Διαδικασία : 2015/2253(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0290/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0290/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0354

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 169kWORD 83k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ.1/2015 που εκδόθηκε οριστικά στις 28 Απριλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2/2015, αριθ. 3/2015, αριθ. 4/2015 και αριθ. 5/2015 που εκδόθηκαν οριστικά στις 7 Ιουλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.7/2015 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)0485),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(4) (κανονισμός ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(5),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(6), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0290/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3, κρίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει να κινητοποιηθεί το μέσο ευελιξίας, πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 με ποσό ύψους 66,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης·

1.  σημειώνει ότι το ανώτατο όριο 2015 για τον τομέα 3 δεν επιτρέπει επαρκή χρηματοδότηση σημαντικών και επειγουσών πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

2.  συμφωνεί επομένως με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 66,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

3.  συμφωνεί επιπλέον με την προτεινόμενη κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών ύψους 52,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2016 και 13,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2017·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη ο προϋπολογισμός της Ένωσης να είναι πιο ευέλικτος·

4.  επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού με τη χρήση του μέσου ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μέσου ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7), και ιδίως το σημείο 12,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013(8) του Συμβουλίου επιτρέπει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, εντός ετήσιου ανώτατου ορίου 471 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011) για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσότερους άλλους τομείς.

(2)  Μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής πιστώσεων με βάση το ανώτατο όριο δαπανών για τον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), φαίνεται αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 κατά 66,1 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης.

(3)  Οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας ανέρχονται σε 52,9 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και σε 13,2 εκατομμύρια ευρώ το 2017.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, χρησιμοποιείται το μέσο ευελιξίας για τη χορήγηση ποσού 66,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια).

Το εν λόγω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας θα ανέλθουν σε 52,9 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και σε 13,2 εκατομμύρια ευρώ το 2017.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στ […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling

(1)

ΕΕ L 69, 13.3.2015, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 190, 17.7.2015, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 261, 7.10.2015.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(5)

ΕΕ L 103, 22.4.2015, σ. 1.

(6)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(7)

  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(8)

  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου