Procedūra : 2015/2253(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0290/2015

Pateikti tekstai :

A8-0290/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/10/2015 - 15.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0354

PRANEŠIMAS     
PDF 159kWORD 81k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu

(COM(2015) 0486 – C8–0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial

ERRATA/ADDENDA
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu

(COM(2015) 0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0486 –C8-0292/2015),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.(1),

–  atsižvelgdamas į Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2015, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.(2),

–  atsižvelgdamas į Taisomuosius biudžetus Nr. 2/2015, 3/2015, 4/2015 ir 5/2015, galutinai priimtus 2015 m. liepos 7 d.(3),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 2015 m. rugsėjo 30 d. (COM(2015) 0485),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4) (DFP reglamentas), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2015/623, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(6), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0290/2015),

A.  kadangi, išnagrinėjus visas galimybes perskirti įsipareigojimų asignavimus pagal 3 išlaidų kategoriją, paaiškėjo, kad įsipareigojimų asignavimams būtina mobilizuoti lankstumo priemonę;

B.  kadangi Komisija pasiūlė mobilizuoti lankstumo priemonę viršijant DFP viršutinę ribą ir finansavimą iš Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto papildyti 66,1 mln. EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų suma pabėgėlių ir migracijos krizės valdymo priemonėms finansuoti;

1.  pažymi, kad 2015 m. 3 išlaidų kategorijos viršutinė riba neleidžia tinkamai finansuoti svarbių ir neatidėliotinų Sąjungos politinių prioritetų;

2.  todėl sutinka, kad pagal lankstumo priemonę būtų mobilizuota 66,1 mln. EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų suma;

3.  be to, pritaria siūlymui skirti atitinkamus mokėjimų asignavimus, 2016 m. sudarysiančius 52,9 mln. EUR, o 2017 m. – 13,2 mln. EUR;

3.  pakartoja, kad šios priemonės mobilizavimas, numatytas DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog nepaprastai būtinas didesnis Sąjungos biudžeto lankstumas;

4.  pakartoja požiūrį, kuriuo vadovaujasi jau ilgą laiką, t. y. kad, nepažeidžiant galimybės mobilizuoti mokėjimų asignavimus konkrečioms biudžeto eilutėms pagal lankstumo priemonę iš pradžių nemobilizavus įsipareigojimų, mokėjimai, susiję su įsipareigojimais, anksčiau mobilizuotais pagal lankstumo priemonę, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių ribų;

5.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

6.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  pagal Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 11 straipsnį(8) leidžiama mobilizuoti lankstumo priemonę neviršijant 471 mln. EUR (2011 m. kainomis) metinės viršutinės ribos, kad būtų užtikrinta galimybė finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)  išnagrinėjus visas galimybes perskirti asignavimus laikantis 3 išlaidų kategorijos („Saugumas ir pilietybė“) viršutinės ribos, matyti, kad būtina mobilizuoti lankstumo priemonę siekiant papildyti 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete numatytą finansavimą 66,1 mln. EUR suma priemonėms migracijos srityje finansuoti;

(3)  2016 m. pagal lankstumo priemonę mobilizuojama 52,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų, o 2017 m. – 13,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete lankstumo priemonė naudojama 66,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų pagal 3 išlaidų kategoriją („Saugumas ir pilietybė“) suteikti.

Ši suma naudojama pabėgėlių krizės valdymo priemonėms finansuoti.

2016 m. pagal lankstumo priemonės mobilizuojama 52,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų, o 2017 m. – 13,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta [...]

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.10.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jude Kirton-Darling

(1)

OL L 69, 2015 3 13, p. 1.

(2)

OL L 190, 2015 7 17, p. 1.

(3)

OL L 261, 2015 10 7.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(5)

OL L 103, 2015 4 22, p. 1.

(6)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(7)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(8)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Teisinė informacija - Privatumo politika