Procedūra : 2015/2252(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0289/2015

Pateikti tekstai :

A8-0289/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/10/2015 - 15.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0355

PRANEŠIMAS     
PDF 185kWORD 92k
12.10.2015
PE 569.617v02-00 A8-0289/2015

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2015, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomuosius biudžetus Nr. 2/2015, Nr. 3/2015, Nr. 4/2015 ir Nr. 5/2015, galutinai priimtus 2015 m. liepos 7 d.(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/623, kuriuo iš dalies kaičiamas Reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą Nr. 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijos nuosavų išteklių sistemos(8),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. rugsėjo 30 d. (COM(2015) 0485),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 8 d. priimtą ir kitą dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios operatyvinės, biudžeto ir teisinės priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ (COM(2015) 0490),

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0289/2015),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto tikslas – padidinti Sąjungos išteklius siekiant spręsti dabartinę pabėgėlių ir migrantų krizę, pagal jį sprendžiant dabartinio lėšų trūkumo pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas klausimą;

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą padidinama pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, teikiama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) ir Vidaus saugumo fondo, iš viso 100 mln. eurų įsipareigojimų asignavimų suma, kartu išlaikant būtinus išteklius ir kitas programas, finansuojamas PMIF lėšomis;

C.  kadangi papildomai pagal Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą numatyta padidinti FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro ir Europolo pareigybių skaičių – iš viso 120 etatų, taip pat atitinkamus asignavimus darbo užmokesčiui iki metų pabaigos – 1,3 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma;

D.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą taip pat numatoma skirti papildomai lėšų Europos kaimynystės priemonei – iš viso 300 mln. EUR sumą;

E.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą dar padidinama mokėjimų asignavimų humanitarinei pagalbai – 55,7 mln. EUR suma, kuri bus gauta perskirsčius lėšas;

F.  kadangi kartu su Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektu pateikiamas pasiūlymas dėl sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (COM(2015) 0486) – reikalinga 66,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma;

G.  kadangi priimant dabartinę 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą nebuvo galima numatyti pabėgėlių ir migrantų skaičiaus padidėjimo ir šio reiškinio negalima laikyti laikinu, taigi reikalingi ilgalaikiai sprendimai, kuriuos reikės priimti vykdant būsimas metines biudžeto sudarymo procedūras bei persvarstant daugiametę finansinę programą;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą ir į Tarybos poziciją dėl jo;

2.  džiaugiasi greitu Komisijos reagavimu sprendžiant dabartinės pabėgėlių krizės problemas; pakartoja, kad Europos Parlamentas yra pasirengęs imtis veiksmų tinkamu laiku ir laikantis savo įsipareigojimų biudžeto srityje; pabrėžia, kad pasiūlytas priemones reikia derinti su iniciatyvomis, kuriomis siekiama spręsti pagrindinių migracijos ir pabėgėlių krizės priežasčių problemas;

3.  yra įsitikinęs, kad Sąjunga turi daryti daugiau, siekdama išspręsti dabartinę migracijos ir pabėgėlių krizę ir padėti stabilizuoti kilmės šalis bei padėti tranzito šalims, nes pasiūlytų priemonių akivaizdžiai neužteks, turint mintyje bendrą asmenų, siekiančių apsaugos Sąjungoje, skaičių; ragina Komisiją pateikti ilgalaikį finansinį planą siekiant reaguoti į migracijos ir pabėgėlių krizę, įskaitant paieškos ir gelbėjimo operacijas, taip pat pasiūlyti atitinkamai persvarstyti daugiametę finansinę programą;

4.  džiaugiasi institucijų pasirengimu skirti daugiau biudžeto asignavimų, susijusių su migracija ir prieglobsčiu, atsižvelgiant į akivaizdų neatidėliotiną poreikį, taip pat užsienio politikos priemonėms, siekiant padėti išspręsti pagrindinių migracijos ir pabėgėlių krizės priežasčių problemą;

5.  džiaugiasi valstybių narių įsipareigojimais, prisiimtais per 2015 m. rugsėjo 23 d. neoficialų Europos Vadovų Tarybos susitikimą, reaguojant į migrantų ir pabėgėlių humanitarinę padėtį mobilizuoti 1 mlrd. EUR; ragina valstybes nares pratęsti ir išplėsti savo įsipareigojimus siekiant teikti reikalingas lėšas ir ateinančiais metais;

6.  primena, kad visų pirma šį klausimą reikia spręsti priimant 2016 m. biudžetą, ir ragina Tarybą per biudžeto derinimo procedūrą suderinti savo žodžius su atitinkamu finansavimu;

7.  taigi ragina Tarybą iš pat pradžių sutikti su tinkamu 2016 m. biudžetu, įskaitant biudžetą pagal 3 ir 4 išlaidų kategorijas, ir taip suteikti reikiamų asignavimų siekiant valdyti dabartinę pabėgėlių ir migrantų krizę;

8.  primena Komisijai ir Tarybai apie neseniai priimtą susitarimą dėl mokėjimų plano, kuriuo siekiama, kad Sąjungos biudžetas vėl taptų tvarus; pažymi, kad Komisija nepasiūlė jokių papildomų bendrų mokėjimų asignavimų 2015 m. biudžete, o taikė jau numatytų išteklių perkėlimą; pabrėžia, kad dėl to galėtų padidėti našta mokėjimų asignavimams 2016 m., kurių gali nepakakti siekiant patenkinti faktinius finansinių programų pagal įvairias išlaidų kategorijas poreikius;

9.  todėl tikisi, kad savo Taisomajame rašte Nr. 2/2016 Komisija pasiūlys reikiamai padidinti mokėjimų asignavimus ir jie atitiks prisiimtus įsipareigojimus;

10.  pabrėžia, kad, jei siekiant spręsti migracijos ir pabėgėlių krizę šiais metais reikėtų papildomo finansavimo, Parlamentas bus pasirengęs pritarti papildomam daugiametėje finansinėje programoje numatytų lankstumo priemonių mobilizavimui;

11.  džiaugiasi, kad į agentūrų etatų planą papildomai įrašyta 120 pareigybių, ir tikisi, kad šis sprendimas taip pat turės poveikio 2016 m. biudžetui bei ateinančių metų biudžetams; ragina Komisiją pateikti atnaujintą ir konsoliduotą informaciją apie agentūrų poreikius prieš biudžeto derinimo procedūrą; ragina Komisiją pasiūlyti teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų veiksmų vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikę strategiją: tikslus, misijas, koordinavimą, karštųjų taškų raidą ir finansinius išteklius;

12.  atsižvelgdamas į tai, kad padėtis skubi, patvirtina savo ketinimą kuo greičiau priimti Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą; pabrėžia, kad dėl padėties skubumo Parlamentas turėjo mažai laiko savo pozicijai dėl šio taisomojo biudžeto suformuluoti;

13.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto;

14.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 7/2015 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir nacionaliniams parlamentams.

PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pirmininkas

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Jean ARTHUIS

Biudžeto komiteto Pirmininkui

WIC M02024

Strasbūras

Tema:   Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonė dėl 2015 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 ir dėl pasiūlymo mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas reaguojant į migracijos padėtį (COM(2015) 485 ir COM(2015) 486)

Gerb. J. Arthuis,

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas pritaria 2015 m. bendrojo biudžeto taisomajam biudžetui Nr. 7 „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ (COM(2015) 485) ir pasiūlymui dėl sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (COM(2015) 486).

Pagal šiuos pasiūlymus numatyta padidinti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, teikiama iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), 80 mln. EUR suma, ir Vidaus saugumo fondo (VSF) – 20 mln. EUR suma. Be to, pagal šiuos pasiūlymus numatyta 2015 m. padidinti trijų agentūrų pajėgumus 120 etatų: 60 etatų – agentūros FRONTEX, 30 – Europos prieglobsčio paramos biuro ir 30 – Europolo. Taip pat numatyta skirti papildomų lėšų ir grupei išorės priemonių (papildomą įsipareigojimų pagal Europos kaimynystės priemonę finansavimą ir papildomų lėšų humanitarinės pagalbos mokėjimams).

Komitetas džiaugiasi, kad skiriamas papildomas finansavimas pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju pagal PMIF ir VSF pagal dabartinį 2015 m. biudžetą, siekiant skirti lėšų pagal iš kelių valstybių narių gautus prašymus. Valstybės narės, į kurias šiuo metu atvyko didelis skaičius migrantų, iš tiesų turėtų galėti pasinaudoti tokia parama, kuria būtų išreikštas ES valstybių narių solidarumas pagal SESV 80 straipsnį.

Komitetas taip pat džiaugiasi papildomais FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro ir Europolo darbuotojais. Jis jau seniai nepritarė tam, kad šiose agentūrose, kurios nuolat raginamos prisiimti naujas užduotis, nepakanka darbuotojų. Vis dėlto, dėl Europos prieglobsčio paramos biuro, Komitetas mano, kad šis biuras turėtų gauti netgi daugiau darbuotojų nei dabar siūlo Komisija. Europos prieglobsčio paramos biurui patikėta užduotis imtis svarbiausio vaidmens įgyvendinant bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Iš naujausių politinių įvykių aiškiai matyti, kad šiuo klausimu vis dar reikia daug padaryti.

Komitetas sutinka, kad reikia nedelsiant apsvarstyti Komisijos pasiūlymą siekiant, kad dar 2015 m. būtų galima naudotis lėšomis ir būtų įdarbinti papildomi darbuotojai. Tuo pat metu Komitetas primygtinai ragina Komisiją pradėti rengtis persvarstyti atitinkamus teisės aktus, ypač PMIF, taip pat 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą.

Pagarbiai

Claude MORAES

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jude Kirton-Darling

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 69, 2015 3 13, p. 1.

(3)

OJ L 190, 17.7.2015, p. 1.

(4)

OL L 261, 2015 10 7.

(5)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(6)

OJ L 103, 22.4.2015, p. 1.

(7)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(8)

OJ L 163, 23.6.2007, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika