Postopek : 2014/0032(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0288/2015

Predložena besedila :

A8-0288/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0101

POROČILO     ***I
PDF 1343kWORD 1060k
15.10.2015
PE 557.277v02-00 A8-0288/2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Michel Dantin

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0005),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42 in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0032/2014),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. marca 2014(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0288/2015),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vzreja domačih živali vrst goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev in v manjši meri vzreja živali drugih vrst ima pomembno vlogo v kmetijstvu Unije in je vir dohodka za kmetijsko skupnost. Vzreja živali iz navedenih vrst se najbolje spodbuja, če se uporabljajo čistopasemske plemenske živali ali hibridni plemenski prašiči z dokazano visoko gensko kakovostjo.

(1) Vzreja živine za proizvodnjo vrst goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev in v manjši meri vzreja živali drugih vrst ima strateško vlogo v kmetijstvu Unije tako na gospodarski kot družbeni ravni. Ta kmetijska dejavnost prispeva k prehranski varnosti v Uniji in je vir dohodka za kmetijsko skupnost. Vzreja je bistvenega pomena tudi za ohranjanje redkih pasem in posledično biotske raznovrstnosti. Vzreja živali iz navedenih vrst se najbolje spodbuja, če se uporabljajo čistopasemske plemenske živali ali hibridni plemenski prašiči z dokazano visoko gensko kakovostjo. Upoštevati bi bilo treba tudi pomen križanja goveda, ovc in koz.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Vendar spodbujanje konkurenčnosti ne bi smelo privesti do izumrtja pasem, katerih značilnosti so prilagojene posebnemu biofizičnemu okolju. Lokalne pasme so lahko ogrožene, če se ne ohranjajo v zadostnem številu, kar bi pomenilo izgubo genske raznovrstnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) Vsi akterji v zootehničnem sektorju bi morali, zlasti pri genetskem izboljševanju pasem, upoštevati zdravje in dobrobit živali, vključno s pogoji za prevoz živih živali. Komisija bi morala zato zagotoviti, da se ta vprašanja ustrezno upoštevajo v delegiranih in izvedbenih aktih, ki se bodo sprejeli za učinkovito izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe     4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Direktiva Sveta 87/328/EGS z dne 18. junija 1987 o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme10, Direktiva Sveta 90/118/EGS z dne 5. marca 1990 o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme11 in Direktiva Sveta 90/119/EGS z dne 5. marca 1990 o hibridnih plemenskih prašičih za pleme12 so bile sprejete, da bi se preprečilo, da bi nacionalna pravila o sprejemu plemenskega goveda in prašičev za pleme ter o pridobivanju in uporabi njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov prepovedovala ali omejevala trgovino znotraj Unije ali jo ovirala, in sicer v primeru naravnega pripusta, umetne osemenitve ali odvzema semena, jajčnih celic ali zarodkov.

(Ne zadeva slovenske različice.)

___________

 

10 UL L 167, 26.6.1987, str. 54. .

 

11 UL L 71, 17.03.90, str. 34. .

 

12 UL L 71, 17.03.90, str. 36. .

 

Obrazložitev

Jezikovni popravek madžarskega izraza za umetno osemenitev.

Predlog spremembe     5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Zakonodaja Unije na področju vzreje živali je prispevala tudi k ohranjanju živalskih genskih virov, zaščiti genetske raznovrstnosti ter proizvodnji značilnih regionalnih kakovostnih proizvodov, ki temeljijo na specifičnih dednih lastnostih lokalnih pasem domačih živali.

(7) Zakonodaja Unije na področju vzreje živali je prispevala tudi k ohranjanju živalskih genskih virov, zaščiti genetske raznovrstnosti in kulturne dediščine Unije ter proizvodnji značilnih regionalnih kakovostnih proizvodov, ki temeljijo na specifičnih dednih lastnostih lokalnih pasem domačih živali.

Predlog spremembe     6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Poleg tega so izkušnje pokazale, da je treba za lažjo uporabo pravil iz navedenih direktiv številne določbe natančneje ubesediti in uporabiti dosledno terminologijo. Zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Unije je prav tako primerno vključiti več opredelitev.

(10) Poleg tega so izkušnje pokazale, da je treba za lažjo uporabo pravil iz navedenih direktiv številne določbe natančneje ubesediti in uporabiti dosledno terminologijo, ki je običajna v vseh državah članicah. Zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Unije je prav tako primerno vključiti več opredelitev, tudi opredelitev pasme.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Vendar pa bi moral izraz „pasma“ ostati nedoločen pravni pojem, ki rejskim društvom omogoča, da opišejo skupino živali z zadostno genetsko enotnostjo, za katero menijo, da se razlikuje od drugih živali navedene vrste, in da te živali z navedbo njihovih znanih prednikov vpišejo v rodovniške knjige z namenom reprodukcije njihovih dednih lastnosti z razmnoževanjem, izmenjavo in selekcijo v okviru vzpostavljenega rejskega programa.

črtano

Obrazložitev

Izraz pasma, ki se ves čas pojavlja v uredbi, ni opredeljen. Poročevalec zaradi pravne varnosti predlaga njegovo opredelitev.

Predlog spremembe     8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Zato bi se moral s pravili o čistopasemskih plemenskih živalih iz te uredbe zagotoviti dostop do trgovine na podlagi dogovorjenih načel za priznavanje rejskih društev, ki upravljajo pasme, in za odobritev njihovih zadevnih rejskih programov. Ta uredba bi morala določati tudi merila za vpis čistopasemskih plemenskih živali v različne razrede glavnega dela rodovniških knjig, pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti ter merila za sprejem plemenskih živali za pleme, pa tudi vsebino zootehniških spričeval.

(13) Zato bi se moral s pravili o čistopasemskih in križanih plemenskih živalih iz te uredbe zagotoviti dostop do trgovine na podlagi dogovorjenih načel za priznavanje rejskih društev, ki upravljajo pasme, in za odobritev njihovih zadevnih rejskih programov. Ta uredba bi morala določati tudi merila za vpis čistopasemskih plemenskih živali v različne razrede glavnega dela rodovniških knjig, vpis križanih plemenskih živali v dodatne dele rodovniških knjig, pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti ter merila za sprejem plemenskih živali za pleme, pa tudi vsebino zootehniških spričeval.

Obrazložitev

Ta uredba bi morala omogočati vzrejo s križanjem, s čimer bi se olajšal promet na notranjem trgu.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Podobno bi se moral s pravili o hibridnih plemenskih prašičih iz te uredbe zagotoviti dostop do trga na podlagi dogovorjenih načel za priznavanje rejskih podjetij, ki upravljajo različne križance hibridnih plemenskih prašičev, in za odobritev njihovih ustreznih rejskih programov. Ta uredba bi morala določati tudi merila za vpis hibridnih plemenskih prašičev v glavni del registrov, pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti, merila za sprejem hibridnih plemenskih prašičev za pleme ter vsebino zootehniških spričeval.

(14) Podobno bi se moral s pravili o hibridnih plemenskih prašičih iz te uredbe zagotoviti dostop do trga na podlagi dogovorjenih načel za priznavanje rejskih podjetij, ki upravljajo različne križance hibridnih plemenskih prašičev, in za odobritev njihovih ustreznih rejskih programov. Ta uredba bi morala določati tudi merila za vpis hibridnih plemenskih prašičev v glavni del zootehniških registrov, pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti, merila za sprejem hibridnih plemenskih prašičev za pleme ter vsebino zootehniških spričeval.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Obrazložitev

Izraz „register“ se že uporablja v nekaterih državah članicah za dokumente, ki niso povezani z referenčnim dokumentom tega besedila. Zaradi jasnosti bi bilo zato treba v tem kontekstu uporabiti izraz „zootehniški register“.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14a) Izvajalci v zootehniškem sektorju bi morali upoštevati zdravje in dobrobit živali, zlasti pri genetskem izboljševanju pasem.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14b) V tej uredbi naj se ne bi obravnavalo vprašanje kloniranja.

Predlog spremembe     12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Ker cilja te uredbe, namreč zagotoviti usklajen pristop k trgovini s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji in k njihovem uvozu v Unijo ter k uradnemu nadzoru, ki ga je treba izvajati za rejske programe rejskih društev in podjetij, države članice na nacionalni ravni ne morejo zadovoljivo doseči in ker je ta cilj zaradi učinka, zahtevnosti ter čezmejne in mednarodne narave lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ker je področje uporabe te uredbe omejeno na obseg, ki je potreben za doseganje zastavljenih ciljev, Uredba upošteva tudi načelo sorazmernosti iz člena 5(4) navedene pogodbe.

(15) Ker cilja te uredbe, namreč zagotoviti usklajen pristop k trgovini s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji in k njihovem uvozu v Unijo, ob upoštevanju tega, v kolikšni meri živinorejci tvorijo združenja, kapitalskih ravni teh združenj ter učinkovitosti rejskih programov, pa tudi k uradnemu nadzoru, ki ga je treba izvajati za rejske programe rejskih društev in podjetij, države članice na nacionalni ravni ne morejo zadovoljivo doseči in ker je ta cilj zaradi učinka, zahtevnosti ter čezmejne in mednarodne narave lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ker je področje uporabe te uredbe omejeno na obseg, ki je potreben za doseganje zastavljenih ciljev, Uredba upošteva tudi načelo sorazmernosti iz člena 5(4) navedene pogodbe.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Kakovost storitev, ki jih ponujajo rejska društva in podjetja, ter njihov način ocenjevanja in razvrščanja živali vplivajo na vrednost plemenskih živali na trgu. Zato bi bilo treba določiti pravila za priznavanje rejskih društev in podjetij, ki temeljijo na usklajenih merilih Unije, in za njihov nadzor s strani pristojnih organov držav članic, s čimer se zagotovi, da pravila, ki so jih določila rejska društva in podjetja, ne ustvarjajo razlik med rejskimi programi in standardi reje ter tako ne povzročajo tehničnih ovir za trgovino znotraj Unije.

(16) Kakovost storitev, ki jih ponujajo rejska društva in podjetja, ter njihov način ocenjevanja in razvrščanja živali vplivata na raven proizvodnosti živali in na vrednost plemenskih živali na trgu. Zato bi bilo treba določiti pravila za priznavanje rejskih društev in podjetij, ki temeljijo na usklajenih merilih Unije, in za njihov nadzor s strani pristojnih organov držav članic, s čimer se zagotovi, da pravila, ki so jih določila rejska društva in podjetja, ne ustvarjajo razlik med rejskimi programi in standardi reje ter tako ne povzročajo tehničnih ovir za trgovino znotraj Unije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Pravica do priznanja rejskega društva ali podjetja, ki izpolnjuje določena merila, je temeljno načelo zootehniške zakonodaje Unije. Tako pristojni organ zaradi varstva gospodarske dejavnosti obstoječega priznanega rejskega društva ne bi več smel zavrniti priznanja novega rejskega društva za isto pasmo. Enako velja za odobritev geografske razširitve rejskega programa, ki se izvaja za isto pasmo ali za plemenske živali, ki lahko izhajajo iz plemenske populacije obstoječega rejskega društva. Vendar bi morali imeti pristojni organi pravno podlago za zavrnitev priznanja ali odobritve, če obstaja utemeljeno tveganje, da bi tako priznanje ali odobritev ogrozila ohranitev redke pasme ali zaščito genske raznovrstnosti.

(18) Pravica do priznanja rejskega društva ali podjetja, ki izpolnjuje določena merila, je temeljno načelo zootehniške zakonodaje Unije. Tako pristojni organ zaradi varstva gospodarske dejavnosti obstoječega priznanega rejskega društva ne bi več smel zavrniti priznanja novega rejskega društva za isto pasmo. Enako velja za odobritev geografske razširitve rejskega programa, ki se izvaja za isto pasmo ali za plemenske živali, ki lahko izhajajo iz plemenske populacije obstoječega rejskega društva. Vendar bi morali imeti pristojni organi pravno podlago za zavrnitev priznanja ali odobritve, če obstaja utemeljeno tveganje, da bi tako priznanje ali odobritev ogrozila ohranitev redke pasme ali zaščito genske raznovrstnosti. Ta pravna podlaga se ne bi smela uporabiti za druge namene, ki niso določeni v tej uredbi, poleg tega v nobenem primeru ne more upravičevati kršitev načel, ki urejajo notranji trg.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19a) Unija je pogodbenica konvencije o biološki raznovrstnosti, katere cilji so ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostna raba njenih sestavnih delov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov. Ta konvencija določa, da imajo države članice suvereno pravico do uporabe svojih bioloških virov in da so odgovorne za ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo svojih bioloških virov. Unija je tudi podpisnica Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Ta uredba bi morala torej upoštevati obveznosti držav članic in jim omogočati, da jih spoštujejo v okviru trajnostnega upravljanja svojih zootehniških virov.

Obrazložitev

Glede na sklicevanje na Nagojski protokol in konvencijo o biološki raznovrstnosti v tej uredbi bi bilo treba navesti ustrezen okvir.

Predlog spremembe     16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Rejska društva in podjetja, priznana v eni državi članici, bi morala imeti možnost, da izvajajo svoje odobrene rejske programe v eni ali več drugih državah članicah, da bi zagotovila najboljšo možno uporabo plemenskih živali z visoko genetsko vrednostjo kot pomembnim proizvodnim dejavnikom v Uniji. V ta namen bi bilo treba z enostavnim postopkom obveščanja zagotoviti, da je pristojni organ v drugi državi članici obveščen o načrtovani dejavnosti.

(20) Rejska društva in podjetja, priznana v eni državi članici, bi morala imeti možnost, da izvajajo svoje odobrene rejske programe v eni ali več drugih državah članicah, da bi zagotovila najboljšo možno uporabo plemenskih živali z visoko genetsko vrednostjo kot pomembnim proizvodnim dejavnikom v Uniji. V ta namen bi bilo treba urediti certificiranje teh društev, da se zagotovi kakovost njihovih rejskih programov, z enostavnim postopkom obveščanja pa zagotoviti, da je pristojni organ v drugi državi članici obveščen o načrtovani dejavnosti.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Spodbujati bi bilo treba čezmejno sodelovanje med rejskimi društvi in podjetji, ki to želijo, obenem pa zagotoviti poslovno svobodo in odpravo ovir za prosti pretok plemenskih živali in njihovega genskega materiala. Taka partnerstva v Uniji bi zlasti pripomogla k okrepitvi unijske identitete nekaterih pasem, saj bi se sredstva in podatki združili za zagotovitev večje zanesljivosti in prepoznavnosti.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da sprejme delegirane akte za spremembo Priloge I, da bi se merila za priznavanje rejskih društev in podjetij ter za odobritev rejskih programov prilagodila razvoju v rejskem sektorju.

črtano

Obrazložitev

Delegiranih aktov je preveč in tudi njihov obseg je prevelik. Poleg tega zadevajo bistvene točke tega besedila.

Predlog spremembe     19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Pojasniti je treba razmerje med rejci in rejskimi društvi in podjetji, zlasti da se zagotovi njihova pravica do članstva v rejskih društvih in podjetjih ter pravica sodelovati v rejskem programu na geografskem območju, kjer se ta izvaja. Rejska društva bi morala imeti pravila, ki preprečujejo diskriminacijo rejcev zaradi njihovega porekla, hkrati pa morajo zagotavljati minimalno raven storitev.

(24) Pojasniti je treba razmerje med rejci in rejskimi društvi in podjetji, zlasti da se zagotovi njihova pravica do članstva v rejskih društvih in podjetjih ter pravica sodelovati v rejskem programu na geografskem območju, tudi čezmejnem, kjer se ta izvaja. Rejska društva bi morala imeti pravila, ki preprečujejo diskriminacijo rejcev zaradi njihovega porekla, hkrati pa morajo zagotavljati minimalno raven storitev.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti lahko izvajajo ustanove, ki jih imenuje rejsko društvo ali podjetje. Navedene imenovane ustanove sodelujejo z referenčnimi središči Evropske unije, ki jih določi Komisija. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da z izvedbenimi akti določi referenčna središča Evropske unije, podeliti pa bi ji bilo treba tudi potrebna pooblastila za sprejem delegiranih aktov, ki opisujejo dolžnosti in naloge takih središč, in sicer po potrebi s spremembo Priloge IV. Navedena referenčna središča so upravičena do pomoči Unije v skladu z Odločbo Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine14. Rejskim društvom pri preskušanju lastne proizvodnosti in pri ocenjevanju genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda trenutno pomaga referenčno središče Evropske unije Interbull Centre, imenovano z Odločbo Sveta 96/463/ES z dne 23. julija 1996 o določitvi referenčnega organa, odgovornega za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo15.

(34) Preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti lahko izvajajo ustanove, ki jih imenuje rejsko društvo ali podjetje. Navedene imenovane ustanove sodelujejo z referenčnimi središči Evropske unije, ki jih določi Komisija. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da z izvedbenimi akti določi referenčna središča Evropske unije, podeliti pa bi ji bilo treba tudi potrebna pooblastila za sprejem delegiranih aktov, ki opisujejo dolžnosti in naloge takih središč, in sicer po potrebi s spremembo Priloge IV. Navedena referenčna središča so upravičena do pomoči Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta14. Rejskim društvom pri preskušanju lastne proizvodnosti in pri ocenjevanju genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda trenutno pomaga središče Interbull Centre, ki je stalna komisija Mednarodnega odbora za evidentiranje živali (ICAR) in je bila z Odločbo Sveta 96/463/ES z dne 23. julija 1996 imenovana za referenčni organ, odgovoren za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo15.

_______________

_______________

4 UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

14 Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1).

15 UL L 192, 2.8.1996, str. 19.

15 UL L 192, 2.8.1996, str. 19.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Ker so v tej uredbi določene le podrobne določbe o vzreji goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, je treba Komisijo pooblastiti za sprejem delegiranih aktov o priznavanju rejskih društev, odobritvi rejskih programov, vpisu plemenskih živali v rodovniške knjige, preskušanju lastne proizvodnosti, ocenjevanju genetske vrednosti in o sprejemu za pleme ter za sprejem izvedbenih aktov o zootehniških spričevalih, ki se nanašajo na trgovino s plemenskimi živalmi drugih vrst in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter na njihov uvoz v Unijo, če je to potrebno za odpravljanje trgovinskih ovir.

črtano

Obrazložitev

Delegiranih aktov je preveč in tudi njihov obseg je prevelik. Poleg tega zadevajo bistvene točke tega besedila. Druge vrste so lahko v to uredbo vključene le na podlagi postopka soodločanja.

Predlog spremembe     22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Uvoz plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala je bistvenega pomena za evropsko kmetijstvo. Uvoz plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala bi zato moral potekati pod pogoji, ki so skoraj povsem v skladu s pravili, ki se uporabljajo za trgovino med državami članicami. Vendar pa bi morale biti plemenske živali in njihov zarodni material do vpisa v glavni del rodovniške knjige ali registra v Uniji upravičene le, če raven uradnega nadzora, ki se izvaja v tretji državi izvoznici, zagotavlja enako zanesljivost podatkov o poreklu ter rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti kot v Uniji. Poleg bi morali rejski organi v tretjih državah vzajemno sprejemati plemenske živali in njihov zarodni material iz zadevnega rejskega društva ali podjetja, priznanega v Uniji.

(36) Uvoz plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala je bistvenega pomena za evropsko kmetijstvo. Uvoz plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala bi zato moral potekati pod pogoji, ki so skoraj povsem v skladu s pravili, ki se uporabljajo za trgovino med državami članicami, in izpolnjevati vse standarde v zvezi s kakovostjo uvoženega materiala. Vendar pa bi morale biti plemenske živali in njihov zarodni material do vpisa v glavni del rodovniške knjige ali registra v Uniji upravičene le, če raven uradnega nadzora, ki se izvaja v tretji državi izvoznici, zagotavlja enako zanesljivost podatkov o poreklu ter rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti kot v Uniji. Poleg bi morali rejski organi v tretjih državah vzajemno sprejemati plemenske živali in njihov zarodni material iz zadevnega rejskega društva ali podjetja, priznanega v Uniji.

Predlog spremembe     23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Komisija bi morala po potrebi izvajati nadzor v državah članicah, zlasti ob upoštevanju rezultatov uradnega nadzora, ki ga izvajajo države članice, da bi zagotovila uporabo zootehniških in genealoških pravil iz te uredbe v vseh državah članicah.

(43) Komisija bi morala v državah članicah izvajati nadzor, ki temelji na oceni tveganja, zlasti ob upoštevanju rezultatov uradnega nadzora, ki ga izvajajo države članice, da bi zagotovila uporabo zootehniških in genealoških pravil iz te uredbe v vseh državah članicah.

Predlog spremembe     24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Ko gre za pripravo seznamov tretjih držav, iz katerih bi bilo treba dovoliti uvoz plemenskih živali in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo, za določitev pogojev za tak uvoz, pridobitev informacij o delovanju dvostranskih sporazumov in v primeru kakršne koli resne kršitve pogojev za tak uvoz, določenih v tej uredbi, bi bilo treba Komisijo po potrebi pooblastiti za izvajanje nadzora v tretjih državah v imenu Unije.

(44) Za pripravo seznamov tretjih držav, iz katerih bi bilo treba dovoliti uvoz plemenskih živali in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo, in za določitev pogojev za tak uvoz bi bilo treba pridobiti informacije o njihovi sledljivosti v obliki zootehniških spričeval, ki potrjujejo njihovo poreklo, in o delovanju dvostranskih sporazumov in v primeru kakršne koli resne kršitve pogojev za tak uvoz, določenih v tej uredbi, bi bilo treba Komisijo po potrebi pooblastiti za izvajanje nadzora v tretjih državah v imenu Unije.

Predlog spremembe     25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Da se zagotovi pravilna uporaba te uredbe in njena dopolnitev ali sprememba prilog od I do V k tej uredbi, bi bilo treba Komisijo v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblastiti za sprejem aktov v zvezi z uporabljenimi postopki in merili ter zahtevanimi pogoji za priznanje rejskih društev in podjetij, odobritev rejskih programov, vpis živali v rodovniške knjige in registre, sprejem plemenskih živali za pleme, naravni pripust in oploditev z biomedicinsko pomočjo, izvajanje preskusov lastne proizvodnosti in ocene genetske vrednosti, opredelitev zootehniških in genealoških zahtev za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom ter njihov uvoz iz tretjih držav, za opis dolžnosti in nalog referenčnega središča.

črtano

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47) Komisiji bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe podeliti pooblastilo za sprejem aktov v zvezi s trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, ki niso govedo, prašiči, ovce, koze in enoprsti kopitarji, in njihovim zarodnim materialom ter v zvezi z njihovim uvozom v Unijo, da se bodo lahko države članice odzvale na motnje v trgovini, zlasti da se bodo lahko odzvale v primeru, ko redki pasmi grozi izumrtje ali ko obstaja tveganje, povezano z zaščito genetske raznovrstnosti.

črtano

Obrazložitev

Odločitve o vključitvi drugih vrst je treba sprejemati izključno na podlagi soodločanja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zootehniška in genealoška pravila za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki v Uniji ter uvoz plemenskih živali in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo;

(a) zootehniška in genealoška pravila za ohranitev in izboljšanje reje živali ter trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki v Uniji ter uvoz plemenskih živali in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo;

Predlog spremembe     28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) pravila za ohranjanje in izboljšanje avtohtonih ali ogroženih pasem;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) govedo (Bos taurus in Bubalus bubalis), prašiči (Sus scrofa), ovce (Ovis aries) in koze (Capra hircus);

(i) govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis), prašiči (Sus scrofa), ovce (Ovis aries) in koze (Capra hircus);

Obrazložitev

Vključiti je treba še druge vrste goveda, zlasti vrsto zebu.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – alinea iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) živali, razen tistih iz točk (i) in (ii), za katere so bili sprejeti delegirani akti v skladu s členom 35(1) ali 45(1);

črtano

Obrazložitev

Druge vrste se lahko vključijo v to uredbo le s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(aa) „pasma“ pomeni skupino živali z dovolj podobnimi lastnostmi, ki se lahko prenesejo na potomce, da jo ena ali več skupin rejcev loči od ostalih živali iste vrste in jo po dogovoru z namenom vzreje, izmenjave in selekcije, izboljšanja ali ohranjanja obravnavajo v rejskem programu in vpišejo v rodovniško knjigo.

Predlog spremembe     32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „rejsko društvo“ pomeni katero koli rejsko organizacijo ali združenje rejcev, ki jo oz. ga priznava pristojni organ države članice v skladu s členom 4(2) za izvajanje rejskega programa čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih v rodovniške knjige, ki jih to društvo vodi ali vzpostavi;

(d) „rejsko društvo“ pomeni katerega koli zasebnega izvajalca ali javni organ, ki je bil ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice, v kateri je bila vložena prošnja za priznavanje, in ga priznava pristojni organ države članice v skladu s členom 4(2) za izvajanje rejskega programa;

Predlog spremembe     33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka fa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) „rejski program“ pomeni niz sistematičnih ukrepov, ki jih oblikuje in izvaja rejsko društvo ali podjetje v skladu s členom 8(1), med katerimi so zlasti opredelitev natančnih fenotipskih in genotipskih značilnosti pasme, usmeritve in cilji vzreje, pravila o organizaciji in vodenju rodovniške knjige, določitev sistema za preskušanje proizvodnosti ob upoštevanju ciljev vzreje, opredelitev izbranih meril in njihovega tehtanja pri genetskem ocenjevanju, po potrebi opredelitev sistema za registriranje in preskušanje proizvodnosti ter obravnavanje ohranjanja, izboljšanja in/ali promoviranja posamezne pasme;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) organizacijo uradnega nadzora nad rejskimi društvi in rejskimi podjetji v skladu s pravili iz člena 46 in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi člena 52(1);

(ii) organizacijo uradnega nadzora nad rejskimi društvi in rejskimi podjetji v skladu s pravili iz člena 46;

Predlog spremembe     35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka ga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) zagotavljanje kakovosti rejskih programov;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka i – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) živali iz točke (a)(ii), ki so potomci staršev, vpisanih v glavni del rodovniške knjige iste pasme, ter ki so same vpisane v knjigo ali registrirane in primerne za vpis v glavni del take rodovniške knjige v skladu s členom 19;

(ii) živali iz točke (a)(ii), ki so potomci staršev, vpisanih v rodovniško knjigo iste pasme, ter ki so same vpisane v knjigo ali registrirane in primerne za vpis v tako rodovniško knjigo, vključno s kastrati, v skladu s členom 19;

Obrazložitev

Sedanja opredelitev, ki vključuje zgolj plemenske živali, ne ustreza posebnostim rodovniške knjige enoprstih kopitarjev, kjer so živali registrirane takoj ob rojstvu ne glede na to, ali bodo postale plemenske živali. To zadeva zlasti kastrate in njihovo uvrstitev med „registrirane enoprste kopitarje“.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka i – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) živali, ki niso navedene v alinejah (i) in (ii) te točke, za katere so v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členoma 35(1) oz. 45(1), določena posebna zootehniška in genealoška pravila za trgovino z navedenimi plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter njihov uvoz v Unijo;

črtano

Predlog spremembe     38

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka i – točka iiia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) živali, ki se na podlagi izjeme iz člena 17 in člena 19 vpišejo v glavni del rodovniške knjige;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka ja (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) „linija“ pomeni gensko določeno podskupino čistokrvnih živali določene pasme;

Obrazložitev

Če bi se uvedel odvzem vzorca DNK, bi lahko bil ta vzorec sestavni del dokumentacije, ki plemensko žival spremlja vse življenje, in bi se lahko uporabljal v primeru sporov ali težav z identifikacijo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) „dedna vrednost lastnosti“ pomeni količinsko opredeljiva dedna značilnost plemenske živali;

(o) „dedna vrednost lastnosti“ pomeni oceno pričakovanega učinka genotipa živali na določeno lastnost pri njenem potomstvu;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) „zootehniški pregled“ pomeni pregled dokumentov in identitete plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala, uvoženih v Unijo, da se preveri skladnost z zootehniškimi pogoji iz člena 42 ter zootehniškimi in genealoškimi pravili iz delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členom 45(1);

(v) „zootehniški pregled“ pomeni pregled dokumentov in identitete plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala, uvoženih v Unijo, da se preveri skladnost z zootehniškimi pogoji iz člena 42;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka w – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) čistopasemskih plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala, uvoženih v Unijo, kot je določeno v delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členom 45(1);

črtano

Predlog spremembe     43

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka ya (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ya) „ogrožena pasma“ pomeni pasmo, pri katerih je število samcev in samic za razplod v Uniji ali državi članici padlo pod določeno raven in ki ji zato grozi izumrtje.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rejska društva in podjetja lahko zaprosijo pristojni organ za priznanje v skladu z odstavkom 2.

1. Rejska društva in podjetja zaprosijo pristojni organ za priznanje v skladu z odstavkom 2.

Obrazložitev

Pojasniti je treba pravni okvir držav članic na področju priznavanja rejskih društev: če želijo nosilci dejavnosti voditi rodovniško knjigo in izvajati svoje rejske programe, morajo v ta namen obvezno vložiti prošnjo za odobritev.

Predlog spremembe     45

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c – točka i – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– ohranitvi pasme ali

– ohranitvi genske variabilnosti znotraj pasme,

– izboljšanju pasme ali križanca;

– izboljšanju pasme,

 

– načrtovanju križanja ali

 

– načrtovanju nove pasme;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami zahtev za priznanje rejskih društev in podjetij iz dela 1, v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev pa iz dela 3 Priloge I, da se upoštevajo različna rejska društva in podjetja, ki jih to zadeva.

črtano

Predlog spremembe     47

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 4(2)(b) lahko pristojni organ zavrne priznanje rejskega društva, ki izpolnjuje zahteve iz dela 1 Priloge I, če bi rejski program navedenega rejskega društva ogrozil ohranjanje ali gensko raznovrstnost čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih in primernih za vpis v rodovniško knjigo, ki jo je v navedeni državi članici že priznano rejsko društvo vzpostavilo za navedeno pasmo.

1. Z odstopanjem od člena 4(2)(b) lahko pristojni organ zavrne priznanje rejskega društva, ki izpolnjuje zahteve iz dela 1 Priloge I, če bi rejski program navedenega rejskega društva ogrozil:

 

(a) ohranjanje čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih in primernih za vpis v rodovniško knjigo, ki jo je v navedeni državi članici že priznano rejsko društvo vzpostavilo za navedeno pasmo;

 

(b) gensko raznovrstnost čistokrvnih plemenskih živali zaradi manj učinkovitega nadzorovanja krvnega sorodstva in upravljanja genskih napak, ki je posledica neusklajenosti informacij o genski dediščini pasme in njihove pomanjkljive izmenjave;

 

(c) v primeru redke ali ogrožene pasme učinkovito izvajanje rejskega programa obstoječega rejskega društva za isto pasmo, kar bi pomenilo znatno zmanjšanje učinkovitosti z vidika pričakovanega genskega napredka; ali

 

(d) ohranjanje in trajnostno upravljanje živalskih genskih virov, nad katerimi država članica izvaja suverenost in za katere je odgovorna v skladu s cilji konvencije o biološki raznovrstnosti in Nagojskega protokola k tej konvenciji.

Predlog spremembe     48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) možne motnje in oslabitev zaradi priznanja organa, ki bi registriralo iste plemenske živali redke ali ogrožene pasme kot že priznano rejsko društvo;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pasmo ali križanca, za katerega je bil rejski program odobren;

(b) pasmo ali križanca, za katerega je bil rejski program odobren v skladu s členom 8(1);

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-1. Rejsko društvo ali rejsko podjetje izvaja rejski program, potem ko ga je pristojni organ v skladu z odstavkom -1a odobril.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek -1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-1a. Rejsko društvo ali podjetje vloži prošnjo za odobritev rejskega programa pri pristojnem organu, ki je v skladu s členom 4(2) rejsko društvo ali podjetje priznal.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojni organ odobri rejski program rejskega društva ali podjetja, ki ga je priznal v skladu s členom 4(2), če rejsko društvo ali podjetje vloži vlogo za odobritev svojega rejskega programa, v kateri dokaže skladnost z zahtevami iz člena 4(2)(c), navedenimi v delu 2, v primeru čistopasemskih enoprstih kopitarjev pa v delu 3 Priloge I.

1. Pristojni organ iz odstavka -1a rejske programe rejskega društva ali podjetja oceni in jih odobri, če izpolnjujejo zahteve iz člena 4(2)(c), navedene v delu 2 Priloge I, v primeru čistopasemskih enoprstih kopitarjev pa v delu 3 Priloge I.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ iz člena 4 lahko dovoli rejskim društvom in podjetjem, da tehnično vodenje svoje rodovniške knjige ali registra ter druge posebne vidike svojih rejskih programov oddajo zunanjim izvajalcem, če:

2. Rejska društva in podjetja lahko tehnične dejavnosti za svoje rodovniške knjige ali zootehnični register ter druge posebne vidike svojih rejskih programov oddajo enemu ali več zunanjim izvajalcem, če:

(a) so rejska društva in podjetja še naprej odgovorna pristojnemu organu za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz člena 4(2)(c);

(a) so rejska društva in podjetja še naprej odgovorna pristojnemu organu za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz člena 4(2)(c) in delov 2 in 3 Priloge I;

(b) ni navzkrižja interesov med navedenim zunanjim izvajalcem in gospodarskimi dejavnostmi rejcev, ki sodelujejo v rejskem programu.

(b) ni navzkrižja interesov med navedenim zunanjim izvajalcem in gospodarskimi dejavnostmi rejcev, ki sodelujejo v rejskem programu.

 

(c) so ta rejska društva in podjetja v prošnji iz odstavka -1a natančno navedla dejavnosti, ki jih nameravajo oddati zunanjim izvajalcem, in kontaktne podatke teh izvajalcev.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami zahtev za odobritev rejskih programov iz dela 2, v primeru čistopasemskih enoprstih kopitarjev pa iz dela 3 Priloge I, da se upoštevajo različni rejski programi, ki jih izvajajo rejska društva in podjetja.

črtano

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je iz obsega rejskega programa ali geografskega območja, na katerem naj bi se program izvajal, mogoče sklepati, da namerava rejsko društvo ali podjetje program izvesti za plemenske živali, ki bivajo v drugi državi članici, pristojni organ iz člena 8(1):

1. Kadar je iz obsega rejskega programa ali geografskega območja, na katerem naj bi se program izvajal, mogoče sklepati, da namerava rejsko društvo ali podjetje program izvesti za plemenske živali, ki bivajo v drugi državi članici, pristojni organ iz člena 8(-1a):

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) obvesti pristojni organ navedene druge države članice vsaj 90 koledarskih dni pred načrtovanim začetkom rejskega programa;

(a) obvesti pristojni organ navedene druge države članice vsaj 90 koledarskih dni pred načrtovanim začetkom rejskega programa v uradnem jeziku druge države članice;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pristojnemu organu iz točke (a) skupaj z navedenim obvestilom predloži izvod vloge za odobritev rejskega programa iz člena 8(1).

(b) pristojnemu organu iz točke (a) skupaj z navedenim obvestilom predloži izvod vloge za odobritev rejskega programa iz člena 8(-1a) v uradnem jeziku države pristojnega organa iz točke (a).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ iz odstavka 1(a) tega člena lahko v 90 dneh od prejema obvestila iz navedenega odstavka zavrne odobritev rejskega programa, ki ga na ozemlju njegove države članice izvaja rejsko društvo, ki ga je priznal pristojni organ iz člena 8(1), kadar:

2. Pristojni organ iz odstavka 1(a) tega člena lahko v 90 dneh od prejema obvestila iz navedenega odstavka zavrne odobritev rejskega programa, ki ga na ozemlju njegove države članice izvaja rejsko društvo, ki ga je priznal pristojni organ iz člena 8(-1a), kadar:

Predlog spremembe     59

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) bi odobritev nadaljnjega rejskega programa povzročila razdrobljenost populacije čistopasemskih plemenskih živali v navedeni državi članici v obsegu, ki bi ogrozil ohranitev ali gensko raznovrstnost navedene pasme.

b) bi odobritev nadaljnjega rejskega programa utegnila ogroziti ohranitev ali gensko raznovrstnost pasme v državi članici z vidika nadzorovanja krvnega sorodstva in upravljanja genskih napak zaradi neusklajenosti informacij in pomanjkanja njihove izmenjave ali pa bi utegnila ogroziti izboljšanje programov za redke in ogrožene pasme zaradi izoblikovanja rejskih smernic, ki niso združljive z lastnostmi, opredeljenimi za to pasmo v navedeni državi članici, in bi povzročile neučinkovitost, kar zadeva pričakovani genetski napredek.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar namerava pristojni organ iz odstavka 1(a) zavrniti odobritev v skladu z odstavkom 2, Komisijo obvesti o tej nameri ter poda utemeljeno razlago.

5. Kadar pristojni organ iz odstavka 1(a) zavrne odobritev v skladu z odstavkom 2, o tem obvesti Komisijo.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar pravila rejskega društva ali podjetja omogočajo članstvo, lahko rejci zaprosijo:

črtano

(a) za članstvo v takih rejskih društvih ali podjetjih;

 

(b) za sodelovanje v rejskem programu v okviru obsega in geografskega območja dejavnosti, ki je bil odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9.

 

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar pravila rejskega društva ali podjetja ne omogočajo članstva, lahko rejci, ki sodelujejo v rejskem programu, odobrenem v skladu s členom 8(1) ali členom 9, zaprosijo:

2. Rejci, ki sodelujejo v rejskem programu, odobrenem v skladu s členom 8(1) ali členom 9, imajo dostop do vseh storitev, ki so na voljo v okviru rejskega programa, brez diskriminacije.

(a) da se njihove čistopasemske plemenske živali vpišejo v glavni del rodovniške knjige, ki ga je za posamezno pasmo vzpostavilo rejsko društvo v skladu s členom 17(1);

 

(b) da se njihove živali vpišejo v dodatni del rodovniške knjige, ki ga je za posamezno pasmo vzpostavilo rejsko društvo v skladu s členom 17(3);

 

(c) da se njihovi hibridni plemenski prašiči vpišejo v register, ki ga je za križance vzpostavilo rejsko podjetje v skladu s členom 24;

 

(d) sodelujejo pri preskušanju lastne proizvodnosti in genetskem ocenjevanju v skladu s členom 27;

 

(e) da se jim zagotovi zootehniško spričevalo v skladu s členom 33(1) in (2).

 

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Kadar pravila rejskega društva ali podjetja omogočajo članstvo, rejci:

 

(a) lahko zaprosijo za članstvo v takih rejskih društvih ali podjetjih;

 

(b) lahko zaprosijo za sodelovanje v rejskem programu v okviru obsega in geografskega območja dejavnosti, ki je bil odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9;

 

(c) brez diskriminacije sodelujejo v rejskem programu v okviru obsega in geografskega območja dejavnosti, ki je bil odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9.

Obrazložitev

Novi odstavek pojasnjuje pravice rejcev v primeru članstva v rejskem programu. Te pravice morajo biti omejene na rejce v geografskem območju dejavnosti rejskega društva. Rejci morajo imeti dostop do storitev, ki ustrezajo rejskemu programu, brez diskriminacije.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Rejci imajo pravico izbrati rodovniško knjigo ali register, v katero oz. katerega želijo vpisati svoje plemenske živali v skladu s členoma 19 in 24.

3. Rejci imajo pravico izbrati rodovniško knjigo ali zootehniški register, v katero oz. katerega želijo vpisati svoje plemenske živali v skladu s členoma 19 in 24, pod pogojem, da je rejski program, ki se navezuje na rodovniško knjigo ali zootehniški register, odobren v njihovi državi članici v skladu s členom 8(1) ali členom 9.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Rejci, ki svoje živali premestijo na kmetijska gospodarstva zunaj geografskega območja, na katerem rejsko društvo ali podjetje izvaja rejski program, odobren v skladu s členom 8(1), lahko te živali vpišejo v rodovniško knjigo tega rejskega društva v skladu s poslovnikom, ki ga je sprejelo rejsko društvo ali podjetje, in kakor je določeno v točki 3(e)(ii) dela 1 Priloge I.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

črtano

Pravice rejcev, ki spodbijajo odločitev rejskega podjetja

 

1. Rejci lahko uporabijo ukrepe iz člena 13, kadar menijo, da je rejsko društvo neupravičeno zavrnilo:

 

(a) vlogo v skladu s členom 10(1);

 

(b) vlogo za vpis čistopasemskih plemenskih živali v glavni del rodovniške knjige v skladu s členom 19;

 

(c) vlogo za vpis živali v dodatni del rodovniške knjige v skladu s členom 20(3);

 

(d) sprejetje čistopasemske plemenske živali za:

 

(i) pleme v skladu s členom 21 or

 

(ii) umetno osemenitev v skladu s členom 23(1);

 

(e) sprejem čistopasemskih plemenskih živali ali njihovega semena za uradne preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti v skladu s členom 23(2);

 

(f) sprejem rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti, opravljenih v skladu s členom 27.

 

2. Rejci lahko uporabijo ukrepe iz člena 13, kadar menijo, da rejsko društvo ni izvedlo preskusov lastne proizvodnosti ali ocene genetske vrednosti v skladu s členom 27.

 

(Člen 11 se v celoti črta.)

Obrazložitev

Pritožben postopek med rejcem oziroma rejci in rejskim društvom že obstaja v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

črtano

Pravice rejcev, ki spodbijajo odločitev rejskega podjetja

 

1. Rejci lahko uporabijo ukrepe iz člena 13, kadar menijo, da je rejsko društvo neupravičeno zavrnilo:

 

(a) vlogo za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register v skladu s členom 24;

 

(b) sprejem hibridnega plemenskega prašiča za umetno osemenitev v skladu s členom 26(1);

 

(c) sprejem hibridnega plemenskega prašiča ali njegovega semena za preskušanje lastne proizvodnosti v skladu s členom 26(2);

 

(d) sprejem rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti, opravljenega v skladu s členom 27.

 

2. Rejci lahko uporabijo ukrepe iz člena 13, če menijo, da rejsko podjetje ni izvedlo preskusov lastne proizvodnosti ali ocene genetske vrednosti v skladu s členom 27.

 

(Člen 12 se v celoti črta.)

Obrazložitev

Pritožben postopek med rejcem oziroma rejci in rejskim društvom že obstaja v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

črtano

Ukrepi, ki so na voljo rejcem, ki spodbijajo odločitev rejskega društva ali podjetja

 

1. V primerih iz členov 11 in 12 lahko rejci:

 

(a) pridobijo mnenje neodvisnega strokovnjaka;

 

(b) se v 30 dneh od datuma prejema zavrnitve iz členov 11(1) in 12(1) ali rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti iz členov 11(2) in 12(2) od rejskega društva ali podjetja pritožijo zoper te zavrnitve ali rezultate.

 

2. V pritožbi iz odstavka 1(b) mora rejec opisati dejstva in razloge in jih po možnosti utemeljiti z mnenjem neodvisnega strokovnjaka iz odstavka 1(a), zaradi katerih meni, da:

 

(a) odločitev rejskega društva ali podjetja za zavrnitev ni v skladu s členi 19, 21, 23, 27, 28, 30 ali 32 or

 

(b) rezultati preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti niso bili pridobljeni v skladu s členom 27.

 

(Člen 13 se v celoti črta.)

Obrazložitev

Pritožben postopek med rejcem oziroma rejci in rejskim društvom že obstaja v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Reševanje sporov

 

1. Kadar rejsko društvo ali podjetje zavrne pritožbo rejca, vloženo v skladu s členom členu 13(1)(b), o tem obvesti rejca in pristojni organ, ki je priznal rejsko društvo ali podjetje v skladu s členom 4(2), v 30 dneh od datuma odločitve o zavrnitvi pritožbe.

 

2. Pristojni organ iz člena 8(1) ali člena 9 lahko razveljavi odločitev rejskega društva ali podjetja, kadar meni, da ta odločitev ni v skladu s členi 19, 21, 23, 27, 28, 30 ali 32.

 

3. Države članice zagotovijo, da je na voljo pritožbeni postopek in da so odločitve glede pritožbe sprejete v razumnem času.

 

V ta namen se lahko pristojni organ odloči, da ustanovi posebno sodišče, ki lahko razveljavi odločitve rejskega društva ali podjetja, kadar meni, da je rejsko društvo ali podjetje neupravičeno zavrnilo pritožbo, ki jo je vložil rejec.

 

(Člen 14 se v celoti črta.)

Obrazložitev

Pritožben postopek med rejcem oziroma rejci in rejskim društvom že obstaja v nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Rejska društva ali podjetja lahko:

 

– rejce izključijo iz udeležbe v rejskem programu, če ti ne spoštujejo pravil, določenih v rejskem programu, ali ne izpolnjujejo obveznosti iz poslovnika iz točke 3(f) dela 1 Priloge I;

 

– izključijo že vpisane živali, njihovo potomstvo in genski material, ki ne izpolnjujejo več uradno določenih zahtev za vpis v ustrezno rodovniško.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izključijo rejce iz članstva, če ti rejci ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, določenih v poslovniku v skladu s točko 3(e) dela 1 Priloge I.

(b) izključijo rejce iz članstva, če ti rejci ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, določenih v poslovniku v skladu s členom 16(1).

Predlog spremembe     72

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Rejska društva lahko v skladu z zahtevami iz svojega rejskega programa izvajajo preskušanja lastne proizvodnosti, pri tem pa lahko izberejo ustrezne dejavnosti za svoj rejski program.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Rejska društva in podjetja so predvsem odgovorna za preprečevanje in po potrebi reševanje sporov, do katerih lahko pride med rejci ter med rejci in rejskimi društvi ali podjetji pri izvajanju rejskih programov, odobrenih v skladu s členom 8(1) ali členom 9, pri čemer upoštevajo pravila, ki jih je v skladu s členom 14(3) določila država članica, v kateri pride do spora, in pravila iz točke 3 dela 1 Priloge I.

3. Rejska društva in podjetja so predvsem odgovorna za preprečevanje in po potrebi reševanje sporov, do katerih lahko pride med rejci ter med rejci in rejskimi društvi ali podjetji pri izvajanju rejskih programov, odobrenih v skladu s členom 8(1) ali členom 9, pri čemer upoštevajo pravila iz točke 3(f) dela 1 Priloge I.

Predlog spremembe     74

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Rejska društva in podjetja iz ene države članice so skupaj odgovorna za to, da je mogoče čistopasemsko plemensko žival ogrožene pasme v vseh državah članicah vpisati v glavni del rodovniške knjige v skladu s členom 19. Rejci se sami uvrstijo v rejsko društvo, podjetje ali državni organ. Uvrstitev podpre in nadzira pristojni organ.

Predlog spremembe     75

Predlog uredbe

Poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vpis plemenskih živali v rodovniške knjige in registre ter sprejem za pleme, umetno osemenitev in preskuse

Ne zadeva slovenske različice.

Obrazložitev

Jezikovni popravek madžarskega izraza za umetno osemenitev.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedena merila in postopki lahko na primer zahtevajo preskušanje lastne proizvodnosti ali ocenjevanje genetske vrednosti čistopasemskih plemenskih živali pred vpisom v posamezen razred glavnega dela v skladu s členom 27 ali v skladu z delegiranim aktom, sprejetim na podlagi člena 28(1), ali katero koli drugo ocenjevanje, opisano v rejskem programu, odobrenem v skladu s členom 8(1) ali členom 9.

Navedena merila in postopki lahko na primer zahtevajo preskušanje lastne proizvodnosti ali ocenjevanje genetske vrednosti čistopasemskih plemenskih živali pred vpisom v posamezen razred glavnega dela v skladu s členom 27 ali katero koli drugo ocenjevanje, opisano v rejskem programu, odobrenem v skladu s členom 8(1) ali členom 9.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Rejska društva lahko poleg glavnega oddelka iz odstavka 1 tega člena ustvarijo enega ali več dodatnih delov rodovniške knjige za živali iste vrste, ki niso primerne za vpis v glavni del, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 20(1), pravila rejskega društva pa omogočajo vnos potomcev navedenih živali v glavni del v skladu s pravili, kot so določena v:

3. Rejska društva lahko poleg glavnega oddelka iz odstavka 1 tega člena ustvarijo enega ali več dodatnih delov rodovniške knjige za živali iste vrste, ki niso primerne za vpis v glavni del, če živali izpolnjujejo zahteve iz točk 1 in 2 poglavja III dela 1 Priloge II, pravila rejskega društva pa omogočajo vnos potomcev navedenih živali v glavni del v skladu s pravili, kot so določena v:

Predlog spremembe     78

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v točki 4 poglavja III dela 1 Priloge II v primeru samcev ovac in koz, ali

Obrazložitev

Za ohranitev genske raznovrstnosti bi bilo treba ohraniti dosedanje izjeme za odporne pasme.

Predlog spremembe     79

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v zvezi s spremembami pravil iz točk 3 in 4 poglavja III dela 1 Priloge II, v skladu s katerimi se lahko potomci živali, ki so vpisane v dodatni del, vpišejo v glavni del rodovniške knjige.

črtano

Obrazložitev

Navedeni delegirani akt bi Komisiji omogočil spreminjanje pravil za vpis potomcev živali, ki so vpisani v dodatni del, v glavni del rodovniške knjige. Dodatni del je "občutljivi" del osnutka besedila – ko se doda v rodovniško knjigo, je močno povezan z njenim glavnim delom. Omenjena pravila morajo torej biti opredeljena v osnovni uredbi.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami zahtev za vpis čistopasemskih plemenskih živali v glavni del rodovniških knjig, določen v poglavjih I in II dela 1 Priloge II.

črtano

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami pogojev za vpis živali v dodatne dele rodovniških knjig, ki so določeni v poglavju III dela 1 Priloge II.

črtano

Predlog spremembe     82

Predlog uredbe

Člen 21 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprejem čistopasemskih plemenskih živali za pleme

Sprejem čistopasemskih plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala za pleme

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rejska društva zaradi zootehniških ali genealoških razlogov, razen tistih, ki izhajajo iz uporabe člena 19, ne smejo izključiti uporabe čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih v glavni del njihove rodovniške knjige, za pleme z naslednjimi reproduktivnimi tehnikami:

1. Rejska društva zaradi zootehniških ali genealoških razlogov, razen tistih, ki izhajajo iz uporabe člena 19 in člena 27, ne smejo izključiti uporabe čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih v glavni del njihove rodovniške knjige, za pleme ali njihovega zarodnega materiala z naslednjimi reproduktivnimi tehnikami:

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) odvzem semena plemenskih živali, na katerih so bili po potrebi izvedeni preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti v skladu s členom 27 ali delegiranim aktom, sprejetim na podlagi člena 28(1);

(c) odvzem semena plemenskih živali, na katerih so bili, kadar to zahteva rejski program, izvedeni preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti v skladu s členom 27;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Rejsko društvo, ki ureja rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev in oslov, lahko z odstopanjem od odstavka 1 za potrebe svojega rejskega programa, ki ga odobri pristojni organ v skladu s členom 8(1), ali za ohranjanje genske raznovrstnosti znotraj pasme omeji ali prepove:

 

(a) sprejem plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala za pleme;

 

(b) uporabo ene ali več reproduktivnih tehnik iz odstavka 1 za čistopasemske plemenske živali, vpisane v njihovo rodovniško knjigo.

Obrazložitev

Iz določb člena 21(1) se razbere, da je lahko umetna osemenitev prepovedana le pod nekaterimi pogoji preskušanja proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti. V primeru enoprstih kopitarjev pa mora ta uredba rejskim društvom dopuščati izbiro reproduktivnih tehnik pri rejskem programu.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z merili za:

črtano

(a) sprejem čistopasemskih plemenskih živali za pleme s strani rejskih društev;

 

(b) odvzem in uporabo zarodnega materiala čistopasemskih plemenskih živali za razplod.

 

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rejska društva zahtevajo, da se čistopasemsko plemensko govedo in samci čistopasemskih plemenskih ovc in koz mlečnih pasem identificirajo z določanjem njihove krvne skupine ali na kateri koli ustrezen vsaj enako zanesljiv način, kadar se uporabljajo za:

1. Rejska društva zahtevajo, da se čistopasemsko plemensko govedo, ovce in koze ter samci čistopasemskih plemenskih prašičev identificirajo z določanjem njihove krvne skupine ali analizo DNK, na primer z analizo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP), analizo mikrosatelitov ali na kateri koli ustrezen vsaj enako zanesljiv način, kadar se uporabljajo za:

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija upošteva razvoj metod za identifikacijo na podlagi dela odbora ICAR in Mednarodne organizacije za živalsko genetiko (ISAG).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Na zahtevo države članice ali evropskega združenja rejskih društev za čistopasemske živali zadevnih vrst lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri metode za preverjanje identitete čistopasemskega plemenskega goveda in samcev čistopasemskih plemenskih ovc in koz mlečnih pasem, ki so vsaj enako zanesljive kot analiza krvne skupine navedenih čistopasemskih plemenskih živali, pri čemer upošteva tehnični napredek in priporočila evropskih referenčnih središč iz člena 31.

2. Na zahtevo države članice ali evropskega združenja rejskih društev za čistopasemske živali zadevnih vrst lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri metode za preverjanje identitete plemenskih živali iz odstavka 1, ki so vsaj enako zanesljive kot analiza krvne skupine navedenih čistopasemskih plemenskih živali, pri čemer upošteva tehnični napredek in priporočila evropskih referenčnih središč iz člena 31.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Pristojni organ države članice lahko v primeru redkih ali ogroženih pasem prepove uporabo čistopasemske plemenske živali in njenega zarodnega materiala, če bi njihova uporaba ogrozila izboljšanje, razlikovanje, ohranitev in gensko raznovrstnost te pasme.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Pristojni organ lahko z odstopanjem od odstavka 3 po potrebi zaradi ohranitve ali genske raznovrstnosti pasme in zgolj za uporabo, omejeno na ozemlje države članice, dovoli odvzem, obdelavo in skladiščenje zarodnega materiala čistopasemskih plemenskih živali za potrebe odstavka 1 in 2, ki jih opravi središče za odvzem in pridobivanje zarodkov, ki ni uradno odobreno za trgovino s tem blagom v Uniji, v skladu z zakonodajo Unije o zdravju živali, če sanitarno-zdravstvene razmere omogočajo nadaljnjo uporabo zarodnega materiala na ozemlju države.

