Postup : 2015/2252(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0289/2015

Předložené texty :

A8-0289/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0355

ZPRÁVA     
PDF 185kWORD 88k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a zejména na článek 41 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015, přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(2),

–  s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015, přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(3),

–  s ohledem na návrhy opravného rozpočtu č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č.5/2015, přijaté s konečnou platností dne 7. července 2015(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(6),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(8),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, který Komise přijala dne 30. září 2015 (COM(2015)0485),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015, který Rada přijala dne 8. října 2015 a postoupila následujícího dne Evropskému parlamentu (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě ze dne 23. září 2015 s názvem „Řešení uprchlické krize: okamžitá operační, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci“ (COM(2015)0490),

–  s ohledem na dopis Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

–  s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0289/2015),

A.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 je posílit zdroje Unie na řešení současné uprchlické a migrační krize a tak odstranit stávající podfinancování okruhu 3 i 4;

B.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 navyšuje prostředky určené na mimořádnou pomoc v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost celkem o 100 milionů EUR v prostředcích na závazky, přičemž jsou zachovány nezbytné zdroje a další programy financované z prostředků AMIF;

C.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 dále zvyšuje počet pracovních míst v agentuře FRONTEX, v Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu a v Europolu celkem o 120 míst a související prostředky na platy do konce roku o 1,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a platby;

D.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 rovněž navyšuje prostředky evropského nástroje sousedství celkem o 300 milionů EUR;

E.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 dále navyšuje prostředky na platby určené na humanitární pomoc o 55,7 milionu EUR prostřednictvím přesunů;

F.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 je doplněn návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci (COM(2015)0486) ve výši 66,1 milionu EUR v prostředích na závazky;

G.  vzhledem k tomu, že nárůst počtu uprchlíků a migrantů nebylo při přijímání stávajícího víceletého finančního rámce na období 2014–2020 možno předvídat a nelze jej považovat za přechodný jev, a proto je v rámci nadcházejícího ročního rozpočtového procesu a revize víceletého finančního rámce nutné zajistit dlouhodobější řešení;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 v podobě předložené Komisí a postoj Rady k tomuto návrhu;

2.  vítá rychlou reakci Komise na současnou uprchlickou krizi; znovu opakuje, že je připraven včas jednat v souladu se svými rozpočtovými pravomocemi; zdůrazňuje, že navrhovaná opatření musí být doplněna iniciativami zaměřenými na řešení základních příčin migrační a uprchlické krize;

3.  je přesvědčen, že Unie se musí více zasazovat o vyřešení stávající migrační a uprchlické krize a o pomoc při stabilizaci zemí původu a podporu tranzitních zemí, neboť vzhledem k celkovému počtu osob hledajících ochranu v Unii jistě nebudou navrhovaná opatření dostatečná; vyzývá Komisi, aby předložila dlouhodobý finanční plán pro řešení migrační a uprchlické krize, včetně vyhledávacích a záchranných operací, a aby navrhla odpovídající změny víceletého finančního rámce;

4.  vítá ochotu všech orgánů navýšit rozpočtové prostředky určené na migraci a azyl, jichž je jednoznačně naléhavě třeba, a na nástroje zahraniční politiky, které přispějí k řešení základních příčin migrační a uprchlické krize;

5.  vítá závazek členských států, který přijaly na neformálním zasedání Evropské rady dne 23. září 2015, uvolnit 1 miliardu EUR na zlepšení humanitární situace migrantů a uprchlíků; vyzývá členské státy, aby svůj závazek poskytnout nezbytné prostředky rozšířily i na další roky a aby jej zvýšily;

6.  připomíná, že tuto záležitost je primárně nutné řešit v rámci rozpočtu na rok 2016, a vyzývá Radu, aby sladila své postoje s odpovídajícím financováním v dohodovacím jednání;

7.  naléhavě proto žádá Radu, aby již na počátku schválila odpovídající rozpočet na rok 2016, včetně okruhů 3 a 4, který zajistí dostatečné prostředky na řešení stávající uprchlické a migrační krize;

8.  připomíná Komisi a Radě nedávnou dohodu o platebním plánu pro obnovení udržitelného vývoje rozpočtu Unie; konstatuje, že v rozpočtu na rok 2015 Komise nenavrhla žádné dodatečné celkové prostředky na platby, nýbrž se uchýlila k přesunům stávajících prostředků; zdůrazňuje, že by to mohlo zvýšit tlak na prostředky na platby v roce 2016, které nemusí být dostatečné pro pokrytí skutečných potřeb finančních programů napříč jednotlivými okruhy;

9.  očekává proto, že Komise ve svém návrhu na změnu č. 2/2016 navrhne patřičné navýšení prostředků na platby, jež bude odpovídat přijatým závazkům;

10.  zdůrazňuje, že bude-li v letošním roce nutné dále navýšit prostředky pro řešení migrační a uprchlické krize, je Parlament připraven schválit další uplatnění opatření flexibility, která umožňuje víceletý finanční rámec;

11.  vítá přidání 120 míst do plánu pracovních míst agentur a očekává, že toto rozhodnutí bude mít vliv i na rozpočet na rok 2016 a další roky; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila aktualizované a konsolidované informace o potřebách agentur před dohodovacím jednáním o rozpočtu; vyzývá Komisi, aby navrhla střednědobou a dlouhodobou strategii pro činnost agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí: cíle, úkoly, koordinace, rozšiřování hotspotů a finanční zdroje;

12.  vzhledem k naléhavosti situace potvrzuje svou ochotu přijmout návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 předložený Komisí co nejrychleji; zdůrazňuje, že s ohledem na mimořádnou situaci měl Parlament omezený čas na formulaci svého postoje k tomuto opravnému rozpočtu;

13.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015;

14.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 7/2015 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

DOPIS VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Předseda

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Pan Jean ARTHUIS

Předseda Rozpočtového výboru

WIC M02024

Štrasburk

Věc:  Stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 a k návrhu na uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v reakci na situaci v oblasti migrace (COM(2015)485 a COM(2015)486)

Vážený pane Arthuisi,

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vítá návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 k „řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (COM(2015)485)“ a návrh rozhodnutí o „uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci“ (COM(2015)486).

Tyto návrhy počítají s posílením naléhavé pomoci poskytované v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) ve výši 80 milionů EUR a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) ve výši 20 milionů EUR. Dále návrhy počítají se 120 dodatečnými pracovními místy na zvýšení kapacit těchto tří agentur: 60 místy pro Frontex, 30 pro EASO a 30 pro Europol v roce 2015. Uvažuje se dále o posílení řady externích opatření (poskytnutí dalších finančních prostředků na závazky v rámci evropského nástroje sousedství a dalších plateb na humanitární pomoc).

Výbor vítá další posílení nouzového financování fondů AMIF a ISF v rámci stávajícího rozpočtu na rok 2015 na financování žádostí některých členských států. Členské státy, do nichž přichází v současnosti vysoký počet migrantů, by měly mít možnost využívat tuto pomoc jako vyjádření solidarity mezi členskými státy EU v souladu s článkem 80 SFEU.

Výbor rovněž vítá posílení personálu agentur Frontex, EASO a Europol. Již dlouho poukazoval na nedostatečné personální zajištění těchto agentur, jež jsou neustále vyzývány k přijímání dalších úkolů. Pokud jde o EASO, je však výbor přesvědčen, že by agentura měla obdržet ještě více zaměstnanců, než nyní navrhuje Komise, neboť EASO má hrát klíčovou úlohu při provádění společného evropského azylového systému. Nedávný politický vývoj jasně prokázal, že v tomto ohledu je toho třeba ještě hodně vykonat.

Výbor souhlasí tím, že je třeba se návrhy Komise urychleně zabývat, aby bylo financování a dodateční zaměstnanci dostupní již v roce 2015. Současně výbor naléhavě vyzývá Komisi, aby začala připravovat přezkum příslušných právních ustanovení, zejména ustanovení týkajících se fondu AMIF, i víceletého finančního rámce na období 2014–2020.

  (Závěrečný pozdrav a podpis)

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

12.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jude Kirton-Darling

(1)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 190, 17.7.2015, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 261, 7.10.2015.

(5)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(6)

Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

(7)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právní upozornění - Ochrana soukromí