ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

13.10.2015 - (C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητές: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri
(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2015/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0292/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0292/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

(C8-0304/2015 – 2015/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), της 2ας Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή του (C8-0304/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων[1],

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0292/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2017, ο εκτελεστικός διευθυντής και ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του ΕΤΣΕ διορίζονται από την ΕΤΕπ μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤΕπ, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται δεόντως και εγκαίρως σε όλα τα στάδια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Οκτωβρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, και την διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2015 η Επιτροπή Προϋπολογισμών και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγαν ακρόαση με τον Wilhelm Molterer, προταθέντα υποψήφιο για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των μελών των επιτροπών·

1.  εγκρίνει τον διορισμό του Wilhelm Molterer στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

8

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Gérard Deprez, Anneliese Dodds, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Petr Ježek, Othmar Karas, Zbigniew Kuźmiuk, Olle Ludvigsson, Ernest Maragall, Fulvio Martusciello, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Alfred Sant, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Isabelle Thomas, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere, Daniele Viotti, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Philippe De Backer, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Giovanni La Via, Andrej Plenković, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Nils Torvalds, Beatrix von Storch, Ева Паунова

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Simona Bonafè, Ian Duncan, Christian Ehler, Илияна Йотова, Elisabeth Köstinger, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Maria Noichl, Sofia Ribeiro, Fernando Ruas, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec

  • [1]  ΕΕ L 169, 1.7.2015, σ. 1.