Menetlus : 2015/2253(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0290/2015

Esitatud tekstid :

A8-0290/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0354

RAPORT     
PDF 147kWORD 75k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0486 – C8‑0292/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014. aastal(1),

–  võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015. aastal(2),

–  võttes arvesse paranduseelarveid nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 ja nr 5/2015, mis võeti lõplikult vastu 7. juulil 2015. aastal(3),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 7/2015, mille komisjon võttis vastu 30. septembril 2015. aastal (COM(2015)0485),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (mitmeaastase finantsraamistiku määrus)(4), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623 (millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(5),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(6), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0290/2015),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki võimalusi rubriigi 3 alusel tehtavate kulukohustuste assigneeringute ümberjaotamiseks, näib vajalikuna võtta kulukohustuste assigneeringute osas kasutusele paindlikkusinstrument;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada sellega mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt liidu 2015. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist kulukohustuste assigneeringute osas 66,1 miljoni euro ulatuses, et rahastada pagulas- ja rändekriisi haldamise meetmeid;

1.  märgib, et 2015. aastaks ette nähtud rubriigi 3 ülemmäär ei võimaldada liidu oluliste ja kiireloomuliste poliitiliste prioriteetide piisavat rahastamist;

2.  nõustub seetõttu paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 66,1 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena;

3.  nõustub lisaks vastavate maksete assigneeringute kavandatud eraldamisega summas 52,9 miljonit eurot 2016. aastal ja 13,2 miljonit eurot 2017. aastal;

3.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, nagu on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 11, näitab veel kord, et liidu eelarve peab tingimata olema paindlikum;

4.  kordab oma ammust seisukohta, et – piiramata seejuures võimalust võtta maksete assigneeringud paindlikkusinstrumendi raames kasutusele konkreetsete eelarveridade jaoks ilma eelneva kulukohustuste kasutuselevõtuta – varem paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetud kulukohustustest tulenevaid makseid tuleks arvestada üksnes väljaspool ülemmäärasid;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(7) eriti selle punkti 12,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(8) artikliga 11 lubatakse paindlikkusinstrument kasutusele võtta ülemmääraga 471 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades) selleks, et saaks rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme muu rubriigi ülemmäärade piires.

(2)  Olles uurinud kõiki võimalusi jaotada assigneeringud ümber rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) kulude ülemmäära piires, näib olevat vajalik võtta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täiendavaks rahastamiseks kasutusele paindlikkusinstrumendi vahendeid 66,1 miljoni euro ulatuses, et rahastada meetmeid rände valdkonnas.

(3)  Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmiseks vajalikud maksete assigneeringud moodustavad 2016. aastal 52,9 miljonit eurot ja 2017. aastal 13,2 miljonit eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarves kasutatakse paindlikkusinstrumenti 66,1 miljoni euro ulatuses rubriigi 3 (Julgeolek ja kodakondsus) kulukohustuste assigneeringutena.

Seda summat kasutatakse pagulaskriisi ohjamise meetmete rahastamiseks.

Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmiseks vajalikud maksete assigneeringud moodustavad 2016. aastal 52,9 miljonit ja 2017. aastal 13,2 miljonit eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

[...],

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Jude Kirton-Darling

(1)

ELT L 69, 13.3.2015, lk 1.

(2)

ELT L 190, 17.7.2015, lk 1.

(3)

ELT L 261, 7.10.2015.

(4)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(5)

ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.

(6)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(7)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(8)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika