Postopek : 2015/2253(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0290/2015

Predložena besedila :

A8-0290/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/10/2015 - 15.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0354

POROČILO     
PDF 156kWORD 79k
12.10.2015
PE 569.618v02-00 A8-0290/2015

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial

NAPAKE/DODATKI
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, kot je bil dokončno sprejet 17. decembra 2014(1),

–  ob upoštevanju spremembe proračuna št. 1/2015, kot je bila dokončno sprejeta 28. aprila 2015(2),

–  ob upoštevanju sprememb proračuna št. 2/2015, št. 3/2015, št. 4/2015 in št. 5/2015, kot so bile dokončno sprejete 7. julija 2015(3),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2015, ki ga je Komisija sprejela 30. septembra 2015 (COM(2015)0485),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru), zlasti člena 11,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/623 z dne 21. aprila 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(5),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(6), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0290/2015),

A.  ker se po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev odobritev za prevzem obveznosti v okviru razdelka 3 zdi, da je za te odobritve potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti;

B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti prek zgornje meje večletnega finančnega okvira za dopolnitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 v višini 66,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za obvladovanje begunske in migracijske krize;

1.  ugotavlja, da v okviru zgornje meje razdelka 3 za leto 2015 ne bo mogoče ustrezno financirati pomembnih in nujnih političnih prednostnih nalog Unije;

2.  zato soglaša, da se iz instrumenta prilagodljivosti uporabijo sredstva za prevzem obveznosti v višini 66,1 milijona EUR;

3.  soglaša tudi s predlagano razporeditvijo ustreznih odobritev plačil v višini 52,9 milijona EUR v letu 2016 in 13,2 milijona EUR v letu 2017;

3.  ponovno poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije bolj prilagodljiv;

4.  ponovno izraža svoje dolgoletno mnenje, da se lahko plačila, ki izhajajo iz obveznosti, ki so bile predhodno sprejete prek instrumenta prilagodljivosti, upoštevajo zgolj nad zgornjo mejo, brez poseganja v možnost uporabe odobritev plačil za specifične proračunske vrstice prek instrumenta prilagodljivosti brez predhodno odobrenih obveznosti;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(7), zlasti točke 12 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)V členu 11 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(8) je določeno, da se lahko instrument prilagodljivosti uporabi do letne zgornje meje 471 milijonov EUR (cene iz leta 2011) za zagotovitev financiranja jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov.

(2)  Na podlagi preučitve vseh možnosti za prerazporeditev odobritev v okviru zgornje meje odhodkov za razdelek 3 (Varnost in državljanstvo) se zdi, da bi bilo treba uporabiti instrument prilagodljivosti za dopolnitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 v višini 66,1 milijona EUR za financiranje ukrepov na področju migracij.

(3)  Odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, znašajo 52,9 milijona EUR v letu 2016 in 13,2 milijona EUR v letu 2017 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 se uporabi instrument prilagodljivosti, da se zagotovi 66,1 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti v okviru razdelka 3 (Varnost in državljanstvo).

Ta znesek se uporabi za financiranje ukrepov za obvladovanje begunske krize.

Odobritve plačil, ki ustrezajo uporabi instrumenta prilagodljivosti, bodo znašale 52,9 milijona EUR v letu 2016 in 13,2 milijona EUR v letu 2017.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V […],

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.10.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jude Kirton-Darling

(1)

UL L 69, 13.3.2015, str. 1.

(2)

UL 190, 17.7.2015, str. 1.

(3)

UL L 261, 7.10.2015.

(4)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(5)

UL L 103, 22.4.2015, str. 1.

(6)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(7)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(8)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov