Postupak : 2015/2253(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0290/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0290/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0354

IZVJEŠĆE     
PDF 159kWORD 85k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial

POGREŠKE/DODACI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015., u obliku u kojem je konačno donesen 17. prosinca 2014.(1),

–  uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1/2015, u obliku u kojem je konačno donesena 28. travnja 2015.(2),

–  uzimajući u obzir izmjene proračuna br. 2/2015, br. 3/2015, br. 4/2015 i br. 5/2015 u obliku u kojem su konačno donesene 7. srpnja 2015.(3),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 7/2015 koji je Komisija usvojila 30. rujna 2015. (COM(2015)0485),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(4) (Uredba o VFO) te posebno njezin članak 11.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2015/623 od 21. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(6) te posebno njegovu točku 12.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0290/2015),

A.  budući da se nakon razmatranja svih mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 3. mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza čini nužnom;

B.  budući da je Komisija predložila mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti iznad gornjih granica VFO-a za dopunu financiranja iz općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2015. za 66,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza radi financiranja mjera za postupanje tijekom izbjegličke i migracijske krize;

1.  primjećuje da se u okviru gornje granice za 2015. određene za naslov 3. ne dozvoljava odgovarajuće financiranje važnih i hitnih političkih prioriteta Unije;

2.  stoga se slaže s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 66,1 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza;

3.  nadalje se slaže s predloženom dodjelom odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosima od 52,9 milijuna EUR za 2016. i 13,2 milijuna EUR za 2017.;

3.  ponavlja da se mobilizacijom tog instrumenta, kako je predviđeno u članku 11. Uredbe o VFO-u, još jednom potvrđuje koliko je presudno da proračun Unije bude fleksibilniji;

4.  ponavlja svoj dugogodišnji stav da se, ne dovodeći u pitanje mogućnost mobilizacije odobrenih sredstava za plaćanja za pojedine proračunske linije preko instrumenta fleksibilnosti bez prethodne mobilizacije sredstava za preuzimanje obveza, plaćanja koja proizlaze iz prethodno mobiliziranih obveza preko instrumenta fleksibilnosti mogu računati samo iznad gornjih granica;

5.   odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7), a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(8) omogućuje se mobilizacija instrumenta fleksibilnosti u okviru godišnje gornje granice od 471 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) radi financiranja jasno utvrđenih rashoda koji se nisu mogli financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)  Nakon što su se ispitale sve mogućnosti za preraspodjelu odobrenih sredstava u okviru gornje granice rashoda iz naslova 3. (Sigurnost i građanstvo), čini se da je nužno mobilizirati instrument fleksibilnosti za dopunu financiranja u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2015. u iznosu od 66,1 milijuna EUR kako bi se financirale mjere u području migracija.

(3)  Odobrena sredstva za plaćanje povezana s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti iznose 52,9 milijuna EUR za 2016. i 13,2 milijuna EUR za 2017.,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. instrument fleksibilnosti rabi se za osiguravanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz naslova 3. (Sigurnost i građanstvo) u iznosu od 66,1 milijuna EUR.

Taj će se iznos upotrijebiti za financiranje mjera za upravljanje izbjegličkom krizom.

Odobrena sredstva za plaćanje povezana s mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti iznosit će 52,9 milijuna EUR za 2016. i 13,2 milijuna EUR za 2017. godinu.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u [...],

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.10.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jude Kirton-Darling

(1)

SL L 69, 13.3.2015., str. 1.

(2)

SL L 190, 17.7.2015., str. 1.

(3)

SL L 261, 7.10.2015.

(4)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(5)

SL L 103, 22.4.2015., str. 1.

(6)

SL C 373, 20. 12. 2013., str. 1.

(7)

  SL C 373, 20. 12. 2013., str. 1.

(8)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 884).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti