Postup : 2015/2253(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0290/2015

Předložené texty :

A8-0290/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0354

ZPRÁVA     
PDF 162kWORD 80k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci, v souladu s bodem 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka:Eider Gardiazabal Rubial

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci, v souladu s bodem 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s konečnou platností dne 17. prosince 2014(1),

–  s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 2015(2),

–  s ohledem na návrhy opravného rozpočtu č. 2/2015, č. 3/2015, č. 4/2015 a č.5/2015 přijaté s konečnou platností dne 7. července 2015(3),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, který Komise přijala dne 30. září 2015 (COM(2015)0485),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4) (dále jen „nařízení o VFR“), a zejména na článek 11 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014‒2020(5),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(6), a zejména na článek 12 této dohody,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0290/2015),

A.  vzhledem k tomu, že po posouzení všech možností pro přerozdělení prostředků na závazky v rámci okruhu 3 se zdá být nutné uvolnit prostředky na závazky z nástroje pružnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla uvolnit prostředky z nástroje pružnosti nad rámec stropů VFR, aby doplnila financování souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2015 o 66,1 milionu EUR v prostředcích na závazky na financování opatření na řešení uprchlické a migrační krize;

1.  konstatuje, že stropy okruhu 3 na rok 2015 neumožňují odpovídajícím způsobem financovat důležité a naléhavé politické priority Unie;

2.  souhlasí proto, aby byly z nástroje pružnosti uvolněny prostředky ve výši 66,1 milionu EUR v prostředcích na závazky;

3.  souhlasí dále s navrhovaným přidělením odpovídajících prostředků na platby ve výši 52,9 milionu EUR v roce 2016 a 13,2 milionu EUR v roce 2017;

3.  opakuje, že uvolnění prostředků z tohoto nástroje v souladu s článkem 11 nařízení o VFR znovu dokazuje, že je klíčové, aby byl rozpočet Unie flexibilnější;

4.  opakuje svůj dlouhodobý postoj, že – aniž by byla dotčena možnost uvolnit prostředky na platby pro specifické rozpočtové položky prostřednictvím nástroje pružnosti bez předchozího uvolnění prostředků na závazky – prostředky na platby vyplývající z prostředků na závazky, které byly dříve uvolněny prostřednictvím nástroje pružnosti, mohou být započítávány pouze nad rámec stropů;

5.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

6.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7), a zejména na bod 12 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Článek 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(8) umožňuje uvolnit prostředky z nástroje pružnosti s ročním stropem 471 milionů EUR (v cenách roku 2011) na financování přesně určených výdajů, které nebylo možné financovat v mezích stropů pro jeden nebo více jiných okruhů.

(2)  Po prozkoumání všech možností přerozdělení prostředků v rámci výdajového stropu Bezpečnost a občanství (okruh 3) se jeví jako nutné uvolnit z nástroje pružnosti částku 66,1 milionu EUR, aby se v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 doplnily prostředky určené k financování opatření v oblasti migrace.

(3)  Prostředky na platby, které odpovídají uvolněným prostředků z nástroje pružnosti, činí 52,9 milionu EUR v roce 2016 a 13,2 milionu EUR v roce 2017,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se použije nástroj pružnosti s cílem poskytnout částku 66,1 milionu EUR v prostředcích na závazky v okruhu 3 (Bezpečnost a občanství).

Tato částka se použije k financování opatření zaměřených na řešení uprchlické krize.

Prostředky na platby, které odpovídají uvolněným prostředků z nástroje pružnosti, budou činit 52,9 milionu EUR v roce 2016 a 13,2 milionu EUR v roce 2017.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V […] dne […].

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda nebo předsedkyně

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

12.10.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jude Kirton-Darling

(1)

Úř. věst. L 69, 13.3.2015, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 190, 17.7.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 261, 7.10.2015.

(4)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

Právní upozornění - Ochrana soukromí