Eljárás : 2015/2253(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0290/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0290/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 14/10/2015 - 15.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0354

JELENTÉS     
PDF 158kWORD 82k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0486 – C8‑0292/2015),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló, 2014. december 17-én elfogadott általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az 1/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyet 2015. április 28-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2/2015., a 3/2015., a 4/2015. és az 5/2015. sz. költségvetés-módosításra, amelyeket 2015. július 7-én fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2015. szeptember 30-án elfogadott, 7/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2015)0485),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 11. cikkére,

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletet módosító 2015. április 21-i 2015/623/EU, Euratom tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(6) és különösen annak 12. pontjára,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0290/2015),

A.  mivel a kötelezettségvállalási előirányzatok 3. fejezeten belüli átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi lehetőség mérlegelését követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz kötelezettségvállalási előirányzatok javára történő igénybevétele;

B.  mivel a Bizottság javasolta a Rugalmassági Eszköz igénybevételét annak érdekében, hogy a többéves pénzügyi keret felső határértékén felül 66,1 millió euró kötelezettségvállalási előirányzattal kiegészítsék az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésében szereplő forrásokat a menekültügyi és a migrációs válság kezelését szolgáló intézkedések finanszírozására;

1.  megállapítja, hogy a 3. fejezet 2015. évi felső határa nem teszi lehetővé a fontos és sürgős uniós prioritások kielégítő finanszírozását;

2.  egyetért tehát a Rugalmassági Eszköz 66,1 millió euró összegű, kötelezettségvállalási előirányzatok formájában történő igénybevételével;

3.  egyetért továbbá azzal, hogy 2016-ban 52,9 millió euró, 2017-ben pedig 13,2 millió euró összegű kifizetési előirányzatot állítsanak be e célból;

3.  megismétli, hogy ezen eszköznek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 11. cikke szerinti igénybevétele újra kiemeli azt a döntő fontosságú igényt, hogy az uniós költségvetésnek rugalmasabbnak kell lennie;

4.  megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy − anélkül, hogy kizárnánk azt a lehetőséget, hogy a Rugalmassági Eszköz révén egyes költségvetési sorok finanszírozására úgy használjunk fel kifizetési előirányzatokat, hogy még maradnak felhasználatlan kötelezettségvállalási előirányzatok − a Rugalmassági Eszköz révén korábban felhasznált kötelezettségvállalásokból származó kifizetéseket csak a felső határérték fölött lehessen számolni;

5.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

6.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7) és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(8) 11. cikke (2011-es árakon számítva) évi 471 millió eurós felső összeghatárig lehetővé teszi a Rugalmassági Eszköz igénybevételét abból a célból, hogy az adott pénzügyi évben fedezze azon pontosan meghatározott kiadásokat, amelyeket egy vagy több más fejezet felső határán belül nem lehetne finanszírozni.

(2)  Az előirányzatoknak a 3. fejezet (Biztonság és európai polgárság) kiadási plafonján belüli átcsoportosítására vonatkozó valamennyi lehetőség megvizsgálását követően szükségesnek tűnik a Rugalmassági Eszköz igénybevétele az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésében szereplő források 66,1 millió EUR összeggel való kiegészítése céljából, a migráció területén meghozandó intézkedések finanszírozása érdekében.

(3)  A Rugalmassági Eszköz igénybevételéből fakadó kifizetési előirányzatok összege 2016-ban 52,9 millió EUR, 2017-ben pedig 13,2 millió EUR,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a 3. fejezet (Biztonság és európai polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatai a Rugalmassági Eszköz igénybevétele révén 66,1 millió EUR összeggel nőnek.

Az említett összeget a menekültügyi válság kezelésére irányuló intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

A Rugalmassági Eszköz igénybevételéből fakadó kifizetési előirányzatok összege 2016-ban 52,9 millió EUR, 2017-ben pedig 13,2 millió EUR.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt […],

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

12.10.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jude Kirton-Darling

(1)

HL L 69., 2015.3.13., 1. o.

(2)

HL L 190., 2015.7.17., 1. o.

(3)

HL L 261., 2015.10.7.

(4)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(5)

HL L 103., 2015.4.22., 1. o.

(6)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(7)

  HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

(8)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat