Postup : 2015/2253(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0290/2015

Predkladané texty :

A8-0290/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0354

SPRÁVA     
PDF 163kWORD 82k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

(COM(2015)0486 – C8‑0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2015)0486 – C8‑0292/2015),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015, prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(1),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(2),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 7/2015, ktorý Komisia prijala 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR), a najmä na jeho článok 11,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6), a najmä na jej bod 12,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0290/2015),

A.  keďže po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia viazaných rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 sa ukazuje ako potrebné uvoľniť z nástroja flexibility viazané rozpočtové prostriedky;

B.  keďže Komisia navrhla mobilizovať nástroj flexibility nad rámec stropov VFR s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2015 sumou 66,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na financovanie opatrení súvisiacich s riadením utečeneckej a migračnej krízy;

1.  poznamenáva, že strop v okruhu 3 v rozpočte na rok 2015 neumožňuje zodpovedajúce financovanie dôležitých a naliehavých politických priorít Únie;

2.  súhlasí preto s uvoľnením viazaných rozpočtových prostriedkov z nástroja flexibility vo výške 66,1 milióna EUR;

3.  súhlasí aj s navrhnutým vyčlenením zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 52,9 milióna EUR v roku 2016 a 13,2 milióna EUR v roku 2017;

3.  pripomína, že mobilizácia tohto nástroja v súlade s článkom 11 nariadenia o VFR opäť dokazuje, že je dôležité, aby rozpočet Únie bol flexibilnejší;

4.  pripomína svoj dlhodobý názor, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť uvoľnenia platobných rozpočtových prostriedkov pre konkrétne rozpočtové riadky prostredníctvom nástroja flexibility bez predchádzajúcich mobilizácií v záväzkoch, platby vyplývajúce zo záväzkov už skôr mobilizovaných prostredníctvom nástroja flexibility možno započítať len nad rámec stropov;

5.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Článok 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(8) umožňuje mobilizáciu nástroja flexibility v rámci ročného stropu vo výške 471 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) s cieľom financovať jasne identifikované výdavky, ktoré by nebolo možné financovať v rámci limitov stropov stanovených pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)  Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) sa ukazuje ako potrebné mobilizovať nástroj flexibility s cieľom doplniť prostriedky vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sumou 66,1 milióna EUR na financovanie opatrení v oblasti migrácie.

(3)  Platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility predstavujú 52,9 milióna EUR v roku 2016 a 13,2 milióna EUR v roku 2017,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa použije nástroj flexibility na poskytnutie sumy 66,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo).

Táto suma sa použije na financovanie opatrení súvisiacich s riadením utečeneckej krízy.

Platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility predstavujú 52,9 milióna EUR v roku 2016 a 13,2 milióna EUR v roku 2017.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Done at [...],

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.10.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jude Kirton-Darling

(1)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(7)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia