JELENTÉS az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében

12.10.2015 - (12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Eider Gardiazabal Rubial


Eljárás : 2015/2252(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0289/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0289/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében

(12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2014. december 17-én fogadtak el véglegesen[2],

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen[3],

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen[4],

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre[5],

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre[6],

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra[7],

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra[8],

–  tekintettel a Bizottság által 2015. szeptember 30-án elfogadott, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0485),

–  tekintettel a Tanács által 2015. október 8-án elfogadott és az Európai Parlamentnek a következő napon továbbított, a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. szeptember 23-án az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács elé terjesztett, „A menekültügyi válság kezelése: azonnali operatív, költségvetési és jogi intézkedések az európai migrációs stratégia keretében” című közleményére (COM(2015)0490),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0289/2015),

A.  mivel a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy megerősítse a jelenlegi menekültügyi és migrációs válsággal foglalkozó uniós forrásokat, ezáltal kezelve a 3. és 4. fejezetnél jelenleg tapasztalható alulfinanszírozást;

B.  mivel a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap keretében biztosított szükséghelyzeti segély összegének összesen 100 millió eurós megemeléséről rendelkezik kötelezettségvállalási előirányzatok formájában, miközben fenntartja a szükséges forrásokat és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott egyéb programokat;

C.  mivel a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet rendelkezik továbbá a FRONTEX, az EASO és az EUROPOL rendelkezésére álló álláshelyek számának 120-szal való növeléséről, valamint az év végéig a bérkiadások ehhez kapcsolódó 1,3 millió eurós emeléséhez szükséges előirányzatokról kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban;

D.  mivel a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet rendelkezik az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz kiegészítő finanszírozásáról is összesen 300 millió euró összegben;

E.  mivel a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet átcsoportosítás révén további 55,7 millió euróval emeli a humanitárius segítségnyújtás kifizetési előirányzatait;

F.  mivel a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó, 66,1 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat erejéig történő igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslat (COM(2015)0486) kíséri;

G.  mivel a menekültek és migránsok számának növekedése nem volt előre látható a jelenlegi, 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret elfogadásakor, és nem tekinthető ideiglenes jelenségnek, ezért hosszabb távú megoldásokat tesz szükségessé, amelyekkel a következő éves költségvetési eljárások és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata során kell foglalkozni;

1.  tudomásul veszi a 7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, valamint a Tanács erről szóló álláspontját;

2.  üdvözli a Bizottságnak a jelenlegi menekültügyi válságra adott gyors válaszát; megismétli, hogy az Európai Parlament készen áll arra, hogy kellő időben cselekedjen költségvetési hatáskörével összhangban; rámutat, hogy a javasolt intézkedéseknek olyan kezdeményezésekkel kell párosulniuk, amelyek a migrációs és menekültügyi válság kiváltó okainak kezelésére irányulnak;

3.  meggyőződése, hogy az Uniónak többet kell tennie a jelenlegi migrációs és menekültügyi válság kezelésére, segítenie kell a származási országok stabilizálásában és a tranzitországok támogatásában, mert a javasolt intézkedések biztosan nem lesznek elegendők az Unióban védelmet kereső személyek teljes számára való tekintettel; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő hosszú távú pénzügyi tervet a migrációs és menekültügyi válságra való válaszadásra, beleértve a kutatási és mentési műveleteket is, és javasolja a többéves pénzügyi keret ennek megfelelő felülvizsgálatát;

4.  üdvözli minden intézmény azon hajlandóságát, hogy a nyilvánvaló és sürgős szükségletekre való tekintettel növeljék a migrációval és menekültüggyel kapcsolatos költségvetési előirányzatokat, valamint a külpolitikai eszközök költségvetését, hogy a migrációs és menekültügyi válság kiváltó okait lehessen kezelni;

5.  üdvözli a tagállamoknak az Európai Tanács 2015. szeptember 23-i nem hivatalos ülésén tett kötelezettségvállalását, mely szerint 1 milliárd eurót mozgósítanak a migránsok és menekültek humanitárius helyzetére adott válaszként; felhívja a tagállamokat, hogy terjesszék ki és növeljék kötelezettségvállalásukat, hogy a következő években is biztosítsák a szükséges forrásokat;

6.  emlékeztet arra, hogy ezt a kérdést elsősorban a 2016. évi költségvetésben kell megoldani, és felhívja a Tanácsot, hogy szavait kövesse megfelelő finanszírozás a költségvetési egyeztetéseken;

7.  ezért sürgeti a Tanácsot, hogy a kezdetektől fogva járuljon hozzá egy ennek megfelelő 2016. évi költségvetéshez, többek között a 3. és 4. fejezetben is, amely elegendő előirányzatot biztosít a jelenlegi menekültügyi és migrációs válság kezeléséhez;

8.  emlékezteti a Bizottságot és a Tanácsot a kifizetési tervről kötött közelmúltbeli megállapodásra, amelynek célja az uniós költségvetés fenntartható pályára való visszaállítása; megjegyzi, hogy a Bizottság nem javasolt kiegészítő átfogó kifizetési előirányzatokat a 2015-ös költségvetésben, hanem ismét a már meglévő források átcsoportosításához folyamodott; hangsúlyozza, hogy ez növelheti a 2016-os kifizetési előirányzatokra nehezedő terhet, amelyek elégtelennek bizonyulhatnak a különböző fejezetekben szereplő pénzügyi programok tényleges igényeinek kielégítéséhez;

9.  ezért azt várja, hogy a Bizottság a 2/2016. számú módosító indítványban a kifizetési előirányzatok olyan megfelelő növelését kezdeményezze, amely összhangban van a kötelezettségvállalásokkal;

10.  hangsúlyozza, hogy amennyiben további emelésekre lenne szükség az idei év folyamán a migrációs és menekültügyi válság kezelésére, a Parlament készen áll arra, hogy elfogadja a többéves pénzügyi keretben foglalt rugalmassági rendelkezések további alkalmazását;

11.  üdvözli az ügynökségek számára a létszámtervben létrehozott 120 további álláshelyet, és azt várja, hogy ez a döntés a 2016-os költségvetést, valamint a következő évek költségvetéseit is érinteni fogja; sürgeti a Bizottságot, hogy a következő költségvetési egyeztetés előtt adjon frissített és összesített tájékoztatást az ügynökségek igényeiről; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon közép- és hosszú távú stratégiát a bel- és igazságügyi ügynökségek tevékenységére, amely kiterjed a célokra, a küldetésekre, a koordinációra, a fogadóállomások létrehozására és a pénzügyi forrásokra;

12.  hangsúlyozza, hogy készen áll a Bizottság által előterjesztett 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet lehető leghamarabbi elfogadására a helyzet sürgősségére való tekintettel; rámutat, hogy a helyzet sürgőssége miatt a Parlamentnek korlátozott idő állt rendelkezésére e költségvetés-módosítással kapcsolatos álláspontja kialakításához;

13.  jóváhagyja a 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

14.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 7/2015. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság LEVELE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Az elnök

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Jean ARTHUIS

a Költségvetési Bizottság elnöke

WIC M02024

Strasbourg

Tárgy:   Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleménye a 2015. évi általános költségvetéshez készült 7. számú költségvetés-módosítási tervezetről és a Rugalmassági Eszköznek a migrációs helyzetre adott válaszként való igénybevételére irányuló javaslatról (COM(2015)0485 és COM(2015)0486)

Tisztelt Arthuis Úr!

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság üdvözli a 2015. évi általános költségvetéshez készült 7. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek címe A menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében (COM(2015)0485), és a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatot (COM(2015)0486).

Ezek a javaslatok a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) keretében biztosított szükséghelyzeti segély 80 millió euróval és a Belső Biztonsági Alap (ISF) keretében biztosított segély 20 millió euróval való megemelésére irányulnak. Továbbá a javaslatok 120 kiegészítő álláshelyről rendelkeznek három ügynökség kapacitásának bővítésére: 60 álláshelyről a Frontex, 30 álláshelyről az EASO és 30 álláshelyről az Europol számára 2015-re. További emeléseket is előirányoznak számos külső intézkedés számára (kiegészítő finanszírozás kötelezettségvállalási előirányzatok formájában az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz számára és a humanitárius segítségnyújtás kifizetési előirányzatainak növelése).

Bizottságunk üdvözli az AMIF és az ISF keretében biztosított szükséghelyzeti segély további megemelését a jelenlegi, 2015-ös költségvetésben, a több tagállamtól érkező kérelmek finanszírozására. Lehetővé kell tenni, hogy azok a tagállamok, amelyekbe jelenleg nagyszámú migráns érkezik, valóban részesülhessenek e segítségnyújtás előnyeiből az uniós tagállamok közötti szolidaritás kifejeződéseként az EUMSZ 80. cikkével összhangban.

Bizottságunk üdvözli a Frontex, az EASO és az Europol létszámának bővítését is. Már régóta helytelenítettük, hogy a folyamatosan újabb feladatokkal megbízott ügynökségek nem rendelkeznek elegendő személyzettel. Az EASO tekintetében bizottságunk azonban úgy véli, hogy az ügynökségnek még a most az Európai Bizottság által javasoltnál is több álláshelyet kellene kapnia. Az EASO feladata, hogy kulcsszerepet vállaljon a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtásában. A legújabb politikai fejlemények egyértelműen bizonyították, hogy e tekintetben még mindig sok tennivaló maradt.

Bizottságunk egyetért azzal, hogy az Európai Bizottság javaslataival sürgősen kell foglalkozni, hogy a finanszírozás és a kiegészítő álláshelyek még 2015 folyamán rendelkezésre állhassanak. Ugyanakkor bizottságunk sürgeti az Európai Bizottságot arra, hogy kezdje meg a megfelelő jogi eszközök, különösen a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának előkészítését.

Tisztelettel:

Claude MORAES

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

12.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jude Kirton-Darling

  • [1]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [2]  HL L 69., 2015.3.13., 1. o.
  • [3]  HL L 190., 2015.7.17., 1. o.
  • [4]  HL L 261., 2015.10.7.
  • [5]  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
  • [6]  HL L 103., 2015.4.22., 1. o.
  • [7]  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
  • [8]  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.