POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2015 za proračunsko leto 2015, Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah

12.10.2015 - (12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial


Postopek : 2015/2252(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0289/2015
Predložena besedila :
A8-0289/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2015 za proračunsko leto 2015, Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah

(12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[1], zlasti člena 41 uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki je bil dokončno sprejet dne 17. decembra 2014[2],

–  ob upoštevanju spremembe proračuna št. 1/2015, kot je bila dokončno sprejeta 28. aprila 2015[3],

–  ob upoštevanju sprememb proračuna št. 2/2015, št. 3/2015, št. 4/2015 in št. 5/2015, kot so bile dokončno sprejete 7. julija 2015[4],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[5],

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[6],

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[7],

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti[8],

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2015, ki ga je Komisija sprejela dne 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 7/2015, ki ga je Svet sprejel 8. oktobra 2015 in ga naslednjega dne posredoval Evropskemu parlamentu (12511/2015 – C8-0297/2015),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu z dne 23. septembra 2015 z naslovom Obvladovanje begunske krize: takojšnji operativni, proračunski in pravni ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0490),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0289/2015),

A.  ker se poskuša s predlogom spremembe proračuna št. 7/2015 okrepiti vire Unije za spoprijemanje s sedanjo begunsko in migracijsko krizo z odpravljanjem pomanjkanja finančnih sredstev v razdelkih 3 in 4;

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 7/2015 zagotavlja okrepitev nujne pomoči, ki je predvidena v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Sklada za notranjo varnost v skupnem znesku 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, ob hkratni ohranitvi potrebnih virov in drugih programov, ki se financirajo iz sklada AMIF;

C.  ker predlog spremembe proračuna št. 7/2015 zagotavlja tudi povečanje števila delovnih mesta v Frontexu, Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) in Europolu za skupaj 120, pa tudi ustrezne odobritve za plače do konca leta v višini 1,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil;

D.  ker predlog spremembe proračuna št. 7/2015 zagotavlja tudi dodatno financiranje za evropski instrument sosedstva v skupnem znesku 300 milijonov EUR;

E.  ker se s predlogom spremembe proračuna št. 7/2015 s prerazporeditvijo dodatno povečajo odobritve plačil za humanitarno pomoč za znesek 55,7 milijona EUR;

F.  ker predlog spremembe proračuna št. 7/2015 spremlja predlog sklepa o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0486) v znesku 66,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti;

G.  ker ob sprejetju sedanjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ni bilo mogoče predvideti povečanja števila beguncev in migrantov in ker tega ni mogoče obravnavati kot prehoden pojav ter so zanj zato potrebne dolgoročnejše rešitve, ki jih bo treba obravnavati med prihajajočimi letnimi proračunskimi postopki in revizijo večletnega finančnega okvira;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 7/2015, kot ga je predložila Komisija, in s stališčem Sveta o njem;

2.  pozdravlja hiter odgovor Komisije pri reševanju sedanje begunske krize; ponovno izraža pripravljenost Evropskega parlamenta za pravočasno ukrepanje v skladu z njegovimi proračunskimi pristojnostmi; opozarja, da je treba predlaganim ukrepom dodati pobude, ki bodo usmerjene v odpravljanje izvornih vzrokov migracijske in begunske krize;

3.  je prepričan, da mora Unija storiti več za reševanje sedanje migracijske in begunske krize ter bolj pomagati pri stabilizaciji držav izvora in državam tranzita, saj predlagani ukrepi gotovo ne bodo zadostovali glede na skupno število ljudi, ki poskušajo dobiti zaščito v Uniji; poziva Komisijo, naj predstavi dolgoročen finančni načrt za odzivanje na migracijsko in begunsko krizo, vključno z operacijami iskanja in reševanja, in naj predlaga ustrezno revizijo večletnega finančnega okvira;

4.  pozdravlja pripravljenost vseh institucij za povečanje proračunskih sredstev za migracije in azil, glede na očitne in nujne potrebe, pa tudi pripravljenost instrumentov zunanje politike, da pripomorejo k odpravljanju temeljnih vzrokov migracijske in begunske krize;

5.  pozdravlja zavezo držav članic, sprejeto med neuradnim zasedanjem Evropskega sveta 23. septembra 2015, da bodo za odzivanje na humanitarni položaj migrantov in beguncev zbrale milijardo EUR; poziva države članice, naj razširijo in povečajo obseg svoje zaveze, da bodo potrebna sredstva zagotavljale tudi v prihodnjih letih;

6.  opozarja, da se je treba na to vprašanje odzvati zlasti v proračunu za leto 2016 in poziva Svet, naj z ustreznim financiranjem drži svojo besedo med spravnim postopkom;

7.  poziva Svet, naj že v izhodišču soglaša s primernim proračunom za leto 2016, tudi z razdelkoma 3 in 4, s katerim se zagotovi zadostna sredstva za obvladovanje sedanje begunske in migracijske krize;

8.  opozarja Komisijo in Svet na nedavni dogovor o načrtu plačil, s katerim bi se proračun Unije vrnil v okvire vzdržnosti; ugotavlja, da Komisija ni predlagala nobenih dodatnih skupnih odobritev plačil v proračunu za leto 2015 in da se zateka k prerazporejanju že obstoječih sredstev; poudarja, da se utegne tako povečati obremenitev za odobritve plačil v letu 2016, ki utegnejo biti premajhne za kritje dejanskih potreb finančnih programov iz različnih razdelkov;

9.  zato pričakuje, da bo Komisija v dopolnilnem pismu št. 2/2016 predložila primerno povečanje odobritev plačil, ki bo ustrezalo prevzetim obveznostim;

10.  poudarja, da bo Parlament v primeru, da bodo v tem letu potrebne dodatne okrepitve za spoprijemanje z migracijsko in begunsko krizo, pripravljen odobriti dodatno uporabo določb o prožnosti iz večletnega finančnega okvira;

11.  pozdravlja dodatnih 120 delovnih mest v kadrovskih načrtih agencij in pričakuje, da bo ta odločitev vplivala tudi na proračun za leto 2016 in na proračune za prihodnja leta; poziva Komisijo, naj pred spravnim postopkom za proračun zagotovi najnovejše in konsolidirane informacije o potrebah agencij; poziva Komisijo, naj predlaga srednje- in dolgoročno strategijo za ukrepe agencij na področju pravosodja in notranjih zadev: cilji, misije, usklajevanje, razvoj kritičnih točk („hot spots“) in finančni viri;

12.  potrjuje svojo pripravljenost, da zaradi nujnih razmer kolikor je mogoče hitro sprejme predlog spremembe proračuna št. 7/2015, kot ga je predstavila Komisija; poudarja, da je bil čas, ki ga je imel Parlament na voljo za oblikovanje stališča o tem predlogu spremembe proračuna, omejen zaradi nujnih razmer;

13.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2015;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 7/2015 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

PISMO ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Predsednik

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319

Jean ARTHUIS

predsednik Odbora za proračun

WIC M02024

Strasbourg

Zadeva:   Mnenje Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o predlogu spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2015 in predlogu o uporabi instrumenta prilagodljivosti za odziv na razmere na področju migracije (COM(2015)0485 in COM(2015)0486)

Spoštovani g. Arthuis,

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pozdravlja predlog spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2015 Obvladovanje begunske krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0485) in predlog sklepa o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0486).

V teh predlogih je predvideno povečanje nujne pomoči, ki se zagotavlja prek Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 80 milijonov EUR in Sklada za notranjo varnost – Meje za 20 milijonov EUR. Poleg tega je predvidenih 120 dodatnih delovnih mest, s katerimi bi povečali zmogljivosti treh agencij: 60 delovnih mest v agenciji Frontex, 30 mest v EASO in 30 mest v Europolu v letu 2015. Predvidena je tudi okrepitev zunanjih ukrepov (dodatno financiranje za obveznosti v evropskem instrumentu sosedstva in dodatna plačila za humanitarno pomoč).

Odbor pozdravlja dodatno povečanje nujne pomoči v Skladu za azil, migracije in vključevanje ter Skladu za notranjo varnost v sedanjem proračunu za leto 2015, s katerimi bi financirali prošnje iz več držav članic. Dejansko bi morale države članice, v katere trenutno prihaja veliko število migrantov, prejeti tako pomoč kot izraz solidarnosti med državami članicami EU v skladu s členom 80 PDEU.

Odbor pozdravlja tudi dodatno osebje za agencijo Frontex, EASO in Europol. Že dlje časa namreč izraža obžalovanje zaradi premajhnega števila zaposlenih v teh agencijah, ki morajo nenehno prevzemati dodatne naloge. Po mnenju odbora bi moral EASO dobiti še več osebja, kot pa sedaj predlaga Komisija. Ta urad naj bi prevzel osrednjo vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. Najnovejše politično dogajanje pa jasno kaže, da je treba na tem področju še veliko postoriti.

Odbor se strinja, da je treba predloge Komisije obravnavati hitro, da bi bila finančna sredstva in dodatno osebje na voljo še v letu 2015. Hkrati odbor poziva Komisijo, naj začne pripravljati pregled ustreznih pravnih določb, zlasti o Skladu za azil, migracije in vključevanje ter o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.

S spoštovanjem,

Claude MORAES

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jude Kirton-Darling

  • [1]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [2]  UL L 69, 13.3.2015, str. 1.
  • [3]  UL 190, 17.7.2015, str. 1.
  • [4]  UL L 261, 7.10.2015.
  • [5]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [6]  UL L 103, 22.4.2015, str. 1.
  • [7]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [8]  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.