Процедура : 2015/2253(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0290/2015

Внесени текстове :

A8-0290/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/10/2015 - 15.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0354

ДОКЛАД     
PDF 177kWORD 84k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, приет окончателно на 17 декември 2014 г.(1),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2015, приет окончателно на 28 април 2015 г.(2),

–  като взе предвид проекти на коригиращи бюджети № 2/2015, № 3/2015, № 4/2015 и № 5/2015, приети окончателно на 7 юли 2015 г.(3),

–  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 7/2015, приет от Комисията на 30 септември 2015 г. (COM(2015)0485),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(4) (Регламент за МФР), и по-специално член 11 от него,

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(5),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6), и по-специално точка 12 от него,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0290/2015),

A.  като има предвид, че след като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити за поети задължения по функция 3, изглежда необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост за бюджетните кредити за поети задължения,

Б.  като има предвид, че Комисията предложи да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост над таваните на МФР, за да бъде допълнено финансирането в общия бюджет на Съюза за финансовата 2015 г. с 66,1 милиона евро за бюджетни кредити за поети задължения за финансиране на мерки за управление на кризата с бежанците и миграцията;

1.  отбелязва, че таванът за функция 3 за 2015 г. не дава възможност за адекватно финансиране на някои важни и спешни политически приоритети на Съюза;

2.  ето защо е съгласен с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за сума в размер на 66,1 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения;

3.  също така е съгласен с предложеното разпределение на съответните бюджетни кредити за плащания – 52,9 милиона евро през 2016 г. и 13,2 милиона евро през 2017 г.;

3.  отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в точка 11 от Регламента за МФР, показва отново жизненоважната необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза;

4.  отново изразява дългогодишната си позиция, че независимо от възможността за мобилизиране на бюджетни кредити за плащания за конкретни бюджетни редове чрез Инструмента за гъвкавост без предварително мобилизиране на бюджетни кредити за поети задължения, плащанията, произтичащи от поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)Член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(8) на Съвета дава възможност за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост в рамките на годишния таван от 471 млн. евро (по цени от 2011 г.), за да се позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече други функции.

(2)  След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на тавана на разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), изглежда необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година с 66,1 млн. евро за финансиране на мерки в областта на миграцията.

(3)  Бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизирането на Инструмента за гъвкавост, възлизат на 52,9 млн. евро за 2016 г. и 13,2 млн. евро за 2017 г.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година Инструментът за гъвкавост се използва за предоставяне на сумата от 66,1 млн. евро като бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство).

Тази сума се използва за финансиране на мерки за управление на кризата с бежанците.

Бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизирането на Инструмента за гъвкавост, възлизат на 52,9 млн. евро за 2016 г. и 13,2 млн. евро за 2017 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в […],

За Европейския парламент   За Съвета

Председател   Председател

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.10.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jude Kirton-Darling

(1)

ОВ L 69, 13.3.2015 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 190, 17.7.2015 г., стр. 1.

(3)

OВ L 261, 7.10.2015 г.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(5)

ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1.

(6)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(7)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(8)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

Правна информация - Политика за поверителност