RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

12.10.2015 - (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial


Procedură : 2015/2253(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0290/2015
Texte depuse :
A8-0290/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, adoptat definitiv la 17 decembrie 2014[1],

–  având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 2015[2],

–  având în vedere bugetele rectificative nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 și nr. 5/2015, adoptate definitiv la 7 iulie 2015[3],

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015, adoptat de Comisie la 30 septembrie 2015 (COM(2015)0485),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[4] (Regulamentul privind CFM), în special articolul 11,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[5],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[6], în special punctul 12,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0290/2015),

A.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubrica 3, este necesară mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru credite de angajament;

B.  întrucât Comisia a propus să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate peste plafoanele înscrise în CFM pentru a completa cu suma de 66,1 milioane EUR în credite de angajament finanțarea prevăzută în bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2015 pentru măsurile de gestionare a crizei refugiaților și a migrației,

1.  remarcă faptul că plafonul pentru 2015 al rubricii 3 nu permite finanțarea adecvată a priorităților politice importante și urgente ale Uniunii;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 66,1 milioane EUR sub formă de credite de angajament;

3.  este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare de 52,9 milioane EUR în 2016 și de 13,2 milioane EUR în 2017;

3.  reafirmă faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, mobilizarea acestui instrument evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

4.  își reiterează poziția exprimată de-a lungul timpului potrivit căreia plățile care decurg din angajamentele mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate pot fi înscrise în buget exclusiv peste plafoane, fără a aduce atingere posibilității de mobilizare prin intermediul Instrumentului de flexibilitate a unor credite de plată pentru linii bugetare specifice fără să fi fost mobilizate anterior credite de angajament;

5.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[7], în special punctul 12,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013[8] permite mobilizarea Instrumentului de flexibilitate, în limita unui plafon anual de 471 de milioane EUR (la prețurile din 2011), pentru a permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici.

(2)  După ce au fost examinate toate posibilitățile de realocare a creditelor în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), pare necesar să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate pentru a completa finanțarea în bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 cu 66,1 milioane EUR pentru finanțarea unor măsuri din domeniul migrației.

(3)  Creditele de plată aferente mobilizării Instrumentului de flexibilitate sunt în valoare de 52,9 milioane EUR în 2016 și de 13,2 milioane EUR în 2017,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se utilizează Instrumentul de flexibilitate pentru a se acorda suma de 66,1 milioane EUR cu titlul de credite de angajament înscrise la rubrica 3 (Securitate și cetățenie).

Suma respectivă este utilizată pentru finanțarea măsurilor de gestionare a crizei refugiaților.

Creditele de plată corespunzătoare mobilizării Instrumentului de flexibilitate vor fi în valoare de 52,9 milioane EUR în 2016 și de 13,2 milioane EUR în 2017.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

12.10.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jude Kirton-Darling

  • [1]  JO L 69, 13.3.2015, p. 1.
  • [2]  JO L 190, 17.7.2015, p. 1.
  • [3]  JO L 261, 7.10.2015.
  • [4]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
  • [5]  JO L 103, 22.4.2015, p. 1.
  • [6]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [7]   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
  • [8]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).