dispozițiile privind drepturile și obligațiile crescătorilor. Într-adevăr, în anumite domenii dreptul național pare să fie absolut suficient pentru a permite crescătorilor să-și consolideze poziția în cadrul unei SA/EA. Aceasta explică eliminarea dispozițiilor considerate prea extreme, în special în ceea ce privește sistemele de contestare (articolele 11-14).

Dispozițiile referitoare la controalele oficiale ar trebui să fie simplificate și ar trebui să se garanteze faptul că ele se limitează la ceea ce este necesar pentru a asigura respectarea normelor europene de către țările terțe.

Raportorul consideră, de asemenea, că numărul și amploarea actelor delegate propuse de Comisia Europeană trebuie să fie reduse drastic. În special, ar trebui ca actele delegate să nu se refere la dispoziții esențiale, cum ar fi cele legate de recunoașterea SA/EA, de aprobarea programelor de ameliorare, de menținerea registrelor genealogice sau includerea de noi specii în regulament.

În plus, raportorul consideră că ecvideele nu pot fi tratate în prezentul regulament în același fel ca și celelalte specii în virtutea particularității registrului lor genealogic. Deși UE are cinstea de a adăposti sediul organizației lor, marile rase de ecvidee sunt organizate pe plan internațional, iar această stare de fapt nu trebuie să fie contestată. În momentul de față, Europa este liderul mondial al producției de ecvidee. Este necesar să se conserve diversitatea și calitatea registrelor genealogice.

În sfârșit, raportorul dorește să reamintească importanța lucrărilor ICAR (International Committee for Animal Recording) în ceea ce privește metodele de identificare, normele privind controlul performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de producție. ICAR trebuie să fie desemnat în mod explicit drept organismul de referință pentru evoluția legislației din domeniul zootehnic pentru domeniile sale de competență.

26.1.2015

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Raportor pentru aviz: Michel Dantin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Legislația zootehnică a Uniunii Europene urmărește încurajarea liberului schimb în interiorul UE și facilitarea importului de animale de reproducție și a materialului lor genetic, garantând, în același timp, menținerea programelor de selecție și de conservare a resurselor genetice și, prin urmare, a tuturor raselor care există în Europa.

Creșterea animalelor de producție, în special a celor în cazul cărora s-au constatat caracteristici genetice speciale, contribuie nu doar la dezvoltarea economică și socială a zonei în care are loc, ci constituie, de asemenea, unul dintre pilonii securității alimentare a Uniunii.

Măsurile de asigurare a competitivității, care permit în special marilor rase europene să fie exportate pe plan internațional, nu trebuie totuși să pună în pericol rasele locale, dintre care unele cu efectiv redus, care fac parte integrantă din diversitatea biogenetică din Europa. În acest text, raportorul a dorit să se asigure de menținerea acestui echilibru.

Comisia Europeană a decis să regrupeze toate directivele privind legislația din domeniul zootehnic pentru diversele specii într-un singur corpus juridic, sub forma prezentului regulament, finalizând, astfel, realizarea pieței unice în acest domeniu. Deși raportorul poate sprijini acest demers, anumite dispoziții trebuie totuși corectate, în lumina obiectivului citat în paragraful precedent.

Lipsesc, în special, noțiunile de „rasă”, „program de ameliorare”, „program de conservare” și „periclitare a conservării sau a diversității genetice”, deși sunt de importanță vitală pentru interpretarea prezentului regulament. Raportorul a preferat integrarea acestora în proiectul său de raport.

De altfel, articolele 5 și 9, care tratează în special conservarea biodiversității, au fost suplimentate pentru a ține seama de toate situațiile care riscă să pună în pericol o rasă locală situată în Europa.

În plus, raportorul consideră că ecvideele nu pot fi tratate în prezentul regulament în același fel ca și celelalte specii în virtutea particularității registrului lor genealogic. Dacă UE are cinstea de a adăposti sediul organizației lor, marile rase de ecvidee sunt organizate pe plan internațional, iar această stare de fapt nu trebuie să fie contestată. În momentul de față, Europa este liderul mondial al producției de ecvidee. Este necesar să se conserve diversitatea și abordarea pe bază de calitate a așa-numitelor stud books.

În sfârșit, raportorul dorește să reamintească importanța lucrărilor ICAR (International Committee for Animal Recording) în ceea ce privește metodele de identificare, normele privind controlul performanțelor și evaluarea genetică a animalelor de producție. ICAR trebuie să fie desemnat în mod explicit drept organismul de referință pentru evoluția legislației din domeniul zootehnic pentru domeniile sale de competență.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Creșterea animalelor domestice din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și, într-o mai mică măsură, creșterea animalelor din alte specii ocupă un loc important în agricultura Uniunii și reprezintă o sursă de venit pentru populația agricolă. Cea mai bună metodă de a încuraja creșterea animalelor din aceste specii este de a utiliza animale de reproducție de rasă pură sau porci de reproducție hibrizi cu o calitate genetică înaltă și înregistrată.

(1) Creșterea animalelor de producție din speciile bovină, porcină, ovină, caprină și ecvină și, într-o mai mică măsură, creșterea animalelor din alte specii ocupă un loc strategic în agricultura Uniunii din punct de vedere economic și social. Această activitate agricolă, care contribuie la securitatea alimentară a Uniunii, reprezintă o sursă de venit pentru populația agricolă. Cea mai bună metodă de a încuraja creșterea animalelor din aceste specii este de a utiliza animale de reproducție de rasă pură sau porci de reproducție hibrizi cu o calitate genetică înaltă și înregistrată.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Totuși, încercarea de a asigura competitivitatea nu poate să conducă la dispariția unor rase ale căror caracteristici sunt adaptate la contexte biofizice specifice. Dacă rasele locale nu sunt menținute în număr suficient, acestea pot fi amenințate, ceea ce ar reprezenta o pierdere a diversității biogenetice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sănătatea și bunăstarea animalelor, inclusiv condițiile de transport ale animalelor vii, sunt preocupări de care toți actorii din sectorul zootehnic trebuie să țină seama, în special în ceea ce privește ameliorarea raselor. Comisia ar trebui, prin urmare, să se asigure că se ține seama în mod corespunzător de aceste preocupări în actele delegate și actele de punere în aplicare care vor fi adoptate pentru punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Cu toate acestea, termenul „rasă” ar trebui să rămână un concept juridic nedeterminat care să permită societăților de ameliorare să descrie un grup de animale cu o uniformitate genetică suficientă considerate ca fiind distincte față de alte animale din speciile în cauză și să le permită înscrierea acestor animale, împreună cu ascendenții lor cunoscuți, în registre genealogice în scopul reproducerii caracteristicilor moștenite ale acestora prin reproducție, schimb și selecție în cadrul unui program de ameliorare stabilit.

eliminat

Justificare

Conceptul de rasă, deși prezent în întregul regulament, nu este, totuși, definit. Din motive legate de siguranța juridică, raportorul propune o definiție.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și modul de evaluare și de clasificare a animalelor utilizate de acestea au un impact asupra valorii pe piață a animalelor de reproducție. În consecință, este necesar să se stabilească norme pentru recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare pe baza unor criterii armonizate ale Uniunii, precum și pentru supravegherea acestora de către autoritatea competentă din statele membre, pentru a se asigura că normele stabilite de acestea nu creează disparități între programele de ameliorare și standardele de ameliorare și nu introduc astfel bariere tehnice în calea comerțului în cadrul Uniunii.

(16) Calitatea serviciilor furnizate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare și modul de evaluare și de clasificare a animalelor utilizate de acestea definesc nivelul de performanță al animalului și au un impact asupra valorii pe piață a animalelor de reproducție. În consecință, este necesar să se stabilească norme pentru recunoașterea societăților de ameliorare și a exploatațiilor de ameliorare pe baza unor criterii armonizate ale Uniunii, precum și pentru supravegherea acestora de către autoritatea competentă din statele membre, pentru a se asigura că normele stabilite de acestea nu creează disparități între programele de ameliorare și standardele de ameliorare și nu introduc astfel bariere tehnice în calea comerțului în cadrul Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Obiectivele Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și repartizarea justă și echitabilă a avantajelor obținute prin utilizarea resurselor respective conform Convenției privind diversitatea biologică sunt utilizarea durabilă a componentelor sale și repartizarea justă și echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor genetice, inclusiv prin accesul adecvat la resurse genetice și transferul adecvat de tehnologii, ținând cont de drepturile privind aceste resurse și tehnologii și prin finanțări adecvate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Testarea performanțelor și evaluarea genetică pot fi efectuate de instituții desemnate de societatea de ameliorare sau de exploatația de ameliorare. Instituțiile desemnate cooperează cu centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate de Comisie. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să desemneze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, centrele de referință ale Uniunii Europene și ar trebui să i se acorde competențele necesare pentru a adopta acte delegate care să descrie sarcinile și funcțiile acestora, dacă este necesar, prin modificarea anexei IV. Centrele de referință menționate se califică pentru ajutor din partea Uniunii în conformitate cu Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar15. În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, testarea performanțelor și evaluarea genetică efectuate de societățile de ameliorare beneficiază în prezent de asistență din partea centrului Interbull, organism de referință al Uniunii Europene desemnat prin Decizia 96/463/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind desemnarea organismului de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură16.

(34) Testarea performanțelor și evaluarea genetică pot fi efectuate de instituții desemnate de societatea de ameliorare sau de exploatația de ameliorare. Instituțiile desemnate cooperează cu centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate de Comisie. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să desemneze, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, centrele de referință ale Uniunii Europene și ar trebui să i se acorde competențele necesare pentru a adopta acte delegate care să descrie sarcinile și funcțiile acestora, dacă este necesar, prin modificarea anexei IV. Centrele de referință menționate se califică pentru ajutor din partea Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului15. În cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, testarea performanțelor și evaluarea genetică efectuate de societățile de ameliorare beneficiază în prezent de asistență din partea centrului Interbull, comisie permanentă a International Committee for Animal Recording (ICAR), desemnat prin Decizia 96/463/CE a Consiliului drept organismul de referință însărcinat să contribuie la uniformizarea metodelor de testare și de evaluare a rezultatelor bovinelor reproducătoare de rasă pură16.

__________________

__________________

15 JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.178/2002, (CE) nr.882/2004 și (CE) nr.396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

16 JO L 192, 2.8.1996, p. 19.

16 JO L 192, 2.8.1996, p. 19.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) norme zootehnice și genealogice privind comerțul cu animale de reproducție și cu material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea și privind importul în Uniune de animale de reproducție și material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea;

(a) norme zootehnice și genealogice pentru conservarea și ameliorarea creșterii animalelor, precum și pentru comerțul cu animale de reproducție și cu material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea și privind importul în Uniune de animale de reproducție și material seminal, ovule și embrioni provenind de la acestea;

Justificare

Amendament în conformitate cu noul considerent 2a propus de raportor. Regulamentul are, de asemenea, ca obiectiv conservarea și ameliorarea raselor de animale, care să asigure atât conservarea raselor autohtone și a biodiversității, cât și consolidarea caracteristicilor pozitive ale acestor rase.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) specia bovină (Bos taurus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries), specia caprină (Capra hircus);

(i) specia bovină (Bos taurus, Bos indicus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries), specia caprină (Capra hircus);

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) „rasă” înseamnă un grup de animale care are o uniformitate genetică suficientă pentru a putea fi considerat diferit de celelalte animale din această specie de către una sau mai multe grupuri de crescători care sunt de acord cu privire la înscrierea în registrele lor genealogice, cu menționarea ascendenților lor cunoscuți, în vederea reproducerii caracteristicilor pe care le-au moștenit în scopul reproducerii, schimbului și selecționării în cadrul programului de ameliorare stabilit;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „exploatație de ameliorare” înseamnă orice organizație de ameliorare, asociație de crescători sau exploatație privată, recunoscută de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu porci de reproducție hibrizi înregistrați în registrul zootehnic (registrele zootehnice) conduse(e) sau înființate(e) de aceasta;

(e) „exploatație de hibrizi” înseamnă orice organizație de ameliorare, asociație de crescători sau exploatație privată, recunoscută de către autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu porci de reproducție hibrizi înregistrați în registrul zootehnic (registrele pentru porci de reproducție hibrizi) conduse(e) sau înființate(e) de aceasta;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) „program de ameliorare” înseamnă orice program de selecție și/sau de ameliorare și/sau conservare desfășurat de societățile de ameliorare sau de întreprinderile de ameliorare și care, în vederea aprobării de către autoritățile competente, trebuie să îndeplinească criteriile minime prevăzute în partea 2 a anexei I;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera i – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) din specia menționată la litera (a) punctul (ii) care este descendent din părinți înscriși în secțiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeași rasă și care este înscris la rândul său sau înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în secțiunea principală a unui astfel de registru genealogic, în conformitate cu articolul 19;

(ii) din specia menționată la litera (a) punctul (ii) care este descendent din părinți înscriși în secțiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeași rasă și care este înscris la rândul său sau înregistrat și eligibil pentru a fi înscris în secțiunea principală a unui astfel de registru genealogic, inclusiv în cazul cailor castrați, în conformitate cu articolul 19;

Justificare

Prezenta definiție, care include doar animalele de reproducere, nu corespunde particularităților registrului genealogic al ecvideelor, unde înscrierea animalelor se operează de la naștere, independent de faptul că vor fi sau nu capabile de reproducere în viitor. Această secțiune privește, în special, caii castrați și calificarea lor de „ecvidee înregistrate”.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera j – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) „porc de reproducție hibrid” înseamnă un animal din specia porcină înregistrat într-un registru zootehnic, obținut prin încrucișare intenționată între:

(j) „porc de reproducție hibrid” înseamnă un animal din specia porcină înregistrat într-un registru pentru porci de reproducție hibrizi, obținut prin încrucișare intenționată între:

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) „linie” înseamnă o subpopulație alcătuită din punct de vedere genetic din animale de rasă pură dintr-o anumită rasă;

Justificare

Dacă ar fi introdusă, colectarea de material ADN ar putea însoți documentația referitoare la animalul de reproducție pe toată durata vieții și ar putea fi utilizată în caz de contestații sau probleme privind identificarea.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) „calitate” înseamnă o caracteristică ereditară cuantificabilă a unui animal de reproducție;

(o) „calitate” înseamnă o estimare a efectului preconizat al genotipului unui animal asupra unei caracteristici date a descendenților săi;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ya (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ya) „animal clonat” înseamnă animal produs cu ajutorul unei metode de reproducere artificială, asexuate, care are ca scop producerea unei copii identice sau aproape identice din punct de vedere genetic a unui animal individual;

Justificare

Are legătură cu amendamentele la articolele 33 și 40, precum și anexa V.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera yb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(yb) „descendent al unui animal clonat” înseamnă un animal produs prin reproducere sexuată, în cazurile în care cel puțin unul dintre progenitorii acestora este animal clonat;

Justificare

Are legătură cu amendamentele la articolele 33 și 40, precum și anexa V.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate refuza recunoașterea unei societăți de ameliorare care este în conformitate cu cerințele prevăzute în partea 1 din anexa I, dacă programul de ameliorare al societății de ameliorare în cauză riscă să compromită conservarea diversității genetice a animalelor de reproducție de rasă pură înscrise sau înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrul genealogic stabilit pentru rasa în cauză de către o societate de ameliorare care a fost deja recunoscută în statul membru respectiv.

(1) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) litera (b), autoritatea competentă poate refuza recunoașterea unei societăți de ameliorare care este în conformitate cu cerințele prevăzute în partea 1 din anexa I, dacă programul de ameliorare al societății de ameliorare în cauză riscă să compromită:

 

- conservarea sau diversitatea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură înscrise sau înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrul genealogic stabilit pentru rasa în cauză de către o societate de ameliorare care a fost deja recunoscută în statul membru respectiv, ducând la o diminuare a eficacității în ceea ce privește controlul creșterii consangvinității și gestionarea anomaliilor de origine genetică, din cauza lipsei unei gestionări coordonate și a unui schimb de informații privind moștenirea genetică a acestei rase, sau;

 

- punerea în aplicare efectivă a programului de ameliorare al unei societăți agreate deja existente pentru aceeași rasă, ducând la o diminuare semnificativă a eficacității în ceea ce privește progresul genetic așteptat;

 

- îndeplinirea obiectivelor Protocolului de la Nagoya și ale Convenției privind diversitatea biologică legate de conservarea biodiversității; sau

 

- obiectivele strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020.

 

Justificare

Dispozițiile referitoare la posibilitățile de respingere a recunoașterii societăților de ameliorare ar trebui să fie completate, cu scopul de a se evita înmulțirea societăților de selecție pentru aceeași rasă pe un teritoriu dat, ceea ce ar conduce la o lipsă de claritate din perspectiva utilizatorilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) eventualele interferențe și fragilitatea pe care le-ar ocaziona recunoașterea unei societăți care ar înregistra aceleași animale de reproducție ca o societate de ameliorare deja recunoscută.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) O societate de ameliorare sau o exploatație de porci de reproducție hibrizi nu poate pune în aplicare propriul program zootehnic până când acesta nu este aprobat de autoritatea competentă în conformitate cu alineatul (1).

Justificare

Alineat introdus pentru a preciza că activitatea societății de ameliorare sau registrul pentru porci de reproducție hibrizi depinde de aprobarea programului zootehnic și nu ar trebui să se desfășoare separat de aceasta.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea competentă menționată la articolul 4 poate autoriza societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare să încredințeze unei părți terțe gestionarea tehnică a registrului genealogic sau zootehnic și alte aspecte specifice ale programului lor de ameliorare, cu condiția ca:

(2) Societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare pot încredința unei părți terțe gestionarea tehnică a registrului genealogic sau zootehnic și alte aspecte specifice ale programului lor de ameliorare, cu condiția ca:

Justificare

Societățile de ameliorare sunt cele care ar trebui să decidă cu privire la delegarea gestionării tehnice a registrelor genealogice sau a registrelor zootehnice și la alte aspecte specifice ale programelor lor de ameliorare.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă aleg să facă uz de posibilitatea prevăzută la primul paragraf, societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare informează autoritatea competentă.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 cu privire la modificările cerințelor privind aprobarea programelor de ameliorare stabilite în partea 2 și, în cazul ecvideelor de rasă pură, în partea 3 din anexa I, pentru a ține seama de diversitatea programelor de ameliorare desfășurate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare.

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 pentru precizarea cerințelor privind aprobarea programelor de ameliorare stabilite în partea 2 și, în cazul ecvideelor de rasă pură, în partea 3 din anexa I, pentru a ține seama de diversitatea programelor de ameliorare desfășurate de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) furnizează autorității competente menționate la litera (a), împreună cu notificarea respectivă, o copie a cererii de aprobare a programului de ameliorare prevăzute la articolul 8 alineatul (1).

(b) furnizează autorității competente menționate la litera (a), împreună cu notificarea respectivă, o copie a cererii de aprobare a programului de ameliorare prevăzute la articolul 8 alineatul (1) în limba națională a autorității competente vizate la litera (a).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) aprobarea unui nou program de ameliorare ar fragmenta populația de animale de reproducție de rasă pură disponibile în statul membru respectiv într-o măsură care ar compromite conservarea sau diversitatea genetică a rasei în cauză.

(b) aprobarea unui nou program de ameliorare ar fragmenta populația de animale de reproducție de rasă pură disponibile în statul membru respectiv într-o măsură care:

 

(i) pentru programele de conservare, ar exista un risc privind conservarea sau diversitatea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură înscrise sau înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrul genealogic stabilit pentru rasa în cauză de către o societate de ameliorare care a fost deja recunoscută în statul membru respectiv, ducând la o diminuare a eficacității în ceea ce privește controlul creșterii consangvinității și gestionarea anomaliilor de origine genetică, din cauza lipsei unei gestionări coordonate și a unui schimb de informații privind moștenirea genetică a acestei rase, sau

 

(ii) pentru programele de ameliorare genetică, fără a aduce atingere articolului 18, această aprobare ar determina o pierdere a eficacității în materie de progres genetic preconizat sau de control al creșterii consangvinității și gestionării anomaliilor genetice, din cauza lipsei unei gestionări coordonate și a unui schimb de informații privind moștenirea genetică a acestei rase sau orientări de ameliorare divergente sau incompatibile cu caracteristicile stabilite pentru această rasă în statul membru.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Crescătorii care își deplasează propriile animale în situri din afara zonei geografice în care este aprobat programul zootehnic gestionat de o societate de ameliorare sau de o exploatație de porci de reproducție hibrizi, pot avea propriile animale înscrise sau înregistrate în registrul genealogic sau în registrul pentru porci de reproducție de hibrizi ținut de societatea de ameliorare sau exploatația de porci de reproducție hibrizi, în conformitate cu articolele 19 și 24.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 privind modificările condițiilor pentru înregistrarea animalelor în secțiuni suplimentare ale registrelor genealogice, prevăzute în partea 1 capitolul III din anexa II.

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 71 pentru a preciza condițiile de înregistrare a animalelor în secțiuni suplimentare ale registrelor genealogice, prevăzute în partea 1 capitolul III din anexa II.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Societățile de ameliorare nu exclud din motive zootehnice sau genealogice, altele decât cele care rezultă din aplicarea articolului 19, utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură înscrise în secțiunea principală a registrului lor genealogic în vederea reproducției prin utilizarea următoarelor tehnici de reproducție:

(1) Societățile de ameliorare nu exclud din motive zootehnice sau genealogice, altele decât cele care rezultă din aplicarea articolului 19 și a articolului 27, utilizarea animalelor de reproducție de rasă pură înscrise în secțiunea principală a registrului lor genealogic în vederea reproducției prin utilizarea următoarelor tehnici de reproducție:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), societățile de ameliorare care țin un registru genealogic pentru animale de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor pot, pentru nevoile programelor lor de ameliorare sau protecția diversității genetice în cadrul rasei pure, să restrângă sau să interzică utilizarea pentru reproducție a uneia sau a mai multor tehnici de reproducție prevăzute la alineatul (1) privind animalele de reproducție de rasă pură înscrise în secțiunea principală a registrului lor genealogic.

Amendamentul 31

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Societățile de ameliorare prevăd cerința ca animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină și masculii de reproducție de rasă pură din rase de lapte din speciile ovină și caprină să fie identificați prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine atunci când animalele sunt utilizate pentru:

(1) Societățile de ameliorare prevăd cerința ca animalele de reproducție de rasă pură din specia bovină, ovină și caprină să fie identificate prin analiza grupei sanguine, analize de tip single nucleotide polymorphism (SNP), cu microsateliți, probă ADN, sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puțin același grad de certitudine atunci când animalele sunt utilizate pentru:

Justificare

Analizele SNP și cu microsateliți trebuie, de asemenea, să fie identificate ca metode de referință.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia integrează evoluția metodelor de identificare pe baza lucrărilor ICAR și ale International Society of Animal Genetics (ISAG).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea unui stat membru sau a unei asociații europene de societăți de ameliorare a animalelor de rasă pură din speciile în cauză, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să aprobe metode de verificare a identității animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină și a masculilor de reproducție de rasă pură din rase de lapte din speciile ovină și caprină care oferă cel puțin același grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducție de rasă pură, luând în considerare progresele tehnice și recomandările centrelor europene de referință menționate la articolul 31.

(1) La cererea unui stat membru sau a unei asociații europene de societăți de ameliorare a animalelor de rasă pură din speciile în cauză, Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să aprobe metode de verificare a identității animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină și a masculilor de reproducție de rasă pură din rase de lapte din speciile ovină și caprină care oferă cel puțin același grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducție de rasă pură, luând în considerare progresele tehnice în identificarea metodelor bazate pe lucrările ICAR și ale International Society of Animal Genetics (ISAG) și recomandările centrelor europene de referință menționate la articolul 31.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 prevede testarea performanțelor și evaluarea genetică pentru clasificarea animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină în registre genealogice și pentru acceptarea pentru reproducție a masculilor de reproducție din specia ecvină și a materialului seminal provenit de la aceștia, societățile de ameliorare se asigură că aceste testări ale performanțelor și evaluări genetice se efectuează în conformitate cu următoarele norme prevăzute în anexa I:

(2) Dacă un program de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9 prevede testarea performanțelor și evaluarea genetică pentru clasificarea animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină în registre genealogice și pentru acceptarea pentru reproducție a animalelor de reproducție din specia ecvină și a materialului germinativ provenit de la aceștia, societățile de ameliorare se asigură că aceste testări ale performanțelor și evaluări genetice se efectuează în conformitate cu următoarele norme prevăzute în anexa I:

Justificare

Posibilitatea instituirii unui test de performanță și de evaluare genetică pentru acceptarea la reproducție ar trebui extinsă și la animalele de reproducție femele. Acest mijloc de selecție este fundamental pentru anumite societăți de ameliorare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) aspectele etnice.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Având în vedere avizul expertului independent menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (a), Comisia poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să stabilească norme uniforme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și pentru interpretarea rezultatelor acestora.

(2) Având în vedere avizul expertului independent menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (a), Comisia poate, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să stabilească norme uniforme pentru testarea performanțelor și evaluarea genetică și pentru interpretarea rezultatelor acestora, pe baza lucrărilor ICAR.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În orice caz, certificatele zootehnice menționează dacă animalul ameliorat este un animal clonat sau un descendent al unui animal clonat sau dacă produsul germinativ provine de la un animal clonat sau de la un descendent al unui animal clonat.

Justificare

În 2011, toate cele trei instituții au convenit că trasabilitatea este necesară ca cerință de bază și ușor de pus în aplicare pentru oricare dintre normele privind animalele clonate și descendenții lor care s-ar decide ulterior. Fermierii ar trebui să aibă dreptul să știe dacă materialul reproductiv pe care îl achiziționează provine de la un animal clonat sau de la un descendent al acestuia. Comisia a promis deja în raportul său privind clonarea din 2010 să stabilească cerințe privind trasabilitatea în cadrul legislației zootehnice. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_ro.pdf, p.14

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În orice caz, certificatele zootehnice menționează dacă animalul ameliorat este un animal clonat sau un descendent al unui animal clonat sau dacă produsul germinativ provine de la un animal clonat sau de la un descendent al unui animal clonat.

Justificare

În 2011, toate cele trei instituții au convenit că trasabilitatea este necesară ca cerință de bază și ușor de pus în aplicare pentru oricare dintre normele privind animalele clonate și descendenții lor care s-ar decide ulterior. Fermierii ar trebui să aibă dreptul să știe dacă materialul reproductiv pe care îl achiziționează provine de la un animal clonat sau de la un descendent al acestuia. Comisia a promis deja în raportul său privind clonarea din 2010 să stabilească cerințe privind trasabilitatea în cadrul legislației zootehnice (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_ro.pdf, p. 14).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) o examinare a documentelor și a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea conformității cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament;

(c) o examinare a documentelor, a evidențelor de trasabilitate și a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea conformității cu normele zootehnice și genealogice prevăzute în prezentul regulament;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Asistența administrativă prevăzută la alineatul (1) include, după caz, participarea autorității competente dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru.

(2) Asistența administrativă prevăzută la alineatul (1) include, atunci când este necesar, participarea autorității competente dintr-un stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Limita actuală de opt ore pentru toate transporturile de animale vii în UE prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului nu poate fi în niciun caz încălcată.

Justificare

Fermierii au răspunderea juridică de a asigura că animalele lor sunt transportate într-un mod care nu va cauza leziuni sau suferință inutilă acestora. În pofida acestui lucru, persistă probleme severe pe durata transportului în ceea ce privește bunăstarea animalelor, potrivit dovezilor de la Comisia Europeană și EFSA. Pentru unele țări ale UE, sancțiunile pentru neconformitate nu sunt deloc disuasive.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Anexa I – partea 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. să fie independentă din punct de vedere juridic și financiar de autoritatea competentă;

2. să fie independentă din punct de vedere juridic și financiar de autoritatea competentă, fără ca principiul independenței financiare să afecteze capacitatea autorităților publice de a le acorda subvenții publice în conformitate cu legislația Uniunii;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Anexa I – partea 2 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sistemul de înregistrare a pedigree-ului animalelor de reproducție de rasă pură care sunt fie înscrise, fie înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrele genealogice sau a pedigree-ului porcilor de reproducție hibrizi înregistrați în registrele zootehnice;

(c) sistemul de înregistrare a pedigree-ului animalelor de reproducție de rasă pură, inclusiv procentul de puritate a pedigree-ului animalelor, care sunt fie înscrise, fie înregistrate și eligibile pentru înscriere în registrele genealogice sau a pedigree-ului porcilor de reproducție hibrizi înregistrați în registrele zootehnice;

Justificare

Este important să se susțină principiile transparenței și responsabilității pentru a asigura că puritatea rasei este clară pentru toate părțile interesate, garantând astfel conservarea diversității genetice a rasei.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexa I – partea 2 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) obiectivele programului de ameliorare și criteriile detaliate de evaluare privind selecția animalelor de reproducție, care, în cazul înființării unui registru genealogic pentru o rasă nouă, trebuie să includă informații privind circumstanțele detaliate care justifică crearea unei rase noi;

(d) obiectivele programului de ameliorare, populațiile care trebuie evaluate și criteriile detaliate de evaluare privind selecția animalelor de reproducție, care, în cazul înființării unui registru genealogic pentru o rasă nouă, trebuie să includă informații privind circumstanțele detaliate care justifică crearea unei rase noi;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa I – partea 2 – punctul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care programul de ameliorare se va desfășura ca program de conservare, el trebuie, pe lângă cerințele prevăzute la punctele (a)-(g) de la primul paragraf, să fie instituit cu luarea tuturor măsurilor necesare și adecvate in situ (asupra animalelor vii) sau ex situ (conservarea materialelor de reproducere sau a țesuturilor) în vederea conservării patrimoniului genetic al unei rase.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – capitolul I - punctul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) la articolul 2 litera (i) punctul (i) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină (Bos taurus, și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries) și specia caprină (Capra hircus);

(i) la articolul 2 litera (i) punctul (i) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină (Bos taurus, Bos indicus și Bubalus bubalis), specia porcină (Sus scrofa), specia ovină (Ovis aries) și specia caprină (Capra hircus);

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – capitolul I - punctul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) la articolul 2 litera (i) punctul (ii) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină (Equus caballus și Equus asinus);

(ii) la articolul 2 litera (i) punctul (ii) în cazul animalelor de reproducție de rasă pură din specia ecvină (Equus caballus și Equus asinus); Cei doi părinți sunt admiși pentru reproducție de către societatea de ameliorare;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – capitolul I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) i s-a stabilit pedigree-ul în conformitate cu normele prevăzute în registrul genealogic și cu programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) sau cu articolul 9;

(b) i s-a stabilit pedigree-ul, însoțit de procentul de puritate a pedigriu-ului său, în conformitate cu normele prevăzute în registrul genealogic;

Justificare

Gestionarea genealogiei ține de normele privind registrul genealogic și nu de desfășurarea programului de ameliorare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa II – partea 1 – capitolul I – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. O societate de ameliorare care înscrie în registrul său genealogic un animal de reproducție de rasă pură din specia ecvideelor nu poate să refuze înscrierea sau înregistrarea în vederea înscrierii a unui mascul castrat din specia ecvideelor care respectă condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) și, după caz, litera (d) de la alineatul (1), cu condiția ca părinții acestui animal să fi fost înscriși în secțiunea principală a registrului lor genealogic și acceptate pentru reproducere de societatea de ameliorare.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul I – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Societățile de ameliorare efectuează testarea performanțelor pentru a stabili valoarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, folosind una sau mai multe dintre metodele prevăzute în prezentul capitol.

Societățile de ameliorare efectuează sau deleagă unui terț testarea performanțelor pentru a stabili valoarea genetică a animalelor de reproducție de rasă pură din specia bovină, folosind una sau mai multe dintre metodele prevăzute în prezentul capitol.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul I – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Testarea performanțelor se realizează conform normelor și standardelor stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu Comitetul internațional pentru controlul performanțelor în creșterea animalelor (ICAR).

Testarea performanțelor se realizează conform normelor și standardelor stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 - capitolul I – secțiunea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Societățile de ameliorare trebuie să înregistreze datele privind producția de lapte în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 - capitolul I – secțiunea 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se acceptă includerea în cadrul evaluării genetice a temperamentului, a clasificării morfologice și a rezistenței la boli numai dacă datele sunt generate pe baza unui sistem de înregistrare aprobat de către instituția desemnată, prevăzută la articolul 29 alineatul (1).

2. Se acceptă includerea în cadrul evaluării genetice a temperamentului, a clasificării morfologice și a rezistenței la boli sau a oricărui caracter nou numai dacă datele sunt generate pe baza unui sistem de înregistrare aprobat de către instituția desemnată, prevăzută la articolul 29 alineatul (1).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea de ameliorare a unui animal de reproducție se calculează pe baza rezultatelor testării performanțelor proprii ale animalului sau ale animalelor înrudite, iar fiabilitatea valorii de ameliorare poate fi sporită prin utilizarea informațiilor genomice sau se poate baza pe o altă metodă validată de centrul de referință al Uniunii Europene menționat la articolul 31 alineatul (1).

Valoarea de ameliorare a unui animal de reproducție se calculează pornind de la informații referitoare la genom și/sau la rezultatele testului performanțelor proprii ale animalului și/sau ale performanțelor animalelor înrudite și/sau la orice altă sursă de informații omologate de centrul de referință al Uniunii Europene menționat la articolul 31 alineatul (1)

Justificare

Dispozițiile propuse de Comisia Europeană ar putea fi interpretate ca interzicere a acceptării la reproducție a tăurașilor fără fiice în producție, denumiți „genomici”. Este încă important să se garanteze introducerea pe piață a materialului seminal provenind de la tauri care au făcut obiectul unei evaluări genomice.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Metodele statistice utilizate pentru evaluarea genetică respectă normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, și garantează faptul că evaluarea genetică nu este influențată de principalii factori de mediu sau de structura datelor.

3. Societății de ameliorare îi incumbă garantarea neutralității legate de principalii factori de mediu și de structura datelor. Societatea de ameliorare îi poate solicita centrului de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), să precizeze dacă intenționează să se prevaleze de conformitatea metodelor sale statistice de evaluare genetică cu normele și reglementările stabilite și recunoscute la nivel internațional. În cazul efectuării unei expertize, centrul de referință al Uniunii Europene are obligația de a păstra confidențialitatea în ceea ce privește informațiile transmise de societatea de ameliorare.

Justificare

Obligația imperativă propusă de Comisia Europeană poate fi de natură să limiteze inovarea în materie de evaluare genetică și, uneori, ar putea afecta secretul comercial al societăților de ameliorare care dezvoltă metode statistice inovatoare.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea evaluării genetice este măsurată prin coeficientul de determinare, în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR. Atunci când se publică rezultatele evaluării, se precizează fiabilitatea, precum și data evaluării.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Taurii pentru însămânțare artificială, cu excepția taurilor din rasele amenințate cu dispariția, sunt supuși unei evaluări genetice care vizează caracterele obligatorii menționate la punctul 6 sau 7. Societatea de ameliorare publică aceste valori de ameliorare.

5. Taurii pentru însămânțare artificială, cu excepția taurilor din rasele amenințate cu dispariția, sunt supuși unei evaluări genetice care vizează a minima caracterele obligatorii menționate la punctul 6 litera (a) sau 7. Societatea de ameliorare publică aceste valori de ameliorare în ansamblul lor.

 

Toate celelalte valori de ameliorare existente pentru taurii destinați inseminării artificiale sunt, de asemenea, publicate de societatea de ameliorare.

 

 

Societatea de ameliorare publică, de asemenea, valorile de ameliorare existente pentru taurii de montă naturală, precum și pentru femele.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a taurilor destinați însămânțării artificiale din rasele pentru lapte este de cel puțin 0,5 pentru caractere precum producția de lapte, conținutul de grăsime și de proteine, în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru evaluarea principalelor caractere de producție, ținând seama de toate informațiile disponibile privind descendenții și colateralii.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tăurașii evaluați genomic, ale căror performanțe după descendenți nu sunt cunoscute, sunt considerați corespunzători pentru însămânțare artificială dacă evaluarea lor genomică este validată în conformitate cu regulile și normele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) evaluare genomică sau orice altă metodă, inclusiv o combinație a acestor metode, validate în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiabilitatea minimă a evaluării genetice a taurilor destinați însămânțării artificiale din rasele pentru carne este de cel puțin 0,5 pentru caractere precum sporul în greutate vie și dezvoltarea musculară (conformația carcasei), în conformitate cu normele și standardele stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR, pentru evaluarea principalelor caractere de producție.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexa III – partea 1 – capitolul II – punctul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se calculează valorile de ameliorare genomice, ele sunt validate pentru caracterele în cauză conform normelor și standardelor stabilite de centrul de referință relevant al Uniunii Europene prevăzut la articolul 31 alineatul (1), în cooperare cu ICAR.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – capitolul I – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) se precizează caracterele înregistrate în conformitate cu principiile convenite de ICAR, cum ar fi producția de lapte, compoziția laptelui sau orice alte date relevante;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexa III – partea 3 – capitolul I – punctul 3 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) sunt înregistrate pe o perioadă de timp care respectă norma stabilită de ICAR pentru înregistrarea productivității animalelor pentru lapte;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – capitolul I – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) dacă este cazul, faptul că animalul este clonat;

Justificare

În 2011, toate cele trei instituții au convenit că trasabilitatea este necesară ca cerință de bază și ușor de pus în aplicare pentru oricare dintre normele privind animalele clonate și descendenții lor care s-ar decide ulterior. Fermierii ar trebui să aibă dreptul să știe dacă materialul reproductiv pe care îl achiziționează provine de la un animal clonat sau de la un descendent al acestuia. Comisia a promis deja în raportul său privind clonarea din 2010 să stabilească cerințe privind trasabilitatea în cadrul legislației zootehnice (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_ro.pdf, p. 14).

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – capitolul I – punctul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb) dacă este cazul, faptul că animalul provine dintr-un animal clonat;

Justificare

În 2011, toate cele trei instituții au convenit că trasabilitatea este necesară ca cerință de bază și ușor de pus în aplicare pentru oricare dintre normele privind animalele clonate și descendenții lor care s-ar decide ulterior. Fermierii ar trebui să aibă dreptul să știe dacă materialul reproductiv pe care îl achiziționează provine de la un animal clonat sau de la un descendent al acestuia. Comisia a promis deja în raportul său privind clonarea din 2010 să stabilească cerințe privind trasabilitatea în cadrul legislației zootehnice. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_ro.pdf, p. 14.)

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – capitolul I – punctul 1 – litera k – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) pedigree-ul:

(k) pedigree-ul, astfel cum este ilustrat mai jos, însoțit, de asemenea, de procentul de puritate a pedigree-ului animalelor:

Justificare

Este important să se susțină principiile transparenței și responsabilității pentru a asigura că puritatea rasei este clară pentru toate părțile interesate, garantând astfel conservarea diversității genetice a rasei.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Anexa V – partea 3 – capitolul I – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) dacă este cazul, faptul că animalul este clonat;

Justificare

În 2011, toate cele trei instituții au convenit că trasabilitatea este necesară ca cerință de bază și ușor de pus în aplicare pentru oricare dintre normele privind animalele clonate și descendenții lor care s-ar decide ulterior. Fermierii ar trebui să aibă dreptul să știe dacă materialul reproductiv pe care îl achiziționează provine de la un animal clonat sau de la un descendent al acestuia. Comisia a promis deja în raportul său privind clonarea din 2010 să stabilească cerințe privind trasabilitatea în cadrul legislației zootehnice. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_ro.pdf, p. 14).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Anexa V – partea 3 – capitolul I – punctul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb) dacă este cazul, faptul că animalul provine dintr-un animal clonat;

Justificare

În 2011, toate cele trei instituții au convenit că trasabilitatea este necesară ca cerință de bază și ușor de pus în aplicare pentru oricare dintre normele privind animalele clonate și descendenții lor care s-ar decide ulterior. Fermierii ar trebui să aibă dreptul să știe dacă materialul reproductiv pe care îl achiziționează provine de la un animal clonat sau de la un descendent al acestuia. Comisia a promis deja în raportul său privind clonarea din 2010 să stabilească cerințe privind trasabilitatea în cadrul legislației zootehnice. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_ro.pdf, p. 14.)

PROCEDURĂ

Titlu

Condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea

Referințe

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

25.2.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Michel Dantin

10.7.2014

Examinare în comisie

24.11.2014

 

 

 

Data adoptării

21.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

66

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther Herranz García, Gesine Meissner, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea

Referințe

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Data prezentării la PE

11.2.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

3.9.2014

 

 

 

Data adoptării

5.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Data depunerii

12.10.2015

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurențiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

  JO C 226, 16.7.2014, p. 70.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate