SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

12.10.2015 - (12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial


Postup : 2015/2252(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0289/2015
Predkladané texty :
A8-0289/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

(12511/2015 – C8‑0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014[2],

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015[3],

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015[4],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[5],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[6],

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[7],

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev[8],

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, ktorý prijala Komisia 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015, ktorú Rada prijala 8. októbra 2015 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (12511/2015 - C8-0297/2015),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade z 23. septembra 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité operačné, rozpočtové a právne opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015)0490),

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0289/2015),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 je posilniť zdroje Únie určené na riešenie súčasnej utečeneckej a migračnej krízy, a tým vyriešiť súčasné nedostatočné financovanie v oddieloch 3 a 4;

B.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 zabezpečuje posilnenie núdzovej pomoci poskytovanej v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť v celkovej výške 100 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pričom sa zachovajú potrebné zdroje a iné programy financované v rámci fondu AMIF;

C.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 ďalej zabezpečuje nárast počtu pracovných miest v agentúrach Frontex, EASO a Europol celkovo o 120, ako aj príslušné rozpočtové prostriedky na mzdy do konca roka vo výške 1,3 milióna EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch;

D.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 takisto zabezpečuje dodatočné financovanie nástroja európskeho susedstva v celkovej výške 300 miliónov EUR;

E.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 ďalej zvyšuje platobné rozpočtové prostriedky na humanitárnu pomoc o sumu 55,7 milióna EUR prostredníctvom presunov;

F.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 sprevádza návrh rozhodnutia o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015) 486) vo výške 66,1 EUR milióna vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

G.  keďže pri prijímaní súčasného viacročného finančného rámca na roky 2014-2020 sa nedal predvídať nárast počtu utečencov a migrantov a keďže tento jav nemožno považovať za dočasný, je potrebné nájsť dlhodobé riešenia a zohľadniť ich v budúcich ročných rozpočtových postupoch a revízii viacročného finančného rámca;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 v podobe predloženej Komisiou a pozíciu Rady k nemu;

2.  víta pohotovú reakciu Komisie, pokiaľ ide o riešenie súčasnej utečeneckej krízy; opätovne zdôrazňuje pripravenosť Európskeho parlamentu konať včas v súlade so svojimi rozpočtovými právomocami; upozorňuje, že navrhované opatrenia by mali sprevádzať iniciatívy s cieľom riešiť hlavné príčiny migračnej a utečeneckej krízy;

3.  je presvedčený, že Únia musí urobiť viac, aby vyriešila súčasnú migračnú a utečeneckú krízu, pomohla stabilizovať krajiny pôvodu a pomohla tranzitným krajinám, keďže navrhované opatrenia určite nebudú dostačujúce vzhľadom na celkový počet osôb, ktoré hľadajú ochranu v EÚ; vyzýva Komisiu, aby predložila dlhodobý finančný plán, ktorý zohľadní migračnú a utečeneckú krízu vrátane výskumných a záchranných operácií a aby v tejto súvislosti navrhla revíziu viacročného finančného rámca;

4.  víta ochotu všetkých inštitúcií zvýšiť rozpočtové prostriedky na migráciu a azyl vzhľadom na jasnú a naliehavú potrebu, ako aj na nástroje zahraničnej politiky s cieľom pomôcť pri riešení hlavných príčin migračnej a utečeneckej krízy;

5.  víta záväzok členských štátov z neformálnej schôdze Európskej rady z 25. septembra 2015 mobilizovať 1 miliardu EUR ako reakciu na humanitárnu situáciu v súvislosti s migrantmi a utečencami; vyzýva členské štáty, aby svoj záväzok poskytnúť potrebné prostriedky rozšírili aj na ďalšie roky a aby ich zvýšili;

6.  pripomína, že problém je v prvom rade potrebné riešiť v rámci rozpočtu na rok 2016 a vyzýva Radu, aby v súlade so svojim sľubom vyčlenila príslušné financie v zmierovacom konaní;

7.  preto naliehavo vyzýva Radu, aby už na začiatku schválila primeraný rozpočet na rok 2016 vrátane oddielov 3 a 4, ktoré zaistia dostatočné rozpočtové prostriedky na riešenie súčasnej utečeneckej a migračnej krízy;

8.  pripomína Komisii a Rade nedávnu dohodu o platobnom pláne s cieľom vrátiť rozpočet Únie spať na udržateľnú cestu; pripomína, že Komisia nenavrhla žiadne dodatočné celkové platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2015 ale vrátila sa k presunom existujúcich zdrojov; zdôrazňuje, že by to mohlo zvýšiť bremeno, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky v roku 2016, ktoré možno nebudú dostačujúce na pokrytie skutočných potrieb finančných programov v rámci oddielov;

9.  očakáva preto, že Komisia predloží vo svojom opravnom liste č. 2/2016 návrh na primeraný nárast platobných rozpočtových prostriedkov, ktorý zodpovedá prijatým záväzkom;

10.  zdôrazňuje, že ak bude potrebná dodatočná posila na účely riešenia migračnej a utečeneckej krízy počas tohto roka, Parlament je pripravený schváliť ďalšiu mobilizáciu rezerv na flexibilitu, ako to umožňuje viacročný finančný rámec;

11.  víta 120 nových pracovných miest v rámci plánu pracovných miest pre agentúry a očakáva, že toto rozhodnutie sa takisto zohľadní v rozpočte na rok 2016, ako aj rozpočtoch na ďalšie roky; naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla aktualizované a konsolidované informácie o potrebách agentúr pred rozpočtovým zmierovacím konaním; vyzýva Komisiu, aby navrhla stredno- a dlhodobú stratégiu pre činnosti agentúr v oblasti súdnictva a vnútorných vecí: ciele, služobné cesty, koordinácia, rozvoj kontaktných miest a finančné zdroje.

12.  vzhľadom na naliehavosť situácie potvrdzuje svoje odhodlanie čo najskôr prijať návrh opravného rozpočtu č. 7/2015 v podobe predloženej Komisiou; poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na naliehavosť situácie mal Parlament obmedzený čas na vypracovanie svojej pozície k tomuto opravnému rozpočtu;

13.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015;

14.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 7/2015 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

LIST Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

predseda

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Vážený pán Jean ARTHUIS

predseda Výboru pre rozpočet

WIC M02024

Štrasburg

Vec:   Stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci k návrhu opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 a k návrhu na mobilizáciu nástroja flexibility v reakcii na situáciu týkajúcu sa migrantov (COM(2015) 485 a COM(2015) 486)

Vážený pán Arthuis,

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci víta návrh opravného rozpočtu č. 7 na rozpočtový rok 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015) 485) a návrh rozhodnutia s názvom Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015) 486).

Tieto návrhy počítajú s posilnením núdzovej pomoci poskytovanej z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) o 80 miliónov EUR a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – Hranice – o 20 miliónov EUR. Okrem toho návrhy zahŕňajú 120 dodatočných pracovných miest na rozšírenie kapacít troch agentúr: 60 miest pre Frontex, 30 pre EASO a 30 pre Europol na rok 2015. S ďalším posilnením sa počíta v prípade niekoľkých ďalších vonkajších opatrení (dodatočné financovanie v záväzkoch pre nástroj európskeho susedstva a dodatočné platby na humanitárnu pomoc).

Výbor víta ďalšie posilnenie núdzového financovania fondov AMIF a ISF v súčasnom rozpočte na rok 2015 na financovanie žiadostí, ktoré boli prijaté od niekoľkých členských štátov. Členské štáty, do ktorých v súčasnosti prichádza veľký počet migrantov, by mali skutočne mať nárok na takúto pomoc ako prejav solidarity medzi členskými štátmi EÚ v súlade s článkom 80 ZFEÚ.

Výbor tiež víta pridelenie dodatočných pracovníkov agentúram Frontex, EASO a Europol. Už dlho vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným počtom pracovníkov v agentúrach, od ktorých sa neustále vyžadujú dodatočné úlohy. Pokiaľ však ide o agentúru EASO, výbor sa domnieva, že by mala dostať ešte viac pracovníkov, ako teraz navrhuje Komisia. Od agentúry EASO sa požaduje, aby prevzala kľúčovú úlohu vo vykonávaní spoločného európskeho azylového systému. Posledný politický vývoj jasne svedčí o tom, že v tejto súvislosti ešte treba urobiť veľa.

Výbor súhlasí s tým, že návrhmi Komisie sa treba urýchlene zaoberať, aby sa umožnilo financovanie a aby dodatoční pracovníci boli k dispozícii ešte počas roka 2015. Výbor zároveň nalieha na Komisiu, aby začala pripravovať revíziu príslušných právnych predpisov, najmä v súvislosti s fondom AMIF, ako aj viacročným finančným rámcom na roky 2014-2020.

S úctou,

Claude MORAES

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

24

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jude Kirton-Darling

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [6]  Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
  • [7]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [8]  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.