Obrazložitev

Iz logističnih razlogov sta lahko odvzem in skladiščenje zarodnega materiala potrebna, čeprav se ne moreta izvajati v uradno priznanem središču za trgovanje v Uniji. Ti primeri so omejeni na potrebe za ohranitev ali gensko raznovrstnost pasme in uporabo teh proizvodov na ozemlju zadevne države članice, kar pomeni, da niso namenjeni trgovanju in torej ni potrebno priznanje.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisiji v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s pogoji za sprejem:

črtano

(a) čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev določenih pasem za umetno osemenitev in „in vitro“ oploditev jajčnih celic;

 

(b) čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev določenih pasem in njihovega zarodnega materiala za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti.

 

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami zahtev za vpis hibridnih plemenskih prašičev v registre iz dela 2 Priloge II.

črtano

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) odvzem in uporaba semena plemenskih živali, na katerih so bili v skladu s členom 27 ali delegiranim aktom, sprejetim na podlagi člena 28(1), izvedeni preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti;

(c) odvzem in uporaba semena plemenskih živali, na katerih so bili v skladu s členom 27 izvedeni preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z merili za:

črtano

(a) sprejem hibridnih plemenskih prašičev za pleme s strani rejskih podjetij;

 

(b) odvzem in uporabo za razplod semena, jajčnih celic ali zarodkov hibridnih plemenskih prašičev.

 

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v zvezi s pogoji za sprejem hibridnih plemenskih prašičev za umetno osemenitev in preskuse.

črtano

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar rejski program, odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9, zahteva preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za razvrstitev čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev v rodovniške knjige in za sprejem samcev plemenskih enoprstih kopitarjev in njihovega semena za pleme, rejska društva zagotovijo, da so taki preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti izvedeni v skladu z naslednjimi pravili iz Priloge I:

2. Kadar rejski program, odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9, zahteva preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za razvrstitev čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev ali oslov v rodovniške knjige in za sprejem plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala za pleme, rejska društva zagotovijo, da so taki preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti izvedeni v skladu z naslednjimi pravili iz Priloge I:

Obrazložitev

Navesti je treba tudi osle. Poleg tega bi bilo treba možnost preskušanja proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za sprejem za pleme razširiti tudi na kobile. Ta način reje je za nekatera rejska društva izrednega pomena.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s pravili za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti ter po potrebi za spremembo Priloge III, da se upoštevajo:

črtano

(a) znanstveni napredek;

 

(b) tehnični razvoj;

 

(c) delovanje notranjega trga or

 

(d) potreba po zaščiti dragocenih genskih virov.

 

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Glede na mnenje neodvisnega strokovnjaka iz člena 13(1)(a) lahko Komisija z izvedbenim aktom določi enotna pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti ter razlago njihovih rezultatov.

2. Glede na mnenje neodvisnega strokovnjaka iz člena 13(1)(a) lahko Komisija na podlagi dela odbora ICAR z izvedbenim aktom določi enotna pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za živali, ki ne sodijo v vrste enoprstih kopitarjev ali prašičev, ter razlago njihovih rezultatov.

Obrazložitev

Pri enoprstih kopitarjih sta preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti odvisna od posamezne rodovniške knjige in njenih ciljev selekcije. Cilji se razlikujejo, zato ni primerno poenotenje pravil. Tudi za prašiče poenotenje ni priporočeno, saj sta preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti osnovna strateška elementa za konkurenčnost rejskih društev ali podjetij.

Predlog spremembe     100

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rejska društva in podjetja imenujejo ustanovo, ki izvaja preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti plemenskih živali v skladu s členom 27, kadar je to potrebno za izvajanje njihovega rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(1) ali členom 9.

1. Rejska društva in podjetja pri sprejetju plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala za pleme ter v primeru, da so za izvajanje njihovega rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(1) ali členom 9, potrebni uradni preskusi lastne proizvodnosti in ocene genetske vrednosti:

 

(a) te dejavnosti izvajajo sama ali

 

(b) imenujejo zunanjega izvajalca, na katerega prenesejo izvajanje teh dejavnosti.

Obrazložitev

Natančno je treba določiti pogoje za izvajanje uradnih preskusov proizvodnosti in ocene genetske vrednosti v okviru sprejetja plemenskih živali (pri nekaterih pasmah kopitarjev so to lahko samci ali samice) za pleme.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri ustanovah iz odstavka 1 gre lahko za naslednje:

2. Rejska društva in podjetja, ki izvedbo preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti prenesejo na zunanje izvajalce, imenovane v skladu z odstavkom 1(b), izpolnjujejo pogoje iz člena 8(2).

 

Zunanji izvajalci, imenovani v skladu z odstavkom 1(b):

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) delujejo lahko kot specializirane enote, ki so v pristojnosti rejskega društva ali podjetja ali

(a) delujejo kot specializirane enote, ki so v pristojnosti rejskega društva ali podjetja, če jih prizna evropsko referenčno središče, imenovano v skladu s členom 31, ali jih v skladu s standardom ISO potrdi neodvisni organ ali

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pooblastil jih je pristojni organ, ki je odobril rejski program.

(b) imajo pooblastilo pristojnega organa, ki je odobril rejski program, če izpolnjujejo določbe iz priloge III.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti ustanov, imenovanih v skladu s členom 29(1)

Obveznosti rejskih društev, rejskih podjetij in zunanjih izvajalcev, ki izvajajo preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ustanove, ki jih imenujejo rejska društva ali podjetja, kakor je določeno v členu 29(1), na zahtevo pristojnega organa predložijo naslednje informacije:

1. Rejska društva ali podjetja, ki izvajajo dejavnosti preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti, kakor je določeno v členu 29(1)(a), ali zunanji izvajalci iz člena 29(1)(b) na zahtevo pristojnega organa predložijo naslednje informacije:

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podatke o rejskem društvu ali podjetju, ki je imenovalo ustanovo, in o pristojnem organu iz člena 29(2)(b);

(b) v primeru rejskih društev ali podjetij, ki so te dejavnosti prenesla na zunanje izvajalce iz člena 29(1)(b), podatke o tem izvajalcu;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ustanove, ki jih imenujejo rejska društva ali podjetja, kakor je določeno v členu 29(1), javno objavijo in posodabljajo rezultate ocenjevanja genetske vrednosti plemenskih živali, katerih seme se uporablja za umetno osemenitev.

2. Rejska društva ali podjetja, ki izvajajo dejavnosti preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti, in zunanji izvajalci, ki jih imenujejo rejska društva ali podjetja, kakor je določeno v členu 29(1)(b), javno objavijo in posodabljajo rezultate ocenjevanja genetske vrednosti plemenskih živali, katerih seme se uporablja za umetno osemenitev.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Zunanji izvajalci, imenovani v skladu s členom 29(1)(b), rejskim društvom ali podjetjem, ki so jih imenovala, sporočijo informacije, ki se posredujejo pristojnim organom v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Če pristojni organi na podlagi informacij, predloženih v skladu z odstavkom 1, ugotovijo, da se preskušanje lastne proizvodnosti ali ocenjevanje genetske vrednosti ne izvaja v skladu s priznanimi zootehničnimi načeli, lahko odobreni rejski program začasno ustavijo. Ta začasna ustavitev preneha, ko rejsko društvo, rejsko podjetje ali zunanji izvajalci, imenovani v skladu s členom 29(1)(b), izvedejo korektivne ukrepe.

Predlog spremembe     110

Predlog uredbe

Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

črtano

Imenovanje referenčnih središč Evropske unije

 

1. Komisija z izvedbenimi akti imenuje referenčno središče Evropske unije, odgovorno za sodelovanje z rejskimi društvi pri uskladitvi metod za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

 

2. Komisija lahko z izvedbenimi akti imenuje referenčna središča Evropske unije, odgovorna za uskladitev metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskih plemenskih živali, ki niso govedo.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

 

Predlog spremembe     111

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Rejska društva in podjetja, ki izvajajo preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti v skladu s svojim rejskim programom, odobrenim v skladu s členom 8(1) ali členom 9, v zootehniškem spričevalu, izdanem za plemensko žival ali njen zarodni material, navedejo:

2. Rejska društva in podjetja, ki izvajajo preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti v skladu s svojim rejskim programom, odobrenim v skladu s členom 8(1) ali členom 9, ali razpolagajo z rezultati preskušanja lastne proizvodnosti in/ali ocenjevanja genetske vrednosti, ki ju je izvedla ustanova, pooblaščena v skladu s točko (b) člena 29(2), v zootehniškem spričevalu, izdanem za plemensko žival ali njen zarodni material, navedejo glavne proizvodne lastnosti in morebitne genske posebnosti in napake pri sami živali, njenih starših ali starih starših v skladu z rejskim programom.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z informacijami, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 1(a), in po potrebi spremembami vsebine zootehniških spričeval iz Priloge V.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 71 v zvezi s spremembami vsebine zootehniških spričeval iz Priloge, kjer so potrebne, da bi se upoštevali:

 

(a) znanstveni napredek;

 

(b) tehnični razvoj;

 

(c) delovanje notranjega trga

 

(d) potreba po zaščiti genskih virov.

Obrazložitev

Delegirane akte je treba natančno določiti.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Poglavje VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POGLAVJE VI

črtano

Zootehniška in genealoška pravila za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi drugih vrst

 

Člen 35

 

Delegirana in izvedbena pooblastila glede zootehniških in genealoških pravil za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi iz člena 2(i)(iii) in njihovim zarodnim materialom

 

1. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pravili za trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi iz člena 2(i)(iii) in njihovim zarodnim materialom, kadar je to potrebno za delovanje notranjega trga ali za zaščito dragocenih genskih virov, in sicer glede:

 

(a) priznavanja rejskih društev;

 

(b) odobritve rejskih programov;

 

(c) pogojev za vpis čistopasemskih plemenskih živali v rodovniške knjige;

 

(d) sprejema navedenih čistopasemskih plemenskih živali za pleme, umetno osemenitev ter odvzem in uporabo njihovega zarodnega materiala s strani rejskih društev;

 

(e) metod za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti navedenih čistopasemskih živali;

 

(f) podatkov v zootehniških spričevalih, ki morajo biti priložena navedenim čistopasemskim plemenskim živalim.

 

2. Če je Komisija sprejela delegirane akte v skladu z odstavkom 1, z izvedbenimi akti določi vzorčne obrazce zootehniških spričeval iz odstavka 1(f) tega člena za čistopasemske plemenske živali iz člena 2(i)(iii) ter njihovo seme, jajčne celice in zarodke.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

 

Obrazložitev

Druge vrste je mogoče vključiti v to uredbo le po postopku soodločanja.

Predlog spremembe     114

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izpolnjuje merila iz člena 37 za vključitev rejskih organov na seznam;

(a) izpolnjuje merila iz člena 37 za vključitev rejskih organov na seznam in vse evropske standarde kakovosti;

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) priznanje in nadzor rejskih društev in podjetij iz člena 4 ali delegiranega akta, sprejetega na podlagi člena 35(1);

(a) priznanje in nadzor rejskih društev in podjetij iz člena 4 in uradnega nadzora iz člena 46;

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) odobritev rejskih programov rejskih društev in podjetij iz člena 8(1) ali delegiranega akta, sprejetega na podlagi člena 35(1);

(b) odobritev rejskih programov rejskih društev in podjetij iz člena 8(1);

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vpis plemenskih živali v rodovniške knjige in registre iz členov 19 in 24 ali delegiranega akta, sprejetega na podlagi člena 35(1);

(c) vpis čistopasemskih plemenskih živali v rodovniške knjige ali vpis hibridnih plemenskih prašičev v zootehnične registre iz členov 19 in 24;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) sprejem plemenskih živali za pleme, kot je določeno v členih 21 in 25 ali delegiranem aktu, sprejetem na podlagi člena 35(1);

(d) sprejem plemenskih živali za pleme, kot je določeno v členih 21 in 25;

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) uporabo zarodnega materiala za razplod, kot je določeno v členu 23(1) ali delegiranem aktu, sprejetem na podlagi člena 35(1);

(e) uporabo zarodnega materiala za razplod, kot je določeno v členu 23(1);

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) uporabo semena za preskuse, kot je določeno v členu 23(2) ali delegiranem aktu, sprejetem na podlagi člena 35(1);

(f) uporabo semena za preskuse, kot je določeno v členu 23(2);

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti, kot je določeno v členu 27 ali delegiranem aktu, sprejetem na podlagi člena 35(1).

(g) preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti, kot je določeno v členu 27.

Predlog spremembe     122

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) dokument, priložen pošiljki semen, jajčnih celic in zarodkov iz točk (b) in (c), vsebuje tudi podatke, potrebne za genetsko identifikacijo.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z zootehniškimi in genealoškimi pravili za uvoz plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala v Unijo, da se upoštevajo posebne zootehniške razmere v tretji državi, iz katere izhajajo plemenske živali.

črtano

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Poglavje VIII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POGLAVJE VIII

črtano

Zootehniški in genealoški pogoji za uvoz čistopasemskih plemenskih živali drugih vrst v Unijo

 

Člen 45

 

Delegirana in izvedbena pooblastila glede zootehniških in genealoških pravil za uvoz čistopasemskih plemenskih živali iz člena 2(i)(iii) in njihovega zarodnega materiala v Unijo

 

1. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z uvozom čistopasemskih plemenskih živali iz člena 2(i)(iii) in njihovega zarodnega materiala v Unijo, kadar je to potrebno za delovanje notranjega trga ali za zaščito dragocenih genskih virov, in sicer glede:

 

(a) vključitve rejskih organov na seznam;

 

(b) pogojev za vpis navedenih čistopasemskih živali v rodovniške knjige, ki so jih vzpostavila rejska društva;

 

(c) sprejema navedenih čistopasemskih plemenskih živali za pleme, umetno osemenitev ter odvzem in uporabo njihovega zarodnega materiala s strani rejskih društev;

 

(d) metod za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti navedenih čistopasemskih živali;

 

(e) glavnih informacij v zootehniškem spričevalu, ki mora biti priloženo navedenim čistopasemskim plemenskim živalim in njihovemu zarodnemu materialu.

 

2. Če je Komisija sprejela delegirane akte v skladu z odstavkom 1, z izvedbenimi akti določi vzorčne obrazce zootehniških spričeval iz odstavka 1(f) za čistopasemske plemenske živali iz člena 2(i)(iii) ter njihovo seme, jajčne celice in zarodke.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 72(2).

 

Obrazložitev

Druge vrste je mogoče vključiti v to uredbo le po postopku soodločanja.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) kakršnih koli informacij, ki bi lahko nakazovale neskladnost.

(d) kakršnih koli informacij, ki bi lahko nakazovale neskladnost z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Uradni nadzor, ki se opravi pred trgovanjem z nekaterimi plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom za izdajo uradnih spričeval ali uradnih potrdil in se zahteva v skladu z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe kot pogoj za trgovanje s plemenskimi živalmi ali njihovim zarodnim materialom, se izvaja v skladu z:

črtano

(a) zootehniških in genealoških pravil iz te uredbe;

 

(b) delegiranimi akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s členoma 35 in 45.

 

Obrazložitev

Ta uredba se ne nanaša na uradni nadzor, ki se opravi za izdajo zootehniških spričeval. Za to dejavnost so odgovorna rejska društva.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pristojni organ lahko objavi ali da javnosti kako drugače na voljo informacije o oceni posameznih rejskih društev in rejskih podjetij na podlagi ocene njihovega izpolnjevanja meril za razvrščanje in rezultatov uradnega nadzora, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

črtano

(a) merila ocenjevanja so objektivna, pregledna in javno dostopna;

 

(b) ustrezne ureditve zagotavljajo doslednost in preglednost postopka ocenjevanja.

 

Obrazložitev

Pristojni organ nikakor ne sme ocenjevati rejskih društev, ki morajo izpolnjevati stroge standarde že za priznanje.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) prostorov, pisarn in opreme rejcev, rejskih društev in rejskih podjetij;

črtano

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pregled dokumentov in druge evidence, ki so lahko pomembni za oceno skladnosti z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe;

(c) pregled dokumentov, evidence o sledljivosti in druge evidence, ki so lahko pomembni za oceno skladnosti z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe;

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 51 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti rejcev, rejskih društev in rejskih podjetij

Obveznosti rejcev, rejskih društev in rejskih podjetij, pri katerih se izvajajo uradni nadzor in druge uradne dejavnosti

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prostorov, pisarn in opreme;

črtano

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 52

črtano

Podelitev pooblastil glede posebnih pravil za uradni nadzor in ukrepe, ki jih pristojni organ sprejme v zvezi s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom

 

1. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov o pravilih:

 

(a) za izvajanje uradnega nadzora nad plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom, da se preveri skladnost z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe;

 

(b) za ukrepe, ki jih sprejme pristojni organ glede na rezultate, pridobljene med izvajanjem uradnega nadzora.

 

2. Delegirani akti iz odstavka 1 določajo:

 

(a) posebne obveznosti in naloge pristojnega organa poleg tistih iz členov od 46 do 50;

 

(b) primere, v katerih pristojni organ v zvezi s posebnimi primeri neskladnosti sprejme enega ali več ukrepov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu s členom 66(1), ali dodatne ukrepe poleg tistih iz navedenega člena.

 

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravna pomoč iz odstavka 1 po potrebi vključuje sodelovanje pristojnega organa ene države članice pri uradnem nadzoru na kraju samem, ki ga izvaja pristojni organ druge države članice.

2. Upravna pomoč iz odstavka 1, kjer je to potrebno, vključuje sodelovanje pristojnega organa ene države članice pri uradnem nadzoru na kraju samem, ki ga izvaja pristojni organ druge države članice.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar pristojni organ („pristojni organ prosilec“) meni, da potrebuje informacije pristojnega organa v drugi državi članici („zaprošeni pristojni organ“) za izvajanje ali učinkovito spremljanje uradnega nadzora, navedenemu pristojnemu organu predloži utemeljeno prošnjo.

1. Kadar pristojni organ („pristojni organ prosilec“) meni, da potrebuje informacije pristojnega organa v drugi državi članici („zaprošeni pristojni organ“) za izvajanje ali učinkovito spremljanje uradnega nadzora, navedenemu pristojnemu organu predloži utemeljeno prošnjo. Organ, ki mu je bila predložena prošnja, mora pomagati.

Zaprošeni pristojni organ brez nepotrebnega odlašanja:

 

(a) potrdi prejem utemeljene prošnje in navede čas, potreben za zagotovitev zahtevanih informacij;

 

(b) izvede uradni nadzor ali preiskave, potrebne za:

 

(i) zagotovitev vseh potrebnih informacij in izvirnih dokumentov ali njihovih overjenih kopij pristojnemu organu prosilcu;

 

ii) preverjanje, po potrebi na kraju samem, skladnosti z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe v okviru njegove pristojnosti.

 

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ prosilec in zaprošeni pristojni organ se lahko dogovorita, da so uradniki, ki jih imenuje pristojni organ prosilec, prisotni med uradnim nadzorom iz točke (b)(i) drugega pododstavka odstavka 1.

2. Pristojni organ prosilec in zaprošeni pristojni organ se lahko dogovorita, da so uradniki, ki jih imenuje pristojni organ prosilec, prisotni med uradnim nadzorom iz odstavka 1.

V takih primerih uradniki pristojnega organa prosilca:

 

(a) lahko vedno predložijo pisno pooblastilo, v katerem sta navedena njihova identiteta in njihov uradni položaj;

 

(b) imajo dostop do istih prostorov in dokumentov kot prisotni uradnik zaprošenega pristojnega organa izključno za namen uradnega nadzora;

 

(c) ne smejo na lastno pobudo izvajati pooblastil za izvajanje uradnega nadzora, podeljenih uradnikom zaprošenega pristojnega organa.

 

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ, obveščen v skladu z odstavkom 1:

črtano

(a) takoj potrdi prejem obvestila;

 

(b) v desetih dneh od prejema obvestila sporoči:

 

(i) preiskave, ki jih namerava opraviti v zvezi s primerom neskladnosti iz odstavka 1, ali

 

(ii) razloge, zaradi katerih meni, da preiskava ni potrebna.

 

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organi, obveščeni v skladu z odstavkom 1, brez nepotrebnega odlašanja:

črtano

(a) potrdijo prejem obvestila in navedejo, katere preiskave nameravajo opraviti v zvezi s primerom neskladnosti iz odstavka 1;

 

(b) raziščejo zadevo, sprejmejo vse potrebne ukrepe in obvestijo pristojni organ, ki je poslal obvestilo, o naravi preiskav in uradnega nadzora, ki so jih opravili, o sprejetih odločitvah in razlogih zanje.

 

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če pristojni organ, ki je poslal obvestilo, iz odstavka 1 utemeljeno meni, da preiskave, ki so jih obveščeni pristojni organi opravili, ali ukrepi, ki so jih sprejeli v skladu z odstavkom 2, niso ustrezni za obravnavo ugotovljenega primera neskladnosti, obveščene pristojne organe zaprosijo, naj izvedejo dodatni uradni nadzor ali ukrepe.

črtano

V takih primerih:

 

(a) pristojna organa iz dveh držav članic poiščeta načine in sredstva, da se dogovorita o pristopu za ustrezno obravnavo primera neskladnosti iz odstavka 1 tega člena, vključno s skupnim uradnim nadzorom na kraju samem, ki se izvaja v skladu s členoma 53(2) in 54(2);

 

(b) kadar se ne moreta dogovoriti o ustreznih ukrepih, brez nepotrebnega odlašanja obvestita Komisijo.

 

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) informacije, ki so Komisiji na voljo, kažejo, da dejavnosti, ki so neskladne ali so videti neskladne:

(a) informacije, ki so Komisiji na voljo, kažejo, da dejavnosti, ki so neskladne ali so videti neskladne z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe:

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) opravijo vse potrebne dodatne preiskave, da ugotovijo izvor in obseg neskladnosti ter določijo odgovornosti rejcev, rejskih društev in rejskih podjetij;

(a) opravijo ves uradni nadzor ali vse potrebne dodatne preiskave, da ugotovijo izvor in obseg neskladnosti ter določijo odgovornosti rejcev, rejskih društev in rejskih podjetij;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ko delujejo v skladu z odstavkom 1, pristojni organi po potrebi:

2. Ko delujejo v skladu z odstavkom 1, pristojni organi sprejmejo vse ukrepe, za katere menijo, da so ustrezni, da se zagotovi upoštevanje zootehniških in genealoških pravil iz te uredbe.

(a) odložijo vpis čistopasemskih plemenskih živali v rodovniške knjige ali vpis hibridnih plemenskih prašičev v register;

 

(b) odredijo spremembo statusa živali ali njihovega zarodnega materiala, predvidenih za pleme v skladu s to uredbo, ali popravke informacij, ki jih je treba predložiti rejcem;

 

(c) omejijo ali prepovejo trgovanje z živalmi in zarodnim materialom kot plemenskimi živalmi ali zarodnim materialom iz člena 2, njihov uvoz v Unijo ali izvoz v tretje države ali prepovejo ali odredijo njihovo vrnitev v državo članico odpreme;

 

(d) rejcem, rejskim društvom ali rejskim podjetjem odredijo pogostejši lastni nadzor;

 

(e) odredijo okrepljen ali sistematičen uradni nadzor nad nekaterimi dejavnostmi zadevnega rejca, rejskega društva ali rejskega podjetja;

 

(f) odredijo ustrezno obdobje prekinitve vseh dejavnosti ali dela dejavnosti zadevnega rejca, rejskega društva ali rejskega podjetja in po potrebi spletnih strani, ki jih upravlja ali uporablja, ter začasno prekličejo odobritev rejskega programa, ki ga izvaja rejsko društvo ali rejsko podjetje, kadar navedeno rejsko društvo ali rejsko podjetje vedno znova, stalno ali na splošno ne izpolnjuje zahtev rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(1) ali členom 9;

 

(g) odredijo preklic priznanja rejskega društva ali rejskega podjetja, dodeljenega v skladu s členom 4(2), če upravna praksa navedenega rejskega društva ali rejskega podjetja kaže, da vedno znova, stalno ali na splošno ne izpolnjuje zahtev iz člena 4(2)(c);

 

(h) sprejmejo druge ukrepe, ki so po mnenju pristojnih organov ustrezni za zagotavljanje skladnosti z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe.

 

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice za pomoč Komisiji pri izvajanju njenega nadzora iz člena 63(1):

1. Države članice za pomoč Komisiji pri izvajanju njenega nadzora iz člena 63(1) zagotovijo vso potrebno tehnično pomoč ter dokumentacijo ter vsa tehnična sredstva, ki jih zahtevajo strokovnjaki Komisije, da lahko izvedejo učinkovit in uspešen nadzor;

(a) zagotovijo vso potrebno pomoč, dokumentacijo in drugo tehnično podporo, ki jo zahtevajo strokovnjaki Komisije, da lahko uspešno in učinkovito opravijo tak nadzor;

 

(b) zagotovijo, da imajo strokovnjaki Komisije dostop do vseh prostorov ali delov prostorov ter informacij in računalniških sistemov, potrebnih za opravljanje nadzora s strani Komisije.

 

(Spremenjena točka a je bila vključena v uvodni del, točka b pa je bila črtana.)

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo le, če zadevna država članica ne popravi stanja na zahtevo in v roku, ki ga je določila Komisija.

2. Ukrepi iz odstavka 1 se sprejmejo le, če zadevna država članica ne popravi stanja na zahtevo in v ustreznem roku, ki ga je določila Evropska komisija.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) preverjanje, ali zootehniška in genealoška pravila za plemenske živali in njihov zarodni material, določena v zakonodaji tretje države, zagotavljajo jamstva, enakovredna jamstvom, določenim za Unijo s to uredbo;

(a) preverjanje, ali so zakonodaja in sistemi teh tretjih držav v skladu z zootehniškimi in genealoškimi pravili Unije iz te uredbe oziroma ali so tem pravilom enakovredni;

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) preverjanje, ali vzpostavljeni nadzorni sistem v zadevni tretji državi lahko zagotovi, da pošiljke plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala, ki se izvažajo v Unijo, izpolnjujejo ustrezne zahteve iz poglavja VII te uredbe;

(b) preverjanje zmožnosti vzpostavljenega nadzornega sistema v zadevni tretji državi, da zagotovi, da pošiljke plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala, ki se izvažajo v Unijo, izpolnjujejo ustrezne zahteve iz poglavja VII te uredbe;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zbiranje informacij, da se pojasnijo vzroki za ponavljajoče se primere, v katerih plemenske živali in njihov zarodni material, ki se uvažajo v Unijo, ne izpolnjujejo zootehniških in genealoških zahtev za uvoz v Unijo, za katerega je bila skladnost neupravičeno potrjena.

(c) zbiranje informacij in podatkov, da se pojasnijo vzroki za ponavljajoče se ali nove primere, v katerih plemenske živali in njihov zarodni material, ki se uvažajo v Unijo, ne izpolnjujejo zootehniških in genealoških zahtev za uvoz v Unijo, za katerega je bila skladnost neupravičeno potrjena.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) organizacijo pristojnega organa tretje države, njegova pooblastila in neodvisnost, njegov zunanji nadzor ter avtoriteto, ki jo ima za učinkovito izvrševanje zakonodaje iz točke (a);

(b) organizacijo pristojnega organa tretje države, njegova pooblastila in neodvisnost, njegov zunanji nadzor ter avtoriteto, ki jo ima za učinkovito izvrševanje ustrezne zakonodaje;

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) usposabljanje osebja za opravljanje uradnega nadzora;

(c) usposabljanje osebja s strani pristojnih organov tretjih držav za opravljanje uradnega nadzora;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) obseg in delovanje uradnega nadzora, izvedenega nad plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom, ki prihajajo iz tretjih držav;

(f) obseg in delovanje uradnega nadzora, ki ga izvajajo pristojni organi tretjih držav, nad plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom, ki prihajajo iz tretjih držav;

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pogostnost nadzora, ki ga Komisija izvaja v tretjih državah, se določi na podlagi:

1. Pogostnost nadzora iz člena 67(1), ki ga Komisija izvaja v tretjih državah, se določi na podlagi:

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) vseh drugih informacij, za katere se meni, da so ustrezne.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar obstajajo dokazi za obsežno resno neskladnost z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe, Komisija z izvedbenimi akti sprejme posebne ukrepe, ki so potrebni za odpravo takšne neskladnosti.

1. Kadar obstajajo dokazi za resno neskladnost z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe, Komisija z izvedbenimi akti sprejme posebne ukrepe, ki so potrebni za odpravo takšne neskladnosti.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) priloženo jim je uradno spričevalo ali katero koli drugo dokazilo, ki potrjuje, da plemenske živali ali njihov zarodni material izpolnjujejo zahteve iz poglavja VII te uredbe ali iz delegiranega akta, sprejetega v skladu s členom 45(1);

(ii) priloženo jim je uradno spričevalo ali katero koli drugo dokazilo, ki potrjuje, da plemenske živali ali njihov zarodni material izpolnjujejo zahteve iz poglavja VII te uredbe;

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(3), 8(3), 17(4), 19(4), 20(2), 21(2), 23(4), 24(2), 28(1), 32(2), 33(3), 35(1), 39(2), 45(1) in 52(1) se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 32(2) in 33(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz členov 4(3), 8(3), 17(4), 19(4), 20(2), 21(2), 23(4), 24(2), 28(1), 32(2), 33(3), 35(1), 39(2), 45(1) in 52(1) lahko Evropski parlament in Svet kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu preneha veljati pooblastilo iz navedenega sklepa. Sklep začne veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 32(2) in 33(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 4(3), 8(3), 17(4), 19(4), 20(2), 21(2), 23(4), 24(2), 28(1), 32(2), 33(3), 35(1), 39(2), 45(1) in 52(1), začne veljati samo, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od uradnega obvestila o navedenem aktu ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom navedenega roka oba obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta lahko podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 32(2) in 33(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Priloga I – del 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošne zahteve za priznavanje rejskih društev in rejskih podjetij, kot je določeno v členu 4(2)

Splošne zahteve za priznavanje rejskih društev in rejskih podjetij, kot je določeno v členu 4(2)(b)

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Priloga I – del 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. pravno in finančno neodvisno od pristojnega organa;

črtano

Obrazložitev

Določba ne ustreza dejanskemu stanju v nekaterih rejskih društvih in bi bil v tem primeru ogrožen celo njihov obstoj.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Priloga I – del 1 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) lahko pripravi in uporabi podatke o lastni proizvodnosti plemenskih živali, potrebne za izvajanje njegovega rejskega programa, ki ga je treba odobriti v skladu s členom 8(1) in, kadar je to primerno, členom 9;

(d) lahko neposredno ali posredno pripravi in uporabi podatke o lastni proizvodnosti plemenskih živali, potrebne za izvajanje njegovega rejskega programa, ki ga je treba odobriti v skladu s členom 8(1) in, kadar je to primerno, členom 9;

Obrazložitev

Opozoriti je treba, da lahko rejska društva ali podjetja izvajanje dela svoje dejavnosti prenesejo na druge subjekte.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Priloga I – del 1 – odstavek 3 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) je v primeru, da rejsko društvo ali rejsko podjetje zahteva članstvo rejcev, sprejelo poslovnik, ki zagotavlja:

(e) v primeru, da rejsko društvo ali rejsko podjetje omogoča članstvo, društvo ali podjetje določi tudi postopkovna pravila, ki zagotavljajo zlasti:

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Priloga I – del 1 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) je sprejelo poslovnik za reševanje sporov z rejci, ki izhajajo iz preskušanja lastne proizvodnosti in genetskega ocenjevanja plemenskih živali, vpisa v razrede glede na dedne vrednosti lastnosti ter sprejetja plemenskih živali za pleme in odvzem in uporabo zarodnega materiala.

(f) je sprejelo poslovnik za reševanje sporov z rejci, ki določa tudi pravice in obeznosti rejcev, vključenih v rejski program rejskega društva ali rejskega podjetja.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Priloga I – del 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) cilji rejskega programa in podrobna merila za ocenjevanje v zvezi z izbiro plemenskih živali, ki morajo v primeru vzpostavitve rodovniške knjige za novo pasmo vključevati informacije o podrobnih okoliščinah, ki utemeljujejo vzpostavitev nove pasme;

(d) cilji rejskega programa, populacije, ki jih je treba oceniti, in podrobna merila za ocenjevanje v zvezi z izbiro plemenskih živali, ki morajo v primeru vzpostavitve rodovniške knjige za novo pasmo vključevati informacije o podrobnih okoliščinah, ki utemeljujejo vzpostavitev nove pasme;

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Priloga I – del 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) sistemi za pripravo, evidentiranje, sporočanje in uporabo rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti in, kadar se to zahteva v skladu s členom 27, za oceno genetske vrednosti plemenskih živali z namenom izboljšanja, selekcije ali ohranitve pasme ali izboljšanja križanca;

(e) sistemi za pripravo, evidentiranje, sporočanje in uporabo rezultatov preskušanja lastne proizvodnosti in, kadar se to zahteva v skladu s členom 27, za določitev genetske vrednosti, ki lahko vključuje genomsko oceno, plemenskih živali z namenom izboljšanja, selekcije ali ohranitve pasme ali načrtovanja križanja;

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Priloga I – del 2 – točka 1 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

če se rejski program izvaja kot program ohranjanja, ga je treba – poleg izpolnjevanja pogojev iz točk od (a) do (g) prvega pododstavka – izvajati s kakršnim koli ustreznim ukrepom in situ (na živih živalih) ali ex situ (ohranitev reproduktivnega materiala ali tkiv), potrebnim za ohranjanje genske dediščine pasme.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Priloga II – del 1 – poglavje I – točka 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) točke (i) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih goveda (Bos taurus in Bubalus bubalus), prašičev (Sus scrofa), ovc (Ovis aries) in koz (Capra hircus);

(i) točke (i) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih goveda (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalus), prašičev (Sus scrofa), ovc (Ovis aries) in koz (Capra hircus);

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Priloga II – del 1 – poglavje 1 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) točke (ii) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev (Equus caballus in Equus asinus);

(ii) točke (ii) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev ali oslov (Equus caballus in Equus asinus); oba starša sta vpisana v glavni del rodovniške knjige, rejsko društvo pa ju je sprejelo za pleme;

Obrazložitev

Postopek, ki poteka pred sprejemom (in morebitno zavrnitvijo) samca ali samice za pleme v rodovniški knjigi omogoča nadzor, zlasti nad zootehniško ravnjo enoprstih kopitarjev, in sodi med rejske postopke, ki niso povezani le s poreklom živali. Vključiti je treba tudi osle.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Priloga II – del 1 – poglavje I – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) delegiranih aktov, sprejetih v skladu s členoma 35(1) in 45(1) v primeru čistopasemskih plemenskih živali drugih vrst iz člena 2(i)(iii);

črtano

Predlog spremembe     168

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – pododdelek 1 – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) po rojstvu je bila identificirana skladno z zakonodajo Unije o zdravju živali, ki se nanaša na zadevne živali, in pravili iz rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(1) ali členom 9, ki morajo v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev zahtevati identifikacijo žrebet pred odstavitvijo in vsaj spremno spričevalo;

(c) po rojstvu je bila identificirana skladno z zakonodajo Unije o zdravju živali, ki se nanaša na zadevno pasmo, in pravili iz rejskega programa, odobrenega v skladu s členom 8(1) ali členom 9, ki morajo v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev zahtevati identifikacijo žrebet pred odstavitvijo in vsaj spremno spričevalo;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga II – del 1 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Rejsko društvo, ki v svojo hčerinsko rodovniško knjigo vpiše čistopasemskega plemenskega enoprstega kopitarja, ne sme zavrniti vpisa – ali registracije za namene vpisa – kastriranega samca vrste enoprstih kopitarjev, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1(b) in (c) ter, če je to ustrezno, odstavka 1(d), če so bili starši te živali vpisani v navedeno rodovniško knjigo in jih je rejsko društvo sprejelo za pleme.

Predlog spremembe     170

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – pododdelek 3 – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Rejska društva ne smejo zavrniti vpisa samca ovce ali koze, ki se šteje za čistopasemskega, v skladu z določbami iz poglavja I v glavni del rodovniške knjige, ki so jo vzpostavila, če žival izpolnjuje naslednje pogoje:

 

(a) njeni starši in stari starši so vpisani v dodatni del rodovniške knjige iste pasme v skladu s točko 1;

 

(b) gre za odporno pasmo, pri kateri se izvaja odobren in časovno omejen rejski program, v okviru katerega je predvideno, da se samci plemenskih živali v skladu s točko 1 vpišejo v dodatni del rodovniške knjige iste pasme.

Obrazložitev

Za ohranitev genske raznovrstnosti bi bilo treba ohraniti dosedanje izjeme za odporne pasme.

Predlog spremembe     171

Predlog uredbe

Priloga II – oddelek 1 – pododdelek 3 – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru samic čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev navedeni pogoji niso strožji od pogojev iz točke 3(a) in (b) tega poglavja.

črtano

Obrazložitev

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Predlog spremembe     172

Predlog uredbe

Priloga III – poglavje 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Rejska podjetja lahko v skladu z zahtevami iz njihovega rejskega programa izvajajo preskušanja lastne proizvodnosti , pri tem pa lahko za njihov rejski program izberejo ustrezne dejavnosti.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje I – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rejska društva izvedejo preskus lastne proizvodnosti, da ugotovijo genetsko vrednost čistopasemskega plemenskega goveda z uporabo ene metode ali kombinacije metod iz tega poglavja.

Rejska društva ali imenovane ustanove v skladu s členom 29(1) izvedejo preskus lastne proizvodnosti, da ugotovijo genetsko vrednost čistopasemskega plemenskega goveda z uporabo ene metode ali kombinacije metod iz tega poglavja.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje I – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Lastna proizvodnost se preskuša v skladu s pravili in standardi, ki so jih vzpostavila zadevna referenčna središča Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z mednarodnim odborom za evidentiranje živali (International Committee for Animal Recording – ICAR).

Lastna proizvodnost se preskuša v skladu s pravili in standardi, ki so jih vzpostavila zadevna referenčna središča Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje I – oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rejska društva evidentirajo podatke o proizvodnji mleka v skladu s pravili in standardi, ki jih določi zadevno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje I – oddelek 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vključitev temperamenta, oceno morfoloških lastnosti in odpornosti proti boleznim v genetsko oceno se upošteva le, če so podatki pripravljeni na podlagi sistema evidentiranja, ki ga odobri imenovana ustanova, kot je določeno v členu 29(1).

2. Vključitev temperamenta, morfoloških lastnosti in odpornosti proti boleznim ter vseh drugih novih lastnosti v ocenjevanje genetske vrednosti se upošteva le, če so podatki pripravljeni na podlagi sistema evidentiranja, ki ga odobri imenovana ustanova iz člena 29(1).

Obrazložitev

Druge vrste so lahko vključene v to uredbo le s postopkom soodločanja.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plemenska vrednost plemenske živali se izračuna na podlagi rezultatov preskusa lastne proizvodnosti posamezne živali ali njenih sorodnikov, zaupanje v tako plemensko vrednost pa se lahko izboljša z uporabo genomskih informacij ali na podlagi druge metode, ki jo potrdi referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1).

Plemenska vrednost plemenske živali se izračuna na podlagi podatkov, povezanih z genomom, in/ali rezultatov preskusa proizvodnosti posamezne živali in/ali njenih sorodnikov in/ali vseh drugih virov informacij, ki jih je potrdilo referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1).

Obrazložitev

Določbe, ki jih predlaga Evropska komisija, bi bilo mogoče razumeti tako, kot da prepovedujejo sprejem mladih bikov brez genomske selekcije za pleme. Potrebno je zagotoviti, da je na trg mogoče dati seme genomsko ocenjenih bikov.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Rejska društva zagotovijo, da ne prihaja do izkrivljanj v zvezi z glavnimi okoljskimi dejavniki in strukturo podatkov. Rejsko društvo lahko naveže stik z referenčnim središčem Unije iz člena 31(1), če želi preveriti skladnost svojih statističnih metod ocenjevanja genetske vrednosti z mednarodno določenimi in priznanimi standardi in pravili. Referenčno središče Evropske unije v primeru, ko se ga zaprosi za strokovno mnenje, z informacijami, ki mu jih posreduje rejsko društvo, ravna zaupno.

Obrazložitev

Obveznost, ki jo predlaga Evropska komisija, bi lahko zavrla inovativnost na področju ocenjevanja genetske vrednosti ter celo povzročila težave z zaupnostjo za rejska društva, ki razvijajo inovativne statistične metode.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Statistične metode, ki se uporabljajo pri genetskem ocenjevanju, so v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR, in zagotavljajo nepristransko genetsko ocenjevanje, na katerega ne bodo vplivali glavni okoljski dejavniki in struktura podatkov.

črtano

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zanesljivost genetskega ocenjevanja se izmeri kot korelacijski koeficient v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR. Pri objavi rezultatov ocenjevanja se navedeta zanesljivost in datum ocenjevanja.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe     181

Predlog uredbe

Priloga III – oddelek 2 – pododdelek 2 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri bikih, namenjenih za umetno osemenitev, razen bikov pasem, ki jim grozi izumrtje, se genetsko ocenijo obvezne lastnosti, kot so opisane pod točko 6 ali 7. Navedene plemenske vrednosti objavi rejsko društvo.

5. Pri bikih, ki so stari najmanj dvanajst mesecev in dani na trg z namenom umetne osemenitve, razen bikov pasem, ki jim grozi izumrtje, se genetsko ocenijo vsaj obvezne lastnosti, kot so opisane pod točko 6 ali 7. Rejsko društvo objavi vse navedene plemenske vrednosti.

Obrazložitev

Pravica do obveščenosti mora zajemati vse razpoložljive plemenske vrednosti, ne sme pa zadevati bikov, ki se testirajo ali so v postopku potrditve.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 5 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Rejsko društvo objavi tudi vse druge obstoječe plemenske vrednosti pri bikih, namenjenih za programe umetne osemenitve.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Annex III – Part 1 – Chapter II – paragraph 5 – subparagraph 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Druge razpoložljive plemenske vrednosti bikov, namenjenih za umetno osemenitev, prav tako objavi rejsko društvo.

Rejsko društvo objavi tudi obstoječe plemenske vrednosti pri bikih za naravni pripust in pri samicah.

Obrazložitev

Te informacije morajo biti na voljo tudi za vse registrirane samice.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Minimalna zanesljivost genetske ocene bikov mlečnih pasem za umetno osemenitev je vsaj 0,5 za lastnosti mlečnosti, vsebnost maščobe v mleku in vsebnost beljakovin v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR za ocenjevanje glavnih proizvodnih lastnosti, ob upoštevanju vseh razpoložljivih informacij o potomcih in sorodnikih stranske linije.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Genomsko ocenjeni mladi biki brez evidence o produktivnosti potomcev se obravnavajo kot primerni za umetno osemenitev, če je njihova genomska ocena potrjena v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) genomska ocena ali katera koli druga metoda, vključno s kombinacijo teh metod, potrjena v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Minimalna zanesljivost genetskega ocenjevanja bikov mesnih pasem za umetno osemenitev je vsaj 0,5 za lastnosti prirast žive mase in omišičenost (mesnatost goveda) v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR za ocenjevanje glavnih lastnosti glede produktivnosti.

Minimalna zanesljivost ocenjevanja genetske vrednosti pri bikih mesnih pasem za umetno osemenitev je vsaj 0,3 za lastnosti prirast žive mase in omišičenost (mesnatost goveda) v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR za ocenjevanje glavnih lastnosti glede produktivnosti.

Obrazložitev

Prag, ki ga predlaga Komisija, je previsok glede na selekcijske metode za meso.

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 7 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Minimalna zanesljivost genetskega ocenjevanja bikov mesnih pasem za umetno osemenitev je vsaj 0,5 za lastnosti prirast žive mase in omišičenost (mesnatost goveda) v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR za ocenjevanje glavnih lastnosti glede produktivnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga III – del 1 – poglavje II – odstavek 7 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se izračunajo genomske plemenske vrednosti, se navedene vrednosti potrdijo za zadevne lastnosti v skladu s pravili in standardi, ki jih določi zadevno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe     190

Predlog uredbe

Priloga III – oddelek 2 – pododdelek 2 – točka 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) genetske lastnosti plemenske živali se izračunajo z oceno kakovosti primernega števila potomcev ali sorodnikov stranske linije v povezavi s proizvodnimi lastnostmi:

(a) genetske lastnosti plemenske živali se izračunajo na podlagi genomske informacije ali z oceno kakovosti primernega števila potomcev ali sorodnikov stranske linije v povezavi s proizvodnimi lastnostmi ali s kombinacijo teh metod:

Obrazložitev

Pri vzreji prašičev je treba upoštevati razvoj tehnik in predvideti uporabo genomske metode.

Predlog spremembe     191

Predlog uredbe

Priloga III – oddelek 3 – pododdelek 1 – točka 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) največja dovoljena starost ali največja dovoljena teža mladih plemenskih živali na začetku preskusa ter število živali;

(ii) spol, največja dovoljena starost ali največja dovoljena teža mladih plemenskih živali na začetku preskusa ter število živali;

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – poglavje I – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) navedejo se lastnosti, evidentirane v skladu z načeli, ki jih je sprejel ICAR, kot so proizvodnja mleka, sestava mleka ali drugi ustrezni podatki;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Priloga III – del 3 – poglavje I – točka 3 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) se nanašajo na časovno obdobje, ki ustreza normi, ki jo določi ICAR za evidentiranje produktivnosti živali mlečnih pasem;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe     194

Predlog uredbe

Priloga III – oddelek 3 – pododdelek 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Genetska lastnost plemenske živali se izračuna z oceno kakovosti primernega števila potomcev in, kadar je ustrezno, sorodnikov stranske linije na naslednje načine:

Genetska lastnost plemenske živali se izračuna na podlagi genomske informacije ali z oceno kakovosti primernega števila potomcev in, kadar je ustrezno, sorodnikov stranske linije ali s kombinacijo teh metod na naslednje načine:

Obrazložitev

Če želimo pri vzreji goveda uporabiti genomsko metodo, je treba upoštevati razvoj tehnik.

Predlog spremembe     195

Predlog uredbe

Priloga IV – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) osebje, ki ima navodila, da spoštuje zaupno naravo nekaterih zadev, rezultatov ali sporočil;

(c) vzpostavljene postopke, s katerimi se zagotovi ohranjanje zaupne narave nekaterih zadev, rezultatov ali sporočil;

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Priloga V – del 2 – poglavje I – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) vse razpoložljive rezultate preskušanja lastne proizvodnosti in aktualne rezultate genetskega ocenjevanja, vključno z genetskimi posebnostmi in genetskimi napakami same čistopasemske plemenske živali ter njenih staršev in starih staršev, kot to zahteva rejski program, odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9 za zadevno kategorijo in zadevno čistopasemsko plemensko žival;

(l) vse razpoložljive rezultate ocenjevanja genetske vrednosti ali, če teh rezultatov ni, preskušanja lastne proizvodnosti, vključno z genetskimi posebnostmi in genetskimi napakami same čistopasemske plemenske živali ter njenih staršev in starih staršev, kot to zahteva rejski program, odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9 za zadevno kategorijo in zadevno čistopasemsko plemensko žival;

Obrazložitev

Če bi se posredovale vse informacije o rejskem programu, bi se preobremenilo poreklo brez dejanske dodane vrednosti. Navesti je treba le kratke ustrezne informacije o razpoložljivih rezultatih ocenjevanja genetske vrednosti.

OBRAZLOŽITEV

Zootehniška zakonodaja Evropske unije je namenjena spodbujanju proste trgovine znotraj EU in poenostavitvi uvoza plemenskih živali in njihovega genetskega materiala ob ohranjanju rejskih programov in genskih virov v Evropi.

Vzreja živali, namenjenih za proizvodnjo, zlasti tistih, pri katerih so bile ugotovljene velike genetske posebnosti, ne prispeva le h gospodarskemu in družbenemu razvoju določenega območja, temveč predstavlja tudi enega od temeljev prehranske varnosti v Evropi.

Evropska komisija je želela vse direktive, povezane z zootehniško zakonodajo različnih vrst, vključiti v en sam pravni okvir v obliki te uredbe, da bi se tako oblikoval enotni trg na tem področju. Poudariti pa je treba, da se Komisija ni omejila le na zbiranje in poenostavljanje besedil. Predlaga namreč harmonizirano strukturiranost rejskega postopka, ki bo znatno vplivala na sektor živalske genetike v Evropi. Poročevalec podpira ta splošni pristop, vendar je treba nekatere zadeve pojasniti ali ponovno oceniti.

V prvi vrsti je poročevalec želel dodati ali pojasniti nekatere opredelitve. Zlasti nista opredeljena izraza „pasmaˮ in „rejski programˮ, a sta bistvena za razlago te uredbe.

Spodbujanje konkurenčnosti, ki zlasti omogoča izvoz najpogostejših evropskih pasem, ne sme ogroziti lokalnih pasem, pri katerih gre ponekod za zelo nizko število, saj so te pomemben del genetske raznovrstnosti v Evropi. Poročevalec želi v celotnem besedilu zagotoviti, da bi se to ravnotežje ohranilo. Zlasti sta bila zato ustrezno spremenjena člena 5 in 9.

Vzrejo živali bo sedaj usmerjalo rejsko društvo ali rejsko podjetje, ki mora izpolnjevati natančna merila, da bi od pristojnih organov pridobili priznanje. Pristojni organ mora tudi odobriti rejski program. Poročevalec podpira ta pristop, ki bo evropskih pasmam omogočil učinkovito strukturiranje, saj postaja svetovni trg vse bolj zapleten in konkurenčen. Zato bi bilo treba zagotoviti varnost postopka priznanja in potrditve, kar je tudi namen nekaterih predlogov sprememb, zlasti v Poglavju II. Upoštevati je treba dejansko stanje, zato so bile predlagane nekatere spremembe, ki uvajajo večjo fleksibilnost glede pravnega statusa rejskih društev, njihove zmožnosti delegiranja nekaterih dejavnosti tretjim subjektom in njihovo notranjo ureditvijo v zvezi z rejci.

Poročevalec je tudi želel uravnotežiti določbe, ki zadevajo pravice in obveznosti rejcev, saj kaže, da nacionalna zakonodaja pri nekaterih poglavjih v celoti zadostuje za to, da rejci okrepijo svoj položaj v rejskih društvih in/ali podjetjih. Zato so bile črtane določbe, ki so štele za skrajne, zlasti glede pritožbenih postopkov (členi 11 do 14).

Ker gre za določbe v zvezi z uradnim nadzorom, jih je treba poenostaviti in zagotoviti, da se omejijo na zagotavljanje spoštovanja evropskih standardov s strani tretjih držav.

Poročevalec tudi meni, da je treba zelo zmanjšati število in obseg delegiranih aktov, ki jih je predlagala Evropska komisija. Delegirani akti ne smejo zlasti ogrožati temeljnih določb, ki zadevajo priznanje rejskih društev in podjetij, odobritev rejskih programov, vodenje redovniških knjig ali vključevanje novih vrst v uredbo.

Poročevalec nadalje meni, da enoprsti kopitarji zaradi posebnosti svoje rodovniške knjige v tej uredbi ne smejo biti obravnavani enako kot druge vrste. Čeprav ima Evropska unija čast, da gosti sedež organizacije, pa so glavne konjske pasme organizirane na mednarodni ravni, česar ne gre spreminjati. Evropa je danes vodilna v svetu pri reji enoprstih kopitarjev. Ohraniti je treba raznovrstnost in kakovostni pristop njihovih rodovniških knjig.

Na koncu želi poročevalec opozoriti na pomen dejavnosti Mednarodnega odbora za evidentiranje živali (ICAR), ko gre za načine identifikacije, pravila o preskušanju lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti živali, namenjenih za proizvodnjo. ICAR je treba zaradi njegove usposobljenosti jasno opredeliti kot referenčni organ pri razvoju zootehniške zakonodaje.

26.1.2015

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo

(COM(2014)0005 – C8‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Pripravljavec mnenja: Michel Dantin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zootehniška zakonodaja Evropske unije je namenjena spodbujanju proste trgovine znotraj EU in poenostavitvi uvoza plemenskih živali in njihovega genskega materiala, pri čemer pa se ohranjajo rejski programi in programi ohranjanja genskih virov in s tem vse pasme, ki obstajajo v Evropi.

Živinoreja, zlasti živali z velikimi genskimi posebnostmi, ne prispeva le h gospodarskemu in socialnemu razvoju določenega območja, temveč predstavlja tudi enega izmed temeljev za prehransko varnost v Evropski uniji.

Spodbujanje konkurenčnosti, zlasti da bi omogočili mednarodni izvoz najpomembnejših evropskih pasem, ne sme ogroziti lokalnih pasem, pri katerih gre ponekod za zelo nizko število, saj so te pomemben del genske raznovrstnosti v Evropi. Poročevalec je želel v celotnem besedilu ohraniti to ravnotežje.

Evropska komisija je želela vse direktive, povezane z zootehniško zakonodajo različnih vrst, združiti v en sam pravni okvir v obliki te uredbe, da bi tako dokončno vzpostavili enotni trg na tem področju. Poročevalec to sicer podpira, vendar je treba zaradi cilja v prejšnjem odstavku nekatere določbe spremeniti.

Zlasti je treba opredeliti izraze „pasma“, „rejski program“, „program ohranjanja“ in „ogrožanje ohranjanja pasme ali genske raznovrstnosti pasme“, ki v sedanji uredbi manjkajo, vendar so bistveni za njeno razlago. Poročevalec jih je želel vključiti v svoj osnutek poročila.

Člena 5 in 9, ki posebej obravnavata ohranjanje biotske raznovrstnosti, sta bila razširjena, da bi upoštevali vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile lokalne pasme, uveljavljene v Evropi.

Poročevalec je nadalje mnenja, da enoprstih kopitarjev zaradi posebnosti njihove rodovniške knjige v tej uredbi ni mogoče obravnavati enako kot drugih vrst. Evropska unija ima sicer čast, da gosti sedež organizacije, vendar pa so glavne pasme enoprstih kopitarjev organizirane na mednarodni ravni, česar ne gre spreminjati. Evropa je danes vodilna v svetu pri reji enoprstih kopitarjev. Ohraniti je treba raznovrstnost in kakovost postopkov rodovniških knjig za konje.

Na koncu želi poročevalec opozoriti na pomen dela Mednarodnega odbora za evidentiranje živali (ICAR), ko gre za metode identifikacije, pravila o preskušanju lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti rejnih živali. ICAR je treba zaradi njegove usposobljenosti jasno opredeliti kot referenčni organ pri razvoju zootehniške zakonodaje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vzreja domačih živali vrst goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev in v manjši meri vzreja živali drugih vrst ima pomembno vlogo v kmetijstvu Unije in je vir dohodka za kmetijsko skupnost. Vzreja živali iz navedenih vrst se najbolje spodbuja, če se uporabljajo čistopasemske plemenske živali ali hibridni plemenski prašiči z dokazano visoko gensko kakovostjo.

(1) Vzreja živine vrst goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev in v manjši meri vzreja živali drugih vrst ima strateško vlogo v kmetijstvu Unije tako na gospodarski kot socialni ravni. Ta kmetijska dejavnost prispeva k prehranski varnosti v Uniji in je vir dohodka za kmetijsko skupnost. Vzreja živali iz navedenih vrst se najbolje spodbuja, če se uporabljajo čistopasemske plemenske živali ali hibridni plemenski prašiči z dokazano visoko gensko kakovostjo.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Vendar pa spodbujanje konkurenčnosti ne sme voditi v izumrtje pasem, katerih značilnosti so prilagojene posebnemu biofizičnemu okolju. Lokalne pasme so lahko ogrožene, če se ne ohranjajo v zadostnem številu, kar bi pomenilo izgubo genske raznovrstnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Vsi akterji v zootehničnem sektorju bi morali, zlasti pri genetskem izboljševanju pasem, upoštevati zdravje in dobrobit živali, skupaj s pogoji za prevoz živih živali. Komisija bi zato morala zagotoviti, da so ta vprašanja ustrezno upoštevana pri delegiranih in izvedbenih aktih, ki se bodo sprejeli za učinkovito izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Vendar pa bi moral izraz „pasma“ ostati nedoločen pravni pojem, ki rejskim društvom omogoča, da opišejo skupino živali z zadostno genetsko enotnostjo, za katero menijo, da se razlikuje od drugih živali navedene vrste, in da te živali z navedbo njihovih znanih prednikov vpišejo v rodovniške knjige z namenom reprodukcije njihovih dednih lastnosti z razmnoževanjem, izmenjavo in selekcijo v okviru vzpostavljenega rejskega programa.

črtano

Obrazložitev

V vsej uredbi se pojavlja izraz pasma, vendar ni opredeljen. Poročevalec zaradi pravne varnosti predlaga opredelitev tega izraza.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Kakovost storitev, ki jih ponujajo rejska društva in podjetja, ter njihov način ocenjevanja in razvrščanja živali vplivajo na vrednost plemenskih živali na trgu. Zato bi bilo treba določiti pravila za priznavanje rejskih društev in podjetij, ki temeljijo na usklajenih merilih Unije, in za njihov nadzor s strani pristojnih organov držav članic, s čimer se zagotovi, da pravila, ki so jih določila rejska društva in podjetja, ne ustvarjajo razlik med rejskimi programi in standardi reje ter tako ne povzročajo tehničnih ovir za trgovino znotraj Unije.

(16) Kakovost storitev, ki jih ponujajo rejska društva in podjetja, ter njihov način ocenjevanja in razvrščanja živali opredeljujejo raven proizvodnosti živali in vplivajo na vrednost plemenskih živali na trgu. Zato bi bilo treba določiti pravila za priznavanje rejskih društev in podjetij, ki temeljijo na usklajenih merilih Unije, in za njihov nadzor s strani pristojnih organov držav članic, s čimer se zagotovi, da pravila, ki so jih določila rejska društva in podjetja, ne ustvarjajo razlik med rejskimi programi in standardi reje ter tako ne povzročajo tehničnih ovir za trgovino znotraj Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Cilji Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti so ohranjanje biotske raznovrstnosti, trajnostna uporaba njenih sestavnih delov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov, in sicer zlasti z ustreznim dostopom do genskih virov in primernim prenosom tehnologij – pri čemer se upoštevajo pravice v zvezi s temi viri in tehnologijami – ter z ustreznim financiranjem.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti lahko izvajajo ustanove, ki jih imenuje rejsko društvo ali podjetje. Navedene imenovane ustanove sodelujejo z referenčnimi središči Evropske unije, ki jih določi Komisija. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da z izvedbenimi akti določi referenčna središča Evropske unije, podeliti pa bi ji bilo treba tudi potrebna pooblastila za sprejem delegiranih aktov, ki opisujejo dolžnosti in naloge takih središč, in sicer po potrebi s spremembo Priloge IV. Navedena referenčna središča so upravičena do pomoči Unije v skladu z Odločbo Sveta 2009/470/ES z dne 25. maja 2009 o odhodkih na področju veterine15. Rejskim društvom pri preskušanju lastne proizvodnosti in pri ocenjevanju genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda trenutno pomaga referenčno središče Evropske unije Interbull Centre, imenovano z Odločbo Sveta 96/463/ES z dne 23. julija 1996 o določitvi referenčnega organa, odgovornega za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo16.

(34) Preskuse lastne proizvodnosti in oceno genetske vrednosti lahko izvajajo ustanove, ki jih imenuje rejsko društvo ali podjetje. Navedene imenovane ustanove sodelujejo z referenčnimi središči Evropske unije, ki jih določi Komisija. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da z izvedbenimi akti določi referenčna središča Evropske unije, podeliti pa bi ji bilo treba tudi potrebna pooblastila za sprejem delegiranih aktov, ki opisujejo dolžnosti in naloge takih središč, in sicer po potrebi s spremembo Priloge IV. Navedena referenčna središča so upravičena do pomoči Unije v skladu z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta15. Rejskim društvom pri preskušanju lastne proizvodnosti in pri ocenjevanju genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda trenutno pomaga referenčno središče Evropske unije Interbull Centre, ki je stalni pododbor Mednarodnega odbora za evidentiranje živali (ICAR), imenovan z Odločbo Sveta 96/463/ES kot referenčni organ, odgovoren za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo16.

__________________

__________________

15 UL L 155, 18.6.2009, str. 30.

Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES

16 UL L 192, 2.8.1996, str. 19.

16 UL L 192, 2.8.1996, str. 19.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zootehniška in genealoška pravila za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki v Uniji ter uvoz plemenskih živali in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo;

(a) zootehniška in genealoška pravila za ohranitev in izboljšanje reje živali ter trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim semenom, jajčnimi celicami in zarodki v Uniji ter uvoz plemenskih živali in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo;

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z novo uvodno izjavo 2a, ki jo je predlagal poročevalec. Namen teh predpisov je tudi ohranjanje in izboljšanje živalskih pasem, tako da se ohranjajo avtohtone pasme in biotska raznovrstnost ter krepijo pozitivne lastnosti teh pasem.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) govedo (Bos taurus in Bubalus bubalis), prašiči (Sus scrofa), ovce (Ovis aries) in koze (Capra hircus);

(i) govedo (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalis), prašiči (Sus scrofa), ovce (Ovis aries) in koze (Capra hircus);

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 2 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) „pasma“ pomeni skupino živali, ki so si gensko dovolj podobne, da jo lahko ena ali več skupin rejcev šteje za ločeno od drugih živali te vrste, pri čemer se te skupine rejcev strinjajo, da se zadevne živali z navedbo njihovih znanih prednikov vpišejo v rodovniške knjige z namenom reprodukcije njihovih dednih lastnosti za razmnoževanje, izmenjavo in selekcijo v okviru vzpostavljenega rejskega programa;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) rejsko podjetje“ pomeni katero koli rejsko organizacijo, združenje rejcev ali zasebno podjetje, ki jo oz. ga priznava pristojni organ države članice v skladu s členom 4(2) za izvajanje rejskega programa za čistopasemske plemenske prašiče, vpisane v register, ki ga to podjetje vodi ali vzpostavi;

(e) „podjetje za rejo hibridov“ pomeni katero koli rejsko organizacijo, združenje rejcev ali zasebno podjetje, ki jo oz. ga priznava pristojni organ države članice v skladu s členom 4(2) za izvajanje rejskega programa za hibridne plemenske prašiče, vpisane v register hibridov, ki ga to podjetje vodi ali vzpostavi;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 2 – točka fa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) „rejski program“ pomeni vsak rejski program in/ali program izboljšanja in/ali program ohranjanja, ki ga vodijo rejska društva ali rejska podjetja ter ki mora za to, da ga odobrijo pristojni organi, izpolnjevati minimalne zahteve iz Dela 2 Priloge I;

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – točka i – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) živali iz točke (a)(ii), ki so potomci staršev, vpisanih v glavni del rodovniške knjige iste pasme, ter ki so same vpisane v knjigo ali registrirane in primerne za vpis v glavni del take rodovniške knjige v skladu s členom 19;

(ii) živali iz točke (a)(ii), ki so potomci staršev, vpisanih v glavni del rodovniške knjige iste pasme, ter ki so same vpisane v knjigo ali registrirane in primerne za vpis v glavni del take rodovniške knjige, vključno s kastrati, v skladu s členom 19;

Obrazložitev

Sedanja opredelitev, ki vključuje zgolj plemenske živali, ne ustreza posebnostim rodovniške knjige enoprstih kopitarjev, kjer so živali registrirane takoj ob rojstvu ne glede na to, ali bodo postale plemenske živali. To zadeva zlasti kastrate in njihov status „registriranih enoprstih kopitarjev“.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) „hibridni plemenski prašič“ pomeni žival iz vrste prašičev, ki je vpisana v register in je nastala z načrtnim križanjem:

(j) „hibridni plemenski prašič“ pomeni žival iz vrste prašičev, ki je vpisana v register hibridov in je nastala z načrtnim križanjem:

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – točka ja (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) „linija“ pomeni gensko določeno podskupino čistokrvnih živali določene pasme;

Obrazložitev

Če bi se uvedel odvzem vzorca DNK, bi lahko bil sestavni del dokumentacije, ki plemensko žival spremlja vse življenje, in bi se lahko uporabljal v primeru sporov ali težav z identifikacijo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) „dedna vrednost lastnosti“ pomeni količinsko opredeljiva dedna značilnost plemenske živali;

(o) „dedna vrednost lastnosti“ pomeni oceno pričakovanega učinka genotipa živali na določeno lastnost pri njenem potomstvu;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – točka ya (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ya) „klonirana žival“ pomeni žival, proizvedeno z nespolno, umetno metodo razmnoževanja z namenom proizvodnje gensko identične ali skoraj identične kopije posamezne živali;

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe členov 33 in 40 ter Priloge V.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – točka yb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(yb) „potomec klonirane živali“ pomeni žival, proizvedeno s spolnim razmnoževanjem, pri čemer je vsaj eden od staršev klonirana žival.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe členov 33 in 40 ter Priloge V.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 4(2)(b) lahko pristojni organ zavrne priznanje rejskega društva, ki izpolnjuje zahteve iz dela 1 Priloge I, če bi rejski program navedenega rejskega društva ogrozil ohranjanje ali gensko raznovrstnost čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih in primernih za vpis v rodovniško knjigo, ki jo je v navedeni državi članici že priznano rejsko društvo vzpostavilo za navedeno pasmo.

1. Z odstopanjem od člena 4(2)(b) lahko pristojni organ zavrne priznanje rejskega društva, ki izpolnjuje zahteve iz dela 1 Priloge I, če bi rejski program navedenega rejskega društva ogrozil:

 

ohranjanje ali gensko raznovrstnost čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih ali registriranih in primernih za vpis v rodovniško knjigo, ki jo je v navedeni državi članici že priznano drugo rejsko društvo vzpostavilo za navedeno pasmo, kar bi povzročilo neučinkovitost pri nadzoru nad povečevanjem parjenja med sorodniki in pri upravljanju genetskih napak zaradi neusklajenega upravljanja in pomanjkljive izmenjave informacij o genski dediščini te pasme;

 

– dejansko izvajanje programa izboljšanja že obstoječega priznanega društva za isto pasmo, kar bi pomenilo znatno zmanjšanje učinkovitosti pri pričakovanem genetskem napredku;

 

– uresničitev ciljev Nagojskega protokola in Konvencije o biološki raznovrstnosti v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti; ali

 

– cilje strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020.

Obrazložitev

Okrepiti bi bilo treba določbe, ki se nanašajo na možnost zavrnitve priznanja rejskih društev, da bi se izognili povečevanju števila rejskih društev na določnem ozemlju za isto pasmo, kar bi pomenilo več nejasnosti za uporabnike.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) možne motnje in oslabitev, ki bi jih povzročilo priznanje organa, ki bi registriralo iste plemenske živali kot že priznano rejsko društvo.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Rejsko društvo ali podjetje za rejo hibridov svojega zootehniškega programa ne more izvajati, dokler ga ne odobri pristojni organ v skladu z odstavkom 1.

Obrazložitev

Odstavek je dodan, da se pojasni, da je dejavnost rejskega društva ali podjetja za rejo hibridov odvisna od odobritve zootehničnega programa in je ni mogoče obravnavati ločeno.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ iz člena 4 lahko dovoli rejskim društvom in podjetjem, da tehnično vodenje svoje rodovniške knjige ali registra ter druge posebne vidike svojih rejskih programov oddajo zunanjim izvajalcem, če:

2. Rejska društva in podjetja lahko tehnično vodenje svoje rodovniške knjige ali registra ter druge posebne vidike svojih rejskih programov oddajo zunanjim izvajalcem, če:

Obrazložitev

Rejska društva bi morala imeti možnost odločitve o oddaji tehničnega vodenja svojih rodovniških knjig ali registrov ter drugih posebnih vidikov svojih rejskih programov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se rejska društva in podjetja odločijo za možnost iz prvega pododstavka, o tem obvestijo pristojni organ.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami zahtev za odobritev rejskih programov iz dela 2, v primeru čistopasemskih enoprstih kopitarjev pa iz dela 3 Priloge I, da se upoštevajo različni rejski programi, ki jih izvajajo rejska društva in podjetja.

3. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi z zahtevami za odobritev rejskih programov iz dela 2, v primeru čistopasemskih enoprstih kopitarjev pa iz dela 3 Priloge I, da se upoštevajo različni rejski programi, ki jih izvajajo rejska društva in podjetja.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pristojnemu organu iz točke (a) skupaj z navedenim obvestilom predloži izvod vloge za odobritev rejskega programa iz člena 8(1).

(b) pristojnemu organu iz točke (a) skupaj z navedenim obvestilom predloži izvod vloge za odobritev rejskega programa iz člena 8(1), v uradnem jeziku države pristojnega organa iz točke (a).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) bi odobritev nadaljnjega rejskega programa povzročila razdrobljenost populacije čistopasemskih plemenskih živali v navedeni državi članici v obsegu, ki bi ogrozil ohranitev ali gensko raznovrstnost navedene pasme.

(b) bi odobritev nadaljnjega rejskega programa povzročila razdrobljenost populacije čistopasemskih plemenskih živali v navedeni državi članici, ki bi:

 

(i) pri programih ohranjanja ogrozila ohranitev ali gensko raznovrstnost čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih ali registriranih in primernih za vpis v rodovniško knjigo, ki jo je v navedeni državi članici že priznano rejsko društvo vzpostavilo za navedeno pasmo, s čimer bi povzročili neučinkovitost pri nadzoru nad povečevanjem parjenja med sorodniki in pri upravljanju genetskih napak zaradi neusklajenega upravljanja in pomanjkljive izmenjave informacij o genski dediščini te pasme; ali

 

(ii) (ii) bi pri programih genetskih izboljšav – brez poseganja v člen 18 – povzročila neučinkovitost, kar zadeva pričakovani genetski napredek, nadzor nad povečevanjem parjenja med sorodniki in upravljanje genetskih napak zaradi neusklajenega upravljanja in pomanjkljive izmenjave informacij o genski dediščini te pasme, ali bi se zato izoblikovale rejske smernice, ki bi odstopale od lastnosti, opredeljenih za to pasmo v navedeni državi članici, ali ne bi bile združljive s temi lastnostmi.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Rejci, ki živali preselijo na lokacijo zunaj geografskega območja, na katerem je odobren zootehnični program določenega rejskega društva ali podjetja za rejo hibridov, lahko svoje živali v skladu s členoma 19 in 24 vpišejo v rodovniško knjigo ali register hibridov, ki ga vodi omenjeno rejsko društvo ali podjetje za rejo hibridov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s spremembami pogojev za vpis živali v dodatne dele rodovniških knjig, ki so določeni v poglavju III dela 1 Priloge II.

2. Komisiji se v skladu s členom 71 podeli pooblastilo za sprejem delegiranih aktov v zvezi s pogoji za vpis živali v dodatne dele rodovniških knjig, ki so določeni v poglavju III dela 1 Priloge II.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rejska društva zaradi zootehniških ali genealoških razlogov, razen tistih, ki izhajajo iz uporabe člena 19, ne smejo izključiti uporabe čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih v glavni del njihove rodovniške knjige, za pleme z naslednjimi reproduktivnimi tehnikami:

1. Rejska društva zaradi zootehniških ali genealoških razlogov, razen tistih, ki izhajajo iz uporabe člena 19 in člena 27, ne smejo izključiti uporabe čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih v glavni del njihove rodovniške knjige, za pleme z naslednjimi reproduktivnimi tehnikami:

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko rejsko društvo, ki vodi rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske živali vrste enoprstih kopitarjev, za potrebe svojih rejskih programov ali za ohranjanje genske raznovrstnosti znotraj čiste pasme omeji ali prepove uporabo ene ali več reproduktivnih tehnik iz odstavka 1 za razmnoževanje pri čistopasemskih plemenskih živalih, vpisanih v glavni del njihove rodovniške knjige.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Rejska društva zahtevajo, da se čistopasemsko plemensko govedo in samci čistopasemskih plemenskih ovc in koz mlečnih pasem identificirajo z določanjem njihove krvne skupine ali na kateri koli ustrezen vsaj enako zanesljiv način, kadar se uporabljajo za:

1. Rejska društva zahtevajo, da se čistopasemsko plemensko govedo, ovce in koze identificirajo z določanjem njihove krvne skupine, analizo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP) ali mikrosatelitov ali vzorcem DNK ali na kateri koli ustrezen vsaj enako zanesljiv način, kadar se uporabljajo za:

Obrazložitev

Med ustrezne metode bi bilo treba uvrstiti tudi analizo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP) in mikrosatelitov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija upošteva razvoj metod za identifikacijo na osnovi dela ICAR in Mednarodne organizacije za živalsko genetiko (ISAG).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na zahtevo države članice ali evropskega združenja rejskih društev za čistopasemske živali zadevnih vrst lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri metode za preverjanje identitete čistopasemskega plemenskega goveda in samcev čistopasemskih plemenskih ovc in koz mlečnih pasem, ki so vsaj enako zanesljive kot analiza krvne skupine navedenih čistopasemskih plemenskih živali, pri čemer upošteva tehnični napredek in priporočila evropskih referenčnih središč iz člena 31.

1. Na zahtevo države članice ali evropskega združenja rejskih društev za čistopasemske živali zadevnih vrst lahko Komisija z izvedbenimi akti odobri metode za preverjanje identitete čistopasemskega plemenskega goveda in samcev čistopasemskih plemenskih ovc in koz mlečnih pasem, ki so vsaj enako zanesljive kot analiza krvne skupine navedenih čistopasemskih plemenskih živali, pri čemer upošteva tehnični napredek pri metodah za identifikacijo na podlagi dela organizacij ICAR in ISAG in priporočila evropskih referenčnih središč iz člena 31.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar rejski program, odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9, zahteva preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za razvrstitev čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev v rodovniške knjige in za sprejem samcev plemenskih enoprstih kopitarjev in njihovega semena za pleme, rejska društva zagotovijo, da so taki preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti izvedeni v skladu z naslednjimi pravili iz Priloge I:

2. Kadar rejski program, odobren v skladu s členom 8(1) ali členom 9, zahteva preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za razvrstitev čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev v rodovniške knjige in za sprejem plemenskih živali enoprstih kopitarjev in njihovega zarodnega materiala za pleme, rejska društva zagotovijo, da so taki preskusi lastne proizvodnosti in ocena genetske vrednosti izvedeni v skladu z naslednjimi pravili iz Priloge I:

Obrazložitev

Možnost preskušanja proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti za sprejem za pleme bi bilo treba razširiti tudi na samice plemenskih živali. To je izrednega pomena za nekatera rejska društva.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) etični pomisleki.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Glede na mnenje neodvisnega strokovnjaka iz člena 13(1)(a) lahko Komisija z izvedbenim aktom določi enotna pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti ter razlago njihovih rezultatov.

2. Glede na mnenje neodvisnega strokovnjaka iz člena 13(1)(a) lahko Komisija na podlagi dela ICAR z izvedbenim aktom določi enotna pravila za preskušanje lastne proizvodnosti in ocenjevanje genetske vrednosti ter razlago njihovih rezultatov.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V vsakem primeru se v zootehniškem spričevalu navede, če je plemenska žival klonirana žival ali potomec klonirane živali ali če zarodni material izvira iz klonirane živali ali iz potomca klonirane živali.

Obrazložitev

Leta 2011 so se vse tri institucije dogovorile, da je sledljivost potrebna kot osnovna in zlahka izvedljiva zahteva za vse kasneje določene predpise o kloniranih živalih in njihovih potomcih. Kmetje imajo pravico vedeti, ali razmnoževalni material, ki ga kupujejo, izvira iz klonirane živali ali njenega potomca. Komisija je že v poročilu o kloniranju živali iz leta 2010 obljubila, da bodo v zootehniški zakonodaji določene zahteve po sledljivosti. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V vsakem primeru se v zootehniškem spričevalu navede, če je plemenska žival klonirana žival ali potomec klonirane živali ali če zarodni material izvira iz klonirane živali ali iz potomca klonirane živali.

Obrazložitev

Leta 2011 so se vse tri institucije dogovorile, da je sledljivost potrebna kot osnovna in zlahka izvedljiva zahteva za vse kasneje določene predpise o kloniranih živalih in njihovih potomcih. Kmetje imajo pravico vedeti, ali razmnoževalni material, ki ga kupujejo, izvira iz klonirane živali ali njenega potomca. Komisija je že v poročilu o kloniranju živali iz leta 2010 obljubila, da bodo v zootehniški zakonodaji določene zahteve po sledljivosti. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) pregled dokumentov in druge evidence, ki so lahko pomembni za oceno skladnosti z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe;

(c) pregled dokumentov, evidence o sledljivosti in druge evidence, ki so lahko pomembni za oceno skladnosti z zootehniškimi in genealoškimi pravili iz te uredbe;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravna pomoč iz odstavka 1 po potrebi vključuje sodelovanje pristojnega organa ene države članice pri uradnem nadzoru na kraju samem, ki ga izvaja pristojni organ druge države članice.

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V nobenem primeru se ne krši veljavna osemurna omejitev EU za vse prevoze živih živali, kot določa Uredba Sveta (ES) št. 1/2005.

Obrazložitev

Kmetje so po zakonu odgovorni zagotoviti, da se njihove živali prevažajo na način, ki jim ne povzroča poškodb ali nepotrebnega trpljenja. Kljub temu se pri prevozu še vedno pojavljajo hude težave za dobrobit živali, kar kažejo dokazi Evropske komisije in Evropske agencije za varnost hrane. V nekaterih državah EU kazni za nespoštovanje niso niti najmanj odvračilne.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Priloga I – Del 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. pravno in finančno neodvisno od pristojnega organa;

2. pravno in finančno neodvisno od pristojnega organa, pri čemer načelo finančne neodvisnosti ne vpliva na možnost javnih organov, da mu dodelijo javna sredstva v skladu s pravom Unije;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Priloga I – Del 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) sistem za evidentiranje porekla čistopasemskih plemenskih živali, vpisanih ali registriranih ter primernih za vpis v rodovniške knjige, ali hibridnih plemenskih prašičev, vpisanih v registre;

(c) sistem za evidentiranje porekla čistopasemskih plemenskih živali, vključno z odstotkom čistosti porekla živali, vpisanih ali registriranih ter primernih za vpis v rodovniške knjige, ali hibridnih plemenskih prašičev, vpisanih v registre;

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti načela preglednosti in odgovornosti, da bi zagotovili, da je čistost pasme jasna vsem deležnikom in da se ohranja genska raznovrstnost pasme.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Priloga I – Del 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) cilji rejskega programa in podrobna merila za ocenjevanje v zvezi z izbiro plemenskih živali, ki morajo v primeru vzpostavitve rodovniške knjige za novo pasmo vključevati informacije o podrobnih okoliščinah, ki utemeljujejo vzpostavitev nove pasme;

(d) cilji rejskega programa, populacije, ki jih je treba oceniti, in podrobna merila za ocenjevanje v zvezi z izbiro plemenskih živali, ki morajo v primeru vzpostavitve rodovniške knjige za novo pasmo vključevati informacije o podrobnih okoliščinah, ki utemeljujejo vzpostavitev nove pasme;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Priloga I – Del 2 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

če se rejski program izvaja kot program ohranjanja, ga je treba – poleg izpolnjevanja pogojev iz točk od (a) do (g) prvega pododstavka – izvajati s kakršnim koli ustreznim ukrepom in situ (na živih živalih) ali ex situ (ohranitev reproduktivnega materiala ali tkiv), potrebnim za ohranjanje genske dediščine pasme.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Priloga II – Del 1 – Poglavje I – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) točke (i) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih goveda (Bos taurus in Bubalus bubalus), prašičev (Sus scrofa), ovc (Ovis aries) in koz (Capra hircus);

(i) točke (i) člena 2(i) v primeru čistopasemskega plemenskega goveda (Bos taurus, Bos indicus in Bubalus bubalus), prašičev (Sus scrofa), ovc (Ovis aries) in koz (Capra hircus);

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Priloga II – Del 1 – Poglavje I – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) točke (ii) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev (Equus caballus in Equus asinus);

(ii) točke (ii) člena 2(i) v primeru čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev (Equus caballus in Equus asinus). Rejsko društvo je oba njihova starša sprejelo za pleme;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga II – Del 1 – Poglavje I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) poreklo živali je vzpostavljeno po pravilih iz rodovniške knjige v skladu z rejskim programom, odobrenim v skladu s členom 8(1) ali členom 9;

(b) poreklo živali, skupaj z odstotkom čistosti porekla živali, je vzpostavljeno po pravilih iz rodovniške knjige v skladu z rejskim programom, odobrenim v skladu s členom 8(1) ali členom 9;

Obrazložitev

Pri urejanju porekla živali veljajo pravila iz rodovniške knjige in ne rejskega programa.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga II – Del 1 – Poglavje I – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Rejsko društvo, ki v svojo hčerinsko rodovniško knjigo vpiše čistopasemskega plemenskega enoprstega kopitarja, ne sme zavrniti vpisa – ali registracije za namene vpisa – kastriranega samca vrste enoprstih kopitarjev, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1(b) in (c) ter, če je to ustrezno, odstavka 1(d), če so bili starši te živali vpisani v glavni del navedene hčerinske rodovniške knjige in jih je rejsko društvo sprejelo za pleme

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje I – prvi odstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rejska društva izvedejo preskus lastne proizvodnosti, da ugotovijo genetsko vrednost čistopasemskega plemenskega goveda z uporabo ene metode ali kombinacije metod iz tega poglavja.

Rejska društva izvedejo ali naročijo izvedbo preskusa lastne proizvodnosti, da ugotovijo genetsko vrednost čistopasemskega plemenskega goveda z uporabo ene metode ali kombinacije metod iz tega poglavja.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje I – drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Lastna proizvodnost se preskuša v skladu s pravili in standardi, ki so jih vzpostavila zadevna referenčna središča Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z mednarodnim odborom za evidentiranje živali (International Committee for Animal Recording – ICAR).

Lastna proizvodnost se preskuša v skladu s pravili in standardi, ki so jih vzpostavila zadevna referenčna središča Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje I – Oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rejska društva evidentirajo podatke o proizvodnji mleka v skladu s pravili in standardi, ki jih določi zadevno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje I – Oddelek 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vključitev temperamenta, oceno morfoloških lastnosti in odpornosti proti boleznim v genetsko oceno se upošteva le, če so podatki pripravljeni na podlagi sistema evidentiranja, ki ga odobri imenovana ustanova, kot je določeno v členu 29(1).

2. Vključitev temperamenta, morfoloških lastnosti in odpornosti proti boleznim ter vseh drugih novih lastnosti v genetsko oceno se upošteva le, če so podatki pripravljeni na podlagi sistema evidentiranja, ki ga odobri imenovana ustanova, kot je določeno v členu 29(1).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 2 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plemenska vrednost plemenske živali se izračuna na podlagi rezultatov preskusa lastne proizvodnosti posamezne živali ali njenih sorodnikov, zaupanje v tako plemensko vrednost pa se lahko izboljša z uporabo genomskih informacij ali na podlagi druge metode, ki jo potrdi referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1).

Plemenska vrednost plemenske živali se izračuna na podlagi informacij, povezanih z genomom, in/ali rezultatov preskusa lastne proizvodnosti posamezne živali in/ali njenih sorodnikov in/ali vseh drugih virov informacij, ki jih potrdi referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1).

Obrazložitev

Določbe, ki jih predlaga Komisija, bi bilo mogoče razumeti tako, kot da prepovedujejo sprejem mladih bikov brez potomk („genomskih“ bikov) za pleme. Potrebno je zagotoviti, da je na trg mogoče dati seme genomsko ocenjenih bikov.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 3 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Statistične metode, ki se uporabljajo pri genetskem ocenjevanju, so v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR, in zagotavljajo nepristransko genetsko ocenjevanje, na katerega ne bodo vplivali glavni okoljski dejavniki in struktura podatkov.

3. Rejska društva zagotovijo, da ne prihaja do izkrivljanja zaradi vpliva glavnih okoljskih dejavnikov in strukture podatkov. Rejsko društvo lahko stopi v stik z referenčnim središčem Evropske unije iz člena 31(1), če želi preveriti skladnost svojih statističnih metod genetske ocene z mednarodno vzpostavljenimi in priznanimi standardi in pravili. Referenčno središče Evropske unije v primeru strokovnega mnenja zaupno ravna z informacijami, ki jih je posredovalo rejsko društvo.

Obrazložitev

Obveznost, ki jo predlaga Komisija, bi lahko zavrla inovativnost na področju genetskega ocenjevanja ter celo povzročila težave z zaupnostjo za rejska društva, ki razvijajo inovativne statistične metode.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 3 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zanesljivost genetskega ocenjevanja se izmeri kot korelacijski koeficient v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR. Pri objavi rezultatov ocenjevanja se navedeta zanesljivost in datum ocenjevanja.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 5 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri bikih, namenjenih za umetno osemenitev, razen bikov pasem, ki jim grozi izumrtje, se genetsko ocenijo obvezne lastnosti, kot so opisane pod točko 6 ali 7. Navedene plemenske vrednosti objavi rejsko društvo.

5. Pri bikih, namenjenih za umetno osemenitev, razen bikov pasem, ki jim grozi izumrtje, se genetsko ocenijo najmanj obvezne lastnosti, kot so opisane pod točko 6a ali 7. Vse navedene plemenske vrednosti objavi rejsko društvo.

 

Rejsko društvo objavi tudi vse druge obstoječe plemenske vrednosti za bike, namenjene za programe umetne osemenitve.

 

Rejsko društvo objavi tudi obstoječe plemenske vrednosti bikov za naravni pripust in samic.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 6 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Minimalna zanesljivost genetske ocene bikov mlečnih pasem za umetno osemenitev je vsaj 0,5 za lastnosti mlečnosti, vsebnost maščobe v mleku in vsebnost beljakovin v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR za ocenjevanje glavnih proizvodnih lastnosti, ob upoštevanju vseh razpoložljivih informacij o potomcih in sorodnikih stranske linije.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 6 – tretji pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Genomsko ocenjeni mladi biki brez evidence o produktivnosti potomcev se obravnavajo kot primerni za umetno osemenitev, če je njihova genomska ocena potrjena v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 7 – prvi pododstavek – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) genomska ocena ali katera koli druga metoda, vključno s kombinacijo teh metod, potrjena v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 7 – tretji pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Minimalna zanesljivost genetskega ocenjevanja bikov mesnih pasem za umetno osemenitev je vsaj 0,5 za lastnosti prirast žive mase in omišičenost (mesnatost goveda) v skladu s pravili in standardi, ki jih določi ustrezno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR za ocenjevanje glavnih lastnosti glede produktivnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Priloga III – Del 1 – Poglavje II – odstavek 7 – četrti pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se izračunajo genomske plemenske vrednosti, se navedene vrednosti potrdijo za zadevne lastnosti v skladu s pravili in standardi, ki jih določi zadevno referenčno središče Evropske unije iz člena 31(1) v sodelovanju z ICAR.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Priloga III – Del 3 – Poglavje I – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) navedejo se lastnosti, evidentirane v skladu z načeli, ki jih je sprejel ICAR, kot so proizvodnja mleka, sestava mleka ali drugi ustrezni podatki;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Priloga III – Del 3 – Poglavje I – odstavek 3 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) se nanašajo na časovno obdobje, ki ustreza normi, ki jo določi ICAR za evidentiranje produktivnosti živali mlečnih pasem;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Priloga V – Del 2 – Poglavje I – točka 1 – točka ha (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) kjer je primerno, podatek, da gre za klonirano žival;

Obrazložitev

Leta 2011 so se vse tri institucije dogovorile, da je sledljivost potrebna kot osnovna in zlahka izvedljiva zahteva za vse kasneje določene predpise o kloniranih živalih in njihovih potomcih. Kmetje imajo pravico vedeti, ali razmnoževalni material, ki ga kupujejo, izvira iz klonirane živali ali njenega potomca. Komisija je že v poročilu o kloniranju živali iz leta 2010 obljubila, da bodo v zootehniški zakonodaji določene zahteve po sledljivosti. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Priloga V – Del 2 – Poglavje I – točka 1 – točka hb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb) kjer je primerno, podatek, da je žival potomec klonirane živali;

Obrazložitev

Leta 2011 so se vse tri institucije dogovorile, da je sledljivost potrebna kot osnovna in zlahka izvedljiva zahteva za vse kasneje določene predpise o kloniranih živalih in njihovih potomcih. Kmetje imajo pravico vedeti, ali razmnoževalni material, ki ga kupujejo, izvira iz klonirane živali ali njenega potomca. Komisija je že v poročilu o kloniranju živali iz leta 2010 obljubila, da bodo v zootehniški zakonodaji določene zahteve po sledljivosti. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14.)

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Priloga V – Del 2 – Poglavje I – točka 1 – točka k – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) poreklo:

(k) poreklo, kot je ponazorjeno spodaj, skupaj s podatkom o odstotku čistosti porekla živali:

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti načela preglednosti in odgovornosti, da bi zagotovili, da je čistost pasme jasna vsem deležnikom in da se ohranja genska raznovrstnost pasme.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Priloga V – Del 3 – Poglavje I – odstavek 1 – točka ha (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) kjer je primerno, podatek, da gre za klonirano žival;

Obrazložitev

Leta 2011 so se vse tri institucije dogovorile, da je sledljivost potrebna kot osnovna in zlahka izvedljiva zahteva za vse kasneje določene predpise o kloniranih živalih in njihovih potomcih. Kmetje imajo pravico vedeti, ali razmnoževalni material, ki ga kupujejo, izvira iz klonirane živali ali njenega potomca. Komisija je že v poročilu o kloniranju živali iz leta 2010 obljubila, da bodo v zootehniški zakonodaji določene zahteve po sledljivosti. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Priloga V – Del 3 – Poglavje I – odstavek 1 – točka hb (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb) kjer je primerno, podatek, da je žival potomec klonirane živali;

Obrazložitev

Leta 2011 so se vse tri institucije dogovorile, da je sledljivost potrebna kot osnovna in zlahka izvedljiva zahteva za vse kasneje določene predpise o kloniranih živalih in njihovih potomcih. Kmetje imajo pravico vedeti, ali razmnoževalni material, ki ga kupujejo, izvira iz klonirane živali ali njenega potomca. Komisija je že v poročilu o kloniranju živali iz leta 2010 obljubila, da bodo v zootehniški zakonodaji določene zahteve po sledljivosti. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_en.pdf, str. 14.)

POSTOPEK

Naslov

Zootehniški in genealoški pogoji za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo

Referenčni dokumenti

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

25.2.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Michel Dantin

10.7.2014

Obravnava v odboru

24.11.2014

 

 

 

Datum sprejetja

21.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

66

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Michel Dantin, Esther Herranz García, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zootehniški in genealoški pogoji za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo

Referenčni dokumenti

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Datum predložitve EP

11.2.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

3.9.2014

 

 

 

Datum sprejetja

5.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Datum predložitve

12.10.2015

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENL

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

  UL C 226, 16.7.2014, str. 70.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov